Skip to main content

Full text of "Dasypodius-Petrus-Dictionarium-Latinogermanicum"

See other formats


DICTIONARIVM 

I^ATINOGBRMANICVM, VOCES l>ROPE/ 

inodum uniuerfas m autoribus Latiiise linguae 

probatis, ac uulgo receptis occurrentes <Eer^ 

manice explicans^ magno labore pridera 

concinnatu,nunc autem rcuifum^ca^ 

ftigatu Sc aucfkim non mediocri^ 

ter^Petro Dafypodio autorci. 

GERM ANICAU OTCTTONE S IVlTTAiEKtEm 

Iiurarum digeftx, expofitartj? uocabulis Iannis , opus plane 

fioixutrifSc apprim € cotnmodum fiudioiis^ 

VOMfNA %^OCORVM BT AMKIVM |N 

Ccrmania , praptcrfaMcnfiirarum ,f^ond<rum ,1Mumi/ 

ffnarum^atq; id genus rerum aliarura,ud ucrfa pagcl 

ia rccenfcncur fub fuo qu^cf ucuIOyinccrprcota^ 

ARGENTORATI fER 

VVenddinum Rrhelium, Anno Cum Priuilegio Regio 
adquinquciimum* TITVLf >W0 MBMCLATVH AS RIBUVM* 

Vrbmm,lleg;ionum,^\ontium,acPopulorum in (Scrmariia , nr cno aliis 
quibusdam locis noiTiin:\» Folio. 259 

Fkiuio£5inomiriain&<^manic,qiioivarcripcoribuslarinisfitmfnno. i65 

V^Untaruui.niaximcquaeGerinauiscogriitaefuntnouicndatura. 267 
AJ'borumacFruticuoi. codeni 

Vlcrbariira. 267 

Fruiiiemorum,fit ^eguniinum nomina* 268 

AnimaUum quadnipcdum nomina* codcm 

IRepiilium/cu Vermiiim ^ loftcftoruin nominat 269 

Aqu3tiliumfeuPirckim. codeni 

Volarriium ucl Auium nomina# 270 

IPartium doaiirs nomcniiaiura* f od m 

Vtenfifium , fine mftrumcntorumdomcfticorum & aarixfuppclkiftiiis 
nomenclacuta* xyz 

Inftrumfntorum ad offlcinas percinentium,& Machinarum nosuina,27f 
Armorumbfl!»corumnomina. -174. 

Pnrt«corum inftrumcntorum appellarioncs« codcm 

MenfurarumRonianarum&Ponderumnomuia^Ccrmaniccquantuni 
fieri potutc cxpiicaca: 27^; 

Lfquidoruro* codem 

ArkloruiTtf coden 

Geodarcicarum menrurarum nominal 277 

fonderum* codcm 

Nomifmanim Si Sumroarum rei Numariae novBOXOKi 278 

Parcium homtnis nomendarura* 280 

Habf'rudinum corporis nomina* 2 Si 

VeAtumnomina* 282 

Ciborum^fiue piuliorumnomma.. 281 

Potus nomina« codem 

Hor^orum nomina* 284 

Partium Tcmporis cxplicario fiermanfcc/ 28^ 

Lexicon Germanicolatinum Fol«287«f n quo nobis uernaoitaf uoces lariiic 

cxponunturJbiobferuandumbonc!c^or,uc in compofids ad partem 

prina'palcm^nonadadhaercncemprxporirionemfpecflcs.&empligraddi 

)CrXetf)cti SC $etStnt'i^r4)^ "on inrcrielircrae3» > Ted hoc in 

^ illudin R inuenies.Huiusuclmetaccnte, admonc^ 

bum maiufculx fingulorum ordinum Hcerae* 
lOAMHBS I.VDOVICVS VIVIS OB 

tradendis difciplinis libro tertio^ 

IVI AVTORES SVNT I.ATINAE fcfM/ 

iguse probi^ex i)s uniuerfis confletur DicfHc 
[jnarium Larina? Iingua?,quod nullum eft pic 

^ num fatis^& iuftum ♦ Iftudc]^ fit duplex, 

alterumenumeratione tantum uocabulorumbreuiin^ 
terpretatione adiecfh, alterum copiofius di(5Hs autorum 
in wmiftis : quod faciet, non folum ut (ecurus fit leiflor, 
6c expofitione acquiefcat , uerum ut fciat quocp quem^ 
admodum ufiirus fit^ quod fone eum fine exemp^o late 
ret* Expedietinquacp etiam uulgari lingua geminum 
pueris tradi, V nvxM quo latina uerba reddantur uulgari-' 
bus, ALTER VM quo uice uerfe uulgaria larinis^quod 
jnnoftro fermonc Antonius Nebiiilcnfis fecit^ 
cibusper&ermaniamlacobusBedrotus S> D^ 

I lliilto PoIIuciccrcaindabfe ratio cofticit^iit DiV 
I dionanum fuum non unacpiftola , fed dcnis (in 
I totcnim libros digeflit) Comodo Gaffari nuncu 
I parctjitiultoiuftiuscgoLcxiconiftud dedicate 
" nobis adolcfcentes opcimi, adeo'cpgratulari pof/ 
fum , quor fi fcilice t ftudijs ,quod ad uoces lacinas pr oprie uer/ 
naculacxprimcdas attinet, pulchrc hac opera conCuIcum eft* 
Patrummemoria infcholis terebantur l>idionan'a 8c re 8d 
nomine batbara , (^lod quidem feculoadeo barbaro , SCqao 
nihil recfle ac fuo or dine doceba tur , fadum cffc nemo mirabi 
cur « A t nunc quum nullum non doArina? genus fucs habeat 
uindices,Sf diuina quadam i^vroKccrtcsicrinondiCciplinvtmo 
doomnes, fed 6C lingusc in fuum locum rcftituantur , mirarl 
mihifubit^Sermanisneminecxtiride^qufreiadeoutilima/ 
nusadmoueret.Quam ueroluculcnta ftudioforS fraudene/ 
gledumidhacflenusfitjnihilhicattinetreferre^Accidifleego 
lane idc hac in re exiflimOjquod ufuuenire folct fer ^, ut dum 
pellima ica in ordine redigimus^ut obfolefcant, ferius q con/ 
ueniebat, tniftoru locum meIiorafubftituamus:utcunq^inte/ 
rea fint,quiquibus rationibus in publicu fuccurri poflir, apud 
reconfiliaagitent^ Verum dumalius alium cxpedatjfruftra 
cxpecSamusomnes^ AtcphocmagislaudaduseftPetrus Sa 
fypodiusnofterjUirSCmultarlecfiionis&iudicioexacfio^atcp 
adeo natus ad pubem bterari am rede inflit uendam , qui cum 
improbeab amids urgcretur 5U t non tan t S fuac fchol e,cui m v 
gnacumlaudepraceft,fed SC caeteris cofuleret, id laboris tan 
demfufcepit,acfufceptumfummafideacdil/gentiaabroIuit# 
Veftrumitaq^eritoptimiadolcfcentcs ueftram erga bene me 
rentes gratitudincdedarare Jftucuero fiet, fi annis his meli/ 
oribus5&:omm'curaliberis^indefeflecxcolercingcniaperga/ 
tis*Ita efiiSf rationibus ueftrisoptimicofuletisjftferuditos, 
ut quotidic in ufum ucftrumid genus elucubrationesedant, 
viuiubitiSjValcte* 
PETRVS DASY^ 

pOOIVS ABCLVO l^ECTOai 8« 

Nno lupcriore, fimcminifti IcAor optimeDi> 
dionarium hocLatinogermanicum ^me^quan 
tummrcfubitahomoplurimum alioquinoccu' 

,„,, ,,,i patiisprarflare potuir^diligemer qtudcm ex pri 

mx nocae icripioribus latinar 1 Jngpa^coUciflS , haud dom ta^ 
menad ungitcm reuemm,quod aiimt, examinatum praedptV 
tacaop^radumFgauic Typograplius jCuS in eo podus quam 
nieum confiliumfccutus , quandoquidcm ego neutia matu/ 
ruiiTe (atisopus^ncciltimanum accefliffefupreinamiubinde 
conqaerebar « Sarrerum quibus uutbjf cauliis addudusego 

f»rimus lU hocfecalo uere^ fi Iiterarum interpolata (hidiare/ 
picias,aureo librum huiuftnodiTcribendum fufceperim,ille 
nt rudcm , S^impolitum adhucm luilgus protinift acdiderit, 
hicmultfs commetnorare rurfus non diixi magnoperene/ 
ceflaniim ^ Sum fftiid in pr tore partim arditione teciue me pu 
tern y partim cordatiis quifcp fecum ipfeperpendereqneat Jl-^ 
ludcameninpra^fentia monuiflfe fortaUe profueric,eandem 
iibrumIongemaiorc,qiiodutrunc^noftrumattiner,airafor 
matiimnuncdenuoprodire* Namiimul at6pfuturumincelle 
xeram fub prelum ut rcuocarctiirexcmplar ,cepimox 5C ipfe 
non tumuUaanter,ut antea,red accuratius paufo tocum opus 
a capite ad cal cem ufc^ relegere , pauca quasdam inducens inr 
terim ,nonnulla etiam mutans , plunma uero adt]ciens,quo/ 
rumdenumerofuntprardpueLocoru^&Amm'uminSer^ 
mania, pra^rereaMenfurarum , Ponderum , Numifmatum, 
rerumip aliarum uocabula, ticuU leu generis eiufdem cr adi^ 
us,hoce({propnentagis enarrac:r,& feorfum deni<^ iuxtali 
terarumferiemporita,quofadIiasinpromptucitraqua?ren^ 
di tgdiumhabcrentjfiqui forte reqm'rerent* Acccflit QC hoc, 
uclut alterum opusjquoduiri dooiiTimi Ludouid Viuis con 
Elium fecuti di(^oncs etiam uulgarcs , ac patrias uice uer fa. htlnis poftca pra^onSdas cwauf mtis, noti (i ncf iidicio 8C in/ 
duftriafingulari^at quicquid tandem incidcret, non diu fub 
fiftcrccogerctur,aut dubitareftudiofus,fed alccrutra ftatim 
Ungua facile , qiiod opus fdtufucrat , inucnirepoflTet. Porro 
ininusgrauatimtantu laboris exhitufimus poftcaquatnno/ 
ilram operam ftudia iuuemutis promoucrenonihil^nccim- 
probarihominibusetiam dodis ccito fit cxploratiim# 
la quicquid eft boni confule leftor ,acualc 
%yl\/^ws ^ Argcntoratifcxto (Saknr 
dasMartij. Anno 
M*p,xx;tvXt 

lOAKKES VAPIDVi 

Suuentuti (Sermanicar^ 

Q^uam rem quaccjj (uo Romansc dicflio linguae 

Senfii noftrati reddita uoce notet, 
Vt cito dignofcas^certam feret ifte libellus 

Et fimul optatam femilatinus opcm* 
Sa?pius ergo Icgas icriptiim tibt Teutonapubcs^ 

Si bene uis ftudtjs confuluide tuis» 

ADIPVBBM <|B11MAMICAM 

Pctrus Dafypodius* 

Hue hue qui cupis eruditionem 
Caftis iungere moribus puelle, 
Ec ftatim bene nofle^quod neeefle eftj 
Qiiid uox figmfieet larina quapc^. 
En certo explieachieliber^Proinde 
Caftis iungere moribus puellc 
Huchucqui cupis erudiaoncm^ loannisHolpiniani SteinaniadoIeCrctttis iti 
Petri Da(ypodrj Dicftionariumcarmciif. 

En ftudi]s rccfle cupicns Sermanicapubts 

Confuluifle tuis muncre rurfiis adefti. 
M unere quod ribi non calabris aducxit ab oris. 

Quale nee liofpiribus fert polyphemus atrox^ 
Quin a'quum,aut maius pocius^predofius atqp 

CocpericEuryftheus qukm Amphitriomade^ 
Srelligerum fcapulis dum nixus Atlantis olympum 

Heiperidum ex hortis aurea mala petite 
Tale Dafypodius dico tibi munus ab ipfb 

Aonidum luco protulit euge (acro^ 
Et quod praererijt primo breuicate coa(flus 

Temporis^huic (blide eft addita fiimma manus^ 
Auftum,illuftratum,miro^ labore uolutum 

Hinc^dLtcp hinc donee nobile prodit opus 
Hinc tibi quam belle cupiat pius ille Magifter 

Per(picue baud leua pracdita mente uides^ 
Vos igitur iuuenes fimul accurraris adulti 

Hoe opus aedtum^turba 8c epheba fimuf, 
QuJcquid 8c offendes^euius tibi proderit udis 

H^c^^dquamfugias ancoralkaa tibu DICTIONARIVM LATINO 

GERMANICVM IN V S V M, 

&graciam ficrmani<Se pubis fumraa 

diljgenda concinnacum* 
PRABPOSI/ 
; tiocum ablariuofi/ 
j gn ficat, Voii Jntcr/ 
I dumpoft^Vtapar/ 

A cc3ena, %;ia<fy Wnadj^t m^lJta fc/ 
cundus a rcgc, ^ct obcirfl nft<fy t>cw 
f^onis/otSbitni^ftc. Vclpro,uta 
fcnatu ftctic, H^tiil (tuff this t(t\>ts 
fctrteit* 'A nobis ftat, <&«: l?alte mit 
vns. Aliquando dcnotat offitium, 
utjillc eft a fccrccis Csefaris, ^ct ifi 
tC8 fiifkte fcctctatiS c a facri s'coti 
donibus,^m pjeMc^nt .^A mani/ 
bus, qui alias amanuenff s^^tH ab^ 
f(i)tibet/obct enbfHtivU A pcdi/ 
busytin UttfTcc. & huiufinodi niul/ 
ta* 'Acalculis ucl rationibus , itin 
tca)cmnci(ht/obct ii^dffnctSimili 
tcr apudTcrencafacundia, jl^urc^ 
»ol^;c^m^g.Tantum potuitafacun 
dia, e»o vtt bftUtvctmSgcwbntd} 
l»oI rebenbej^t. Sic apudPlaut.ame 
pudicacft,mattct Mbi'fl ftevniiei: 
leQtper me, ucl quod ad me perti/ 
ncr,€^o vil wtd? bclrtitgt A tcrgo, 
<iitDerwer<5/jiln«f* A paruulo, 
^paruis, a pucris 3^c Apud Tcrcn. 
Apucro paruulo, 8c iam inde a pu 
cro pufillo , apud Piautum , Xon A B 

a ceneris, 3C huiufmodt alia. 
"Ajcumredpit arpirarionem, eft inter 
iedio dolentis, uel comiferancis^uc 
ah quid facisC 3cl) was tl)^ftuJEt^ 
duplicatur, auttriplicatur,utahah 
ah,ridencis€ftuoXt 
Ab , ualet quod aprappofitio ,t>5A 
abs,ide,abre,t)nii^lidS;/vmftm|^« 
Ab re confulit , ftxtabt vmfmftf 
X>etgibm9Hzud ab re^l^it vergeb 
Ii^.uel prf tcr rattonem, on "ctfa^^ 
item ab re tua , vot bdni^ifA^iffu 
Tantumne ab re tua eft otij tibi.Tc 
rent. yiaftnbaiivoztwM gefcl^ftfft 
To vil wcyl. Ab animo otiofus, 
4De9 gcm^^b(Abct rilivfg. Ab inge 
nio improbus , |t>cr dct Ixttbervit 
frttm/bojIbafFtt'g.EtilludCiccron. 
Ab oratoribus folitudo in foro, 
hoc eft, quantum adoraroresatii/ 
net, ^0vA bic tibnct/otS fiixfptcd} 
en bd<tngt/iftc8 6b vub ftHlvoz gc^ 
xidi)t*Ah ineunte ^ate &c. Ab hinc 
tricnnium , Vol bzy iatm. Ab 
hinc nriennium huccomigrauit,^^ 
iftmunbbicy m/bas€tl)id)^nift 
gc^ogcn .tta ab hincdecenniS, Vot 
jcb«n iVtrm Ab integro,denuo, V^ 
iWWcma»»Abinccftato, aduerbi/ 
a urn A B 

um, Sine tcftanicnto,ut ab intcfta/ 
CO motrcm obiir,litt ift on cin refl^ 
tncnt/o^tvctmh^tQci^ozbcn* 

Abacus, nominatiuus latinus agr^/ 
CO genitiuo cc^cCKoar^ ab i^ccf,'ftin 
itnti^tc/o>ix cretHmQ tifd^/xn red;^ 
etib^ndf* 

Abaphus,penuL^cor,V>ngetun^/oc( 
t>ngef<rbtaJB«7r7to tingo^ 

Abates, penuKcor «inacce(rus inui/ 

Abauus, pe^corJPatcr ^aui, V^ftne. 
A baXyidem quod abacus* 
Abba,Syrtaca di(fHo,larinc pater* 
Abbas, pater inter monachos, Hin 

:2(bt«Vndefoemininu Abbatifla, 

KptiffinScdhtinius facerdos ma/ 

xima* 
Abdomen, penul^produ .jyeyf^e/Tcf; 

tn&tr.t^inguedoqudefpin^ adhj^rer. 
A biegnus. atum« jt>&titte«ut,abiegn' 

a(rer,^tn Z>innc bzctt* 
A bics,etis.penuLcor»^in bann* 
Abigeus, SCabacflor, qui pccorafu/ 

ratur, Htn vi^ M'eb« Compofita 

abago* 
Abig€acus,tus, ipPe abigendiacflus, 

Siue crimen abadionis intelligitur, 

lPi'c4?M'ebcref» 
Abolla, ueflismilitaris * itinfxicQs 

fleyt)* 
Abominor ,54? ^^ cingcnwd. 
Aborigines, t5teer(lm vn^cltif?m 

inivotierKalix* 
i^bre, uel absrc, 0nvxf^^/ vnb€^ A B 

Abrotaniim,penulcor.f^t4l)«?tir^; 

ot>etfci;o^utt;$* 
Abfens,3rbtt>4fcnindeabfentia« 
AbfiSjUel hapfis^grxcuraeft, curua/ 

tiirarotap,^ievelgennan€im tat^/ 

o^et:ft:ttmme. 
A bfonus, a .um *VbcUautcnb/vnbc^' 

qmtn ♦ Abfonum fidci , ^cm gUii 

bett vngemig/mr glottbhcb* 
Abfque, praepofinoreparariua,Otu 

Abfcp pecunia,»a)tt gelt.Abfc^una 

haec (om^xvann Die oUcmm't w4r<f 

Terent. 
Abftemius,quitemeto, hoceft,umo 

abftinet,36ei:m't wem ttindrcu 
Abfurdus, a.um*1?ttgcr<:^idVvnbe 

qnem/abt6nig, 
A bfy nthium, Wermilt* 
Abfyrtides, Jnfwlmjm JfbnV^tifc^;! 

en tneet:« 
A by do s,penul. pro* urbs Troadis, 

ltin(trtttwCro4bet 
AbyiTus, aquarum profunditas im/ 

menfa , ftin grofle tUffc bts xcaffcvs 

et'nabgrtin^* 
Ac,coniuncflio, Vnb» Aliquando ad 

uerbium eft,& fignificat , quara, 

CKVcbct * ut, aiicer facts ac iufleram, 

^tt tb^^f^ anbctfi n^eber id^ ge^^ey^p 

fknl^att* 
Accacia.fuccuspomorumcxarbo/ 

re quadam fpinofa in Aegypco, 

e^(tfftvon opfUncimsi^ffiptifd^m 

banms* 

Academia,*irt oztnitwdtvdXthi 

tf^V^ntO gclm&4»* Vnde jp quo/ 

uislo/ A C 

ute loco publico, m*quo Iiterae do/ 
ccntur accipicur,ltmt^o|;cr4?ilh 

Acanchis , idis^carduelis, tkin^ifid 
voge(/otH:tr biftd find. 

Acanthus , herba, alias branca , 8C 
Rotnana urfina* 

A carnania, parslcpiri , i^in t^cil bca 
Un^^ ftpivu 

Acacalcc^Syuerfus cui nulla fyllaba 
dcfic, itinvats De fan fflb tn^gkr* 

AccendOjJdS? jH'nO ^n.Simpicx non 
eft in ufu ♦ Mctapho* inftigo , Jd) 
f)et^tcf^Sunt &alia compofica 
acando inufitato uerbo, ut inccn/ 
do,Succcndo,ciufdein fignificado/ 
nisaim priorc# 

Accenfus , Miniftcr magiftratus a/ 
pudRomanos , ytin l)Ctiin fm^V 

A ccencus,con^ , uocu!ado,|pie (Hm 
cbctbonbctfYlbm* 

A CC€lfo,cer»coniug,6^ acc^r(io>quar 
tac9 3<^t>ar&effc hersd/td^ l)ole,ab 
ad &cio compoficum, arcefo, inde 
acccrfo gmctathcfin^VidcArcco, 
Significac ctiam accufo , 54? Hag 
An/ verfl40e.Capin$ accerficuryi^i: 
wuct vmbs l&bm 4njb1agt» 

A€dpicer,^apt4;. 

Acclmis, & acclmus,a.um,ucl acchV 
uis^BC accliuus, leniter eredus,Sur 
fumpendulus,4>bfu:^ gcl}idt>ct/vff 
geticj?rcr»cuius contrariumcftdcdi 
uis , 5C dcdiuus , fCtibfiiA) QctjdtKU 
Acdiuiras,&dedKuitas , *lgalt>ung* 

Accufo, J<^ v<rflag</o^M:r4^nlMa</ A C 

$ef b^» biAc didmus ♦ Accaufat rac 
huius rci, dc hacrc, dCin hacrc,i;jfc|: 
fd^nloigct mi'c^? / otyct jcjrljci: miVil; 
^es Omgs, item accufo tuam inerti/ 
am,5di? fct^ulMgc/ober fc^eltcOatt 
fawlbcyt . Vnde accufabilis , e ♦ <jif 
f ligig/fc^dtb^r /fd?clt:cns wm.Cx 
cufabilis, e.i^aa enr^47ul^tgcttn4g 
trer^ctf JnexcufabiUs, contrarium* 
Incuro,5d[) f4?ilte,€xcufo, 5c^^ mt 
rct?ull>igc.recufb,i4; f^^Ugc 4b. Yo 
lunc compoficaacudoeUe. Vndc 
accurator,t£tnftege);*dCaccurado» 
<6irttt4guttg» 

Acedia, non addia, pigritia,taediii, 
^a\:A(pcfVvabmp0bcc fozglofe* 

Aceo, 74? butf4ur.Ecaddus,a.um^ 
€»4nt:* Item acor,fant:e.uinum ad/ 
dum , ^dut wem/otNn; efftgen^ei: 
n^etn.lndeacefco* 

A cq>halu$ , hoc eft , fine capite, J^ec 
^eirt i)<iv$pt t)<lt/^ «^(«Ai«, grx^ca/ 
put* 

A cei,rubftant « IC^iiti m40(>o(bet b^tF^ 
Vudc Acernus,a,ii, it^a^^bei^: 

A cer,& acris, in ncut. acre , Adiccfli/ 
uum,^d^4cpff ,6c pro fortiacdpi/ 
tur. Acer i urnus , ^cc Dapffcc/ 
grunm/b4n&tbafft/obet f)anbtmft 
Cttmu^, Vnde aaitudo,8C acrimo 
nia,^<|;erp(fe .IBt acriter aducrbtif^ 

A c^i:,Ncu,gen. tcr.dcdi.€?ptcwt*Pa 
lea,ud acus aceris * Accro,ucrbuin 
prime coniuga.Jc^? vctmifd^eWt 
fpx^wz 4 Vndc aceratif Iutum,!&t?im 
l>^<: mir fpiiwa g<nnfd;t i\l. Indc A C 

Acccrofus, Vol fp^euet:, aarofus 
panis,& acer ofum frunKnmm* 

Acer bus, a ♦um , fi,ittct i rnjetn'g/ 
Ijeirb.accrba poma, vn^titi^ <5pfFcK 
Vnde accrbitas , jbtmrf crt/rottwc* 
& exaccrbcfco. Jd? wirt) bittern 
f4?At:pff ♦ cxaccrbo > as .34? madi; 
fdt?4i:pff* 

Accrra, uuIgothuribulii,^tttir4u4^ 
f4^/ot>ct: opffetgcfcbit::. 

Aceruo,5cl) (j^uffc^^c compofitum 
coaccruo,y4; I)4tt(f ^ilfatmn. Acer 
uatim, l7attffcgltd?/l)4ufF«J?t*Accr 
uus, l^in <?4ii(f fletttct: Dtngcn/^U 
jpo^n* Aliquando maioru, uraccr/ 
uus fcucorum,lapidum, &ftrucs 
lignorura , lemb^tiffcnlJolQ^Stra/ 
gcs cadaucruiii,«tn |?4»fFm t>ot>; 
tetrcdtper^ 

Acetabulum , uafis genus , *iitge^ 
fd;ict:*alias, etn mcff ^(It^fltge*: Mnge* 
concinec fefquicyachu m , 

Acetaria, herbae quae ex aceco Sum/ 
inuntur,^4lar. 

A C€Cum>^fr]>d>acetorus^a«um, jDa^ 

Achaia> l^egioGroetix, Itin bnbj 
fc^afft tn gretta/ie^ilToreA/b^KmCo; 

A chaeron,«tn bcUt'f^er flug* 
Achaiis.f ngratus, lbnd4n<^at/vm 

4n0cn4m« 
A chdous ^ ttettt (Iti^ rtctoh'e ♦ Vnde 

achcloius,td cft,aqueus, !ttOairertg. 

Nam ueteres omncm aquam^achc/ 

loumdixcrunu A C 

Achilles, Jfei'tt jon]pe(etVbeir ^rt*e<^? 
b4Uptm4n/etnet: ron Ctotcn»Vn/ 
deachilleos herba alias myriophilu 

A cicula, itiw guffett. Dirarn » ab acu, 

Acidalus.pcnuLcor.iitiitbtttnnBoc 
otiae, Vencrifaccr, iDer Vcncn$5 
gecygnct .Vnde mater Acidalia di/ 
citur apud Vcrgilium. 

A cidus,a,um. Videaceo)EtaciduI^, 
a^um.Diminuduum*. 

A cies, %in fpitjy ox>ix fd)iwybe 4n ci^ 
neitt ey(cn.EC acics oculorum , ^SM'e 
fd^ccpffc ^et: augen/ o^ct geftd?t»in/ 
de per Mctaphoram acics etiam in/ 
genii perfpicuitas , fd?4tpfffinmg; 
iPcit ♦ Preterca , exercicus inftrudio, 
acies dici t,!<6m gcotMtct ltk^\xo\A 
0C5 fd?l4c^) 1 J^mmg. Vnde inftrucrc 
aciem,i>w fd^lad^toiMtttngmrtd;* 
cnJExrerere aoe, vcc^i/o^ f^kiffcn* 

Acinacis, peregrina uox , ikin fd;/ 

Acini,fletrtebecrcn/c^ f<Jirtct, utaci 
ni Cdmhiici,igotD^r beet^Baccaefunc 
maiorcs,ut baccae lauri, Siambecic* 
Acinaceus , a.um^lD^s vo ficini 
bcercn/o^ec f6tiwciftMnc uinum 
acii^aceum rappis. 

Acipenfer,pirds magnceftimarionis 
olimfetnfifd? bem bifcfd^ilpm frfi: 
ft4?finbgefctcr. 

Aclides, penul^cor* Apud Vergiliff, 
pf^t/obergefc^o^*. 

A cmon, latine incus, <S£n 4nbo0 Vn 
d^yracmon apud Vergil ium Ser 
uus Vulcanic 

Acoluthus A C 

Acoluthus, pcnul.pro *|l{^t'nn44^ 

A cbnitum, pcn.pro. hcrba ufneno 
fz^wolifs ftant*Szd aliud ciia eft* 

A conci:s,Comet flcirnen / wie \fcyU 

Acraton, mcrum , X^niemlf^ct/vn 
gctmnQet* 

Acredula,putat lufciniaefle, Vtad)t 

Acryfius , ^*nfi5m'g t>ct 2frgi'tion1 

Acroceraunia, pkir.niimcri . 25crg 

firtt>/ot)cr m fij^piro* 
Acrocorinthus,iembcr3tn weld^c 

Acroama, ^m fwbteyletr fpznd)/o^ 

^►Ctttettt^ .iLad'nc iiufculf ano» 
Acropolis, latinc arx, i^inbaa 

A cf}a,foemi . geneiittus , *m ge(!'4^♦ 
A cf}-a,n«ur, generis* ig^w^Jttugcti/ge^ 

Actus , ide quod acfla ♦ Ire acflus Cunt 
partes comxdiarum , Ct>e]^l bet co 
titctenSBt a(ftus fpatium agri, y^nn 
bctt vn %wen^ig fd}^d^ Ung fyt>5* 

Adutll^l,adue^3b<^I^/^ct)nel/bcbe^. 

Acukus,cenirum, ^pitj/(laci?ctVa 
dc aculearus , tSpir^tg/ boancd?ttg. 
Aculeum jmmictere^ben 4ngel Jfltp 
Rn/obergebcn* 

Acumen, enbuylb^t /fpi^i^crU 
Etdcingcnio didcur , ^dj^arptfjftW 
ntgfeyt* A C , 

Acus,quartaedcclKi(^tn ndb<l»Vndc 
acuncuia»diminuduuin,^inni^< 
lm*Acuseftetia inftrumencu quo 
ornarrix utifur,ad diTcriminandos 
capillos,i(f iff pfrtem^ obcr fpi^ig 
cvfen/bamit mant)$ba<tt: f4>eftkt. 

A u*cupidor,airasPhrigio,ijm(cib^ 
flrirfcr* 

A cus>aceris,neur,ter* dedi «^pres)>t; 

A cuo,3dt? fpi^efdjerpffe ♦& compo 
ficaCxacuo,pr(acuo«Vndeacutus^ 
a.um, €»ct)4tpif/fptQtg .Transfer/ 
tur ad incorporea, uc acutum inge/ 
nium,^4?arpffet: wrflanb^Acuta 
uox, flleme/ljol^e (tim* 

Ad, praepofido, S^iS/obet b€f*ut ad 
coenam,3rft bcmn^^jt m^l^ad ripa, 
3bey ^cmgftab bc6 flti^.iccm com-' 
parationem fignificar,ur, nihil hxc 
funt ad opes Caefaris , ^ifc (in^ 
md^tagegcttslRcyrcra gdtjiSrcd?^ 
ttcn.adOianae, adCaftoris, & hu/ 
iufmodi locutiones paflj'm reperi/ 
untur,& funtEcdipfes ♦ Nana (ubin 
cdigitur Tcmpium, uel aedis , auc 
aliud tale quiddam , ZH bet ^Snim 
$>iV)ne/oi5be8 €»OQ€a(fott'sCem^ 
pel^lce ad pro iuxta uel apud • Quae 
eft ad uxorem cuam, tt)c(d;e bcf bd 
net iyan^awm i\l:\ Abeamus ad 
me,apudTerenc*proadaedes me/ 
as Sinechdochi<fbs , /ton^ vn^ ttt 
mcfti l)au^ geetf « ad roanum tfft, 
t>oi^anbm/obet geniflecfa'ti*. A J 
tf ropus, €m let'dang* A d diem ab/ 
rolui€;proaddiao pr^efaiprum^ 
a J A D 

iMT^en Uftimpun mg« Ad Turn/ 
liiu, ^um mtffim/ vffs |>^<il^fl* Ad 
Ciimmatn 8C Infumma, Wiitfut^i 
wottauindnemfnt^m begrttf. Ad 
poftremii>^aier|l/ vffs tetfc^t* Ad 

Ad unum, ]5e]^ et'm/o{5 g^ni^bei: 
nt ♦ Ad unguem, lOolfimdid^ / vflT 
Demnftgelui** Aduerbii, vonwozt 

Aduodx fucceflic, I^Biftmiv naify 
Wimfc^ futfid) 04ttgen/ober ger<^^ 
tmJBx &nrenda idem * Ad id tern/ 
pus .jil berfcf ben $ef t Admodum , 
penulcor.;;afl.uel criam,^^, 
Adamas, gemma , quafi indomitus 
dic3LSy1tin \ycxt ebel geficin/^manu 
Vndeadamancinus , penuLcor ,uel 
adamanceus»a«um. ^as von^c^/ 
mantifi gem<^t*1& per metaphor ♦ 
produro > 8C itiFragibili accipicur, 
adamandna uincula , Vnbt:ti4;ige 

Adagiiim,prouerbium,€tngetmin 

Adelpni,l/anncfracres » d^eb^toer* 
Adeo^aducrbium , intancil, ISo gat* 
Adco res rcdt\t^^at^^iftcs fnmi/ 
^a ^in iflts ger^teo. teem pro cer/ 
ce> uel ualde,enam .XDucem hoftiu 
intra moenia ^atcj; adeo in fenatu ui 
detis,5rfftcJ;mbbci: vcmbb^wpt^ 
111411 mber (latt/m ^^^^ i->^ <^^bt. 
Adolefcensadeo nooilis » t)rtflem 
Atbtcriimglt'ttg^Nlonnunql abundat 
noradonc, uc Donacus«att«Tuce A D 

adea latn audics dus uerbi^» jpn 
wtfi:(l ye^ fef newest ^(5t^# 
Adcps,pinguedinem omnen Ognifii^ 
cac^llerlef (^fle/f(|^m4l9» Adeps 
ur(tnus,^4i:enr<^m^%«Adeps an 
ferinus, geti^ fdi^maiQ^ hinc adipa/ 
cas,a,um,mtt fj^flegefpiic^oberbc 
golfetifEt Adipalis, e.ft^fl.adipalis 
coena, tinf^lid^^iifft \)itdi^ tuUfyt 

Adiabene,1D45 2lfltttei: l^tibo 
Adiaphorajaiini indifFercnria^^fic 

wiX^tg^tnodi) b^^finbfUtdiuidae 

forma 6Cc 
A dipifcor, Adeptus fum, yd) erUti 

ae/vbcrfommeAEcindipifcor apud 

Plautum. 
A dmitiicalor,3(^ i^Aff/^imc fUt^i 

re/fleure* 
A dminiculum,l^in<>ilff/obe.t: ftmt* 
Ador,3Romft:w4?t»Eft pcculiarc gc/ 

nus.hinc Adoreiis, a,um*&^6 ^at 

A doiia, X • prima? dedi adem quod 
oloria,^!^^^ 

Adonis,penuLproduc5l:a,'l(feiiifttrt€^ 
tt4te vnb lYTy tte^amatus Veneris 
Vndc Adonidis hord, Vnwwwige/ 

Adraftia,penuKpro JCtn Un^fd^afft 
mtfstvon€voat>c* 

Adu€rfus,&aduerfum prxpofido, 
Wt{>cr*Aduerfumanimi fui fenten 
dam«ftiPtb<t:(etHefgtt^ wMixuo^t 
mcynttng/vnb fUtfat^ ♦ Aliquando 
pro erga^gegetitt Aduerrum te gra/ 
cum A E 

ttrmfuifli, Apud TrcntSinccafur, 
Aducrbiu eii, &fignificac obuia* 
Aduerfu m uenir e, entge^cn funkxu 
Item Aducrfus,a,um,noracn.1JpiL? 
^cng« Aduerfa uaIetudo,etn fvandt 
\^tiu Aducrfa fortu na ♦ cin vitgl W/ 
vnfaU Adiicrfoamncuclaquauc/ 
hi, .^en (iuf? Ijinanff/ o^hh: wit^ct t>^ 
»4flctf(ire«Aduerfa uulnera.Voa^ 
^crwertjiQc wuttDen^ & uerbu Ad/ 
ucrfor,ans,;yd?wi&erprcbc» Ad/ 
ucrfarius* JCnn tt>it)eif&cbcr^ kcm, 
Aduerraria,orii,plura, l(5mCopey 
^^ei: t)endjelK'l/b?icff /o^e^: b^^letn 

toas man ^(txna^oitKnli^ctt^M 

A dulor,pf nulti. pro.34? fd?incvd?Ie 
Adulator,lti'itfd?mey^la*t Alula 
tio,^d;)nuy^km* 

Adultcr,€m ft^cbzcdjcx* Adultcri/ 
um,itcbattd)» Adulrcro,8Cor*y4> 
fd)tx>ed7e/id? f/llfd;c,Adultfrmus,a, 

na moneta, Ccfilfd^te m&n^* 
A dy rum , bcymlid? o^t t>c6 tcmpels/ 

A cdis , cin tempcl/in fingul ari, fed ff / 
rehabctadiuncflu, ucxdis Saturni* 
Acdcs in plurajciti -^g^ug^Acdicula 

A edif iCO, id; b^^titre* Acdifidum, 

<0cbci\x9e« 
A edilis , ein baumciftct* A cdilitas, 

b^umci(ler ^^mpttAediliuus^poffcf 

fiuum* A E 4 

Aedituus.lfet'n nH$niv^tgftifi/9ai 
ctift, 

Aedo, yd)$ihl)ctf&t/id)U^v^s^4 
Acdcreopus,€m wcv<^ Qimdnma^ 
m* per Mcta. df^betrcn* Aedere ge/ 
mellos, 5^w«ylmggcbfttren.Etexm/ 
bere,fd^aipenlafren/er$eygen« A*^ 
dere fpcdaculu, iliit rd)awrptl$ey^ 
gctt^Vnde Acditio^publicatio, €>e* 
itteynmrtd^Mg/au^lafl^mEc ^dic' £x 
cclfus,bocl?»$ditus loc',ein bo^; otl:« 

Acdon,Lurdnia, inTAdt^rg^lK 

Aeger,oTa, um, J6cf&nUtt/bett&bt/ 
fvandvfe Aegrcaducrb: ^di?wcr* 
U<A}* Aegvcimpctrabis. 3Dtt»ut(l 
fd)wivUd) ctrlangcmuel idem quod 
molefte. Acgrefcrre,&:pati, ^m 
gem b^ben / h>d f&rgilt netnen / ^ii 
verbaufi rtuffnemm ♦ Aegrc eft iftudi 
animomeo. ^asbd^i^mmcttmid^ 
fccr, Aegrefacerc, je^fimmerrmit* 
dbcn I cin va*t>:u(| Kb^xn* Agre pey 
dibus ingredi, Tbd $ilfilf| gb^^ 
Ec Aegritudo, l5eMmmctntt^« 
Acgrimoniaidem apud ftautum^ 
Sed Aegrotus, a,um*fie<b J^i^^ncf* 
PiflTcrt enimab Aegro , cum hoc 
(icanijiii iilud corporis, Quamuis 
apgrotus animus, pro aegro apuj 
TerenJcgitur ,fH[inc Acgroto , as« 
5d!?binftrtncf/ficcb«*3t aegrotado, 
jllr^ncfb^tbcd leib^* 

Aegeria, emg<5ttmmtt$ KTum^p^i 
ptim^gefpaedt^btdt:* 

Acgialus.littus latin e,€^e(>4b« 

A€gina,|(tm (?^(» pdoponefp^ 
Ik ^ A B 

Aegis , *in winf^Htmit fd^lan^ 

Acgloga,pcnu.cor•<tirt^:e^v^gey^* 
fm/c^ct pe»ri'fdS?enl>i«gm. 

Aecloga>auceni,eU(ftfo, ^'n^o^et; 
ftefimgi 

Aegoceros, capricornuslac .^Uins 
bod. 

Aegylops , 50t'eftfWjiit<>ttgen><m 
uicium frumenci alias fcftuca, dCa 
Vcrgilio Stcrilis auena dicflum, 
fti'n vnft:4ttt/^J in tf get jl€ wnf^ft* 

Aegyptus,ltgfptenUn^» 

Aello, fene 4uf Den ^arcpUn ♦ apud 
Vcrgilium. 

Aelurus,pcnuLpro. catus,<6:inf 4Q. 

Aemilia, iHAttt>ni;<^fft Jt^lw^Ro/ 
mandioia^ 

Aenionia,Thcflralia. 

A cmulor,54? cyflTcre Jtcm i^ vci$c 
n^c|>,VndcAcmulus,^t'neyffcrec/ 
vH n«4?»otgci: 4ttg U'cbc»Et cmula/ 
tio,iieinn4<5no^gnng (ing nciJO ob;S 
l)a^imitmOfi;f^a^no\Suscn^^ 
oDer eyflfer* 

Acncas.pcnui Jon . 1trtd?ifefon*Viv 
dcAcneades,l6inCtci4netr» 

A encator,*t'n trummercr* 

Aeneus,a,ura,&pcrdicrcfim,&arpt 
rationem mtcrpofitam.Ahcnclis, 
NS: riB/erQin«^t mctaph* vc(t/(latd?» 
Mut'us aheneus,eiiner)pn/ hoceH:, 

A enigma, (J^in vcrDitncPcIte ft:ag/0J$ 
re^i»ii^itei:r<;|;i<*Vndc senigraati/ A B 

il<8,t^r&terr4;enfiitt)4ftet/ 
Aenna,iein(l^tt int'rtenm eiictfteif^ 
Aenobarbus,ipet: eingilcnoD^trto* 
ten b^tt ^4t * I>omtciusRoman*iic 
di(fcus« 
Aenutn, 8^ per diaerefim ahenuna, 
i^in feffel/oDet pf4nn. Vndeahena/ 
rius fabcr,einfeglei:/ftipff€tr<^mi>» 
Aeolus,j(et'ttf(5mgt>ei: »thDen* 
Aepolus, pcnul,cor4 0efg ^yrtxa/ 

prarius* 
A equus,a.um . JJlben/grey d)fo^mi^, 
3C mctaphjTuftus , €fcve^t/biHi^4 
Vnde y xqualis idem ec (imilis, 
€fkfdi)£t dequabilis.Vnde sequali 
ras, & arquai3ilicas , ^leyd;e/ebne4 
Item 3equaeuus, 0Skid}B olteta* 
Aequafciimis, Jbe|lent>iig8 gemftt^* 
jgcaequanfmiter,€re2>nltt'gl£cl!;« Ae/ 
qui bonicj? facto ud confulo, J^^ 
\)ab xooi verg^t Aequilibrium,0a 
tic W4g I'll jlrtt/gleyc^ iflXibrame/ 
turn* Acquinodium, ^o t^g vnnO 
nad^t gley 4?t i(l ♦ aequc aducrbi.3^ft 
glef^ «xque ac tu, gletc^ al^ t>it« 
Xcquiparo,3r4?'vergleid)e«Acqui/ 
pollco,;J4^ bin alci^s vctm^gms* 
fe Aequiualeot Acquitas,ebne (I»d!^ 
e,8C biUt'dt^eit ♦ Acquiuocum , t>(^s 
tJ(lbeDei^tmngb4t. Aequo pri,co. 
Jd? cbne^obct $Uttc.y4) teyl gleik^?« 
U'ng£ccopo(ita, ad^quo, cogquo, 
ex^quo,eiurdem rignifica. Aequor» 
^ae mc&c/vnb (lec^e / oDei; ebne bes 
vetbdf 
Acr, iduffr/biett'eim^mfc^enl^itfl^^ 

vnn^ Aeripcs, ?C per fynerefin, aeiripcs, 
iBrt?itdf itcmacrcus,a,uiii, T^ocl?» 

A era, gr£,gen* foemi, hcrba,uel uitiii 
frumcnci, lacine,Lolium, Cold;, uc 
quidam putant,Vnf raut 

A emmnajlWftfdtijFeit/^rbei't^red'g^ 
^eytb»VndcAcrumnula, dimin^fi/ 
gnificat erianijCirt W^t>clr&ff; Muli 
Mariani,wcl(^c(c4^c r&fftra3en&» 
Quod Marius inftituit.Hmc Acr(| 
noftts, a,u, W&fclig / vol befdpwec 

A erugo, Rofl 4m cm 0^ ^npffct 1 i^ 
gti^/fpon gt&tt^Nam Eerrugo ferri 

Vndc {ruginofus, a,um, tRofttg* 
A<^S)aeris, lEt^ f apffet/ oOer aUetlcy 
mct4(* kem pro pecunia accipit {%/ 
pc, Vndc Acs alicnum, €Feir (cl^ut; 
6e« Contra , aes nofirum , tlOas 
ttwn Vtts fd^ttlWg t'd ♦ Sum in 
aerccuo, 5<^biHt)e^nfdS?ttll>itor/t4> 
fl4n^ in ^et'ncm wad;6/ot>er fc^uto; 
til4;*Acrcus,ahcncus,|i6tQi:n» Ac/ 
rarium, 9i^ctx^ f4mmctrcl>«:flod*# 
'Et Acrarium fancfHus^^t'ttfcl^aQlfit 
utet/ ot5 gmejrnet: ff ccf/^rtl:4tti5 wwit 
nftm'mpt^n^etfl ^^nnt'n &et:gtor^ 
fennctt* Acrarxj miliccs,^ol&ncir/ 
quibus aesad eft, ftipcndium datur. 
Acre diruti, ^mtn &er fotet <jbge# 
r4;l40ent'fl$utr4)im4dt;.Acrp,uer/ 
bum pn\cpn, 3<^^ mtTd^eot^ f&(fdS^9 A B 5 

tiiftetr^* VndcObgro, &:8ubfro, 
Subaeracum aurum « 00(t mft 
f npffet' gefilfajct* Et oboeratu?^ 
€»dS?nlt)ig/ wrp(li<^t» Acrufcare, 
CcU mittbetwg/o^el:^»ttf^ gewto 

Aefculapius, an fan 3lpotttnfe /^et 
^l(e4l:Qtief ede&cl^t:ctvn& gebeffcil: 

Aefopus, ei'rt n^m ei(rt« f^bct &u|>tei:tf 

AeftaSn^ummctrA^nde £ftiuus,fum« 

merifc^* Ec aeftiua plu*nu. Buinet^ 

fummet: xx>onet / o^e^: t>ie fniegfllefit/ 
obercirtrdS?4ttedl?tigo:t Vnde^fti/ 
uare,iDen fummet verrdjlicffcn, 
A^ftinio, 5d? fc^&Qe / ^d^te/t^jctetc; 
»r45 cin N'ni( Wrt> fei^ Acftimarc I// 
tern, ^envmbf often t>e6re4?tens 
vbetfc^lagen/o^erfd^&^en^ Vnde 
3eftimatio,€>cbft^ttrtg/4<^tuilg» Ei 
f ftimabilis,lc.3(c^tbarli<^, ihaefti/ 
mabilis^ic.Vtt^tb^rUd^/vnfc^&t^ 

Aeftus,quartc dcdi, \}it^mttmt* Et g 
meta*tB^egi[te*cupiditas,Iibido* & 
^ftus maris, t>ngePitife / o^er bethel 
gtmg^e5 meets. Vndcaeftuoucr/ 
bum, y<^>bint)i<jig/bt&n(h'g/o^ei: 
t'd? w?»t&bewegt»Etcompo .Ex3?/ 
ftuo. 54? I4nf &bet:«ttem, ffiuofus, 
4i^ig . Et aeftuaria , plu.nu ♦ tWeec 
fttmpff/obet meet gtrt ben* 

Aetas,pro3euitas,perfincopcn, jfet'it 

tegttd^s 4ltct,ut oetas luuenilis, t>it 

f»^U Icem aetas quandoc;^ uitae 

« cuiuHt A I! 

cuiuR^t rpatiSRgni^ar, ^k^an^c 
left ms icAi^cn menfcbcns . Per 
omnemdetacemfuam, ^^Ufemi&b 
tagipt acfla ud cxada aecas, j^i[e let; 
|l« Jcyt^c» Ubetts ♦ Affcdla aetas. 
Item prof ccflaactas pro codem:ln/ 
^cgra (cas,^te^»otmitgid ^cyt bcs l& 
|>|0/vei:mii$U'€^ 4ltet:« Adulca^cas, 
JD$ geflan^^ alter/ot^ m^nb^i; $ey t* 
Ineunttsaecacis ftudia,!Dtevbunc{^ 
tet h'n^l^ef t/o&et: I'ugent* ApudCo 
mtcos cciaxcacc, aduerbialirer^ 15 
go teporc ponit ♦ttcm aetas uirilis, 
joas mhnli^/ ober gefl^nben a(tet« 
Namfex quidam atcads gradus fa/ 
dunt^utfunt inFancia,pueritia, ado 
IcTcenda^iuuentuSjUtnlis aetas,uel 
grauitas , dCfenedus « Aetasenam 
pro tempore accjpiiuryuc , aurea 
artas.lEcpro fpacio centum anno/ 
rum.Tres uixic aetatcs Neftor,5Dcir 
Irltefloi: b^t btey bunbevt iax gdeb t. 
Alij putant triginta annorura cflc 
fpatium « Aetatula ,Diminuciuu , 
J^UitK^vft/obct bte f tnbbeyt«Co3e 
caneus,a*um . 0ktd?a altera* 

Actcmus , a* um.5^ fempitcrnus, 
ICwi'g.unde aetcrnitasj^tpigf eyt. 

Aether, groecum eft, in accufatiuo 
£thera , undenominatiuus aechera, 
ae,Jterbymel/obcr bas obctft ele^ 
tmnt/b^8fcik*A\iqu3indo pro Ac 
reacdpitur.Vndeaerhercus adiedi 
ue,'$fmcltrdi^ Aethra,iDa'rcl?cfii 
K>ed l>ymcld*generis foeminini. 

A ethiopia , llform bnb *Acthiops^ A F 

Acthon^tting von ben pfetben 3(pol 

iinie. 
Mtnz^ftin berg m €^]ralten betr f) 4^ 

b;ennet. 
Aeuuni , Itt'n Ungc uyt. Vnde did/ 

mus,|n xuum,i^m0ltclS;,Compo/ 

fita coxuus, a.um *SC aequacuus, 

tf^t'ns alters «Carandeuus , 6Cl.on 

geuus, V^fl ober febt: alt« 
Ater, ucl apher, fttnec an^ :2tpl>u'ca« 
Aff^tim , prima acuta , t^eid?lid?/ 

vberflttflig > AfFatim eft , Abun/ 

deeft* 
A frica,uel Aphrica ,'iDet bait tly^yl tS 

welt.Nam orbis diuiditur inturo/ 

pam,Aniara,3^Aphncam. 
A gamus, penuLcor / Wet nit in t>cn 

ebelicbett f^anb fid) b^t begcben. pi 

gamus uero , VCet (id) jwcf mat 

brmb^tbcgcbcn* 
Aganippe, ftin bwmt JftoecKe/bco 

XXtnfis jfigcoibftet. 
A gafo > pe.pro^^iii efel tteybet/ oUt 

pf^vbttreybet. 
Agathyrfi,Tpt5lcfei: an^ii&ciit^ict 

Itoflenb* 
Agc,.Wol rtn/btti ♦ Agitc, & Agedu, 

primum fingulari tantuni adiungi 

lur numcrOjfecundum plurali,ter/ 

tium ucric^* 
Agelaftus, 5Dcrm'tl4d?et/em(l(>4frt. 

Ita diclus fuitCrafTus Romanus. 
Ager, i^incfd) i oc5 hc^nit>it gan^ vm 

hgcnbc/v>c!bcr/fnrttte/tt>4lb/vfiiciii 

(f4t/b02ff/o^f[ect\utagcr capan^. A a 

Be afcquanJo partem flgniflcae fl/ 
fcus ccrritorii, |^iri0iSt anffe^baib 
^cv ftatt {tclc0en / ein acler/vd^.Vll 

tifA}VPt\t>. 
Agger, ^mfcl?wttc/o^cy bolx»crrf,& 
cmincnda ui3e,lgmecrcl?ittci: bo^et 
Ip4j VncleAggero,3dt;b<^ttffe*Et 
compofica adaggero, Jd? b^iiff 
l^crjil ,feaggero, pcrmccaphora, 

Agmen,l^mrc^4r buftc^ beu^egt/et'ii 
l>rt^»ffen voldf5 b46 g!)4t. Aliquan/ 
do motufignificac^l^m ben'^guttg* 
Icni fluit agminc Ttjbris* 

Agnus j^inlatnb «Agninus , a.urn^ 
pcnul, prod. i^lftmmcre.Agndlus, 
jDimmuriuum. 

Ago, 3d? tbiJ/oDcr fA)affc!Rtdpit ua 
rias Ggnificationes ex adiundis ca/ 
fibus* Ago iiitam , Jd? I4bc . Ago 
confulem , yd) bin burgei:Hiet|lei:« 
Arbor agit radices alee, X>et: baum 
(Iwcft ^tetvllt:Qlen tveff^iu^* Ago 
anima,3c^> (tetbe Ago pecus,icl^ 
tteyb bds rid?e . Ago fabulam , 
3c^ fpyl eitiCowtebf • Vndc adlor, 
jOix iin pevfoti i(l in iim fpy I ♦ Ador 
(ignificac eciam>l6tn f i&gct: )nt rc4;; 
|en«cuius reiatiuum c{i> Kcus,llhV 
net bcr anflagi wirbt .Actio ,€trt 
spiitcfttng/t^bting •Irem , j(>tere^e/ 
W4g^o5»<t 4tt(jrpicd;itng ^etJ rcD^ 
ner5*ur,AdioCicerpnisin Vcrre, 
JtiefbgCtwro »ib^er ^en Vcrr€* AG 6 

t}in/€$ ift 4ugf ♦Agilis, e, 36etiHy 
fd?nel/«Agilitas,bebenbig?C)?t.Agc 
re aetate,li Abcn. Ago annum uige/ 
fimum , ijdt? bin ^wcyn^ig iat alu 
Agere lege , XTad) t^im t€d;}ti b(tnJ> 
Un I mit rcd^t fur n&mcn .Agere ad 
populura,hoceft, concionem hab^ 
re ^inoflrbeiri:be|i1bemvol<0tf>Atf* 
Sed agere cum populo > Tignificar* 
comttiahabere,^in gemeih verfant 
(en/an gemeinbaUcn. Agere grai 
nas,^4nd: r<^gen.&apud9oetas«.' 
Crates agere ^eode» Agere aliquS 
furri uel miuriaru ^tixil ant\a%i'^€B 
^teb^Ma/ o^ ^t vnbilligfcf leit« 
Agere uigilias»tt><Td?^. Agere in ctu 
ce,3(n galge bed:^. Vos facjllime agj 
ris, ir l4b^ in vberflt>^/o{$t>abe X9% 
I r »>elle^ * De capite 5C fama tua ag^ 
tur,iig0 trifltbeinl&ben xnt ct>tany 
Ice bona illiusagunt.Etde bonis illi 
us agit,l(£t tnfft bed g&rtet an.Cu/ 
iufmodilocutionescrebrb ufurpac 
Ciicero & Terentius.Bene mecu eft 
acftum 1^0 i(l mitivolg^naeCom* 
Adigo,3d)treibl?et)ilAbigo, i^^ 
Itcib b^xvcot^* R^dtgo, Jd? tteib wl 
^ertlmb . lte,quo redadus fu , %d(^ 
wrtc )il i(^mir fume ♦ Gogo , Jc^ 
treib^iirame/oc^td; nortge/$winge« 
A mbigo,3fd? treib ymb , A mba/ 
(flusVmacmbcn.tt ambages, X^m 
trftg/vmiwg.Ambigoetiam du/ 
bico fignificat, 34; jwafle. Vn/ 
de ambiguus , ambigua » am/ 
biguuiu, 3 Wfeylfd j;afftig. 
6 ^ A G 

VegOyyd)V0XfhxAibcMcm quod 
ago ♦Exigo , jf^ ^>eyfcl?e/ foxV^tc* 
Item,y4; treybc^Excgi diem ludcn 
do, Jd) i}ab Den tag mit fpilcrt vcr^ 
tJ7bm.lndeexa<flus,a»um«nomcn, 
(Icifpg*Cxa(flio,*i» fo J0er»ng/l>cy 
fd?ttrtg.Prodigo,54? vergettDe:Vn 
deprodigus , I^Dig.Erprodiga 
litas,<J>ewM'gfeyt/rnnMQet: fofl. &i 
fc'g^>3 d; jwittge/ Qbct ilbe.Subigc/ 
re farinam in mortario , %nztun/ 
Ct fubn<fluni ingcnium, ftin xvoi 
Schbit ingcftium/ obct fopfTIrcm, 
frcquentariuiim. Agito,^dt? tljil em 
pfi'g/id; |lttpfe/l)C9e/trcybe. fccm 
agico incntc,5d? betr^cbte* 8C com 
po .Exagito, fere idem* Agitor*iBirt 
^eybet: / Ijetjer / ^nrey^er/ ro^ oDei: 
l^fetrD mettnev / f iirm^n^ £c agicacio, 
etmltbtmg* 

AtgonJati;ccrtamen,*in jlrej^t/4udf? 
tin ou Do m<jtt flreitet^ iCircus Ro/ 
mje diccbatur ♦^t Agonifta,pugiI, 
ftin if empffet . Agonothcta, pc.co r, 
latinc muneranus,X>ei: obmantut 
Dettflrci'tcttDm Die bdonnng gibet. 

A^ora^USinundinarius latinc, Hcmec 
Det rcl;ledi?t Ding ^aufft* 

Agrios,agrcfti3,3^eunrd?/witD» 

A^rippa,^et: tn Dcr gebiirt Die f6^ 
jwmerflenbeijfui: gejHerfetl?^r/m 
flit Den fopffl 

A^grippina , Iteronia mdtct ♦ a qua 
Agrippincnfis Colonia,^ie jt^tt 
C41n* 

Aheniun, At'n f efT^l^Icem , ahenu8> A L 

ahena, ahenum .^ tin/oDeir etr^< 

Aio,ais air, pluralitcr,aiunt,ucrbuBI 
dcfccfliu um,54? f^g/oDei* veD* 

A la,16irt (!wgcl/ein (cl;ai: K^ziitei: nftben 
Demfil^ jwgJtem ala 6d axilla, ^ie 
iJdj^f^en^Sub alis uel axilIis,vnDeic 
Den ild^fen^Alat', a«um»®efl[Mgler» 

Alabaftrum,0lat matmdiicyn.i)<it 
5Wim4mgf»^tb»f te,itin f^lbbwc^^/ 
on J?rtnDb>^beD^m^gemrtc^t» 

Alacer,cns . ere* ItTiStig/ fiomiltttg/ 
<tiiff$md)t/ fdfd} rnDfrdlid;* Yn/ 
dc Alacritasjfromtoigf eyt * 

Alauda,galcrita,ca(fica,i6in tetd^* 

Albus,a ♦ um ♦ WeifJ* per mera ♦ Bo/ 
nus,®itr/einf^ltig/ t^nm»Alba Ion 
ga,<fcirt ii(ttt von ifcanio geb^ti/ 
loffcn^dc Albam,S>ie inwoner. 5^ al/ 
banus mons, ftin bei:gD»tt: bey ♦ AI 
bicojjd; bin wei^lecl?t*£t Albi/ 
dus,a, urn* WeigledS?tig»Albeo, 
3f<^^ bin xrcif ♦Albarium, yPeilfei 
^ic man an t>ic ntrtwrcn ftmd}t^ 
gypff » Albor, 8C Albedo, tt^eyflc 
frtrb* Albo , dc dealbo,5d? mad^ 
weygAlbumjfubftanr, ^in weyfl[e 
tiTfel/D^ tin Die nrt tnen Dec ric^ tev gc 
fd^iiben xPwtDe/cm yetlid? tc^ifict* 
Referateinalbii meorii amicorif, 
3fd? wilDic^ inbas regi)ler/D4tirt 
tneinefriinDjl^njeyd^n^. Albugo, 
3Dj weyfji'm ang ♦ Xlbuincn, ^yec 
Hrtr»Alburnu,S>$wey^rtmbrtwm/ 
jil ne.1;(l bey Der rinDe/Dei* fpin* 

Albula, iltin /lngtnSmUen/alia» 
Tvbris* 

AlbiS Albft, *!'n flnff in tKUttfd)in lah'^m/ 

t>ic ftib. 
AJcideSjiDet: ^ctmUs* 
Alcinous, a^in fcniQl>ctphcacntn* 
Alcyoii, atinvogzl bctwinutscYt 

tmmeergep&tet. 
Alea, a^ietfpyl/otf dni'eritd?rp)?t t>at/ 

in man glif crs \»(txta/vii vcagct^/ 

de raetaph. ^ fortuna, 8C pcn'culo, 

Alcamfubirc, Jngcfatli^eYtgon^ 

AIco,& aleator^cinfpylbilbfpykt* 
A ledo,l6t'ne an^ ^en forijs* 
Alemanni, JDte tdi'tfdS^w ♦ Alcmaa/ 

nia,|Drt5 teut^cl?(rtn^♦ 
Ales,^iitvogeLAclic(fliuc^ucloc^ 
Alexadr«a,pe,^.^m ftatt ^gfptu 
Alexlcacon , lad*amulecu , i(vQney 

voYtfetgifft/vnb an^ctct>ing. 
Alga, liSmfrrtiit ^5^?rtffret wed^fct* 
Algeo, Xnid^ frctt'm/icl? bin ?alt, Al/ 

gor,feIte/ft:ofl/trrtiM:tgfeyt» 
Alias , 3(n&ete nt^l / €twan jiS^cy tcti/ 

$ilaiiDerctjcyt» 
A libi, :5>nl>errd?»>o/ ^n cun <Tnb^£ ort# 
AJiicno, yd) entfrem^e / td? tnad) vm 

gifnff t0/td^ wett&eab)lndc Ab alie/ 

nc^Td? abfHn^ete/abwen^e 
Alienus,a«um,^rcml>/vngleid?. 
Alienigcna,com. ge, ucl alienigcn*, 

a.um * It ins fwmOm gcfdj^kct^tcs-^ 

Alioqiun,pe.pro»l8>unfl rtnberfl; 

A liorfum , Mn etit anWt czt/antKtfi 

A«?ortttp» 
iiptcs,lat.un<aor, ^^etrbie^empffec 
ralbcr/ct'tKv/^u: wiittt>«n l^evlcrtKlt A L 7 

Allquantifpcr, «(tii»5(4Hg. Attqua. 
etwa btit:<^e)'nn>egt^AIiquareni^0 
ctwrtffeir* Aliquotics, ctW4 mmi:g/ 
m(A* Ali'quo, ttwa AndmozuAiu 
quorfum,etx»4 t^inan^^ 

Alchymia,uuIgo duit.Wef tittflmc^ 
t^^U $il vcunt>ti/o;^ fdfd^cJStd Al ut 
det efle barbarus ardculus«Na Ara 
bcs, quoru fdrtaflfe inucntii hoccft, 
folemitafuuai dicflionibus ppone* 
re, utin Algarythmusfit, &alijs» 
Cu Arithmus grgcc numerufigni/ 
ficct^Haud dubicigit Chymia re/ 
<flius,uelChymiftica didt»Cc Chy/ 
miftgHcrmolao uocant, iDie (bic^c 
^tt«(t trcyb€ * Vulgb %ld>rmiftm. 

Alias , a.ud .itin^n^tct*\lius alia 
ridct,t(ifeinei: verfpottet t>€ dttb^e. AH 
ud ex alio in mentem uenic , its ifk 
mitdnsv^bian^zcn infUii^ami^ 
Alitcr, Aduerbiii, 3(nbet:(f/ vffet'it 
^nbt^re wcf^ » Aiicer acdpis atc^ ille 

Allegoria ,<ep man dnm^ts mdf 

net /ban bte n^o^t aninifdbiauti* 

Allia , «tn flu^ tKx inn bte Cf bei: 

Allium,ttrtob(ott4;» 

Allobrogcs,pe.cQr.fcfe V^fbjfer^ 
Allobrox in (tnguiari« 

Allophylus,la.alicnigcna,frlbbft'rtg 

Alo,;5c^entere/ et|iibe«Ite9id^tii<)(|^ 

wad^fm/oiS )i}u&m€*Exerdcado altc 

uires^Vbung meretbicfrefT^.Vnde 

alimemu 8C alimonia» Vlatmiiik 

B $ A L 

a,uai,||D|^4tt<irt*AlraatdIa8, t>4« 
t^^mn[<;^^atftt4trtlftggtbe Aln 

AltiuSyiemerlebAum. 

Alo€,^tnfratlt^)^4bt'rter^4ffrl>4t 

Alof^tiZy^tin batipt ftul^t &4mpn ei' 
ttem ^as l>^t au^ fallen 

Alpes,:2Upeti,l)o!)eberg/bt*e JttU'eii 
*?oit attt^cen lan^en f^cf^n , Vndc 
Alpinus, a, um.Mus alptnus ftin 
muirmelrbt'er* 

Aifiofum,;?i:o(tIi3» b45 gemfriitrt* 

AltarcEin^lrar, 

Alcer,a>um. jpet anbetvoit ^wcycn* 
\^n{isdCz\ttY,iimt ot>ct met. 

Altcro, ^d) en^e^:e . ttem alter p ^n 
cudo,& alter SC Viccfimus annus, 
IC?46 Cfn vn^ ^w^n^igft tat. 

Altcrcor^jd? jattd, AUcrcatio, jac^. 

Alcerno.Jd; ma<^^ cms rmba anDer. 
Eraicernatim aduerb.Irem alcemis 
teinevmbs anber.Alrerurer, l^ebe 
verbtitvttt vort $weyen , Alrnnfe/ 
cus. Von auflen. 

AltuSja^um^-igod^ober tteff . Alrum 
oct'um^lfoti tfroffe (i^tv ober milf^irc 
Alcumfubfta >!bas itiebr ober bit 
ttef|^,Hmcalcicut»o,-ig<5b^ . Altifcv 
nus, W^lautm^, Alnuolas,^od> 
-fl6^n^*& uerbura alto,cuius com 
pomum^exolro yid) erl><5l>e* 

Aiueus,dh bmf oib/ 3 metif oib • AI/ 
uearium>einttnettb$cf* Alueus,cm A N 

efn htmttc /etn weybldrtg/eftt mftftcn 
bic fctjact^ vft bactlptl t^rfel/bit^gi^b 
bartn ^et (lu^ rmn€|:t& duninuiiuS 
Alueolus, 

Aluus.^cr afltetbatmc^tat^batm 
Vndc Ciere aluum, t>en (Iiil0afi0 
mdd)en,Si(lercaiuum, bwnft^lgag 
K'erflellen* 

AhxmctiyAlttw^Ut. 

A luta, wej^dt? fill / Ik^iX* Alutariu«, 
weiggetrber. 

Amabcprima acuta, tntericiTtio btS 
di^ntiSyS^itbct* Vtdc Amabo nuin 
domi fit. -Ctebet fiebe ob er ba^eyttt 
(eye.ApudTercnt. 

Ambages»plura.tan, vtnwef.f^ttz* 
em wcitlrtttffige reb. Tcrcnt. Qiias 
malum ambages mihi narrarcocct 
pirc* 

Amaracus,penuIfi.correpta»mfittec 
f raut.MuIri purant Maiorana eflV. 
Amaritinum, 611 obet falb / bfe b4« 
tau^ ^cm(td)t t'ft, Samfuchtnum 
alias. 

Amanucnfis uidc fupra, a manibu»« 

At^3rus,a,um,lMtter. AmaritudOt 
3C amaror,btttctfeyt. Amarulctus 
amarulenta,rum, 55tttev'le4>r.Ama 
rerco,74^n>tVbbittec.Amarico id} 
mad) bitter. 

Amazones, |et'nbivet1>er gwefenbt^ 
j\)nm Hctid}tbmfi(cab(iitfd)nini 
l)abm/ t>a» fte be|ler bag $u (IreitU 

AmbaruaUs,lci»bS xAbkl^itctwM 
flcfArer. 

Ambi A W 

Ambidextcr,a,um,t)crM;e(t'nrfebff& 
wk t»te red^t fan bzavt^mAindle tA 

A mbigiiuSjVidc Ago, 

A mbo,2Mlebey^,m faemi. Ambae, 

A mbratia,cm ftat \n%t\ntc/l)ttna^ 
XticopoU&von Musitfto gcttcntict. 

Ambrofia,immottaIitas, Vn^ixbi 
Itd^FirytJHcrbacft. 

Ambrofms,immortalis,vnflcrbti'4?. 

Ambubaia, Itin Ik^tii^ vmb^ 
fdpweyffigweib, 

A mbulo, id) g^ncj I)iH vit wibc,r/ Jc^^ 
fp^cictr* Ambulacio ,«rifp4aei:ii0, 
it€,cm f4?op{f otf ott batin man fpa 
jiercn m^g. ^mbulaaii idcjCopo« 
pcrambulOjobambulo, t'nambulo 
deambulo, pm c eiufdc fJ gni. cii fim 
pit, Antambulo. Vndc antambulo 

A nientum,ei'n riem o{5 b(tnb, Amcta 
ta iacula, pfeil oC5 fifd^og mit tUtni. 

Amcs,itis,gcn«mar.em vogclf lob. 

Amirio,id?b<fleyt>, amicflus nomc, 
eitt oberFlcy t)/ otJ j^clxs He]f ^. Ami/ 
culijni,emgoUet« 

Aniita,pe,cor*beu vdtters fd^weffcr. 
St Anutim»,pc,pro. gcfd^wipcrige 
^tn^ voneimb^^bei: vnfd?we(ler. 

AmniSjCt'n flw^ Vnaninicus,a,um, 

A mo,t'd? i^ab lieb/td? bil(c.f nde ama 
cor, ein lteb<>rtbet: 055 b^et. Bt ama/ 
torius^a^um^ur^amatorium carme 
tinbfi\licb,bmctsMd}tMtSuhfi^, 
amatc^riu phittrura, ct'ti ttandl bas 
vt^ifiiiU^ matt^m Ite Amicus, a^ AM 9 

irm,4ngdiem (t'eb« Amicus, cCiigA^ 
let: gtiiitter/firi;6ttt». IndeAmidda 
f(e&n^t^d;4fft«Eccopo« Immidtia^ 
fiinbtfd^aflt.SC inimicus y tin fi'ttM 
lubfta .Inimic^a,um, vnangnenu 
fd)ftt>lid^, Amica,fub,ci:n bfil/me^ • 
Amabo inttrkd:, cf licbcr. Araabi 
tis^ch'ebhdl^.Copo.adamOjdeamo 
pcxoTfidf bab f^fllieb^redamo pc*- 
cora'd; Iteb ivtbet;uiib*&|amor liebe 
Amcxbdcus, mt>ergelti:g/et'tt5gegm 

^em^n^«n♦ 
Amocnus,a, um, foflig/t^&bfdSj/ftcbl 

lid?, A m<rnitas,lttflb4if cit. 
Amoniu,p<.^. cmt:ogr5i5<cn'4;o» 
Amorphus,informis,lat» vngcfidu 
A mpcloSjUiris lati. et'nspetnreb 
A mphibion, basimxfiaVfctvR 4uflr 

la}|^ tvonmrm^* 
Ainphibolus,a,u,la«ambiguus9 Vn 
givoip b J tn $n>? wti vitftSbi ma^ 
wctbi^ndt Amphibologia, 
AmphiniaUa^bie $a beben Ujtm^u 

fbQet,o(5 Mcfed;n'g feiinb. 

Amphemerinon, b^^ tftglic^ fkbtt* 

A mphithcatrum, pe, pro, €intt$nt> 

fAfawb^n^ obit fld}tph^ m K^m 

Aniphitritc,bj XWtMeptnni^an^ 

AiTiphora,n>et'nfrdgobcr Cf^ow* 

f rtntm Jtc,9trt<m€nfuregcnus, bd 

a4*m<i^, Vii amphorarius, cftwijjl 

rolltd^edefdt^tn tregt vmb Ion* 

Amphiayones^feinbgmeinelatibs 

r&rb gwcfcnt'n CF^eaVtA^on tz*v6ldl 

ctcn vetfamlet, ad iTiermopylaf 

Ampkdor,a: 3plcxor,frequ?.y<^ 

rmf^&c P5^ vmbgraffe, Amplcois, A M 

t}€tzUgltcft\)JBt uerbum Amplid, 
jfa}ma<!fywcitot^ivc^. kc Am/ 
pliarctVevn'eb^^ Attff<?rtltent>ert|ert 
feni^tmrec^ten.Vnde ampliacird. 

»reittei:vct$cttct)t,ltc ampliu^ Ad/ 
iierb«\IPei'tter/oe^ mea* TercncCgo 
ampliusdeliboraridumcenfco* its 
tuncftmi'c^ fd'irflilt/ireitretrmw jtt^ 
f(^{i^gim£cLiuifPugnatum ampliV 
us duabus horis cfi*1llton hat mel^t 
&4ifC 5W0 (^ttn^gef^Tltten♦ Vcrgi:c(i 
accufatiuo iunxit.No<5icm non am/ 
piiusunam, Eramplicer aliud ad/ 

lid^ ♦ Amplitcr fumptum facere. rei'^ 
It^cn 4#gebeii«Repcritur etia am/ 
pliflff mus ordOy pro ordine (entito/ 
rio* f&r ^t'etr4^td l)c«e««€t ampHffl 
imis magiftracus. Sic did^us non 
propKr numerum , fed ^ptcr ma/ 
kftatcrti ♦ Amplifico, as^Jd; m<id) 

AmpluflyCjUcIApluftrc tBdj^ifFse* 

Ampulla, duittvii/ot^t gutteren 
vongla^A pcrmctap.Vffgebla^^ 
inthzk^tigtrooit. tndeampulior« 
3d^b6i (lol^auf^cblaRn. 
Amuletum , quf rcfupra Alexi'con^ 
A mulius.em bzut>ct i^timtton's / ^is 
vatkexBj^omnlt AM 

Afliuffu?,eitt(iw*4r/dbeirl>fei(^4d/(Jrt^ 
'Cfd f4)ttiltr»Vndc adamufllm S^ ex/ 
amuffim , rottuli}ettUd?/o^e^; wtx<X 

Amygdalus, «'n\«^nt>etb4»m» A/ 
mygdalum, emm^nbcl^cw, Nux 
grecaidem*' 

Amylum,pe, cor, Xmcl mhU farina 
fincmolafadla, Mt/Aa<rmolalarin€ 

Ah, aducrbium inrcrrogandi,Anuc 
ro unus omnia fctre potcft c IXiai 
^4itrt dnctcAk ^mg t»t'(fen. Aliqii 
coniuhdio difiuncfliua ,ut albiis an 
atcr fis ncfcio. yd) wci$ nttt ob D» 
fitttn obet ein fd?4lctTe«e|l. 

Anabathra,pc,pro,fcaklatine, rfit 
(teg/obet l>oI?et b^nrf/bf^r^uff m^ti 
fletgmmu^* 

A nacephala^ofis,pc ,pro , cMntt^ 
xffitftKt iff^nmg/crl^olttftg/obcrbe^ 
grciffung ^Uer t^o^gef^gten bt*ngctt« 

Anachor€ta,pe,pro, efnanfiblcr* 

Anaclintaium, etnlonerbet^/gat^ 

Anadiplofis, pcn,pro ^dn^wifiHtU 

guitg. 
Anaglyptes latincfculptor cfitbifo 

grabcr. 
Anagnoftes,larinclc<5lor eVn Ulefer* 
Anagog€,ct'tt \}^i)^tt% vctfianWvff^ 

3teb»ng auffdn 1)^(70:5 obei;l>en^ 

Anale(fta,^>iTdbUd)m fd^iYtte/obei: 
ivd8 Ah tfcm nfc^ f 4(t/4U bef n/fd^^ 
Ictr/tt'ttb<n4c« 

Analogia;proportioUt ,3Miifyeftf A N 

AnalpnabctuSjLatmeinclocflus, ud 

Analytica,orum, J^nfflSfnnQcn^t 
Anapa: ftus„^irt pes iit C4cmi*rte/t>ei: 

Anaphora, repecicio , uel relatio lad* 
itin vcibctbtinQm/ ot>ec hfctcndns 
wSztUns Atn anfang vtUt vcvfm* 

Anarchos, ^netit cba^cn/c^t on 
ci'nt^4upt.inde anarchia , ^ifn^e^ 
gtmmt/l>* fdn \)^upt/0bZit/Qbit^ 

Anas,ns«penul.cor Mn ente* Anarioi 
la,Dimi* ftrttlm* Anacanus,a«uin« 
3D4«vonenrmi*fl* 

Anaftrophc , pcnui , cor. inucrfiola, 
t>etfemng^el:o«^tftltl0itt $w€fm 
vpo^ten* ut icaliacn concra , pro con 
era kaham, 

Anachema,pe«pro«\C4^ ^en 0itttf 
i^^n 4ufl^elKtu(t ift/ ^ti titwn opf^ 
fer /dn enVfranb^ung* Vndc Ana/ 
thcraatizo*3d!> ver(W<1>c# 

Anacomia, Diflecfbio. lati « fttn ni;; 
fc^neiMg^b ma &m mmfc^e Uicpzt 
Mmtl)it\bvfff^mi^t/ b^mSaik 
(t^an vftet'ttgopeyt) bcfk^i m^gt. 

Anc€ps,tris, Zwjfdtii/^xocffdfyi^fi 
tij *f rem anceps ferrum, ^as ^wo 
r<$m'benobei;rpt'Ql)at* 

Anchora,c,ein hnda/^^ f^tfffyf^dl 
m* & per meca «|^ilf/ pbei; ttrof^/^ift^ AN c, 

P«4)t*Vndc facrS anchors folucre, 

Me kt(l japtt4?t/0J5 bdff pScl^ett* 
Ancile, pen . pro»<gm ^Iei«tf mnb9 

f<^i\t\in/wt\d}CB Me K<!^mei:r4gten 

v5 by mel l?er4b gefallcn fern, 
Ancilla, ftin Mettftm^gt. Ancillula 

Diminu.&uerbum Ancillor , Jf^ 

btette/pfiege. 
Ancona.penuIri. long. Ifei'ti (ittttam 

Z^iii^tif^tn mer:. Ancon. 
Ancus , ii^inctiSiin fmml <itml)^t, 
AndabaCae,iDie tnir befd^Ioffen angi 

ftxitUnS/ndc Andabacarum mo/ 

refacere, IDtt vn^fc^^eyb pnfUt(id) 

tiiema8l)anbUn, 
Andcgauia,ill4nMr*4ffti'tt eMW 

o^it ^r^ndi^md^/floffei AnsmeeK 

lonb 4n Me J6ur0t'ffetr« 
Andes , ^mt>oiff bey Itt4nttt4/b4i: 

t'n Vetrgtltus gebo^tt t'(l. 
A ndrogy nos , l^ei: ein m<^n vnti^ 

wefbi)ly 
Andronicis,penu.pro«uel Andron, 

Vtin ou im i^tmfi/ b4 Mie mah wotUf 

tin m4tmen)t'mtiter*Sicurgyneconi 

ti s, uel gynction,pc4on.e(n fc(^\xwl 

)tmmei:«» 
A ncthttm,peJon.fc>tl(i 
A nfradus,fubft. ^ibe vttwenbifg/ 

Angat«a,pe4on.<fiFejw4ng/gen«5ma 

utbUxi% 
Angelus,lanne.nunnus,iet'n bott» 
Angerona,^t'ns^ttiinbe8 woWnfts. 

ft biibnu^ mtt vetfc^to^nem miitt^ 

Nbmtpi^ix^evgeH* 

C Angina A N 

Ang{na,pe*^*Synanchc, alias Ton 

A ngipor tus,uel tum,lgin tteins/ocJ 
hnas^a&^Un/b^ nit ^wtd^gengicj i(t. 

AngIia,Britania alias, JiKitgUnD. ctia 
Albion dicitur. 

Ango , 5d; iitgfle/ bijBf Hlcrc/ ttucfe* 
Vndcangor, 5^anxictas, 6^ anxic/ 
tudo,5lngfl/bc^iim^mu|f/pcm» 

Anguilla,^mrt4l» 

A nguis, ftm rd^Uttg/Mp^lfer rtd ter Jn 
dcanguinus, a,u ^ Anguinus cucu/ 
miSjSitt Unge fmmme f lirbfj* 

AiguimaniiSjt^m belff^nr, 

Angulus, Ifcmwmrfel, Angula/ 
ris>c, JD<t« t'tt windcV oj5 ec^ ge5(5rt/ 
viei:rc^t^t.fft angulofus,ltrfc4?tig. 

Anguftus,a»ura.iftg»Anguftia,i((pit 
gc^fitpcr mctap ♦ J^e^iimftwrmi^/ 
angfl^ AngMfto,5d? ing(te» 

A lahcio^^d? f u4>e»per mcra, Jd) be; 
g4i:b&jfhgh'd[> iitg(ltglid?»Anhd^ 

Anhclator y^infcid)€V. 
Ammaj^tefeel* Animalis,c.ijDjeiit 
feel lyat/ih-bcbis* Anutial,iem tl;icc 
Animans idem , quanqujun illud 
gcnus,hocfpcctesut»Animatus,a» 
wni,€fefinnet* Ita animat^ cft,ier ift 
^eB ivtliens / alfo gefintut « Animo 
iicrbii,54? ma4?l&bl?<Jfftig*meta* 
5d;p^crc^c/icJ;m<Tc^ gei^et^etVa 
Apjn^s^us , lebt'tit>tg .f nanimatus, 
vnlhbixtfftig* Be animofus, a» urn ♦ 
IpcberQet/ manlid) * AniraoCtas, An 

Bxanimo,5cb erttreefe/tdj? toMe;otJb<* 
m'$bc,fndAExanimarus, 15ctif;bct/ 
<6l•fd;l•e<fet♦♦Exanimis,c♦|^o^t.con 
flinduntiir ramen ♦ Scmtanimis , e» 
igalb tot»t:Vnaniriiis,c. itmbelUg* 
Jnanimis, ^ncin feel . Magnani/ 
mus, aaun ♦8>apffer/gtrofjmw tigPii 
fi{lanimus,Jllemmi'mg»quae tame 
abanimo dedncuntur. Agere am> 
ma 8C efflarc anima , €Jtei*ben. Ka 
animauitadat.Animaitc jprpiritu 
uel flacu poniturj^ltlKnt.ut Anima 
uxoris foecet, S>cc b»ii>f?fmix»ert 
fltndrt bet :3(tbem. Animam oppref 
fi> Sd) bab ^en ^tb^m veibalte Jri 
hacugni*etiarri animus acdpicur,uc 
recipeanim{i,^^^be atl)mUKi%wc/ 
erfd;rt<^ttfebi4;» 

Animus,proprie«|)45 gemfie/t)et' «cc 
(ianb/obct »ilUVndedicitur,f X a/ 
nimi fenccntia, lfT<id? t»tllcn/nacj^ 
Vimfd? ♦ Et arrimi gratia , Von ctt^ 
gcohcbeyt wegcn^ Et animo obfc/ 
qui, 3{>ert gbjl b^gen/ fcin witle vol 
b^mgetr. Animii cxplcre, t>cn wtlU 
vnb begivbertgntSgtbiln* Prefenti 
Animo, XInwerjagt* A nim^ pendcc 
Jd) $w?e]!>(lcK., Animaduerto, is» 
3cl; titerrf fleflfigauff ♦ f tern , jjdfy 
(f r4ffe» Animaduerfio , i^in fttaft* 
Vnammis, ^mdwilU5«£t magna 
ntmus utfupra.tcem Animum red/ 
do, Jd) mad) manlid}, Significat 
enim fortitudinem etiam, 5^ plura/ 
li,5o:n .Pone animos, Uf| ben ^ozn 
4b»Animofus,aa"r> 0<f!?<r.9r/bcr.o;^ A N 

Anio,cni8, pe,pro • fti'it fl«(| ^ttltc in 
Oct flicgnc Cybttrtiit*^ . 

Anifuniji^mil* 

Annus, 0^m)av. Annus Iunaris,^t!t 
inonat .Annus ucrccns , tz, tnonat. 
Annus magn^, 1049,1^1-. Annus in 
tercalans,^a5 fsH^alt iav* Vulgo hi 
fexdlis ♦Anni ptxtcxcae pro annis 
pufridae .Apud PJm.JDie >rtv^ec 
|pm^t(>cyt . Annis cedens , ^as nit 
x»m^ift/^(t& alter mtedcj^&e fiwg* 
Vinu annis ccdcns . wcm CJ ttit l^ng 
li^imaQMinc annu' , a^u.^&rUc^? 
Et anniLierranus,a»u. jt J i&tlicl; wi* 
^et f wpt vff belhmptc ^cyt ♦ Annuo 
fus,a.um,3ar<4;tig/alt» AnnicnF, 
iCitt^ j<tr3 itlt.Sicut bimus 8C bimu 
I'jjwef lina. Trimus ,quadriiTi', 
a*u,Itc annales, plu» nunic.iStm iat 
biScl;/gerd?idt?t bild^/Ntnit allerley 
iatcn gcfci^tct^te ^i»vQh4? vei'$e]!>dS?^ 
net wetOe.Hifroria, itin o^^enhd? 
gcfd^td^t/ba^Ue >;>tn(fcttt>gemelbet 
M?erW . Diariii & Ephcmcris , ^a^y 
tinw^ r&0Ud)ge^4ttMet wiit/ver^ 
5ey<t?netiPirt/em re4?cbficl; Anno 
na,pc.Io, 3 A;hd?efwcl;t ♦Annuls 
^iit nng . Annularis, M>ct fiuQct 
^i,nhdli)\tbCY Hipltinc* Annulatus, 
5petetnring tregt* Anno uerbum* 
Vn pcrcnno, Jdj? binvocviyafftiQ* 
€c pcrcnnis, cweil^affttg/^aiigwj^ 
ng*Et percnnitas,ltwt0i^cy t» 
Anonialunijinjqualc, \>ngicYd}fct 
fuig/pneb^.fe Wiom^iliap V»^0l«^ir0 
fi^i:im'2^eft. A Nf u 

Anonymum, S>$ Peytttt^tmn l^^tt 

vnbc^ant* 

Anfa, €m<5i'e<w eim gerd^i'tt/otJetti 

l;»Tn^tl>»5be.Et p mciap.ft in 4nl4^. 

Pare anfamjjt in rtnU^ / oCJ vrfad; 

gcbc . A rripcre anf a,iigirt <tnla^/ otS 

vtf^xd) tieme. AnfuIajDimi • Anfa/ 

tus,a, u.t>jorr oc? (janOt^abe^at. 

Anfer, ^inganfj. Vn AnfcrinuSja^ 

(!♦ Anferin^ adcps, <S>4n0rd?mal^, 

A ntaeus , il^in ty^ ben iS^cwles I'm 

^4mpffet:b<5tctl74t» 
A ntar (fiicus, JDei: aVcel geg2 mitt^g. 
Ante, Voj:, Antca , dC antehacA'^ct 

ber ^cyu 
Antenna, ipiefegel (trtng/b^sbof^ 
b^ran ber fSgcl l^angct am f4gel; 
b(xmn. 
Anta:,arum. ^Ufdun<tnbcnth&vi* 
Antepagmcnta,Cl)ftrge^i:De* 
Antes , «tcin/ obet fetil bU \)itfUt^ 
Qanb/vnb batranff bic gebcu? (lonb/ 
fi^cbeuptct; in ben iretnga ttcn / obei: 
gemeutb^tum/ 
Anthrax,emfol.& morbus qui dicit 
Saccr ignis, IS^nt^tl^onius tad^* 
Anthropcphagi , v^Slcfct: in ecytii 
biemctifd^e (lef fc^ cffen , leutfrelTetr; 
Anthropomorphit?,f i^ct: bic i)id 
tct.iSfott l>erte nt<nr4;li4;e ge|trtU 
vnnb gclyber* 
Antias. 8C m plurali Anriades, mor> 
bus fautium , Latine TonriUe,^tn 
l?al^ gcfd^w&i' /nwnbcl gcfd?w&r, 
A titi%i^viVQXbu^i)aMd cJ weyber* 
C 3 A N 

Anticatoncs,<fctnbi}dS? l^f^xiB/wU 

Xftt t>ctU£atonctn gefci;^tben. 
Antichtones .9^ic am gcgtit r(?eyl 

Antycira,pe.cor ♦ Utin JnQlnitvct 
von i^acct>onicn/batinvil ^kp 
wntt^ wad^fct ♦ Vndc proucr^Naui 
get Amycirzs^ittiftnitbcfftnnu 

Atidocum, pe. cor«<|^trt at^ncj xciS 

Antigcrio, Aaucrbium,ife4foo^ct: 

va\'i* 
Antigraphum, Utitt cpcmpUv /o^t 

gegertfcl?nfft* 
Anticch«a,pe*pro**i*e jl^tt ihtU 

cd)ictx/xn^ytia, 
Antipelargcfis, pe,pro ♦*a^i^ctg4; 

ning t$ ernerung/o^eir gtitthau. 
A ntiphrafis, Utin leQtietfl 4lY^tg rcN 

t)omrttt ^5wi^e^:^pil verPboit folL 
Antipodes,pc.cor .^ic jw f&ggege 

AVidquiis,a.um,2rtt/ct>cI/fofl!idS^.Nt 
hil mihi tuaamicictaantiqutus,7cl> 

t>ai! Cs:m fTl(n^rfd?4fft ♦ Vnde anti/ 
quicas, tl&Ue*Ec Anciquirus ,aduer« 
Vo^ aUcnjcyten* AmiquariuSjlpetc 
fid? rtiter xroUct bcf!eyflct/o^et ^ie 
<tg^/n^c^^tc uerbii 4ntiqiio , as , 
Jdt) t>i!ge aufj/id? beb vg ^c btraiid;* 
A lit iftes ,com ♦gene ♦ Vtin fiir (lenCKJt/ 
vbei'trelfcIicbcivvn^Dirobircp vn A N 

Antiftoechon, aD^eittbiHlTdbfiTc 
t>2 4n^emge^ct5t wi'rt,ScIla 45 fcdda 

A ntithefis,pe»cor,^m gcgcnfat^, 

Antlia, ^ittfcbi^pffie&g/ein mflm; 
utent/bo mitm^n fcb<5pffer. Antla/ 
re,8dExandarc, uclexandarc, lU^^ 
rcb<5pffe»»5c mcthap, Vbei:wm&vW 
et:^^lbctt/let^en* 

A nt r urn, *in bi^le/ obet b ol ort; 

A nubis, pe.lon . ^ct i^gy ptec ^ott/ 
weldc^ea bilbtius ein bunbsf opff bat 

Anus,quar»dcdt*^m alt wab. Ani/ 
cuIaclimK, 5^ Ani\is,eMtvctUfA)» 

A nus/ecun.dcdina. ^et: l;mbei:/cbci; 

An\x\iSy2Mm,3inQiif}^fft/bdummc 
ret/roigfdtig»Vndcanxiaas,& an>^ 

xictudo,€Jo:gfUtigfcyt/<jngjlbaff^ 

tc/^angftbatfeyt,- 
Anxur^ Itin flatt ^trthcn / voal;itt 

C^^rroctitf gettennct ♦ 
Anypodctus ,pcnul. lon.tJ5rtt:fft^4 
Aonia, iCtti l4n^fdi?4fft jbocotiege; 

gcnCbtrttten* Vndc Mufse Aoni/ 

des dicuntur* 
Apage , & Apegeftis, aduerbialiter, 

^tntv&g mit^cutn faitidiumiigni^ 

ficamus*. 

A paritic,Sl(ebf r^ttt* 
Apathes, Vnbetpcgung bes gemfita/ 

vnanmAttig.&ApathwajVnbtwcg 

ltd?beyt/l>i£» gemots.. 
A p€lIa,V|> n etn bant/dn ^ub* 
A p€lles,€m ven&mptet: maUt (tn^ 

Vtccjnfci Coo* 
Apenninus, penuhima produaa» A P 

Aper,^mx9l1^Bd7^rcmo^et; ^aw* 

Apcs,ucl apis,iKmymmeo&et Jbitt* 

Apianus,a,um.api'anae uu3e/:tttup 

catelrtcubeU Apiariu^, ^^ttymcit 

pflegec Apiarium, cm ymm brtttcf ♦ 

Apex, S>rt« <5bcrittl>eyl bcs brtitpts / 

obet fd)ey ttcl ircm t>ei: stpffcl/fpiQe 

ober l><5be«titf tcthd^cttbingd.Api/ 

CCS literal G, ^Dfe fpitjlm vnb limett 

biar bi1d?(lrtbcti/€m bifc^offs b^l^* 

Apexabo,il5m bWt wucfl/ro^ wwr(l 

Aphracfla, clomm, ^m nngfcrig 

fcl?iff/badmtbcw<>it/vnbn?cl va^ 

fid)€ttiff. 

Apha:refis,pc,cor, i(fetrt itbfd^ndMg 

cine bil4)(tabcns ocJ fylbm vom an 

Aphrodite, ^iegSttin Vmns.A/ 
phrodifia,t»oUu(lbcs (Icifcb5* 

Aphrica, Libya, fc^sbnttti^eylbei: 
xpelt.ucfupra* 

Apicaeoues^ ftleyrtefd^affbwwertig 
woU b<>ben/bbttefd?»tff» 

Apinap,pcn,cor, Wii^mtrweyct^cn 

Apiiim^i^ppi'd!;^ 
A planes,nit ipmbf4)weyf jig. 
Apluda,obroletuiii nomen,fig. pur/ 
gamcntum frumenti, JLkten/ grft(|/ 
Apocalypfis, <Dffi»b^ilig/<ntbcctV 

Apccleti,pc,pro« lokfiittummvn^ 

bc«at* 
A pocope,pc,cor. it^n ^l^fct^ttcib% A P It 

am cub cm& wottSy utdic pro dice* 
A pocr yphus,a,um,v<rborg^mit gc 

tiHinQcma^U 
Apodes,pe,cor, t>^8ct bkihtcf&ff 

nit btand)cn f imbcn/rpiren/fmb Dg 

fd^wrtlbcn gle^/mnfci;ia;^4lbcti« 
Apcdixis, ^in aw^gcbiud^e/g^wifi 

fe betpctttttg ober an^ej^gimg; 
A pody teriuni,latin Hpoliarorium^ 

eifi oat ober gemad;/b^ manfi^abi 

^cUd^t 5tt baben/ ab$etid) ftube. 
A polio, ^iit got bes gftngs C5 wei'^# 

fagungtm av^neij&oil* Apollina/ 

res ludi, fpilrnb feflbifes gottcs* 
ApoIogia,i[^m anttpiitrt/etttfcj^ulbt^ 

g»ttg/ber<^u:mttng» 
Apologus,pe.cor.artgbi4)tobec f5t 

bel / bartn t>k tl)ict mtt ettmnbet: ge^ 

fpae(^i)f>ltcn» 
Apophorctum,pc.pro**irtgdbbtis 

nianvffbU fefl ^atiimy t'm €i)tift^ 

monat aabet/ettt gilt tVtr.Screna ide« 
ApophthegmajCinfiirijei:/ rd?<>tpf 

f^r/fttbtilcr fp^ttd? ober antmitvt* 
Apopkxia>3Derrdt?l4g/b4«gfit/bocf 

ganijleiberfhimmet* Apoplcdus^ 

latin e,Actonicus,SyderatuSy jDec 

folltcl[)e ^ancfl)etf t^4t« 
Apofiopefis,pe»pro* Verfd?wet'giTg 

ba man von $otn obber anberer b^ $ 

treotlgbes gmiktd/m'tgar 4ii^rebet 
Apoitaca,^tn4btnfnm'geip/berfetii^ 

oabeoverldfTet. 
Apoftema, pe. pro*lKutge((^ipero(^ 

eyter&d^ttg plater* 
Apoftolus,lad*Legatus,Xh'n au^g^ 
<3 3 f<inUK A P 

Ap otheca, pic.pro.ftm wdn f ettetr^ 
Apothe6fis,pcn,pro.iifcmcrl7(Jb»tt3 

tins tmnfcbcn^^ eym gott^ 
/^^ello,as,prim3e con.Jd^ nmnc/id} 
fpzi<i) 4»f ccm,5d? beriiffe,ut pau/ 
lusappdlauitCgfare, pavilustjfttt 
ri4>betr^|fctf«mllteyrctAidc Apcl 
latio^^m namfung wott/dn bcthff 
iingfiirattl>^t>et:envtd)tcr«Cc Apel 
iatus, ^ct futgm^t t^tfoz^cict o^ct: 

Apricus,a,um,pe* pro* Q^ottiied;ttg/ 
ein ozt D4 vA fon i'(l / ct^t bas ft4? tf 
(onmn fciwt Aprici fenes,Die ^Itcit 
^t'e0em<Jlt^et:^onncnfcm^. Apri/ 
^or,54> b^jlt mid? ^n ^er fonncn. 

A piiiis, l^iit: :2|ptcl/oC>eu Tipiiiii 

Ap cus,a,ura jgefd^ictt/bequcm* Vii 
Aptitude, woigcfl-^lmtig/bequem^ 
U<i}\;)cytEtmrbiun Apto^Jd? fiige/ 
fd^icfc'^itttcmaftbetEtcom. Adap 
<o>i*d>f6a bei:jft»Coapto,id^ f% jil 
r^mcn 

Apud ,^J^ey,pr3epofitio. 

A(jua,tt?<>|fer.Aqualiculus, ftirtjew^ 
lt'03X5rp4ticta»bcrb4ttd?. Aquagi/ 
urn, (SCaquf ducflus, Wrtlfct' bolcn/ 
WrtfTet: gribcn. Aquariolum ud A/ 
quariura, Itiii waffct (lein /OiKf o:t 
^i^ mrtit fpi^ktm aii^fd)iit. Aqiiari/' 
us,bcrw4irerm(imAquariiisfiilcus 
alia^Iix, cin f i'u'4t5C/»>4)ra'fitrtb , 
Aquaticus, & Aqaadlis* iD^^stm 
»?affci:«>onct. Aquatus, ta, turn, 
Qcmifd)ct mit WrtfTcv. A quc^^a^um 
3V.^;rcvtS.Aqvuus colon Aquofusj a,tim,b40 vtt W4flei' ^^tJtcm uer/ 
bum*Aquor,aris, 54? f4?<^Pff/oC? 

Aquila, ciii^bl cr* Aquilinus,a,um 
Aquilinus nafus, ^m gebognenrt^ 
Aquilifcr, tJ 2(blei: tthgct/ fewbnd?/ 
o^er pannetbc^^z beybcnKomem# 

Aquilo,Borcas grecc/ Dec winO vcn 
mitutnad;)t^iS Td^mb ^m ^engfl / oc9 
beiff winb/itojt n>mb« 

A quitania, ftm lrtitbt<cl?afft in ^ctU 
licn/ocJ^tartcftretd?/fi«5frct 4tt ^mf 
t^m\xM/vnX> nx6i €?tticttnegcnartt# 

Al*a,<l^maltat/rc4bara cum afpirati/ 
one, Cm rd?wem/ober (civfl^^U* 

Aranea, ^tin fpi'nweb* Araneus^bt'^ 

Araris, pcn,cor» itin^xx^^Mimt^^ 
fpnttgt m S^urguitb / flctt(?t bet ^e« 
onfin^o^ctnum ^^fone* 

Aibitror,5d; fc^^^e/r^tt^cyrc* Vii 
arbiter, |j^ynrd;eybman/cynerbcm 
beybeprtitb»J]fcn Me facb Xftxtxavotn 
jfi vrtbeylcn/vnb rid?ten«Sine arbi/ 
tris,3Uein» Arb(trarium,b$ in tins 
voAXcn vnbgewrtlt.Arbitrariapoe/ 
na,^m firrtff Mcbetrtul^ter nad? fc^ 
Item wilUu rtwfflegt, Arbitriuin,cm 
trill/mejrming, profuo arbitriofa/ 
cit^l^v mrtd;rnrtd!? feim gefrtUcn,jyEt 
fuoarbitratu. 

Arbor ,ia[:m brtum, Arboreus ,a,um 
bawn«d?tig,arborator,frondator, 
5Dcr Mebium crj?awwct oc5 fcubcrt* 
A rborcfcojjd; wix^ jf» mn bawn* 
ArbufttuTi, cmonb^biiimflottb/ 
geftewb* A R 

Arbutum,penuLcor. ftin t^rtgrtpffcfi 

Arbutus, t^cxbantn* 
Aica, If mhfl70t5 tro^, Arcula,dimi4 
itinUdnsi ticcjIirtoOa WUn^arcu 
iariuSjjf in tird;mrtd?ec oc5 f4;Ktnet: 

A 1 cadia,em lrttt^t^ct?rtfft tit pdcpoitc 
fo/oDet: ©tied?cn^l4nt). Vndc areas, 
5<:arcadicus,j^met4ttgMrcn lan^i. 

Archanus,a,um,beymhc^/vetbo?3^ 

Ar<:€0/yd> ttrctV i)trecbcg/ict? wcvc/ tct; 
l)ittt)^w^omp. AbarceOjJd? tteib 
bmw^J0'Cohcrcco5cb tnxixtltc/viit 
^ebe» JtcmCxercco, id? I'tbc/tieibe/ 
mad? ml\^♦ Vndc exerdtus, a,um, 
tt^olgcftbt/gcbirtticbt ♦Gtexerdtus 
quar.declhitm f ricgu boJ/cin gi'ofiJ 
ret'b<Jttff^i*^S^>?oJf^'>Excrdtiu, «m 
6btmg.It€ cxcrcito,frcqucn, id? i^be 
f^(l.Vncxcrdrario,fti« cmfliget: 
b?rt»d?/ciit b«5ffrigc ^bmtg. Arccffo, 
id;) ber&ffe ober vetf I age. 

Ar caera, ikin bebcrftei w^igett . 

ArchetypuSj^invotbilb/vojgefd;^ 
rtfft.Cxcra plar, Jbtlbner. 

Ardiiatcr,uelarcbiatros, bcr^bcrfl 

Archigrammateiis,bet obctfl fd}Zii 
btx/cm^kv/otfct ftattfct}2ci\>it* 

Archiniag€vrus,pe,pro*![Riid?ett mci 
(k.wbcrobcrfod>» 

A r chitedJus ycin werd'metff ei% A rchi 
tc(flura,f iifl jft baxvwc, A rch« tccfior 
ariSjuerbad; b4W/mrtd)c/fc^ jfif^^ 
mcmp^rmeta^cnaad alia transferee 
Ai'chitc<i!lusfc€kns,li6m 4»«d?tet: 

c^itcdari uoluptat^s, w^lliip jiJW; A R tt ^r<2ytctt.frcard^lte<flb'nIc^,^,urw♦^^0 
^ii folid^ct: ?w(f g«bo?tf t architcdo 
jnice,ide quodarchitccftura^ 
Architriclinus, eirt^offbiaflerobct 

Cmcbfed. 
Archiuum, pcpro Jatinc tabulariir^ 
ei« fdt?:cin oba* gemcin ott/ b4 biicff 
b6d?cr/t)nv^bctcirts ^iit:|lctt obcc 
flart/bcbrtltctt u^abeti* 
A rchos,latineprinccps,i^'rt obeira% 
Vndc multa compofi,Patriarcha, 
ttin obcti^et v^tter^ac* 
Aic5o,as,uerbi1, S4? trixf jilfrtifietti 
Ynardus,a,um,^ng. Ardauia, 
emcngetJweg* Comp*iCoardOt id^ 
ttiwg jiS fammcfi. 
Ar(Sos,latincurra,eMb4r/cJ b<5tW4* 
gctt am bime^/o^bet: fibett gefhrn ge^ 
gcnmitnad?t» Vii ardlous fcptctrio 
nalis,&ardicus,a,iim, ^asQcg^m 
n%itnadyt t|l, Ar(ftophylax,alias Bo 
oeteSjDci: wage man. Ar(fhirus,eitt 
ftem nad^ turn butm fd^n^an^* 
ArcLis,eirt bog bamit m^fdjcuflet* U^ 
cirt fd;w](bboge oc$ f truing^bcu^An/ 
dc arcuacu9,a,u.geu7dbet/gc^tftttec 
gebogen ♦ Arcus p Iridc > C^^tMregett 
bogXcd fcrc addicur adic<^.coelcftis« 
A r dea,eirt teygcc / SC A rdcola , dimu 
Ar delio, iin vnthwiQ mcnfd) /berfic^^ 

allet biftgait ntmmer* 
Ardeo,idf?b«nti/nieta,i:d?beget.|rcn[i 
id} b<^b tttbzirnfltg/o^ vnfinntglidi^ 
heb/id; cylc/gli^e, Ardcns purpura 
undeardcfcojid? wirb ctnbiiiniti^^ 
&;.ardor,bcgiVb/biiin(ligiPat»^co#: 
cxardcOjinardco, fcrc idc qd' 0mp# A R 

Arduus.a,um,^c<l?/ fdt^war* 

0xt ^ata Wn gcben^ j^4t/grc.platca« 
kein, i^ifti f)^tt woIgefc^Ugett ott/ 
^4t:4uff man f^}ntr^^d;ero^er^ot 
Kt/ exit Dcftn* Vndc Ar cator, ityn 
It^fd^er* Areactiam fignificac^fiBf tt 
04iteitbm/oder fraut(lti((*^cAre 
oIa,diminiciuum« 

A)r€na,qusreinfraHarena,Nam qui 
dam cum afpiratione fcribendum 
puranr* 

Arelate, itinfiatimi^dphittatc^t 

A rcOjtW? bin ^««>& arcfco, 0} ^&l: 
re, Aridus, a,um, jD««/M'g«t/Ari/ 
dkas,^a^e/t^:ttrfrle*Arefacio, 5<^ 
85iltre /mad? tmcf^/^w«fearco,6c 
cxarcfco,;3<l? wi(l;^^ut;<» 

Areopagus, il^mg4^ot>t>etp(4n$S 
:J(e!Kn rom Ccmpel W^txtis gena t/ 
2>4cintt tn'e Hid^ter ^t'c maUfit^ vttt> 
gro^ b&ttt>el v^riKf lrett,gend;r t)te( 
ten. Vndc, Arcopaguajt^crfcltngen 
ridt^tcta'ner* 

Aretalogus, pc,con St^erftd; vtl von 
tugtm out ^^ffivHitxhmcv ft^n 

Argema,albugo,3(ttgen gefd^wetr. 

ATg€ncum>iBtlbet;,argcccus,a,um, 
€M[lbere«, Argentarius, mcnfarius, 
numularius ,a:n wcd^^lei:. Vndc fa/ 
ccreargcntariam, min»<d?(jelrin^ 
gobn. 

Argiktum, ^fei'non^ftKomm'ttfen 
«vm p4UtlP/^4 ^ie t>ftd^ g4t>en iP4 A R 

ten. Argiletanx tab^rn j idco di<flf ^ 

Argilla, weyd;et lett / ot^et Icjrm. 

Argo, *jtnfcbiff/C>4nnvill>e«lid?cr 

€^;ud)ent'n €old)os fcin^gef4^^en♦ 

Vndc argonautae dicfli funr. 

Argos, Iftin J^att irt<!5jied?«n l4n^/^ j 

jeQt ilTo^ea, olitn Pdoponefus gc 

nanr* fiinc argolici & argtui, Die 

Ai'guOj^lcl^ flr4fFco^e^: fdS^ttt/^prie* 
J^^i^ jeigrtrt, Vndcargumcmu, dn 
#»n^ef gnng / bcu^enmg rnb befefH^ 
gattg3priam,cm f ur^ir bcgrt'ff o:>et: 
inb^^it et'ns &ittg» ♦ Et Vcrbum argu 
iufntor, yd; bi4ud; betpemngen^ 
?ndc argumcntatio, cmbcfcbU'efllen 
hi ^:e^/o^e^: bcwetilg. Argu menco/ 
rus,a,um, ^4s vtl betverting b^tt/ 
ol>ctf iinflretdS? i(l.Argutu$*,a,um, 
^i(tig/tendVg/f liSg/ Item »^oU4iir^ 
tcttb/bcUe, Argutauox,'4dlepit3/ 
HctH/fptQtg/ A rgutii caput, Q^pt^f 
tg/f letn b4iipt Argutulus dimi. flc 
argutia, »Wgbeit, fpi*Qfinbigfei't/ 
r&ttd\ Iccm argucor Vcrbum, y<^ 
birtiKbfpi'ofinbigfet't obcrrArt^iJi 
^ec reb. Vndeargucatio* 

A rgus, t(^ cinetr gcwefcn mil: (^tinbett 
4iigen. 

A rgy r afp is.'^cx dn filbctin rd?iTt ^At 

Argyritis, «>ylbeifcb4um. 

Ancia,«ttt(l4t in 3fr4lun, VndcAri 
cnus. 

Ari€S,<girt tt>iiK:t bem nit 4ti^geb4w^ 
i^/ct>ctt}atfitUiti, itin ^tieg^cb 
w>4ffinoba: iperrfjwge bamit «i4rt 

die A It 

Aric£inus,a,um'*ut Arietina caro, 
witfctficYfd)* 
Aiimafpi, Volrfet ed}pk/bicmit 

A'rimitium, ^tttflrttt inytf^lim'^it 

Arifta,5C>4s fpi^lm an ^em iljctr^ 

Atiftarchus,i6m^e^m4ncu5/cJ tgo^ 
mcri bikl?et' be(cl;e9ct l)at. Vii Ari> 
tlarchus pro crforc accipit, l^tn be^ 
|f<J!?cQei:/(lt'rtffei?/beirewc, 

A riftocr acia, itin regiment / ^ct fto^ 
mm ttb(ttcn//Vfa Die beflen vnb fUti 
hcmfiit^gictcn* 

Ajfithmetica,^ie trc4;en l?ttttfl» Alga 
mhmus*. Vide fupra in Alchymia, 

A rm a, VCaffen ^nm ^cftvnt> wctdb 
jeiig$il cincm ictU^m biitg . Arma 
ruftica,p»ttttett gefd^iec ♦Arniariu^ 
ICitt bel}4ltn»0 ^Uet: Ding /citt fe»^ 
fleclirt/o^er atmctgitt.EtA rmario/ 
lum,Diminu,Ec armo uerbu , Jd^ 
W4pne»Compo»obarmo,7d? tr^p 
ne^Uetttb^lb ♦Exarmo,Dearnio, 
3d? K»4? Die w<^p?4ttf| . Armatus, 
a*um. C^en'^pnet * fnermis , ^nge^ 
t»<tpnct/xci\)t\o^ •Armigcr, ICiit 
{dfiitfnc(li)u Armamecajtiitlljettg 
AllerUy iperc^^eiig/obet: gefdj^iir. Vn 
dc armcntarium, i^injeuglj^ug/ 
bu^^fenbattg/ljairtierd^fammec 

Armentum, €^iro^ vidj?* Ar mentari/ 
us,t)i4?l)itt» Armcntarius bos^eitt 
^g p^fji? wtn^/ c»^8 o«<? tfix^ jilge; A R t^ 

bv^^t/o6e« t>on Deir 9ete i^: 
A i-mus, ^c^ultcr/o^eir (td)i^cUArmil 
la, iEm $ierb bet axmc * ArniillaA 
cus,bet:f<5l4?e ^ierbenb^t* Armas, 
tDc nomine, 6C de bruco dicitur, 

ArOjJd; ete/^itc^ere^Compof.Inaro, 
SExaro,fcreidem, A rator,tf:itt j4d^«. 
tcv* Dehomine,& bouedicitur;.. 
Aratorius, a,um ♦ ^as 5»m $^€^ 
iren ge!>($tet ♦ A ratrum , ttin pfiiig. 
Arario, JDie j4rferimg.iixaro,m?/ 
capho.pro fcribo pauas, ucl feftina 
ccr,5d? rd?aeib ^ur^lid^en/ obet not 
lid?» V thaec cum eflfcm in fcnacueK 
araui,3d? \)ab biffe bing rtls id^ int 
rabt W4« gerd;i:iben,Cicc» 

Aroma,pc,pro»0cwtti:^»Aromato/ 
pola, ^in tt^iit^fremer/pnbet: ^ui 
mer. Aromatarius idem, 

Arra, 3c arrabo .itin Ijcfftgelt/ t>ing 
pfenning/ go^p^fenning. Vndc Ar/ 
.rare,6C Subarrarc , verbingcn/obei: 
>inttg<i6ingge(t vet:p(iici;ten. 

Ars,3Rttn(t / Uflig^eyt ♦ Arcifcx , H^in 
^iinfller/obet: Ijaiibwcrrf^m^in. Ar/ 
tificium,fmt(l/l)<Tnbt()ierwng»Arn/ 
ficiofus,a,um,^unflmcl?iCorapo/ 
fita^^ners, Vnwilfenb aller funff* 
hem,faul/ttagfam/m^Vfi$. Inertia, 
IPnwiiffenbeyt /fault^eyt. Solers, 
fh1g/gefd?«>inb/fint:ci^ • Solertia, 
trl^gbeyt/fynireidje. 

Arfis,*rl>ebttng bet flim,Sicuc The/ 
fis,nibetUfiiittgbet (lim. 

ArtcmiSjjCJtei^^mn jDian^. 

Axt€mifia,<6in ^^^ngft^^w) iW^nfoft A R 

1^^ fifties C4 We . Ec herba » 3|ejr^ 

Arteria, itin a^bct1l4^ct:/pul04^<^:< 
quam medio cangunt* 

Artocrca, Krcpflm / cin fpeig <;»0 
fleyfd^vttDbiot. 

Artocopus,pc.cor.t|f in biotbtcX* 

Artopta, *mge^ci?yr/^4nm^t1n1rt 
b;ot Devt/o^ct: cin mMt. 

Attu$y^iyt>map otct gelenct. ArtiV 
culus,f leirtgleycl^/o^ gelcitrf«Et pro 
digico,Suppucat articiilis,l^i; ^cktB 
c9 tcd}mtB m ffngere . Et ^ momc 
to,Rcd?tegelegen5e)^t« Inipfotcpo 
ris articulo,IC>4 ts am trcffe wj/a»fF 
|»^fliipfjfltn •Arriculari8,c. morbus 
arricularis , iDjjtpperii/o? gcf6d;t# 

Aruiua,t3d^m&r* 

Aruncus , IDer gqrflcn bart* 

Arundo,«m«ct roi, & pro fagitta, 
Itttit bote/oJ5 pfcil^Arundincus , a. 
O.Kore4)tig.Arundmctu, itinvoi 
bttfd? ^ ^<^ vil to: wod^fcn ♦ Vide in 
di(hioneCanna* 

Aurufpcx, S>et te l'ltge^»ey^ bcfid)tU 
get ifli t)ert opffcretvrfii ^4ra wff wei(| 
frtget Aurufpicina,^^lU<^e f wnfl. 
Quidam cumafpirationc fcribunr. 

Aruum,eirt gebrtuwcocJ j^d'rctveb. 
AruaUs fratres ^^zuftcx ^fi^cm 
wcld?e JJ KomiitttB geo:^«cr i)at, 

Arx, Ifitt rd)lof| oj5 wcl>ir!id; burg 
Vriiff bcr l?3bc . Qc mctap . igm l)^\fi 
etndictltd^cnt>mg9« 

As & A(ns,l^$ sant^dneUtlid)imif 
fcBO^ jal'M ill jw^lflFtbcfl nwg jec 
^ey U w^^^Apud Rom«crat nuin A S 

mus !ibralis4 Vnde Compoftta. 
Trcffis^Decuffis , CcnrufTis, &<:• 
Partes cius funr. Vncia Dextans, 
Qiiadrans,Trics,qu!ncux,Semis, 
ucl Semiflis, SeptunXjBes uclBer/ 
fis,Oodrans,Dexrrans, Deunx, 
indc As • txcmplu de moneca Ar/ 
gcntoratcnfi , & Conftatienfi . As, 
iCinfd^ilImgpfenmg.Deunx, *ii(f 
pf<ning*Dcxtas, 5cbc pfcimigjDo 
drans, XXiixnpfinniQ&cs, ^jic^tpfl 
m'g,Septunx,0ibepfvrtmg .SemiO 
fis,^ed)5 pfcnmg/cirtplapbrtrt/oi5 
fed^fci: . Qi^imcunx^tfimff pfennig. 
QuadranSjliOter.TricnSjj^refjSfx 
tans,Sw^«Vncia, <6mp<xnmg.Se^ 
muncia^'^m l)elletJta diuidit pes 
apudGeomecras in diiodecim polli 
ces.De haeredirareeciain, uc, hacres 
exafTe, !!Mks g^t^s etnerb.Hfres^ 
€x Semi(re,^e6 b^Ib^ tt)Cyl g/lQ« 
IKinerb^Si'ftcrnus, I6irtge!tb$t)2)rt 
balb afle^ ialtc/bcy ^txfcrUuvtt^i 
re.Quadras 8C Terunti^,l6in&ry» 
tcyiiins (iffis* 

Ascia,ieirt b^cUbUl/o;5 lhi)UhVii 
Arceare,&fcxarceare,je>eb^»>e/bc4 
^d?nc)♦^cn/rttd)werdcrt♦ 

Afcc pcia, pe,^.Culeus,iSmfit>crctl 

Afia, t^ect»n'ttl)eytc5 welt. Vide fu/ 

praAphrica. 
Afilus,pe,^,{rtrum, j(Pt'fivo^ mtidV 

o^crbrcm♦ 
Afimis,* in efel, A fim'nus, a.u, Afini 

n{ aures, Itfcls o;f. Afinari*, Itiif 

cfct (^uty ^(1 (rabt;r« Afdlus^Duiu Afotus,pf ♦^ . lOitrnKfig t'tt ffwy^ xfl 

mereft 

Aft>aragiis,p€nul.cor,^patgct. 

After, a, um. K^u<^/vnmitt/ t>ctt»uc 
Arpcrlapisjeiiit^iw^et: flem^Afpc 
ra nouerca, ilBtn becte fh'efftnilta:. 
Afp<ru umu, VniUblid^ct/vnmiU 
tec wan .Afpericas , Ketw^e/gt;ob« 
l^cy t/vwniltigf ert Jndc Afpcro ucr 
butj<fy m^dS? Wttd? ,Exafpero,rac/ 
Caph,7(^ mad) graufam^ucExarpc 
rac rem uerbis^li^c nu^t ^cn i^aid 

Afphalcos,udarphaldc<Sy 1o^tot> 
muc inf^aledina* 

Afpis,clis,ein Hewi giffhgei: rATrtttg. 

Auetido»uel AflTencior .Ice Anencor 
^affiencatio 8CC|quere infra in uer/ 
bo r<ndo« 

Affcr, mnbtik/oiS Mte . AOeroil^ Dl 
mudicit ma aflis . Coaflfo, yd) thi 
feu ^^rami. Aflfula , itin fpon* Af 
rulacim,fpotKdi;rt'0. 

A ffero,& affcrtor tVidc Scro. 

AiTiduus » a.u.tg^ftg/|li:f fftg. Afll/ 
dui dicunt etiHocuplcces,|M:ctC]^c^ 
(n/l:9ol(>4ben^;/^tcvber fr^eygttett 
foffi tiffcn mS^LA flidui'cas, £sitt$ 
(MiyvfiCfffi^^tAci Affidue,Sd 
afliduo aducrb. IBmftgfltc^e/fl&Q. 

Affo,t'c^ bzatemad^ bartJtgnis aflTac 
no homo. Aflus,a,u*XEFebt<$te. AO 
fatura,ft lit (ItKf gebiarecr .Ire Afla 
11 ox, OLtt fh'm dlkitt / on ^ nbete (citcn 

AflVria,«i:nUnDr4?a(fra:rie» Cfpyl. 

Aft<irIinus^La(.urbanicas,^offh^at A S t4 

Afterifcus,^Citffci!ri5 |fem(t'n.Vndc 
Afterifco notarc , Itinmcvd^cfd)^ 
en mad)i/an^efii bts mm wat ne^ 
mmfblU 

Afthmaticus ,£tti feiidi^ei:/ Ocrntfl 
n^oUrt^mcttmag. 

Aftrum^Lan.fyduSy l^th gc(h'm,vtl 
ftctnibcfcinanbet* Aftronomia» 

Aftronomus, t$r5ld^efun|ls9et'^i;« 
Aftrolabiumyfttif iniflung b4m(| 
tn4n ber flemen Uuff vtm^ be«^c& 
dung ergrevfTen mag* 

A It.Coniunaio* Aduerfaciua pro at, 
Kbei:.Poetis potiflTimtiururpatur* 

A ftu,lat.urbs,ttin flatt. Vn Aftut% 
a,u.<9e(<lt^cfb/U'|lig/wCeman t'nbcit 
(lettet'fl«B a(luria,€fefc|;^exbtgfeft« 
Ite Aftu aducrb.^ a(Uice,ltfh'gltc^, 

A fhiria^ifcifnflat ^Cp^nite* Vnafhir 
gectlc.€c Adurco, equus coUucari^ 
uel gradaniis,C:in^Uer* 

Af/lum,K:uifrefl)e]ft. 

Af/ftaton,Vnbe|lenbt'0* 

AC)Contun(fliotncepcfua, ^om^ ^oi^ 
ni^o^vnwUtf8ift.Attihi di) dirii 
facfm exi'ciu diunc , lyi^y b$ bii<i[^ gott 
fttaffcmie bu befd^nlbi ^afl > Ite ad 
uerratioa,&copulanua,ut,Pac(r be 
nemonuiCsacnoeftair^filiiSt^S V4t 
tei:t>att«9o( gctvamet/abecbte f^n 
fitm fUt)t nid)6 baran. 

Atabulus,pe.cor.ei:n wt'nb in 3^pti(il 

A ttalus,l^tn ff^nt'g $A pergaml/v4(l 
(eyd; . Vn fplendtdu quicgd eft , aut 
magm£lc0,did( attaii€tLiv$fo(lh<^ 
I> a A T 

imr>piiJ^tiSift* Accad'ca fuppeltix 

Ate,lattnenoxa, ^uQottin^csf^i^f 
9tns/6;$ vexbztbms / vd vctlc^nn$ 
W(dd)c C ^Is ^te poctm MV^ten i) v^ 
t^mtyimrndSi^itoifinifi/J^cxbalbi 

?^rb»n0aiind>tet Jde q(f Oiabol^ 
Ate£»a,iim,rd^ts^arQ« Et^malitiofo 
l>o^b4ffhs^b(J^f4rhg^rtfrmnJtc, 
acf i dies, vn$ii!(cf feltg m^/Dar^ti et^ 
sp^s vngjiuds x»ibctfatm tfl/ ^U 
t^bt/r(^Ucl7ten* Anracus^pullacus, 
M^net^er ley^t tregr. Arramencu/ 
l^intm obet; ((^«P&rQe« Sutorium 
atramentii,4»<^dm4C^isi: fc^wetQe, 
Atratnentarium^etn Di'nten ^fd^tn* 
A triuin,iftirt vo^boflfo^^i^ pl<>n / jwi^ 
jM^m ^em &au^ vn^ rl>ot * AcrioKi, 
dtmi* AmcnfiSjIB^ j^ffip^ita: o^ 

AthanatoSjVtit Jb(i4^* AchanaCus, 

Idem, 
Athena^, narum, ;^i^(l4(t3lr^en in 

Aihtti^ttiyitin ottrbertWttterti^ge^ 
ivett>et/ot>ei:$ft geot^net/O^bt^ge^ 
btten vn& rebtter/ f ^ (^fi bccQdfttl 

AthcoSy<Scttlo^. 

Aehefis,ir>te^tf<l^/dnf{u^vott:2l(p€ 

Adilcta,pe,pro,em Hmoiftt/fed)Ut 
Vnathlerica,fi$tt(t)ilf JtmpflTcti* Bt 
Athlotheca, eutet Det bcfd^i^ei: vS 
»itlKyl^ ivelc^et: ba^ Qcfodfytcn ot> 
S^iXinifff^fM^c AcbledcauaU A T 

Kid0,h<5ccft, corpukntji &firma* 
Wfl^^rc^i: wolm<Sga0/«cd?te gefunt 
l)cyt ^efl leibs / dC athleticus uicfius, 
fpeig bic bei gcfuittbef t bebelt/ ob^st: 
(i&i:rfet/ Vnde Achlecicc ualcrc,pro 
©prime ualcrc, v<>fl wc4 m^ j^n/fl^r 
rfe gefmttl>eyt b^b^tt. 

Athos, ^itt bober berg ^wifd)in Xt^ 
cebom'en vnbCbiatiett* 

Aclas,iem bobetrb^g, lW4iitt>aitie^ 
aDie |>oetett bidj)tcn/ es fey cm ryfs, J^ 
^eitbitnelattff beracl^gUtt^g* Va 
Aclantides, Vergiliae, JD46ge)liw/ 
b»t5 mauwnmt Dte fluct*b«»n« 

Atomos,K?iBerteyh'g/rnjerf4?ttet'M;^ 

Atque,Coniuncflio copulatiua,vnb^ 
Aliqaandoponkur^quam, We* 
^et^oo bfttv*illi funt alio ingcnio at^ 
que tu , plau t«^iefemb emer 4nber£ 
att/wcbct b». Arqui,& atquin, con 
iun<rt»aduerfaaua,pro fcd,uel!m6 
4bet:/obet;ia» 

Attopos,pe»cor» Vtiiien»4nbelbat:^ 
Itd^/ftincrt»|^bett94t:as/b48 t'fl/be 
ten gomn/bte eim ieglid?ett feiiie be^ 
flimmete$eit / wl lebe jft eygweit/ v^ 
tn«g3tlic^e o^bHung venp^lren* Vi 
beCiochoo 

A t3rox,gcifii/gr4ii(5tm Vndc atrocia 
&atrodcas,gi:i[riiigfeit, SCatrocitcr 
aduerbium, €fzimmtgHt'd> 

A t ccUx,3(l tilt (latt 3f r^lie gewefetf . 
Vnde, A ttcllanxfabulf ,gcbid)t/ocJ 
Comebtm/ b^rmnl^erltc^e vitnii 
fdt;4ttbb4i:epetfoneiti»4reit« 

AuaJ:us,a,um>0eitligiAuaritta,ger; 
tigfeit. 

AuccpSjieyttVogtetTjAucupor, Jc^ A V 

10iO(t^(e. Ec Aiicupium, Aueap^cicK 
V^Se\fal)Vfn$* ltcm,Liicriiiip,i2irt 
gevm* Aucupor ite pro folcrtc qugi 
lo,ger4?wmt>i3lid?nrtd;ia3crt, Au 
cupciri auram popularem, bcQcxcn, 
Tom voW gelober trer&eti* 

Audeo, id? bm fftit/idij ^arf^« vnber« 
^obrt«Aiidax,fi:et>c!/fedVfftn*aud» 
^ulus,dimi« Audacia,fteuclfett^ Ice 
pro fiduria, X>mt<vcomxg. 

A adio »cu accufa.tdt? i)Sxc. cti datiuo,* 
k^ binscl)0zTatn/$il)6zis* Vndc au 
diens dido, i)ei: ^ j gebey g tbfi t / gc* 
lK>^r<»mi(^»cop. Exaudio,td?crl?«5i 
>«it.bimnt>cn, InaudiOjic^ l><5i v<t(l 
»oU®baudio, aliqn, id; gel>ord?«* 
Inde obedio,aIiquado,td? gcboad;e 
obec volgemr/ ic^ vbctl)(5?eJieA u/ 
diobcne, ic^ tx^utb gelobet, Audio 
niale,id!; wttrb gc(<i?olte. A udiiio 8C 
audienda, ein aufflofuttg* A uditus 
•iome,b$gcb<5a^tern,b<>a gcb<$^ttfl 
InaudkuSjVfigeWat/ucInaudira res 
dfitfclQarnvncrborterad;. Audito/ 
Km,etn oit b<t m^ $ilb^?t,otJ t?k viU 
ber $ilb<$t^^>^* Exhilarauic auditori Uy 
er b^t ^(^ ^fi\y6tct erge^et/ obet; ft:<$ 
b<b gem4<b^t*Frequet>S:auditoriuin 
vA^t)6zct 

Auella,einf Xint<ttnpanim* Viide 
Aueilati^ tiuces, alias CoryIa,nu3tf 
ponaca,&prxneftina, ^ftinb^fel; 

Avitti^\)abctn*VndcsLucnz Cnug. 
ceus,a«um. Auenacea farina, b^bec 
met»Aliae(lauena,quamVcrgi«(ie 
rilcmuocac^uicfumfirumcntt^ alias A V tf ktklC3i,SCaBgA(Hft, AuirtiatntcrdS 

#l«|5ulaaccipit,«^rfi(liip(fd b<rfHt 

Au€ncicum,Vioel^t9gAirbs Heltic 

AueQ,t^ begcw. k€ AU€re,^gaud€b 
re,&: Aue^ralucanriseft, Auidus,a^ 
iim,Ngt'i;%.Auiditas>begttbe^ 

Aaernus>i^in^ee in €<ttnpan(mM 
bet cingiwg^fi ber belle fefn foU; 

Aoerruco,as,i<b ttrobWtweg^ Au^ 
riicus,cf got CJ bie vngliirf vertreiljc* 

Aag€0,td>mere/m44>ew4<b^£, Au/ 
gconouohonore, i^ th^nniUw^ 
0t$ grJfferceb^ ttnSicsugtite aTjqtii 
bencficns,et'm gruffer gilttbatbeso^ 
fcn*Ec ille numeru auger, bct^vfUU 
let obec mcret bte jrttcii fignificana* 
eu nuHius frugi tfCe, Ice au(flus fuiti 
noua prole,e6 i(l mit nocb etir f t'nbt 
n?Oib^Herus damno auc^us eft^Tc 
renr^bem.benn t'fl et'n anberet f<b Ab 
eber rnfal jttge(lanben.& Augefcdr 
ltd; nimme ^&,witb gemeret* & Au/ 
Ao,a^,idee(iqd^Augeo. IteAu/ 
gm€to,as,& cop* Adaugco,Exau> 
geo, i<b mere fftfl* Augmciitum 8d 
A udHo,aH meritng* A u(fhis quarti 
dediJdem,audUo etiS fignifik:at,«iit 
g^nt/flcf getrtttitgCtau<5libnari, vet 
ganten/ ^uflfjlef getf,(^ti^bieten* qdf 
aliqoado didtur,Ha(tefubicere, E^ 
au(f^ione facere idetn^ Audionari^;* 
eifn gant met'fler* Au<5(or,eijt itierer/ 
Audrix foenii«au(;{ari{T> dn^ng^b 
b^ man ei^ jiber b48 n^ obeic $^1 
ttJHt winec b^nmmi fcb»lbifgi(^# 
D^ Awtblr A V 

4nf»niti^o^tabtgibu Vnde 
Autorcs dkunifiU 54 b&d^er ^4bc 
0<m4<^Aucorita5»lfl^ol44;rmt0/ 
|^er^i0fdt«Xaucorkas fenacus^ t>ei: 

Kali ^C6 i;<iM:0*uc,poHictcus eft ft 
iiitaucortcacerenatuSy 0ttt^M 
Vttfpiod^m/tt vfSiU in btm ici»(tU 
tcs r^^ttf fl<$^n* Ice, teinl^ixtiUtf^t 
fpta^/Hm man folgen folic. Auco/ 
rare, Y)<rf>^4?n'gm tm't ey^/o^et: be 
lonttttgett. iExautorare, {$ pfltd^t abi 
^elfTetverleOtgen / vsUub geb^/ gott 
l^ffen. Aucoraci miiices/ Die mit cf^ 
ffi. folM vetbunDen fet'nD.frxautora 
tiy^ic viUub btiben* A ucoramencu 
^cibbdonungiC4 

A ugur or,<4^ wetlT^ige/ oDer (ofle vet 
^itD£ 4ti|f ben geberbcn cber gfang 
becvjgel* 

Augur, Itin fold^it wei'ir^ger. Erat 
auC non mintma dignicas augurem 
tSc^i^B was eitt grofle wiroid^eir fo 
€litter etif Atigtit n^^^d . dC habebac col 
legium ucahj facerdoces. Vn augu 
ricasnomen, ^s atnpt x^xoixbiy, 
t€it :Xuguri0*Sacerdodun[i erac,cu/ 
fus cancu ms,ut unius Auguris ob/ 
tiudadone maxima cofiliaueiinfli 
cuta C ucCicero ceAacur ) toUerent, 
refdnderecur ,8C impedirenrur, got 
geb was fur rabtfdi^Ug ot>er/f *tme^ 
men/^ngcbebt tPosb^D/ fo mod^ta ei 
nervon t>en3(ttguctb»5 ^'nberM 
Iigm^d^en,nam Augures obnund 
^bancucmbuni pleb* incercedehlt 
Augurium^b^ sv^afl'^gung / an%€fi fung.^nauguror/icl) witb an§in(li 
fifcn^ii pticfitxampt/ctctfnnft$9 
tint ampvyd) witb cmgcivetb^* 

Auguihis,a,um,b<^fltg/bei;hd)/grof 
mtftd^lrtg. Augu(laFacies,etnb^i:t^ 
f ic^ etrcnwt'irbtg angeft<btXZ)(flauius 
berK^imTdt>3mper4to:/warb ^ 
gaf^a5 geneilct/vn tiadt; im ^lle tCdi 
mtfcbe f e)rret: ^^uguf^u^.lrem ab co, 
bcr ^l^tigl^inonat/votbtn Stxtilis,g< 
l^a'iTcn. Auguftale,De5 fe]^fer6 obec 
fi^rfieti banfiSt mulc^ urbcs ab Au 
gufto denominacae funt, Augufta 
EmtritSLyCinftattin p0nag4l.Au/ 
guda umdeHcorum,3tigrptttg All 
gufta^auricorif, 2iuQitbci}daf<d. 

Auis,emvogel.Auiculadim.Auiari^ 
etnvogel&^et 025p(lcgct:. /luiariS 
tin vogel If v4qc obcr f o^e/em 02t b<i 
m4i$^v<5gel5tct;etocS]ncta* Auiciu 

Aula,cm faV ftitfii brtuf? obct ftfm'g* 
i^c^ffiregia .Vnde Aulicas,et'nboffj^ 
matt/ bet ancm5 fiirflen bofTbt^eitet* 
Aula, etia fignificacollara,em ^4ff« 
Et inde diminuriuum A ulula, 

Aula:a,gen.fGe.uel Auldrij,emgcivt'e 
cf et 025 beirbnifd? tildt?/ Derfe/ocJ ferg^ 

Aulis,att flat in €fzicd)ilant^/ba fid} 
bte ezicd}at vixfamUtlh\biH,a\9 
fte fiir Ctoitn ^iiiipm woltcn. 

Aura, t>etrfaufftlufft. tre fplendor, 
gUn^«Y€fdau[ra, ilebctt* Captare 
auram popuiarem, nadi} gunflbc^ 
volcf s fVelleti* 

Auiiga,cin birdt^et obct wdgf it m^fti. 

Aungor,ariS|i4^f4nc/Pv>i4; u^ajt/ A V 

m \rff feyte&en»rtgi2mucl Aurigo, at, 
urigo,M:cgeirtt4;t,morbus regius. 

Aatis^iiinoz,6cdimi* Auriaila,ci'fi 
Oilftp Utt«Auriculartus,a,uin,5Caa 
ricularjs, e, urauricularis morbus, 
it>untocCy Auricularis digitus, tct 
flcmftn^ci:. Aunfcalpium/ctnoiett 
griibel. A urirus,a,um,g>ted>ttg/ge 
czit/^t gtof ozm b^ t/vn ix>ol £tcb3 
rct,auricus teftts^em $eug tsrts gcb^ 
ret b^t< A ure accomodarc/^tl t}6zi 
auffmcxd^txiy lofcn. Aures arrigere, 
btcoKnrcdfm/auffbebcft /bo)cb«^*tv 
aurcs d€niirtereyt>tco:enbcttcf^)m't 

Aiuora,t»temo2gcni;^tc/&ci: Clofctt. 
anfangt>€6tase. 

Aunun,((olt», at|rcus,a)Um,0i^(^ift« 
IcS A urcus abfolutc, cm ^'iM'tt. A u 
tt? coronatusjCitt f ten. Xuru croo 
nariu, hoc eft, corona criuphalis ex 
auro, gt'njtilbt'tt firon/bcren biiecyn 
Irinmpbb^bcnb* Auruputum^ud 
purS putum,0e(<&t<rt0olb,auri(tr 
goto t:4ger, Aurifcruin flumfn,au 
rifbe,C]fngotofc^mt'D/Auraria, ^itt 
golbgiriib* Aurari^eutvcr^il&cr« 
Audlegus, e^n golt> &t'cb« Auroras, 
Dcauro,! nauro,7d; vcrgillde. Au 
rcpigin€ntum,3(r(l*nt'cf* 

A uiailtOji'd? titi-tcl'^'obcif lo^ ^ttff/t'd^ 
f^ic $il,cuin accufa* fed cum dactuo 
jfdf QchotfdiSii^olge^ 

Aufim,^ audca,optatiu*,i'<b t>Szfftc* 

Aufonta,9t4h'eft, Aufpn(S4><ntCor, 

A ufpex,idcm q* augur,ci'it n>et'ir<t0. 
4ic aufpex, iin lf^i\^t^(^m d^v^p^ A V •6 ranymphusgrecc, otfdnt^gengf 
€t vnb f^ec/t'tiam ibi^glt^m biftta 
cdetb^nt^el* Aurpidum^t'nvoga 
U^awuQwciffasfi^ySc fbrtuna, eitt 
0luVf. Bonis aufpicrjs/gU'id^affn^* 
A ufpicofyidi? made aixff bt'e vSi<di 
id) f^be ctw<t6 an.Aurpicatus,a,{f9 
eliidfdig* Inaufpicacus, vng(it(f)eK 
ltg,Er aurpicaco,aducrb«0lMdfl^|f< 
InaufpicacOyVnglucHtd;* 

Auftcr»55mittagwln^/fu^wl•nb/Au/ 
ftralis>Ie,& auftrinl]S,a,um,t>48 gc 
gcttimtt^gifl'. Auftro, 5<b>^<bC 

Auftcrus/a,um, pen.pro* Cfeifcbt* 
0()ttr/i:<tucb* Auftcrirasyfoireir&iy 
cbe/ernflrbafltc/fawtfcbttng* 

Auchcnt!cus,a,um,lan.au(horatua 
verpfiubt/angcnummctf. 

Autographum, cygnebanblcbn'ffN 

Autpmatum, ipasvontmrclbsbe^ 
ipcget u^tir^/aU tk viot/obcv fcbla^ 
glocfett. 

Auconomia,fi;ctbe{rnadi^ efgiwn^ 

Aurumo,pc«cor4cb (faQ^akbcik 
rcbe<^e/(id;t</met'tt( / trebe* 

Aututnnus , ^ tyabfi^ Aucumnalid^ 
U,be(b(h'g* autumnitas, becbfl^dU 

Auus,eitt gc0^ xatw 4pauus,eifn ftm# 
^It^nber, tcrdusapacrc, Abau% 
et'n v}&ne,Tricauus,^e8 vitnc VAit 
ret,didtai2attauus.Sicm fGrm«a/ 
uia,et'ngro^ »f^rer,abauia,critauift 
difcriminis caufa addimUs,patcrii* 
ucl matcrn** uii auit^ a^uniybf votft 
gto^ttatei: bevf otftet Auuncul* aSi 
noeftdimi.&figni.tfmilta:b{dbav 

auuncul' oaiQt^ ^^o^nAu^^Wt A X 

Auxiliurn,^ttffl Auxirior,5d? b^fl** 
Aiixiliaris, c&Auxih'arlUs, a,il, 
yizt){tfii^^AMxi\i2iYCS copi9e,& Aa 
sdliavij militcs, ftmibbc $ci)^lffcn 
imfticA. Ugtonarijjieygrte/cDei: 

Axionia,pciiult.pro»Larin5 pronun 
'datum » proloquium, SCpropofi> 
cioapud Oiale<fticos,^involf»m$ 
f«t^fpaiKJ;*Vt,ucritas odiCE parit* 

Axis, itin ad^fi am faxttn ot>ct: 

»mgl>onJtem,&ie h'nimt'trenbtitd^ 
^kn^elt/vmb w<l4?< t>et: bymelbe^ 
treget svirbt*& pro ccslo« <S>ba: fut 
^<e rpi6^ vrtbenbe^Polusgraecc* Ax 
Is SepcenmonaliSj^erfpi^Qbcal)]^ 
mela0egemi'm44>t.Sic axis AuUri 
lius. Axilla, Vide ala, Item Axes 
iiel Aflcs tabulae fecfliies,^ Jbrcyt 
t&}inb\m/ci^tv(t$ ^tlgen.a Piinio 
Aflamenta uocantur.Diflcruntab 
Aflenbus,hinc CoaxadosUel Coaf 
fatio, ftini^menfilgtmg tS bufgm/ 
0^ei: f(;^in^len/iviebiefiib.el/(Un^2 
wttb wynf Jflet finb j^f^meii gc; Vxv B A 

INCIPIBMTIA 
A B 

Abylon,3l^i*e !)<titpt^ 

dcBabylonius,& 
Babylonicus, a, ff, 

acca, I6i'n beet / obei: t^in i ^Is be« 
ilbewm/ Iptrbeiim^ Vide Acini* Be 
per fimilitudinem , iSi'n b Arle«Mar 
garita.Vndebaccatus,a*um.Bacca 
turn monile,ftitt bftvlin b^lgb^nb/ 
(DbcrtttttbirfegcjCert* 

Bacchus,5C^eir gort bcs wei'tts^Baccha 
ScBacchis, jfcitt mm/ obetrprieflertn 
J54ccl)i*6accharial,8C bacchanale, 
JD J ort b4 m^nt)i5 j^(t Jb^ccbi \>cX 
tetSacchanalia, l^it rdbigw fe|l/j$ 
i»4<^tc Ug.Bacchor, aris, 5<i^ bei 
gangt^o^^fl jb<>ec(?i/ 3<bb&cl?te* 
Per mctapho ♦^4? wftte /l^ttfFb^'tl' 
vxiXiX> witJct ♦ Gonapo* Debacchor, 
6acchicus,a«um«)D^d yimlbc^^^ 
gcb<$ter« 

Badra, orum»*irt lanbtTdS^^flFt t'ltti 

^et:4»^354ctti5i(l. 

Baculus, uel baculCi, fti'it fl^b /(le<f * 
VndeBadllus dimimi.indelribedl/ 
las,a«u*uei tnbecil!is,e*ig^cl)tx^ad|;/ 
^ fnbedllitas ,^<l[;we(^e/bl<5bt'g^ 
Ifeyt* 

£ ais, arum ilSt'n ff 4tt C4mp4nie.in/ 
deBaianus,a«um« 

fiaiulo 1 54; tt^ge^BaiuIus^i^iin xxt^ 

g<r/- B A 

tt:gct/o^et: f^cftfegetr* 
BaljBna,coccus,*m walfifd)* 
Balanus,i&me)rd;cl. Item per fimfli/ 

tudinc, ^ut jepfflirt ^nrnft^i^ang* 

Supporicorium« 
Balarc^dicunt oues,lbt&^/di^ Bl&S 

f ^.Balatus, *ebli^fdj?4ffger4?rcf • 
Balbus,a,um, 0tamle4;t.Balbudo, 

j»«gett,ueIpotius,5^dt; re^efc^itdl/ 
vn& U^ethV^ (yiben 4»f * 
Baleares,3»iPo STttfolen m^^f fp^t^^ 

Balifta,ti^tn ge1verff/p^erbo(et^/et'll 
McgsrUflung/ ^ft mit man fleiit/ 

|>^tvManubali(la • I6m (^xmbtv^ft* 

Balneum , l£m cj^gen ba^* Balnea?, 
balnearum , ^emdn ba^ , Balnea/ 
toTj^in ba^t* di dcur edam Saline 
uttiySC Balinex*6alnearius,a« um» 

Bairamum,l^^nb4tr4mb<^tim.Opo 
balfamum, jb^lfam fafft^Xaobal/ 
famum,|54l(4m t>olQ.. 

Balcheus,inplurali,Balthea, ftt'n 
n'trer gi^ctd mit fp^ngen / oDet; bill^ 
Imgc^iferet.* 

©aptizo,pfd^mttfFe/t)ttnrfifrt .Baptif 
rous,l^t'n Utiff/lnbtitt<fiin2.Bapd/ 
fla, teiti teafret^Bapdflerium, i^in 
tanfffidn /ba^fiantyt fotS ba^Mttc* 

fiaratrunii Ct'ngiro^ tUffozt*8Cpro 
uoragine, ^reffiigreyt/ V€tfd}iuai 
itttg«Earacro» H^infr^^ vcrfc^laii; B A f7 

Barba, £t'ttb4tt.6arbarus , CTebac^ 
tet. Imbcrbis, IPitgcbrtrtet/iimg* 
Barbmum,ide quod barba. 
Bar bams , mncttS et'itgrobc/t:4ti4?e 
fpiad)b<tt*Grxcio\im omncs ali/ 
OS populosBarbaros uocabanc,5C 
icciTiRomani, qui non eflfent ladni* 
Inde barbarus, Hin wtQdMit/vnf 
mi\Ut/wiib/obitfd^n^id)*y/ndc 
6arbaralexis,ICmtml4ttmf(^ wotU 
8C Barbaiifmus «^<t m^itnil: fd^td 
bt^ obit an^fpxiA)€t tinwoit na^ 
bet latimt gei9onb^tXcem6arba/ 
nes, etobbcj^/ vnbSfflid)eft4^8C 
Barbaricarius » IfyinbAb wibtt tin 
wiitdet. 
Barbitus ScBarbicuniyttt'iigtofleUf 

re/oberimt* 
Barbo,alib Mulu8,£6f b4tb« 
haxcCyitinftaninipb^i^- 
BarduSyiCiin natt/vmutftoMftt* 
BardocucuUus, ^y^ e^pangffd^ 

tap* 
Baro,«6i(refbett* 
Barrus , itinbdffm^. Vnde Barrire 
dicunturHephand, cum xduncuo 
ccmy^dfanbm gefd)Uf * 
Bafium, itinfvufSdioLrtMffm* 
Bafilica,^t'n gamut tid^ibaviff/git^ 
wctbban^/dn rempel*Ba(ilicanui» 
^crl)toer bc6 retben|>4tife8. 
Bafilicus,bafilica,bafilicum,l^5m*g^ 
lia)/bct\i^fe^off. Vnde,Bafilica 
nuxymngcoffc/obecbif^enuff^zli/ 
as iugtans.BtBafilicus ui<flus,4cr^ 
l^Kiwni»8.tceniBafakiagereBa 
IE fiiicc B B 

Miccualcre, woUhbtn/xo^l mS^cn* 
CafilifcuSyiatinereguiuSyftm jfe^ft^ 

Bafis, Ifeirt f&0 1 oDtt: vtt^et^eQe / 
^4l:4»^f m^it Mefctrfetv bl(^»a:/o^el: 
4n^e1:^ flellet/etit ttfcl^n»3/D»>r4»fF 
man m'e bbttenfe^et:* 

^aflareus eft etiam cognomen Bac 

HmcBaflTarides^ 
i^atauia, i|oU4n&»Daccauu5,'fgo(^ 

(enbei;* 
6atillas, jletvirrd^^tifvl/oberglik; 

f&attologia,Hbppci:i?eft/rcit?wc<je; 

Bactuo,;Jd? f4^t4gc mi't tfttett^ 

Bactus,^thn4mettis btt^tcn. 

BatuS,uoxNebraica,dC Itquidorum 
maiflira,fcpcuaginca duos fcxtari/ 
osconcinens,d^tic$eu^dicb ^n^er^ 
|)^lb (Ira^bittger'o^m/ obet fec^^ 
^ baef (fig m^^ . Idem quod metre 
tos uel cadus, Apud grxcos. 

Baubarc, jfc^ii^w/ bdlen ww cirt 

Baxcac,>64ntof|len/obetro(em 
Bdellium, leirt f<^w^«^0^^ i>^ww t'n 

Beatus,beata,beaturn,<i;&*ji3Beati/ 
tas, ficB^atitudo, fe&li^fcyt..|^ea/ 
JUS etian> fi^ficat , lCci4? / 0J5 ebd. 
Bcare,*4li0m4dS?en/erfi^«rt. 

Bebriacum , ftwi boiff ^wird^cn^rc^ 
ijipn^ V»tib Jr fet;rtc^ J&cw ♦ Vndc ^ E 

Bebnacus,a.um* 

Beelzebub, iti\\biix>ti\x^v\ Xtc^txS; 
8C pro diabolo ponitur. 

Belgica, X^as Uxnt> 0Mic Vom 
rein ^rtben fluff ttt(tttonam/vnn^ 
bid <>ii8 mccr^&Bdgne^ic v^ldcit 
b^riti; 

Bellaria, orum ♦ Mcttcy fycy^/tfie 
man 3A Utft mit bem fed f^^i;N^ 
let. 

Bellum^ifetn ^tec(/bte j^n^e $eyt bet 
vneyni^feyt/ot^ct rq^jUn^ ♦ Prcliuni 
uero,IDierd?l4ct?t, Bsllojas.jd; 
fvierte. Vndebellator, itintwQct* 
EcSellatrix, foemini.Item bellax 
SCbellicofus, a,um*!Rne3ifd?*Bel/ 
lona, ^icgSttin bes l^tic^s * Soror 
Mards.tcem Belligero,as.ueiBdli/ 
cor.aris.2f4> ^tuQc* 
«cllus, bella , bcllum , mt/UMid^/ 

le ualerc, Wo( mS^cn* 
Belua,ltirt wilbtlxiei:*Bcluiniis , lOii 
fjifA) , Bduofus, ^as vA c^ewilb 

Belus,*t'n Uni^ *l?yi:i< 

Benacus, Lacus garde didt nunc, 
HEttt R* i»^ ;ilombai:be)r / ber fl4rbm 
Tee. 

Bendidia, ^pffirvittibfejlbeybeii 

CbJ<>t^i«J«^» 
6ene,x»ol/i:ed|?t/^fcbirffi4?/ V4|t.ut, 
bene audio, Jf^ i}oi9 wol *l^Qnt 
agisr, jDu tb^ifl recl;t.fcene docflus 
cS.att i(l vaflgelertBenelongus, 
1?<>l^l^»S»Bene mane, V^(^ fr^* 
Bene B E 

Benedeuicmcritus cft,*t:()4tmtV 
git^ getl?rtnBcncucrtit,M^ l^(tt wol 
et:rct;ofrcn.& huiufmodi, 

Beneuentum, f^in f^att in tamp^^, 
men. 

teenignus, a*um . €ji\ttt*g/ tet'd^h'd;* 
Bchigna manu , XYfit tcid;)\ia)cc/ ocJ 
ghti^ct ^?an^♦ Vndc bcnignkas, 

gnc adufrbium^ <t'4ttgf Itdj? / mit 
U'ebe. Vnd< bcnigrrc pwberc alt 
quid, 0ttwas mit ^tc geben/^it Ucb 
f^ffetf xvet^en* ficuc ediuerfo,mali> 
gn^prebcre,nil:5illtebl4(renwerD€t 

Beiinaj*tn bmn/oder fardj^Com* 
bennones, Jpmnm gefelUniCom/ 
pennien^galiicum t(k* 

Berecynthus, ftirtbcrg Vlttt^ft4tt 
inn pbiygtV^ Vndc Bcrecynthia, 
'^it&6ttin€ybd€. 

Beronice, fttn 1^^1^31:11 Kgyprt, 
f cem Sf^rn txx^ta; i(erpt^t8/f rotted! 
cDa:\>etottCc^« 

Ber yllus ,iein et)e( geflevn* 

Bes,Vidcfupra,As* 

Beftia,ielirt«)d^ tl>ier.VndcBeftia/ 

tm^amitwii^m t(;iermmil#f^ 
ten* 
Beta, llT^ngoU* Vndc Becaceu8,a« 
um« IPtfgefc^macft , &: Bacizare, 

Baetis , ftinflu^ ^ipanie ingcanai 
l4»VndcBaerica, I^ab lanli eratt<t 
ti^.&Baniaif ^a,um«Bxticus color, B B « 

Be to,Vado,5cl? g^ttge^Vcrbum ob 
folctum* 

Betula, Itmbtccfen bmim. VndcBe 
tulaceus,a«um«jbttchn« 

BiaSj^incr betr fibcn wey(eff ♦ 

Biblion,iem bdd?. Vndc Bibliopo/ 
la , penultima producfla , Kmbfic^ 
ftcmtt Bibliopol^um, penu.pro. 
ftin bilcbga^e / ^(> man b6d)er ve« 
IPanfferBibliotheca^H^tnbi^d^erge^ 
mad; / o^et b^^ If amer « Biblio^a« 
phus,fttnbft4? r4;ietbcir,l.atmclu 
brarius* 

fcibo, 3rd^ tttnrfe, Bibax KBibo/ 
rus,Crtn4f^tt^. & 6ibaculus,dt 
minuc.bibulus , a,uiii«Bibulachar 
M, )?l&(rig papf r.BibuIa harena» 
f4ttfflgfan^/^JW4flel: *f<:^?liint>cl:, 

Bidental> l^mon oc^ tempel t^»(ntt 
opffeJ^ J<€rdi;4l>enmitfdt?4ffett/r0ei:^ 
wae vom ftta\}i gefdE^lagen w as. 

Bidcntes.^Twey i^ti^tf^aff/o^frnfl 
tbter/^ttmopffetrbequeml^* 

hidcnSyMinfatft^ 

Biduum,t«^en rAgBiduanus,a,ura, 

Btfariam,^n ^eyerlc]^ mis o;S wi0 
&cmfaham,<^adrifaria, Mulri^ 
ruLy'JnvdtxUy wcfs^QainXma^ 
yn aikdcf maff ocJ geflolt* 

Bifcrum, Jpj jwey m<rl >m jar ffcn^^t 
tte0t/ober0ft>er. 

Bifidas^a« um « ^n ^t)^ $af4)m'tten/ 
ot^ergefp^ten. 

Biftons^ivofhmitg /^4a $ii?ef antftJt 
^attlulanus pi(flusfuir« 

\B 2 Bigx B I 

Bigapjtt'rt (<tti f XKtv»cfxofi an6m 
)od:) jicbcn-Sicquadrigoe, yOf^viit 
xo^ <tn 5iel>en, Didtur eriam, qua/ 
dnga,1Equi autcmBnugcs,uclBiiir/ 
gi, & (^ladriiugcs, JDic cA^o jx^f^m 
men femD gcfp^nnet 

Bilanx^ftinrd^iilfcl wag. 

Bilbilis,<emflattw igifp^mcn/^^r^ 

BilibriSjjweypfutttufg* 
Bilinguis, 3rivi^$angrg/vnbc(lcnN'g 
Bilis,^etijW4frcr/otf ©aU^^iliofus* 
^cm feet: ^as Ijertj wa(r« ^ uff (lop 
fetfiiUs acra, 3b<$^ fafdi^ttg^at / Mie 
vttfttmtg tn^et Altquando meca/ 
pho£ilis,pro ira acdpitur,f%f r ^oxn 
Hinc Bilim moucre, ^otni^ ma^c/ 

Bimembris^BTiPefreflig/^tveygltbt'g* 
Bitneftris,3^sx'ef ct ^Uott^t alt / odt>et: 

BimuSjajumjSrn^eyiiiirig* EtBimu/ 
(us diminuduum«Sic T rimusjQua 
drimus*. 

6inus,a,um,Sedfrequemius inplu/ 
rali£ini,^iyen,ucBinas accept lice/ 
ras, Tfd) bab ^en btieff entpfona^* 
Ecad di(lribudonem percincr* Vc/ 
ditfcholaib'a's (ingulis binapoma* 

gebett* Secuseftfidico«.Deditduo 
poma, itt bat alleti nut ^m geb£« 
VnddBinarius,a,um,-3^ipyfalti'2* 

Bmominis,c,5t9efn&mmt'g. 

BipaIium,COt0trab<o&^rpabc/^<^ 
m(tmangrab«t« B I 

Bipatens> 5^4^ awfT bcyNn fcittm 

auffgabt. 
Bipennis, ie}'it::i.r/wa5 5irofdi?ncy* 

ben bat,. 

Bipertior, ^di^ertbq^l tnjwey tcvK 

Bipes,3rwi7f^|% Vndc«ipedalis, 

daIe.^tB»pcdaneus,ncajum» Bwcil 
f(l^il4;lang. 

Biremis, iDtit €^d)iff /bas j»o 0J^; 

nung bet rfibccbat* Sic Trirtinis, 

X^iadrifcmis* 
Bis^Aduerbiumnumeriy ^xcfeymalf 

Zvctivtuu Bis co^s dbus, Wtbber 

ac»ermet/ober ^xpqmtA scfo^tt 

Biicxtus>l>er^4 -tag tjoaitirgs/tf im 
fcbaft lar $ivef mol ge^eletn^trn 

Biftoncs,penu.pro.V<Jlrfei:ih CbJ<> 
tien^c Biftonis.<6tii 9«e tHib lattbt 
fdi?afft bafelbjl. Viidc Biflonius,a, 
um,j|b^bat;att^/obetr$ilgeboiig t(f • 

Bifulcus,a,um» lOas lin ^weti fptQ oe$ 
beiiffgeteylet tfl. Animaliabifulca*. 
Cb^ bienitgan^ Itmbergefpolb 
tte pi^/obet: b We» bobeti,. 

Bithynia,«jr«lanbtfc^afft bes mini 
t>cxmtfiat/fto0tan «falatiam/ 
iWifiativvnb papWagomom. 

Bitumen, «J4;wcble4?ti^e ftreib€/ojJ 
}e4? etbtn'd?/ m BaC^lom'en vil y» 
Dea^^ VndcBitumino, 5<^^ btftm^ 
oberfag$araigettmitroldS^etrcetb€ 

Blcfus, ftj?tt ttfpeler/ bet nft aUe bft<%^ 
(W>en aw^fpaec^ett mag* 

Blandior,5d!; lUbf^fc/ e^mcfd^U* 

61andus,a,uin,t9(|^mef d^l^. Blan 

didat « L 

iidseyHkb fcfi%n$* ItemBIanA'iinc 
tum,idemA:cBlandiloquus,6c6la 
diclicus,apudPlautum,^ct;mcy4)^ 
el reMg£lande&:Blanditer aducr« 
licbii4;crt/ot»crf4?meyd?hg^landc 
appellare, {(ramtUd; oDOci; licbhd; 
anrp?ect?crt* 

Blafphcmo, Jd^Hlcflcrc/rcr^iibet 
Blafphcmus^^m lefleret^Blafphc/ 
mia,Xc(leruti0«. 

Blatio, & blatcro,54? bbpf>cre/bld'' 
t>et:e«Blatera,onis,et'ti flappcvcv* 

Blatca, ifemb&d?4:r fd^«ibe/em irurm 
t^Utf>hd}ctjtiff(tt* Itcrapurpur, 
Vn6latteus,a,uiTi,parptti: f^^rbig 

dax, itin biippd / naxuvctwc\:)nut, 

Blxtum>:i>in<tf<t? ftant. BIiccus,t«a, 
um^Vngefd^mad'tmanedt^ttg. 

B oarium, ^cttinbct maxdt ^ft tCom 

Bohemia, JbSbctnct bn{>«. 

Bocotia,^irtUnwfd?4fFt tn(|rjtcd;e 
Ult^,nul^cDucarus appdlacur*. 

Coletus, pftflfcrhrtg. 

6olis,latinc,Iaculum, i^infd^afficin 
o^e^: pf«il.Itcm, ifl^in bky «o^/ otfct 
fynftctwas an einfdonht$cbun^y 
hatnit man Pic tiifk Oeo waffccs 

Bolus^ mn ftwXot^tbzodldns ict'^ 
Ud)in Wng5 ♦ iiHz^as/ftin wntff. 

Bombus, ^it^ntfnai&ufauncn 
vnbymcn* 

fdowbix^MtinfeibiwutmSomhyd 
nu, [>txorMnfdbi&cfb. €t Adie/ 
diulf, Bombicinus,a,um,€Jef b^. B O »^ ufriBona forma, ftt'n I>ifp(c^e ge^ 
(f<>tt.Bottaparsduiura, ^mgrof^ 
fcr rcyl bmaztcn. Item/ ^rcMntlidj)/ 
gi5twilUg«Bonicas,<SFtec/(i:ttme«»t 
Bonum^fubftantiuc, j^$red>tg^t* 
Bona noftra rnfcr b^b vn reid;twb 
Bona ueni'a die, ^aQc on ^ozn / 
gftm'glid^^BoniconfuIo, J^ l)ab 
s»ol fi/r giltid^ nim nit fur iibel.Bo 
na fide, (Dti betmg/bet'gilttem glati 

Boo,as,3d^fd?wtc/b2ftW/bo/ Cbcn* 
tw,Vndcl^cboo,compofirum » 

Bootes, uidcfupra Aftos,BubuI/ 
cuslatinc 

Boreas, uidefupra, Aquilo^ Vnde 
Boreus,&Borealis, Adiediuum* 

Boryfthenes, fluutusScythi^ ^cc 
ICtcpa/fltii^tbwc^^SUuWcnlan:^. 

BoSyitin^^^ obcctinX>/U. Vhdc 
Bouinus, na,.num.EcBouiilus, uc 
Bouini oculi,i8ttei: Aiigen«f tc Boa 
rius,a,um, forum boartu, ^actin^ 
bet macdr.SBouile/ &Bubile,Sl&^ 
MLBouinor,74>fd!?dl:c* Bubul* 
a,um,Ki:nbeteBubuIcus ftbubfc/ 
qii2i,^infi^butt* Ice Bouadm ad/ 
ucrbium, anfff&if<A^c wet'g, EcBo/ 
uill^,plura.tanc« i^mfl^lt nitv^eit 
ronKom.Boftar,IBiit rinberflclk/ 
et'n o^t ba b(e <D4?f en (l^nbt^ 

Bofphorus, pe«co^ietnengebesme; 
xcs bef Cotifl^tiJtopel/ b^ 4fi4 vtU> 
IKuropt^ui: .5* f^abiini von dnawf 
gitnmtctfcinb. Bofphorus Thrati 
usdidt,a]ter CimeriusQofphorus 
ba'b(mim«rl19eoti'B,palus, omSu 
E 5 ^ocns « o 

BottiS,&Botrue,«irtttrA(it,f5otrio 
|Botulus,^in bzatwutft. ( idem* 
6rabeum,ud brabiiim,pe*pro«^45 
flcfttot o^etiabindmtampffm^ 
fpiUo^et fh:at.Brabeuta lad. Dcfig 
nacor, Itin vzuyUt o^^el: tid)Ut in 
himiimttcn/mfd)awfpi\fat/wel^'^ 

Bracca,tem aefotjct Hey b/cin ^o^ otJ 
l^o^en rodr/v ndcBraccatus,a,um, 
tP4« tin foUidj? f leyD anttrcgt « 

Crachium, i^ec atm bis an t»en elen^ 
bogen)Lacertus, JDerarmvomcU^ 
bOjgcrt bi^ auff Me \)an^, Vndc Bra 
chialia, ^femfcijitteit/ober ermel ♦ 

Brachylogia,latmc,Brcuiloquium, 
JXtit'Qere^* 

BracmanafjJtieweifmoDei: p^itofo 
pf}en bet &en ^nMerit* 

Bracf^ca, ftiny^m blect? JLamina,l!H'tt 
d(<nblcd7/ot>ervonant^tem metal 
tA6 Wdrifl.VndcBracflcarius, ^in 
8ol^^4^liger/ble4)m4c^c^:♦ Etbra/ 
5carus,a,um, :fclTtrble4?bebed^et/ 
vctDled^e^ Bradcola, fcytt linbin 
Uubiin. 

Bragada, ftinflwf^^^ri'ce/beiba: 

Branchiac,Vif4?oren, 
Brairica,3K^Ur<^ur/m^(c* 
Br^photr opheon, pe.pro.lgt'n u^ef 

Br€uis,e>1KurQ«VnBreuica8/Slui:Qe 
Ice,^reuiloquium & Brcuiloquen/ 
ti3i^%ntt^fiubCy6CbreMizriUy grc 
c e Epicome, ^m fnt^ bcaciiffms 
iiin^t^^nOeUtBrcucfigniticacena^i quod uiilgo bulla, itinhiieffcUt 
regt(Tet.IteiTiaduerb.Breuiter,fttri5 
li^/ obetr $fim f ur^eflen / <Tufff utrQe 
tt>et^.& brcui, w f wr^er jeiV EtlBrc 
uio,as,ucrbum,cuius compo. A^ 
breuio,as,5c^ ^wtri5ere,mrtdt? f ui:^^ 
erKinc Abbrcuiator, }ltin f ur^e; 
rer/t»cr em Dmg f ur^erer. 6t Abbrc/ 
uiario,l^mfiw:^ermtg. 
BriareuSj^mryfs.Tcrrcfilius. 
Britania, Vidcfupra Anglia, Vnde 
Erica mcus,6^Brico,IBin 0tnQMcm 
Bromius, diciturBacchus* CDer» 
B ronchiis, ^cv tin i)o^ maul \}at/ 
mttfiiirgebencften^enen, uclBroch/ 
OS, Vnde Bromiras* 
Bruchus, $^inftantxvnxm/o;^ hffcu 
Bfuma, ^et tai ^el: ^onnetitvenbe 
itri^^nftmonat.lccin , ^er winm, 
VndcBrumalis,e,YC>mten8» 
Brundufium, ^in jl^tt Jtalim, 
Brufeum,ilT4fer» Accrnum brufcu, 

Xtia^\)oUctcmafct. 
fciutij, V^lrferJtaUebei'^ictfi-en, 
Bi*utus,a,um,Vnttei:flenMg/ftttmpff 
Ungfiitm.oppomtur Rationale Ec 
Bruca fulniina,apudPhniiX^tr4k 
weld?c on vetf&btter weyg gefcj^a^ 
l>en&.ltertiBrutus,i:m ef gnet: nam 
etn£( gcfd[?led^t5 $il llom«Bruteo,(s 
&Bruicrco,Vndc obbrutefco, J^cJ; 
tpixb rnuerm'mffttg / vifyifd^ /oM>et: 
«ptl^e/^llm« 
BiyfcuSjiem jilrtrtm ISadbt*. 
Bubalus,<ein biftel.€tBubalus,a,u, 
adiecfci.aBoue, Kttit»cre cWt%^€< 
Bubalum corium,tetn od?fen oiJ fft 
t^^lft^Hte^Bubula aro, udbubula B V 

abfolucc^ltitibtfteifcl;* Ec bubulcasj 
Vide fupraindfftioncBos* 

Bubo, flcin t}iiw/n(td)t cyl. Auts eft» 
Cuboniuui uero grccc didcur hcrba 
quae alias Ahbiuin, fidlnguinalis, 
ucISccUariaj^tcmen ^Tcaivt* 

5ucca,5Die l^ole ba bad^cn oc5 mnnbs 
<ncerdif,^.t8 ^iiffectl^cj^l t>ctb,xdc^* 
Q!;icquidinbucca.ucmt, )$p^X8im 
ins m,%nl ^iimnKt, VndeBi-iccea, 6d 
|pLICCclIa,<Cittmlm^mo(/cilt|hl<iV 
>Bucco , bucconts, Ifitt pf^tujl bact'/ 

culcnrus,a>um,Cucdm, ^m$mclr/ 
ot»eir(:i;^Tlme5^.Buccino,as, 3d? blit 
fc mit t>em jmc^eit* Bacanuiii, l^cc 
tbon ^cs jinrfett ot>et rd?alm:yen .(Sd 
5buccinarc,t?^nWit*/pi^yrcrt-^»^'C 
cuia diminuci. aBoue , ^m ^ey t f tit 
If/em )unge^ot>ei:f4lbc»lteiii, ^el: 
teyl am tydm bit Me b^cf cit be^edft;/ 
bat bntd) bet atljtm gect* 
BucephaluSj^iti trog 3(c.«:ftnl>n'm a; 

Bucolica,oriim. j6i'rt bild^o^ct: gv:; 
^ld?t &»tt:m \jittcn vonviiH;} tcbcn/ 
cbct von anbctm betttt*fd;en btng^i* 
Didrur cciana Bucolicum carmen, 

Bufcigirt gotten ftott. 

Bugloffa,uelbugloffus, j^otHtfdfy/ 
&ozaao. 

Buphtalmus, %fibAU* Vacdmum 
Ancthum. 

bulbas,tlWl&e!:fnob(od?»Itcm, ityn 
iibctnnbiwntt^y ^ulbus agrcuis, 
\im^9 W»m/ jad'^^^Utt pbct^ b«b(i B V 20 Bule,greccquodIatmcConfilmm ucl 
^cnatuSjibct: lr*t^t.Vndc Bulcn/ 
ti Senacores, uel Oecuriones, ^t'< 
r<^^ts lyctzcn. 

Bulga,!Cm werfd^gcr/wott^farf Hip.^ 
popera,etiam. 

B LiIla,iySin bifcm f ttopff,o^^er rurtbtf 
bud; jllin batin man gcf ilb oc$ etw $ 
ftiittcr am i)>%\8 ttcQt ♦ ^rat infigne 
ingenuorupucroru, 6C triumph a/ 
tium.lrcm emfpftttg J:cm,i|pm W4| 
fee bUttecVnde prouerbiumHo/ 
mo bullaSKinc bullatus,a,um,3^ei: 
em MUd) M'rtg ttc$t/6bct rtiiffgebia 
fen/gefd^woUenBullio.ydt; f fi^e* 
Bli, apud grgcos augcndi particula, 
Vnde mulca copof itaAitBumaftcs, 
0iof|&Mm'g,BumcIia, gwjfet: efll> 
brtttmBulimia,gi:ofler l)ttnger.Bu5 
pma,gi:ofret:Din:fh BupodesgtofI 

Bupeftris,lKm vergifft tbiec C fft^* 
wUdntofe feffer mtt langenfiiffett 

Bura,ucl buris,|t>ie pflug per^ pfliug 
fnimme. 

Biudo, t^asvonixmtofsvtlifkliu 
boten iff. 

Burgundia,J6i«:gttttb,caregio quS 
olim^equani, 6^eduicenuernnc, 
Vnd^urgundio^ 

>Burrus,a,um,RotePft:b* 

Bufiris,«tn Wmg in ^gi'ptcn, qui ho 
fpitcs immolabat. 

^llftum,teirtgl^ab/o^e^:b^^e^:to^teil 
carpet; wrbz^t vtl begc#b€ t(t« Bu/ 
ftuarijjfcmpffer o^et: fecl?recbet&eti 

ButtLibatrjr,m(^rroU^^ Cgrftberett; « Y 

Butymm, a6ttttet/»tufm/r4?m4l^* 
Buxu$,ftih bwA)B banmXndc Buxc 

us, a *uni« 3l6ticl;5bmmc « Et6u3{:c 

ciim,<l[^t'tt bu^svffal^* 
B yrfa,£.e^^cr/afn b^t^t/o^ct fe(« 
J^yiTas^tibtef I leutwaljt. VndcByf 

ftnus, a« utn* pe.cor • yH^as ^4mu^ 

I^NCIPIBNTIA 

^A c 

f Aballus, tt(n top 
pfcr^/l>€rtgfl.Vndc 
(3aballinuS,a«um. 
fons caballin^, ftin 

bzimnj^cotic* 

Cacabus, ^n pfatt* Cacabare, 

^^icfen will &te reb^fttter* 
Cachinnus, jgm wjii4?ttg/4ti^(j«; 
l4fle»gele<l;ter.Cachinor, aris,50 
1^4;^$ id) bo^d/vn^i^tig/otS laut. 
Caco,as, 34^ f^KCIfe/ic^ tiytin man 
iwtMitfft* Concaco, ;:f4? fdjeiffc 
!9ol/o^erbe^a^femt't^2cc^• Caca/ 
curio, e^ rl)t1rtntV nor $iS fd)ciffcn* 
Cacocthes, l&in biSfec fit, &: genus 
morbi , hoc e(l, ulcus dolofum, 8C 
uix fanabile, itin b^tthglid} vnn^ 
h<tttffrd}wit/^aB fid) fiimctUd) 
^Cflm Udet / ^ctt geb w$ man fUt 
4tQneyF butt4;t.alias<tiam Qyiro/ 
niu ulcus , 6C Telephinum dicicur* 
€ A 

C^coiynthctonyititihSfc^ifamtni 
fcQunrt. 

Cacozdus, pc*pto,ftinbffixmd^ 
uo\$ct* 

Cacula, i^in ttoifci: / Mi$B m^n^ 
^cd)U 

Cacumen,ftingipffet cinBbctgs* 

Qacus ^itin tcttbct in Jtalicn^twtf 
fmVvAcanifon. 

Cadau€r,fieinfc^?eIm/tot>tec Uxpa. 
VndeCadaucrmus,a.um«Cadaue 
rina fades, ftin antttQ i»i€ dns tob 
ten* 

Cadinus, itinfon XQinotis a\^§ 
f>b<5nici'cn, 

Cado,3d? f4Ue.Cad€rccauira,Voni 
red?tcn <tbfton , cbct bm t^anbd 
t»crl6ren. Cadcre forniula, pcnc 
idem ,mt b<tnblen wwc« gcburet^ 
Tnb ^antit vetl^tccn. Non cadi? 
fub oculosjud fub fcnfu,m4n l^ns 
nit febcn / o&cc begrqi^ffen. Non ca/ 
dit in banc xtacem, Hts bcgcgnet oS 
vcibctfctt bcm aitcxnit ♦ Nam cade/ 
refignificat ctiamcuenire,uel acdde 
re- Vndefcpc Cicero* Verebarne 
f ca caderer,3di^ forest ba» ts nit 4l^ 
fo wtbcvftixt. Item bene ceddtc , auc 
feltdcer,^dt'(livo( an^scfd>iaiau 
wol gcxatcn. fiCrebri holies ca/ 
dunr^apudPlaut.lfed fummenb vtl 
fcft^vmb/obitw€xbcmtfd)\asm* 
Verba melius in fyllabas longtores 
cadunr, lOicwhta Qonb baff(in§ 
mifflangefylben.pro exeunt,ud ter 
minanau* « Cadiuus, a,u« Xbfdlig* 
Caduca C A 

Caducapoma, 0ef4((m jpfre(Ca 
duciis, a*um » igi'nfelUg/ vnbcftcm 
M'g/Corapofita* Incido, J<^ fi^U in/ 
ct^bcgcgne* Acddo, yd^ falU^/ 
fntcrcido , ;3f4; fM^wif^cn/ol^i^ 
vctfaiicJOccidOj Jd? g^ngc vn^t/ 
(lucbeiride occafus, jlber mt»ergag/ 
(lecbiwg.ProcidOjJd? fftll nit>ei:. 
Dcddo,50 foil ?>ev4b. Vndc Ded 
duus, a« urn , j(bf&Utg* Carus,lfettt 

Caduc€us,ucl urn • Virga Wcrcurij* 
ftin t^ctolbB ff 4b«Caduceacor, j|£itti 
^etolb/frt'bbott« 

Cadurcum,it<n f remet; ^c(Fe» 

Cadus,ide quod Amphora cuurna, 
Ongetiatltd; fec^a vil bi^eyfTi-g m^^ 
ctS ^nbett|;aIbet:om»€flautegr£ca 
mctifura ,aliasMecrcceSyUel Metre/ 
ca, dC Cerami{i« Atiquado fimpiid/ 
cer^uafe ufurpacur ladnis, ftifret'ti 
syein/o($^Iger4;ifev*EcGadir<^dimi. 

Csecias, ftCti oztwisM/y^ifilfytn^m 

C2ecus,a«uni.]5(t'nb.C3edtas,3ft(t'it5 
|)eft«Caeco,a8.;;^ mddf blixi»£t 
Kkc{co , Jc^ vecbl^dcCbc^co ide. 
C£aido,3(^gert^em'iivol,It^C3e 
cul(o«C(cus, diam (ignificat occul/ 
fu8,uellaten$,ucCaecus adttus,et'it 
ttindSer/o^cr verboagiter ^Agattg. 
Sic Aecus morbus, lltn tK]^ mlt'^^ 
yevbotgttefrancriiqrt/bermv^radi^ 
nitfS(XmmaivmH*^ cxcu ual/ C AB „ 

lS,itinhtymU<fy bofwtcfvofpiQi' 
geitpfilen/vnb mt'tf><wibf beberfir. 
Item caecum incedmum a medids 
uocatur, itin batm in bem mmfd)^ 
€nn»dd)ct nit mcf)z t^ann tin mwnbt 
lod? I><jt/obecmt bm:dS?g4rtgigt(l» 
rccxcum testimonium, quod fai/ 
pto ab abfenti perhibetur. 
Caedo,cum diphtongo, J^ fd)Ugi/ 
ffowsfft/ob€tct6btc.€xdcSy 0tintobt 
fdj^fag* Homidda , itintobft^ii^ 
get;«Farndda , ;SUinvattct%Atobt 
rd^(«<^t • Nratricida , bcr fetit m&ut 
t<5bret • Vn homiddiu , Parriddiu.- 
Et Caefa parnculx orationis,alias in 
dfaj&grarceCommata, itiid^e/oS 
tey I in ber rebe/welcj^e nit ettt volftl^ 
ni vctftanb gcben*Pr jtcrea,Caefu* 
raqux eft decora Mlabarutermi/ 
natio in medio ueriuu notata,i|fo'tt 
$ietl^^eenbting ;^fYlbi/o6w6xtec 
D^ mtttett tti bi ver^*Cuius fpenet 
funt penthemimeres,Hephthemi/ 
mereSfde qbus infra uiderepote$« 
Gdeduus,a«um*C3eduarylua,^'tf 
walbbatau0man i}o\t^t)awct.Co 
poCOcddo, 5c^> t«5btc.Pr£d4o,i'dl^ 
|>4tv vot.Circucido,^ befH^net'bc 
Circucifio,befdS;tteybilg , Ablcido, 
Deddo,Coddo,Keddo>oia pe.^« 
Cxddo, y<i)l}aw attg^VnExddiii, 
tin$ztfifylcf^ui/ifbctbUg « IiKido> 
Jd) ^ei:rdt;ttef be. IndGo 8C indfura^ 
Min ^erJR^itef butigindfurae etiam^ 
JOic Unii in b^benben.dicit&ind/ 
fU|aliascoma*C{mentii, ^crf^^l^g 
F mpqns C AE 
m (feyntitt/M mt't matt m4urd^ 

ficftt^Ct m4tti:crt.C{mcntarius,cm 
manret. tp aemcntmuSja^um ,XOa^ 
Att^ fold^cn fleyttlmgcm^c^t wirt. 
Item C^mcntum pro aedifitio ^fiit: 
dn gcbeiv*Ccerar,^tn ^^nam etUd; 
ct R^mer /4l^ €ati Jnli) t>cs a^m 

l^Ueftn^ Cefrree genant.iJaefarca, 
pc.pro* itin ftatt in^akftina /von 
ngoroDc !^ntipatti fen cxntixvitt/Yii 
t&n S^cyfet: i^uguflo $it wolgefalle 
itlfogeiK^nr/vo^ibm Znttia^ttato 
nis gehcyfrcn/v4(ll)erii<J? n4dt;^et: 
^ecfl^irung ^umfaianMdCzkcrsL 
^xhrc^Philippi cognominat a i\i/ 
xtaL/ibani iiigii , quod Anciliba/ 
nus dicicur , alias Pancas uocata/ 
Itcmurbscodcm nomine in Cili> 
cia.l^r3etcrea,in Hifpania Tarraco 
ncnfi Caefarca Auguda^uelCxfar 
Augufia 9 uulgo Raragofta dicfta* 
Caetarianus , a . urn « dd Caefarciis, 
SSlqrfevltc^ ♦ Caefaries, Jjaai: ^4S m^ 
grbfc^ney^et/m^ttB b<)at:.C3efini»ad 
uerb*mtt fxtwexu o^et ^»ff b^tp^d;? ? 
tt'gewei^.CaefOjOnis.lCirtet: tJ^ug 
fetnet tinttcr gefd^rn'mn ifl* 

Caelo,as*5cl>gt<>bc/fh'd?eAi$^/i'd>bil 
^e*Ccelatu argenru, :2lu^gefloc^en/ 
!l^n^ gebttDet ftlbet.CxIata uara,C^ 
latum poculu.Caelu, ftin nwfffd/ 
(le<^eyreii/3r4b(liidrd.Coelu,Vidc 
Infra per cediph* 

CoEkbs,ge.com. JDj m't in &«ncli4?g C AE 

Gaelius, ftin berg in ^et |l4tt ^orti. 

C?ne,fc'n (law gewefcn bey epart^^ 
VndeCaencus, a ♦urn • 

C«ps, ucl potiustUaepa , itin jtbbet/ 
boUe.Cxpas edcre, Weynen. 

C2eremonia,ueKUxremonic ,arum, 
l^iv^iicbzi^/o^ctfnni^ l7erltd)g« 
p2e<g vtlgebev'De foman etxt>j tbilt* 

C3erc,uelC£rcs,ag:mJ^a« Cl>ufaege 
wcfen. 

Caefena,^6t flatt ^tatie, Vnde Caefc 
nasyi^er felben mwobttet. 

Cxfius,a«u.€^r4t9blatr/taQc iugtg* 

CaefpeSyfttntvarenbofc^jCerpuitius, 
a«ii«v^ u>arengem^d;t« Araqfpiti 
tia, *CrtW(tfettbcf4>tget:4U4C,iia 
Agger caefpititiustCffpicOjas, Jd^ 
flog mit &e f&flett twi gbon.Ccrpita/ 
tor cqu'jCin to(J Dj fi^ gem (lo(fcr» 

Ca^ftus, 4^ttt fttcitSolbmitk^^txH 
bletfk^en batin. 

CxtctyZM* f^inanbcvit^ SdCaetera, 
aduerb.fut(>inlcem Cscerum,Con 
iund*3(bet. 

Caius, ^in ^tnambey ^enH^mel:m 
fcribicur ctiam per gXjaius* 

Cala, itin b<5lQen Mb. 

Calabria, mnlanbfdt^afft ytalia^ik 
4u(erfl gegen ^tctiam/in u^ddS^et 
J6atm^u^illtn t^te bouptflatt tfl:, 

Calagurium, Itin Hatt ^yfprtm'e. 
VndeCaIaguritanus«a,um* 

Calamiftrum , itin groffe nabd b<t 

mit ma ^ j t>(tat fmm mrt4?et. Vndc 

Calamiftratus,a.um^ edtanfct* 

Calamiftrati crincs, TkxmSMat. 

Calaiifl^s C A 

Calamitas, Xt:bf tfiligf e^t/^4?rt^en/ 
foc5 l7^gcl Dtcfrucl?t5«rcl?U<l;t.Ca 
laniicasdi€it*CaIamicofus,a«u*:^t:^ 

talanius,iyiSirt pptiffc/ocJtoi.mctap* 
ctn p fcilite, em (<:^?^elbffe^c^: / vn eirt 
I'etlt'dt? l?ol finxvd ^ut3. Vii Calama 
riu,€in fd^zcib^m^/lcS^ct/ ocJ D^riii 
nia &te ];oi>t ^cboitct JEr Calamaris, 
c.tf^ ^4t $& gel)d)er* Calamus odo 
rat9,8c aromaiid* ,i6m wolfc^mecK 
mt>ei: b^um tti:Xt'abtVr/ot$ JnbiVr* 
Vide in dicflionc Canna. 
Calatitica. j(^mr4)le)^e«:.tegnien mu/ 

Iiebrc,quod capitiinncduur, 

Calathus,i£m0efloc^rctt ro^b• 

Calcaneus, & um^JDie vetrg am fd^» 

Calcar,cmrpo2,Calarius,emrpotei:» 

Calceus , Calccamcn , 8C Calciamc/ 

cum , §^mf4)ild; .Calceus lunatus 

fcnatorum, SCnobiliu infigne,itirt 

i^D^d) 9 tatl>8b<^n£/vn^ t>c5 4bel&« 

tCalcearius , & Cakcolarius , itin 

fd)(i<i)ma<!t)ct ♦ Calcco , ucl Calcio, 

3<t> befd^i^be . Vnd6Calccatus,be ^ 

fd)h^tt* SC comp,Excalcco, Difcal/ 

ceo , 3fd? nebeMerd?ilct?4tt^al/ 

dtro , as • 3d; fd;f4be mit f&ffen. 

Recalcicro,5d^ fd;bbewibenttil*€t 

Caldtro.onis, temfiblabcnbrog. 

Itc calcitrofud, a»u. ^t«?^ baa gecii 

mttf&(fmrcb^*J4?^ 

Calco,as.5cb t«[t/oc5mirfmt>etr.Co 

pof.Conculco, 5cb jetm'r* & pro/ 

culco ,lncuIco, 34? tvwtitt/ld^ ifc C A n 

Calculus,<fet'nfi<? <Tcyn(irt/?5rci(cii5 

flcin tm itimfd;e «Vii vJalculofuSja* 

u.jDjfy(cd;tt'8i|l,o:J ^ec bemfcn« 

ben flem b<it .Calculofa u ia, cm Hi 

fecbriget: w&g .Calculus etia fig.aif 

bjet )?e^tt/ otJ redden p{ertntg/$al pfi5 

mg. Vn ad calcu los uocare id cft,cal 

cuiarc ,Xed)ne ♦Calculu ponereco 

aliquo idc.Pcr calculos ptcrea fentc 

das ferebanc iudices anciquitus, ^ic 

tid)Uic^^$i€nH}i vttb«yl4tt/b»r(|^ 

tt^etgvttbfcbwdtrtje fieyn»mtt weif 

(en enttebi^enre (ic/mitfd;)W(ttt^n 

^betverb^mnetefie.Vnde calculuS 

addei:e, Jt ob€ mit (limme Jtc, fiedu 

cere calculi!, Hins an^tm ^^ta\)t 

x^cx^n* SedCalculu pmitcere, uei 

porrigcrc,6C ^ponere,hoc eft,C«» 

(endi poceftace facere, )r en Ktd;terS 

^fUafTeni'trvttbeft vbei: ben b^wbel 

fpie^en/^il re4?t fe0en,quod per cal 

culos fencencias ferebanc »^aicul a/ 

tor,||mtrecl;netr* 

Calendx,jC>er erfl t^g dneiaU^m 

monats*palendartus , calendaria» 

caicndarium,Calendariusiiber,eittt 

redden bildS? *Calare,uocare*ltiterc2r 

iare.$tk>tfcbenmreQen« Intercalaris 

mcnfis, ^et monat bavin man etw^ 

jwifc^en cittfe^et bj; ftd) & j iat nad} 

Dec fonnen Uuff recglci*d;c/al||int 

fd^alt iat fc^et man cin taa bin $wt 

fc^n • Sicincercalaris uerlus , l^ttt 

vetr^ben m^nimmerb^i: ^wifd^ett 

einfeQet* 

Calco,S<3!? bin w^trm^talefco, 34^ C A 

Incalefco^Concaleo, ReaUoXalt/ 
dus,a,um,tJ04i:m,CaIor, tCerme* 
CzUhdOyJ^ main) «r*trmc*& Ca/ 
lcfio,2f4? ^rl[r^ w^rm gem^di?t, 
Caidanum»^t'ni^e|Tel,D^nnn iv^trm 
s)?^flei:t'fl»OidmredamCaldus, ^ 
Calidus^CaUdicas, t)^erme/t>tQe* Ec 
Caldaria cella, t(Bm sv4tm gm^d; ttt 
Dem b^^eXicucTepidaria celia, ^ao- 

Caligapcn^con *t'n bo^o&«t^r&g^ 
(liffel£tdimuC^ligLjla,Vndc Calt' 
gacus, iDetl^o^en anb^t obct; (Itfel. 

Caligo,pc,pro*^imtlcrrttt«*Vn Ca/ 
Hginofus , a,u m, l^unc^d/ firtflei:,& 
Caligo,as,5d; gefibe mtwol.Cgcu 

Calix,cittbed?cr/t>amrfgef(dS?ic. Ctio« 
Calix diatrctus> $i:n getl)utet: bed^ 
cr/Korcuma^ 

Catteo,3d; ctbcrtc/Occallf o,& occal 
lefco,.ide« Corpus occaUuit ad pla/ 
gasiPet ietb t|) erbertet $il ben (Irew 
i^m, pcrmctapho* Calico fignifi/ 
cat, id? bin wifj^nb^ft/ i^b^^bs wo( 
cvfK^ten* CalJct hoc artifidum, ^c 
f rttt bj brtnbtwecdrwoL Calius, ud 
Callum, ft in f4;u7cUen ^m f iS^ obet 
Ij^rtb von ^rba'nObduccrc callum^ 
idem quod callcrc>verb«rten, gewo 
nen»Callofus,a,um, ;i>46 b&tt rnb 
voUrd;trelUifl.CalIof|^iTianus,bet; 
tebirtb'Callidus, a, uin, C^efc^jeib/ 
liiilig.Calliditas,gefcl;eibigPeit. 

Callis, cinttibnei: wolgebirncterweg. 

^alliop€,ia^me <>nf b| iU»fi^/bw m C A 

CalIiti!ichon,CapilIi>s Vcncris,Peiil 
b2ed?<hcrbae{l«. 

CalOjOniSjftattroflci:^ 

Calophanta,ftin\jcrrpott<r/betrie« 

Calopo dium, Kgiw I7OI05 Cgcr* 
fd^ild^obcrfoktt* 

Calpe,ftinberg ngilpaniegegen 3(|)f 
la bet in ^}p\yxica iigc*Coiuna Her/ 

Caltha, ftin ^oxn to^c* C culis* 

Caluaria,^in b^nptTd^iibef / 0^ fc^e^ 

Calumnia,ftink(lei:ttng, C bdjiat, 
f^mad^/ c^ falfcb ct-bi^te jil reDug# 
Calufiior, 3d? leflete/ ;bbinbe»:e im 
red^te* Caliiniator,einle(iei:ctCaIu 
niofus,a,u,leflerb^fftig/ fcbmcbig* 

Caluus, jCCal/glteig- Caluco & Cal/ 
ucfco4d? bin f 4l.Caiuo^as,8Cdccal 
uo,54; m^efal/Caluirics ScCal/ 
uitiu,5R4lb«Vgl<^©beit»Caluaftcr, 
&>RccaIua{ier, <^inwenig?al/obec 
vo^nen nut f^iXaluacaumea, i^iti 
jreingart bet nit vil reben batXal/ 
uor,cris, anoquii ucrbu, idcquod 
Fruflror,54? bctriege*. 

CalXjdubij gene.j^et 61^/vnbertl?eyl 
besfd?enrfels»Iteni,t>45 enbetrtBiet 
lichen bings. In calcc cpiftolx, 2^m 
cnt* bed btieffs^ A capice ad calcem> 
tOk>n anf^ng bi^ $il en^* 

Cillx,fc3enii*genc. ^ttalcb/Calcarius, 
4BinMd) b:enner«Calcan&fornax> 
^irtfrtld^offen* 
CaIydon,ScCalydonia, HinflatiH 
Accolia,VndcCalydonius>a, um, 
Calydonfa fylua^ein tp^lb in engel^ 
Calypfo,Cintod?tei:^ce4m Cl«nb# 
vnnb Cilery o^/b«< b(M?«» Vif Ifw i(| C A 

gi»erctt*ttclnrula imycni{<i)imm. 
Calyptra, lemfltttQ /cin beDccPung 

derxx'eibcr* 
Calyx,ietttl)ut^ct)ei:ftird?tcn* 
Camarina,^tn ®ee vn fl^^ tn eicAi 

ett^MoucrcCamarinam, JmfAb9 

Camelus,^in Camet tljfct* 

Camera, lfeingewclb/fr»mmetbo3€ 
boge4?tig 3ebc\».iCanicro,€ras,5C 
Concamcro5;3d; tt?clbe.<3amcratu 
opuSj^in gewdbct gebew oo* wetrrf 
Camcratum uchiculum^ cm bcbcc£ 
tei; »4gcn bcr gcbogctt ift* 

CamiUuSj^ttt tcmpel f ncd^t/pfaffett 
ticna/fomanopffaaty Sc propriil 
nomen, 

Caminus,pen,pro. itinoffcnmcyn 

Camocnae,5>ie gottm t>e«ge^ C fi»:m« 
frtitgs m^tire* 

Campana, «tngtod:/ Campanula, 
«mf4?clU 

Campania, Itin Unt>tfi}(tfft ytalit 
t)4 Xtcapolis tit hgt.Campania €al 
Iiae,btet>rci?apettgcit. 

Campe latinc&uca, cttt v<mpt/ ftant 
»ttritt/bei: M'c bUtta an ben bourne 
m ftrcw tcetr K«^bctflct/ Vndc Fityo/ 
campf,quf in pinu arbore nafcitur, 
^cx in tinfozi^nctSfeu^tibmm 

Campus, fti'n(l4d^ felbt/pUn/ Itc b^; 
rt'tl ftcl[;i eittet: &betJLatifliinus cibi cS 
pus paiet9bti b^f^ et'n u^eitt^ l^^nbel 
tav\fivih^tf}ii t'fl.Capedrisuelca 
pcftcr^adic«V(^b&47n'g Capcftria/ C A 13 ttib^tgewrtftb, CampcfiratuslDei: 
cinnitKtficf^anttcgt* 

Camurus,a,um,fti:ttm.Camuracor 
nua,f tutnttte ^6xntt. 

Canabis,geioemi«ueI Canabum,ge» 
neutri,<anff* Efthcrbafunibusfa/ 
dendis,&celis cexcndis accomoda 
ta,Decorticarccanabim Apud Pli/ 
niu, *4ttfrrctttettobetrtretr5?ett,bte 
d^m.Hinc Canabinus,a,um«B: Ca 
nabaccus,a,ura.l)cnffeXanabinus 
runis,5^ Canabina ucdis^ 

Canalis, ^tn^annclXanaIicu!us,di 
mmu.ltcm Canaliculus, fignificat 
ctiam,^i'tt I)olfel,qucmadmodum 
in columnis uidemus,&CanaIicu/ 
latus,a,um,€>eF4neled[?t/l>ole4?ti:g» 
Cananicola, ttin f^l^Ut/avmit ' 

Gancelli,plur.tantu»Cfefdbten<ftget« 
tet.Canccllo,as,3id; fta^ <tnM^» 
be^u^/jetrjetre/bitrd? itt€yd)c vet 
nlgc.Cancfllatum, etfA)tmih/C^ 
cellariusjuulgo £t'n€attQler« 

Cancer, ^tn freb5,6^ morbus, K>t'e 
ftandcijzit fb man mmmt bm fv^ibg. 
Item fignum coelcfte, 

Cendax, acis, pc« cor«. 0tin Wnigin 
3krbt'opt'e« 

Candcla,!§^tn^etrQ. Candelabrum^ 
ftm lei^ter/f ett^llocf * 

Candeo,9cbgUn^ bt'nfemifg, B 
Cadefco, Vn ExcandefcOj^c^ sptVO 
fa|tenr$t'nbet/i'd;$ilfmne« Excandc/ 
fcentia^<B^ftbetfhir^ger$omJcitfn/ 
€andc(cO|idcm&: Recandeo,8:f^c/ 
F 3 candefco C A 

anJcfco, ^d)witbx0ime:^nbA 
o^el: l>t($t'g.Can4co eciam fignificac 
ii^ bin tPei^/gltQe,Candico,cas,ide 
oUxi^ m^ u>ei^>praetereaCandi 
do 0C Candefado^ Iccm Excandefa/ 
^o>2FdS^t9Ct'f)e« Vndc Candidatus^ 
a,umy filter ^e1:1ret^tflgem4d;t< 
icem,eitiei: ^et; n^^; etm 4mpt/wi/i:$ 
ti!tg^eit/o&ei: 4nt>erem ftellet*Candi/ 
dacus confulacus , jDer gem burgetr^ 
niaflet; ivi(t:be»Candidatus doqu e/ 
ciae, ^etr gem n>ol tre^en ^'nbte«(3a/ 
didatus li(terarii«Cand(dus«a,um, 
iLicdi)tfatb/wii^/pcr mera. €^tog 
fctti^vrtfcb A(c^()afft»6c Cador, wcif 
(c/fdi^et'tt* lrejTi>tne/|rttin0eit/vnbe* 
trugltc^ej^t.Candidc <£>totglt4;* 
CaneOy ^4; bt'tigtoipobetripet^vott 
^Jteif* VndcCancfco, SClncancfco, 
54? wiirb gvo.Cani plii»numc^tant» 
^taw l>4r.Canus,a,um,€fiaw otJ 
ipeiflc von 4ltcr» Canities grawe otJ 
wetfle* 
Ganica,f feifm/g tCefd^^Canicaceus, a, 
um^Canicaceus pams, ftletenbtot* 
Cants, ftin ^nnb* Item cin $etcl;en tin 
bietfpd''^^^ nutretn (lup(ltnl;^t,un 
dcdamnoracanicula dicitur, ijpas 
txvtxlufUiwae Stt f^in jetd^en ot$ 
(lemambttitelCanicuIa, Vnde dies 
caniculares, Me bnnbe mg .Canicu/ 
lus &Catelius,dimi. Caniniis,a,if, 
'iunUfi) >Caninum prandtum, etn 
]^mbi^ontt>etn«Caninidentes, {Dte 
$tm neben ben votbecf^eniCanarius 
edam ^diecfli^acanis* 
Caniftxum^eiu f o;t>*Cani(leliu dimi* C A 

Can;tia,iKii tot. Inter Ariindincm 8C 
calamuiii) SCfcre fpontc ^ucniens# 
Na arundocrafliorac longioreCl^ 
fericurq^ad ufum prgdpueuincarii 
f^tn gto^ tot b4s an ftctd£c }:)aVt>ai 
tnit man bie (eben |lt€irlet,.Calamus 
uero gradlis, ac tenuis efl^dbijs SC 
icripturae aprus, l^tn btin vot/ bavf 
nn^ m^njpfetffen ober (c^teiibfebet^ 
m^d^et* Scdcofundunthfcplerucj^ 
apud poetas,Cann€tu,ei[n tot bufd^ 
Cannse, plu*tantum, ikin fiedf obec 
bo?ffin3lpnUV>4 Canncnfis pugna^ 
^ie fd^Ud^tbofelbfl von K<5mercif 
vnb ponis gefd^eben. 
Cano,5d? ftnge. Cano fidibus, 54^ 
fdt?lrtg bie fey tcn.Cano tuba,i4) ^^^ 
mete, Canere dicuntPoetf ,be(<t>2ei5 
ben^Canerebellicum, iielClaflicutit 
S^ilm flireit blrtfen jCinlcmtenfd^U^ 
ge. Canere reccpcui, 3(ttg bem (im't 
bkfen ♦Compo* Acdno,5cS|^tin< 
$fiCondno,5d? fi«genut .Concen 
tus,ein ^^famen (Itnimung/tvoU^n; 
tifg!Pr£dno,td? finge voj^lSucdno, 
id^ finge niber/obet mit Ijalber (hiif . 
Ocdno,i4? wiberbeUe otf leffere«fec 
dno,uel recanto,id? xrt'JJ rteffe^Can 
to frjcquenta, ide quod celebro tollo 
laudibus,uel dic<v^d> ptetfe/rfinie/ 
ober fag cmpfig,Hcrent. Qiii harii 
mores cantabatmihi, Wdd^tttnit 
^tcn ftttenentpfigvflfofltvotrag* 
ViiDecantOjidi? pmfe/nWrtng.ct 
(3antito,lte (jantiib, t'd> finge emp/ 
fig.IncantOjid? bcfdjwere. Vn Inc3l 
cacio, &4ncantamentuin,Kin b< c^t jattbei:ci.Rccanto,!dcmX]lam^ 
&:(Iantio, etn^e|rang«Canduncula 
l^itt lie^lm«Cancilena, em Itct) /Can 
dcu ide. Canor, ^mti)on/n'oU^ti^ 
ttina*Canorus,a,um, ^diant&it>. 

Cancnaris, ityn b^v^mwuxm/Qxhn 
vnt>gotog&lbt 

Cantharus,lfttn f^ntm* 

C^theriusjltm uttirtd^/ei'ii rof^ bcm 
Vitfdi)n%tteniiiJB(i criam ordo uine 
arum, cum haftilibus incetram dc/ 
fixis fingul? tranrucrff pcrticj in u/ 
oam uncu parrem ordints adnedii 
tur, ltinQd)&\ obber miotetr/l*^^ ^U 
ftAtt^i M auffcin ^xt ^ilytd^t fcino 
in^ttibm* 

C antherium,«:mF^nen. 

Canthus, ftmrrtDfcbfiu«/t»45cy(cn 

Canufium, 'ttyn fiatt Xpulit /bet ^t 

woUen it^.Canufma, btefelbtg woU 

Capena,pe.pro. Htiniiattbci^bom 

gwcfett* Capena porta, cintboz )t1 
out c(c0^ ^apiw.ahas Apia porta 

Caper,a^mverf<t)nit«ncrgcf^borf* 

^apero, 5dt? runQle ober rwmpffe b£e 
(h'm.Caperafa Fron^, etngerumpff 

Caphareus,*inberg<ftn/ Crefltm. 
bote/obci:^t0ropotit. 

Capillus, ^prie, i|4upt^4t«GapilIa 
meniu SC capillitium fere ide« Aliqn 
capiliamentu p Galerioilo capirur 
fir frcmbb ober gfima^t b4t£;apil 
lamencu herbarum, bte f &|et:lth o($ 
|lrci;lm^nb^(!rcvii(t^emCapillat^ C A 14 

i(4ote<l)tjCapmu8Vcrieri$*Videfi< 
pra,CaHitrichon* 
Capio,i4> f4^K/et«pf4?>e/wti«c.!tf ,i4^ 
cvw<5l€.Tercnt»Mc ccpcre Arbitrff^ 

t^^tctetwdit* Capere aduerfariti, 
ho<eftfallerc, benm't^fec^etbetrie/ 
gcn.Capere dbum,effen,capere con 
icdur a, HOffttmafTen / ^ttetf!eit£a/ 
pio inimicos oes horaincs^i^^ md<^ 
mixaiUtmnfA}cn^{ifdnbc* MtferiS 
omne ego capio,id eft,parior^Tere 
ti.yd)i\txbalkaxbcitfidi^au Cape 
requietem uel fomnii, Kilsven cbct 
r<J;l4flrett,6tCapio,id^ vetfl^kicel 
ligo^Itc, id? bcgraffocJ fafle. Acdes 
noftrf uix capict,lC>nfct: \)au^ xcitts 
fanm bcgvetffcn/ober f4frai4>altett* 
Capio confilium, y^tabtfd)Ugiu 
Capio uoluptate, Jf^ wicb belu |li« 
^t,capio labotem, ^d^ leibe Arbeit 
Vapcus mente,ein vnf^nni0er«capt' 
oculis,etn bltnber*GapcJuus a»u, g/t 
fangm^SC Captiuo,i4) mad^ ^deys 
geti/td) nim ctefang^jCapciuicas, eifl 
f^cfmdnUi$\^zptio 8C captiuncula^ 
mi betrtig/f<)l>)!g mit woar?*Capda 
fus,a,um,betrij^0/t»er gem in mot 
ten f4(Kt.Captus, nomen,^er t)er» 
(lattb/viibegreiffiingbes gem&t9» 
utcapt^eftpueroru, l^ocl^bembi^ 
ftnb ver(l$b ^ab€£xcedi( capcu no 
firu, €s ifiUbecvnfanvticfiSbMDz^ 
pax,^fng/beariffti/(e(?ig»Capedo 
pe.pro«iveit:e* Bitercapedo^bietMlIC 
|w4<^{«tw$tCapi(iroide qcF capio C A 

ue!, y4) 6<^H $^ tietf!en«CapcfIicfu 

ten/ mrc^ fumtmn/ t^tSn •Capeflere 
Rcmpub«ibengemeiitfennuQ. o^ei: 
(I4 It b^^itmw/ti6)t vccw^ltiim* 
^apto^as«5<^ (lellc nadfy zimbing 
mix fd^mtj^Uxef/cbcxb^fMifim* 
Captacfamam, Itt fidlcttut^dni 
pjXtm ]0e):&di^/o^etlobCapcac^cnc, 
Kr flellet na4^ bes ^Itett matia etb/ 
^ 0(lt « VndcCaptator , §^in nad} 
ftdUt €ints€tb9/0}San^biKttbingh 
Captura^Ctti f4tt^o^er gw^ttiQuf 
ftus«Compo(ita, Acdpio, ^^ nim 
4m*Vndt , Accepcus ,a»u« :yitsett^* 
iFtro accepcum dbi» ^Tdl; bef enne b$ 
Ut)s von^it ()db« Interdum, 74^ 
h^ztobtxvtt^^on. Nimcacdpe 
fenccndamcam^^ric^mcCntn^^ 
nunglcem ,^4^ t^aXu ^ft gafl/ oDet: 
rpe]rfle« Accepitiioslaute,!(6t: bdtt 
xns T»0\ 0elwtmmt't fpet'^«I>ecf> 
pio,5<^ betr60el>eccpcor,|^t'nbe^ 
tr&ger«Dec€pno9<|^tnbet(ug,Ded/ 
pula, lEiin vo0ei[(lel(e/ober infd^te* 
Conctpio,34) bcgre^rffv /empfaf^e* 
Concepdo ICmpfmc^u^ « Cond/ 
pio animo, 3cl[^ fe^e mt't: fiir. Con/ 
ceptus mends, j^ec furfa^ vntPtK 
tea gem&rs.Cocepds ucrbt's iurarr, 
Wit 9Mge(|>io4;neii>oite]f4;i9er^« 
6ocrocaculu,)&fn f^bufi/begreyff 
titt2«Exdpio,5d|^ m'tii v^Exce ptio. C A 

ebetbebe 4u|f/t'4)r4)tett> b^evcotl 

^e8 ^ev rebet/ obee vorfp^iic^t* Inde 

Bcdpula^t^in v A^^tetf^ / obct \>mt 

im wa^ec ba mttttmn ftfd^^ V4(>er» 

Indpio , 54? f4be^»*Vninccptio, 

%nfci^vtnQ . Intcrcipio* Jdj^ fa\)t 

4ufT/obei: m'lti V02l)tn,f^edpio,5d^ 

nt'mm xvt'bei:. SC^cdpio , ^(^ ver^ 

l^eyfle. ftcmficdpio, "36) f &r 6> ft4^ 

ei:$m/t'4^ edSfe/obererrcbte.Vn/ 

de Receptus, us«quarr, dedi ^Vtin 

^inbctfidi} f&rtmg.Canerc rccepcui^ 

de quofupra * Ec rccepcacul u , A^t'it 

0}t b4rtn matt (tdS^etr f (1/ obct: ge^^lt 

itu^.'^eceptum , 1045 4naenomett/ 

$ilge(4f1en/oc$ beipciti'fl* Kecepcus 

mos^l^t'n 4ltet;/tngei94dt^^tter fttte* 

9ufdpio,3<^m'mme ^iifftntd^JSu/ 

Tdpio iiberos, "ydi) geb&r f I'nber.fce 

Sufdpio, 3<^ annvom'o^ tebatiff 

bm t'otb^tgen* l^raedpio, Jdj? vew 

mm $il vot/fiit^mme,f ccm '^d) 0ei 

byete/ t>eyfr«A>nb lere* Vndc prae/ 

ceptor, tCt'n Icter. prxcepcio , prx/ 

ceptiuncuia & pr^aptiim^^n (ere/ 

gcbey g ober gebon . Pcrdpio , %di) 

entpfabe wol/14^ jbjlelj^lPcrccpdo, 

Cntpfal?iittg.lcem, pignora cape* 

re,ud aufFcrre, ^itt^ab vnb^tan 

grevfTm/ivftgtiimen.Manum facul 

tatibus inijccre apud Ciccr^Hinc 

pignons apio, ficut ufu Gipionc 

dixcruntuctcres* 

Capiftrum, 1tin\^a\f(tit*\t€n\^1tin 

i9taulfo^«Capiftro, 34^1egeet'ti 

|^4lfrres C A 

Capno$,fumus,K<^tKl;. 

Cappadotia, lein lam>rd)^fft ^ctf 
minbcxm 2^fU *Cappadox,ociSypc« 
con^tttei; ctn^ ^appa^otia* 

Capra,ll^i'rtgey^.Caprarius,ei'rt ejcy^ 
^^irt^Saprilc, l^trtgcy^M^Capri/ 
nus,a^u»&CapriIlus, (JfeylfcitXa/ 
prigmu8,0ejr^gerc^ledS;t& Caprc 
usya.um, 

Caprea,pe.cor.i|i*it t^ , Dorcas grc 
rt ♦ Caprcolus, *m tred;bocf ♦ Ircrn 
capreoius,R«bc»^mtf/ ^mmpff/otf 
g&blin* 

Capricoinus,<6irt fidnhodl. 

Capn6cus„p€4on,^t'ii wA^tcfdii 
baum* 

Capronx,iDiievo^betren i)<^atUdlan 
bet fhtncn bet pfitbcn. 

Caprunculiim,<etttn:Oefgcrd;ierr; 

CaDfa,ft fit rifl/trog/oDct bebalwifs. 
iJapfula,8C Caprdla, dimi*Caprari 
ixs^dnflefbtc i}&Ut in ^Sbabf^ubi. 

Capfaccs,pc«conC6t iKrf^Q /oba il 
biid)^* 

Capfis,id<ft,cap€fi uis^XCAmfbnim 
es.comicum efl« 

Capua, i^in flan i*itC4mp4m*etf ^ 

Capulus,& capukim,iatrt bcfft/cbct 
t)abtb(tb/m botbibat/bctbibaum 
VnCaptiiaris, cjCapularis Sencx, 
fcin rtltcr/tjci: anff bet grdb I'eij Qat. 
Capula,^mgefd?iei:^mit b(tnbtb(t 
benDecapulo, J^ fd^^opff Att^/td^ 
lirratt^CapuIator,ieirt $il fwUcr* 

€tapus,&capo,<ea»f^iin/o$f^pp; C A 1$ 

Caput, 3oasl>4t>pttt<m, b^ attfan^ 
cbct vtfMi)adns btng9«Capiculii 
& capitdlum , Dimin jCapiralis, 
^C3 topts ivcrt.Capicale odiii,^ttf 
t><5tU'd)cr b^^'Capualirer, aducrb 
^<5tlt4?m/\?etberblt4^ ,Capuacus,a« 
urn* J>cm cm gto^ b<^»bt W4c^;^r# 
CapitofuSja^um, j^i'gmf «5pflfig/ef « 
geitftnn^gJceCapico, onis^cogno^* 
men gentis .Capirium , H^in gugcf 
|>itt/obet^4pp <Capice diminucus, 
0tinct bit fdns ftt^nbs Q&nxnbctt 
I'fl^Capitcccnfus, ^in atmct/bcc 
n4d; Hfm g^t gcfd^i^t mag tvcrb^ 
^<> leyb t?fii gfit mit einanbcr g^n 

Capitolium^lCm tempel 5ilRpm/o(( 

Caputium. 3St(*if fr^nt .Scflile, & 
cumanuPlinius uocac*SpedesBraf 

fiCJP, 

Carabus,«t*ngrop/obci: Fop/o5Jmilc 
Ifolbe^^tfds., Piitu«ex cancrorunt 
genrredTcdidr, 

Clarba,;t et xpiinb/bcr ftinfl Ap(;n'cits 

Carbafus , eubtetl (t'n«94t/ barmi^ 
man fd^iff f ig4 mac^ct^Vndc aca-^ 
pirur pro utio^fxitdn (llgel« 

Carbo, itm gd^flccfol.CarbonanV 
ns,1fl^tnfoki;«£arbonana,i(i:nM 
bang* 

iilarbunculus, )Die btennet V4d;/cttt 
fatfUndcU Vide Antrax.ltem,c6i 
fat^ndd (lefn»l^r3erarca,Carbuii 
culus,|Det bzcxmct an bin tiben/vS 
bwnm/bi^tiH^ 

S Career C A 

Catccjc, 0tin l?et<f er/ gcfenrf rtuff .f tcm 
fUn anU}0 ^el» "A carceribus , ad 
mccarn , Votn (tnfc^nQ bt'ff ^nm enO. 
Sedin pIu * camii«Carc€ranus,atii. 

Carchedon, pe,pro* w (t^tt C^it^J 

Carchefium,1fem?ir4i>(ert mit eiitci: 
lan$cn l}(tnbt)<!tben/von obcit bi^ 
jil vnbitii/ 0C$ ein (li^cit . ke Carche 
fia*&ieobei:(l€ l<5ci?ei:4m figelb^if* 
m^(l bourn /l>^i:OiM:(t? Dwfeilfiejp^ 

Carcinoma, pc^prod ♦ S^erfoeb^/ijl 

CarcitiuSjpc.cor Jarinc Cancer* 
C^diaca , 8c cardia, J> j (Icc^m obec 

gtrtmmen bes obetm tttgeipcyb* 
Cardo,i&tn ti>ui: ongcUCardines coe 

SC uerdces,^ardmes agroruiti, ^ic 
motrf^lcyti vort mittog/gcgcrt mit 
n4(t;t4pardo eciam pro occafione, 
fwt: eirt gelegenl^cy t ♦ Vii Cardincus, 
a«um.8C ^ardinaliSj^ttt fi'tmetitcr* 

Catduelis,ei(n bi|lcl vogel ^Carduus, 
biifleU 

Careo,^^ inongte, In fupfno caf/ 
fum . Vii CaiTas^atS^ il3^ange(f;»tff^ 
It'^l&r/tSb.CaflTa nux, i|^m I &t;c ntiff^ 
Lumine caflTi , Jpie b;>btcrt/ bk bcs J 4 
bins mlglettb.Vii aducrb.f ncaffff, 
t>etg&t7en8 *Caru^s, a*uiii » Cl;cC(r» 
Carita3,Cbeimmg» 

Car , a ri s,* uietr 4ug Canrt .C(l at Item 
Caria, ^tolmibfc&offT b«^ f k(ri*V'« C A 

Caries , Verolturtg/ wtttrm(li'4?e/ ctt$ 
fiiilt .Cariofus, a»{i; Wi>frti|li<ibig^ 
f mltPf opriede ligno dicirurjIVlatc 
ries luna decrcfcentc cxfajCarienon 
infefl:acur,5^!mmei:bol0 ^a& amx»k 
belgcb^xpcitijl/wirt nit wurn>(ltd> 
ig.ColumcIjdidt tamen etiade alijs 
rebus, utCaro Tcrram Cariofam 
uocac, f^in favA/otKtv^cy^ f^indli 
ed^tigenbobctt. 

Carina, pe^pco, iDetfc^iff boben.^y^^ 
necdochicos, j^m (^ijf .Carinaru, 
WP45 gcb3lt / ober gef tu'mpt i(l x»i^ 
tin fd^iff bobcn .Carinarc , Wic cin 
fd?ijf boben rn^c^en*.! tcm^Venpeyf 
fen/rtttffjjebctt. 

Carmelus,^m berg p^felTirtc. 

Carmen, ftin gebivt?t/b03 manfinii 

Carmenta, ^u milter ^u^bzualias 
N'coftrata, VnJaCariTientalis por 
takome^ 

Carmino,3rd; ^etn(e/?emirte/l?ed(^k 
Carininarelana,3Die woll fctmrnn^ 
C\nnin3irdinu,Had)5 !>:d?U -Car 
niinaifi^,eintt>:)U |lcad;;r oeJ Werner. 

Carni ,^ic %cmt\)zt/ot>ct Cfrobo* 
ter.olim Noricis adnuncratu 

Car nuntum, i^in ftm (n Vngart; 
petcrnelK 

(iaro, Jleyf4?.Carneus/a»u,t»4s nn^ 
fleyfd; i)^« Carnofus , ^(ej^fd?l)off5J 
tt'3/f^f H^* Vndc carnoficas, Jfleyfcb^ 
|ji4J!te,Carnarias,a.if. I>^bj pcffd^ 
^nmiitig/Qber t>>x8 t>zm ficffd) an^z 
&<Jrig.Caraari2 ♦ ^kjffd; f ommcr»< 
<|)ariu/ C A 

Carniuonis , a.um.^Jej-fcl; frcfft'^^ 
GarunculaDimijCarnaliSj^Ujrf^ 

^)arnifico,&: cxcarnifico,^^/ pqrtii 
gen ♦Carnificor, "^d) bin ciii nr«dt?^ 
lid; tea, Car niTtcina, Hin wali^dW 
eiJricbtjt0tt.»ltc,cm pcymgiing/ot$ 
bcffngciimrter. 

Carnutes, Volrfctrin ^v^ttdVad;* 
Charrrcs* 

Car patos, i^ in ^fnfcf ^wUfd>m^f>c'^ 
^i6vn^€rcm . Vndc Carpathium 
inare* 

Carparina,uelCarbatina,pe,cor»citi 
pimfd^eirfdjfid?. 

Carpcntum,ltinfatd?/ctH:r«><^gen» 
^arpcntariusj^in iragncr* 

Carpio^itinfatpff.pikis. 

Cai po, Jd? crgrcifFc/bakJ? ab* ltc,id; 
fimffe/fA)i\tc . Carpcrc uia , 0ot>m 
Carpcrc uirales auras, £ &be Atl>tti^ 
Carperc penfa , Cfpitttte .Carpcrc 
uerbis,fd?dr?/flroffcn.XDarp<rc fo/ 
pore ucl fomnCi , fiA)\affmX^3irptrc 
lan3,n>oU p(!ud^. Com . Dcc^rpo, 
itl^ btid) (tb.tkcttptn florcs.feccer 
po>34? Hmib bcraii^ .bifcerpo, 
yd) $enei^ / jerjerre. Conccrpo 
ide«&Carprfm adueth.^invnu^iL 
^er v^gc$ogeIid)e /obe t>iti/$umutl* 
Ciaira ,<ein f[^tr ItTeropoMmie. 
Carruca, i^in fatd) 4Carrucarius,citt 
favd)€t/waSinman*dk\iur enam 
CarruSj^ Carrum* 
Carthago,€in(>^uptfl^ttin 3lfpbt< 
C4*VndcGsurthaginenrisiCartbago C A ^« 

ftoua^ltitt (l<Ttti6]rrpaitif«# 

Caryca,penul.cor,af 111 fcyg, 

Carycta,€ilt^rtttclfcm. 

Cafa,^ifi Prt men bciiflly Cafula^di/ 
iiiinu.Gaiaria,|l^in i>4u(; biittaiit* 

Caucus , a.u« 3tltX>alcus calVa ducir, 
^kid) ^cfclt fid) $ft fctrcs gUtd^cn* 

Cafeus, tk &fj .Ca 1 eolus,diniinuuu u, 
<tinfiein6i&)ian. 

Caffia,ltin woi licd;en^8 ftaut 

Cafpix portae , itin clang ^wv<^? bcil 
berg Canvnm/in il7e^ia» 

Caffis, huius cafTis, Mafculi,gc.<^tit 
I &get c^amn,XLaflis,idis foe,gc,i^itt 
l)elm.Ca(nda ideiCaflTita^cin ktd)* 
Alauda« 

Caffo,as ♦ 5d[? bttganp/^errdt^labe/ 
ntac^ obj&r/Oi$ vnnuQjCafluSyuide 
Careo* 

Caftalius. <?in bannn bey bcm betg 
patnafo i tt>el4?er ^en ^tTufi^ ifl jft 
£$i:u>c]r^ct*hinc ipfae uocancur Cafta 
lides^ 

Caftanca,1(Sin f e(len*C aftancus,a,u, 
jKeflenfAtb.baann* 

Caftellum, l^in g^manrtei: fIcdr.Ca 
flellani, t>ie inn)vonetr€afteUt.Ca/ 
ftru ide.CaftellatiiTi, aduerbi ,voit 
fIed:/ot>et ca(1;el/$il bem anbei;m*Ca 
ftellii ciia accipit ^ laxiore deriuacu 
loinaqu^duJHbus,exquo aquapi 
finulasuaricdiftribuit «f:('t cinbaif 
(lnben/oc$ ttigefd^lofle gvilbe in t^a 
brnnne leytnngcn/ vgipeld^ec bite 
tiic^^el bj wafier enipfal)^»/ vnnb in 
vpi^dpebu tncbel b^ n^^ffei; vg ^(FS 
G ^ ^unt V A 

Sunt enim per cerca fpacia ita confli 
ciiendacadella* 

Carter ia,ltm on &4birt mrttt We fd^iflf 
l:fit>etr vn^(teiier r&Der gel;dUct:/fo 
man auff^^^t f^iffin, 

Caftigo,as,pen,pro, Tfd^fttaffcmit 
i»ottcn.ltc,5(J>b«fletre. Caftigacio 
0tiniiy aff* CaAigaduncula, dimin. 
Caftgabilis,e,^tr4ff«>irWg^ fttaff 
hat&€Mg3itor,itinhifpiutyUul 
gOjS^ezvxgictct* kemCaRigacus^a, 
um,nome,^^beffert/red?t gcmad^ec 

Caftor,latincribcr,<gm bibcr JCafto 
rcu m, 3^1 bctr QcfVlbib^v \)0^m. 

Carter ScPoliux, BTwilltng voitCf it; 
2>4tovnb JteDageboicmVn Tyn/ 
darid^ uocantur,, ^dittf^it bey t>ci: 

Cartra, plura,tantum. iCiit fn'cga 14^ 
ficr/ig<$al4ger*Oaftramctor, 34; 
^lagcmligerjCaftrenfis^e, %tiu 
gi'r4;/otf bjvoml>dal4ger genat ifl, 

^artro,a8, Tf^mUnd^to^ctf^mi^ 
4ti^ ^ie n4tiirlid;m ^U^ev. 

Cafliula, i^xnba^il)i o^afUttA^ bo: 
»et'ber«. 

Caftus,a,u, Wiciifd^/vnhii^i£t,^ud)f 
rt'g.Caiiainanus, iSt'ttb^nbbtemt 
fretnbbdm'mptobcrratiben Caf^a 
niola,%t'ttopfferivdd^e«bt'e I'tindrV 
ftAwen Veflaled t(Ktren« Carticas 
5R^^:«f<:^?cfr»Caft^monla,idcIT^. 

Catabathmus, K^ it b^lbcd^n's ott/ 
^46 :Xpl>ncam von If^^prcnfV^cf i 
Det/4iEbtMbe* 
Caccch«fis*pcn(4lcunaprodu<fla,<l^iti* C A 

muTttbdi^ vrtbctatc;>hittg* 
Catcchiimenos, pcn^cor, itpict^a 

vnt^ctticijtwitt* 
Catachrefis,pcnuIti»pro» itynmi^i 

bvavubmg* 
Cataclyfnius, latinc diluuiura,ieyit 

(j^int>fiu^/xcaffcvQiiffe* 
Catadromum,uclCatadromiis, pe, 

cor»*mwn»bl40, Decurforiura 

lacinc. 
^atalecfl-icum carmen,)D4s dnctifi 

bettmneitbm^nglet* Acataledicu, 

^as volfummmift* 
Catalogus, i^inozt^cniidfytx^ctlmy 

Itin xegiftcv* 
Catalyfis, ityn^tcttmnnni/auffli^ 

fititg* 
Cataniidio,as,Grcaiinucrbum, la/ 

cine, OcrideOjud Ludibrio habeo^ 

^ct^vcrfpotte*. 
Cataphradus, ^Hltmtt^aibenbcwaf 

tit, Caraphracfcus eques,K6tn fynfi 

fct* Cataphradxnaues, .I5ebc(^e 

fc^tff^f cemCaraphracfla, ikinaani^ 

b^tt^ei: obbcr b4«it1<4>*VndcCata/ 

phradlarti, ^iefoli^eb^n^erobct 

batnefcb rragcit* 
Cacaplafina, ikinpflaHttcbcc ^up 

lin, 
Catapotia,ptfti(etrdtt^ ber^potecfl 
Catapuica, K^itt p^^t^U pfnl /bAttcf/ 

atmbznfi*. 
Cacarrhada, Igi'it f<i)n^ S^ttct, uel 

Cacarades, Mafcu.genc. item l^ytt 

Qki)it fall dm fluff* Catarada Re/ 

ni, »(^i;l«»ff(pn^feRrtfia, hoc eft. C A 

iHifb^bctf^nNrsRcyns.Strnt cm 

CacarrhadeRheniduoe, Alccr^ no 

procul iSchaffhufiO, AlccrafjCauf 

^nburgi, CuifiTiodi SCin Nilo, dC 

Aniene uifuntur; 
Catai'thus, laune Difiillatio,. t>vc^ 

pftwiflcl 
Catafcopiuni,«inrpi4? f4)tffly» 
C^tafta, i(l5ytto:tt&»tmanM'cftted)t 

vcrf ^ttffi:. Seem, Hl^mflccCo^ergc^ 

fendf tins 2>etifn€d;tai» 
Cataltrophe, 9tin vmbu^cnbung/me 

capho. Htnauff^dttg/oOetcn^emd 

letlt^^en M'ngd.Pdftrema pars (3o/ 

inoediarufii* 
^ategoriaylacineaccufatio, itynam 

flaiEt prcdicamencum apud Diaz 

ledicos*. 
Caterua,jKm fd?<tt/cirt mengc'Catcr/ 

uarim, ^4ufFe4?rigDttrdt? aUcfd?^^ 
Cathcdra,laiinc SeliajCinfeflcl* Ctcn* 
Cathena,^t'nfijttcn, Cathcnula, di/ 

mmun.&Cathcno^as, item Con/ 

catheno,54^btntN!« 
Catholicu5,a^um,iadneumuerfalt's, 

3Ugcmetn«. 
Catti,uelChatri,!Di'e ^c(}en« 
Catillo,ietnfm^/rdt^lemtmt:«Cadlla/ 

tio, ^r^lfigfef !:♦ 
Gatina;pe.cor« i(^tn (^4tt ^^ati^^ 
Catiiius,&eatinii,pe.pro«^mf44i: 

ttapffmefferd)a(rei.&dimi.CadU^ 
Cato^l^tnnam etns iK6metB» 
(.ams,9,um^^(nf|/gefc^ett>)Et Cams 

fubftant.iButf49«Cat^luS|duiunut C A ir 

Catorthoma,pc.pro* ftt*iire4>teh» 
genr/o^^e1; was mt't ttl^egcj^An^| 
let«vurr« 

Catulus, Ifcins I'etRct^mcf^ibets fungd/ 
o&erncii«>e frudj^t Catulus Simiae, 
Itinim^^ hffixn.. Catulus muris^ 
Sed propne canis f ilius, tndecacd/ 
lus,&catula(ler,diminuci« 

Caculio>54> ^t'tt ems mansbegCn'g/ 
Canes catuliunr, t)t'e(;unt> feting l($uf 
figjtemdealiit. 

tlaucafus,penul.cor*tf^tn ^o^er berg 
^voifA)ctiynt>ia rn^€?cytbw.Cau^ 
careus,a,um,XX>jvom|elb€ berg iff 

Cauda,i^m rc^n?aiiQm}abel.Cauda/ 

Ctiixdcx^ttJfiamm an dm batim/^it 
nec^flbey tKnrwuttjeUItemCaudex 
t^a vtlbKttct^iir^^tflen gcbeflftfetnti 
«inc Codex,iein Md). C^udicaria 
nauis, IC in f4)tff mi^etm g^ni^ets 
bolij/Xl^eyblmrt.Mbnoxyhim. lt€ 
Caudex metapnoi^in ttiippel* 

Cauea^^mgirilbJtem^ 1ll^tnfef)t'g^a 
man tbter 0&erv6s4tMt^^pl^^ 
^dmtrten im Ci>eatro; > 

Caueo,3<^ vetmat)e/^ bftt mMb>Ct 
ue quicqu^m^tiifi quod irogabo te, 
miht rerponderis, . tgft^Mi^ b4a ^lt 
mtt nif4^t6/b4flin^46 i(^ bi(^ fcagett 
sv&&/|^4nnv0)l;gebe(l«4Rlaur* Cc 
cauc ne dcdpiaris, ,i^iit Mf(^ b46 b» 
nitbttto^xoctUftSUmojm Ac/ 
cufatiuoune, Ne,uixpoteftcaucipe 
infidias/i^cfattfmimf^fur aufffi 
T^999 m^fifXimi ^httmi AliqS 
G $ oun C A 

cum jpariuo Sc AHatfuo aim prst/ 
poficione.Caue tibi ab illo, {}ht t>id} 
vot tcnuX/tl fine praepofitione, fed 
alio figniBcaru^ Tcftamf nto caiiit, 

tna^t/ fUtfet;)cn /vetc2tfmt/au^Qif 
^trtgctttta dicimus. Cautum eft ligi 
bus, Its ift mir gtfiti^m fw tFuiiicn/ 
Vcrbottctt^lrc, Obfidibus cauentdc 
pccunia,C?far ^iefutfumcnttnit 
|>^rtn^rkwrm^c£»gdt8balbert, 0i\: 
ttemcnt) o^crgebcn^pf4n^k«t/btf| 
t)<i5 gdt gefcgt Wirt* ^^^l^i cautio eft 
Tercn* Jd? mii^ nttd? l?fttcft/fiir(cbe 
Cautc aduer.f wrfid^ttghd?, &: cau/ 
turn idem.EtcompoPraecauco, tc^ 
l)4t mid? wol/id) fwrf ommc^Cautus 
^iirfidjtig.f ncautus, t>nfiiirfidl?ns» 
Cautio, #arfib«tt0* 

Cauillum & cauilla, Igj^n ^pcttrc^/ 
fd?tni^»oat.Cauillor, t<^ vcrfpotte 
Item 5d? kfiac o^cr bcrrtcgc.^auil 
!ario,.<6ifi bctriigmV^ / md;tige ^:e^e♦ 

Caula,^mfd)aff(laU/pfmtd?. 

Caulis, H^inftautifcnQcUtcm.TlKol 
fr<tur.CauIicul9,dimi,Caulcrco,td? 
ftcngle/5d) wt'rb jam (Icttgcl/OiJ ic^ 
blcrtere/id^iibcr^ttin blcrtcr. tndc 
Dccau!efco,yd?verltcrbicbIc ttcr» 

Cauo,asrj<^i)fdcot>er grab <j«f?,Ca/ 
ucrna,cinbiile,&Cauernorus,a,fT, 
|>okd;ttg/lod)ertg,compo« Excauo 
pcnuLcor*3d? b^Uau^ Jtcm, Gon 
cauo,Cauus,ua,um, 1^olo^t'r<5^iV 
Concauus idc.C6cauitas,^ol/ot>^/ C A 

Canpo,fttfit»MrtCaupoti3,Stt*rttt>fr 
ttnobci'trir^l^awfl, Cauponariu9, 
a,uni,arscaiiponarta,^dici7rf€rcf 
wirtjfttnp/wittjfd^rtfft Cauponor 
pcnult.pro.jd? veif rtuffipetn /Jd? 
gcwtn / 3 d? gvcntple / id; trcib mxts 
fd?rtfft* 

^aurus, *itt trinb vcn nibcrg^ftg^ 
Corusetiam* 

Caufa, Itin var<>d)* Itfrn, *irt rcd)t0{ 
b^titJcl tCaufa ca^ere,ym rcd;tcnf4 
^e«/o^er ^m b^nbcl Vi-rliercti, utfu/ 
pra.Caufa ibp€nor,t)er bae im red? 
tett gcgrunbct i(t/tttcr rcdjte b^t^lra 
€a ufa inferior, Iter minber red^td 
tjat* Sic loquebantur ucceres, Cau/ 
fam dicere, ^icbreratimurren* 
Caufam accipio, Jd? nintc biecnt# 
fd?wlbigutigrtm Scdcapio caufam, 
Jd^nimcinrafad^^ VnCaufidic* 
l^inrcbncr/fUrrpJcd?. CaufalisSd 
caurariuus,a,um,wf5djig«Cauror 
aris, 5d>KygvjradE><»i/ id? brtbjil 
eim furw>02t.€tCauro,as, 7d)ge< 
bik ober verfd?dff,Caufari] milites, 
Jt>te vmb rebU4;c v;f»?c^c« gctido; 
bctfcinb. 

C aufticus,a,u,15JCfiftcd?h*g.Encau> 
ftus,a,uiTi*&icaurtuiTiopus, l^j^it 
wcrrf ob€r gcfd^ir^ / tas mit ba mni 
Qcmakt ifl / al& gi^tn^kt f rrtuftt? oc5 
0lAf?.tncauftcs, jgiti gl^g m<;Ur otf 
fr^ufentitAkt 

Cauterium, lein btctttii yfitt/jcicl) cy^ 
fau Cauteriarus, a, im^XCas iin 
t)?rtnbtjcyd;m|7a|:» 

CauCv^ C E 

Cautcs.ifeirt r^ttjfeet fetg.Cotcs idem, 

^ayfte'r, itbmiin^S.yt>ic, 

Cecrops, igirtfwm^jil^tKtt* Vndc 
Cccrop idds^piA ^^t^mimfct* 

Cedo,cc(Il,5<^wac^/gib(lrtt» Cedo 
iurc,6ddemre,i<^ (Ibon vomi:cct?te* 
i4? ^ibf* gewimnen.Propric fignifi/ 
catjfc uicftiini fatcri, iS^ewumtm gc^ 
bert»^xcbona rnihicaedunt, ]^>T3 
gilt fait mit beym /Ov5 gcboit miV jfr, 
Pedo ilH hortorum poiTc(rione,id; 
xcdd)z t>ein in tut bcfioitng ^^l: g&c^ 
UH.Ciccipcdercforo auteiii lignifi/ 
cat, :2|u^ bein gewetb fd?ulbcrt b^tlb 
entUv^ffert.fioliim ucrtere cederc ui/ 
ta,'WiiUgHid;cft (letbeit, Cederc le^ 
gibus, jt^crt ge(4Qcn gcbojf^m pritt* 
^cdcrc patria, 2lw(| bcin v^ttevUnb 
weicbcijius fuu alrcri cedcre^^iciii ge 
recbttgfeit eim dnbetrt vbetgcbe/$i1^ 
iajfcrt. Annis adcns, b*is nit bie i>t: 
eirlciben in^g/tttt alt xvitt, AUqnp 
Accidcrc ucl Sacccderc, ^%^ fd^Ui 
gctt/gctatm. Piofperc omnia ccd-ut 
^5 gcratmb alle bmg gl&cl^hd;,Ce/ 
do lmpcratiuii,gt'b/obcr fag, Cedo 
dcxtram, €?ibmirbcmrecbtbanb, 
Cedo quiddidiceriSjBagatt tt>^ bii 
geletrtbafl-Copo* Accedo, i<i) gcbe 
bevjil ♦ Acccdo tuae fcntentioe,icb fob 
gebi-irwc ineymmg. Accc(rio,em $i'i^ 
gangobb^rmctimg. Abfccdo, yd? 
weid? b"^^«^{5* Abccflio dC abafllis 
^itt abn?cubUJtg.!te Abccflijs/iiJm 
gefdi w 4i7 Apo (tern a .Rccedo, Jd^ C E 28 4b ♦ Dcadere uia, 8^ de uia, 21b bettt 
x»e$ weid[?m, iDecedcrc uka ,3C Dccc 
dcre abfolut'c, 9»tetben»Difcedo SC 
Rcado,3di? xoeid)/ ocJ gcbe bt'<tu^^g« 
Difceffus , ^iit abfcbcy bug .lncedo» 
3d[> trit cmbev p;4cbttg /oJJ b^ff^t^^ 
item,lnccflrit me libido. Its ifl mic^ 
€in gelafl anf ummert»Hinc (nccflb 
is,3cb bemi^ge/ trey ^ jfi jo^n / bcley 5 
bigc/fcbilteJnceflus, i^mgaitg. |jv 
tcrccdojjd; f wm bar jwifdj^en/rets 
binbevc/ 34? ^^be bar jwtfcbctt obec 
mtttcle. Intercefljo, i^i^t rcrbitibei 
ruitg* Intcrcedit mihi tecu amicicia^ 
yO} bab mit bit frcurtbtfcbafft^Pr^ 
cedo dC Antcccdo, Jcl} gcbe voi* 
Proccdo,ycbfat:fiit:» Scccdo,Jctl 
gebe ncbct ficb/obcr aaff ctn ozu Se/ 
ceiTuSjiif itt (lid rtoig/obbec beym^ 
Ucb o;t.Succcdo,5cb gott vnbcr eti 
«>»«♦ hem, 3cb^^>^^>fet'n5anbe^ 
rctt flatSucce(ror,^m nad? f umci:# 
Succefflo,tCittna<bfolgurtg;W;tH5uc 
ced€re,:)0Oolgctrat!?ett/gluc^Udt? goii. 
N^on fucccffit hac, cs I'jl bcrt n^egm't: 
furficb gangcn obergcratcn. |nde 
Succeflfus, i^tngliic^fal/giltobbcie 
boj?. Concedo, 3dbia^»a<bobe« 
gib/id> gcbe. ^nccd€ hue, (Sfan^ 
^icfyit. A cedo fitCeffo,as,5d[? fleiB 
ab/boi attff /rilwe* lcem,3dS? fav^m 
Quid celTas r ^a^ faumcfiubub C 
%ndk Ceffuor,iSt in faumcttd?er/l?i*it 
lA^Vtger.^ C^ffatio, Ainftiliftanit 
biing/fawm ung/binbcrl^altiing* 
Cedrus, mn Cifb(f«: b^^^n / H^ wo CB 

<iignu,045 ^et cwi^cyt x»m ift.C^ 
drimiS) a* u,^$ von Cc^cr I^ol^ t(l* 

Celebris , e« SCCeieber , jber&mpt/ 

et$^cpt<^t$4) (fc(t;g8«Cd^brachunc 
locum, !iftr g^t emftg <tnt>as ott. 
Item, 94? erc/o^et beg<$b«Cclcbrare 
f cftos dies, ^eyrmg l)(Atm / obct be 
gotuCelebrare laudtbus,llobenJCe 
lebriras, t>eret;ttttg/o^et begettgitug 
cm^^ingaCckbriter, iCdi4?/lob$ 
ftd;^lebrerco,3d^ wix^ tn^tigf 
bert'empt* 
Celer,is,c,ed^nel»CcIcritas,«4?iiieI^ 
feytX>lcro,8Caccclcro, Jd)ti)^ 

Cclctcs,pc,pro.llertrt to^^^fulrorrj 
ladne,JDi(8 m<tnlc(a)tU^ ^avmW 
vnmbzabfptingt. 

Celeufma, uel cekuma, latin e cxhor 
cado, uel honamencum mucuum 
ada]iquidfadendi!,^'n m(tnuni 
vnb^fammfiii^zcfm/ttwas an^c^ 
ffceffftn/als wannmantnit cmam 
i^ettct'ii(4(iro( 4tiff beb^tt/fpatc^t 
ttt^ti/00 0^€titui} «f tern naucx ha/ 
henteiufmodi uoccs,quardampe/ 
cuIiarcs«HiiKCeku{ks,||^n vctnut 
nev/ttdbcttiett&^atn^un^ hor/ 
tatQrrcnitgu»i« 

^lo, af<b bebccfeA«irb6:0e/vctf)4fc 
Vndettlla,||^t'n0eb*tlmti«Vot$P4m 
tnet.& addimus fere adiecfb'ua, uc 
Ceilauinaria»^&tttfdkr£ellafafi/ C E 

naria>'ifetfnm&(f4t!{et4 VndfCeII« 
promptuaria, itinypty^f^tHct/ot^ 
ga^£*Cellanus, ^tnfpey^nmflet:* 
alias promus condus, ^ct fpef^ 
bet fiir gibt/vn^ beb^ltct^SidC ella/ 
ria,i^tn joUtd^emagtJEc Cellarium 
rubftanciue,<^th befcbloflcnbebirft 

Cello,non eft in ufujCed Compoffca^ 
CxccUo, 54? vbertriff/vbeww^* 
Excelleittia,4fwrtreffettlt'4?cyi/gtdf« 
(e«Pra?cello, oC ancecello fere idem* 

Cdox,<ein|4gr4?iff* 
Ceiras,^o(b. CeUttudo , ^c^l)Cft^ 

futtvcf(iid;)fcft/ec^ffCi Compofi/ 

cum,IBxceirus, idem* 
Celtse, Tolcfet in <&(AUit/ tni i^ 

If randftef d; ifl. Celtibcri , pc^pro. 

V6idtt in igj^fp^nien/ btymfinS 

3bcto» 
Cenchris, <6tn vogel^ Tinunculus 

latin e,^en b^btggen gleyd^.Fortaf 

fe.^tnrpn'nQ.ltem,etn gefledrecbto: 

r4?l<tng.Ccnchrcx, ftin fcb^flftoi^g 

bei^ Cortntb^* 
Cenina,*intt»tt5t<^fe* 
Cenomani,\><5Wa: in«.omb4tbef« 

bef ]3men« 
Cenotaphium,£in(&t gr<ib/b4it aI 

leyn 5^ etm^cf 4;cn etn^ grabs )^g< 

riifltjl:. 
Cenfeo,54^ 44>te/^4?4^o^et 3d^ 

$ef g mem meyniing an* Aliquando 

idem quod decerno, 54? bef4?lic^/ 

feQe/ vetoa^ne* Vndc Cenfor , j^t'tt 

rcb&9Cir/an vn^4;rec/bd0 t'tl/i>er C A 

vttn'dbt (H^iffetEr Rome fuit magi 
(iratus raagna»rcuercnn£,&potc/ 
ftaris, ^tnfcl)45 mcyftcr /twrt tins 
ictUtt)cn liocnvit t)abcfd}lt^t/vn 
fttaftt/vnno bcffcct l?tc nad^ t»s »tt^ 
gel l)at ♦ hVac awtil duocenfores ,6C 
quinco quocjj jnno noui crcjbatit* 
Cci" agfre,€>rbi^?.Ccnfori9 uir, 
jbcr dit Ccnfor i|t ^cwcfm. Nora cc 
foria,^m ftcafftfct jMci^ttger.Cen/ 
fura , IDtc trtr^tgf i^r/ rn^ ampt be^ 
€infoiB .Ire, €in em|Htd)c (b:a(f/o(5 
Nfdbi^tttig.C nfus,3 iclid? mfum 

tveU^^ er )^eut: oc^ bit mil^ gebf * 
Ars till fuaCenfus erac, ict 1><^ 
nut/^4tlxy48 ctmit fetnerftinfloc^ 
|^4n^s9l»cf 0civ]i^ftt*CenrLisrenacori 
iis,em0i:<?l?tff!)ene gilt •Fuitaliqfi 
miUe ac ducenta feftertia, lO^Cff 
(tg Uiifenb kronen. Cenfus cquc/ 
ftns, I^m^e^elm^n3 8iU..FuitRo^ 
mc quondl quadraginra fcderna, 
2»eben t4^^at^ f rpttm * Comp. Ao 
cenfco , Jd^ jd bcrjil/ic^ redjw 
ta filr/obcrb4 jil .PerccnfcOj^a^ 
burd^ f^auwc/0^it befcb&^e wol/ 
<d? er5clf.Recenfeo,;3<^^erj:le/ot)«c 
bcficbtigcwibemmb.SucccnCrOjif^^ 
jiiriie,(&piK cenfus, Vide capur, 
Centauri, &hippoccnrauri ,v<5W 
ct in Cbenr4Ua/obcnm€nrdi€/vnb€ 
KofB ge)talr.uixca fabuias*Ccntauri 
on,^aur<nr0ulbi:n« 
Ctnco,lSinf(bled7C Hcfb vonvttet^ 
l^favbJm^olUK/fQi^apmAi^ta C A 2^ efrt carmen ober gebi<^t/4tt^ m4fi4r 
erlcy oxun anbctctpcacH scfim& 
gefe^t. 

Centrum, itin (Hipfic/basi mittcl (iH 
dm rtitg/ober Frcr^/cin puttctctt* 

Centum, ^unbcit.5c Compofrca, 
Diicenti ducentap ducenta , plural* 
trhy^wcy b^bcxtStc Trecena,;^acy 
biinbert.Quadnngcn.Vtetrbub^tt* 
<iiJingenD,fttnft'bttnbert . Sexcenci, 
l^cd}s btinbcrt.^epcingenct, Brbctt 
i^unbctu Ocftingenu , 3Cd?rbu»« 
bopt. Noningeti, Vl&nbunbctt* 
Ire . Ccntcfimus, a,u,^cr bunbcrf>* 
Duceme(iinufi,^( Cenccnartus, a.u* 
was vcn bunbcttm tft.&itadein/ 
ceps .Oucenimanus 8Cc, Cenrenari 
us numerus, €m ^al von \)\$nbcu 
tcit:Cenrenarius, fubnan. ftin $cnt^ 
itet.Pretcrea , Centenus, a^uin.quo 
Poetae utuntur in fingulari , fed in 
pluralifrequentius. Cenceni,cen/ 
tenx,centena,pro centum aliquant 
do , prop' ie tamen diftributiuum 
e(l.AcCfpimus iprarceptore cente/ 
napoma, IC^tn jetltcber bt^nbcrl: 
^pjtl ♦Centuplus , cemupla , centu/ 
plum, igunbcrt faln'g * 8C Cenries 
aduerbtum,i^ttnbct:t maUn.Duce/ 
fies,Treccnties,& rdiqua .Ccntima 
nus,^er bttttbt^>^t bcnbb(ttt.Cemi/ 
ptSyWas bunbett fh^b^^tt^dniipt 
da,ali a^ Scolopendra,^iii barci)i 
tiger wttrm mitvifhffcn .Centum 
capita ,rilias bubonium .Vide fu/ 
pra tCoicum uirt, lOicvid^ut ^(k GB 

tim «Centu utralis Ka(la,1D$ fdbii 
gct^l:,Ccmuria,ftm \)aufffm^6 
Uiit/^tm l?ul^^«l:tl(l♦ Centurio, 
yt b^up^n^^nt^* aii^s primipilus, 
etCcnturiar^, Jn l>ic^jmtv^tiits 
CiJ^nm* VndcSucc<nturiare,3Dw 
itb g4ngrtc jal etfe^cn tn t)en Centum 
fp^s/o^hc m^^ifn^itif Ccntuffis, Vl/ 
deAs« 
Cephalea ,pc.pro.lD5[)<tiipti»ec» 
Ceiamicus, ^inon^d 3(tI?en/&aM*c 
gemeynett mcQ^ wontcn^* Ic €, tH> MrC 

Cera,\ap^a*kcem W4d!?f| tafelVn 
dc in prima cera, SC exrrema uel ima 
ccra Icriprum , Z^ voitKft / vnr.D j^ 
UtfiintKt UfU gcfdj^nbert •Ccrcus, 
a.um.tC44?^«J>H^, wcy4^/ &Gcrc' 
Subftan,^m W4d!?# to^eit. Cuius 
diminu*OreolusX3erare,dC f nccra 
r<, \t>4d^feit« C€rorus,a*uni«mi:t 
W4c^||g«mi(<l;ct.Synccras , a,um» 
Volf iiiJi4m/04ttQ Uurer/ lia».3£ In 
fynaruin, ^fefdpl^t/vtil^ttrer.Syii 
certt.is,<.4tircife]rl:/Ke]rm'gPe]rr. 
Ceraftes , itin f^an^ mit\}Sznctm^ 
Cerafum,pe,con ftin firfe/ocJ fricfe# 
&Csrafus, ^ci: b^um* fcetn Cera/ 
fus . funtis, ICtn ftatt in ponto/bctti 
nont>uHrfkn t>mnctmcn hant>*Ct/ 
rafum dur^citxum jXCit^fii, Apro 

fir(Jett/4inmclb«er. 
Cera tm j , '^rngen t>4nW ciitter jjefJmcj C B 

Cetberus,etHl>»tt^^^^et&e((£ (>&tfN 
Ccrcopithccus,p.^ . i^in mtt^xt^^^t^ 
Cer do, (tin it74nti'erei: o^e^ Dctr vm gc 

svtfletiV4d b^nDtvecd-'j ltre)^bt* 
Ccrebrum,^in[)itn*ScCcrcbellii di 
iTimu«Ccr€brorus,a. uin. btnt tt>&^ 
Itg/ eittet ^iv gem ^Mi:net/ot)ct: eygett 
fmnigifl. 
Ceres, )ptcg<5trmbeif ficud^tcn.3Cptt 
iTictony*^iot,ExpcdiuntCercrcm 
cani Aris , ^tc tl)ott^ &| biot 4ti^ ^2 
f3tbcn »Ccrealis ^c ,Ccrealia arma» 

C&CI: $iim bwt b44;cit. Ccrcalia, 
orum.piurattancuin^ip^s fc(lCiU 

Cericus, a .um« Vtifiitm'gv 

Cerno, 5cl? fibMcb enrfcb'cti^e/ fttcO 
tcCcrnohcrcditatcin pro adcohe/ 
rcditatcm, J^ nim ^4« erb/o^er b< 
(ii^c^cn ctbfal JCernuus,a.u!n ,^i 
l>it $cb0gtn. C jrapofita JDeccrna, 
2f4> mrrd^U'elfc bey mir felbd/idS? fe^ 
mix f ii7i(b erf cnn. Vndc dccretu m, 
itmfatrf^Q/obetentfcb'ieffimg ^etf 
gem itj/cm gebor/ e^rt erf^anmul^tX 
c»dccrciori]5uidc infra , Cnfis.De/ 
ccrncre , etiam figniCcac pugriarc, 
€(rtet'reii* A cie inter ft deccrncrc fta 
tuerunr,0te b^bcnd in fUtgmomctt 
mitgcma^it oi^mmg mitcman^ 
IWJ jefltreyreti* t>fccrno, 3cb eiiM 
fcbey^e/tl>vyle.Dirccrn!culum ,^irt 
n4&cl/ot>*:t: pfr^emb^/^»l mit man 
t>4s b44r fcbeyC>et /<^m vnt>ctrdnyfi 
W^i* OiTcrcms^S^^vceyltJndircrc 
cusivntf C B 

^wng/ jcrter^wng* Inccrno, idem* 
0t^tid)ti^c/tdmtc* fnccrnicu/ 
Ium>i6in latere/ grobf^^b.Seccrno, 
y^ teyle/o^a futit^erc ab .Sccrctus, 
a.um «:^b0cf it n&erty|>cymhd^ .Exccr 

tt?i5|l5irt<^«^'' i<t? rcl?e»(rc . Vnd< Ex/ 
crcmcncum^tDit^/ irilfl.Didcur 
ctiam Recremcntum , Exaemcnta, 
uel reaemenra narium, Koi^/fc^nti 
^er.Succerno, Jdj? tej^le. 

Ctroma, t^mfdb von <$(/vnb ctrbcti 
^A mix fid) btef cmpffct; befhretd^en* 
u<l oleum ceratum, JDatnac^ivur^ 
tm(ie mit flaub/ obct palncc be; 
(picnget/ireUt^es :Xpbe geit^nr^hinc 
Ceromaciftes, ^er foUtd; fcmpfTei: 
Talbct* 

Ccroftromm,p^pro. iWit bom bej 
t>ed'r / 025 tm't (^om (liidltn ge fptcit/ 
wife bte attttb^ufl feuL 

Cctio^Jd) jande/jlrertte/wctw mit 
etm«VndeOn:atto,1^in $and*Or 
camenyieinfc^lat^t/obeir (Ircyt.Cf r 
ramina facra, jIDtevifei: ren&mpte 
fpyl fefl t'lf <Errett'4 « dc quibus tn uer 
bo ludo.Grard Agonas uocanc,& 
Hicronica,qui in illis uJ(florexi(lir* 
Vide ttieros*Certatim,€lftret'trig/ 
|(l wertt'gX^orapofi ,<^nccrco ,& 
IXo'rto,ffr8idrai. 

Certus,a.um. €Scwiiff/fi(ttXnc<m\9^ 
lOngiWu^. Ortiiudo , G(idt>eii>eyt/ 
gcu>;i{fenfd^afiV!Kcddo ud Fado ccr C E Id 

c(Vmihi,5d;b<>b fmvf&igcrttjt/o5 
l*cl?l>rtb» (jcwilg etfarcti.ltcnX?er/ 
tus,3tttjj erlcfcn /oKc berittibtt P^r 
homines certos cognoui , ^vttdp 
runberltd^eleuebmtd^d ben'4;t Ccr 
t c aduerb.^td;ci:lt4?. 

Ceiuus, jBm l>trQ Xeruinus » a,um« 
l)trQcn*Cerua,i;i^in ^mb. 

Cemifia,l5ier» 

Ccruix, joasgcnifS/Hc rd)W<ttto^t 
l)tnber tl^ey^l bes &al^« Ceruicofus^ 
a*umi$^itbiirig^ l^arlttcd'tg/b^l^; 
ftat<X/taud)/obzt vtietbimg.Cer/ 
uicale uel cerutcal, cint^auptfuffm* 

Certus,iemcirmenb^tim. 

CerufTa, 2Me]^qr^.Ceru(racus,a«tr<r 
Ceru(ratameretrix>eihtttc^ titfi<l^ 
mtt bleyt»ey^ be|ltt'(t>en t>dt* 

GefpeSyVideruprainCserpes* 

Celtus,«m3urtelbet: liebc^Inceftus. 
& Inceftu, citivn^Mid^c fyfitcy mit 
vtcfthntten/ o9 blilta vcvwc^ntm: 
Incertare,15e(leden.Ince(his,a«um, 
>5cJledetAte dimi.Ceaiailus,&Cc 
(liailus, ct'nb&tbel/ot^ fiet'tter tingf 
ben bt'e wey ber auff brt 5 l^rtiipt lege/ 
foftecnvastragen. 

Cccra,«einlyberenfd)ittVndcCctra« 
militcs^^t'efoUui^fcl^tlr ttagen* 

Cems,€inw4lfifd;,uel CeteplunCc 
tari] jDiegrogfffdt^retfrtiiffen* 

GhaIc€don,pc.^,uel Chalcedonia, 
«itt(la«afiegeflC «oiifl^tttittop4 
vber» 

Chalcis , »fet)«itpt(tefrtH <f ttboc<t/ 

01^ W^<trOPO«r»\ nChilcidic^^a*!!. 

H I Chalco/ C H 

Chakographus, mn bfid) ttndlitf 
Chalcographia, j^te ttndafun(i* 

Chald^a, *m l4 nDfd^aflft 3fpe/ bavin 
Jtt4byrl5,PcCKildjus,geocihliacus 

Clialybes,pe.cor,. v<S^^^<^ »'« ponto/ 
wdi^c mctail gcabm/^(t» m^n (1^4 

Chama:ci(riis>0imbdr&bm/oba:cp 

f>&xi'/t»4s auff bet orbeti ftgrK 
ChanidTcyparifTus, Crp^es bliimm 
obet:&aut« Nameypariffusjjfl 
tftibatim- 

Chamaekon, itin tWet in 3fnbt'4 /b j 
bU faxb iei^tlid} vitwanbku Vn 
dchomineincondanrr^aut uerTiprl 
k didtur, (3nmf leoiue murabilior 
cft^ftr ift wanbdbatlid^fT / ban et'n 
C(>Amilleon. Irrm^ChamaeleonjCfL 
h(Etba,maai^ bt'ftel « 

CH dmxmiIuni>uelChanQurnieIuin, 
Cam iUen.. 

Chamardrys,€fainanbeKto« 

Chamardaphna?, I6t'n({rtien« 

Chaonia, JDielanbtfcl^afflCpim^ 
gmane*. 

C9iaos, iok vmtmFi^md Metbing^ 
batati^ bic itkmentvn!b olU anbc^ 
reb^^ben anfangbaben* 

Charac!ter,Jaancfignum,*itije)r*€ 
obeic foint/Vniclinercdicunc, Cha 
ra<fieres,p(«|on«f ce bi^iva'^/art/oi5 
f»m/t'm fcbm'bai vnb reben. 

Chariiencjfiniis, Xieblt'gl^efrberreb/ 

obetan ntittetimg bee wotren. 
Cluciftia,plu,un.^c(tbairan <licfl:£ C H 

anbergabcn geben*^ 

Charices^IatJne &acL9?, j&fe g^m'n $ 
febligfijytvnbgfitwilltgeeyrt. Sunt 
aiitcm trcs, Agl(tta,,Thalia, 8C Eu 
phrofine, 

CharLophiiiim,tri0lcirt, 

Charon,ontis.50ct bellifcb f^tffmm 
bee btielSeelenuber fhuu 

Chaxta, papp. Charia uirgo, ft^ 
lumf ft:aip bie no^ nit geboien b(tU 
Chartx luforix,Cbark'rt fpitiChar 
tuladimi.CharruIarius* iin papp 
rer*Charraceus,cea,umy {>apyren* 
Chartophylatiu^eCn pafCfX ttwi)i 
b&^et ttogf obec bebaltmt ^ ber ge$ 
meynen (lattbiieffen^Hinc Charco 
phylaXyJOer foUi^e venvabet 

Chatu5,a,uni,g,t;eb/iverr,<lhanta5» 
•iger^lic^elieb, tantumhominueft* 

Charybdis, Itinwiixbdimmutmit 
»ett von eioHimbagiflkAi^ ift jd 
fc^en. Voctgfahulantur, rapaciffi 
mam. muUerem in hoc monfiru fu> 
liTeconuerram* AcQpitur pro uora 
gine,fiire6iveifd^linbJjg/obet:fi:(in5 
figfijt^^ifkm jilgege am Jtalifi^i 
0efl4bitfl€WUa/einfc|^roffocJgrat$ 
famerf^I^/baranbte wellmfc^Ug^ 
poitat monlh^m efli dicum,fupcr/ 
ne canem,,mfernc foeminam . Vnde 
proutrbium JEukata Charybdi> in 
ScyUaiuinddi,^o t'<^ bpn grofTecn 
«yi^ilcK bin et£^0|)ten» bin i^in ein 
anbettfbcfaikm 

Chafiiiu,«in«»ffr^baf groffeif fpafe 

laonc C H 

latinelabcs Agri,ttd hiatus terrf, 
aim uidelicft agcr reptnttterrx mo 
rufubfider^ tUncChafmatiois^ter/ 
rxmotus^ HtynvcbH^^cmfwdd^et 
foth'4;efpaltung/ c^ixtifsintsxct'^ 

Chela?, ^Uftcb^f^atn/Q^tecoii 
pionfdif&ccn* 

€lhdonac,pe,rro,<6inr4?necf.Chda 
hophagu^d^ned? en frejfer . 

Chclidoaiuni,ec^ jU^^ut fc^w^U 
iben Jf r^ttt- 

Chelonium,*inr<^iterfmr<i?<>l/f4)tt< 
c^m l)eti0letn,incegumentum tefhi^ 
dinis.lteinChelonium, utl Ghelo^' 
nia,,lDte ^gf^eUe/^ugfdt^cttcfel o2>et 
baMm^atinn &te ivelle vtilgembC 
ynno get)4ltcnmcr/fo mi^itctiv^d 
fd^tvers ituff t)ebt 0^cl; ^eitd^t/ aisXo 
man ^t'c f^^ f^u^ ^ett f ellerctt ^eiidt^r* 
EcSucula, IDieipeUe putnit t>eblen 
t^mb3mibcnwfi;tiitt>enCt>elon^'£r. 

Chely s» larinc Tcftudo, dHn fdj^ttccf / 
Iceminftrumehtura muficum, Utin 
l4titenot>er gey8e*ln^eChelillS3 etn 
Uutreit fd^ll'gec obex gef get* 

Chenifcus, iDer gt'pffel ^tttbeti 4m 
rd?iff: 

Chenobofcium, itin^m^xocf^Mt 
Chenocrophium,^t'tt geng flaU. 

Cherronefus,Cherroncrus,pen«pro* 
Itin ^4lbe ^nfel/ein oit D$ mi:t waf^ 
ter gamoc^ ollent^idb t'(l vtilgebe* 

Oicrufci, v^lrfct in Ceatfdt) l»n^/^<t 
l'eQt^te<^4dt;^en vmiM^|^9n'ng<n: C H p 

Chiliarchus, lt(nHi$ptmamiaHt 
t^ufent* Apudladnos,tribunus efi« 

Chiltas.ietn j^t bie t^urent begreiff^t 

Chiniacra^iie^t geyg^tem-mons Ly/ 
tk,l^mberginXf rid'Ei Poets fin> 
gunc monftrum eflV^tria capita hid/ 
bens, ^yn tWt' mit dm JLiwm 
l)aupt/€fey^ b^Dpt/ vnn^ JD^^etr 
f opff/t>er f^^ fpef i»et. 

Chiragra, ^as |tppetlet'n6tbenbitt 
ben* Chiragricus, jDer Pas $ippm 
(em bat* 

Chirodota,penu.pro«ft(kt:todfobee 
fli^bmt'tlotigen et^mlen* Manulu 
ataue(tis]adnc# 

Ghirographum, eidf ^ooMgeR^t^ 

Cbttomancia) tVeiifragiing awg ban 
l)enben» 

Gheion, ftinct % . 4. ben Centmiren/ 
^er etn tceffenlicber ar^t gesteTett* 
ChironiunL ulcus^ideGacoethes« 

Ch.«y r onomus,pen.cor,.|pe&mit ^ett 
binben vd gebo^benf ^trea>en, ia 
Tin c,Gefl:iculator. VndeChiifono/ 
mUyiBin ban^ nvitvii felfi^inet ge« 
petben. ItemChironoraia^Til^oa/ 
benlu^e nra'0 biie geperben $il ffectu. 
Vonx^d^bUKeifycusUwfib. 

Ch«iotheca,IEtnti&nblf<^il49« 

Ch«rurgus,einwmib4rQer>€hfirrur 
gia>!X9imb4rQnev/bienM[tben |>£ti 
bengeabtK9ict.Ch«rurg^ais^tdcni 
quodChctrurguSy 

Chlsna,&Lxna,e)pn ohectodpbo- 
mantel* 

Clilaniy5,^rftterf(irMlut^f»^89 

(le^b Hi. Choenuc C H 

man bcf ^cn iSzU^m rAgUd^ am 
ftw4?^fw«:rpei^» VndcPytagoricu 
Syii)boluiii» Choentd nc infideasy 

fUnffti^mttdnfozohabtn. 
Cholera, Itinftandifeit^^iinet'CiX 
^db waifa^ f^ot^ct* Chokricusyitp 
ncr Dei: folU^^e Kicandbdt bat* 
Chorda ,lfeut c0tbd/TiA)n^v/fcftm, 
Chorus , itin verfAmluttg Detren Die 
fingcti/oDerfprtimen/vnDfutr^weit 
tretbenD* Vndc Chorea, penult, in' 
diffe.itinDartQ.GhorauIes, i^mei: 
Der 51I D^n^ pfkiffet.Choragus,eyft 
l>AnQmettler. Item/ JDei: Den f open 
gibr jnm D^n^/ oDer anttctn fd^a w* 
fpilen.fetChoragiura, ein jilrufiwg 
oDec riiflgefdnt )ilfolh*d?enrd;aw^ 
rpd^*Choriambus pes, ^ctrDtcetjl 
vnb let(l Ung l)4t/ r nD Die ^wo tnit ^ 
lejlenjylbenfttr^. 
ChorSyCborriSylS^tnet'ngc^^'ntcr/ ct$ 
ytnbt^er gem^utreter tneyer f^off/ et'n 
oitDAtifi t>ic \)cnnm weyDenD. Vn 
Chortah*s,e, ^as ^d folUd)cm ozt 
peb^it /oDD^r D^rinn gejogenirirr. 
Chorralis gallina* 
CJiria itin gcmej^nei: fpzuO) bet etw j 

<>n)eygt. 
Ghriihis, latinc Vndhis, 0efa(bet/ 

Chrifma^^tneAlb. 
Chronos,latinctenipii5,^et*t. Vndc 
Ch'^onica,orum,pIura.tantum,0e 
C(A)xd}t bfi^^bas bic jett rt ti^eigt, An 
ttalcsiat^c^Vidc fupra Chronicus C H 

Ibet ger4?i*4?t x^nbcn jetW ff^zdbt 
Item Synchronus, Ton einer $dU 
Contemporancus. Synchronic pe» 
cor .IDie ji3 cyncv jeit gdebr b^^ben. 

Chryfcs,larincAurum,<JfolD»Vnd€ 
iiiulia,comporita,Chryfoccras au/ 
ri cornu,<SfulDen bojn.lftin ftatt ntt 
ferievon Conjlantinopd.Chryfo/ 
colIa,golDlcrm/berggri*m,Chryfo 
luus,<1^mcDel ge(leyn/(B>olD f ftrbiy 
Chryfomelum.pcnul.longa, itin 
pomer^ntj* Chryfoftomus, 0aU 
ben munb/ 

Chus,ftinfA)opffi4di}itzXtcw, ftiit 
mc^. Abas Congius iacmc,Vnges 
fh\id)bztynta^. 

Chycra,IarincOHa,|fcinb<^ff/ Vndc 
Chytrapus, odis, Itin tnfiSf? batf 
auffman bic biffcn bcfm fcwz fct^ct 

Cibus,Bpei^»Cibariuiii idem, oDbct: 
n<irung3EtCibarius,a,um,5pa6 jft 
bet fpeiji Qcb^zt/ fcblc^?!:. Cibai;iu» 
panis,Kurfenbrot,Cibarium uinu 
I34?le4?t wein.Cibarius homo,eyn 
vnadj^tb^t menfd?, Gbare ,rpeijjw# 

Cic^dx,pcn,\onS^mb(^vo((A}Zcd* 

Cicatr ix,16in wunD mahtin jeyd?en tf 
srunben. Ocatricofus, a, um,fca« 
vi\wunbma\l)AU 

Ciccr,3Kicl?evn/ 

Ciccrbitaj-^afcnWf. 

Cichorium,YlPcewrtt^wcgi»c((J. 

Cicindela,alias Niccdula,^in Ued)k9 

iimdVfd?ctnet bey nrtd;t/ flergt vnib 

Diehcd^tcr. Vnpro pcnfiii lychno, 

Siitein rtinpdfLair.pyris,Grccc. 

Ciconcft C 1 

Ct'concs,penu!. cor. V^lrfct'i'tt C()t4 
Ciconia,Jlm iiozd^. C ofcm 

C«cur,3?a4m. Cicurmgcmam,^)rit 

Cicuta,pen.pro.:b4ngmfr4i>t. Mk/ 
tapho.proCannaud fiftiila. 

Cidaris, JCiit l;ftr, propric rcgutn 
Pcrfarum* 

Cieo, Sd? bcwcge. Secunde coniuga. 
Cicrc tu rbas, ^irt vnmiP ot)cr 4«ff^ 
xnx m^cl^crt.'Ciere aluum, ^ett ftftU 
ganQmad)itu CtCio, J^bahfft/ 
ouarce coniu *ConFimdunt aliquan 
do t3io drum in fupino , pnnits 
brcui. ViideExcitus, mciiabrcui 
2iiiffbewcgt.Ciodtum, primalon* 
Vndc Accuus, pcnultima pro.^cv^ 
)& bm1f1I.Otus,a,um,^c^ndl«frey 
Condcus,Perdcus,l5c«^egr« Cico, 
a5,^<^ bcrtVfr^udlcialc ucrbum,Ct 
tarec€ftcm* Z^cftn ^mQcn nemcn* 

porita,Condco,as,Exdto, 74? be; 
«>cg/obcrcn«>edf*f ndto, Jd) wy^e/ 
i^ci^indetndramcntum,dClncica/ 
buIunr^fKut imt;c]^i^tm0.Redco, t'c^ 
life 1ft tit/ii4^ et|i5le.Surdco,flerurdto 
^cb wedfe atiflT m»»^elebenbts* 
O(cico,t'cb gebive/tbihtd mavilauff. 
Vnde Ofotatio, ^cbbtrng* f tern 
i6inlA,TJ#<yrB Orccda,IDieffr^<r 
l^ef t od^o: fuc^e / bd cftut vil 0a>^S 
tnU^Pr^t«rcaCondco,3d!> bewc$e 
Exdco,54^ bewege ^cr4u^« A Cio 
aiuciu fuac IJompofita) Acaoud C I 3» Atdo, yd} b&Aff i)tt^(L Coi>,do 
3fd; bec&ff jtSfammeii. Vndc Con/ 
cio, onis, iie:yit ^ilOtmmen ber&ffte 
getiiettt/obbetrvetfamlung* Ecdefia 
grecc* Icem ^as oat b^ man prebd^ 
get/obccbi'cptcbig* HtgiCondo/ 
ncm tuam, ^di) lt>4b bettt ptrebCg o($ 
btt^etebgeUfett. Condonem ha/ 
buir, f(^v l^^r et'n xt^ gctbon/ober g^ 
prebtgct. EtVcrbumCondonor, 
^djprcbige. Vndc Condonator, 
ti^tn p^ebtcftnt* ccCondonacorius 
a,um,tC4« jum preWgengcb^it* 

Cilicia,^tnlftnbtf4^ftfrt/bcB mmbeni 
:2ffic. Ciltx,M^tni(rau^CdtttV^. €c 
Cilitf um, citt l)&att fl^b <t\»$ bpcfa 
barobccgey^^ar* 

Giliuin,3iigbr^w*Supcrd[i'Si obCKf 
4tigba4U'« 

emfpiQ iangt^fttipi^ftt* 

Cimbri, ^ic tm ^cr^ogtbnmb ^<ti 
fftttc vnb Qklt^te^ w^/Mie i>citml):« 
c^er^CymbncaCherfonefus, ^oM 
felbtg igen^gtbi^mb/ bef ititb«dSl 
vtibibenm&irdf. ober l^cninatdf* 

Cimmcrii,IDi< v<$icfe( 3[ile/)ivtl<^cil 
bem €kc ttTcotis vnb itticitioXIini 
mcrixccitcbrac, ewffctfwdMb^ 
groifeftttflentng* 

Cimex,Ct'n«9cntc(« 

Cincinrms, 0dfc&mpt obber(r4il| 

Cincr &Cinis>ftr4Kti'Gncreu«,rcat 

um JCincrcus color^Sfd^en foab-Bc 

Cinorl <3 1 

Cifterid^Xinend^ pini9^c(nhfd)i 

natltn ^4 mit man b$ l^^^t Ihcaugv 
warm nm^it/dn fiA^nwf ^Ict. 
Gingo^yd) g(f Kte/ vmbgtbe.Cingerc 
fuuro « Vnde Ctn^luin, UtingUti 
ttd«Cf n<flus , rubftanriuil, idc quod 
O'ngulum* Coiiiponnctngo,& 
Prxcingo,idcm quod fimplex. Ac/ 
«>ngo, 3<^ 8«rte jiljrcm, ^c^ rii|l: 
Itttdt^.Accindus itintri^wisfittis* 
Vnde A cdncfHis , a.u.'Ktngfem'^* 
|>tiitti.D:fan<fius,Crftg/W»(4/rig* 
Procingo cdam figniEicaCy^c^va; 
fU « Scar in prodn^hijadcs « l^ieoUi 
nting (lart'nti bet rilflottg an^ikgciif 

Sucdngo, 3rd^r4^ar(j4ttff»Vndc 
6ucdn^cus«a^uiii.HotQ.Sucdn(fla 
orario,C^nftitQetet> J& Sucdndo 
rium,^mfUrtft4^/fcl[;orQ«& Semi/ 
dnAumidcm« 
Ciiinabaiis,c<Aober/rpk f^rb/jpr^df 

enbUt 
Cinnamomum,pc.^. S'ymmertfn^* 
Cinnus,iein^4atlodf Jtem, i^tn vec 
ittlTc^tittg vdet M'tt^en/ opn vermtfcl^ 
fellr^tikf « Codnnus , a«uin* Zjtt^ 
(t^/gefil^rtiticfr.Incondnnus^a urn. 
1^jicrli(d?X3ondnno,as.5<l? 5i«r</ 

Cippus,ei:»«tif0efpi'9terbrrr4;tPt'e 
dn gr4b/lcem,a'ii fotl/ober ^ab^ 
ftcyttDcv4ufr0ert'4^tt'fl/«vic DtJ feiiV 

grcccAdc* C I 

CircCyftt'nbod^tet ^et€(onnm/vnn^ 

Ciicerus,pf .pro.l^in gto^ P4?iff. 

Circinus,ptnu,cor.4ein cxxcd. dCCir 
dno,as,3d? mac^ ^w^. 

Circitcr, pr.f pofi .Vmb ' obet bey .ad 
numerum &ccmpus rcfcrtur.Cird 
ter kaiendas MLan,%C^tttb ^nlYky/ 
Ug.Cirdtcr utginn,bcy ^w^n^tg* 
Cirdi ad locum fere pcrtincr.'Circu 
cadra dirpofirt^funt cxcubi^, cs'fin^ 
VOad)tcn vmb baa l&get; ctco^bnct; 
Qfca idcnrid^'m ad locum" VrCir/ 
ca forum, b<^ ^cm mardV bcirutfi* 

Circius,&Cerdus,ie:tn vn^cftitHit 
winb/>itfiitnim!iUi9 in IDdpt^m^t 

Circulus, fti'rt nitg/ o:5 mnber Fcej^f ♦ 
Circulusiigneus,€^m rcyff.Orcu/ 
tuSTn<nfarius,16tn btfcb nttg.Or/ 
cularis,e*Kunb^4;n0 . & Circularc 
uo-bUjlPmbgebcii^Orculator, Itin 
vnifct)wc>fnct/ gavMct /^fdflang 
an vm\)ct tregt* Circulatrix , itin 
vmf^i»cfflJig,wdbi^as vmb gewti 
ivttkn batt^et/ober ftnget£ircularo 
rius, a «um •Circulatoria «loqucn/ 
da, CtntPolrebent)eft/ ivi^f^Uifd^^ 
t^mrd^ivci^ffet: Tnfb gaucflcr bf bm; 

Circus.<&:ttf ref^/otf runbe/biefladl^ 
t'|titem,tl^t'n oit bAS vmgc$cunr/o(f 
vtitmauu-et t(l/ x»ic $ft Kom ftnb 
pl&Q gtiwefm/^atin man gefod^tett/ 
obet- fptd gibaUcn l>4t. VndcCir/ 
cenfcs ludi,9pil mttrcmiett/a;5 fMf 

ptanf^Hii^mplh^ffh 

Cinui C I 

Cii^tus, iSatiitnpt hant ^^^ hAupts* 
Cirrat^,a.u.^$0efrumptl7aart>at 

Gis,praepon. 8C Citra , igteMfet ♦ Cts 
Rhenum,<^teMrei:t>etnlCeyn gc^in 
^n^* Vnde Cifalpinus, a,um *^te M' 
fet ^mMpcn, Ctfmoncanus , a*ir. 
igte t>tfet t»em bergOcra etiam flgni 
fkac fine, ^n. Nemo poceft hocay 
era faffidium identidem audire,4^0 
m^g nkmanb fMii^s on ver^}u^ 
ifemeirO^i: f)^tm * Cicra Calendas, 
AnteCaf£das5Hmc GreribiO>m 
para « )^&t>eic b4^ gegeti vitsBd/" 
t/mus ,a.umXuperia.AUern&dl^fl:. 

Cifium,|b'nf4i:d^/obenP40cn.Ctria/ 
rius,^t'nf(lrm4m 

Gifpius,^m berg^n ber (l4tcKom« 
alias Exquilinus* 

Ciflibium, uel Ciflimbiu^ftilti kb\fii 
W€ttind^gzf<i)ktt. 

att^y^infift/ttoff/otet ttrti4>eti.Vii 
de Cflula&Ciftella)diminu.(lcCittf 
rtflljit/oberltolifm 

Ciftema,ie<itoubom4tt regemv^r^ 
(H^»ff^^/<l^ttibwnnbcrttii:ef2£ 
qtieUent74l« 

Cithara, pe«cor «C{n f>a(t>ff.Cicha/ 
radu8,ieiftt ^4i^fr<ni<^l»bet*G/ 
tharifina^^rn ^arpfrmfdS^U^etifh. 
Citharoedtcus , a«u«^^e<ttB |>Arpf; 
ftor<l^i4;K^ C(i« Citharizo, ;|(^ 

Citb,aduerb«)S4(b/((^ii(n.Citius,(^ rftrtm*4* VnCitreus,a.um,Citrea 
menfa, JDtfd? vonfoUtdbemM^ •& 
Citrinil, wotoc4>i'g ^Ivort rolU'd;£ 

Citta , Larine pica,3Dct: feMrngtuft 
ben Me fd|?W4ngeir? wetbet: b<>be«* 

Cittium,etrt flattCyprtVVn Otticus, 

CiiiiSydnbntgct/dn ftattwonctiMt* 
ciuis eft, ectfltnet'nmtt btttget • N5 
coduis«Ciutlis,e«ti>$5^ e<tnb»trgee 
Seb^tt*«Ctuileiu$>€»tattre4^r/obec 
ipeltlic^ redj^t Jte , !>of(lid?, ^^tigj 
Vn duilitas , €»t4rt fitte/oi^ l><$fn^^ 
fcft va ^\$d)tMCm]ittrMffi^ 
tn/ftattU^cc ivefre.Ciuic^ a«{i.id€ 
4d duilisCiuica corona, l^t'nfr^l^ 
)vetdt^£a'n burgetb^^nbten gibt/S 
I'tietrebt f)at/vocfd) ifiigimmd^U 
0'uitas,<Btn ian^vAa/bUdnttd^t 
McftwAcf gefai^b^beti. Abufiue 
ponit ^ urbe,fateiin (t4tt«Oonare 
daitace , |D$ burgtec^t geb^^Aeitii 
btirger4tifinemen« 

Cizicus,ll^ifn(l4ttCn tn<nbem3lfi<r* 

Clades,4et'ii f^^a^i/dn vnfal/vtt^ai 

. bttttg* 

Clatn,prarpofi.^mIidl;, iwwCflciib; 
Gam omnibus, igejpmlic^vot oUfv 
Monte dam eft, edt'fl bt'rni^tvmvif 
fenb.iceaduerb .Oamyverbotgeni 
lt'c^indeQanailum,idem« 

Cidmo, ;y(^f<^refe/r&ffe*Gamor9 
K^i^flcf^^tef / dn rftflimg . Oamo 
rus,a.um« ed;ft€fi^tigamUtMgi 
O^mpo Jndamo, pe.pro* 94^ tftfi 
fe/pbcrr(^icretm<l^/oba:r<^te«Ac/ 
I damo c t 

damo, J4> fB^tef e ^/ firoIodfe^VS 
Acdamario,ieiitjiir4>?cfcn*Excla/ 
mo, 34^ fd)icf Utnt ♦ hinc ExcUma 
tiofigura apudRlutorc3,16m4ttg 
fd?:eyettKcclamo,3d(^ f^^iey wiDec 
^mb/i^ wtC^rbeU / ivt2>ei:fltrebe.Co 
daino,9d^ fd^ZtSfc mitCondama/ 
re uafa,H Wm jm ftUisli^/^as 
man w<5Ue weyter j6j$en»Conda/ 
inatu c(k , ^s t(l vctfdi)t\mcn/ cs tfl 
^u^.Condamata corpora, lUid}'^ 
mm ^ie g<>t verrd;cie>^ fint>* Proda 

Pcdamo, J^ ftbe mid? iff erMd^ti 
ret>eii/ot>et; gettd^ts l>^r^^lcn*t3eda/ 
mado, IKt» rcD ttic nucvorti^buttg 
ipegcn geMd^tet tf^.Dedamatonus, 

Clandcftinus,a, um, pe,pro»igeym; 
JUdt;A>etbotgen.PandeAmO|aduer, 

Cl^ango , Jd} tmfRctc/id} thSnc mit 
timt fmiknbm vimD geb:o<^neti 
^im.Clangor,;t>ei: tbon^Sttct^cW 
pnbgmfcn/otKtanbcvtt c^tifc^i 

Clarus,a, um, ^€ftet/f4)€ynhatUd$ 
bell ♦ & lAccaph , lie^d / fartreffen^ 
U^.8Ccom.Vc^cUms;Vaii fwrtref 
f5:nliLd>.CIaritas 8C]CIaritudo,|>dle« 
Claricas Solis, l^dle ^crfoimettjce 
Jfcbelf ey tjCiaritas gencris,«Di»lf eyt 
tea gefdi>ledi>t».Clarco,2rc^ bin !?e)^ 
ler/Ite,tc^ binbi^ant/o^ \>ctth:npu 
Vnd€ Indarco, S^lndarcfco, 3dbWitv^(lbefrtnr/rtfd?t^g. k<m 
Claro ,as,5Cdedaro,id?m<ul?l>etl/ 
1*4; etf lire. VndcDcdaratio, IBin 
edeytemnc$vnnb etHarttitg.Clari/ 
fico ctia fignificar,3d? m^d; fdjieirt; 
(?4tr,Ciarigarcautcm eft dare rcpe> 
icre res ablatas,d>ffeitlic^/ot>et Uut 
ntfot^ztcn/^ascntfhvt/obct geito; 
mm gftt/obet jilgef^gtett fd^abea 
beget:en)tlu7tbcdegett«lra folebant 
Romani facere, hafta inhoftium 
agrum mifla, bellum mdi<fburi,0o 
pi^igtc bie Komer mit ct!id;enbc^ 
fun^cti^nw^Un bznfcinbcn ab^^^ 
f<rgen/ficr4)tdfteii ein 4.eg4teit bee 
ein fpjrcg auff betrfeynb bobeit w^tf 
f^*ClarigadOi*titroUi4;coffmh<:|;« 
ecforOemnfl^ 
Glaffis, fe^inb^itffmf<i)iff/obit$al 
fc^iffe *kem, KBitt ozbtMtig vnn^ 
jl^nb ber menrdi;en*Homo prims 
daflfis, itinct bet fiimemttcn oxb^ 
itttrtg / ober be5 obetftcti (lanbt^* 
Nam populus Romanus erac dtuiV 
fus ill quinc^dades, Exinftiruto Ser 
uiiTullij, qucmadmodum Popu^ 
lus Achenienfis m quatuorTime/ 
mata* Hinc Qaflficus , Kinet; bcs 
oberfien (tanbs/sf ctfUn otbnuni^ 
Sedinfira daflTan dicebatur^^^tnet; 
bet; uberigeti vUt (lettbeti/ bet: nit 
bcs obctftm itanbs wax/ wM^i 
ex. abix atm am gdt x^as/watb pro 
Iccarius gett^ttt/ ©ie Qat m'd;t^ vet; 
mpc^renb/(;ief1en Capiccccn&Hfnc C L 

per Mftaph* Clafficus tcfti8,<fetrt 
fiVni inter/ gUubwirMgcr $cugc.€t 
ClalTici aurorcs uclfcriptorcs,iDu 
f urt)imcn/vnn^ woiQca&jtcn bfid?^ 
Wcl;rcr. contra prolecarn, ^icna^ 
gw'Uigert^cbledjten. €cd Clallicum, 
gmeris neurri, i[^m (Ititrm/otvr !4tr^ 
in dn.ClafTicum canere , U^m I4tm^ 
f4;l4^ett/o^er blafen. Claflici ,SDie 
Crommcter.GiaflTiahus idem quod 
Afl^duuSy <Km(t^ * Item ClafTiarrj, 
5Die fd)iff f tuger. 

Clarrus, 6c Clatrum, itm!>ofe/o^et: 
e^ren / ^^ mtt man etn gcfd^rcncfi; 
gemi;ma(t;t Jtem, etn gclen^ecgct^ 
tere* Clatrataefcncftrse.Vergettec^ 
tc fen(!er.Clatrarf, Vevgettcren. 

eiaua,1iemfoU)dauigcr,ietnfplb£ 
tragetr* 

Claudius ,i6i'rtn4medt'd?er HiSmct* 
Ciaudiana ronitrua,^rM4)tere tK>ti 
^er/^4 man vil fteyn ^ilfidm^ warjf/ 
^as e5 glej^d) tt>te^er ^on^er latttet/ 
M'd tyat ClauMus pttl<l7et cr^a4;r• 

Claudo, 5<^berd)leu^/vetbtnbcre/ 
Clauftrum,ietn befi^loften o«/otf 
ct'nf<J)Iog^Clauftrarius, 1tinf(lt)io^^ 
ftx, Clauftrinus , Utin befd^lteiter/ 
0{$ rd)lo^ l)&ter.Claurula , mn voU 
f omnet fpitub. Cfaufura,<^tnbe^ 
(ct^liefTung, CUuis,<^tn r(i?tufrel« 
Clauicula dimiiiuriuum.Ciauicula 
riiis ^^^tnp^^ufTel m^d^er .Concia/ 
ue, i^tnb^ymltd) vei:rd?lo(f«n otu 
€in |tttievltc(^ ^amad^ , Cornpofira, 
Indudo, Jf^fd^licgem/i^ver^ C t J4 

(a)Iettjre»Concludo,5fdb fd^tcwf? je^ 
frtMicn Jccm,3cb c«Dc. Vndc coiulu 
fio, itin ()bre^/o^cr elt^ ctncrlan; 
gcrt i:c&.t?ccludo,3d) jdilcuH widcc 
0ttff. Difcludo , 8C Excluao,3d; 
fd^lcttg au^. Exduderc oua , i^yei: 
^uf? Rblc^frelt/o^er «wfj baftten.bc 
cluc!o,34ibercl?lettg. Praedudo, 
Anredudo , Jd? (d)Uu0 rct:inrcr> 
dudo, ^d? vc^:l)m^ct:e . Scdudo, 
yd} r^^eu^ itebeiifi^?/ ot»ei; rtitcict 

Claudus,a, um, ^gincfed^tt'g/Iatfiaif 
f&lfen . Claudiras,l)indung/l&mc4 
Qaudico, 2^4^ t>t>tdV« Ciaudicadot 
Idem quodClauditas« 

Clauus yitin n^geLCiauiculu9,^t'if 
f^Uyns n&gelm.Icem Oauiculus ud 
Oauiciila, eyn i&ben ^tndr/Da mtt 
fid) Me r&be ^nivtd'iet/ an t>cn pfaU 
ober fUd'en* alias CaprcolusJtem 
Clauus , ^as ftcnt t:^^er/o^ec^te 
thiit am fcl?tff/^a mitOas fd^iffge^ 
tPtfen xpixt. 8C morbus in digitis pe 
dum,^tn&ge((le4U0/ etn beet bl&t 
rerltn atiff ^er $el>«:n / o^er innft am 
ffi^.Solrt etiam ocuhs innafdydd ar 
boribus.Prctfrca Clauus f(i; genus 
uefiis, alias tunica palmara,& Tu/ 
nica iari Qaui . kem latus clauus, 
itin xatt)»fyitim fley^ $ilKom.S^ 
larus dauus, Jiir etn ratt)^ t>«^rr^« 
SC Laridauium « kem ius laticlaut 
cribucrf ,f|[^inB tatbs f>cvzctt wixUf 
fevrgfben. Clauatus,a, um,<S5ic* 
nefiUitClauusannualts, dnnagef 
I 1 ^nm^ii C L 

iim Cempel Mimtm flec^et / t>et: t»^e 
|ttrj<tl <>rtjeygt*Clauu pangcr<,||^iti 

Clazomcn2e,arum,plura.tant» ftyn 
ftatt JoniCy ancea O^^iin^gen^nr* 
VndeGrinaeus*. 

C!lcmens,:tli:itr/g6tt'g*Clementia, tml 
^g^ef t De0 ^emt^ts, Inclementia,vn 

Transfcrtur ctiam adalia,Ocmcn/ 
tia acrisjfififfhgpat o&er mdtiiaf et't 
tics T»cttiXB. Inclemenda hyemis, 
ijatti^cft vnbte&»ctH8wintcts. 
Cleobulus,pcn ,pro.^ixHtmg ^iit 
fybcnwdfm* 

Cleopatra^ i^in mngin itgfpH. 

Clepo,54^flik* Clepfydra,eiirtfluft 
i\(tff/^<t6vonwi^(fixiiif^cfUltvM 
ab^iicflt/wk ic^t befvns bu fanbt 
ftwibm* feOratorcs adQepfydra 
iliccbantf^me* 

CSlcrus^, latine Sbrs, i^aa lo0* Vnde 
tOericus, edogtctobcttnitloStti 

Glibatius, Ainbttdofftnobetfkfna 
bad)^fiin.hcm^ itinitbcdtipftUi/ 
batinn nutn ehP4« f^o^ct* 

Cliens, ttitutbcxdnsfd^tmetsbcf 
b^^tffy betvoniimanb(xnbcf^it^^ 
ittet vnt> vet:^^&t'0et voitt/bct fid) in 
€in$ mbem fiifyitm ntgcbm 1)atPA^ 
cronus, betfd^itmetvtivMcfbiiiv 
tKB €lUnti8S\im hxc relanua,Cli> 
ens &Patronus,3Rci'fi5 win on ^4S 
at^^Vivftmb^nXMmmlvLSjdimL C L 

8CCiitntahyitinvnbetthonct* M 
Clicittcla,tifeirt rdeo&erfd!)4r J5 vm 
b€xtl)onm/Qbct ani)itigitvnb g^tu 
(h'gen. Item ^as ampt vnnb^itn^ 
bc6 dt'entid / gigm fetnen obetit oS 
pattcnm* i^liquadoideoi quod de 
fenfio, itinbcf<d^ivmnn^obitvn^i 
H)eni8f <)f t^Tcrcn^Thais patri fc c5 
mmdauic in dknrdam, 8C fide, ^it 
^()4it8 |)4t (td^ ^em V4 ttet; befol^m 
ini'id^xm0b€t vnbatf^mgf^tyt vt^ 

Clima, latine cracfhis, SCpIaga, ityn 
gcofftwiittt bcspYtnmds/obctba^ 
ctben* Coelumdiuiduurindimaca^ 

Climax, ladnercala,^ it^lcftttt^bit 
(legett^^dedamfiguraktinc grada 
cto, 10^^4s nad(^folgii anfah^i^ic 
b^s vozbctfid)cnbct. Quodlibct, 
licet, quod licet, poffunr, Qaod 
poCTunt^audent*^ Clima(n:ericus, a, 
uin,fcalaris ud fcanfilt3,etey jid^l 
tig. Annus Clima<fcericus didtur, 
^as fibcnoi^miitifad^^dlbc^tiiWt 
wdd^ bic Tmttolos^fiixgiifitlid) 
vnnb vngjiMUd^ ^^t^n/^Ta bas fii 
ben^i^K na^bemgebmttai* Iteti^ 
b(i8miinb/ad}^efymb.kcm tempos 
ra t'llaClimadleras uocanc,pe«pro« 
CkfMi^^dt^^ 

Cline,dicitur grece,quod lecftus !atin> 
itinbitt* VndeHexacljno8,Cfit 
bmobbet band batanfffed^snU/ 
gm& ft^ett .CI Inicus, HHn atri^ bet 
bit berb i^feii bei^let Jtem, iting^ 
t(andlw/bitf Qav$^ bm Hit* 

Clina C L 

C^iriOjgrecumucrbum, cuius com/ 
pofica Iannis u(urpantur, qua; Tunc 
Indino, Tjct^e/ncyge/bic^evlnclina/ 
lio, Utin ney gttng/btegiing* A cclino 
y<i) h'^l^ b«5it,Acclmis,<, geneygt 
Vide fupra, Declina^ J<^ bicgite^ 
bet fi^/id;) wenb mid) ab/iify vettmi 
be« Dedmandumciidcuia, HT^tt 
mil^ 4b bem n>cg f et;en.X>eclinanda 
func ea quae nocenr> )Dli< btng fettib 
lilmeiben/biebdfdt^ftben. Necdccli 
nes ab officio mo,ipuro(tntt 0tbtut 
tm von ^cm bos bit ^fiabt ^iSr^^n 
Vndc Dedinario,<6irtbwQttng/ab^ 
ivenbung« Item Rcdino, Jd? neig 
biiibetft^yomnia pcnul.pro« 

Cl«o,«itteaugbcrtiW»fi5/a gloria 
di^a. 

Clitell^,arum,plura.tanr, ^feinfaum 
f4ttel«Clicellarius,a,um,iyaB faum 
fi)ttelb^mu^c«^ Qicdlanus eqnus, 
1ltineanmto0^ 

ClitOTmSy4tinbzufi Ztcf^bit /becvn 
lufl bes ivoitts b^tngt/fo et getriinc^ 
en wt'rr^ 

Clitumnus,£tn btnnn in betrl^nbt^ 
fd^afft ytaU€/t>ic Vmbziah^fft/ 
au^ wd^i bte r^ier fo fie QUtundll 
\^abm/W€ifftftud^tgitb€xm. 

Cliuus, 1&inbill>elobei:bet:gbetrnit 
gi^KgefptQe t'fl« Vnde comp«Acdi 
uus,a,um,uel Acdiuis^e, &11>edi/ 
uis^de quibus fupraJcemProdiuis 
u€yafm€fgt/l)aiM)tig. Ecmaha« 
iteic^t» Iftud mthifacerc in prodtuf CIoaca> itin bolett* obbet vetbc^tet 
gtaben/obet Hnd/bax^md^ bo; vn 
^4tt)tnipegfleit^^ 

Cloris,tem gottin bet: bWmen* 

ClothOylBmevonben |>aceid9 Sunf 
autc trcsPiarcae, Cbtho, Ladiefis, 
Atropos,tDteg<5ttinro C 4(0 bit pd 
eten btd?ren) aile vccozbnungm bee 
garter venv^lten/ vnb et'm.|edi<^em 
fcin beflimpre $etr $il teben / vnb am 
bere glu'd: 'fnb vnglucf veroabnen* 

Cludo,idc quod Claudo,de ^ fupra* 

Cluere,ueteribus tignificabac^^tmi: 
ren« Iceni,0eac^ret)Perben/0en4nr 
ivetrben^ 

Cluma,«t'rt8ei:(lenl>al^e», uelGlu^ 

dunis,gene.dub,^t'n4tgb4rf (ma. 
obet b4d fleifd^ bet at^a<Sm£i\i/ 
nisteporinus, jDerlauffober^t'tuf; 
bilg^ml^^fen* Clunaculum, mit 
(led^ meffec o{$ merger meflet^Clu/ 
nicuix dimi. Clunicul^ galltnaruni 
iiinbcu f^&mt btele« 

Clypcus,iemf4jdbt. 

Cly^fmuSfUdncpurgano, ttinvepiU 
gtittg/wftfc^iing, Clyftcr, eris,pen« 
longa.lcem CXi&€xium,ltint€fnii 
^ng bie burdS; ben^inbemgf4;id!?t 
uu1go,Cn'fhianing* 

Co,8cGoos, ltyny0n£tfgttvcn 
K^obis /lai yccatio wwtt'* VndeCo 
us,a,um,.tC4db4mi>$i(fl* Hippo/ 
crates fuitCous. 

Coagulum>< tlemteii/fft^iretmeft/ 

liippe> ftem quicquid condenlatSC 

coniungir, W^^i^f^unmeitfftget 

I I 90a; c o 

C^ett«tlyttb4tctXoagulo,as,5<!> 
Xvina f^famm /id} mttd) Mrf c/ id) Up 

CoaI{o,as,utdc fupta Alter, Cpc, 

Coagmentum, jfi famcn f&^nn^/cin 
glctc^e fcfamm betftung.Coagmen 
to,at,3ci? f60g!«4?li4? jufamcn. 

Cocalus, (Kill fvimg (Sicilie getrefen. 

Cocanicus,^m<^cc in (^taJicn. 

Coccus, lacinc granum,<ttnfomIin/ 
fi^pro pu rputra accipitur.Cocccus, 
a^ um, 5^ coccinf us, purpureas, put 
pnxf^ibiCi/fd}at\ad)fatb. Coccm^ 
pen.cor«fcbacl4cb,Cocdna,pcnulu 
cor.lfein flcytf von pmpnt. 

Coccyx,coccygis, auis, alias Cucul* 
<tin Qnd^$ctnd)/t>ct'<D\ufcv* 

Cochlea, il&in fd)nidcn beitflle. Irem 
1tinfd)ncd*Ez in ^difictjs, i^in run^ 
^e (Vigett /cin fd^ticd'. prctcrca ,<€irt 
^oagcl fpilkn, ein ^?ottcnfpift^cl♦ 
CodiliSjidcmquocKxjchlea, cum 
figmticat, <£in ft&gcn l>ic twtt> i\h 
SC Cochlium,CochI-eare,6C ^ Apo 
copcn,^ochlcar. Item Cochleariu 
i^ml^ffd £riDenrura,alias Ligula» 

Cocks, ttinin^ig. 

Cod^ig alpcs, f^as gcpirg vmb t^cit 

Co(frLis,uidc Coquo. 
Cccytus,pcnulupro. <^tH(>cHifd?ft: 

Pu^, a lucflu di(fhis»lPon n^cf nctt ge 

nam. 
Coda,uereribu5 cauda dicebatur, tin 

fdfwant^*CodztwnuUf HHnwafi 

ferfrclt^* 
CoUcXiidem quod caudcx^tfc^^ ft4m; C O 

hlod) am banmJx pro libro'acdpit 
ftir oh bilc^.Vnic Codiculus dimu 
6^ codicillus,^inb^ieff,idcm quod 
Diploma* 

Codvus^iBin fiinig jil ^tijcn. Codro 
nobilior diacur, ^per V4fl ebd vn> 
ber^mprifl* 

CcrliacLiSjJDtjr ^cm ber (^filgditg vcw 
fcflcn o^^er vcrflopfft i|t / ^as andf 
f^ein bla^t ani\cK gatl>/o^el: bcm btt 
fiftlg^ng imniaDar ftcij gatb. 

CcrlcTfyna, ©yaici: latiD b(^cB(tnHh 
rabtamfToffct. 

Coeluni,5C>ct: bimtttclXc3eIicola,g«n, 
com.^in bcyligobet cititroiut; bc« 
Ijtmcls .Cdcrtis,c, tgitiwlif^j , ccelic* 
a,um,idcmCoelitesplura,tanr.5tic 
l}ym\ifd)cn/bic^Sttctcbcz bic b^^ 
Itgen.Coelitus, aduerb* Xoniyymcl 
l)crab .Coelcftis arcus,|()ct tcgm bo 
gen.Ccehcolumna, Jet: bag 3»tl?j 
la6iniXiamitani(iy Codiusyitin 
bcigitiKoiit. 

Gormererium,Iatinc Dormitorium 
itin hcd?off/ obctr letd)kggc. 

Corna,^itt n<jd?tm4ftCoenuIa,dimi\ 
Coena rc<fla,cin ijitiiid}/ wolbercj^t 
ttrtd^tmal/ bj mrtir viUn ^ab ruit an 
onber . Coenaculum , itin fnmmitf 
bauf/ bte obetrcn gcm^di in ben l>eil 
fcrct: ilbetal t>ct|*enCcnAcula /tvel; 
d)c jfr Kom ben b^tuf^leiirrcn v<diej 
()cntrurbenx)mb i&rlici?e ^mj?. Vn 
Coenaculartus, 4k imr bet ^utjau^ 
i^inbmoi etngeitiad>cn.t:(Ccena 
cularia, S; vr g^verl> po bi^ hlp^ fpli CO 

<iilarum facie, fiue exercec, ^r vctci 
liid)t obctt^tmad:^ Der b^iifet: vn be 
b^U We vrtOtrcrt.Cocnatio ucro,ei!t 
faalo^et: Ijecjlict^cjemad^vnOettim 
l>4»^ D^vinmaniftet, Coenatorius 
a,iiin,8Ccoen4ricus, ^as^nmcffcn 
Wertct. Coenatorius apparatus, 3^ii; 
xiifiun^ ^e5 tt^d^tm^U^Coenipeca^ 
|ftmrd)mcyd?lci:X;oeao,as,3cl^ifg 
3ftn44;t,lndeCoenito, frcqucnr^Ec 
Cocnaturio,;3c^ ni(l micl)/ot>et be^ 
0et:e^uti4c(;t5uenetf* tncoenacus,a, 
um,adi€Aiuura nomcn, V»jenadt;t 
geflen* 

Sdcnobium, 4lrto^t^<^tn4ninge/ 
mem mrt cinan^ Ubt/ nicm<tt m<i}ta 
evgcns \}<tt.Ccenobit3i^i^mt Dci* al 
fokbt/cinXYtmuH^}* 

Ccrnum,jZl44t/t>iecf<3oenofus,a,u, 
at4t&4nig.Obfcoenus, a,um,\>rt^ 
Pettg/fcl?entlic|?» Obfcoena ucrba 

®OBpi,drfc(ftiuura,fignificadonisprg 
teriti & pr^fcn. Jd} bib an i otf l)4b 
4ngef4ttg€Jnde Cceptii,ewt4nf% 
Chriilus coepcis adfpirec, iE^ott gcb 
Di't g!ii<f $d t>em b4d t»tt 4ttf4l>e(l« 

Coctus, quartfdcclu iByrtgcofrevife/ 
obei: vetrfaniltittg/ menge voices* 

Cogito, 3d^ bett4d^te*t^iidam uo/ 
iuncfrequencatiuuefleaci^o* Co/ 
giratio, ftiHbetr^timg.Compo^ 
Excogico,3c^ betr<>4^ te wol / iVb er^ 
t>cnrfe/erfittt)e.lVnccogko, Jd>b€^ 
tir^clitevoi. Recogito^3d;get«fK¥ 
»)X>«v»mb Jacogicans notmn, Vim CO ^ 

berytinet/fteuelInc^gitantia,1M>e« 
ftnte freiielf ef r« IncogitabiliS|e, Vn 
beftnttel:* 

Cognaci,require Nafcor« 

Cognobilis,VidcNofco^ 

Cognomen, Vide nomen* 

Cogo,requirc A go. 

Cohor s,^iit fdja^ir/eftt bejlimpte J4I 
frtcgsvolcT. Legio habebatdecem 
cohortcs.Cohors ptoria,^£efd7ac 
iJieflets vril^ett obetr(leftfel^t^>e«2 
ifl / oDey ^le tr^b^ttten cma bargei:^ 
mti^tXQoXKt rcl?ttUl>eiflrenroenn5 
vogtey wasXDohors.Iccm uel poti* 
Chors, ftmt>mbgejetititoM>ereitt 
gefd?lo|fen o^t ba mem b^itec vn ^it; 
Der gcfif gel ^w'd^ttget/ em emgefc^lof 
fettilteyer!)off. 

Colaphus, <eyn|lteyd>mt*tfl4d)ec 
l>rtnb/ejitt ba&l Jlrey <3!;,Colaphizo, 
jfd? fdj^lage mit fl^d^en b4nt)eti. 

Colax,lati,adulator, emfd)mey4j(er* 

Colchis, eml<m&tf4?<iflt$wifd^eitD€. 
meet lfett)rt'novn^bembetg€4»c<w 
fo^jlogt^n :2(i:mentVim« VndcCol/ 
chicus,a^ um. 

Coleiis,€m l>ob. CoIcs,ti4« m&ttlt^ 
glit>*uclColis, &Cohsprocaulis, 
de quo Tupra. VndeCoticuIus dim« 
i6m ((eytia flengleiift* 

Colica paiTiOy ipaa gn'mmettialiis 
Tormen. 

Coliti«,groPfiftdSj obectyttnet'nMi 
&<f crcn / &ui?di^ )veicl;e ^4s w^ffq; 
fleiij^t. 

Coll€ga,^irt mftgefeW int^am^ 

0^<( c o 

net witbi^iytvii cine (ttnpts (int>* 
Collegium augurum, ^ic vcxfam 
lung otHjr (i^aax ^t W4i:f4get:/4ttg 
t>env<5glen. 

Collinio,5at) ti^tt>cnpfca/ct>cxiii 
fifyoff anff^cn^wcd/ ii} fotc/id) f^i^ 
geicem, y^ttiff^as furgenometi 
^el/u^ ft(^ fdi^&lb • Collineare in ea/ 
dem rignificauoncrepericur.&Col 
linare, 

ColliSy t^in but^d/ot>ct m^et berg# 
^epcicollis di(fbi fuicRoma,^a0 fi^ 
l>en berg t»^]:in ftn2> gctvefeft* Colli/ 
cuius , diminu«Coliacinus , a .um» 
^OB^^ &enbergengel!>^2tCollati/ 
na^lK^tn g<5m'n ^et: bergett* 

ColoiTuSyietn gtofles btl^/ct'n V4(l 
gtofler g<5Q/ j»te in K^obo tflciti 
bilbnu^ bet: ^onncn getx^efen ait^ 
cir^/l^tittbcrtvttrtb funfffd^ft l>o4), 
f^deColofleus, a«um « &Colo(fi/ 
cus, a* um, KETip^ifhgXoloffica 
oncra, 0ra(reli(l . VndcColofri/' 
coteron,Comparati» 

Coloinr , arum« plur« tan « itin fi^tt 
Pt)tfe!ic* Vndc Coloflenfcs , $il 
it^elc^ett fant t?4til an ftptflel gc^ 
f^n'benl74tt« 
CoUuco , as, J<|;et^4wce6t W4tb/tf 
fEn(lei:t'(l* 

CoUiun, fcetM^*Dccollo,as, 54^ 
t^^tt 4b bem b^l^/i^ b^n^ b^ bal^ 
cb/i^hctthg£uccollo,Jd} fe^bcn 
Wi vnb((* Coliarc, cCn \)a\6 cjfm^ C O 

CoUuuieSjVidcVauo, 

CoUuftrum,)Dieet;fl mitdj n44?bar 
g^bumuel ColoOrum* 

^oUyrium, 3ugm atr^ney. 

Colo,as.3<^ feC^, Pcrcolo,&Exco/ 
lo, Jd) ^t1)evrt(l/obeti'(^r«nige. 
Colum,etnfetgger<l;ter.CoIa eciam 
in torcularibus,^eyb $eynnen/obei: 
f(5}b*Colo,is.colui,^d[^ tuMmt/ 
oberbmedn^GuUus quarcae dedf. 
Culrura^iSning X}olo ctiam figni/ 
ficat,;J<^ bawe/&be/ arbey t, Colcre 
agrum, ^en acCer batPen*lnde cul/ 
tura,b4ttWtttig/ iibittig* Agricuitu/ 
ra, :2fd^i:rb4U«v»tig/b40 p^ureit 
iverc^.^C Agricola,iein mey er/bttif 
man. Sd Agricolano,idem quod 
Agriculcura .Coioniis,$6t'n mcfcu 
Item Colo fignificar, 2^d^ liebe^Co/ 
lie me magnopere, Itt Ucbt midf 
feer. Et colit corpus, $tt $^ert ben 
teyb« Hinc culcus , Cutting .Culm 
oracio, (il^t'nwol gc^ierterebJncuI/ 
cus,a,um,Vngeb4»«ret/ vttge&br/ 
vngcjtett. Deni^Coloidem quod 
habito, 5cb worn. Vnde Cultor, 
Ifeinwonct.Vrbseft cultoribusua 
cua,^t'e (l4tti(l<5b/cbct: r?4t fei'nc 
I'wwonerincola , ftin I'nivoner et'ns 
gemet'ne orta Jnquilinus,^tn l)mi^ 
man / bee vtH $in^ in cine anberen 
l74a^t|l«Calicola, itin et'nwoner* 
be» bf mcl^ ♦ Accola , jDer bey eim 
berg/obet flu^ wonetNam Accolo 
fignificar, jUi) wont bef e^m berg/ 
eber fluf tIncolOy J^ won et'n/ober 
be(i9»^ c o 

be(i^e.ExcoIo,54? &bett?oI.Exail> 
tus agcr,^trt wolgebrtttWrtiirac^et:* 
Icxcultum mgtnium,itinx»olQchb 
tctvctiiant>/vtfi 4t:t» Circumcolo, 
yd^ vtnwonc ♦ Pcrcolo ide quod Ex 
colo«Rccolo, Jd^ betwd^te vci^tf 
nmb/id) ifetrc Colonus etiani figni 
ficat, i6mcinwonei:,EtColoma,cirt 
y otc^ ^40 an cin antt€t ozt ^cwomn 
gefc^tchYPftrtinde didcur^Coloni/ 
2iinniitcere, 0tin void au^fA)i<!l[&i/ 
iftnbctftwoiyin ^cwomn* Ec Apes 
Ck>loniam micrunc, iDte btcnen ftof 
fcn^ dnfd^wattn 4»^»faColoni'a 
maiorispopuli quaneffigies« 

Colobiutn., itinfuxt^^lc/^ btt HSi 
metronermel. 

Colophon, pc. ror*'^irtfl4ttiirt5#^ 
mV^J^ daruk olim cquitatu,5(l vec 
r&mp t gen^efeit tint tcyfigcm frtegs 
volc^jCDlophoneni addcrc^uel itn/ 
ponerc , ^ucrbialicer (ignificac*voU 
mbm/<in^mad}m* 

Colotyitin f^rb^SiuccoIosXoloro, 
pcnuLpro. Jd?f4rbe.* Decoloro, 
^d; $crfl^re&ief4rb/ifd; beflecfe* 
Concolpr, ^te^rc^fdcbtg^Difcolor, 
Vrtgleyd^f&t:btg.Vcrfjcolor,itTa4^ 
erki fiVbigXDolorific^f^tbmid^t'g 

Ck)loftrum , JOic bUX mi\d) na^ ttt 
geb»rr.Diidtur cciamColofira,x* 

Coluber,pc.conlCi'nr4?l«ng« 

Columba,ll&int»a»b» Columbus, 
t>erf4tirer*Columbi'nus,a,um,Co 
lumbinus fimus , l^aubcn mtfl* Co 
lumbarium, i^m^^tlb; ^^u^JPro C O JT bin m'fleii .Col umbarius^it^ifn ^d^ 
lelr/o^el:^et: Wc ^4ttbenrenP4Uet« 
Columbae agrcftcs, «C>il5D<^ubcn# 
Liiiix didlae latinis* Columbae do/ 
fne(b'cd?« Bi^a^m daubcn * quas Cella 
res uoca nc , 2lttf?beyt)cit vrnntfc^; 
et*^%i^cell^? nuncupantur* 

Columen,iemreid/(l«^/em<tttffcttt; 
t)aitimg* Columen fatnilide,<6ttt 
cntb^ltung t>e6 I>4a^ gcftn^« *CoIli 
mdla, dtminuriuumX^olumellarcs 
denccs, JOt'e $cen Me &en toffkn I'ttt 
viietben |4t: anfab^^nt) wad}icn/fo es 
Ouerflen vetfd^obenb^t.Columel 
la,eft etiam proprium nome, itins 
^et von ^em ac^erb^ti? vti& p^tirett 
getvecb gcf^tibcn bat* 

Colunlis,6CIncoIumis,e,^e^lln^/t>fl 
iietleQt . Incolumttas , &tfnntl)Cft/ 
vnuerfetung* 

Columna, itin favA i fTu^ proprie, 
Von etmg4nQettflefn/o^et; bol^^ 
Pilauero, Vonril (teynen* Interco/ 
lumnt'um , ^it xoe^tt $wufd^en^etf 
(eulen.Capitellum, IDas baupt/od^ 
2)ecfel auff bet fawl. Epiftylium gre/ 
€e,6aGs aurem,5tetft1^/obei:.rnbei; 
f4^berfanl« alias eciam Spira.Co/ 
lumnael-Ierculis , B^ivenberggcgen 
m'bergangtf e»onn^/etnettn i^pbr^ 
C4 3lbylrt genant/c5 anbtfr in -^^fS^M 
me^ColpegenAnt* Alij uolunt duas 
cfle Columnas aereas , Zwo ert'n fen 
l^,in Gadicana Infula^ 

Columus,a,um,Vidc!Cory]u9, 

Cola£US^penuki|na,produ«l^tnm; 
K voUfpm^ c o 

ColuSj^w IfttrtdfeLgcncioem . 
Collybas,pc»con fctt wedc^lfd t>c» 

btftalacine Numularius SCmenfa/ 

i)4<>tb<^ben/0JJ jwd^ngert.Etmcta, 
cdam de arboribus 3(^ herbis dicit* 
Comatus,a,um, Jt4l13b4«g/o^cl: 
irol geb^^t^^t* CDmarulus,diiTiinu« 
i&imx. ^ et'ntt^etttgUn3lft4^rt'gl>^4t: 
I)dt/tt'ngeyler/tvey4;ct:* Comara 
Gallia y ib^ gatiQ ^»TUtcn /^^funfl 
Cr4»r4(pt'»4 genattt/vtti> burd> Me 
3Bpett vott Jtalien 4bgef<i?eyJ)m 
la^iirt. Cometa , i6m b^dre^^ttgct; 
ftem.Como,is, .Vide inFra» 

Combennones, Vide Bcnna* 

Conibi!io,as,pc.pro. J<it) mad) yt 
^wcf ^^fatni*C6binzt\o, tin 3^wye^ 
falttctimg dns woxts* Figura eft 
i-arf/tt/licrCrccc, utMcmc, adfii, 
qui fed. 

Comagcna,pe.pro,fe[tt(4rtbtr4?<tfft 
©yrie. 

€omcSyitin§ifctt/dnwig$cfkttXtiy 
Nomen dignitatis , $tin gmue.ge* 
com.Comitor, &Comifo , ^s^Jd) 
bcfefte^Comiratus adiuc 8C pafli/ 
lie. Quoufcp illam comiracus es^ 
iPtefenbftftabctt beleytet^^Gomita 
tiis uno Achite, IWeyti voXi)atc 
bdeytiTt.hinclncoinitattis, a>u/ioti^ 
bd^tcwG^mi'tacus^us^quarcdecIi* C O 

tttthdirt^/gzfclfd)afft t^^Bwhp. 

Gommeffor , aris, 34? tiy^nf^aif^ 

ttnnd/idt} ijT^oDet piaije vrtjimlic^/ 

tfH $il vfijcytc ♦S^ommeiracio ,^iif 

jei:£ vti bia»ren*Sjcco.de Viteilio* 
Epulas quadnfana dtrpemebat,ki 
Icntacula, PrandiaOxnas SC coin/ 
meflaaoneSjiSc tey let bie fpey^ vtec 
f(i\tigl^iid)On moigettb:ot/3mbiff/ 
n44>tm4l/vttrcbUffti:tttic^.Comer/ 
fafor,^m pt^flec/jeicgcrelUCojner/ 
fanside X ^xnefTabundus , z, uin» 

Comis,c,€J&Ttfft/g4tti3/liebhd?.Co/ 
mitas, iliebU(i;fert/3iingfeyt»Co/ 
miter aducr, Snititlicb. 

Comitiii,^itt verfamlagbes voMs* 
ppric cvt Magiftratus ejigcn Jus eft, 
€Jo man obecf eytett enx>det/ vd cm 
letlicb^r fan cbac oc$ (lim gibt.lcem 
cift ledicbe vecf^mlung/ ^4 m^ttge 
mc^nc Uttbts t>cnb:l atif|trtcbtct/cttt 
reicbstrtg/burtbtsmg ic.CrancRo 
mjComitiacalata, ^wwdcb^m^m 
bu pf4|fcnet>»dct*Curiata,^4ml 
tJfJ^lU $i/tifftett ietlicb^rt4:brcm£ 
fl^nb biircb be $:m(frf ticcbt benlfft. 
Ceturiata, ©0 m^n btirgeirtney^jlci; 
ipelet/vnb 4uf| ledtcbecCenmnettt 
film W4rb gcgcb?. a Gccronc comi 
da magna dicunt.Naerar populus 
ex cefu & aerate in Ccturias d uifus, 
Xtad) veirmJgeft vH reyd^tuiH. Item 
it^cb b^ rtltec tt? J b^ oolct* lu Ceittui 
ms teylct/B^ »rt.m nuc mti? t>i cm 
mijs t^mcn vS n^>^l 04b/ |^ie jettb$ c o 

G?runara (-omftia,^o mi vcrmifd) 
lct^oc^ aufi ct'ttei: ^ttifft n^d} tfcv an 
ticn/t)uflents CmiaUx^Comitiu (i 

mi foliidj va fantlug l^tclt.Comiua 
Iis,e,wj$iS foUid^e vafrttiUwngegc 
f)6zt. Dies coininalis, f^mgclc^ncc 
trtg 56 l>t'n Corttitijis. Et morbus co 
ftiicialis , alias Herculcus, 8c Saccr 
morbus gr^ci WiAx-s^ioc , )t>cr f(^l 
knt>fied;t>ig, 

Comma„Larj'ndfio, <fcin jctteylug/ 
otJ 5erfd?neyt>»tig / fo t5 fpzud^ no^ 
nit Au^ ift/ncd? f eyn rolf otter ver* 
(l^bt .Colon aute, id eft, mcmbru, 
em gUt>/ D$ cm gan^e vctftant> f)at/ 
Abet nod? nir Qat roUenDetPcriod^ 
poftrcmo,latine orcuitus, et'n grttt^ 
roUettDtei: fP^^w^? ^rgo coma & co 
Ion funi partes periodi* 

Gommendo,as, Vide infrain ucrbo 
Mando. 

Comnieicium, require infra Mersc* 

Comminifcor,5d? erM'c^te/id) reDc. 
8C frequa*Comentor, aris , Jd? er^ 
(lite mit te^e/ ic^ berrad;te mit mit 
felbfi •IndcComcnr at io,ei*n berrad; 
tllng/e^:^ld?tttng,EtComenfarius Ci 
Ue Commcniariu, <6m tegy(ler/vtl 
gcdfd;tnti^ bfid? ^ller l^rtiiMwttgcn/ 
cinfwrijevffjcrd^tttia vnfers tbiSrts 
*»tH)rtn^els . Diari r ite,|^m eii'li^ 
rimg vnftB vct^lantfsvbctant^i^ 
tcbft&cxdi^ Donarus iomeniari/ 
bs foipfit in Tcrcn.Dimi.Comen/ 
tariolus,Comaientu,ein crl^id;i:M2» C O 39 Comenticiiis,a,iim5<6v^i*4tct 

Cominus,Vonn<Tbcm» 

Conmicdus, a,ri , tlwolid^/fSgd'^?/ 
«»c»lge' 4gc ♦ Accomodus, S ilrcymtg 
f6c^hd?/beqttcmhd) . Incommodus, 
rtibequcUd). &.Coir.modufubfta; 
einfiu(5/oC5gctnn,& Cncommodu, 
itin ^d14^e/0iJ vcvlufl.Citra tuii in/ 
conimodu hocfit,i'jgcfd?id)t oit 
bcin fd^abe.lte aducrbialitcr Com/ 
modu,iDajcwal jwrfelbf ^eji^t/o^ec 
|e^ttn^♦Commodliccenaba ciial/ 
latae mihi funt literae tux, Jd^ a^ 
ta$cmal cbcn%cnad^t/t>a mtr t>ettt 
bztefftfl uberan Wtttt.uel idequod 
com mode,opporcune .Commodl 
ras , l^mnu^ltgf eyt«fncommodi/ 
ras,f6m rd?4&.Itcm Coramodo ucr 
bum,3d? mi^/flir^ere♦.lncom mo 
do,5d!? fd^ft&ige/bml>ere.EtCom/ 
modo, ^d? leyb« ♦Comodato acct/ 
pio,3^d? emlepne»Commodato do, 
id^ leyl^eau^ . Acfomodo ,3d^ fhg 
f>er$il» Omnibus fefe accomodarc 
nouit, ft rf<m fid? gegenieberm^tf 
fd^trfe. Com mode aduerb.gdfc^?ic8 
ltd? *Commode cadic adhuc, its 
gct)ctnod)wol. 

Communis,e, (Efemeytt.CommumV 
tas,ftm fcmcynfci)af(t* 8C Commti 
nio.Communico,communicas, id^ 
tcf\ mit/ot>ec m^d) reylbafftig.Cum 
feruis fugitiuis ciuium cauiTam 
communicauit, ^ £t: b^^t ^et: but# 
get: f^d? mit ^enifned?ten gct)AnD5 
Ut t ^^w O^tt fm<i)un vittvAXPcu 
K i Comma/ c o 

Communicant itnter fc confilia^&Ce 
tabf<fyUim mit anat^ccXiotnmxi 
hianimoeflSr, Itins diiln'genot>t>ei: 
fatfftm gem^s fdnJn communi co 
fulere^ Ttilm^uin^i^ cin c^Dt 
geben/fat; ^Ue t4t>tcfi» Scnfus comu 

CoxtLQyis^J^ ^Utt/fi^ o^^e(ui>. Co/ 
pcLis,a,utn, efc^exctmols/iozbtuit^ 
Comptaoraticscui gejaLCttcrc^ Jn/ 
compcuSy a, um, VnQc^ictit* 

Comocdia, fltinga>i^t/t>^xint>i^t^ 
m'&ettr4cl?tigperronenyJ>etrgeiitqr« 
Iit^»ff/vnt> t>4s lebe t>ei: mmfc^en 4it^ 
ge^ef ^svtt:t« Comoedus, jDerfob 
Itc^ gebtcbt fatb^lt ot>et; fpictet^Co 
micus auce,t»er ft^ fcb^dbtSttm Co 
inicus,a,um,ID^ ^ilanci; Comet>f 
gef>3^t« Comicusornatus. 

Compago,fld Compagcs, pcn^pro. 

Pomparo,.;5<^ vet:g(et(f)e*Compara 
do,i£i'ti vit^ei^\mS/8C Compara 
ciuus,a,um, t>erg(ei!c^t'g* hem Co/ 

Jnrcf^Jd^ flell tm4> / ot>a: ott>ne. lea 
ecomparat^quafilibenter hdzt^ct 

fa fie comparatum eft, ^t'fl^lfb 
90tttt4t(irgeot^itet &Coparo fig/ 
ffu(icacemo,9<|^f4tifTe* ftem,jr4^ 
I(bei:ftiitle^e]f4^4ffe/bit^^ ^il wc^i 
Ex inc^modis sdceriius fua coparac 
CQmoda,Terent» fttvcxf(i)afft/oS 
hiingf^ fein nnt^ $^ wegi/v^ a^i^ctet 
r^^^Ogit. SiccUdmus,, Adamidoa^ C O 

COmparandas,nihil utilius hrgitib/ 
nibus,16s ijl m'dS;ts nii^cts ftaintX 
fci)(tfftm 51I wbetftimmen/irebec vtt 
^u^^eb^rttf^ Compararc labcllala/ 
beUis,!Dtclef]feenp*tf4mmeft^>»7lte, 
id eft, ofcularutDjinfc uxor copa^ 
ratjid eft,exornac, ^i^ t>ad (id) ^te 
|?4i>^fr4u? gcfcbtnii<^.Compararc 
cxcrdturaj^gitt fecga ^<5r $^ fymat 
f^mten«.piciiiius, Comparoteilli^ 
uel cum ilia, uel ad ilium, 94^ ^^^ 

Compedes,.uidcPes ♦ 

Cbmpctidium, req uircPcndo; 

(3ompercndino,as, 34? verjicdbf 
1^5/ viivon tag $il t^g/i<^ l)<>lt vflf 
vedcitgetretComperendinaiio, Itf » 
ttuffittg/ verl^inbetttrtg/venrcylwg. 
Slcem. }kin vixi&nUgugbcbctp<tti 

n^d^genben t^g^Vnde dies compc/ 
rendinaria, )^$ gctid)t ^tiff ben btiti 
tent43.be|itm|)t*tcalis comperen/ 
dtnata*. 

CottiperiOjUide Pario^ 

Compita, plura* WegTdS^eybe /bo vd 
V9c$ jilfommm flofjien/ ober fid) tcf 
(ert# Compitaliria, jfeflbie^iifffoli 
(t<^enp(&^en begongen wwrben, Ec 
Cbmpicalicius dies^^erfelbigfef ei: 

Compingo,requirc Pango*. Ctai* 

CompkCtor, 34> begpeiifr gen^idS?/ 
|[dl;vmbf4be«. Cbmpkcfloranimo^ 
Jdl^bea^rd^tcCoplecflortc amore^ 
y^ (tebebi[4>«Compicxus, us^fttftt 

Ciompofr c o 

COttipos^Wc^ti$/i}abis* Compos 
eft iii(fioriXyitt^;tt Den (igerobert/ 
ilbetfummett^Compos animi, wol 
beffimieti. Compos radonis, Veti 
nmffti$.C»ompos uoti, J^tm fetit 

Impos, T»midi^tt'2/mtt)&bt'0/ot>ei: 
vnQc»aitiQ,lmgo& maids> Vnftn;> 

CDniprim&, require Premo*^ 
Cotnumyfiin itatin itomb^tby/Xtu 

Ck>ncauas,requtreCauo« 
Concede, require fupraCedo« 
Coiicentus,uide Cano^ 
Conceptaculum,requireCapio, 
Coticha, ^tn l;4ttf<l;&ltget: vtfi^ /dtt 

»iettiLt^» Gonchae cythe riacae, )pie 
tmet:fd)nedpett/bi(ep&rleittt0eb&ren/ 
ctn palemmiltter« C onchylium SC 
Conchyle,ft{rt vtfdS? meytietrfd^ate 
vonwel4?empui:pttcf4rboc^rc^^t:^ 
l^ gem44^twt'tt« Skuc MurexSf 
purpura. ltcm,fj(t:biepiMcptirf4i:b* 
IDftrum ide^onhyliaca ueftia, ettt 
putpnt Ckyb. Cbnchyliarius, <(ttt 
meet fdt^necf en fa^^Conchyca eti a 
srPlauco dicfhis*^ KMurilegulusa 
Muridbus iegendis.ln codiceluft* 
Cbnchaicempro Bucdnaudcuba 
itintmmmetm, 
Concilio,as, J^ m^ gfiHai^ vtt 
f&ne^f tern jf^ tUft jil/otf aberfniif ♦ 
CkmcOiascibiodiuai^^m^flM; C O 19 e!nI>»^.Hmccondliatus, itilMfh 
^etvegen btf^d^tX^ondliacio, t^eirfft^ 
nun0. vertt^g.CondliacnXjeto vec^ 
fnitertn»RccondIio, 54; verflntpi's 
&cmm/t4^tn4<^«9t'berefn0.€cRec5 
diiattO(»^m nrtber etn^ m^tm^bc 
ten bie vtteihs gewefenCondHabwr 
dus^ a,um, V^(&niig* 

Concillum^eCn verf^m (tmg ^il r4bU 
fc^I^gen.Conciliabulum, eft locus 
ubiconuenicur, t^j^on b^ man foil 
ttc^ t^erfamf ting ^a(r«^ 

C!oncinno,& codnnus^requirHZ^n/ 

Concio,itcmCondonor,& Cnu5» 
huiufmodt, require fupra inCieo 8C 

Concoido,requireCior» CCio* 

Conculco,uide Calco* 

CondiOjis,quarc« con/J^ bevwct^ 
befptenge mtt wnti^/id^ nmd^ege^ 
fdi)tna<i* Condimencu > Mtdcf ge; 
n^iiiTQ oberb^s ^izfpd^f^c{(^ma<Xt 
ni44)tiC6tididdus,a,um, dngjtfxU 
i^oberbel)4lt€« Condiduus,a,u» 
35ci}dt(g/^a8bd)(ikmmasxffecbi. 
Condiduamala* ^pffet bife wc(t)4f^ 
f^b / ober bteman ge^^lim tt>^t* 
tBedcunca Condodenuatiieft,Co/ 
diturai(demquod Condiimntum^ 
Incoditus»a,um, Vn^il^madl* pe, 

Gonditio,oms,X^n fixUbin^, C pro* 
ttmtji^iSo dbi eacondidone, uc red/ 
das, J<!fyg^bkstnitfo\U^tm tm 
hinimttx^ batmfrsm'ber 0ebe(l» 
Item Condtdo,IC6i |l4nb/ei(H^ftcr«. 
Homo medtocriscondidonis,eKits 

K a Coii c o 

Conditio tonporum tad's nunc f ({« 
Ibic mt ffalU fid) / cbct fUn^ ) Qun& 
l^|fp>ixcc{lniearum rerum condi/ 
cio,3lfb (lon^ mcme fac^mPero 8C 
oftrocondttione, Jd) bmt andn 
ftan^ o^cx atnpt* Accipio conditio 
tieni,5clt; niin D4d ^ngeborte ampt/ 
ct»Dei; verrtrag / o^et: ge^tng an. ^^ 
yenvtlltge / Jd) bcgibmi^ xn^n 

Condo,is,uidc in uerbo Do* 
Condulus, 6dcondalius,ftnger ttttg* 
Condyloma,pe.pro, itinttudb\<t^^ 

rer/oOet bl&tetltn am f}in^vcn obit 

^r^.Diocur Hemorrois caeca* 
Condylus,p<n,cor,J6mfinger fnob/ 

item ^tn fni^<\ bas an Den ftnge; 

tcnwad}^u 

ConflidiOj&cofligo, require Fligo 

Confuto,pc«pro»5d)i»it>erlegc/;jd; 
abkfttci^obbct geflillc mttn>o:tin/ 
mad) )^ (<l?4nDen*Confutario,i^tn 
vexwaffun^wibcxkga^abkjnuQ 
ficfuto,& RcfutatiOjidcin. 

Gongiaiium>i^tn^tir|leng»tb bas 
eirt %€ffct obct fiirfl btm gcmetnett 
»oWoW>ei; frewnDen fcl?encfr/l?eygc 
Congiartum, jO^^baxfxicQsUih 
Unf^mdlt/fydgt Donatiuu. Alio^ 
quin Congiarium proprie idem 
quodCongius* 

Gongius , idem quod Chus, ityn 
mefl bae vniifMid) bicf nmfj Ijdt 
fid)6 ei^tatiOB*\iinc fit Congialis, 
KiP^0 cmC^nfltV ^((c*Fidelia Cpn C O 

glaIl8,apudPlaut, Utinbtqmh^ii 

ger^rag. 
Congius^&'Congcr, €ittmcerfifd?^ 
Coniecflio,^ Coniicio,uidcJacio# 
ConiungOjUidelugum* 
Conniueo, Jc^ tl)i1n Die an$m ^A/id) 

bUn^e. Per mcta« 5d? filK t^nrd? M« 

finger /id? tb^n glcid? ab fcbcid?s 

mt!!nconueniccer,€>tar«Mg4d?rtg. 

Coniucntia, vbetfebnng/ nit ad^tug 
Cotior,aris,5dt? vnt>et(^be. Conatus 

&:Conamcn,^infMmenicn/»nDec^ 

fianbnn$. 
Conon, ittxn eygnetnameins Zt\)ti 

nicn|ird?cnl>AuptmAns» Itcme)n« 

3lfli:ologi* 
Conopocum, itin vmbhanj vmb 

cin bm/obct fhnft f ilr Me nmd'en* 
Conquinifco, yd> i)iibcbae fyaupU 
Con(cendo,uidc Scando* 
Confcifco,RequircScio^ 
Confecro,uidcSacro# 
Confualia, Vide Confulo* 
Confilmm, Vtin tabt/an(d}la$ Xlon 

filior,aris, Jd) tabtfd)Uic^Conri[i 

anus , cin t<Tt>r geber.Conftlium fig/ 

nificatctiam iDiebeflimprenoCJveK 

io^bnetett xhbt obct tUt)Ut* 
Ccnfido, require Sido, 
Confers, &conrortium,uidf Sors; 
Confo cio,6<:confpicor,uideSpetio. 
Co nff antino polls, cin fiat in ^t}za 

tiV>,abastizantium* 
ConftituOjRcqujrc Sraiuo* 
Confuefco,uidc Sucfco, 
Confulo,is, i^ fr^gr^t^iJtCu accu/ 

Gtiuo C D 

ratiuo«ConruIeprudenciorfm, JDtl 
foil: et'n wcifexm tabts ftagcnXlon/ 
fulo boni, Jd) \)abs md^rftf r ilbd/ 
id^ ttims ^t gilt* Cum dariuo figni 
ficar,;jd> gib ein rat>t»Quid ribi con 
fuluic mcdicusC Woa \)at Uv^t 
Ar^t gct4^tcn c Itcm,ic^tbilnf«c^ 
febctt/tcb bewdte^ConfuIere ualetu/ 
dinu^etr gcfutttbctt pflegcn^Confu 
lere fuae libiiini,Banem tm^twdlen 
ti4d|?f4ren.SicConrulcreirap, jDm 
joirt vcrb^rtgcrt* Confulcrc liberis 
fuis , ean^ hitDem f&rfcbe / vcrfot^ 
gcn»Cofulcrcaurcs, ^^afTmcrdf^ob 
es T»oilante* Nonconfulishonori 
cuo,^ubetx>4tf): &et'neetrmr.Graui 
f cr dc fc cofulcr e, ittwas fd) 4 t>Ud)8 
ttegett >m fclbcc fwrnemc.ConruIto, 
fr<qucnt.2fc^?ra5trd^4ge« EtCon/ 
fulto aducrb^XJC^olbe^dc^t.ConfuI/ 
tor,lfcm radtft^gcrA^itS) gebeic*Con 
fulcus nonicn, itinwdfct/vcxftltnf 
^tgednconfulcus, a,um, Vnwtip 
vmctfthn^ii, inconfulto domino 
abiit, <|^t'flbttttt>egg4ltgcn/btn^er 
md &e« bof j^/vttgefragt ♦Hinc Gjn 
fultusiuris, 8C lure confultus, ft^yn 
gefa^ verpinbiger/ J5 bie rcdt?tc vg* 
legcr^Et Conrultum^ftiin cv^antni^ 
tin fcb^Qting* Senatusconfulttim, 
Itinttfantnv^ vH gcbot bes r4bt5« 
Honfulyd'ti burgee mafler/ 3rfletV 
jler/ ober ^etbm b^c^ff en gwah rS 
»iir^e batt'netner fteyen Hatt.Pro/ 
conrul»^tnerbci:mit4tUvo(m&:^; 
litgcm gcwifU man Mnbtf^^^fft ge; C O 40 rt, jb46bem butgermetfletr^ilgebJ 
rtgifl* Conrularisproumcia,l||^]^it 
lanbrfd^aflft bfe von ctm butgeic md 
ftct vevwaltm wi'rtXonfuIaris tte, 
ftynct^exbutgctmiyitct I'flgcwc^ 
fcrt. Confulatus,I>4flbtttget:me]^^ 
(let ampt.Confu^, alias Nepcunus 
fqucftris,)C>ergotbetr4btemVndc 
Confualia, orum, fcftvn^fpjl bott 
felbtgen gott $il eeten* 
Confydero, Jd) bet:ra4?t/beben*Ci 
Confy derate aduerbium, Jbeb&d^t^ 
iid^, vJonfyderatio, Jbebemfnng^ 
b€ttad)tm^. Inconfyderatus , ra» 
tum,nomcn, Vnbettic^tig/ft^pg^ 
Contagium, require. Tango* 
Cotitemplor>& contemplacio, uidc 

Templum. 
Contentus, Vide Teneo* 
Contingo,RequireTango# 
Continuus,a,um, Stntindti^iiixi^ 

deTeneo. 

Contus, $tinftanfi6bccfpkff/itY^ 

(Idng bee fd^iffUutm/ Xximit fUbit 

heffe b€s iPaffetB eicfaren* VndeCo 

tor, arts , Jd) verWttberc/ >^er)ifebe/ 

f4nme.Perconior,;]fc^ erfrAg(«C5^ 

tatio,Verjttg, 

Concta,€Fegm/ii?t'ber,VndcContra 

rius>a,um,xipi^ec^g/entgegmCofi 

trarietas, tOt'bertgfett« Sed Contra 

fi eft aduerb.figniri«Victfltm,|>ec»€ 

be^1b/^at gegf^'tce apud<Iice* fepc 

pro fccus ucl aJicer^aAltuparticuh 

ac^ucl c o 

fl^uelat$,uel quam. Vidcs tamen 
omnia contra acdicfla Tunc, eucnif/ 
fe, j^ufid^fl Abet Ms alh^ing^M 
petit t>Aif fte ecfa$t finb wibexfittcn 
ftnt>Icera.Concr a eft ac didcis, its 
an^ctft wtibbcc itfkim « apud 
<undemSiccro* 

Contubeinium , ^in tottc/ ciS but^ 
ftuQ^Uut /^ttm gesvonlu^ $ebett 
xoatcn/itJ)auptman )rec4nus«ln/ 
dc acdpitjfur cin letlid^e acfdfd^afft 
oOer btit^ .Contubernaus , e, ItTtt 
bMtflta/bur^gefelU 

CQntumax,Vng<l)oiO>m/wib«t:rpc* 
ntg.Contumada, VOi^tfpcnniQ'^ 

Contumelia, ifem fd)mad} / Ufic'^ 
xtrngf Contumdiofus , ed)mad^i 

Conucxus^a^um, <E^ebo^/4tten; 

b^lb j^tConuexicas, j|lrumme« 
CQnuiciani, i&Ln fc^eltivott/obet: 

fd^nu^ reb.Conuidor,aris9 Jd^ U 

iUxc/i^ f(A)Htt 
ConuSjicm bafi na^/b4fl f ew«Et Co/ 

;i^ quicgd tali forma eft, Was <rir<» 

Coni&rus,a,um, ID^ fptQigftud^t 
ttegt *Conifcra cupreflfus ,Et Com'/ 

bfe^angen Zfyjtfdescnanttt^si. 
CoDifcaie, ibie (hcMen ^efameti 

(la(|elvwfe^iefdS?a(F* 
CooSjSiue cosJRequire fupra Co. 
Cophinus,penul,cor. fkin fozbSsL 
«iocvorbts« C O 

Copii, <fei'rtt>betrfl[a(rt3?t7t/ei*ttvetr; 
miiglifg^eyt/leyci^ttgf eyt/<>:5 gew^lt/ 
mAC^t .Copia diccndi, JLeic^tigf ef t/ 
vttb t>ertn<$gen $ilrcbm. Fadotibi 
copiam,5d? v^tgiinneDtr/ober gtb 
gcwaltJn plurali Copiae,arjni,atf 
^auffcn ftic$s voW* Cogere uel 
Colligere copias,(riiegd w^<Xfam^ 
lenATttff'nemenf undcrecopias, |D> 
fnegs l)^2ntbctlegen/obci:ei:r4^^^ 
|;^eti •Cppi^ item fignffilcat , Re^^d^^ 
tttmb.Noui copias tuas,3^d; wefft 
xcoiwictcfd) t^v^bifi. Aliquando 
copia in fingulari pro exerdcu inue 
nitur^ Vtswitutwan Auc^Copia 
inCm^{ihri,futanfticQ0 b^t QcfUn 
tmStd in plurali frequentius,& re 
<flius *Copiola,diminuTiuum , ftin 
Wqrns |)Cilfflf .CtCopiari cafirenfc 
uerbum, ftinfticgif^ wott/bf^ 
man nitnpt fUt md}tcn/ obct; b4ff 
frteas \)6z fletc(etreivgr<$f)eren*Co> 
piofus^a, urn , iibetflxiffiQ.Copiofk 
aduerb*vberfiairtgfli4?* 

Copula, cm ^^itlenbeffnmg/et'tt b^nd 
cbctfinopff* Dctrahe canibus co/ 
pulam, Brtit>eben f^nnbm btefttup; 
pel banb 4b*Copulo,copuIa8,;jd!^ 
f ilg/ober fnupffc ^hfamm Jt em Co 
pulor,ans^€ponen8, apudPlaun 
iCopulantur dexteras,^iebCetcnb 
mti;btered>tef>4nb« Copulatiuus, 
a^umy^cfcmmenf&gt'g. 

Coquo, 3f<bfocbe/id!;m4<b^e]ftt'g» 
Coquito , 8C Codito,as, (requenc, 
3(^ f o4^cemiig«€oquu8,.& Coc^ c o 

C\AinZyCinfud)m * Popma, i^incff 
tKfiKlS^«CoqumariuS)a,uin, ^as 
^^afud;)cn gel><Sn.Coquinariunt 
ua$, tftin fv^at ^fd)itx,8C €k>qui/ 
naria abfolucc. ^te fwtft $^ fodi)m* 
IiremCulinarius, a^um, idem quod 
coquinarius. Coquinor, aris»]rd^ 
ftbc bU ihmft^fotl^ .Codilis, c, 

^ilis lapis , ittn $UQd ficin *fSo(f^i/ 
uus^a, urn, 0fif6^ «Co<^ua legumi/ 

lii, diitemn fi^(i)i!ct%^f^l*Coai 
laride*Compo«Concoquo,pf.cor» 
Jfdi) tfcdi^^ft maUdi} tfinwc ^Cttnis 
iUeno facik cocoquif, J^itfpcfffift 
•ttt ^itlWlf0Mccaph«ic^ ^tA^ lett>e* 
Concoquerctratn, ^en$om dulM 
ynd vbenvt'nDeif. Decoquo, Jf4} 
fHU^ dnroci^o^MnitiJbect .Coquen 
doabfuino«l\uftuin adccrdasde/ 
coquere^ jbm mo^bigvtfbmbvit^ 
ten tef (an Teilbcii^H^nc decoqucre 
paorimoniu ^i^^ttbvH gdt vnnii^ 
lid) verfd^wmbetiV vent>ilmpc deco 

coquo,8i: Pcrcoqut), Jfd) fo^ ot>ec 
biwc wot / volfiiiflletdi^^Jncoquo, 
90 fodi^^iftiet'ti* IVarcoquo , 5d^ 

dcPrarcoXy^rft^eflt'g* Recoquo, 
V^fod} i9t'bcmmb«RecoAus ho/ 
ino,aini9p|0c&btci:/nilgetrtmnr4^. 
I^ccodhis cibus , Qiwmnu fperf ♦ 
<Boi« i»M (Kt«« Item, |^^0 gmit G O 4» Concors^ ^niM% t f^oncoiido* 
qfc|? bin einl>eUta^tL4> binjji^d^fins 
ni<^»Concordia,iin(KMi#eyt»fioii 
cordada idc^DiTcors^irspe^trc^^tiig 
vnanbelfig* Difcordo, Jd; b|fnt^n$ 
eittttf ^Pifcordia, twcftt^tifficfU 
EcDifcordantia. fecors,|>nbifttid 
met/tot^tiQ. €ecor9)ScSocors» 
Crft^/fattl/^tnl&,]lfg« Socordia^ 
iginlAfligfm. Vecors , ^d^^dUg^ 
vnfinm's ♦ Yecordia , ^d)dU^tru 
Cordacus,cordata^ cordacum,V^ 
0«»tbig/svef^/flilS«^rdacc,ipey^$ 
\i^* Corculum , idem • Eft eciam 
Corculum diminuduumblandieni^ 
ds.Cordi crt.fteQdUbi/csQdu^i 
Sel.^rdolium , ^rbermbb '^i$^ 
iiyb * prxcordia , prapcordiorum* 
plur«can • ^ nei$ villbieitigetve]rb* 
Praf cordium, ,ba8 bertj ffchbij* 

^otM y Lactnccoruus,^in ropp *Co 
radnus, loa$ iim xofpm )ft ii\)ii 

^otzKiSyfltinbvcibcf€cM)(b<Xtna 

CotbiSy^binQefh^tmf^tb «Corbu/ 

la^diminuciuum^^tn f^tblin* 
CorbiCse , pe *pro, Maues oneran^, 

ILafird^iff *Corbico»as,;;d^ fxillc* 
Coi:cyra,pe*^» f^tnJnfdb^Vtnt 

bigcxmit Wft von ^pt'ro* 
Cotaaba,ain ftm^yTpanwbatMff 

jCticantismb^KOtec^gebo^en* 
Cordus,a,um,f^p4atgebo-e.Cordi c o 

^fi^ib^tmfin^ .Cords, if^mb^c. 
Foenum fecuadanum. 
(Epcinthus, ^U (IM (Sott'nt^ett t'tt 
Xd}ai(^ gdcaert.Vndc Corinchius, 
a)Um, (Eorinthium (s» (totmtbtfi:^ 
jitt^*8C Gortnthia uafa , itcxmc gcf 

mefcl^m icfifyitt * Corinthiarius« 
9^err<$Ut'^e gcfdi^t'rt gcmf)4tCo/ 
rinthsacus, a, urn, )(P^^ ^ii^ Co^ 
n'titt>t'ff« 
Gorium, iS4tit/(fo^t .(Coriaceus, a, 
um,4t'^«H«Conarius,il^m U^er 
gerivcr^ Goriago, Oh'n ^r^tuilKyt 
^rod?^etvroM<l>attt4tt Deitrtppl 
f l&bct*€k>rngium, O^t'nnem^EcHx 

cono,3s,ucrbum,74? f^^^^ 
tCornix, a^i:tt^ig.Pornicula, dimi* 
Cornicor,aris,pc,pro,tt<b fc^aeye/ 

Cornu, ^inf)ozn/iinftimi^tflufi 
|en.Cornucopiae,^t'nl>o:nvon D^ 
gcy^ AmaldieaM'e 0ouem emcrei 

^itttuxd^ gefwlt »4r&*fndc acdpi/ 
tur, ^iit: allet: ^in$cn iibcxfiUfliii 
fcfU Cornioilum diminuciuum, 
tkin •g<$}iUtn* Jtcra , Mtin ^ierb ^ec 
ftricgsUtUm, vom b^wp^ttmn 0e; 
f^ecfr«Corn(cen, ftin jl^oztibiafcu 
Cornfgcr, cJWtnertregtJtadiA' 
cft^achuSySC icapingebaturXor/ 
nipes,;p4»b3trrwtt(&i|(>4t^Gornu/ 
pcia, JD5 tint t>c bomemfloff t. Cor 
niirus,t3i,tuni, ^cb<5met tbten c o 

m^er.quidarniiocanr, iftinkQttul 
b^um/o{>ct:tpef blett*aliquando ac/ 
cipitur protclo^Cornii, iDiefrmbt/ 
^tt:l4a/o&ctr b^d<5p|^«pornetutTi, 
^m o^t ^4 foUtd^e bo&m tP4cb|ent>* 
Bc(iorncus,a,um, 5D48 4»gr5Ui(<; 

<^orona,M^mfr^n/o^e^:ftr4n^cbrtp 
pel.(Soronatriumphalis, etnl^ran^ 
von 4,otbei:b4um/tvelcbent>et;4ti^ 
tt^^/^t €inttmmpi)i)icltc ^Coro/ 
na obfidionalis^ O^ttt Uan^ von 
ffcfta^/ ber eim ctiSfct von ber beri 
gcrting ivrtrb geben.Ouica corona, 
i^tn^ranQvonefcb4f^/ beembuc 
^ev bein anbeten g^b/ bci; in betnt 
l&ben beb^ItenbctttCorpnamura 
lis , 4^mgifIbenfranQmtt$mtte/b^ 
bem/bet atim erflen atiff bcr fet't^ 
mauven fleyg / gcgcben ivarb • Ira 
uallaris erar, J^cc bem/bct vonerfii 
vber bas boUn^etcd* t^cfg w^rb^e^ 
bett^Naualis corona, iMin gulb^ri 
^•^n^mic fcbtff rpio«»/wrtt:b t>zm 
gebm / bet: x>o?net:(l in tKt ftnb fcblff 
fpr^ttg^Corona eciam figntficac*e|H 
vrnjUonbcnungcdn magna docflo/ 
rum hominum corona haec dixi'r, 
mt i)at bas getrebt mttrett vnbct vtl 
gderte Jcem corona , *iit gefimpg 
CIS f4tta<i) I ^n et'ttem b^ufl /obcr ge 
beuw/tPt^Icb^^s betitrigen abrregt* 
alias prf ic(flura,Corono,coronas, 
ucrbiim, Jcb bef t:«5tte .Coronam€ 
turn, ^m vtlc bet; ^4nQe/ oc^ f r^09 
blflnKttt CoronariuS) j|ih fr/Vt^ c o 

Wfet^ctr.^ccm Coronarius ,a,um, 

i-uni Coronarium, %vanl^ golD* 
Coronuladiniinutiuum,^in^t:ettQ 
UiivoDct ving Corolla idem* 

Corollarium,aii jilgrtb wj mSiibct 
^J 0it)t ^5 ma fd^ulMg t|T. Aucflariu • 

Coronts,idis,cinfd?ifffd;n<;bcl/cme 
fctltd^en things ort/o^er en^/fpiQ♦ 

Corpus, ^mU7b ,Corpurciilum diV 
minutiuum* ^wt fleyn^ Icyblcm. 
Corpulentus, corpulenta, co rpuleti 
turn , /leibl)^fft/fey(l ♦Corporcus, 
a,um, Jteybtg/b^ctii Uyb l)(tt/ffd} 
bat/vnt> Qwyffig tftJncorporcus, 
ViftUybiQ «<Lorporatura,X>tegtofrc 
c^gcfialtbcsUYbs .Gorporo,cor/ 
poras,3cJ? cfi tlcy be/to Dte.Ec Incor/ 
poro,as,6^oncorporo , I'd; wirtd^ 
^er^men iit em le)?b 4^ncorporatio, 
Itin inkybung .Corporc uitiatus, 
jlpct; mangel an eimgly^^^>at 

(Eorfica, pcnulti ♦ corrcpta, ^tn^^fcl 
nitfctx vcn^atUnia fm mcexbas 
Itgufhcit l>cy jl ; Vn CorO'cum uinu 
Romae inter nobilia habetur* 

Gors,corus,Vide fupraCohors. 

(Cortex, SEirttri'nb.Corticuladiminu/ 
duum.Et decorticare,5^ic tinben ab 
^kfytn/Td^elcX^corticzr^ canabim, 
i^anffxitf^m /Qbct rqrtett,Excor/ 
dcareidem* 

ttortina, penultiina producf^a , i^in 
fbrbfeffel. Iceni, fJtinutin l^aff/bat 
inbk wavfagmg gibeitwurt.Tri 
pos,pr^terca, Iftift (erg/ obct ^erfc♦ 
ttortinalc, ^m on l><> vrt gvoflcip^ CO 4» 

(ctrbfelfclfiitb, 

Cortona, ^ti fintt in ttufcia* Alij 
(prronia. 

Cor tyna , ucl Cortyna , ttin ffmitt 
(^tcta* 

(Corus, V«de Caur^attoltwePm*tt^;' 

C orus, ^tnmcff bcf ben Hacbrecrcii, 
^?alteirt vnitb vHt^ig itkbxmnosg 
Quid fit A^edimnus uidc infra* 

(Cor ufco, as,ydi?fcbcftte/ erfd?«rtfe» 

(£oruus,Jtitt «^rtPP* 4oruinus,a,um, 
jlp48 von cm rappen ifl* 

Corybant€s,pfAffen JJ <|?<5mnCfbc 
le»/pt5 t^ttUt tilerneret Jottia* 

Coric^us, l^tn et'nivonct: Ded berg^ 
Cotvci in pamp^iMa/batin vit fd;if 
tanvct wave • JideCorycaeus , fiic 
cin rtttff lofet/ xH an^U>il)ct w j m^ 
|>4nble»Corycjus auuultautt, pro' 
ucrb.feoei'mreittl>eymU'4; bingcr^ 
offnct obcr x^tKttm ift* 

Coryciuni,^itt b^ot rotrb* 

Cor y cum , ^tdtt vtt berg tn 4iti'ti>/ 
^Abcyvtir^flftr^n wa^fk*Vn(io/ 
rydus,a,um, 

Corydalus « lat •(Cafllta , Vide fupra 
Aiauda* 

ttorylus,pe,cor* ein i^afclflanb . Eiu« 
fru<flus eft auellana^gt fupra^Colur 
nus,a,u,l>rt0e«Coryletu, flfmon 
ba vA Ijafel ftanbcn w^^^fen. 

(tor y mbus,et'n kbi)6wfoxn /ocJ beet 
Corymbifier, bj f6lUdi)c beeie tregt* 

<Eorythus,pc*cor*et*n ftattintufcm 

(toSjIttn wc^ftcin . Cos olcaria , ^ttt 
Jll(levn*Coticula diininutiuum* 

X a Cofmus CO 
C|pfmus,latine mimdus,^t> n^dtlce 

o»ffiniiQr. ({brn[iographus,pe«con 
ftintvdt biif(i)zc(bcx* Cormogra/ 
phia,a|er4>mbtmdt>et:«^tMicro 
cofmuSy paruus mundus, pro ho/ 

men we^\l,yndc Cofllicij^^d 2ipm 

etngerc^iedi>t 
^fta,^]^nrtpp« 
^oton€um,Cydoncum, jfeirt Wttett 

Ck>churnus, 0^inf4)&d)tfenbk%vai 
fjM antt^^m /alimbcfbm f&ffett 
bequem* VnCochurnomftabiiior 
didtur,i£t'n vtlbeflen^tger Jtetii Co 
thumus, cinf^ctiU^ pti^tigioKi^ 

f^6^/pant0m* 

Cotumix,^nix^4dbtcf« 

Cocyla, ^£ini)oliKitufg^fd)itt^iiYn 
me^/eiii fxctUng/obct ftixtbiil eynet: 
ma^/c^nhtdinJicm quod Heoiina* 

Couinus,i|^'n ^^rdl> o^et: f 4i:ren*Inde 
<^oirinanus^a,um,Couinarius mt/ 
kSfitCnlhntegs nu^n ^et: miff eun ^41: 
«m(ire]ft*ut oUmfo(m\ 

Coxa,&Coxmdix, (Bfn^i$fftmn 

Crabro, IKt'n^m^ti^JrritareCra/ 
bronts^pic^t^Uttun ^kfH^it^l mS 
getf^^oucrbium. 

Ccancum^pe^protCran^uni, itgn C R 

^rapula> -jg^^upiwee baa vcmwtm 
vmb vn$imli4^em puflett f timpt* 
Itcm,Qtd?kmmei:ef/f«Ucref* Cra/ 
pulor^3^ rdb|(etntire« 

Crafts, larin cmixtio, ^tit vetmifd}^g 

Craffus,a,uin,5Dic^/fw^t Pcrmcta, 
^oU / )(^tmerff en^tg• CraOicies , Sc 
Crafflcudo, ^cf$tc/bidl<. Craflarc 
& IncraffarCjjDiidf o^erfev^t m(Ui>; 
en«<Craflrefcere, ^tc^vtt^fey^txx>^r; 
^cn* CrafTamendd ^raflamcncum. 
Idem quod Crafllicies« 

Ctas,5c Crailino^aduerb^m^otn/mot 
gert»flraftinus,a,um, inotnbctig, 
Crafi;ino,as, Procraftino,Rccrafti/^ 

crafttnado>Vcir$iig* 
Cracer,cris,pcn Jong«S^ Cratera, et'ti 

ilub/o^^rbmtlbe^ Itein,lD4aiod> 
I'm becg ^m<i/ Mir<^ ivekt^d t>as 

Crates,uel(tracis,^tui(lo^otK:r^i;& 
Ci'adcus,a,um,l^4d t^ott btu^2>^ tt^« 
p: €r^tirtJi,mtfy$xbinbidlm*CrsL/ 

Ctambe, latin clBraflTica^ %X^r4Ut/ 
aut fpedes cius.Hinc Cratnbe rcpeci 
ta>prouerb« 0tinvtbtUffi^vbirUi 
am/maffkfbiQpi»i* QiiicquidcS 
Faflidiofii* 

f,tco,3LSyJd)ctf(^affcM$ni^ta.hz 

yd^ ei^fie^e/envele^preareconfulet 

Jl5tiirget ma'flet eti9e{en.Icem Vicio 

creati confulcs^ffpe Icgicul aptid Ci 

ccroncm C R 

C(ronem,SCaItos, Vnoxbmidi^} eti 
}»ilttbnt$€rm€i^* Jcdcrcarco/ 
jiu uel pcciculu,qcP apud cundi Ct 
€ero«legitur,fignifica(Parar€, Z&^ 
tic^tw/v€xfd)affm* frcator, i|yii 
f<i)Spffct*CrcsxiOyiirniKfc^afhtng 
Crcatura,cttt ggfc\)^pffxompPro/ 
atOyJfd) 0ebter/etfc()4ffe« Recrco* 
)c(> et:qu^erget^«lccreatio,£c$ 

<Pi:ebcr,bris,bre,^m<ltg» (prcbritas, 
0^tnffi^fcyt*CHhrb aduerb. <(>flft/ 
imffi0x^. Crcbrcfco, dCPtrat^ 
brcfcojincrcbrcfco, '3d)xoUt^tiid^i 

}»(tt/ tdt? vettr^D?. Ne credas nimtii 
opibus tuis, V^U$ ^ic!> ttit jft vit 
4ttfFl>eiit reicbtiiii^b.ltemjjcl) be j^l 
l}t/ oDer gib j^ verfbsgen* X^^^ *^< 
cibicredidi, ^c^b^b mtc^bt'rgai: 
)il ben^^trett giebett*,(Sredere fe uentis 
uel pelago,^cbiff^« Sic, Credere fe 
pugn^j^tra'tl /fic^ m flreit w^gett* 
Sentenciafuam iicceris credere,fetne 
tnefrtttrtg 4i>flrrc(?teiben m dn bticff 
p^et bff d; vetr^cJ;rteti/ ocJ id) icifyi^ 
Qatmihipecuniamcredidic, nunc 
repofdr,ibei:mii: ^ gelt getttKtib^t 
^eccrfoz^di^i^tiPtber^Hinc Qe^ 
ditor , ?Dec 4iif tef (Kt JPebitor, JDes 
fcMbittt^^ponCTedo, jgd} vttttav9 
obev befilt>e^Qtt€l>*f7redibilis,le, 
^Uiib(tcb/gb»bxvubtg.Incredibi> 
lisMyVn^aubwit^ig/ oi$ vngUtib 
Ucir»^rcdulusa|Uai) 4?c;^tg(^ 
C R 

tt/t^getii8Uttbt.Cr€duIica8,i 
^4tib^effcX}ui,Incr#duiu8»C 
aedulkas^concraria funu 

Cremaftheres,pf .pro^jDieo^wt an 
iveld^eti bie ^bett tyan§txib* 

€lr€meta,pe.cor. AinH»9Jtaiii* 

CtcmOy2iSf3C compa*Concremo,i((|^ 
mtbttiiXirtmiUiOinf^taitif'pdft 
^ie4ttbel:pf4/lotft>4fenbletbt^$0« 
en/tumeteti t'm t:)a^tu 

Cremor,oris, xnA^t^icmanauQgt 
bey^Cem f om trudrt * 

^retia, (tin $ctf(^mibnni/fxinntm 
Sicuc in Sagitta, ^$ l^oUc&mte/ am 
pf^d/b4e« aftbiefettnenmctgefleii 
obbeic ^izftinntan^im bogen* 

Crcperus, a, urn, Vngen't'^/^u'eifllU^ 
lid^tVnde&repufciilum, ^t'e^eid 
4bent5 vtib mozgens / ba man nic^t 
n^et'^t obs tag obec nac^t kf* 

Crepida,pe.cor*^inrodoberpantof 
feL Creptdula^dimi. Crepidarius, 
^inpamofTetmacli^er.Oepidacus^ 
a,um, ipt'tpamoffleiibefd^ftdt^t* 

C£€po,as, 'y/i) b<5tie«Cu(n accufaduo 
fignificat loqui iacflanter, ud predi/ 
care^Nihil nifiuidorias fuas crepat, 
0^t ti){itni^ant>tx8/^nvonfcini 
rygenr&menvnbragen.Creptco,i(^ 
rauje^emffig. VndcCrepitaculum 
Ktit eiaffen<s5 rtmflctngerd>ir / ^it$ 
mit mart tin gereufcl) mad? t. Crepi/ 
tus,eirt frtal/bort/fat0»Crepido ,pc. 
pro«fttrt on am geflab/ ba boa ti^af 
fet vJftveUett anfct^agert* Item 0jn 
b^«iii9 ai(;^f«(^oberbcrgtfk 
L i pcpun C R 

Gr^undia ,oruni,plu*raiitii,jBtt'ni$ 

€otMcnmolffs $4n,& hLiiufmodi* 
Vndc a crepundijs,lpo f m^6 wefctt 
|>^t:.Copo. Pcicrepo SC Concrcpo, 
fere idem, oDcr idj? ^onefa(l. fft per 
rnetalep.3f(t^ ^{tfd}nc\U\ncrcpo ctia 
llgmficar,7<^^3lte/r4tlfd?e* Etpcr 
transla. i4? fdi?llteo^e^; fiia(fc/!?etjt\ 
Increpitofrcquenwdcm^Pifcrcpo, 
3rct> I^ wt 4nt>cirs /o^^c^: rti^letd^/id; 
t)mjwcyrr^d?ti^.Dircrcpantia,lptt 
l?elUg?eyt/jtt>cytr&cl?tigfeyt. 

Crefco, 3d)Wrtd;6/ntm5fi/tt>ir^geJ 
meert.Cremcntum, *m jil mmung 
nicetrtittg* Compo^ConcrefcOj^cl; 
»?ad;6 jil frtmen* Concrew flumina 
X>ber froaitiJ flfifUncrcfco, id; «>tr^ 
fdl^getnea't.tncremcntum, i^in jfi^ 
rtemung/iitcrMcj.Dccrcrco, 2Jd? ntm 
lJb/^Plr^>0cmm^cl:t. guccrclcoj^c^^ 
trrtd^s auff fitUd^c. Supf rcrcfcojid? 
i?bcr«><Td;s ♦Recrcfcojtd? w^d^s wi^ 
berumb, A ccrefco, id) vo(td)fi an ot$ 
Ijcrjil/id? l»il:^3ctftclt.Bxcrc^coJ tdt; 
tP^d)fi fafiothit fiivauffcn. 

(Dreta,:l^rcy^♦ Cretatus,ta,tiim, iYtit 
f treybe gcjey<t)ttet / rtlfi t>ic cyQox Uiit 
Z>xcvbctmcct^m Kom j6 <?f « wfTm 
fatnc/wuttKn anjocn fuflctt gcfcvbt. 
Cr€cofus,a,um, aCreyNrd^tig.CCrc/ 
tanotarcjfutgfttb^ltctt/lobm- Car 
boncnotarc, JiirbofJ^^^tcti/vcr^ 
werffcn* 

Crcta, ^irt 3nfe( wi'ttm im mm/ 
Pi^9 imbtri^^0etitn ^c^t ^ Gandia G R 

)f«tjtgdt4ttt/i(^berVcitcbi'g€ir« ffre/ 
ticus,a,um,ttf m Crctcnfis,5D<T6 v(| 
bcr^Jftfel ijl^^CrcsjCuius fcaemuCrcf 
fa,Creticum uinum,lTTrtlf4fiVr» 

Cr ibiiuii , ft in fib obcr tcitcvc* Cri/ 
brum fetacf um,1i:in b^^tit fib*Cri/ 
brum polinarium, itin foznfibb/ 
alias Incerniculum. CJribro,as, JfcJ; 
treutrerc/Tciibere, 

Crimenytemlrtftct/cmfuttb. iprimen 
obr.cerc, ftin laflct rtuff bcbcn/ va; 
tt)cifirettJn crimen uocare,3(ttl*bge» 
(priminor,3d!? ItjfTcr^/fdpUtc* (trimi 
norus,a,um,Jiijfimg^ 

(Cnnis,igrtrtr.Crinitus,a,um, ^^Trtir; 
Ad;tig.€r!nira ftella,^ml;rt^rcd;n'; 
get l^crn/Cometpcrtt* 

CrifiSjIatinciuditiu, ^ittvrteyl Xrui 
cus,a,um,Iudiciarius,>>?tc7lig,Cri 
tid, diaintur librorum cenfcres 8C 
reprchcnforcs, ^tebte b^dKt be* 
fc^etjeit vftbfd;elten.Critki dies, all/ 
as ipecrctorii, 5|>ictrtg t>axAnman 
von ber ftam^btyt vzuyli maQ/als 
bet' fibcnb/i?ter0el?cnb»:c. 

(Erifpus,a,um, %vau^, Crifpi capil/ 
li, 2^r<iwgl)<^ar, Crifpare, JRr^ug 
Mirtd^cn* 

Cnfta,e, ^ctf<tmAnfft>€mh<tupt^ 
vcgel,obcr febcr bttf<t? auflf ben l>el< 
Mtcn, yfi Cnftarus,a ,um , 5^^s eiri 

|*rt m obvir fcbci* bufd;cn b^tt* 
^rocirc,8^ (^ rocitare, ^d^reycn xciie 

etn^^^PP ♦Crocitus,pen43ro.iprts 

rrtppcngcfcJ^jcy. 
<;cocodilus,pcnul«pro» ^intbicri'it C R 

tt^pttn I ^4« I'm w^lfct vtttt^ duff 
\m^ m^g lebcn*(procodili lachrimg 

Crococa,pe»pro,<in wel*be^:fley^ miit 
etrteir bclec|e/vtt&ctt:oct* o&ec rcl;d«bc 
(frocoto idcj^'dicrocoto, 5pugib(t 
cm e!) t oc5 wiVMgf ejt t>em t>ci: fitt ttit 
j»a*tijt.Crocotarq 8C (Crococularrj 
5^ie fcrbct foUict^eu ifley t>c»:* 

(t,rocuai,^(iffrrtn,(Croccu5, a, vi,& 
Crodnus,<p4lb/ Bajfvmif^cbic;* 
CiocomagiTia , %iX^uvx trufctvojj 
ein fitlb 41^11 gejlofTem ^afft'^rt QC^ 
m^cl;t.C^rodnutii alias* 

CiccLica,cm fi:c)Tig tt^icv lit ^tbiopi'4 

Cronia,orum , Sacumalialarme, Jpj 
fe|i*^Ttuvm,Croniummarc, ^as 
gcfvovett nicctr.Itcm A<:romus lacus 
^e):bo^cu^ee« 

(i)rotalum,pe.cor.<^mfl4ffot)crge^ 
fd^ir J ^c^: 4gy ptier /t)»;mit fie i» Octi 
?Cempl«:n ziw &ort macben^ 

51rudiis,a,um,pbo/vngcfoc^t/vn^ci 
ngfnrd).(Craduuulnus,^mfnfci^c 
»?wnD,(i)rudum pomum, JBinf^ti^ 
icf rbowcc rtpffcl/vtt$eii ttig. Crud^ 
cibuSjTOtigcDawtefpei^.Crud^ ho/ 
mo, iin ntenfd? J>ctmtg<l>4U?tl>r;t 
obcir gtculid) ij^. Cruditas,Xl)»5n>e/ 
vittewung.CJrudefcerc, 5^ Incrudcf/ 
ccre,Xboo&ei:tKiiwipevtHyi. Recru 
defcerc, ^^t^cvneww wecC)c» Viiln^ 
rccrudefdr, 5|>ic wimt>b:id?twi^ct: 
<tiiff.$ic nacta.Q Jiii rccrudeldt,3pcc 
b^llwiVt cmeiftt^ctrt* ^rudclis, le, C R 44 milh'dFeyt/gtdttramfeytiJ 

Cruorfect>wci^/blilt.Crucntus,a,u, 
^c^t9ei'|ftgblilrt0.Incruentus, Ipn^ 
bwtig.^irucnta uidoria,^iit bWtl'5 
ger fig/{5 bUlt f o(l !)rt t» ^rucnta uox 
iJtity grexplid? gt^itf^m wo; t*Cruc/ 
to,as,^blilrige, 

Cnimena, «mred'<l/bc(lttel/^&^4;• 
(Cruincnula,dimi»^m ferfcUn. 

Cms, 5r rt5 teyl ^m f^^etidrel vnbct ^2 
f rtftw .Tibia, 5^4s fo:^e^:teyl/ fd^icti 
beytt. Sura.^$i7int»etUyl/bieiP4C»« 
Crufculuni,diminuriuum • 

(Erufta,5bic glefte 4m gefc^u: /&j 4iif^ 
fcrtcyl an citu b<>fctt/W4nt) / gl^ff /Oi$ 

t>c/Me ^iixidcsi. (Eruftarc 3c: Incriifta/ 
re, Ip^J^^glijlenmitgUt^obetimtw 
mcl(ie)?rt/ o&et: ^el: glei^jen vber $ici 
l>cn/glctrc.C>'^^3^us paries, l^utgiS 
gl&jle tv^n^t . (CruftariuSy^m glcji 
fler/glcttei:/&iitdt?eif» 

(Eruftuni, ^in (lwrf4jrig«M'ttgtf/4td 
b:ot/f ftH/lcbf ttd^eit.Cri'ftulu dimiV 

Cruftum inu.i^m 1^4 1 ^frnhe, Vndc 
Cruduitiina ,uel Crudumia pyra* 

Srux, i&xxi galg/cmtQ oOcr gabfeii; 
i^biiniTialacruce , ;2(ng»)lgett mit 
^ll:♦ A liqn pro angore uel molefiia 
-Jfijcemtefiigiing/ vbctlefltgiing* 
Crutio,as,8C Excrudo, Jd? peim'gc 
beFu'inci:c«EtP»rcrudo, Crudfigo, 
Jf d? creu Qtge/lKitcf e 4n galgeti* 

Ciypta, <£m^rllfft/gcwelbvnt>e^:^ec 
cr^crt.Crypdc^a,u,v€tbo^ge. r€/ 
ptoportic^jCitt cingcmf|i«?te«: fd^opff 
l><ipfiMi(limrm5«r« Cry/ C V 

I^U (l^«Cry(taUinus , a,um> pc« 

cor.1D48 von %tfftMift* 
Ctcniatrus , {.attne mulomedicus, 

fC uecerinarius » ftt'n vt'4; at:Qet« 
Cccfiphon,p€«cor« ICt'n groffcirflccf 

Cubo,as,3rdt>ligg/r<i^l4ff» Cubito, 
as, frequcntJdem . Cubacus , M.ip 
011110/ !bt&rting«Cubatus gallina/ 
rum, jDtebtd«ung^ett)enneti«Cubi 
U^Htin betl> ♦(tubiculum, emfc^Uff 
f 4met: «Cubicularis , c, lD4d $i1 ^t 
f<ii)Uff l^itmit sel)<$u «Cubiculari/ 
OS, itin f&iJietltngXompo.Sunt 
pardmpritiiae tantumconiugatio/ 
giisjUtEsaibo, yd) voad;}/h^v\i$ 
tttt. lndeExcubitor,^mtp44^rer/ 
l^i^tet: *&cxcubiae, plural «cantum, 
T6((ltw<i<b»ng t^g vnnb nac^^tPar/ 
cim terdae tantum , uc Diiaimbo, 
yd) fit^ 5^ tifd^VrocumhOyid^ ligg/ 
o^cr f4U ftft;ftd>« Pardm uero pri/ 
mae SC tcrrix, ut Incubo, 5^ Incum/ 
bo.^c^ ^^t 4n/(t'ggob«<SaUina in/ 
cubat ouis, 3pie l>enn b^^teteyer* 
Adulcfcens incumbic liceris> jDer 
7ifttg(i[ns b^I^^ti mitlemeincum 
bo in banc rcm,8c huiCTci^^c^ ligg 
ch/oUt fit f^§ an iJtbet:faci>em 
Incubitus S^incubacio, (DbUguttg/ 
bzftti^S « Incubus, qui graec>dtdc 
t^<arAT«<r, ^as {ci)ztttck fbmct 
I'm {c^(^mant/et werb getnjdrt 
)i»on]eiLm anberett* Accubo dc A ccTu C V 

)ftt(r<^. Accubicuni, ali^s anacI^M 
riuin,iitn (ottccbet^ / ff($tfd)m. Ke/ 
cubo, 8C Recumbo , 54; ril »/ Uggf 
Decumbo , 8c IPccubo,^^; Itgg $e^ 
betb/td> bt'nf tancf « $ccubo,tcb Mc^Q 
obet fd^laff 4Ue}^n/ ober Ugg nhbcnt 
(id)XMccumbo^T(d} ligg vnber.Oc 
cumbomorti, dC monc, ^d;; flttb^ 
pccubitus SoHs , Jpei; vnberg^ng ($ 

Cubitus, S^t'ee(bog4mJtem, $tn me^ 
b<>U ^nbcttbalb fcb^/ ber vtetteyl 
be5 menfd^en (enge. €ubicalis,e, t^f 
folUd? tne^ baluSC Cubitalc fubfti^ 

Stn^terbbetdnbpg* 
us,t|^m wwrffaAcm, *in jetlic^ 

bing brts via gief cf^fef ten l>4t/ivie 

etntviirffcU 
Ciucubo,pe*cor, y^ fii^xcj wk ^€C 

gttdfgau4;. 
Cuculio,4^mf4pp/oberl!;At 
Cuculus, pcnuUcor * 3per siidfgaiu^^ 

Coccyx, 
Cucullus,£t'tt gtige(/ot^ i>4(^ f^pp/ 
Cucuma, d^itifeffd/bainin mAHwof^ 

feirtveirmt* 
Cucumcr , 4i'nftfrbg/fn JtdltVi be« 

iPant •Picitur cciam cucumtS9& Cu/ 

cumerariu^eitt ozt b4 f^UtVt? Kirbf € 

Cucorbita, ^(^nr^i^b^.Cucurbitari/ 
only ^I'ti on b4 futbffm geiOjgm 
tvetrbcn.CucurbitanuSy a,um,^as 
filtbgenfotiuober gr^lfe bar.Cu/ 
curbycana pira.Cucurbita&Cu^ 
curbicula, ftin vmt^§/9iyvintangf C V 

t<t tnit rtt^ft I>Iill m$ HvU^k/ttn 

Cudo,is, id) f(A)lad)/ r4)mt^s. Aliqul 
do paro , ^c^ mft $(i , Dolos cude/ 
re, apud Plau.Cudo moncum,Jtlfy 
fd)iad^ mUn^ •CompojExcudo,i;d; 

fd)lai}cx»oVRtcMoy J^ f^lat)c oiJ 
fc^mt^ wt^er»lilJncus, udis^pc,^, 
itinanibo0 Subinaidcm reuoca/ 
re,t9t2>a; att^erfl m44^£/befrercn» 
fncudireddcre, idem , dCf(ecudere« 
Cuias, atis , cuiate, X0as Qifd)Ud)t8/ 
M.<tnt>6/ <Blat$bm8/ci$ md^tt tott* 
Cuius,a,um,n>el4;er perfoit geiji^zt 
es^Cuiufmodt gen «oinandedina* 

C\xlcitta^ftinvnbetUttA»ae gcfiilt 
t'fl mit pfiumwctd^/woU/o^ tf ffi^^ 
tn/baxauffwan lt0t/po((ler« 

Ciileus^ itinfaiXvcnli^toMeini 
watXttmybatin m<mt>t'ero|cee(te; 
ri? get^Dtei ^abi/ fko^/vh ccttmtXt* 
B: genus menfurx, ^t'n me^ {>4S 
|tp€Qt]Samphoras ^ettrilniphora, 
cStinetduasurnas •^elriiveti |^alb 
#m.Naurna capic quanior congi/ 
os,t5ey$w<$lffm4$«1Erat maxima 
liquidorif m^furaapud ueteresCu 
kus.VndeCulearis , e.GuIc!are doli 
u.einfaff ^|el'tlC»l(cil<?dl/ftoert'2« 

Cukx^f^thfc^nadf. 

Culina,«iin^i,GuIinarius»ja,iUli)^ 
VidcCoquo* C V 45 

Cttliolum, uel CuUiolu ,,|^to artfoi 

Culullus^ Itin itbmtt bi^/ o^ 

Culmcn,<^iin (Tr^tven t44;* 
Culmus» Itin Utn^mgd/flupfU/ 

Culpa, ^etitfdi^tifo/v^r^dt^/e^ttvnbef 
D4d)tet: f4l / o^r verlei^ug^ki culpa 
cffe,f<^^ttlM'gt>t4n(ein*^o nofum 
4nculpa*6Cln me ho eficulpaicem 
Culpa no eft mea , i^ bin nit bxan 
f(|;ul^ig*fn alteru conFerreculpam, 
i0i€T4)n\^vffdn anbtentti^ieS 
{ed£4Culpo*as,2M^ fd^ett^ulpabi/ 
lis ,le, e^dtbat «lnculpabilis ,Xn 
fd^dtpat* 

CuUer,etn mef1et:£ultellus dimi£ul 
trarius faber, Itin mefferfc^mt^tSC 
Culcrarius, alias ui<ftimari^ , cin op 
fee me^ger/^et bf opfec t^tid^; b^btet* 

Cttm,pr{pofi»figriificat,tlfit*Quidti 
bicuiUo negociieftc't)P$b^(liitml: 
Wjefc^offmf AliquSdo fignificar^ 
^icweflMt tunc eft aduerbiu Jcem 
coniun<fyo,Diu eftca abijt,i66ifl 
l4ng t>j et ^>mw Ag iflgange* Aliqii 
43u dC tu iungunt, ft: uel unti uerbu 
habenr,uel duo,Sed in cu dcbeteflc 
qui dda mai^,in tii quidda min^ Aim 
uenis cu digami forma, tu uero mo 
ribus oprimis, He ift et'n ^fifngh'ng; 
bet tiitalkui^iipfi!^/ fwibct 4ud^ 
f^tetfittm t'f!:/o2>er$& mal wolge^ 
^altct vnb giltei: fitten ♦Cumdicto 
abijt ,3lte l^^lo «;30ere^t j^at/tfl^i: C V 

<)<iitt>4gfl4tt jm.Cum primismiW 
charus eft , itt i(l mit fUt anfflUbi 
Cu rtiaximc, V<>f^*Cu potcftatc eft, 
itti)auxn ^cwalt/tctiitcinobaa*. 

bcf Xtaplos •VndcCumanus, a, uf, 

Cumanu linum, ^la^s/o^K ivci;cf 

vo»^ecfelbettft4tr, 
eumatilis, e,ucl Cymatilb , igf mc(* 

blaWf 
Cumera^eift gcoffa fotb/b(ttin fmd)t 

CuminiT,^WyminiT,pe.^.ftumt'd;* 

Cumulus, i|pml)<wfr^Cumulo,as, 
Jdf b^nff^iffttni ♦ Accumulo idc fc 
re Cumulo tchonoribus , Jd^ gib 
titb(^uffi^tiQcbt .Cumulanmad/ 
ucrb b<>iiffcdt;tt8»(Cumularc idem. 

i^unae,aru9plu.ran*8cCunabula oru 
Ice incunabula, i^mbs wl'cgm/o^c^: 
nntgte. Vndc Abinoinabulis, Voit 
fiti^e wifert b(tt,1Bz incunabula,fiii: 
ctrts ict\id}cn Mttg^ anfan^viivx^j 
f)ab«H(c funt incunabula oratorif, 
has(inUcanfcn$i$ ftinfl^iltrcb^* 

Gun(!lus,a,ii!n,2Kjcm4(» 

CuncfJor, ans,3d? verJ«b^/<^bt*n^J^ 
ireiCun<flator, Itin fu'mciricber/vet^ 
$t'cbcr. Cun(?l:uio, vctr^ug ♦Perciin/ 
<S:oridc, ^dcuncflorj^ijverjwl^c/ 
o^et:«?41:t.lccm,3d) foifd^/ftrrtg. 

Cuneiis, fl&in bi^a/ oDcr wcdcc/^^t mit 
m<^n^tw^vcnm(tnbct fpalrX^unc 
us, $tinf}anffcnfm^svo\d/\»iz 
tin wccf gco2C»rtct. Item , If in oztin C V 

P^m^«Hb«ttrf^tl,Cuncams, a,uai, 
jD4s 4iiff cinf^Uicl^e fozm gefpiijt/ 
015 gcoit)tt«t i\l wiicin bi^s oC5 wedr* 
Cuncatus agcr ♦ Cuncari fignificar, 
(BFefpt'i^t tvetb^ « Difcuneacu s , Vott 
einanbet: jcfpdltc. 

Cuniculus, ifeirt 0tfn«(in/ f y Ue/^iingi 
Itntlccm, fitin vttbozgmt 0<tn0.oi5 
l)ole rttbcc bet ctbett^ Vn,pcrcuni 
culos aiiquid fieri dicimus , lOnv^ 
vctbozffuv^yff*' 

Cunila,for( e,Ctumbef . 

Cunnus, membrum muliebrc, U^j 
wtfblhA) glib. 

Cuppa, iBin wcfnQif<jfyivv cinva^f 

(Bupedia, plura.tantu., uel Cupediae, 
^JcbUdrfpcy ^♦^upcdinarti, jDiefc^I 
ltd? fpcyjf verF^ujfcitt.Cupcdinan 5 
fidforu CupediniSjBpcyfjm^rcft/ 
b^t man fd^ledrfpcr ^ ver^ij wfft* 

Cupio,3d? bcc^&c.Cbncupio, uel Co 
cupifco, S^'^crcupio, ^Jc^ bccj&c 
V(^|t ♦ Bene tibi cupio , Jd; gii'n bu: 
ffttts/ ocJ icb lieb bidS;.Clupidus,a,u, 
^egitt'g.CupiditaSjl^egitb.Cupi/ 
do,Fc3eiiii.gen.idc.ScdCupido, nn 
feu. 5Der ^ott ber Ucbe/ obct bolb; 
fd^affr/eirt fSn Ipencrw. Vndc Cupj 
dineus,a,if, J^j jil t)cirb^lfc^>4fft g« 
l)<5it.lteConcupircctia, Utin gtoffc 
begirb.Cupidc aducr, begirigf li^. 

Cupreflus, *i'n bourn in ^toUo vnD 

Cuprum,fttpffcr* Cuprmus,a,uni, 

Oira C V 

Cura, itin fox$/ a ngflbot^ey t/ pey !?♦ 
Tibi non eft curx«|b» l?»;|l:r»^m IViit 
fojg* Magna mihi iniccitcura,^i: 
|)atiin'd? vaft ^«£j(il?4fft Qcmadyu 
Cur^ habere, jtajfen ^itgcl&gc f^m* 
Seairus,a,um, K&wig/on foi$/(id) 
Ct. Curiofus, a, urn, 5i5 vil foigig/ 
furwi^ig, Sccuriras ,iRff($foiglog/ 
f^d;el:^>^)t♦Curioficas, ^wtrwit^/vn; 
niiQcfo^g^Curiofe, ^letfTiciHid^.In 
curiofe, igml iiftSHid? Jncuria, if itt 
Ihffi^Cft. Curio, ieinrttt0«:6ffen 
Frcco,& Agnus curio,^mmagec 
l^mbXuria, ^^xitt\)an^M yitin 
^nnfft/thit fiinffm tuc^ffii ^^ Horn 
0cwefcn.VnCuriales,alias Tnbu/ 
les, Wnfft bti^&et:* Ite Curo,as,ucr/ 
brh^d)Toxs/fctfi€f^ ait/i[d?cr0e^ 
mitfpCY^/i<i) rtr^ne/beyle, Curare 
uulnus,ijpiet»ttlt^cb»'7lc. Curare, 
corp^,5Dctt leybergetje mitfpcY^c* 
Huic mandes, qdquid^rcclccuray^ 
tu uelis , Sbeftld? &£«?$ ^tt wol vet^ 
fo jgt/o&er (luggend?!: twit l?^b^»Ni 
liil curat muncra , cr (td^Ut ^el' Qabi 
lu'dbi^ ♦ Curatio , ngcylung / at^ttey ^ 
i*rtgCurator,>^mrd)4ffrtet/ vctfoz 
Qct/pfic^ct , qui rem familiare temc 
re profundcbant, ijs dabant curato 
rcs,Vogt/1Po:mwrt^er/t^:«»>b«Jll)cr, 
Comp , Accuro , pe.pro . Jd) vcr ^ 
roigfleyflTig.Hincaccuratus, a, um, 
iSlcyfitg^Proairo, Jfd; vcvwaltc, 
ptJ id? <>fojg. Vn, ^curator, cm vet 
tt>4lterfrebDei: Wrtge/ppcgcr/fd^itfT 
ttcr»Procuratio,^ew^ltw»g,Pro/ 
iuratorius,a>ura, j^^s jui^pPcg/ C V 4€ Giuculio, itin ^ozn milbc / od wuvm 
tctin ticmfozn vnfuwd;tcwed;gr, 
alijtamen pcrGfcribunr, 

CureSjCuriu, plur.ran,<£m fiM bet 
^abimcr^Curis lingua Sabinoru, 
^m |irttig/ot>etr fpycff, 

Curetes, pe,pro.pr4ffett€ybde«»ali 
asCorybantcs, Vide fupra « Iccm, 
X>oldctin€xcta* 

CurrOjis, Jd) lauff-Curfijs, ct'nl^ttjf 
rd?iffttngCurfor,^itt Uuffetr^Cur/ 
forius,a,um,;D^ ^nmlanff$cl}6iu 
Curfotic, lottffigf lid; .Currus,i^iit 
i»4g/otJ favxi/fatd) .Curulis, &c, 
*in j^filvott i)df(cnbcyn vffcim 
tvascn/ ^4Wllff M'^ in obctfcytcn 
j6KomfiSremAedilcsCurules,iC>i< 
obctren baul^eir^e/ olH:t: bav^mcyftcu 
Curriculus , & um , diminuduum. 
Jtc Curriculum idem quodcurfus, 
if in UuffEc locus,?Das oU ^4 ttia« 
laufft vitD rent. Curriculo aduerbi^ 
um,^d?iwlU/le«fflirtgcn» Curfim 
idcm,€urfo, &Curfito, frequenta. 
yd) Irtttff cmfigCompofi. Accur/ 
ro^yd) Uuff\}it^ft. Concurro, 
yd) Irtttffji^ mal/ id) l^iiff mit,ci1 
bellies vojc ♦Concurrcre, ^Ci famcn 
iitnffcnJkcm^^amcn (hrcytcn Con/ 
curilis, ^irt $amen lauffiing .Oi/ 
fcurro, 3d? Umffbm vnn^tri^cr♦ 
Decurro, ffd?l«uffl)ct'<:b«'^cur/ 
ro,3d? Irtuff I;crrt w^ ♦Cxcurfio,ciii 
^u^Uuffwng ♦Excurfioner, militu, 
*ugl^uff»itg 4uflr pew't. Incurro, C V 

3^ Uufl^el•||/o^er^et•f^4n♦Tnall•(^b 
em quod "Excumo* Ec Excurfus, 
ttin ^n^fd^tocfffuni tnit bet tet^e* 
Schema eflKhecoricu. Eclncurfus, 
us,Ocairro,5c|> l^ttfFetttgeg^.Oc/ 
curfus, itinbcQ^gnnn^.PrxaxrrOy 
JdffdtUuff* Vrocurro, 7d)lauff 
^etf&t:1?crcurro,34> Unffbig jutii 
crt&» Tranfcurro, Jc^ btiff itbetreti 
o^er wdttiit/von cim ozt an ^as am 
tttin tranfcurfu,3n t«r eyVanffit 
l^iiff.Rccurro, "yd) I^iiff bin^tfid} 
S\x<tcutro,Jd} f »tfl jftbilflT.Succui'/ 
rity fits fdt tnit cin* Idudmihinori 
fucairrebacrum, ^asfammit^ai 
timalnitinfUi* 

Curruca><t'n jtra^mticf. Auioila; 

Curtus,a,um, ed&t^t/befd^totiW 
mixnii\i)afft.G\jino ,as, &D*'cur 
«o,'tM? bit<^towfthnAemt^. 

Curuus,a,um,ftvttm/^o^,IrKur 
uus,f4(lft:um»Rccuruus, ig{n(^A^ 
f mtn*B Curuo^as, idi) bif ge/frffalie 
Incuruoidem. Inciiruefca, is, 34^ 
wifrOfwifl.Recuruo, Jc^rbftgtm'^ 
^ctiimb« Qiruefco, & Incuruaco^ 
Ic^ witrd f wiH. Curuame, &Curui 
ta8;HrutHe. Curuipes, ftrtitf{fll1t'd» 

Cufo,Frequenca.aCudo£ius copoli* 
AxxaCoy^Syyd^vcMai>f<ifAtc*Ac/ 
oidtor^lBinaxMhdix* Accufatio, 
Ainanfias* AccuTarorius, a,um, 
S^$ ^d c^ 4ttf(^2ge(>($tr* Accufacki^, 
#mtt43<g.tnaifo, ^^^fc^^ift/flcofft 
Utt'ttPo^temRecuro, ^Uj^fd^I^g^b/ C V 

feff^^b jfi dnet mt(abtdbif^tt3.B«y 
cufaao,l6t'rtetttr4;iilt)i'giiii3.Excura 
torius,a,um, jDos $itber etitfc^^wU 
t>t'3i»tt382t><5U.Exaifabilis,le, jp^s 
entfcl^»UOtgetm40tvet:e>enJnex€u(a 
btli3,iD^s ntt^dentfd^tilbtgettlfl. 

Cuftos,«irtl>&tet:.Cuftosfacrarumt 
*^rt Pf<>ffol>et:«igti'(l* Cuftodio, 
cuftodis>74> vet:l>&le,beb^(te*Cu/ 
ftodire memona,apud Ciccronem^ 
UtiniOyma feitrt/iitgede^^inii^ be* 
ha!cen«CuGodire difcrimma,uel orA 
dtnem, Spt'evttberrcbe;^bob2>etot^^ 
itting]>^teit* ApudPliniXuflodi/ 
mm,^as inif^t i'fl.Iiicuftoditus,a, 
um,Vnmtf)&t€Ax(kodi2ty ^iStvn^ 
f)hut.ltt(nyitin^bctvctly^tmtt4 
Cudodias audtre^ ^k^cfangnm 
v€ti)6t€n* 

Cufpis, ^asfpk^cffenotfettiicfpit^ 
am eyfert. Vn Tricufpis,t>2eyrpi^^ 
^^•Altqiiprohafta^ ^ifrei'nfpte^* 

(k«is,?p^e b^»t/fllLCutiaira,^eiitk» 
Curare aitiailam> tV)o((ttfl pflegen/ 
^es leibd n^l n^^iesi. kiterais,&^5 
^ifd)^n ijant vnb fiet|c^ t(l« Subcu 
taneus, & Subtercucaneus, a, uni» 
)D^ vttbet:^rl;4til:t'|l«Recuntus, 
a,um, IDem bi^ vo}(;^tit befc^'tte* 
ijl/eittjttb* 

CyaneuSjCarruleus, tgt'tiiefbUm* 

Cyrathus, |>enu»cor.<tt'ttbect^ci:/Wcyrt 
m'lK^gef^t'w^ kern Mcnfura, igelt 
vier Ltgulas oberGochlearia, Cia/ 
thiflb,3<^ ttin^^emid^lid}/ idfy fur 
pflc/ ^rr<^«iK)!^^ AdCyathCi c r 

fiare.EraCyathisefle, itinf<i)mJl 

feCtt* ali'asPincerna,ucl Podllator« 

Cybele,Pen,cor« pic\)an^fti^w%Sai 

rut^m/rn^milrter^etg•5tter« Alias 

^hea,&OpsfiCybclus, eytt ba:g 

Cy clas,tfty ft mnb frrtwm f levb/ vmJ^ 
rodf/Bocfcttef/bogentoc^^Cydadcs 
C^et'nb^erfptefOtirulett in mart & 
geo,n(t tpeCt von 2ktic(ti 

Cy ciopes,'Ri'(efi etw^n i'ii€^toli*<> / be 
tcttiebereui4tig b^tte« 

GydnLUS,iein(lu|cdt'ct'e. 

Pydon,6^Cydonia, €i'tt(fdtt€wte 
obet C4iibi*e, VndcCydomus,a, u, 
Cydonium pomiim.Cotoncu^ei'ii 
f ifttcJEt Cydonitis,ftwtt^l4ttrei:a» 

Cygnus, lati. Olort^mfd^waitXIy/ 
gneu9,a,um,Cygnca pluraa,(6fii 
f<i)t)^itn fit^xEi Cygncus pro candi 
dojwetfl* 

Cy lindruSy £t'n »?4( (^eyn / dtt fleytte 
fciil b^mt't mm biie bei! ^lettct Cyliti 
draceus,a,u,;^ J et'n fotm ocJ gefi^lt 
batYVteroUtd^e Unge rtmbc (leyn* 

Cylifma,lar«uolucatio,ct'ttivalQtitY0* 

Cyllenc,i6m berg 2kcM€.CY\Unim 
^it gott inerctitt'tid/b^it ei: b<U betn 
felbert berg cr jogen i(l. 

Cyma,t>i'c ^u^tbea Wlftr4ttttf, 

Cymatilis , VidcfupraCumatiiis* 

Cymba,ftintl^iflI<ttrt/wa'bUrtg. 

Cymbaluin, ilti'nCrmbet oberfd^ell 
Cymbalifta, ftintfmbdfiA)laQsc* 

Cymbium, ait trinc^gefcbir bj Ug i(l 

Cyminomi Vide Cmiainum fuprst C Y 47 

Cym{nus,4irteee<it<etmtf<t* 

Cynegeticon,iD40 roii 34gcrey i(f 4C 

Cynici, vCrtreit ctwrtit pbdofopb^bic 
^Ucbmggeflraffttil ver(t4;ret ntt't 
groffcr bitterf cy t/|r vz\)ibct vH ans 
fan^it Ktttiflbene5« 

Cyniphes, itin w^lTermttcf . Cynt/ 
phis, itinlmbtf^aflt^l)xicz/b^i 
rtngro^biSdrfeCnb^ CyniphiuSya, 
urn, pro hyrcino, gi(t bMen. 

Cynoccphali, Cbter in fctf^t'opfii 
spte 3tfren/mtt bunbs f ^pffett* 

Cy nomyia,^m bwitba miicf ♦ 

Cynopolis^ifeirt (l<m tn ifcgy pta. 

Cynorhodoi', ig^berrogwotf^^m 
rogen.Herbacft* 

Cynofura, pc» pro^ ]^er Hefner Jbftt 
ein llerttgegcnmifm^t* 

Cynthus,^(Ei:tt berg j&elu VndeCyn/ 
thius, 5Der gott 3poUo«£cCymiua, 
IDieg<$m'niDidn4*^ 

Cypariffus, alias Cuprcfllis, £t'tfl 
b4»tn tped^fl ml in ettmania/ n^d 
«»ffgerpti5r» 

Cyprus, ttin ;^e( t>tm4n( C4rp4is 
tbto/)t9tf4)en<Etltct'4Vttnb eyvUn 
ber Vettert' ^gecf gnet / barumb fie 
Cvprogem'4gen4nr« Cyprius,a»d, 
fiCypricus,a,um,^ J tfpzifii) ift^ 

Cyrccrum, itinffco^fd^iif. 

Cyrme,pc.pro4ei»lK«lM? (^4ttMty 
bii.VndcCyrcnaicus,a,um, &Rc 
gioCyrenaica, ^4Bl4nbb4nimb# 
Ecalias'Pencapolis^ttcm, Cyreneu9 
a,um,Ec Cyrencnfis, j043 4ii0 Cyi 

M I Cyniui C Y 

Cyrnus, Uiin Jnfd. Alias Corfica, 
HmcCyrneus,a, UjCyrnea Taxus, 
l^intfb au^Cymto/ oWvt>ic gem 

Cynhea,pc.^.^iit ft at irt^eHiconir^ 
Cyrus, itinfiu^t>ctt>nv<!t}Jbcn^x>n 

tklbaniamfitu^t. Ice ^mn^m t>ca 

crflenfiittigs perfartim, 
Cythera,pe»pro»plura,tant*^itt5rt^ 

fetm'tiveu vonCypto* Vn Venus 

dicitur Cy therca. Cytliertacus, a, 

f (T/i»oUttfltg.CcCytherca cdaiii,citi 

ftattinCypto* 
Cy thorns, itin bcto; in pap^U$oni(^ 

tct vil bud)^bkwn l?at 
Cyzicum,uclCy2icus,iem halb Jm 

fclm pt'opontiDe. VnCyziccnus, 

a,um,lDrt8^4raMgi(t. 

IN CIPIENTIA 

^A a 

I Acia,ftirtl4ttbtrci?rtfft 
e^cyt^)ic^icgvo^«>a 

clrct ^al*mn♦Dacicus, 
_______ jt>a- Mc fdbcn iibci'^ 

wunOcn ^4t* 
DacSyliiS,latinct>;gitus, Ifeitt finger, 
EcPcs, it>er^iea•|^fylbcula«g/^ie 
j«?olct(lmFwiob4titcm,^trtprtl 
incnntt(?.Daclylidcs, fLan^cttan'^ 
bertbcrl temDacftylion, ^in fing^cv 
I'ing. Vndc Da«fty liothecaj m rutg 
D A 

t\:Yth^Jdn bc\}altnu^ bit tinge* 

Daedalus, itinfunftxci^ixxvetdmci 
fict/bctin €v^<tb(t& gebcw Aabyt 
tint\)nm gm<^c^t^>at.DfdalusGrg 
ds fignificadngcniofus, SC uarius, 
3Rttrt|lccid?/m4rtd?crle)?ig, Logodg 
dalus, ^m f l&gliitg ttt tpojtcn/ woU 
fd^xp&i^ei:/ %)et fid; ^lUin t>ct f li^gen 
WPUcttbeflei^ct, 

Daemon, latinc SdcnSjifeirt wiiTenbcc 
!Eu daemon, <6in gfitcv !6ngcl o^^ct: 
geyfl.Cacodcmon, j^mbo^ergcijl 
ScdDxmon fcrc acdpitur pro ma/ 
lo gcmo,#uf ben tciiffcl.Hinc Dse/ 
moniacus,SC1Dgmomorus,Ceufcl 
rud^tt'g/bcfcflrert.Et D3emoniacus,a, 
um, Ceiifchg* Dacmonium, idem 
quodDxmon,Djcmoni(bcus^ bet 
4U|? beitt Cciifel n?at* frtgt* 

Dalmatia, ^Smlrtttbtrd^rtflt (lo^t^tn 
itTacebonicttOlhiic/tm ans 3lb;i>j 
tifd) meetjHincDalmaticus,a, um, 
5041' roUi4?lrtttb4ngcbe«g 1)1:. Dal 
iTiat^jDievoldcrbrtrin^clattenge 
nrtttt.p Umaticatus, ?Deu ein^da^ 
Mcnifd? f leyb antvagt* 

Dama,€m ^cmff oba* jDemling.Da 
niula,duninutiuum, 

Diimafcus, ftinl)(tnpt ftatt^&yzic. 
HincDamafccni!S,a, um, purpura 
damafccna,iDmiirt(l, 

Damia,a:iii gottmCybclc.Damium 
^in l^eymltd? opffci' bet Cy bclcs » 

D,imno,as, 3cl;vcirtrii:(f/rd;ilr/vcr; 
bamnuo^^taffc. Adeosmaximc 
|>tinct,qui in i\xditiocon\jtidi funt , *3 A 

^d)Sit fiTtttemtt'4? vffr>k/weidjc 6%i 
Dc!tU4? rn^ mit tcd)t / otKt offeit g<« 
rid?t venirteylt o^er gel^r^flft ^ein^• 
ft ad dit poena ud crimen in aeniti/ 
uo,ucl Ablatiuo,cum prcpoudonc 
Dam narc capios, ^wn toD vcriitrtey 
fcrt. Daitinaius cftrepctimdaru, oC 
dcrepetundis, itvifi gefltafftvmb 
^48Cl: ^et^leuten n?it>et tecbtinDei: 
vogtey bat abgcnumen^Damnatus 
cftmdicflacaufa, ^ijlverurtbcylt 
cber gcflr^fft on vctctntxvnxtcvCo/ 
demnoidcm .HincDamnatus,vet* 
^4mpt/gefb^aff^EtIndemnat9, Tti 
uei-b<5nctfacbgeftrar|t. Indemnis, 
tde. Damnatus uoti, ftinei: gel&bt 
vet'bunben.Damnatio, tf^in jlrrtff# 
Damnum,l^mfcbab.Oamnum da 
rc^i^ififdiabcn jilf&gett-fndcmnis, 
e,^d?abio^.Danofus,a,um,f4?to 
U'd:)/fd?rtbbdffr» 

Oania, ^ct{matd:\Danf,btei^<tim&i; 

Danac ^yntod^tet; :2lcrifq/ Crfer* 
t>:^ ^iini^s ifrgt'uortim« 

Panaus, I67nfiimg ^rgtuorum/bev 
fwnffO^'S t<5cbtcr geb«bt /I5«li^cs ge 
nant^Vndc Oanaides* 

Danifta,et*n 4tt^!eyi)€r/n?ild)cter. Da 
nt{licus,a,ujn,tPil4^erig«Dantrma9 

Danubius, jDiie ^ottaw* Alias IRtti 
Dapes, piu«ranr, igenlid^efpcy^^D^ 
pilis,f ,iu Dapltis cocna, itin fd^lei 
cf erbaffhg abintmaV baa von mati 
d?erley fpeyff I'^Oapkf ,©fbkcFeri 
|)<>ffli3oc$ bctlicb*'autf,namDapa/ 
cicuSy a, um^uctcribus id€ quod am » A 4* plus^uel magnified figniftcabat, ^ct 
bd^/pt&d^tt'g.Oapadcu negodum, 
ftm (;c«lt4? g^fd^effte. Dapifcr,ciil 

_ fpey ^ tr40er/ri:»dS?f«g* 

Paphnisjatmc Laurus,<6i'tt Uutbet 
b4wm/€i'it furt :ttTercttrij.Daphno, 
li^irt ojt b4 vil lorber bftwm W4d)gC 

Dapfili5,c, ReiiUdi? /vbctflii(rig»t)a^ 
pfilc ecOapfilircr, vbetflifltgflid!;^ 

Dardanus,€inr»nll^lectre vnjowia 
ron iveld;^^4t'battt'a/b45 bant 44| 
(ft Crow rt(mrtnt.Et t>ardanidx,bt'< 
CtoianetJ3ardanartj,^«rf4ttflrer« 
iquodamMagodidi* ^Dard^/ 
nioe artcs,€Jd;>«>4ri5e f tittjt. 

Darius, pc^.t^tn f linig bijir petTtVr* 
Daricus, l^tn mi/tiQ vonbem fdbid 
gen fiinig gcf^l^agcrt. 

Dafypus,lati,kpus,cinb<*f»Daftrat 
;Dta€oc5f4^erpffebes4r()em9» i$« 

Daunia, t)aa lanb :3(puU^* 

D^,prf pOjVon/att^^aUqn pptcrTc^ 
rent! * Ec quid me amas d^ fididna 

tetir4)l&gen'niP€gm f 
Deambulo,VidcAmbuIo# 
Pebco,cs,3rd?foU,b<n fdi^ttlWg^Tibl 
hocdcbem^ tipir b4nbbttbeB$A 
bamf ^'Nemo eft cut libcnrius debe/ 
am. ^di^bt'nnfemdntdlfebett^i 
pflic^t. Animam dcber^^rt'fltttebc 
fi^ttibt'g bAifetrb^^t^nletbrttb^n 
Debemus mordnos no(lrac;p«tbt'c 
xfR xmfkt bob (kinb b^ rob verpflt'd^l 
Pebiror,ei:nfd|>tt!bner« Debiru^cttt 
fd7ulb bi'e )& be5^(nit|f «Debino,bC< D B 

Dd)iIi5,e,r4)Wddb/bW^ dfbiIitas,M(5 
piifiiiyt/td^wi^e . Dcbilito, as,5cl^ 

Dcca,Larinc decem,3^ebeii«VndcCo 
poritDecachordum,^tnl4ut, odci: 
ftmflet'it feyten fpidvon ^el^enfey^ 
tm.Decadorus , penulcima produ« 
'd^e^en lyattb buft/ c^a patmas* 
Decalogus^penuLcor.JDie ^e^en ge 
b0tt ^e^ g^ttliid^m gef^Q* Dccapho 
rus,i£tn lotterberb/ o^ct boa/M!e vo 

ianb in P4lefh'n4/ b4& ^et^ett flctt 
l^4t*Decarchus,Oecanus,)6ei:^bei: 
$e^etiei(nt>4iiptm4nt'fl« 

CXecedo,RequircCedo* 

Peccin, 3^ej>m^Hinc decembcr , jjpet: 
C(>tt'(imon4t*Decemiugis, <6miv4 
0c ^4r4tt funff p4t roflen ^k^cnXk 
ccmpeda, itin ^\}cnf^^i)i$ flang/ 
ta mit man mifftt Oecempedacor, 
ttinniifiitmittMid^cx flaug-Decc 
iii8,c,C^ccnnaHs»e, ^^miingJOk 
ta^nium^itin^eftvon^ciycn iatcn* 

mf ,aru, plu«tanc« IDet: ^el^etib'teyle 
i»$id^ voti^enf(lf4^t<n/o^^ 4nb}€ 
IJc^cn n^irt^Dedroanus, uelDe/ 
cumanus,a,ufny ^aojl*' Deoima/ 
na oua, tf tofleeyer^Decumana por 
la , iDii6gt:o^t^oiiniliget/^t'ntten 
$il. Decumanus limes , ^et; vnber 
in4(cfvon4uffgdng$il nttHrrgattg* 
Nam alter ex tranrucrfbcurrens uo 
cacurcardo,ucfupra« Dedmare, D E 

dedmare legiones, ^tn ^Am^ 
4tt^ ber legion tobtcn/Decuria,^ttf 
oibniig irt jeb?« Decurio,ber b^upi: 
ma b4rwber.f t€ Decurio,etn ratb^^ 
\}vcx in ei'ncr (t4tt/bt'e vnbet: zitwc 
^ttbetcn I'fl.Decupius^^ebcnfaln'g* 
Deni,ae,a9 7e$ebeti« Denarius, a. 
um , ^as ^eben begreyfft * Denari/ 
US fubfl;ant«^tn gelt / ober mif tiQ b$ 
^t\>l 4fle5,td eft , viae fefterrios golfc 
<>ngeu4riid?4d;l Jttfcbft:ei(^cr,Dc 
cu (Tis idem quod denarius .Decuflfa 
re, jn ber mt'tte/ober bar^; b4s mit 
iel ^erteylen* Decuflfatim , lYTittett 
von einanber^Decuffario, <6tn grai 
be ^erteytung « Decern uir , £tn $^ 
iierb^u^Eranc Romae decern uiri 
Confulari poteftate poft Confu/ 
les,1K6tv4renb$ft2lont)ebnerb<n(5 
rcn/w4d?e<^wfl4tt ber bmgermey5 
flct )vur^enb gefe^t* Sednon diu 
manfic iile magiftratus »Hinc De/ 
€emuiratus,us,^4fi 4mpt vfiwKrf 
bef^Hi4?er je^nerberaen. 

Dcccrno,Require Cerno* 

Decct , Inperionale , iks ge$fmpt/e« 
(l4tt»oI/e6 t'flgefc^icfo/ot^beqncm; 
lt4;«Condecet idena« Dedecet^s 
5imptnft/fl4t^beJ«Deccns,OI3olfl€ 
btgrn'olge^immtg* Indecens, t>nge5 
$tmmig * Dccentia , Simmtingovod 
bequemung/^iedtdl^Krt. 

Declamo,Require Clamo« 

Dcclaro,VideCIarus# 

Dccliiio,<2u*re Clino, 

Dccor.oris pen*pro«¥ier^/bffplif^^ 
PccorM^ f)ecor», a, ii,bi<'pr4?/^i'«ft4?.decoT, 
dccoris, pe,cor.iclcm,lndecorus,a, 
ura,Vnjlerlic^/l>cgU'4?/vtigcfd?afF^ 
ertJndfcor, 8c dcd^cor, uel indcco/ 
ris idem ♦ Decoro , as, Jd) %icvi/ 
Htaci) bi/pfc^^/oOet: n>ol0e|t4ln0.pe* 
prod. Decorum fubftan.,j^a« woi 
ftatuvn^ ^leecfamf eyr/ ju^t/ m^p 
vnn^ mol^cftalt in alkm tl)iln vH 
re^it • D^'cus, decoris , penulcima 
cor^^m d)t/ptcy^*OcMaiSyitin 
fc^an^/vnel^t.Occoro, penul, cor* 
^d^ mad) c^iii^ * DcdecorOyas^Cdj^ 
Qefd}m^c* 

DecorticOjRequirc Gortex* 

Pecrcpitiis,a,um,eer 4fn 

Dc crctor ius. Vide Cnfis • 

Decutio,RequireQuauo* 

Drfedio, Defc<ftus,8Chuiufmodi\ 
RequireFacio. 

Defendo,is, fimplex Fendonoeflin 
uiUyid) befd^trm / vixtit>inac/wm^ 
ab/vttttcfb lki:e0elte.Defenror,ICttt 
bifd^itmac, Defenfio , H^in bci'd;)(ti 
mms/vettiittiming.DdmCito frc/ 
quen^ScDefcnfo. 

Defetifcor ,Requir<Farifcor^ 

DrficiOjVidcFado* 

pe&:ucum*<9erotren wet'tt JFrft uinum 
deco(fKiin ad mediam ufqp partem, 

foetett ^(1/ trabelmftg. Defrurare, 
torn moff <t'tt(%c^en.Defrutartu8,a, 

D^na^ReqiiireGcnutt D E 4^ Dcgo, Vide Ago, 

Dctanctfra, i^i;n oo<^tet: d>etta* &cc 

D€idJimia,^i'tt &o4?tetr ilrcom«^i0; 

D4:iero,1Requireluro. 

Dcm, Dcinde, iDamad? . Deinceps, 
^^madfyf tl4d)Cllmn^ien.Tres fra 
cres deinde regnauerunt, f^tcf bif^ 
^er t^abmb^xnadf na^einanitm 

Dckdo.as, Vide Lado. 

Otiiberio,as,^<^ tathf^Ugi/ttwU 
UtAii.yd) ^xtiffflc* Ueliberatii eft» 
its tftenrf4;lofl'cti/e6 m^^^fo fdtu 
Deliberatio, et'n elwnge/^:<t^^(<^i45 
^utf 0.Pelib<trauuuSya, urn > ii^iW 

Dclibucus,a ,u,t£^eralbct/9e()cl^mt'ri/ 
vba^ioffm . parCidpiS eft fine ucr/ 
bo.Delibuc' capillus , tlpolri^d^tg^ 
gefalM l;44r. Ite g Metaph ♦ A ni/ 
niusgaudiodelibuciis, |D)0em6t 
mit ftSybm vbitgofpm* 

Delitiuni,& Delitiae &c,VideLaiio^ 

Delidum, Videllnquo. 

Dcligo,& Dde<flli$,RequireL(go« 

Ddimo,is,RequircLinio# 

DelinccVideUnea, 

Deliro,as,Require lira. 

Deliteo, Vide lateo* 

Delos Lacinemanifeftus, 4>ff^b4t/ 
t'flet'ti 9nr4 tYtmari Aegco, batin 
i(po((ovnn^ i^i<ttut ^botn.fiinc 
Vc\kts^itinctanfib€tf€lb€jn0^ 
Delius natacor, ciit gftttec3<lt^vn'tff<r 
db wokr^rtKv^K'roucrbiutEiDe/ 
IS] Uoiiata/ D B 

•naawet^^>DeIilIsItc,ful: ti^polio. 
Delta, tfui:iDt4tt4.0elucus,a,um, 
^^ an^ t>do i|t . Deliara uafa, ^ci 
fd^tn^uf^ fo|iltdt;cin erQ m ^elo« 
Delphi, or{i,plur.tanca * fitm ftattin 
j?l)oat>e / ^mnn :2lpol(o cm rempet 
yti& w<^tf4rt 8cl>«:bt i}au HincDel/ 
phiais,a,ii , D j an^ IDelpbi's tft/ocJ 
jilgebott ♦Dclphicus gladius, patr 
bLitin fdl^wctt/o^ix <tnt>zv gefdyiti 

iPctDett* 
Delphin SC Ddphinus, Jtitt mew 
fd^iynM{d)ndUitvn^cvai\iti:)ic 
ren/t>4 !;4i: fo m^ns makt biOol t es 

Delubrum,€ut tempet/ o^cxcinbii^i 

Demarchus,lau\princcp5 populi,ei'ti 
fuxfti^cx/ fwrflc/bcrfcl^ci: t>c» r olct*^ 

Demecer,Lacm€ Geres, )Dic €F(5mtf 
^erfr(td;t:cn» 

Demetrias, ^ittjI^ttmCeff^fut. 

DemOjVideEmo* 

Demos, larupopulus, Void?. VnJe 
multacoitip^Democratia, ^rfc^^^ 
uttgt>C3 gcntcfnivoUXa .Dcmocra 
dcus,^^r^^8 voldfalKrniJttttgfiitr^ 
^e^:e^/a^£^rfd;lVmpt* Q:raagogus, 
ftiit volcf f&trcc/ ^:^:^clngemevncrt 

ft plebic:>la» Deinofthjaes , H^ttt 

DCiUUai, wftlvti% ftein,aiU7rt,Eadc D E 

mu eft uera gloria, qua uirms mere 
tur.fe^d t|^ alkyn tinxViXud)z/o^t 

DeaSj^m j»m»Mcca. i^in letUcl? t>mpi 
t>;tmit etiv48 g:bebt obzv gcfdyzote 
n?irt.Dentcs priniorcs , ^ie voztJc; 
Wrt jeen .Oentes canini uel fcrrati, 
i5>ic rptQ$ccti jil ncd)\l bzy ^m vot^ 
&:r|len* Deinvie fuat Molares <S^ 
maxillares .^u (locf Hin/ot>c\: dop^ 
pel $eeit» Poftrcmo Genuini , l)ie 
bad^cn ^un/ ^lc verboigc fil^^.Minc 
genuino raordere,prou€rbiiirn, 
igey mlic^ lel^eren/ nad^tc&cn. Den/ 
ciculus diminuciuum .Dencatus, a, 
urn, XCotgc^eent/b^dgro^^cen^^fc 
o:J rtl-EtMetap.J5ef irig>C>entata 
charta, J|icyflig/rd;cltig gefct^zifl^^ 
fit Edcntatus,a,um, B^milofj.Edcn/ 
tulus ide^EdentarCj^T^itlog m»:c^crt. 
D:ntio,is, uerbum, ^d^ $4ticn/l4$ 
Me jeen berdttff . Dmtitio , iDte $4; 
nuttg. Denrifncium,^i:i5eitey/bic 
jeert vozy^ ^m^c^n^Dcntifcalpiii, 
i^itt ^een jl«5vec /^angt^bel .Denra/ 
k, ic><td pfiiSg b^upt D.tt»tn bei: wi j 
ig gifloifert wiitBidens, ^ittf^Tcjl. 
Tridens, iJ^wDzeyfpii^btJs Wf^ffcfl 
t¥eptiim\ 

Denfus,a,u, ;ticf/vi(44?li3.Conrra/ 
rill eius eft^arus* Denfus captUus, 
5pi^*(>»t4r.Ite fpifluSjfivb/^tinm; 
gctj:iitn:tc.Denfunrilac, iDidrc mild^. 
Vnde Denfins,^i<f e/?»Ul;c.DenGy 
tudo idc. 16c df nfc aduerb. ^tcHedi 
ri2/vrtvd;ti;j.{ce 0<nfo,as, 3cb triti D E 

^ Ja(4men/mad?F&cb/o^ct:^i<^^€t 

cias Compofi.Condenfo, 
Dcnuo,a Jucrb,t^i^erttmb/o^ct: vcn 

niixvcm/noiA) cinm<tU 
Deoifuni> WtJfid^.Surfum , dcorfu, 

Depecifcor.Vide Pacifcor* 
DcpfOyiSyJd^mad} wcyd}/id) ttmXc* 
vnn^&be mitten l^cnOen/ td; Icmtv 
i<!t^ but. 
Dercetunijifet'tt (BSttin bcr ^yner^ 
Defes^&Defidia.RequircScdco* 
Defider 0,1*4) b«0&^^/oc« mangle. Fide 
in ce defidero, XYiit man^ct ttiiw 
an Ux/ Du bifl nrt wrtrb^fft.lte^Jcl; 
l^^b vetl^ttgem Adeptus cAiquod 
diu dcfiderairic, iBt f>at erlanett/bac 
nad? ctlrtitg vcdangcn Ijargebcbn 
Multi dcfidf rati funt in pungna,i^s 
(int> vd in t^t fd?lrtd? t oc5 flrcy t vm* 
f omen/gct^W^Defideriu, ^m gtof; 
febegtvD/dnveirlangen. Tcncor, 
defideriotui. y<i) b^b verlangcn 
n<>c^ bir.Siciangor torqucor,&: af 
ficiordefideriotuu 
Defiiioterium»latinc csirctr^j^ing/ti 

Defolo, & Dcfolor, Require Solus, 
&Solum. 

Defpicio,Defpe<flo,Dcfptcor &c,Rc 
quire Spccio. 

Deftino,as,pe.cor, Jd) hctcyte/ctwt 
le/eyge $(1/ vetro^btte ♦ Morti dcftina/ 
cus.S^ttm tob rero^bttct^Defdnata 
maliria iftud feur, l^x h(ttt>as aiifl 
l><ba*rcvbogbejft 2al;on,J:)cflina D E ^> tfo,ifeittettt>e(ttng/vctoibmittg Pr? 
dcfti no, 5ci; fw rfilje/crwclc 51I voi ♦ 
Pr ^dcftinario,ein furf^b»«g vcrojt) 

DeftituOjRequircSratuo, nnn^i^ 

Deteftor„VideTcftor. 

Dctineo,Require Tenco; 

Dcucalion,fi6trtfutt prometf^ctV 

Deuexus,a,um,nJbfidt^ gel^elr. 

Deus,€»ott* DijSele(fli,iiue maiortl 
genciuy^tefuntcmflett g6rt/ bieaU 
t»cg f:ii: gort finb gcbalte .Sunt aut5 
uiginci, 5«P<51ff meltc^s gefd^lect^ta/ 
ril4d5)tiperblid?».Dnadrcripritii ft 
ue minoru genciii,bie vg b^ mefd;^ 
goriid?cl)terlangtbattb. Dij pena/ 
ces dC patrii,ttte gott tins icdtd^ctt 
cttamranbers.Dfi ueftrafidc.ad/ 
miratis uerba funt.€tdijboni,bew 
gott bebwct, OCJ bdff gott uDij me/ 
liora,deprecancis, iD(t bct)iietvti^ 
gott \>oz. Drj faxinr, Optantis,)Das 
iPoUgott.Diisirads facere aliquid, 
ttw^ ^^ vnglild1)afftct (hinbtt>iltt« 

Deutcria, A^euren tranc(.alias uinuin 
fecundarium, 6C Lora • 

Dcxter,a,u,0ere<t)t/bel>eb/gefd?t'cfr. 
Ite,gliidl}afft/gcmbtg ♦Oexteritas, 
gcfd)tdli<bfeyt.Dexteritas in rebus 
agedis,em gefdjidlid^f cyt 51I b«nb« 
le.Dexrcra uel dexrra fub(la, pic 
xcd)t banb/bamit man rerbejrpt. 
Vndicitur fidei confeCTaraeffe, bcc 
txixo vn gUiibbafltc 51I gco^bnct* 
Daredextra,iX>i'cb«nb Wete.iic jil 
bilfff omen.Dexnrorfu, vff bic xcd)t 
fevtebttWWgtD^xcrocherium, *iil D I 

4tm tin^^^ct tin ivA^tn ^ia^fi»d% 

6)C6 m'e wetber an t>cn atmm l}(tben 

Oextcro,as, 54? fhQ y^cf rpffi $6 

f^mmem $il etm f atrtm* 

Dcxtans, Vide A flis ucl As* 

Diabolus,lari*CaIumniator, ll^t'nfe; 

ftiut/^tK b<5^ gey fl.T>iaholicus,a, 

u, 3t4;1:et:b4ffri^teiif^(i:r4?* Diabo 

Iccalumnia, i^ittleflctrw^fci^nmcl?* 

Diaconus,£ttit»toer* Diacoma,a:'» 

Diador, l6!fnv»berbott/ ein lawffet 
oDer vetrWtt^er^Mercuri^ ita uocat* 

Diadema, penulci«*pro.lE^m ^Ux^ Des 
^^uptd ^et: fiini^itin frott* 

DiacrefiSjpc^cor, *t*ii^a:refl»ng/b4 
cin it ipb^ong tn jwo filb€ get^eyll 
wtrt,ut aula! pro aulsi?* 

Diaeca, %inf<AoiSQimad^^ctxin man 
iffet*icem Dixia,35€flimpteoit>niig 
tCnfpet'^ vntr^n^. Di^tarij, t>iimt 
in ^ettf4lcn/o^^el: ^t£inf(eHtb^egc^ 
ma4)gont>$ilNen* 

JDialeAica,ac,uelDial<dica, orura, 
|ati*Difpucacoria,ud ars dtflTerend/ 
Ipte ftin(l$ilt:et»cttY^oiiet'mietli0m 

iccnjDialc(fbcus,*t'itet ^e^^ ^te funfl 
ieertodet;verfl4M:« Diale(flos«^t'tt 
ef ge«fd?»Tf|f^ bet fp^^M?/ o^etrey acitc 

Dralogiis,a'nge|p^4di^bdet(t'dbepet;^ 
foiKn fiiift etn^ttbet: x^n / vnnb f!4? 
berpia.1?ett. 

DialisJanMouialis, ^45 bcm gott 9tt 
piKr^i^0e^3nt FiamcadiaUs^lgiit D I 

Pf4fr5ott^D«alia,orum, *ite(efl 
3foui«Jtcm t)ialisfub(lan* Dialis, 
c, )iO^ vnbet: Wm bt'mmel obec « rn 
ipetter / vnXf nit vn^cK ^cm &4d? i% 
Sabdialcs columnae, Bewl bie ^tn 
wetter / nit vnbetitttrtc^ (lott&. Sub 
dio, uei Sub diuo aliquid facere, g^t; 
wita vnberm bloffen Wmd t^iiit* 
Dialyfis,laa,diflblufio, Ifemjemettj 
n»tt3/<iuffl[(5r»rw|. Dialyton, 2hiff* 
geU^t/ ^^ ni vohzux on com'unctto^ 
neagcre^tu^erOen* 
Di^mecer^uel Diamctrus^gcn^fem^ 
lad.Diniencns,^in linien ^iiiin dt 
cfel/ ober fnnfi em ^nber Qt^a\x ^4$ 
mttten^^eiteylt /b^s ba mttten ^\xt^ 
ttwfts gefhiK^ g4tl).Hinc ex Diaz 
metro pugnarc, <0efli:^8 wi6 eitti 
^nbevfetn* 
Diana, ibin g^ttt'n ber i igetre)^ vti )»&( 
^en/ein tod^tei: ^onis vn'^ i^atone. 
^in^^X9c^ix^o\XiniB^ Badera efi 
luna,Jtei;M^n. ftemLuctnauo/ 
catu r a panenttbus, von ben geber^^ 
^n/^as fte bte frnd^ <)na Ue4;t vnb 
t^btingtvNec non profcrpinaSC 
Hecate dtdtur & Triuia ♦?€. 
Diano€a>lari,inens,uelfeiuentia9 bei: 

gcb^ncf ober ver(l4nb» 
Diapafon, ffUotweta^m^ Itt'tt^ilf^ml 
fVttiiung it$ ber <t>ctati4<Sic Diapen/ 
tc,<Ai« wfeKTfe.JOaa in ber <th>int $$ 
f^men fh'mpt«Dtare(raron,^i(eT%ar 
er(ef 6)y, 1^43 ^ftf^menfliinptinbec 
C^u^rt, «^iV J^mwx(rm¥^ Disdia/ 
pafon^ladt Bis per omnia, jD^iivo 
oclaua D I 

fck^M ifi^n cnanpcrifk. VroutvbU 

Oiapnanum, la(ine« Transluccns, 
jpsir4^r4)cynt'0.Corpus Diaphanu 
em ^»rct;^4?^nt^ Mn^^aU Qlas Cvt^ 

Diaphonia,t>neiiit*g?eft/vbeU<^ttt«g 
tin geTang.DiaphoruSjpe^cor, Zm 
t>etletgtg vft^€r^4?el^ef0• Adia/ 
phorum, <&n vnt>ctf4)cy&tg« 

Diaphragma, lan»Transucrfum Hr/ 
pcum, Jic Icvfl /t)j ()eiide oOet ne^e 
^45 tnttten t'n ^em t\)ict ifl / als eyn 
wan^/ ^c^ey^t t>a5 (>erQ vnt> lungett 
von^el:lebetvn^mtlQ* Diaphra/ 
gma na^u,50e«vnefdt?cy^JWi^cl?£ 
^m nafH64)cmMcin^i&in Utlid} vn 

Diarium, 'C4ali4?efpet'f|/o&errp«'^ 

bdd;/Uf^^bel4c« Vide Annus* 
Diaftema,pen.pro*lacine Spatium, 

Diaftole,pe.corJati. Di(ltndlio,£Mt 
^ettl^eflnug ober ftinbenmg / b4 et'n 
tpon burcl[)an(lup^eno&evpunct£ 
vottt>en anDerettAbgefiinbectwt'rn 

lDiathefis,pcnuki.cor. lari. Aflidus, 
uelDifpofitt'Oj^liwnilmng. 

Diaulos,lari. Ccrtamcnud Curfus, 
4tinfttdtobctUnffmi* Item itin 
«reite bte ^tpejr fl^abtV^ begrcifft / ^a« 
iffl/|Xio<$lffl>utibertr<:bdd7lang* Di/ 
aulodromi, X^t«inf^Ui^mpUQCtt D ! jfi Dibaphus, bis cin<flus lati« 3iii?e)^m4l 

gefivbct. 

Dicz,itin tc^ts l}abd/^vi^Mti!R(t$ 

gtingjcem Dice uel Uica, eddeaf u 

diciorumPrcfes,i6mg<5m'ttbei:ge; 

rt^^ten. Cuius mini(iriiruncDica% 

hoced^fudices, ^ictid^wt* Dicam 

fcribere, ucl dicam impingcre, ^«c 

gctid)t vctfUiimit rcdj? t fuxnimi* 

Alias Formulam intenderc* 

DjcaeoIogia,ieiftbiUi4? mad)ui/Z^ 

ma Me btlhg^t t>e6 banbels $eyget 

Dichotomus^Pimidiacus, igalbgc« 

tbeylet, 
Dico,as,pri.con Jdj? gib t'tt vtlbert^ 
iti'gf cit/ icb jilo Jbne / oOct ve wa&ne/ 
Srudtjs dicacus ei^ hie loais> ^t'$ 
ot t i)i ^em lewen $il geo)bnet* Cop* 
Abdico,as,pen,con J<!li)ito^at0 
vctn»\itffc/b<ixanbc/fiin^ 4b* Pater 
abdicauitfiliutn.iper V4ttet^4r ^eti 
rtinau0ge(lof)ett/tH^nvo2ffen/rnn5 
fetttd gilts beratH)t* Abdicauit k co 
fulatu, ^i:batb4Bburgei:m€i^#a: 
Ampt 4uff geben / ^bgefiinbt* Inde 
Abdicatus,ibei;von(ltmv4ttetbgf 
lebeit entecbtrnb vexfioffmifk, lac 
Abdicatiojltiuerbttttg/rerjlofliirtg 
Dedico, 34? v<rp(lt'dbrtge/o5 vbit^ 
gib vn vtxcfgttemit i}€iaii^enwot 
ten/id} v^cHtft, Dedicatio, itimin^ 
v^etbung/ vbetgebuttg /^ilptbming* 
fndico, J^^efgean/tm^zoffiM 
baxlittm 34) beuteo^bet;bat)lm(c 
Me werpbafi^.Nalndicare^eft Ven 
ditoris,Sicui ticcre,Emptoris»In/ 
N i dicac D 1 

dfat (if^rum aureo nummo, Uit 
b^iittfaB bil4? vmb cingvA^in. Vn/ 
deIndicario,&fndicarura,35icmit3 
$td)tnn^dtte Mngs* Index, itin au; 
$e]rget:* gcne»communis» Indkiumy 
ttin an$cyQnng, Index, mafculi* 
Htyn ftcyn z^amit man gol^ bewei t. 
Ecnomcn digiti, VidcDigitus, Prg 
dico, jd) f un^ rt w^ / 34? lob/o^^ct 
mad) xnd}ti^* Vn Praedicatio, ISirt 
i^ttgfiinbiguttg/Iobttftg.Praedicator 
Iti'it Att^ftintn^er JPraedicatum , ;t>f 
»Ofl«iman^er^gef40tlrtr^ Prae/ 
dicamcntura, iD<:s von v licit mag 
gefagt wevbini urtCorpus, XCirt 3c 
fi^gt vom/mcnfct)cft/rom rbicr/vortt 
banm/vomftcymc* eJoUtd?co^^^ 
nttngen/^arun^ct' vtl ^mgbegl•lefi 
f«rtwei:^cn/t>ey|fcn&Pfedicam<fnta» 
Vcndico, Jd^cfgnemajil. To>' 
rum fibi uendicat, ttt xvils alks 
Mdn t)abcn/ itt cyoncts yfyn fcU 
bctallce* Vindico, Jd} xcd}cn/ 
fct^trm vnb errcbtc von Qcwalt oDct 
vnbiUid^t. Vndc Vindida, liBytt 
tad) fttaff. Ircm ftj^it rfitb o&^a: 
Jl4b/&4mttbieeygenUiitfref gclaf 
fmwnfctfcn. Item Vindidse, ^rey^ 
rpic4;ttng.Oareuindidas, tJrrfvey^ 
|>:yt l^jffeti blciben/ obbcr bcfc^ung* 
Vindico ab interiru, ^(b crtcbtc ojS 
etrl<5f<vomva^crbcft. Vmdico in 
libertatem, n^cb bjingm ficybeyr/ 
mad)ft:eySicWindicoin feriiiturc, 
3fc^ mad) ergm/obci: vnDetunVfftg* 
Vindpc,j^irt|Pc4?t^f4?iVitic!:» Item D 1 

fdS?afft,Vmdicatio,eittfVevtiiacl;wg* 
Dlco,is, 5ct; rcb oDcr fage. iDico ius, 
3c^)l?altgetidt?t*lurisdidio, gcrc<^ 
rig^eyt obei: gcw<;lt gcnd^t jfi t)(t\i^* 
luri Jiciis,a,um,iDrts nrtcb bcm red; 
tcniflJundica acflio, i^m rccbtlid^e 
<jnflrtg.Di cere diem, :2liitUtgcnot5 
ein tag bef^iiiicn.Dicere Sentendara 
V:rbef I fp jc4?mltem Dicere,5^Kr^ 
lid^ vh gcfcbirflid; rebcn^ Vndc Di/ 
{kiOy^ic ^:e^«ng / Uc wci^ $» rcbcti* 
Phrafis.Dicere caufam,i^ntwwrtcit 
I'm xcd}tcn* Diccre multam, 0tyn 
Ptaffauffiegctt. Di<flio,ieittwort 
Dicfliim idem .Item Dicflum fignifi/ 
cat,€irt rd?iropffrcb/o&erl?<5ffli4?i 
cr f linger fpjucb. Diderium, idem, 
^in fd^mitj woitfpcv wo^t.Scom^ 
ma. Dicax,ecl;impffi:cl>tg ocJ fpcy* 
ivorttg* Dicaculus dimi. Dicacitas, 
C^pcyuitg/fpotircb. Dicftionarium, 
genc.neuf* ^in bfic^ oben:cgi(tct:/ 
itt xrelc^cn bic troztet: 5ft famcn gcle* 
fenrnb edflirt n^erbenb, quemad/ 
modum greci MpKov uocant,a'ra"« 
T«cr At|t fio<r, id eft^adidione.Ahas 
uocabulariii.EtDicflo.as, frcquct, 
yd) gib an / obetr reb cim voi/ba« cc 
an fc^icibc. Vnde Didata,E)te vo^5 
gcti^tcn angcgebn^ wo:t.EtDida/ 
men,fiuc Dicftatio, (tin angtbtittg/ 
vojjcy4)niigmit troitcnJtc Dicfla/ 
tor, l^m obcrflcr \)itx in ctncr flatt/ 
&em allee mfr^ vn^'woiffcn fcinmd 
dpci:alUmtngcf&vUc^e 5at€ttenr<$ D 1 

fet toitt dn ^dt l^rtg. ^w'^'i^^ Caefac 
l}(tt ^48 mix gcw4U fur vnt> f ur^fi; 
fdn an^cfanQcw vn^ nad; ibm t>ax^^ 
n(t<!^alkt^cyfcx* Dtdatura, i>as 
ijmpt vn&0ct»altem6 folid^cit obct 
(lenl):«en* Di<flatoriiis,a,um,SDj 
jiS fohd^cm ampt gcbon.Compofi. 
Acldico,pen.pro.3cb fpn'd? jil/ id> 
gi*b 5f; cygcn/id? gtb $i1 fanffcn.Ad/ 
dicerc nummo, Vmbcm^poto^^t: 
gciings $fi fauffe die''>c. Hi nc Addi 
<ftus, ^incv bet xmb fcbtilt) $il cyc^i 
ift gel' en fcim gcU bcrjcn / ot)Dct: 
^c^n^ct•|mgclrbcn bat, Bcnedico, 
Jd? rc^cgl1w/ld? lobe. Bnncdicus. 
penulti.cor, Utin gilts rc^»:r. Bene/ 
didio, iliin lobimg/cjiits vc&urtg» 
Condico, Jd) vafpiid) /rcrbcifle/ 
fag jil / bcPim. CondL^o, Mrin ^^^^ 
fag o^cr gcwide befltmmuitg.Con/ 
diVluaifcrcidem. igitt jfifagimg* 
Contradico, ;jcb «?l^er^p^c^. BJiV 
CO, tJcb b'-'t^ <>^«^>^ gebict ala ci'tt obc^ 
trer.Vnde Bdi<f^iim,4Bin gcbot/ Vul 
gOjMandatum. Indico,penuhpro, 
5<b vctHiinMge be«Ucb* Indicerc 
bcllum,^brage,Indiccrefcrias,yqr 
crtag vct'Fimt)en. Indicerc luftidum 
i>ugetid)t auffbcbcrtot)et:bcrd>!icf 
fcn/ftclkn* IndiVlio, Stin jett von 
funfF:5ebcrt )arcn.|ndidiiius,a,um, 
^febottertJndicfliuaeferiae, ^ebot^ 
nc feyrcrtag.lndKfca caufa codcmna/ 
re, Vrt«crbv5itcr fad? rerbammen. 
Intcrdico, Jd) vei*biete» Aqm 8C 
igm intcrdicere,2f n b^» r!?<ln* Pr«/ D I f^ iiC0yiSypt.pro.Jd) ^ai^dt. Maledi 
co,icb rcDc vb«l/i<^fcbilte*Maledic' 
pe»cor. ftin ilbelre^cr /fcbelter. Ma/ 
ledkcntia,^cb^^^«"0^^^f^^'^witg.Di> 
durio,3d? beget obci: tiiftc mid^ ^9 
ve^en♦ 

Dic^ynna, jDiegottittSDi'an^; 

Djd-ynneum, itin berg mCret^, 

Didafcalus,ladnc preceptor, ityn tu 
ter.CtDidafcalia,<6in leer. 

Dido, alias Elifa, l^tefwrtgirt^il Caw 
tbago/welcbe biefclbige (iattgebaii 
trcnbat. 

Didrachmon,Requi*reOrachma. 

Didymus,lat.s:cmmus,^injwilliiig 
Didymeus<^^/t/^tv<r,ltin55tt4lll 
Apollinis, 

Dies,^ag.Dieaila diminu. ftt'n Flcitt 
5cit.Dies ciuilis, 5Du jeit Meweil &cc 
birnet vnrbgetrcnbt wil:t/^5 i(^ / vt'ec 
vn $tt>eintng (lunb/ ein tag vn rtad?t 
jfimal/fabetanjfi mi'tnad)t .Huius 
partes funt. Media nox, ittitnadit* 
GallidniUj^o Me bane fr&bcn,Df/ 
lucuIiTuel Aurora, Itc CrepufcuKi 
niatutindjCo Mefott atiff gect»Ma/ 
ne,;Der moige.r4eridies,mittag*Oc 
cafus folis, i>er abcnt ♦ Vefpcr, aut 
uefpertinu tempus, fiuc crepufculQ 
uefetinii, 00 tag titnacbtfcbey bN 
Prima fax, Ionian bteltecbter an$ 
f unbt.Intcmpefta nox «Concubiiry 
8C Conticiniu, €^ mart nlwet rnd 
fd?lafft/bier«^tnad?t.Dies arrifida 
|is,qui alias naturalt$,apud ueceres^ 
3Cfc?eytjw»7f4;<n^ ^iiffgang viittD D I 

Ferijeidem^ Dies profcftus,dtt 
ti^eir<h4g*Dies faftus,lD(ir4nm4rt 

an mm nit atMjt ^atffi^altcn.Vw 
cs atcr uel migioRis^itin vctwoiff^ 
Iter t40.1Dics coiTittialis,^4r»m nm 
€omiti<t^ozffi\}alUn, Videfupra* 
S)ies ftatus, Utin Qtfct^tct vctro:^nc^ 
tstt: tag* Vulgoordinarius, Dies co^ 
fticMta, Vulgo prxfixa, i^mvc« 
^wid^ct bcftimptct t»tg. Dicra extr 
niere,ueltoIlere, ^cntaQmt^^Ucb 
lAfTen wcrDen/vl^c^ley ifen^Scd dif/ 
fwndere dicin olicn in Judicris fignt/ 
ficabat,V(ffc^eMbert biff mo^ttMgs, 
Pies imercifi, jDie balb feyrtag/ 
^^4lb ^»ercfr<»gj1fn^.DiesCmid,llel 
IDe/retorij, Require fupra Crifis. 
Dies Dominica, ^cr ^ontagfi di 
cs prima,Sic dies Secunda , 5Der m$ 
taQ » Dies tertia, ^ct mftnQ ic.Sic 
pbcius Chriftianos dfccrct loqui, 
qiiam Veneris, Mariis, louis 8C hu 
iufmodi alijs rurpium fithnicorum 
Deorum nominibus uti» Diefde, 
Ute l»0il: JDiefpiter, JDcr ^wppi'ter, 
Diu aducrbium. iC(t$B^ obct bi^ 
tMi* hrerdtu, Vit^intagett«Diur/ 
nus,a,5, C4g(t'd) .Diuriius labor, 
10ittcti<^d^iX>\\xrn{im^ fubflarv*^ 
Jip.t'e]mirung obtxt belottung ei'ittf 
t4g0,Diurno,as,5<t;l4b latig.Irt 
diem dare,aMrbot8 gAb^.ln diem D I 

ten. Indies ♦ C4glid) mef>t . Hodte 
igewt.Qiiotidie, :3rtle wg* Vn Qiio 
tidianu8,a,um, tC4gh'd?.Perendie, 
Vbermo?gcn*Vnde perendinare 8C 
Coperendinare, t>bet: morg^ rerji'e 
t>e .CopcrendinatiOjVerjiig bt'^ vfF 
uber moag?.Pridic,3lmtiftd?<l? t^tg 
rorl)in,Poftridie, :2lmtiftd;|lent4g 
bt'rtrtd^^Vr pridie Calendarum iieji 
Calmdas Srcptembns,3lmn4di(l€ 
tagvoibem anfangbctblttnon^j^. 
Poftridie CaUndarum Haij , 3til 
nicl?|lcn t4g ttad? &ein meyt^ g. 

Dieter is, ^m jeytvon^weycniaren^ 
penuLpro.Trietens, pen*pro4ICitt 
^ert vott b:cyert I'^icen^ 

DitfiCeor,t^equircFateor» 

Diganius, penul.cor . Jter jwey m^rf 
iitn l^eltd^en (Irtnb i(l gettrctren* 

Digeiics,VideGero. 

Digitus, ipi'n f[nget/oc5 jctje am fil^# 
Follex, lt>et D^tumindex, j|>er jey^ 
get« A lias^faluraris* Medius,inttte( 
finger.ali^s f nfamis, Impudicus^SC 
Verpus, Annularis, qui &Medi/ 
cuSj^ctrvi^et^ finger ♦ Minimus,fi/ 
ueauricularis, )t)ei; fleynfl finger* 
Digitu tollercjd'd; bef ennen vber^ 
ivanbcn fet'n/ober ^n^eyg^ ben f anflf 
u^elien ^nn^men^Nam qui digiriim 
in licitatione kuabacinnuebacfero 
re eraptorenn •Medium digim often 
dere, Ver^dl^ren* Pollicem Premcre# 
0etinfh'g fei'n, Vtrocf pollkclauda 
re, itTtrgro}1emgunflloben.Con/ 
uerrere poUiccm, Vi^giiftf(li^(eiit)r 
Digitalis, Dl 

Digitalis, e, fingct QtiSlfig . Di'gitali 
craffitudinc radix,i^m uotiri^cl cms 
fin$cts ^lct^Digitalc (uhfiXftin fin 
geir \)^t ♦ Indigito , as, 54? nennc. 
Dignus, a,um,l^iW3» Laudcdi/ 
gnu Jobs n?ei:ti acis ^d tc dignu eft, 
fD»tl?»t(lD48 DiV gebwtt/565cb(5rt/ 
wol 4n)l4l>t» Ccdro digna , iCCol 
wctt D^ fU cwi^md) bUybcn^/c9 be 
l^altiwac^iJDi^u oU^opcrculu, 
tin bequeer/ tredt;te1:^e^el if bet: ^$ ge 
f4;i'n.Di*gnV,n<^di?^€*vetbteiifl.In/ 
dignus, a^Uji^nwtVM'g/ vnuetMient* 
Digmtas,)(Vir^ig^eft/e!)^/l)iip(<l?e* 
Indignitas, vnef^t/ftt^i^n^/rntviir^ 
t^t'gfeji't^Oradoms dignitas,Mfei)ti> 
fc^e ^et: treb Jndigm'cas rei , pie l>e^^ 
bgfef t/ oi$ fc^^n^bes bt'ngs* Dign/ 
or,aris ,^ ac^t witbig/obet wert 
fei'tt/i'd^wirbtge* Nodignormchoc 
honore, ;;fd;4di;tm(4? bctrel>tm't 
»itbi:grein, Dcdignor ,id!? a^t nit 
vett/oU tpirbtg* IndignovJdt? jutr^ 
ne/vntvirrr<:^e/t?4b rbel vergilt* Di/ 
gnor criam paflSuengnificac , yd} 
spt'rbgen>^i;bt'get. Pignado, XCiM 
gttng/giiif^eyt /jTMntli'greyt kidi/ 
gnario, $om vrnvififdi^e/vngebulr* 

Di}Ouis,l)et: Juppitet* 

Pilabor,Requirc Labor* 

PilapidOyVidcLapido. 

Dilemma , Itin bcwhtmi / obet be; 
fdi^ke^teb/bie vff be]rb weg besvert 
obetbeTcbleiffTer. 

DUigo,&biKgcns , RequirdLcgo* 

Diluculum,»VidcLux» D I S3 

PiIuo,DiIuu!um,Requirc Luo. 
Dimidius,Vidciiicdius^ 
Dindymus ,in plu ,Dindyma , ^ct 

gptfd bed bergs Id? tit pb^^tgi^* 
indymcnc,5t)tc ^SttinCybek* 
Dinofis,penulpro*latmc«^rauitas» 

fttnfitxtfftc. 
Diobolaris„VidcObo!us» 
Diocccfis,pc.pro* luati .Cubernatte, 

0tin Vcxw<t\mn$/\}ttf<i)nni* 
Diodoms,|&i;ne]!^gnetn4mctn0 pf)i 

loibpi)iMyCinB gef<^C<^?t fd^Kibets 
Diogmcs,^itt n^meins pi)Ho{bp\)i 

ber rott bte man Cf ttt'cos it^nte* 
Diomedes, Utin f6ni$ittoUe/ Hn 

hanptntanbct iBviidyi voiCroie. 

Diomedcx Infulae ,^«?o tJwfuleti 

n<t »eyt von :2(piitten*& Diomcdei 

campi,4B(rt Oit I'rt ^vAi(t ♦ ite, Dio 

mtdcf aiKs,v6gel biem4it4Ueyn Ctt 

ben Diomedeis infulis fti>et* 
Dionc,3Diemiltet:X>etteri»» Qupdco 

Dionara didtun 
Dionyfius,;Dei: ^ottBadbus^Vndc 

DionyGa, orum,^t'ef^fl X^a^i* 

6achanalta,Vide fupra« 
Dioptra,<tCrtger<^?ia b^wi'tm^trtet 

W4«4bp()et» 
Diofcoron, i^i'it ^nfet nit fktt vom 

berg Ladnio in Italia * Qiofcurias, 

itinftAttin€cl^i^* 
Diofpolis,ftCn ftatt in ftgj^pteit* 
Diota, Itin I'rbcn ipeifngef<^iir^ nti't 

Invefett^^tib^^bett^ 
Diphthera, pcxor^^in^ixUnfltyb/ 

liberitgolUr. 

O Oiphthongus O I 

Diphthoiigiis, ^in $wjy fitftet tfy^n/ 

incinfyibc* 

Diplonii, pc.pro.emgett^^ittsbtiefF 
von dm fucjicit oDcc obecfeyt/frcf ^ 
bwytd b2icjf/o;5 fttftfl ciit bedic^ vcc^ 
fi5lctcfb:ie/f.ValgoBijlla,aliasBrc 
uc,codicilli. 

Diplois, i6in&<?ppct ni,rntdo^^y»p 

Dipfas, itiit ^4?(()ttg/^cr mit feint bef f 
fell viim4jfigcri Oacjl bzwigt* 

Diptocon,pe.pro,i^»^8 nuyjwert m; 
fn6b♦>t.Triptoton♦^5^KJrl^4t♦utfc 
llis.Tctraptoton, ^(ts vici'bat.Pc 
captoton, c»$ fanff^au Aptoton,0$ 
mtbfigtgtfl. 

Dircoe,cirtb;uiiBeoti^Vii Dircf^, 
a,u,tt?$ v0 Bxocia/in fttn^cc3 mtfl 

t)irigo,RcquireRego. (Thcbis i|i» 

Dirimo,Viv-lc€mo, 

C>irus,a,u, ^f^attfain/ fcintUd)'$\:of^* 
DiritaSj^^cu'hd^cycDir^pliir.tan* 
vcrpitd^iinaltejb^ilifcl^ccjomn.ali/ 
as furi^, 8^ fcrinnyes /meCamzni/ 
des,i^ic 4lk vbeltb»Ue rccbet)iris, 
deuoucrc, vctflucl^c. Dirasimprcca 
r i>Uc,Krtd? w;mf4;c ♦Diris agitari, 

Dis,?Da' gott &cr f>cHc vit »rc)^c!?tuinb. 
iPluto.lremOts , dicior,dirifliinus, 
Xei4^»Vn,t)ircfco, id? w:rt>c tei^?. 
6cDito,as,54? "^^cl? tcyd)* 

Difcepco,as,34? j^rtrfe/ftircftc im't 
wouc/ <y^ MttliTi^e. i)irceptator,cin 
^rtrrct;w7t>i?iyc»r«4;t^?i' / mhifiS^t v^ D I 

t^ylcc. Sifccptatio, cinvtUytu$/et 
x»cUi^/i?i)Si c5 ra4> ♦ Libera difcepra 
tiOyCinvzuyin^' oo* cmfd)a\t>i^im$ 

xvJ}fcnwcYfct* 

iDifemiCLilu.n.RequireCsrno; 

Dilcerpo,VidcCarpj» 

Difco, 3d) kmz/itf^tu/ c):tctUX)Sd/ 
pulus, ^m Icinun^a** D fciplina, 
f ttit)l/lcei'Jcc,cm $ud;t/ m^irtgnttg* 
SXciplinofas, a, li, iLctb^iftiQ/ot>c\: 
leid^tlmg.tCoinp^AddifcOjCondi 
fcOjferc ide quod diko.t>zMco,id} 

KdifcOj^dS^lemcvlla^cDig/bjgjerfF 
t'ttt)ieget>cd?rti»;|, VcrdifcOj^d^kv 

Difcordo,8cDircordia , VidcCor^ 

t)ifcwrpo,RcquircCerpo» 

Difcrecu^jVidcCfrno* 

Difcrimen,^m vn^ctfd}cyb i ^txtty, 
lutt^.ftc,cm3cf.Trhd)b>'7t»^ircriini 
no,as,3dt? jcrtefle/cutfc^cybc^Di^ 
fcriniinaIe,DifcernicuIii , cm 0c(cl;ic 
oo* ita&^l/04 mtt m^tit b$ b^t^c jc^rtc^ 
^ct.Di^crJmlnatim aducrb, Vrtbijr; 
fd?ev^'td>.lidircrimmariiTi,\)iiiincJ 

Difcainbo,VideCubo. (fcbeyMid;* 

Dircas,<embzcyrrd;ii|fe(/ot)crOcUer. 
lce,€^m 1:ttrt^ fd^^b vonflt7fto^Jc 
ctrtj bJ m4tt3em^jffcnb»^t.HincDi 
fcoluderc^tcrd^rvbe w:i:ffcn/bjrt 
bitUe rd?lal)eCi t).icobol^, pe.cor^ 
tin fcbey'u ^jji'/fcr/dfcophDrus. 
pc.cor.em rdi / ;|cl/ oc5 ^:Uct: tr^^cr* 

I)iira-0,S: Dii^rcus, VidcSero, 

Difpendium D r 

D i rp rndium,Require Pcndo* 

D. !.p cnlb^Vide Petido* 

biftldccVidcScdeo. 

biffipOjRequircSipo. 

Djftichon,5tt>mvei*^/jt»ettrcymcfj. 
Tcrraftichon , Vtcv vci'^ . Hexafti/ 
ch on, ^cd?s rct:g/o^cl:rermclt»ita, 
©doftichon d(c. 

Diftineo, Vide Tcnco* 

DiftingLio,Requirc Sdnguo; 

Dithyiambus,5Der gott X>ad)U6: 

Ditio,iltini)ctfd)(tfft/QcbuU 

Piu,Lang jcyt* Vn Diutule dimi.if t^ 

Diuturnus, a, u,idc : Diururnitas, 
itrtitgwingfeyt . Aliquado ponit 
diu ^ diuturno, ucl teporcdiurno, 
tagd.diunoducp, tagd >nt n(td)ts* 

i)luerbia,^^£t tt^i^l c5€omcMe/t>4 mad; 
erlcy pctfotieft cmge$ogeit lver^en♦ 

Biuerto, diucrfor, Diucrforium dCc. 
VideVerto* 

Biues,Scy»c^.Dium3e,arif,pIur*tant« 
^cyd^tnmb* 

Diuido,is,pc.cor.5dn'2vteyte.DmiV 
dcrcanimu in diucrfa, 3eQun^ ^rt« 
Z>an Mfee bctrrtd?tc/ o5 gctHaicf^.Sic 
diiiidcrcorrula , tcQuit^ ^cn/^»)n^t^ 
fmfiif^cnMinc Diuifor,l6mv^r^f 
l^r.lBcDiuifioj^in jetteylwngJtcm 
Diutduum, S^etrtcyltg/ vnD ^rt^ jci:^ 
tcyltift* IndiuiduHm , Vti^ertey Itg« 
Prftcrea,Diuifibilis,e,Cciir«rn/$ei: 
teyIig,IndiuiTibilis,Viijcvtcyhg^ 

Diuinus,a,um, (Sottlidi.Diunftas, 
«>Wj;e]rtDiuinuscpam fignificar. D I ^4 

ft lit tt>4tr<:ger / wifyir^gctr-Diuino, 
as, 3d? frt0w*tr/td?tt>ey(r^ge/3c^ 
tr^bt b*ttbiy / o^( r ittiltmoffc* Biui/ 
naror, 16m bt7tfttei:/ miltmafra% 
Diuinatio, ^iitweyfiagiifig/mfit^ 
wtafTung/ furfcbung f linffr tgcr Mitg 
Diuin c, €>otlid7cn .Oiiunirtis » ad/ 
Ufrbium,To»€Fort/ot>ci: 0<5rild)< 

Ciuortium, Vide uerto* 

DiurnuSjRequire dies* 

Dius,a,um,ieoel/l)crlid?/ 1^<}ttrtd!;#' 
Er Bium, jfDas ragltcd;t>^cr fc^cytt 
Vl1^ glrtitQ bcs btmeb.^ubdio,ucI 
^ubdiuo,Vn^ermbloffctt (^imef* 

Diuus„a,um, ^ottltc^* Idem quod 
Biuinus^ 

Bo, das, 3d; gib.Do mc tibi , Jd^ 
fd)id mid; naiA) tnim wilUn.Do fi> 
dem,5dt; vcrbevg* t)o pc3enas,ydS^ 
jrii't) gc(ir4fft«t)o operam, 3d; lig 
ob/fctfIey^rtti«Oomanus,aut her/ 
bam , 3d; bcf cntt mid; vbciirMrt; 
t^cttf^iit* Darcuino,fed;drm. Da/ 
re uerba, j^ctricgcn* Dare dono, 
€>c^encfcn . I)are mandpio, Sit ey4 
gen gebcmbare nomen, 3luffrd;2C)^ 
benUffemttem dare pro dicercali/ 
quando accipitur.Dare neci, 1lPot^; 
ten .€t Bare leto idem ♦ Dare uentis, 
8C obliuioni dare, t^ergeffcrt .Sed 
Oare uela uentis, Bdbiff«:n. Dar€ 
memoriae, Jfn^^nd^ (cyn . Dart 
tcrga, ^licl;cn . t)o iufiurandum, 
3d; fdiwer ciit €y^. /tpud T ercn 
tium* Do in publicum, yd) mad) 
O 2 gcmcyii D O 

SZffUin/U^ anff gwit ♦Turpiter fc de 
it, 1ttiiimiti(^antfcn bcftantm/ 
1tvt;)^tfid) libel geb^ltcmEcia apud 
Terent^Darc rymbolum, fSci'n gc^ 
biitrlid^en tb'H^i gebeti/fcin jcdt^ gcb€» 
Darehabenas, l)ert5i't0eU4(fcttf<>^ 
tm/viti}m3iin*Dcdit mc ad languo 
rem, 'fg^tmi'd^^r^nd'gemadS^t* Vt 
res dantfefe,^rtd? Dcm fi4? Wcf^cl?! 
5i1tt:<t0ct>.Do palmatn,3<^ gib ^etl 
prct^ vnO fyg.Dare ncgotium, :^e^ 
felijctt^Datc ufum rei, 16m M'ltg ge; 
btrt«<i^e« bflmJOprionem darc,M:< 
}»al<tnffti}^n. Effccflumdare, Vc« 
f4?^ffcrt/4llgn•c^?rert, Dare per man^ 
dicimuSjCUitialiquiducreriufu ob^ 
(eruacu poflerisretitiqutmus, )Dett 
it44?fttmnert4njcygen tilwrl^flcti 
D49 nn'rgetv&|li)Ab€n^, Compofl* 
qiiaedam func prim^coniug. ut Ctr 
cundo, Jd) vmbgtbe/ vmbfd^lieflfS* 
Peflundo, 3d?t:iriicfiti&etr/^rtrirte» 
Vcnundo,5<^ wrFdaffe^Qii^dam 
tertiae,uc Abdo,5d? vcjrbirge. Ad/ 
do5*tb>1$ft*Additio, i66tjilt!)»t; 
iirtg,Condo, id? otbite / etfcb^ffe ocJ 
b4i«»cait Komal^ codidit urbcRo-^ 
ma,t>et^omtt(tt5 bat die flat Xotn 
geb4we.Hinc Coditor, tin fA)6pfct 
ItcConditiis8Cfnconditus,pe.cor, 
VngeotOnet. EcCondo, ^dj? rb^ 
bi'noetfid?/ id; vetbirge/obet id? ti^il 
5i1beb^ltett»Condcrcuini^m, jDm 
»eyrt f4;frert.VndcCondiauus,a,if, 
^OB gcb^^lttgobcrttntt'gift^ttCo/ 
ditorium, Jftingv^bPC^gctj^Unij^*. D a 

Ab hocfiiint, Abfcodojjd? verWc 
ge*EcRecondo, ^Jd? (eg btttberfid;. 
o^et geb^ltc* Credo, Require fupra 
Dedo, 34?'^«^3ibe/id?gib$ilergen» 
HincDediria,^iticrgcbimg» Voft 
longam obfidionem,JEa(fla eft dedi/ 
do^lTad? lattgcrbelegentg j^^t matt 
ficbergcbctt, obbetriji eiit ergebung 
gcrd?cbe»I>wdicirius,a,ura, ^ascu 
gebeniJt^Edo, Vide fiipra aedoycii 
diphthongoinda^ Jd? gib einbiit^ 
Gibiitn in os indidi, J^ b^b |m bie 
fpeifl ins m<tul gebeii «. Itei n 3c^j (eg 
auff» lndercnonien,W4m(ett/bcit 
n^mettgebett/obei: 4»fflegen. ®b/ 
Ao/Jd) tbit fiiro&etbefdjlielfc.^b/ 
do peflliluin oftio,^^? tb^ t>m rtgel 
fUv die tb&r JPerdo, Jd? verlictre/oi^ 
verberbe*Perditio, ein verbetrbttii^ 
veriw|l»Deperdo,fcr c idem,& Dif/ 
perdo,3d? vettbji.Perditc lC>ei:&et:b 
lid?/f(»(f*#crdit€amare, 0t6bU(A^ 
vn^ mitrdt?4ben lieben^Prodo, ^d^ 
gibl>etf«r/obei:/(cl?(ew^4ttg. Item 
>:b verr^te JHKnc Proditon eiit vet 
r4ter.Ec Proditio,ttitt verritterey* 
IrlProderememorif, Spergebedjt^ 
ntf^befelben/^tiff^eici^m* EtPro^ 
derelitteris,3f»rcl>iet'b£.Reddo, ic(^ 
gib wiberumb Redderc anunil^xVt* 
ber getr(5 (I m^cbett / ein ber^ ct'ttflof 
fert»Reddoccrtiorc, Jc^tiy^^^xvif 
fen. Reddotccrudituin,3cbm<tc!> 
bicbgelertSubdo, ^cbtb^vitber/ 
cbcr ict} vnberfeQe/vnc(murffe,Sub/ 
dece puer u, ftin fr^ibb^ ^inb vni$i^ D O 

Subdcreouaadulccrina, ^rembt>e 
tyitvnt^ctUgm* Subditus, a, um, 
^in vnbcttlSonJEt Subditirius,a,u, 
3Dj vn&cr^4>(eufl^'Ji|l/f^:emb^.Sub-^ 
dtcirius uerfus, itin vcx^ ^ nit Dat;^ 
$figci)Sxt .Trado,5^ vbei:gt*b,Itc 
3c^lere»Ncminctradentcdidi'cihoc 
y<i)\)ab^it8^dctntt/fcmid;}& nit', 
inan'^tQtUxt\)at* Tradunt operas 
mutua3,^te ^elffen^cins vmb ^as^ 
4nDci:^Tradcrc memoriae & obhui 
oni, ur fupra m fimplid.Hinc Tradi 
tio, ^t^lemttttg/vbergeburtg* 

me f idibiis,46c \)at mid() gdctmi: feyt 
tenrpitDocflus,a,um, ftiiagdcxtzt 
Docflrina,iiBmlcer,Dodor,iftmle^ 
rer.lDocumcntum, i^mtx^amting/ 
<jnjeygttnge,Docilfs,e, (Tdmg/tct 
teid^tgsstect magtretben. fndocilis^ 
le, Vngclerig* Dodlitas, Acid^ttg^ 
f ey t $ft kt:iiett.Dodbilis,Ie, t>ort n^^ 
cwt: gcfd^trft jil lemm* Cop. Dcdo/ 
ceo, tW; cntlernc / o^ci: !cct: 4nt>cc)f * 
Perdoceo 8cBioceo, 2fd;UwtPol/ 
^t)et:vol0ttmenUd?* 
Dociniafia,ecb40Urt3/4d?tung. 
Pocos,i*dcft,trabs^l6m&aom/baWe 
Podona, pe.pro*«m flat iftpiVt/Oac 
bey eitt w(t\b ^em 5<>wt 5^^ g^ey giwt* 
VndeDodon^us^a,um,l3odon3e/ 
us luppiter.Ec Dodonaeu,aes,pro/ 
ucrb^fCitt f^bw^^er / Dcr t'mmet b4i: 
rb<5»«t me Die fcbellettpb<r^r9IJHtt DO 15 

Dodia, lfcinttr()ttdlv0ttnc({tt|liUcii 
oDei:teyleitgemad?t. 

Dodrans, nciitt ml 3rti*5*uide fupra 

Dogma,laci4Decretumudpladtum» 
^tttentrc^tteffung/geraQ/geb^dDo 
graanftes,^itt4nb&ngeroi(be|c^is 
metDerf^Qting oDecemfd^tieffuttg* 

Dolabra,iemf^iot ^obel/(4tic|^ ^os 
bel.Doiabelladimi^ Dolabro^as^ 
7cbbebob(e«> 

Doleo, Cf (^ tr^twre/oJJ i4> Uib f^mci 
Qm* Doleo mortem pacristuiVSc^ 
ttautc vmbt>€ntotn^inavattet04^ 
Doleo dentibus , aut Dentes mihi 
doknty^it^inti)iinmitWii^ Item 
Dolet mihi quod non pro uotis ri/ 
bi res fuccedir, its ifimitUyb b^s 
t8 bixnit tvotgot^.Doteo uicem iWu 
us, IDesfd?aboc$ xttfaliitmitkyb* 
1l)u^ anctllf mihi dolcnt,apud Plau 
rum*B^tx>o m&gbfeittMntr ftedt^ oDei: 
ftand. Dolec dKfcumaduiefcendy 
Apud Teren, 3D4S »ott vetrbteftjpt 
oDcr betn\bt ben t unghng.Nc quid 
quoddoieat dicas, ^agnit ttwas 
b^ it wgern b<5rc Padle fir d aiiquid 
quod doIeac,l^emmdglctct;t(id7 cti 
n»4s g^d^eben basinv€tbzm^/be 
f ii'tftmerriDol€ncer,aduerb« ^04^ 
mctlid)/cbbctf^m€t^li^m, Hinc 
Dolor,€fcbmer9 ober tr^ur^gf eyt* 
Compo* lndoleo,&Perdolco,ferc 
idem quodfimplex* Dedoleo,2M| 
t:t:^»t:e nit ^Indolentia^Cfeftmbt^f U 
vnbefummectit'ts* 

IdoUvuiiytiCiti v^nf^0* E>oliu£i(flik» 
O I fHiB D O 

tUnft'Unwdn sefd^tV. Dotiolum, 
dimuDoIiatrius, fkin f dffer/ fa^mft 
d^erX>olians,e, ^ae $& &en f^ffett 
geJ)<5at.Vuadolians,prouerb, fkin 

Dolichos, itinwdttcbk jwolff <T4^ 
M'^ bertrctfrt»Vidc infra quid fit Sea 
diumWncDoIiochodromuSj^fty^ 
tier ber ^iS fcdjs malcn anffcinant>ct 

Dolo, as, iJd) l)obU/id} mn^ QUtt. 
Dedolo, Jd? bcl^oblc xpoI /id? mad? 
glar* Edolo,3d?glcttc/ m«d?gUt/ 
balltcre* 

Dolon, titin bwl^cn ^T4b/^al•mn cut 
fd[)Wctto^t fpi^cyfcnvetbcz^iiit 
ct>et cm gcyfcl Darm cin ^old? ftcdt. 

Dolopes,T*51rfei: m Cbeffalie gwcf e 

Dolus, Utin bctrtig o^el: gcfd^eiMgJf c it 
Dolofus,a,um, Ciugb^^fiticj/rol 
bctr«g5, Et'Subdo{us,a, u,pc»cor» 
i6cimlid?/bctr6gig/Uil^ig» 

Doma,aris,latinc TcduiUjiil^irtUd;. 
ud domusSynccdochicos* 

Dominus,<l^iit hctz/cin gwahbabct: 
tJbct:ctW4£»» Domina, {Bin bc«in» 
Dominicus,a,um» it>4ff ^CMI bene 
jfigcijoitDominiir, ^iubt^rfd^afft 
I)erfc^tttig/c5a»al^ Doniinotsans, 
ucrbum,3cl?l)anrd?c.Vn Domina 
do SC Dominatus , (S^cwaltigtV) t/ 

mad)t/ty2<inntY* 
Domo>as,2Mi mad? j4m» IccmJ^ 
Vbcvwv»^^tPcrdomo, pctcor » ide c^ o o 

HincDomitusjiJfe^impt/vbcnvit^ 
^en. EtIndomit^a,u, rngejampt/ 
i»it^.EtI)omirura.i>ie5^miig,Do/ 
mabilis,e, S&mig. In domabilis,!?, 
Vnjimig, 
Domus>rccundc8£ quarts dccli. ^iit 
()4tt(?.t>omi>rtb<2im.iocalc eft. Do 
miconiecfturafado, id; miltmafles 
bei mir fclbs/ obct til;) crfarc bci mit: 
ftlbcv^SicDomi habere, ^uerb,V5 
imfclbcvbabeit^fte Domi infpiccrc 
aliquc,cinc cygctlid; erf cnen/ crfar^ 
Et Domefticcnotus, Itygentlic^ vil 
gin^lid? cif ant.Domi noftroe, %n 
rnfcrm bau^.Domi aliens ytt cim 
frcmbt»crtbaii|?» Ita, Domuin co, 
5d? gcbc ^crtit.Rei crtor domo,id; 
fum vo lievmm,DoiTiuncula dimu 
KSiftlKu'^bmltcDomus pro quo/ 
uis babitaculo,^Mrein jctlid? 02t^<J 
jrortttn^ig^. Domusdcorum, <6irt 
TcmpcLDomicilium, ^inbebau^ 
funa vtl Ungwivigc woniig^Vn did 
m^^r^tarc Oomicifiu, jt't'it fi^ vil 
bcba»rutigobcrwoimti3 vercti&cr^ 
ganri an ein ant)er oit jicbett $fi wo^ 
Hm.Domefticus,a,um, igau||gcb<5 
rig. Domcfticumnegorium,ieytt 
baw^gcfd;&|Tn BDomeftic^fub/ 
ftant.ltic battf?g€no(fcn,Dom?ftica 
animalia5<l>c5^mpterbicr.E)orticfti 
carira,aducrb» Vonbaw^jilbau^* 
Domus cdam pro familia accipitur 
^lirciitbawflgvr.int). Item ^wrein 
gcrd?lcd?tot>cr(tam. 
Donee, JJ>ig /vn^it^Donkum idem* 

Dono D O 

h^ /vtMctt>icnt. D jno ce hac re, 8C 
Dono tibi banc rem,3d; fd)znd£ M'c 
^ixs Mng. Ec Dono feruum D ono, 
apudPiautii. 3rd;be3trb Den ^itecl^t 
mit eirtcc g^b oDcr gefc^endrc* Bona 
tio, i^in ftey vbergcbwitg/ t>a man 
cm ^titcj lib^rgibt jft cy^en.Donurn 
il^mgabot)erfd?cndc« Donariiim, 
^irt ozttxtman Oie^d!?cnc^crto^t)e^: 
g^Tbm ^cb^It^^t / ^i^ Ccmpel* teem 
liem5<T4b»^onatus,ii5c34bet. In/ 
donacus,a,um,Vtibcg<tbcti3ona/' 
tiuus, JOec begttben m^ijj. GtDonari 
uiim, ^mf&cjlertcj^rb bicin.jii t)cit 
l?ricgd leu'ren gibt.Vide fupra Con/ 
giariiiin^Compo, Condono,34? 
vcr jeib^ l^f? mt4?/obcr gib «»(? bit. 
HincCondonario,i6irt rcrjab»»3 
rtbUlTung.VuIgoJndulgentia* 

Dorcas, adis,^iti0cn^p jl bocf/obct: 
jDemlin* 

Doris, Utin Unbtfd^afft in ^icda/ hci 
t>tm bcirg 4>ct<^.VndeDorn, 6^0o 
ricnfes,ii?ic felbigm voider jBt Do/ 
ncus,a,uin,pro<jr|Co» Doris, j((^ 
aud? tin nam dmt imet dottttt^ 

Donnio,is,yd}f(!l[)Uffi.ln utrarauis 
aurem dormircjd^nfo^grcin. In Sa 
crisliceris donnire, frequenter pro 
mori acdpit* Oormito,as, frcque. 
5d> fd^Uff befftig/ obct: id) Ubcxfid) 
ctiPAd/obetrfile^lDormiturio, ;^ 
nifc^/tnicb fc^?l(>ffcrt»Compo»Ad/ 
dorraio,8cObdorraifco, jfd;}mt^ 
f4;l^ff<» Eiormio,3d^r4?l^flr 4»g» t» O 5^6 EdormifcOjidem.lhdormio caufar, 
TOcs l)(tnt>ds nitvii a^thabm* 

Doron,latinc Donun[i,€ittf4?cncfc« 
Vnde Antidoron,^in wibergdtiig 
Et Dorophoras, ^in gabentrager 
obec g^bcn bringer.Et Dorodocia^ 
Corruptio muneribns facfla, ftia 
bc(^edt?i>ttgmit g^bcn* Item Doron 
idem quod palmus, ^in meg ^as 
victfin^ctbziytiftf Vndc Didorflf 
Tetradorum 6^c.penuLpro j 

Dorfuni, 3C>ct tod:. Dorfuarius,a,u, 
;5>4s 4wff bentucJmtwgt.uclDpf/ 
fuariuSj^Dorfualiaj'Rucf en be<^c* 

Dory,htine Hafta, ^infpiej? obbeic 
fLaw^c* Vndc Doryphorus,pem 
con<ein Ij^n^eittragcr/tirdbant* 

Dos, ^ic hcymficut obct^^g^b/oie 
tH^swcib jwnmatf bn'itgt. kemeitt 
I'ethd^g^b bieetnec von natnthttU 
Dotes animi,i>iettigenbcn« Dotes 
ingenij, &nvcid)c verfl^tib. Dotes 
corporis,i(lipfd7e/|ler<fe* Doralis^ 
le, ^as $^ &er fytfrnftcut Qcf}6zU 
Doto,as, 3d^ (f eif r m^ 1 id^ gib bit 
l)cytnlieiit.fe Metaphoric , 3di> be* 
g4be, Hinc Docata mulicr, I6)?if 
^rtw ^ic attggeff eiirt ifl/^ynrei^^ 
tt^ctt). indotata, ftiti^rmeOiefeiti 

Doxa,latinc (Sioria, SdOpinio, l(^ 
benligf cy t/chi /ober meinnitgAi^otf « 
Vnde Paradoxon, 1Dasv^t^e1:^etl 
gemeincnipptti|l»Vttmefnig/rel9^/ 

Drachma Df Khmft, Ifefn ()u{ntr^fi .Item, 1t(n 
l0dt/o^^el:miifnl$/^45 g^m^d^^^U 
yd 4(0 Denarius ^tet/^wcnbat^t/ 
cptta^txveU^ct. Vitdc didraclr/ 
mon, iC^ oat ct'tts gulM'ns / ot^ct: 
viterl>4i^eM« 

Draco, f6rltfcr44;/o^etrv«rgtff^^et: 
Jr4?l4n8«Drac£na,et'« Mi4;m.Dra/ 
cunculus^diminuciuum^ 

l^agma, Ladne manipulus, itin 
|>4n^vo( / ei» bUfd^Uin 1 oDci: fUtLtts 

t>itama,lD4B gerpi4<l;/ot>et; ent>emng 

mcedijs ♦Dramaacus,a,um*Dra/ 
maucum carmen, Utin gcM'c^t X>x 
^v^^nm 4l(em l;e^en/vnn^mt^et: 
poet 
Drepanum,til^^ berg vnnD (t^tt in 

D|:omos,4Latinearrrus, iftin rdttflvotJ 
tincxt^c^mwxU\x^u Vndc Hippo 
dromos,jtt'tib}e|^U fh:»i^*Cacadro/ 
muSyDequofupra* 
Dromedarius, ^mtbt'et^46^d;ncU 
. M^fl|/f<^itet:ii>t'eet'tfSl4mel* 
DiUpai^iJt ^Inii^/o^et: etn beer* 
Dxys„Latin<querciis,f6i'rt ev<^* Vn/ 
dc Dryades & Hamadryadcs, 
»4lbg^m'i>. 
E>iyids,iiei Druids, ;t&i9e]rRnY>i{ 
0q[(H<4Knbe)r benC^AlUd getvefen. 
l>ubius,a,um,5^tt^felb4ffttg'Vn0e^ 
w(f Coena dubia, Viderupra*Uu 
bito,as, 3d^ nvef f|le«Dubitac pro/ D V 

fSft* Dubitatfo, & dubieias ,4ti'if 
3wevft!ttn^*Oubitanter, ^wet'fvUd; 
ti'^Jndubie, €fewt'0icbe«Haud du> 
bic »dem« Ecfincdubio , proculdu/ 
bio, ucl dubioprocul , pro eodem« 
In dubium uenio. In dubio {\xxsifii 
mihi dubium eft , idem quod dubi/ 
to,y<b^weyfflc/»eygmtwol •Co/ 
poC Addubito , ide iquod fimplex* 
Subdubito, 34) ^tvcf ff!eet'ntpeni0« 
Duco,is,3<b fi^re/i4> ver^iVbe/ 1'<^ ^d^ 
te* Parui duds J^v^ 4cbte(l5 ivent'0^ 
obergen'ng^Sc fc)ud AbfoIute,0e* 
(Irftfft/oberjct^bt wert)en,Nero fla 
lim dud iuflir, jter l^ero bat fte von 
^yxxC^ an beilfcn get<5Dt werben. Du 
CO uxor^, 5d? nim ^in ebwetb .Du/ 
cereChoroSjid^tn b4ni$ b^iren^Du 
cere liceras, €»di;revbeit* Ducere pri * 
mas tineas, t^nnverffen.Dudtfufpt 
ria,<Br!4^tfeiiff^en, Ducere argen 
turn, uel aurum S^c, B]^lber/ober 
igolt> i^ ble<b|lrecf eh/bdnn m^cb^* 
Inius d!icere,t>erf(4gett/iraftmbt 
f urn&men* Item du<fhis eft poeniten 
da, iKs l>At(n0ert)wen£orcedu/ 
<flus, tlTt'tbemlo^cnvekr.Apud 
Verg. Du<Jlor, fCt'nf&rer.Du^us, 
tis,quarcardcclina« il^tnf&ning/tey; 
ning* Aquae dudhis , £t'n w^fferrod 
len/ober ((r4be« Dux,<%in^4upi:$ 
tnan/eifn furflenber/votgen^,Du^ 
catus, Ctn fiifrffent^Sm « Ducacus 
ctia nuraifraa ,IEfnmtrni$/biiem4tt 
ctn jDuc4tcn neif t. Ducflo, & Dadi/ 
co,frcquen, J^ fi^rc W» »S Vi^w?/ D V 

.<ftarius, a, uni,Ktfgi5.Du<flarius fa 

tntd) fd;eybc jiibet^Ducftilis ,e,^$ 
ficl? ^cvmhcn/otS bzcyt vtl &«u m^d^ 
en U^t.Ducflim aducrb . Jlangfam, 
Comp* Abduco, ^Jdt? f&t: I>m wig* 
Adduco , Jd) fhv bet^il* No pouft 
adduci uc credac , $tt ma^ nit D^tr^il 
Sebt<w^?twe^:^en/^5ec6 gldttb.Con 
duco tjfd) beM'ttge* Coduco fcruu, 
^fd) Mngeeiitftwdt^t. VndcCondu/ 
<flus,a,u*In condu(fl:a domo habi 
t2t^itt wotut in dm get>(ngt^/oc5 va 
jCrtfete l)4i>^» & Conduditius, a, if, 
^^ vitnvuta/o^ac vex^xnfct witt, 
£quus condudlJtius,e<nmyet co^* 
Conducic , Imperfonalicer , Kts ift 
tiiitycs fut:t>em ♦ Circunduco , 5^ 
fit: vmb* Dcduco,2r4; jai?e ?>er^b/ 
<4)f&t4b*Dcduccrcuocc, DteflCrn 
He<nm4di^mJt€,Deducere, J6e(q^^ 
tot^Domw ufcp tc dcduca,34? »"t 
DidS? bi^ iKym gdeyten«Deduccrc na 
urm>Von(4n^fd^t'ffen. Diduco, 
54? $er$ul>c/C4;$ii^el>in vnnb »t'^ 
t>er/ o^el: von dnan^t. Educo, 70 

CO , 3d!? fux\)iminf idi) rbene^Xn/ 
duco animum , ;jdt? (ci^ mft fiir Jn/ 
ducofcriptum, yd)t\AanfifciUt 
r emigc ^49 gefd^iCben i|l « Induce/ 
rcoaeas, t>ie(Kffe(4tn:ie^en.tn/ 
du(ftio»iBt'nbew&mng^^man a»^ D V 57 Indudae,mdudarum, pluraltan^* 

ium,^m anfl^l/o^et: ficy^e/ ^et auff 

getpyffe jeyt bejh'mpt tfl^lntrodu/ 

co,34? f^^ \)imin . Vndc,Introdu-^ 

die, IBincynle)^tting/t>€t4nf4ng 

tittct: fctltd^en f unjl. ©bduco,5<^ 

vbct: j«di?/beDcrfe» Pcrduco,3d^ 

f&t bt^^ns ent>i^obei: mtt geii?4lt« 

Produco, 3<^ Uiigere/wrjulje/iidtl 

fhx. (jet fttt/ id? I)<^ f«yl» Rcduco, 

3d^ f ilr wibemmb .Rcduccrc in gra 

tianiy ^t^et: verfiSncn « Reduco in 

memoriam, 7d^ bnng it» geb&d^t 

nii0*Reduccreetiam figniftcat,^!:^ 

Wfeit* Vndc Redux, ftutet: bee xcH^ 

tf t^nttedeQt 4uf et'netgm4i:ltcl)eft 

illf ommen*Seduco,5d!? fdurnebent 

fic^/obet auff cittOJt . Et per Metap# 

3cl)vei:filr/bett:&g. ScduAio,Vet: 

f^m«g»Subduco,tf cl? fht Wn w4g/ 

ic^> (lftle/entja[?e.€ubducere dbum, 

jDie fpey^ 4bbzed)en/cn$ie^eti*Cub 

duccre uaucs,3^ili4nl>fAi:ett*l!^edu/ 

cerenaues, Tonl^n^fcl^iffen^Sub/ 

ducere rationem , llect)nen.9uper^ 

duco, 3t^) fir/ofber fcij barifbar. 

Superduxic liberis nouercam, i^i: 

|>»)tfetttenh'ttben etjtfheffm^tecvff 

jere^t. Traduco,3d)flt:vottci^ 

Item ott ana 4nbei:« Traducereli/ 

bmin,ftt'n bilct? m^ dnec fpt^ctji 

t'tibCe Aifbec t^eiivettb?/i('bolitKt(cfo 

cn.ftem,Traducere,0e(i<>eitbe/va: 

loimbm* Traduces. R4bf4?og/ 

pbei: ^wefg Mte mmx^tjtvon dm 

V Dudum D V 

Dudum, XotUn$ift. lam dudum 
idcm.Dudum intraui, yd) bin Um 
gefl^tnet'n gattgcnJam dudum te 
txpcdOjJd; wc^xttKinvozlan^cii, 

Ouclla, Itin t>:itteyl undx . Vnda 
quid fie, uidcfupra* 

Ducllum,ftm f lieg/ ot$ fitm j weyet 
p4i:t|^efen. Dudio, ducllas , HW; 
(lce]^rc. Duellacor, ftiri^rieger.Uu 
cllicus,a,um,2Cii*c3ifcl? ♦ Pcrducllis^ 
Ctit (WiU^.PcrducIUo jpcrducllionis, 
itin ^(tmtn f^^ipcrung witKt Uc 
cbctfcft/vnn^ gcmcync freybeyt* 
Itcm,^mplhc^ci: offcnlid)iif^nl> 
Zkx in dm bnnb{<!fy^fy vnb hwum 
fA)xoituni bewiUiget»Vnde perdu/ 
clliom's reus, ^ctcinsJoWidyinlai 

l)ulcis,duIcc,^iig,Pr3eduIce, Vafi 
fiVg.Subdulce,l^mwcm'^fi>g.Dul/ 
cor, Dulcedo, ehffi^cyt ♦Dulcia^ 
rius, itinkbHtd)i b^jd^cr.DuIceo, 
ud Djlccfco, 54? wiVt) r&fl. EtOb 
dulccfco,3* »tV^ g4itfj ft^^item 
Dulco, as , Edulco , ac Condulco, 
34? m>^d? (l(tf?JnduIco,a: fndulccv 
ro,a$,idem.DulctIoquus, ^ft^rc; 
ttg^EXilcifonus, <B^i^^latm'g. 

Di^ili^l, penultima produda , Latinfe 
Scruirus,J^tcti(lb4rfeft/Frtc4)tl?t7t 

Dulichium,em3nfdm marilonio, 
nit wiytvon €otint\)0/t^(txinn Vljf 
fe8gc!jerr4?etb<^t»# 

©uni, Aduerbium , ^d vocyt / o^ec 
bif^.Kecdum, lifted) mt.Dum,Co 
iunftio, 3Hkw/ c^^v l>pc^. Vndc D V 

Dummodo,&: duntaxat* 
Damus,ftittt>om()ecl:c. Dumofus, 
dumofa, dumofum,t2Doittc4?ticj/ 
(>ccfc4;tig.Danictii, ftin l>ech»»ilJ>/ 
ein ovt ^4 vil Doitt l>ctt* cu «>»?cl?Kit. 
Damar!us,a,um, JDas y^ C»en l>cgi 
gencjel)<5i^t»Damaria hlx^^in gcv; 

Duo , du3P,o, plural, tantum, ^i»ey:# 
DualiSjC, ZxPirxQ' jwif^td? ♦t)uali 
tas,3^tt>af4ltigfe^t . tXipIo,as, 3di^ 
Dopplc/ m^id; jweyig/ ja?yfaU.Va 
de,DupIus, a, urn, JDopelt/ jwcy; 
frt4?«Et Duplans,e, S^wcyrtttrtl gc^ 
nomen/o&eicgcj4ltI>uplarius,i6itt 
t^oppclf^\tKX/t>im^wiyfa<i)c fpef^ 
»>4rD gebert ♦ Compo ♦ funt , Duo/ 
decim,2ru?«5lff. Scd cum duodecim 
abfolutc, uel folum ponitur ficnifiy 
cat, leges duodedm tabularii"^ 5tw 
flfrttje Dec ^wMmffU jit'Rom.Ec 
Duodecimus,a, urn, JOcc jw<5l|ftc» 
Duodenarius,a,um, i^»i3 5v<5lffe 
lit im i)a\u Duoderti, Jc jwolffc* 
Duodedes, S^w^lff m^l . Duodeui/ 
ginti,2f4?^J^b^/5tt>*7er mm^rt: ^ati 
jxrcinoig. SicDuodetriginta, Tkfyt 
viiD J wcytio^g ^c.Duccnti, x, a, $vpa* 
I^imDect. 

Dapkx,& DupIico,Requir*lico; 

Durateus,a,u,Lat.Iigncus, -giiftjertu 

Duramen , & Duramentir, cin atntf 
o5 4(t cine tibftods/ot^wcinvkbl^ 

Durus,a, um, %5crt/ C4«4; /ftrttd?* Et 

per mcta, Vnmdv vmtbzttnbi^Jtl 

iftcyO^jy^fftig* Vjtidc duritia^ 5c 

Duriucs^ D Y 

tigfeyt.& Dur€Ocs,ltc Durcfco, 
3ct> bwl?^tt/mt^b«rt♦EtIndure/ 
fco, 5d; verbertc ♦Obdurcfco, idc» 
Et pcrdurcrcOjPrjtereaDuro, as, 

ley^«A)ei:b<^tte/ bin langwmg* Vn/ 
dc Durabilts, Durabile,lCerI)afft/ 
bii8win*g*Compofira,£duro,3rd!> 
Iliad; v4ilb«tPerduro,3dt? bet>4t 
rebt'^ <tns eti54nduro>3cJ^ mad; 
l^t>^ttet*Obduro idem quod fim 
plex»Ouradn^ uuse, tX>cf nbeer/bie 
1^ (ltl^• Duradnum pcrficum, 
ftttt pfnf^ &er fic^ mt gem votn 
ffdnen fd^elet* Duradnum Cera/ 
fum , (Km wt'e4?fe(*Edurus > a,um» 

DuTia, ud Durias, tin fln^ in -gy $ 

fp4mcn* Alii Durium uocanr* 
Dyas^Latine Dualicas, ^X9cyi)Cft^ 
Pynaftes,uel Oynafta,4^n^iPdltt« 
0er/a[iit>ecrc^* Dynaftiai (tin 0c 

Dymchium,itiff ffatt itpiti. 
Dyfcolus, Vngcf^lac^t/bagf<^4^5 

Dyientcria, larinc Tormina, fcer trot 
f<brt^bi'e rot rilr/bjrot au^louffeit 

Dy{pq>(ia,10fit^tvttttg/bofe r^Swwitg. 

Qy(pnoea» Vi^fd^i^tcjt /f^axtttKs 
<nemtf* 

Dyfuria, liS^mfhrcngei Ladnc fixzn/ 
guria* E B 

iNClPIENTIA 

AB E sz 
,Etex,prfpofitio,Srgnf 
ficant, ihx^/von .^E lo 
culis mihi nummos 
furatuscft, fttf)at 
ititra gelt au^ be fecfd 
geflolen^Ex patre tuo auddui, Jdi^ 
$4bsvon beim ratter gct>^tt.ltcm 
#iir/ober jil» TE re ma eft, & Ex 
comodo tuo eft, Mts ift ^& bet'nt 
tiu^.Brepublica eft, its I'jlfurbeit 
gemeynm nu^^^x uoto , uel exfen/ 
tentia pbtigic, $ts ift mix na^ mcfi 
ne ivdiien geltingem a(^ wunfdt? gait 
gcn^Ex animo, WarljoflTtiglK^ / tit 
emfl^Ex tempore, Tnbcbadt^t/ober 
rd?nellig«td?» Exprofcffo , d^ffcnt^ 
ltd?/frqf Sx parte, 3^ilm tcyl/vttttoU 
f omenlid(?/mt gatt^lid?. 

Eat€nus,pc.cor,4Bo ftrt/alfo j^rt* 

Ebenus,uel Ebcnu, Kiit baum in Jit 
Z>ia/^tf(A)watt^l)oltyh<iU 

tbrius,a,uro, ^vwrtrfcn^Ebriofus, 
3Derofl[itrttnd^:n w'rt, Ebrietas, 
Cninc^e^cy t. tbrio,as,8c Inebrio, 
J(^mad^tmn<Sin^ 

tbullo,& EbuUiOjRequireBuIIa; 

Ebulum,uelEbuIus, :2|cten (laii^; 
Caccat Ebuli,actcn beer. 

Ebur, ^elflrcnbeyn»Eburneu9,a,um, 
8C Ebumus,a,um, i(elffenbeyncn/ 
ijwyf ,Eboreus,a,um, S J von ijelf 
fantt'fl:.Eburanis,a,uro,Xlflfi:tT|clf« 
pnUinvUx^oQcn* 

P X Eburoucs e B 

Ibutoncs^pemiLpro, pk'&SMlixin 

viU> ^rtof^, Vulgo, jDic iUigc/ Dtc 
fin ^Ctftidt^cc bt|l!)iimb* 
tbafus>pe>pro»*m3iif«(tmi5rfp4^ 

EcbafiSjlatincExcurfus, udEgrcflio 

IfemfutgmiimmcH ^>4n^e(/b<>s Doc!; 
tfh»^5^lef4C^?fa^:^^c«:♦ Didtur etia 
Parccbafis,K)igrcffio, 
Ecbatiana,penulc* cor^plur* tant^^itt 

EcbaUa, plura* ^Itr^nef b^mt'tman 
iMie tobren h'nbei: ^»^ m^ter loib trei 
betXattneBcdona did po(runc;Ec 
Ecbolimi, ^olIi^eftnDeci^ietoDt 
in mfitct kib feinD^Hccflicij pucH. 

Eccc,aduerb»0d?4i»/rtt>e* ViiKccu 
am,os,as, 6t1^yl7n/ot>er(fe<^ 

Ecclcfiajactne Condo,<^t'nbeir&fltc 
gemejfff/ ot>er vetf4mltin3.Bccfcfia/ 
fks^^tn pKt)t*0er,Condonator. 

Ecechilia, lati Indudae.Vidcfupra, 

Echcmythia,IatuTadturmtas,^ttfi 

Echencis, pcnukipro. itin ^t'fd? Det: 

Me e4>iff b<>'^^b<>«P« nithnffm 

tn<5rt<itXari,Remora. 
Ediidna,aliasHidra,iefrtr4?UrtaotJ 

i»4(J«t: n^ter/berS Retailed bie f <5pf 

<tb3ef4^l4Seii!>4tExcctra, 
Ecltinus, penuldpro.l^iit bo:tted?tt'g 

f<J[i^W/i»ie bic l?e(leti b<^ben£china 

cdscorcex, ^'nboatied^tt'girtttDOi^ 

ftijli^ Jccmfichinus cftpifci^, jg^'i^ E C 

vifd) betvrt botn^ b^t 4tt(frttbec 
f 4i1en , Alias Erinaceus .Item animal 
lati.EriduSjiBm^gd* 

Echo, jDer wibet t^oti tm w^(b /obeir 
in et'm tal / fo etnet (c^jieict vnn& b(e 
(htnn>ibet:tl>(5netXatinedidtIma/ 
go,€c fingitur Dea cflc,DedinatiMf 
ntCalypfOjEchus ingcnitiuo* 

£clegtna,IadXin(flirm, dtintit^nef 
obci: Utvoititn/o^it fnn^ ber gleid^ 
en/D^ m4n ntt betfller ot>et: tffet/fnn^ 
bee Ungf^^mtm mnnD^etgon U^lp/ 
xjfit <U(b rd>l»cf ct.Vulgo Elecfcuariiu 

EclipfisJadncDefedus, l&tn mangel 
^Detgebzeflen «Ediptiais,a, um» 
^tW^ngellyoflrtig. Eftfigura^^ftinge* 
(Ult betr^teb fo ctvoas man$4^. 

Eclo|;a,pcnulci*cor* itin etfiefnng/ 
^tt|lernnig/ew<5lwtg. Acgloga ah/ 
ud c(k^dt qua uide fupra*. 

Econ,aclEicon,fciitft)J',ladncImago^ 
^inbtlbnn^/gleiiLd^nn^* Econcula, 
udlconcvila diipuiuduum, i(h'ft 
Hetnabtlblein^ 

Ecphiafis, illtmaugttt$(Xdtify tttlii 

Ecftafis,lati. Stupor, a^inetfltinnng/ 
abet entfe^nng bes $m^s^ 

Ec^a(is,tad£xKnfiD,produ(flio,4^ttt 
4u^|^ec£i»ngobei:(engerang/fb etii 
(ylbe gelengert witti- 

EcShlipfis,ladBiUc>,1i0irt a;nf (lofliTg 
4U^tt:et'bung4^ bi^ «m<^ vnb etn i>o^ 
crtl rttt^gefloflen wetben, ut MultCi 
ille, ibi Icgcndum, Miult illc, 

Edcfl&,^in (tf>« i»Xilkf0potmi^* 

ldiC(> E D 

Edfco,VideDico» 

Ediffero,Rcquir< Scro; 

Cdentulus, Vide Dens^ 

Edo,is,uel Edo,cs,cft,54? if^/vct^f 
i:e.E(ito,;jd^tr«f4(loDei:cm(rig £r 
(uriOyXhi^ i}\ms^tt* Edo,onts, e^ti 
ftm^Mi^Xyitffie. edadcas,€flig^ 
fcfUBduliUy 6pet^« Edulia^'ftfiigc 
U^g»Corapo.Amb€da,54^vmb« 
bet'fji/vmbrtrt tfeXIoincdo, p«i»cor* 
idem quod Edo^ Excdo, lich t'^ 4ti^« 
<)bedo,2fdb I'fleA^rjeere.HincDb/ 
cfus,a,mTi, ^ittl/(^ii^geni&Sett.uel 
Contrariuro,3Dicf/f€t'^r* fitObefi/ 
tas,^et^te,t>t<fe.Peredo,pe«cora'(^ 
ifle fafl Ab Edo fit cd a Incdia, ^wg 
cr. Aedo cG diphrhon* Videfupra* 
Edonides^wetberbtisb^got f^ac^^ 
Qinfcft vn^<>pffel: begott ifntPi^ttg^ 
i?eifto&ervnftntg^ett. Alias Euanres 
SC Thyades.bem Mxnades 8C Mi/ 
mananides,acBa(raiides» 

£duco,as,pcn*cor»54^ et^ifi^e /omee 
«. VndcBlucacio^Hl^iicijIUngvff:; 

EfFari,VidcFaris. 

Efftro, VidcFero &F<rra* 

Cfficax,&lE({ido,RequirePadoV 

(Mt ^bgenmc^t*^ Effiglo, as, .7^ 
mad) na^ iinct bAbn^/ oiS iid) bd^ 
^itfmcUi) $^eiinbdb*Ef%iacus,a,Ci^ 
9Kbtt{)et. IneSigiacus, fti^leHtigc^ 

EftKc5im,t?4f^<>efW8* 
Effgetu^iVidcFoecus; EMO,es,;j<^ be^^l#t^^b tmmgd^Eit 
X^ompo«Indigeo,idem» Vn l^en'» 
a,uin,iDiii#tg/m4nge(b^fri/4tm. 
EcEgeftas, ^iirffr^gfevt/^rmilt* IcS 
Indigus, a, urn, *)atfmg/m4ifae(« 

fcft/atmSit* 

tin fr^tven opff^rtm» 
Egrefi;ius,RequircCr<x. 
Eho, lncerie(5lio,lDl^ m^n $il fUh tn(ef{f^ 

fi;4get/obet:iEi>t'iK^*Ehodum idem* 
Eia>lio rcandi Aiutrh^WoUn* 
Eiulo,as, 5(^ i^eynef ^iir / i^ f)€Ut€^ 

Eiulatus, fftinlji^httQ/gcofikflag^ 
Eiufmodi,Q^oUt(^, Alfo.ut Eiufmodl 

(lruni,et'nroUt'(fyfetQ4mw»tn$ bing 
ELAmitXyV6ldit in ^^ubia. 
£lea,i&tn(iittmXmmn'4»t^dcGe/ 

SLtdCy ^in einxvomt batiH^ 
EleAra> itittnka gintn/dnto^/Ut 

Mantis^ 
Ele(fhitm, lad«Sucdnu, a Gcrmanis 

olimGleflfum^nunc Augfteyn* Et 

mtt9iUimt<5vmUtfid^*^ 

ttfOtiisbxAbcr^ 
Eteemofyna, ikintAatmimsMtm 
JDtie g4b biem^tteidn ^onctitfibuKtt 

El€gah5»\K>o(9^i(dfb/4ti^debii^.E/ 

Elegia,pm«pra*tf^tnl:r4tirlii<bJBegi/ 

P j; qcioJ E L 

quodH€gia,& Elegiacxis,a,um, ^^ 
jil ttanvi ^lettct.Eleg^ograph^,5)et: 

Elei,pcn.pro»\>oWci:in pdoponcfo, 
tElementum, ftinsictUdimtfinsect^y 

vnauffgaitgbat^'Siclircraedicuntur 
Elemenca* Fucr clcmcntarius, ^m 

EUmcnta Mufkcs, Elcmcnta<5co/ 
mctriae&c, t>ieer^cn4nf^tt0M(e»: 
Ciinftett« Nam quatuor principia 
rcrum, JDiertccaitfing aUctr^tng/ 
0l»few:/(ufft/«?4(l<r/ci:t). dicuntur 
Elemental 

ElenchusJatuArgumctitumJndcx* 
IJCirt bcgreifftttt^/ittljiTlt/rtitKy^ocJ 
regi'jtcr* f rem Itin fd^clmiis* Vndc 
tlcnchkus, €>cl;clted?ti'g» Suntctia 
Elcnchi^ccriorcs margarirg,^^^^ 
(eci?ti'g/gei:<^t»c bcrUn t>w ni ^ » «» Die 
ozmlyctidt* 

Eleo,Vidclco. 

Elephas,&Elcphantus,€irt 'iclffattt 
Bosluca alias acdpiturproEborc 
^titrtgelfenbeftt. Vndc Elephanti/ 
nus,a,um,pcn.cor. ^asvon^ltcU 
pi^ant ifrElcphancia 8C Elephanti/ 
afis, itin ftand1)cxt wic t>ct au^f^tt^ 
otHjr malcQcy/ b4 bcr Uib gcffec^ w 
tK4t (cl^t'ipen witt vnD auff^eblafcn, 
Imo morbus illc qucm hodic lepra 
uocant, j^ie tcd)t maUt^ty/ an^fkw 
Elephanriactts,becM:efr?rfl;atl^4l: 

Elcuo,Vidcleuo* E L 

Eleufis, itm (Ta it nit weft obcr fen vS 
2Ui)m/t>it Dec tetnpd Ccrerts w^r# 
EliciOj&CliXjRequircLatio. 
Elido,Vidcf.3edo. 
Eligo,f^equire Lego* 

Eli(fa,alias Dido^Videfupra^ 

Elixo, Vide Lix. 

EUychnium, I6in ^^<^Uo^ctr»fedb^ 

mDei::2litipkn. 
Elogium, Hjrm b«:«f ici; jei/gnug oDei: 

l)tuUd^ct fpzu^/oZtZhiv fnnii cm gcf 

^ciig^nn^ ^A iobcn/ o^ct fcfymad) « 
Elops,pirdsquiacdp€nlir» Vide fu/ 
Eloqu€ntia,VideLoquon Cpra* 
Eloius,penuJ.proAin (U^g vnb (T^U 

9yctlte« 
Elotae, ucl Elotes, pe,pro, Me f ticd;fc 

bc]^ Den 9p()i'tdn€m« 
Elyfium,5C>45 o:t Da Die ^e(en Det: be 

^^(tnenviigerec^tenwonen* Elyifj 

campi,proeodem. 
Emancipo, Vide Mandpo* 
Emathia,teirtl4nDtfd?4fft Hl^eeDo; 

nicalias Pharfalia, 8C CimpiVhi/ 

Mppid, 
Eniaas,untis,«in(f4tt PaUf^tn^i^i/ 

as Nicopolis. 
Embamma, HindntnnJgc/fc^/Uti 

vcfctQt/scwiitt^tc bt^gc/^atihtmn 

tvmcMyimm Intindus« 
pinbkmata,Verfd^iotenwercP/oDei: 

Die jtewii:f(Ictcn eftmcl; oDetwenD* 

iremquicquidornatus gratia infe 

ritur» XV40Von$iei;Dp:'Cgen^inetii 

0efe9tm);CtEiiibkmididcur,idc[}, 

infi/ E M 

infitiim ud infcrrum . 

EmboIimoSjUel Embol!JTi3eos,1t>ct 
cinxoiitffi$ taQ/ifcnm^imfd)a\tiitt 
^m vice vn^5^»art^i0|^ctt t^cj t>cs 
^oznnn$e cinfcQt.latinc Bifexrus, 
ud Inrcrcalaris dies* Vndc Embo/ 
lifmos, Inrercalacio. 

Embrio, ^ic Vnja'm'fle fruc??t tsjt: 
fdtjwan^ctcn fm«?ctt« 

Emcndo,Rcquirc Mando* 

Ementa,i&ui iiatt ^yfp^tni^ ♦ 

Emineo,VidcManco« 

Eniinus,aducrb.V>ortweytmrg. 

Etniffarius ,Requirc Mitto. 

Enio,is,5d?fauff» Emptito,as,freq. 
3^d?0attiTem(rig Emax, ibcrgevu 
fauffr.Empncius,a,urn, i^t^auffv 
?>rt5 ^cf rtufft wiixt* Emptor, I6m 
t\;iiffa*.Compo. Adimo,3fc^ nim 
biitwecj/id? beiaubc . Cocmo, J<\:} 
^<>tt|f$i1mal. Eximo,;3d?mmrttt(j^ 
^)m/o^ct• bittw^g.EtlJbcro, tf d; er ^ 
lo(?. Varies cxcmptus periculis, t>g 
fit^itcbeilcy ge "Siligfeit cdo^fet^Ex 
imcrc nox3e,t8Dic fiint) ot>ec wbdrba t 
vevjciben. Eximcrecxxrarqs, ^ic 

mere numero, ^c^enlid!; b^l**-*"* E^^^ 
miutiihabcrcExcmprus, J^ctau^ 
gcnumcn i (l/^er nit vn^cl• bcr gcmcy 
tictt betfd^wig bcgviffen wirt.Excm 
ptus rebus humanis, ^cflozbcn otS 
lo^.Excmptilis,e, feas an^nhmi^ 
ifhExemptilff dences, 5&iiDicm4« 
<7tt|?bitt nitnpt/vrtt)n?ic^ lyindn tl)iiu 
IicinExiaiius^a^um, ^HXbHn^iS^ E M €0 fiirtwffenIid?«*iterimo, 5<l?WWtfv 
Perimo idc,Vn Peremptorius,a,u, 
3D3^tlid;♦Pcrclnptoriu edidum, ^J 
let ft Qcbot im xcd)tm i ^40 ^cn fpan 
0&&CI' b^>^t>cf voknt)ct/l>4 f citt p^t; 
tb^y ^idc) rtbrMnl)ertt ^4rff. Redimo, 
;5<bbc(trtnD/bet>ingc/f4uffe» Vndc 
RedemptoresuccfbgaliUjiDie faiipJ 
fct: ^cv $o^c/^icbc^mgct.^\anc^pcs• 
Irem Redimere, Wi^ct: lo(|ett/ obOci: 
xoixxx wbcrf umeii 1)^5 gcfrtiigcn ifl 
fltcwcfcn vnD vcvb<^fft» Kedcmptio, 
ibirt ei:((5fung / bcj'tcUiig* Demo,id; 
tiiin bi«^ Ocmcre curas, ^iefo^gctt 
wi'trcibcn/binn4meii.Dirimo,3c^ 
$cvtrettnc / fcbcyJ) von cirt4n^e^; / 1«5^ 
rtttff«Prcl!a uocediremit, ^rb^^^bic 
(itcit mit t)cm woit gcfcbcytHjm Diri 
mere rem pus, idem efl quod die exi 
mere. De \ rupra,in dicflione Dies, 
Emolumentum, tliiQ vitn& gemtttt 

^cn«utrt auf|i>eir4rbcyterlangl:* 
Empedocles, *ittpbilofopI)»a voit 

%^xiCf.nxoi^tt (latt C>)^cili£. 
Emphafi,s, lan\ Expreffio, ^inayx^ 
tt\x<!i\xtiq^ ^4 m^ti et)V4B vecbO)g^9 
411^ cim «?o:t bcistu^ tmd^t* 
Emphrada,€irtgeDedftfcbiff* 
Empiricus, ^iit etrf^imei; in 55 an^ttey* 
Emplaftruni, ^in f^lbXatinc fidu 
uel formacum, )t>4vutil bas es 4»$ 
mrtttdjedcy Dingcn gcmacb^^ *f ^^^^^ 
Vulgo unguenrum.Sedquodinda 
dliuocant Emplaftrum,i6iti pfl4* 
pcr.Docti Cataplafma,dicuntutfii 
prafrnplaftracio auteiiii ibixi ycoe^ 
gung alias lnoculacio«Vide infra. 

Emporium > itin tmtdtftat/dnott 
^aman me§ vnnb iatmitdt l)<Au 
£mporos,i^t'n fanffman/ getvecbs 
man, Emporoima) itin wcxbnng* 
Emporcticus^a, urn » ^as ^nt wtt^y 
buna vtt^ fauffung btenet«€mporc 
tica charca,Slvemei;^eiig(i:n/ptiltiet:$ 
l^eK^ltn/fcAtrnit^e* 

Empufa,«:iit Wg gefpenfl/otHjr gcyjl 
J>et: 4»ff ci'm fiSg ge|;et/^ei: Hecate 

Empyreum,ladJgncum,^ewn'it. 
Emungo„Rcquirc Mungo* 
Enargia,pcn.proJaci*Euidcnda,£t'tt 
^lSd)mn$/focint>ing t>ctma^bc^ 
fdftibmwitt I x>c^s mm tnetnet ma» 

Encaenia, orum, plurJaci. Initialia, 
SDt'e et'tt«ret!)ung ems letUd^m ^mgs 
^45fe(tDerei:ttcwiPemng/o&ci; vovf 

Encauftum,RcquircCauftiaiP^ 
Enchiridium, Utin l?4fi5b6dS?lm* Ice, 

din ^o(4;/oe( f Icjrna ^4gUitl/f4^lvel:t 

tei'n. 
Enchorius,a,um,Lacin e rfgionalis, 

^t'nlen&ifd;/&48 m't frcmbt> tfl« 
tnchrifta,2»i:(5ttey/^i<m<>tt 4n(h:ey<^ 

Enclifis, LadnctndinatiOyCtnttey^ 
giifftf. EncKricus,a,um,ltey3e4? 
ttg^Vox Enclitica,|fcinw5itU'n&46 
^en tbonjil v^mnctget* 

Encyclios, JD^^ ruti^ ^t gem^d^t^ 6 N 

kc rdbIe4jt/vti4<l?tb<tt/j}(2mefrt.Eii 
cydius utr, alias in ordinem reda/ 
dl^etnrd)Ud?tci:vrtacl?tp4i: mcfc^^* 
Vnde Encyclopedia, pc,prod.<ti«f 
xyxix^ ^X^xiWig dUctrfiittflen/ &<jyc 
eyne an ber ant^m l>angcr.Sic enitn 
fc habenc liberales artcs , orbis do/ 
drinxa ^lindliano, & concentus 
do(fbrinarum a Cicerone uocatur^ 
Cidopediam , abfoluitj^r itfl aUei: 
fttttflbcri^^tct* 

Endelechia, pe.prod . ^in vnabl&f; 
fig/vttt> cwige betveguttg ( wu t>ann 
t>e5 menfd^en feel ift* 

Endiadys, Utin ^cttcflmibcs adie/ 
<fliui vnt> ^ubilandui,o^et: fo t>a£t ad 
iecftiuum iptrt ve^9an^e!t in etit 
fubftanduum, ut,Pcr famam ac po 
pulum, pro per faraofum populu, 

Endromis, idis, Utin Mrf gefo^et 
flefbbetrempferctt/O^s man an^ 
imb<tb$€bzan^ct* 

Endymion,eirt lygna nam bcs/ beu 
vocxftcZ^cnlanff^csmons ctfmbi 
(>4t*Fingicur adamafle cum luna, 
&:aIouc perpetuum fomnumim^' 
pctraflTc, Wan Didj^tet t^tXttontfab 
I J)rt feec geliebt/ vn tin ewigi id)laff 
ctlanget.VndeCndyraionis fom/ 
niim dormire,prouerb.iCan8 vbeis 
^icma9f(infd}laffm/vnbfax%l fein^ 

Enneaphtnongos, loas nmn ftim 
hat, 

Energia, penul.proXarine eflicada, 
Stlriffngf eyt witching* 

£na:uis,&£ncruOyRequireNeruu9^ 
EngouafiSy B N 

o^et:gcfhm^. txts latinc fngcnicu/ 

^aa liitrfe fnii gcfliiQt. 
Cnim,€onain(fli. caufalis, IpaitSed 

(nim,3bi!i;.Enimuero,furn?ar* 
Enipeus mfylubu,eittflttg Ccffafi^ 
Enna,^m fl^tt Siciliae^ 
Etiitor ,8c cnixum, Vide Nitor^ 

Enodos 3LC,R€quireNodus« 
Enormis, Vide Norma. 

Enfis, ^I'fi fA)XC€tt • EnficuIuSjdimui, 

Enterocde,pc,pro,^i'rt bvud) t)er ge 

^n ^€n l70^en^4d'gon^» 

Eriteron,Lat.intcftinu.Vndc cxente/ 
fare, ]t)icclrtgewef^4tl^tteme. Ex/ 
enteratus Icpus,(Bttt (ttt^gettomttcc 
^)ag.Exentero,as,^4?^m•4? flid?c. 

Eiitheus, a,um , Diuinus , e^ttlid)/ 
c^t vcn eott $fi wiitrigfert b^« 
»egt/vn& nngebudt^i^t* OlTm tinatiV 
cus diVlus^Cnchufiafmus^^m ^ott 
lid) (tn1jau<i}i/oiSbc\rcQtmg, rmgc; 
iiiftt jit rtiflfmtfgFcyr / o^cr wiitung/ 
ftld M'e poctctt eJl1|>ffn^cn♦ 

tnthyniema, pc.pr9,C!'ti ct:^ld)h«tg 
dtHrrbctrrtchtuit^.bc, ^ in vimplfo 
melid) bar AiMitg/ cfeet Syilogyf/ 

Entcma,Iat.infc6a, flTudVn , yrttctt/ 
iuuVtit ic ♦viib ^a• glcycJ^cit tbu t* ^ill E O 6t QtnUfb^cttcfUiff. 

Enyo, Lar, Bellona,iC)i'e gjm'ttbetf 
f n'cgs£nyali^it)i fun/oc Wegb^r. 

Eo,is, 3fcl? gort.lrc infentencia, ilTtt 
(h'tffcii.Jrc inFicias,£eudiien, Seruf 
qui aduerfc ierant , Tcrc.M'e f^md^tf 
irdd^centgcgeitwrttcnb g4ngen.fre: 
fuppetias,apudCefa,56 fylfffcmii 
P r orfus ibat res,Cice, t»te fad; gten0 
rort jlat.fc-efub umbras, apudVer 
gi^jletbenJre fufpenfo gradu, Xff 
ten leen gel?cn Jte Ire,uel abire in ob 
liuioiKyJnvctgtffung fomen«Sic 
inconfuetudinem abire, $il etner ge$ 
wcnl^eytwaWf^In flammasire,vei! 
btunnL In auras ire , 1pctTd)winb€f 
)ftntd?te wert>cnin dnerem abire,^ 
Vcrjert tPcrbcti/rorgeen^Hinc ito, 
as , frequent, ydi) gec/ober gang ems 
ftgicio,l&tii gangung.Cop* A beo, 
Tfd) gcbc bittweg^Tempus abit,Me 
jcytgat(?w» Vnde Abirus,& Abi> 
tio,fein Ijmgang, Adecjc^gott 
bet jil/ id; gtcyffattM Adirc perieu, 
Ixhjncin gef^rltd^eytftd^begcbcn. 
Hinc adi tuSj'i^itt $ftgang / cingang/ 
th^vc . A ditii pr f du dere , JDen cinf 
gang vcrfpcrr?/*btttbcJ^?» Ambio, 
3d?gcbcrnib.Mera» Jdj? bcg&ie/ 
fd^meyd;lc«A mbire pudla^Vma'it 
&od)tcr wcrt ?/jitr cbe bfgite^Vnde 
Anib'tio,ein rmbgaiig»Ue, eb:gey 
ttgfcyt Et Ambiiforus,a,ii,iebw 
gcytig.*te Ambitus, pc«cor,etfi vril 
gang/obcvvneb^U'd; werbwrtgnad^ 
d;«n»S€d Ambitus pr.pro, pareid 
Q^ pium E O 

piSeft, Antccoji'd) $dn vot/id) x>bct 
mffc.Circuco,5d; vmgcl>c. a quo 
circuuus,^Ciraiicio,cinvmgartg. 
EcCircuitus,qiGrcci periodil uo/ 
canr.Vidcfupra C5ma»Cjco,54? 
Qchi ^ilfiime .itc Coirc,ibmif<i)t xvzt 
D^/bcfc^Uffcn.Vn Co«us,Smc vcy^ 
miTcl?tt»g tpciba vtl nuxno* dC Coi/ 
tio, (yEitt jtjmc ganct ♦Congrcffas, 
ExcOjJcJ; Qcn ^uf? JExirc in fabula, 
^^ciitci'fabcllvn gcMcJjtwcvD^.Exi 
rCjUd abire in confueciidinc, Z^ cy 
wet: gewottbey t«>c^:^c♦3C fimilia.Ex 
ircdc poteftate. Von fiitne domett* 
HincExitus,^irt rt»f|g4rtg,att vet:; 
&erbm>^/oj5rd;<;&c/tobt.Exitialis,c, 
& ExidabiIis,c,0cl; AMid^/verbccb 
li4;/t«5britd!?.Inco, ^d; gcbeeitt/bcb 
<>tt«ut inirc pr jliu, t>cn (Iref t attbeb^ 
Inire gratia, iirt^attcfcr^>ole. Inirc 
foedusj^irt b»rt^ m^d^e. Inirc ratio 
n€,autuia, ^t'ntregcrftn^ctt *lnire 
ncxu,^!! verpfenbung/ obcc cf geitJ 
fd^afftbealeybd fommett voitgdti 
fc^ttib»&gen JrtircconfiliCi, jil tr^bt 
ivctb^/fiirfeijc/dnrdi^lal?^* Incuntc 
uerc^o bj gleti^ anbebt. Ab ineun 
te f tatc, voittg^t vflTJtcinirc fignifii 
catcoirc , ibmiidyztWit^e/vnUntct 
f eytpflige.Hincinitor bos,em fatt 
c^ b^S^ f^^^* ^ic Iniror afinus, bee 
^ic (liStc rey t.6i Inidii, €iit attfang* 
Icelnicia,btc opffcc bet go tttti Cetre^ 
risPrgccrca , ucrbu Initio, aSj^dj^ 
t:i?eyb«^/id> ^yS*^^ ^'^*** • Vnde Iniciatio, 
il^m i^eybungtEciniciarius, a, um, E O 

t>j ^ft be emwcvbert gebv*:hlnrcrco, 
3d; $ci:gcbc/)Urb. Vii interitus,bec 
tobt/obccvccbcfbimg.IncrocOj^c^ 
gcb:bmjm.lntroitus,^mciitga!tg. 
ObL'o,3d; vinbgou^Obirenegoti/ 
uii, iEirtg:rd?cfFt4itgytcbtc.Obirc 
die, 8^ obirc m orcein ,^ta'bctt . 5^ 
OLMremunusautproLiindam,i£irt 
ampt vci:tt>4ltctt/oc54u(Ji*id)ten.8C 
Obire abfolatc, 0tct:bc^ Vii obit^, 
bte l^ccbiig/tobt/rnbcrg^ttg. Pcreo, 
3fd; tpub vcrlozw i<ic} vecbicbe/flii:* 
bc.Comp, D:per€0 idc fignificar, 
IceDepcrirc, t>rtgc(liimlicb U'ebctt* 
DiipercOj^d^rerbicb g^n^.P.o/ 
dco,3<b gebeb'^irfar/obccattgbtrt* 
Praeco,^^ gebe vot.Pr^irc ucrbis, 
Voiipiid}in* Praeterco, ^d> faigei 
l^c/vergijfc/ obbcc vbcrribe.Proetcrit 
mc.y d; wcy f? itit,Pr jctcritus, a, u in, 
vctrg^rtgcii. Redco , Jd) g^b^i wibcc 
umb/idt? f om wibcr.Rcdco in grati/ 
am,id; wirbc5iS ftcwnb/tcb wi^cb vcc 
fottct«Redirad intcgru, ^sfmnpt 
jab^m berdi?!u|?/c5 befd^kufftfid;. 
Rcdirc ad re, vffb j fw winic wi;5lro 
mc« Ad fcfe rcdirc,t»iOei: $il tin fclbs 
fome. Adingcniuredirc,wicJn4clj^ 
fetne);4trt tb^tY«Adreftim resredijc, 
3Dw r^cb iff jiivcritt^eyfjliiitg gciro 
ten. Ad raftros rcdirc, 5il gcoffcc 
Ai:mi}tfomcrt,Hincrcditus, bie wij^ 
f4ct/n?ibcrf emttg^ltcm Rcditus, (5t 
f4U/|idid; gwU/obcr jittg . Subco, 
^icbgebe bt*««rt. Subco tccflum,icb 
gcl7citi9 b4vig«» Subirc inorccm, 

bits E O 

ben ^c^ fey t>c» . SuWr mcnrcm , §s 
fcmpt in fifttt«Subrjt mc pccnitcn/ 
ria, ifi t)at mtdt? gcrautvctt. Subirc 
alcam , YlC^^gen / in gef ivhcl^ey t gc* 
bc,Subirectia fignificar, VfTwrtd?^ 
fcn«Tranfco,3cl? gon fur / cbctvccf 
tcr^Pcrtranfco idc. Tranfitus,f|m 
ft/trg^ng. Eccran(itoriiis, a,um>^ci; 
g€ngdltd^/t»^6 b<) to fur gabt« 
VcncOj^ydt? «>ir^ va^anfft^i ucn u, 
&en,a quoucnalis,e, S^yl ^^m^n 
ypafanffmvcA, Et Vcnalitius, a,iT, 
|p$ verf aufft ifl/ otKer ci'ii rcrf &uffec 
^er f ned;tctt* Vcnalrciarius idem* 

Ebjcum accentu,e>o viVobctt>ctt:)aU 
ben, Vc€oncinroIercis,qubd diues 
es<X>iftn ^crl7rtlb^ (tol^ ^J ^tt xcj^ 
hift*My ^4^dbfll)tn*co ucniaquo 
iuffcris, Jd) ipil ^afclb bi'rt f cw^n/ 
bal)in ^tt !)C]rflctt wir|l . Eb dcmcn/ 
tij pcrucnu,<Cr i(l $i1 citier folhdjm 
boji)«2yt f cmcit. Eoufq?, €fo fcrt. 

Ecus, prcma longa, t^crrtiifTgrtngCJ 
0ottti^Eous,priniacor.ct'n rofs<$ 
€$onttrIteadif(fliuu, 117o}gcfiltc^ 

Epamincndas, ftin Cbebrtttifd^ct: 
i^auptmrtit/cbcr gcwalttgcr. 

Epancdos,pe,cor,Laf.rcgrcflio,ci'rt 
inNrJ^cruttg/fo man jfi ^? vo?^€r^ 
tnt»cif ci t / alB/ Vjcerunt f?omani, 
SDic l^(?ntcr fyabcnb .Vbawunt^cn. 
Mari Carihaginc nfcs , fcilicct uicc/ 
runt , )6 ir aflciv o^cr vff ^cm tticbt 
(vapat1^/brtb\Tbflcvbclt»ttn^cn) 
Mi:lCrtvtb<:gmciifcr .'terra CaUos, 
IdkntticiBftWuVi,^ E P ^i 

Epanalepfis,l.atinc.repet!tio ucl r</ 
fumptiOjICmw t^:&fl;rilt cms woiW 
^m anf^ng vnb enbc eine yHifi^ 

Epanapncra9pmuK cor.ii^tntvt^et 
ifctccins wozts/am ^nfang vilo: 
vcrflcn* 

tp ar chuSjCin l^bttiogt/l^nW: pfiegct* 
Eparchia, ^Imlantfd^aflt/vogtey. 

EpcnchefisJaciJnterporitiOyi^tn^iviS 
fc^en fei^ung / fb man ettwas bamit 
tm in cin woit feor^ut; Indupcracor^ 
pro Impcrator, 

Ep«us,pe.^.aneygner»4m^C£r/U^J 
biil^tn ro^ vol Croi4 b4t gemA<^t 

Ephcbus^ladnc Pubcs, t^eric^tgcS 
fcbtdrttfl^d gcbftre/vicr^e^e lArtg* 
Hinc Bphebion, 4tin oitbabiein^ 
gent gcdbct wirt/ em (y?ill ^4nif m J 
^*dt;ra*Ephebiapubcnas>^te fdbtg 

EphegefiSjUcl Ephexf gcfi?5,Iati Expo 
Titio, ^merH&rung vnt> <)U^lcgu0 
^e5V0J^crcn♦ 

Ephemeris,pcn.corJari.Diarium,K 
2<fladiurna, ^mrcgt'flcr oOcr l^dj^ 
t>4rm t&glic^ brtnMuttg et'ngefct>Ji5 
bcnircrbcn* Videfupra Annalcs; 
Ephcmfrinos,diariafcbris, cinfalt 
tree o^erflcb€r/^rtsnur cmtrtg«?e5 
ret Aphimerinos , quondiana , 
3^rt8tfta!id?fKber. 

Fphcftiaaes, ^ic 3npc(n N'e funjl 
IPulcani J/c^cv :3(ecli^ b^'tlTc"^ 

CpheftriSj^inwrtppcnrorf/cmMejrt 
tirts irtAn «ba ^en batiK^ifc^? ci« tr rtp 
p<;nAulcgt. 

<L i EphcfuS;^ 6 P 

EphialtcS,Videfuprafncubus# 
Ephippium,i&m farteUBphippiari^ 

tphodion,lafu Viaricum, wcgf\>cip 

Ephorus,pen*corJatiJnrpie(f]:or,<i^t'tf 

^ yra,pcn»cor,i^ie(!4tt€oriittb^ 

Ep^alos^ i/tiniubtx0^exf ait w^^% 

von fcud^tigf^iyt 0llmpt/^4^etletb 

^u^voMi Wpvfiinwibiifait ift 

]^ibates,hc. AkoiTor^^itt fi)xffihU 

tger*Epibatra,«t*ttr*W*3««» 
Epicharmus.Kin beali(d;et; pt^dpfof 

Epichetcma,pen.proJatuAdgrc(no, 
•& eft idetii quod SiUogtrrous, itin 
IbewetttUff vnnbQiWi^ btf(t^litffist 

lEpichydSyMnk Infundibulum, itiin 

Epicediutn, alias Nxnia, §Hnl€f^ 
Qifkng/b^ man i^ wc bet U(d)efingt 

EpiC(xnuni,iad« Super comune^ud 
promifcuum, Vamifd^kt/ ba man 
|t9ef ^di)Ud)t vnbecdmtettbmi 
vnb am attidd begtet'fft* 

fpiA€tus,pe.pro« a^inJpfyAoibp^ns 
4»gpj>t«gt'4* 

Epicurus, etn phdofophv^ v$ :3f tbm/ 
^et^cnwoliifl fdtbf bSj^f^gf^t vH 
reUgreftfc^&0r.VndcEpicurus,j? E P 

Toluptuario, S^tini»clUikt.Bt 

(ppicixrxu ^iian\)inQcicvnbna^^ 

volgec^piciin; 
Epidammis,H>w|1:»m«pu'i, Alas 

Dyrrachium* 
Epidaphne,iemttt(^i3 omi*rt0yn> 

bei Dct: flatr :2(;nriocbi<>* 
Epidaiurus, j^m ftan in pdoponcO 

cbctXYhvca/babcttmtpd ^cfcut^ 

Epidicflicon^lati.Demonftratiuutn^ 

Epidromus^uel'Epidromis, ^asfc^ 
bamit bas na^ gcfpantKtwitvobm 
vnb vnb&i / obex am fUtfyang / vt^ 

l)4rtg- 

EpigloiusJaciXigula, nuxgutmris, 
minor lingua, iD^sat^cm^t'ngk'ti/ 
\obec bccMt'n bet atbcm abcinu 

Epigotios,^tnn4d;fiimmer/berroti 
eimgebotti wiVt.EtEpigoni, lokvt 
()&bervnnb anf&nget bea anbcvcn 
Ct>ebamf4>m f riega. 

Epigramma,*invbetf4?ti'flfi*Vndc 
Epigrammaciftes, KEpigramma/ 
tarius, HtY^ct bex fkint €^^tnin(t 
fct^rcibt* 

Epigraphe,pen^or**«i vbetfd^zifft 
x(td/obctct$Slmtf^ 

Epi^ryphus , bttein ftwSi naftn hatk 

Epitcpua, morbus comicialis* Vid^ 
fupra. E:i3 Saccr morbus,^ Herat 
leus^t^etrf^Uenb fted?ra0.Epileptic? 
^ccfo\iidi)tftandbcitbau 

E|palogus,pen,cor,laci* Con:luCouel 
cumulus^ ScPcroraaO) JDlic^breby i p 

9DtH»;betr bef<|)bg ts»erted» 

0^tcta/v6 sx»el4;em ge^ic^ret iv^'tt/ ^$ 
let fibcn vn^ fwnffiji^ iat gcfcblaffm 
|)4b«Vn proucrb. Vlrra f pime ntde 
do;mire,e»t&9 <)t>ci:f«r vtt pfr trig 

J^imythion, j^t'eerH&rottg vfi^tif 
Megiiiig Dcr frtbel ctwt ficMV^t* 

Cpintcion,latinc Vi<ftoriale, Utinfifi 
^bcx gcfanQ von l>c5 ctlangtcn ff (Jd 
tre^cn / o^it an bclotiutig t>£5 fy^s* 

tpipnaneSjIatiJUuftris, €^4^cittbat?/ 
»mil?lacl?tt'g.fy.phania lari* Appa 
jritio,^m erfdt^e]rnung/offetmti0« 

Epiphonenia.pen.proJari.Acciama/ 
•no, *in etl>ebu0 15 flitfl/od jii f4?rcy 
mrtrtd? Wbcwei;reoj5eneltet>^b<K 

Fpiphbra, penuIti\con:2liigen(liig, 
Lacine Lachrima* 

Epirrhedium,id€quod Rheda> ibtii 
far4?ot)et:ivagen« 

Ep«ms,pcn, pro.lari*Continens,lfet*ii 
veft et:^trt'd? / bas nit cin Jnfcl ifr 
:Sed propric, JDds l^nb ^<t« an iM4 
<<c&omcn vn^ 2i4?<^^^ i^^^t i vfi ans 
2fomfch mctt/ie^nnb Homania ge* 
Itrtitt^ Hinc fpirota, Jbctbatan^ 
t(l.bEpiroric^a,u, 5D)Mt4tigifi. 

Epifchidton, lathXDuncus Hinwedi 
biffen/f ciil/ D^mtt tn^tt ctw^ TpaUit\ 

£^ifcopus,lati JtnfpC(flor,tl^iin auffft 
l)er/ip4dt?tci;«Propric rcrum uenalt/ 
um ittrpcAor,^m bt*t r<^4wei:/ttf 
4ttDir«r (vylcn bt^ngcniEpacopaais^ E r <^i 9^mllpT^e0mlflT4^4lv«etr^« Ep]> 

fcopius,a,um, uc Spifcopbnaut'^^ 

minfpd)tfd)iff. 
c.pi\^aiticiyOlk^nefmbkan$$khm 

m ^ic wnnt>m oc^ gcbttfti (eaberett 
Epiftates, itinfjilfyaflncx/fiiticfK^UK^ 

if bc(an»^erct*ober gen^erb* 
Epiftol3,<*tnfcttbb:te(f. Epiftolmm 

itin flcfnit b^i^zff. EpiRolms^^, 1^$ 

jil cim baicff gc!>^an 
Cpiftomiunij^einb^trtobctrf^^japff 
Epiftylium,4C>erriTop(roOt><i: t^eiTd 

Epifynalcrpha,;04|)a?ettvoc4(ift d 
netfilbcnn^erDett. 

Epitaphiam,<em gir^^b geTd^tifflr* 

£pichalamiun1,l|^bt4^tli<^/^o4^ 
$arltd;gcrang« 

€pichcton ,pe«cor«lati. AdpoGtUjUel 
adff (fliuum,<ttt idfeQt'get: n4m« 

EpitomCipc.cor* «tttftlrig|cwti0cy^ 
tier latfgen re&. Vide bretiiariu£pi/ 
tofna,atis,perperam didcur* 

Epitritus,pcn.cor* iBin pcsbetvkt 
(ylbcn t)at/b<t alt^ci bie et'n beii l^b^l 
gcnvtt^«idl;t'fl/ iet'tt|etl<4;ei4lbif^ 
geg^n bee ^nbetren ge^ftlren / tU |U^ 
big vflf yim bn'ttentcyl begret'f|l/a(^ 

EpitK)pos,pen,cor«il^infc^fl|Ytar«E/ 
pitropCj^infd^affiierejj/verw^lnTg' 

Epizeiixi$,lati.Subiun(5Uo, J^amatif 
einwoxt Q\ii^ ^i^ff citi^nberv^^r 
ftfferch 

Epops,Iad.Vpupa, 1t^j»(bhopfr* 

E poS)lau«Vcrr\is,iCt'nver#oberge f!in0,Epodos,pc^pro. ftin^Ui^i 
c9 Tct^ /pa ^er n^d^0en^ Hwut tfl 

Epulje,arum,plu.tant, 3flletrlcy fpcig 

mahcit o&t>ec ^cd; / ^^ m<tn vttm $d 
ejfcn gibt. Epularis, c, i^^s )il ^en 
fpetfen o^cr m^I^ett ge^^atfpulor, 
aris,3<^ i(re/jc4?c.€puloncs &Co*c 
pulones,€rcjte/«ii't jeci;et:,Itcm iDi« 
^cnpfaffettbeMffen xvarc^t'em^b 
$iit tm opffit jil bctrey ten ♦ 
Equus^^tnrofs o^ct:pfcl:^.Ec|ua,c(tt 
f^^^to^tgutt* Equus gradadus, 
l^ifn jeUcir* Vcrcdus,*m pof^ tofs. 
Equuleus,^t'u fiille item iitin pm 
iti^ttg obci: fttltercf m cim cy fen.E/ 
quile, jCin tofs ftaVpfa^ ftal *Equi 
(o, itintofs jftmcr/pfetbberef ttctr. 
Equinus,a,um,|lC>a6 ^ca rofiJ ijhE/ 
quina Cauda, ^mrofafd^wrtno. E^ 
quanus,3t>j jwm rofs gc^oit.Equa/ 
rius medicus^i^m trofs ^rQCt.Equi/ 
re,dicuntEqui,cuHi coitu appctunt 

fJot>icpfaDlcttfftg otJ reytigjemb* 
quko, as,3<^? reytcCopo. Adefl^ 
to,3dt?i:e)ptbct)il. Obcqiuto,34^ 
teftvmb/oi^ i)in vn wiNrPerequi/ 
co,3cb &ttrd^ rcjrt,1Bquiratio, Sejrt^ 
Ittitg.iEquitJum, igin vcfc fA)(tt/cin 
ii^mffm pf^r^.Equimcntu, jbct' loti 
t>m man gibt/ ro b«t l>«igp bie fTwtt 
go^ttm bat.Equcs,<ltin rcutcr.ite 
ftinct vcm JCbeLHincEqucs aura/. 
fus,*iitrittcr.Equeftcr ucl is, SC e, 

J^ciittcnfd? /ober baa 51I trey tcrcy gc 
iJUt Equcftris ccnfus, Vide fupr a E R 

/nucrboJKfcoiOrdofqueftriS, bet 
(Irtitb bes !2lbel6t Nam populus Ro 
inanus in crcs ordines erac diuifus, 
^as Kb^mtfd; volet' xsoae in t^zcy 
pftnbojJoibniigabgetcyltJtet: erfl 
b^y(^/Drdo patricius,^er^ vcm ge 
rd;led?t |>aitb«lt)er anCJ/Ordo eque*^ 
ftris,S5>even vom 3lbel (tanb /tt?eld;c 
)il roffi ^riegten ♦iDer bn t/Ordo plc-^ 
bcius, 8>e6 gemeyncnnmtte/obbec 
fej^lee^tenvoleie JTanb. Equcftria, 
orfr, plu,tanr,jt»$ 02tbrt berabelfrt^ 
£quitabilis,e,)Da manwcl magref 
teti*Equirabilis locus, einoitbagftt 
reytcnifl. Equitatus, itmireyfiget 
jeirgoberreytiig.EquifcruSjpc.cor. 
cm wilb pfetb«C^fctu,^d?effttjawt 
E quidem , C^ewt^lid^/wadid? ♦ 
Erato, ifeincv^ be g^Sttmbeagfrtttg* 
Oi5 bcr fiinfii t>it man XYlnfas neffet 
^rcircere,uel Ercifd, antiquit^fignifl 
cabat,3^et:te]rlen« Ercifcudg rfi fami/ 
liaris,^ad'g^tcberl74b$ilteylen» 
Eicias, iuppitcr, Iter gott ber in eitis 

|ctUd;en \)att^ gccret warb. 

Erebus, pcnulr.cor. 3Da» bimcf cfont 

in bcr l^elle/obet: cin (^ellifd^er flnj?. 

Eremus,pcn.pro.<f in ein^biriif^e/^* 

be.Ercmira,ftin einfiblcr. Ercmita/ 

r.us,a,um,jC>afibar)figcl?<5rt,Ere/ 

modiciu, latl. Defertiiuadimoniif, 

i^invcvlai^unQbcs rcd;t6 t)rtnbeli«» 

El'ga„Pr^pofino,<!?egcn, A ino) nic^ 

CI ga tr, 'Wein lieb gcgf bir/ol5 ji'i bit: 

Crgaft:er,lati.Cp(rarius,|fin»reid^ 

mat!/<^rbeitcr.Crgqfteriii,cinireief^ 

prttt E R 

fl^t. Ergaftulu, itiniieinbtixd}^^ 
cr^ gcilb/OiJ fmft &cr glcid^e oat /D4 
2>te |fftect;t gebun^ett atbef tm.lce eitt 
^ercf cr/ vit Mc m folUct>€ ortctt axbcf 
tm/o:S gcbtitt^^tv^rcn. Vn £rga(lu 
lalibertaredonarc, jDi'eeygtte wge^ 
0titgtte (ttbcitct ftcy le^lg iitrtcl;e £r 
gaftulus^^iit avbiitct ocJ tl^itrit l)&; 
t^i;» ErgaftuUrius, j6iit obctrccoOec 
venp^ltec (bUidt^ct* atbey tet. 

Ergaca, ^m «i»ff jwg/ciit tiiflim^/b^^ 
imt Hhxn fcJ; were U|t aafTl^ebct/ ocJ 
^wffjtcfKt/ mmlidt) i Drt ciiw rtaffVcd; 
tt ix>cUe o^ct; tt>alc tvtVt vmbgecnb€ 
tttit ctm t)cbc( Oamtttcn Vitrei; gcflof 
fcn/^^t;an man fid) mitten ad)f|lcn 
ocJ bjul^fpertct vn alfo vmbtreibct* 

ErgOjConiunftio illatiiia, cirt bc^c^)h'ef 
ftge coniun(flion,iOerbaIb^/b»iriib/ 
Aliqaando caufalis, 1pjf(ld?t'g*ut it 
lius ergo, Von&cd wcgett* Virtiuis 
«**go,Vmb "Oix ritgcnMvilkn. 

Cribota, qu^ alias luno, jDie (It^ffmiit 

Erica , ^gtfy^c/!)«^y^^rttt^ 
ErichthCLis trtAliabuni,iKtn^utt^g)ft 

3tl>crt. 
Erichthonius,fottr»»* X\x\twMxxi^ 

:t1fTtncrtic/tHst: :2(r()emenrci; ^untg, 
Ericius,VidcHericius« 
Eridanus,pe;con ^in^\x%in Jft^IiVt 

oc$;iomb4t:def. alias Padus gen^nt 
Erigone, i^vxtoic^ux yccati/cin gc^ 

flim/o^ct$cid?ctt ^mbymmiU 
fer inaceus , <i*iit tl)itx vcic cm ^^cl, 
Erintiys, Vid< fupra Dims. E R tf4 

Erodius, 2>ct;gi;($fl vogel vn^et Men 

Eros,Latinc amor.4iebe. VndcEro/ 
cicus,a,um,Amacorius,a,um, ]^^ 
(cdr(^/W48 ^nt Itebe geb^tt. 

Eroccma„penul.prod*Lati,intcrro/ 
gado,<4tt*rtp^rtg» 

Erro,5cl)>«e/f4U/UttfFbtH vnbwi'cJ. 
Boucs errant, lDi^eod?|cft I9ey&cn.' 
Totocotlocrrarc, proucrb, €^4ni$ 
nit (^nffbct ban fart /wcit fft!cn«& 
tota uiacrrarc,idem*Manuscrrar, 
SDiebanbfalet/ti'ifftmt trec^t.Sicte 
lum crrat uel aberrac . Hinc Error, 
Utin n;ral/f4Uin8.Errario, cin abttrct 
tttngvomw^g.Erro,onis,*invmj 
fd^wcyffctAttm, jE>ie(|ben pUnc^ 
ten dicuntur Erronfs* Errabundus, 
a,um , Vmfdtjwef (fig .Erraticus,a, 
um,fcrcidcm,o^cl:^a8 Mcntl)a\bl 
toadi)^t 1 025 \)i\\ vn^ xoi^a xca^^V 
Erratica uitis^ftinvlib^icbinvnnb 
wit>ct »> A4)^t«ErraciT,<gtn funOe/fft 
le« Copo* Abcrro, *f d? trttw'et't ab/ 
ce^ine f4|?/fiU. Abcrrareafcopo, 
5De8 jwcrfd f &lm.Decrro,id!? »a4^ 
Ab. Obcrro, 6^ Circumerro, 3<^ 
fd? wcyffc !)in vn& wit>^r. 

Emca,i^in taup/ftrautvptimtlcem, 
IftinbiQigf rant* 

Erucflo,RcquireRugo,is^ 

Er udio,, Vide rudis & Rud€0« 

Eruilia,<ei:b^. 

Eruum, Utin'icm&^slcf^ wk wtit/ 
Das man tKm vi^ jil filter r&ber« 

Erymanthu$,afcinbcrg Arcadi^^bar 
^uffDecigerctiledein wii^fd}t»cfn 
gefartgcrtt>4t»ItaTi,i5ltoW^lb »nnD 

pvgO*^J'4bit» tryiv « R 

Efythea,penulrima prod. Itinjnfil 
in man Gaditano, t>4i:ii! ^ctfon^c 

Erychra?, arum ,plura^tancum» ftiti 

tl)re4* 
Er ythraeum mare, J)ae tot mebt/ 
Eryx, ^in bcvQ Sicilioe, von Dcmfutt 

ibetterts gen^nt «HtncErydnay bte 

Venti5* 
£fca,^m|aIld?^pc7f|/o^c^r<^rt ^^^J 

jnan ^m r«5glen oc$vt'r4)cn fit4cl;r, 

Vndc Incfcarc, dC Obefcare, it^itti 

fpeyf|ctt« 8C per Mcta* Incfcarc figni 

ftcar, I5cmegeit / cm a^ k§cn .Efcart 

us,a,um, 5Drts jiSt>etTpey(?gcbciu. 

Efcarius cultcr, ^m Mfc^ liicjfcir^ 

Erculentus,a,um,^|ft(^* 
Efculum, ^m(lrtU Italia: in Piccnis* 
EftiiluS, ucl aefculus, cum diphihon^ 

go, itin banm bet cj'd^lcii tvegt* 
Euku i^6i rott / otH:r cj^gett/ vnb futt^ 

t>ei:lt4? voldfpcy &cn ynbcn/ t>j fid; 

ronirrtbv'qvipejrn rtiD (Icjrfdi? etiti 

bieltc* 
EiTcdum, iFt'n Fard; / obct fattcn/o^S 

ir^gen.Effeda rius^JDct btn fclbigcit 

ivcifct o^cr Ic^^tcr/tragenmatt^ 
Effentia .S^CtVidc Sura, 
Efur i 0,fJcquirc Edo. 
Ec>Cottaindbo,copuIatiua,figniricar, 

1t)n&»Aliquando procriam, 2ftub. 

CompoC Etfi,t»tewol»TamctC, 

«lciii»Etcniro,8>4imfMnr4r» E T 

Etcfif ,1 irftdb wt'n&ybi'e im fimwct t^ff 
gctrtfTe jeit/nemlid? in ben bnnbs r»t 
gen tv&^en von mittcvna^t* 

Eteocl€S,^tn ^iintg ^^d^omemorir* 

Echlcus„a,um,]ati.Moralis, QiirUct^ 
bas jit ben fittcn gcl><5rt. &hologus 
pen«cor. |Dct:M'eftrtenctndant>crn 
rtw^tmrfen/vn^anfid? ncmmfan/ 
tmt ivoatcn rn^ gcbcr^en. Etholo^ 
gia,Bolli(^cawf^^nlrfttng^er firte# 
Ethopoeia, 1t>id?tnng ^c^: fittcn. 

Ethnicus,a, um, Latine geciiis,igctd 

Etiam,2N>dS; ♦ Etiamnum, idcm,o^et: 
nod), 

E ty mon,latinc Verum ,C)crtu, wdi: 
geti^t^ ♦Vndc Etymologia, Vcrilo 
quium, tCrttrcbnng/aiif?Itfgiing/ 
Ati^efgug bc^ vafpanngtf ctn^ S7<5t;r^ 
ltnfr« 

Euan,! nrcricdio exdamantis,i(6trt jil 
fd^iev^nDcm ^cttybacd)0. 

Euangclium, ii^ingi^tte fr^ltdt;c bot; 
^d?♦ttfto^w't:rcl:fMn^wngJtcm, Utiti 
bottcnbiott Scdporiusin pluralu 

Euax, Intcriccftio cxulcantis, ^n!?/ 
•^cibitbo* 

Cuboea, ^ttt Jnfci in mari Acgco, 
miteimHcimn ftvan^cbce tmebvs 
voiDtrtcc^olHAgcncnt/^cmrtn Uttt 
tcipn ncmut i bi7f?t ico«tt& ^tgro^ 
pont.Vnde Euboicus, a ,nm, J^as 
batan^iobex d^rutnb t|?/viint> 5^^^ 
gcb<5ngifl. 

Eucai:pia,*in f^nttPlirigix, b^ gtog 
vnb vU rt^iibi^ ivad;f|cn • 

Euchyla. Euchion,iKtn jii iirtm Enc^t 
Euclidcs,pc»pro«€mfiftaTeffcnIt*4?«t 
tH Qtktttt piydofcpHyv^ vn^ ilT4« 

Euhemcms,eirt alter btf^oii r4^ea>ec 
Cucnus,pc.pro»^intlii^ Tradae* 
Eiicnio,&i6iietmis*1t€quireVenio« 
Euganci, t)dl(le«|m l^eiKtt'get: (anO 

Eug€jnrerie<fHo graculSris, 9om4S 
ftolocfet/fty ^48 ift t€^U 

Eiihyus,«ifn$(lnam jb^c^^^^ 

Euidens,Vide,Viclco» 

f uiratus,R^iq|uirc Vin 

]^ipilogium,Ladnc bencdi(fHim,!iiii 
iobttitj^giltri^. 

Eumenides, 2>te €f jtttfn &et wfttTd^ 
fef t VidcfupraDyrus* 

Eiii3iolpid3f,pf4fr«tf$ft:3(tl7ett. 

Eutiuchus,€tnTetfclbmmet:/a'n bctt$ 
|lft^/^4f{^5Ut'c^e1)atten^^ief^m'g 
vtiteyd^l^ft (&met:liittg*Eunucho, 
& Eunucliteo , 3ct?verf<l?ttt5e/o^a: 

EupatQimm,x)Ufuu1gbAgnnionu 
dtat,flAppeirto (bt/o^ennmt'0/ fleet 
^ ^ointnl t>at neytte m'fUot* 

lEttocatuSj'VidcVoco-, 

Euphonia, WclUmnnfygHtgethin* 

Euphrates, pc*pro« leitt fTu^ M«fo/ 
potamiae, 0^^ut0 Jbabylottfleil^ct 
in^Zigcimrwdd}tb€fb in^tnui 

Euj^btofy nC| pen,cor , ladnc laeddai « V 6s I^M^v^ Hngittin bic man 4ftii« 
tia$ nmmt / tvclc^ed (int> <9^ttitt 
^er M^tr^i'dfet't/b4tt<ff4flatf0/ m 
frean^fd7aflFirtVideinfra• 

Euripides, (Kin Tragoedi rd)2ett>et 
gewefen/be]^ ^engratcts fti'm&m. 

Euripus,4&tni^ttger flram 02$ avm bts 
tncl9ts/aU ^v^ufd^m ^talia xvi €».t'i 
cittett* item jZwUfd)aibMaccbos 
ttknvtfb Vtigicopcm ot»erEubpea* 
Metaphor pro inconfiaitce, ^Ut 
^fftibcfim^iQ.Utm i%Uyn€ wafler^ 
l&nel o^er ^t&bUn/Vatwit tmn voif 
tfiftnnfftA^waifttkftu/in edt 
^4tl#o^eran^eroat. 

Euronocus,aUas Vulcurnus, JDec 

£uropa,pefiulci*pro« k^et; ^n'tteteyI 
^et:lvett/^al:if{en«>it Ceiftfc^en/^te 
^tahdter/;;^ rott^^feit/ ^panUx'vX 
infnmnut/xoaBvom V^mtfd)i mcl)^ 
i*(l / bt^,^n& mare Medtcerraneufii/ 
vnb an ^eti flu^ CatMim* Vide fu, 
praAfricat 
Eutocas,a^ifnf{tt^ bey Xaced(mon« 
Eum$,^et ofhvittb/oflttcr. alias Sub/ 

folanus* 
Eury dice, IDie b4u]^fr(»iv Otpf)!€f* 
Euryfteu$,!ein HiinigW^fcmamnu 
^er^em i|etctth'd^bottet>atvtti9if 
^ettl>iel; ^u ^ii^men/tniiu vbenwtn^€ 
Eufebius,latKpiU8,4fot8f^aclMi^ 
Euterpe, iline<4ti9 Den j3i^/bientjE 

mnfiiaitennet/ 
Eutrapelos, lattne Fadlis , comis^ 
Jii;MiltU<^/^olbreU0g&tt^« 

R luthyinia E V 

tuthy mia,HiWt'3^ert t^cs cjcm5<^« 
Euxinus ,pcn.prod . ias mci)i t>tttm 
t>kt\)Ctn(txv ficii^t^ ftof^t ait €i}titi 

fcriorc'Ti. 
Exador* Vide Ago* 
Exacerbo,Rcquire Accr^ 
ExaggercVidc Agger* 

fxalco,Vid€altas, 
xainen,^mrcl?x»4i:mbctimc hini/ 
ot>c»:wefpctt,I«ra,5D4« jii'nc^Im m 
^t i»44g* alias libramencum , 8C 
cquilibrum* Vndc per Metapho# 
SDic S^^y^^ ^^5 vxuyl8/vnt> red?t ec 

foafd^kJ o^el: bei»4i:e mit fcagctt ♦ 
ExamuffitTi. Videfupra Amufflis* 
Exanclo,uel exantlo. Vide Andia* 
Exanguis\ Vide Sanguis. 
Exanimis SCc. Vide Amma, SC Ani/ 

mus. 
Exafceare, Vide Afcia. 
Exafpero^VideAfpcr. 
ExaudVoro.Require Autor* 
Excatidefcentia,VideCandco* 
Excarnificatus, Require Carnifcx* 
Excello.RequircCello* 
Excipio»VideCipio. 
Excctra,idem quodEchidna* Vide 

fupra, 
Excerno,ReqaireCcrno* 
Excidium.VideCrdo* 
Excipala,ReauireCapio* 
Exciitio, & Excuflbriuin , Require 

^Mtio* 
£xCCX0a«3C Cxcaor^ Require Sacrot E X 

Excdra , uel Exhedra, Itin $m.ti} 
D^Ttiit maitlfomlid; vrtJ)0(crd?trflid; 

ge|tilletc|cmadt;/€4pitclba«^. 

ExcgeQs, latiac expofido, itin ct%\ 
xm$/ 4u(|legimg.Exegeticus, a,ii, 
Exporuiuus,€:i:t?l&«0/ ci:jeUig.Exe 
gciiiaticon poeiTia,^a tfzt\>oct(tU 
kin ct^cltt vnD t:c^t/ vn Uin peifott^ 
I'ltfi^cct.DiuerfumnOramatico. 

Exemplar, ftm voibto &amon matt 
cin ant>cts nmpt/(t\s gcm^l^/bftd;; 
ec vnt> C»et' gleicbcn. Exemplum, cm 
bc^rfpil/cirtgcb^rD /gcfdt? id? t/ot>ct 
tb»tt /^cccft wicwai: foUett nftnic/vii 
t>4s vns etwaslcret.HincCxem/ 
plutn in aliqucm fieri, IBtwac ge; 
flrafft Wi:rt)ctt ^cn antfcm ^ft cinct 
$uct?r* Ad exemplum pettinec SBs 
1)1 cin Icrjludr. Exemplum item, 
ftirt bcwii'img cmcii ^mgs ^l«:d^ 
emglcfcbctbat* 

iBx,prxporitioeft, Dcquauidefupra, 
inprxpofitione.E. 

Exequia;, Require Scquor* 

Exerceo, 8C hxercitus, Vide Arcca^ 

ExharredOjVidef-Jjeres, 

Exhibeo,Rcquire Habeo* 

txomologefis, penulrima produy 
(fla, Lacme confeffio, ^m bcf attw 

Exilium,,S^x'iI,VideSa!io* 
EximOj&Eximius, ^equireEmo* 
Exin,lC)c>ti&ci?Ww'gcrt/&cc baU>e«. 
Exiftiino,as,id?fd?&t5c/v>:tij}»lc/a4)te* 
iogcaliudcfi qua dsibmo, de quo 
fupra* fupraSiquidc hocad prctiarfrum 
pernricc , illud uero ide quo J iudico 
ligniRcar. Vnde no rccftc dixeris, 
qu^ti exidimas agru/cd quanci ^di 
mas agrum, VCic tbcur adotcfiWn 
^cfct:* Sonera dicimus rccftc tixiRi/ 
mo re nullum habere dclfdum in 
cibis, Jdi) mcintmbabcfl H)n vm 
t€tf<i)ifX> in J5 fpcj^^.Non aeftimo, 
Vnde txiftimatiOj^m ad;twng/ otf 
t>4!tiitig/tJn wort Der von eim geb<^t 
rcnsvirr.ud fama dealiquo. f-linc 
dicimus Hoixiinc magnae exiftima/ 
tioni%yftinm£nfd)i t>ctpo^Qcad} 
Ut wxxt/vcn urn tn^n gro^ l;^U/t^ 

Cxiguus, a,um,1^Iqrti.&iguurem/ 
pus,l^infurQe$evt.Cxigue aducr, 
ftd!?m4lfUd? .Prcbcnt cxiguc fum/ 
ptu, Tcren. #>ie gcb^ fd?m<jlflid^/ 
ojj li(n^igf (id? We jenitig / otJ f o(le. 

Exifto,is,3c^ €n|lon/ei:rdt;e}^tte/^om 

Exitialis,&feirium, VideEo* 

Exoche,Iatin€ cmincntia, fWrtveffm* 
Ud}cyu 

Exodium,lliit rtit^gatigJteaitt g< 
f<tttg/^Jmrtn rtmcft^ &ct: fd^awrpyj 
Icn (Vn0t/olH:t cin lid^erlidt? ^it1g^J 
mrtnongefang^wiin^c t>envergm 
^:c^et.Exodus, jtm au^ganQ* 

txokfco. Vide ©leo. 

Exomis, idos, itin tmntd o^et ro<F/ 
onetmeUComicus uefticus, Jpcrett 
tk Comi^^t'm^p<dct1« 

Exoxci20,as, 2<^ «>eWS?ww»Exord/ f X 6<; 

Exordium,Vide®rdior. 
Exoci€US,a,ri, i^iti^leitMfd) / fVembOw 
Exotic5merccs,aiigl<nWf(;^« foi^ 

Expedio,KequirePedio» 

Expergifco,Kxpergo,is,&^ergcJ 
facio,34{ tvedfe^ExpergifcorySCcx^ 
pergcfio,3dt? cnradt^e. 

f xj)eiior,riris , ;j<^ erfatrc/verfiUbCf 
kfxperiunt opes fuas «Cice *0;terec 
{fid)cn^wic tcyd) vntit) mcd^ng (i< 
fmt>,Experirifidemamid, ypit^ti^ 
tnwas ^m freiinD $il vmr^uw^tt 
fey.lpfa reexpericre propcdtem, Xc 
ren * H^u tvt'tfl tt^ttai cin mtt d tbac 
crf4ren,Hinc,Expertus,a,um, Itti 
farcn . Incxpcrrus , Vnctfatm / vM 
uerrildt^t.cxperiencia, ^tfavnu^ 
verfilc^ung.Expenmcntum idem* 

Expers,VidcPars» 

Expes,Videi^cs» 

Expilo,Videl»ilo» 

Expio,VidePio, 

fexprobro,VideProbro# 

Exquiliae,arum,pluraUantum,lfi*it 
bttg^a Kom» Vndc Exquilmus, 
a,um, 

Exta,Extoru,pIuralc tantu, ^as^a 
i)cndtl)Ctt^/\hbcv/lnn$ ic.^uperio^ 
ra intcftinafxtifpexj^irt watfaf^ct^ 
AiiP t>cm bcfd^awcrt ^cs gcbcndo* 

Excer, uelExtcrus , tcra,teru, pe,cor, 
kemjtxternus , a,um, 8C Excranc/ 
us,a,um,f«mb^/rtw^kn^i^d;♦ 

ExtinguOjVidcSdnguo. 

R z Exto B X 

Extb,as,cxefti,5d|) bin vbcti$dii) bin 
in 1»efert/o^^el: id) bin voil^an^m* 
Quaedarn Ciceronis opera noh cx/ 
^atit,«tlid)ebftd?ct:€tcetoni3 fet'n^ 
m't t>o:b^tn^e/ ^ein^ ^it gi?unb gang? 

Extorris,4ant)tteni^ig/vmnb?oD«; 
ftt5 elUn^ vctcfd;tc^et/ verwypn^ 

Cxh:a,praeporido, 3(ttflei:tt)Alb/t>4iip 
finixtcrior,]ter ailffetrer.&Extrc/ 
jnus,udtExrimus, ^er4Uet:4wf^ct(l 
ferre(l/k^(^«;Vt^rtiExtrcrnus,a,um, 
1D4S b<5^r;grcwlt4)e(l. Ad cxtrcma 
indpiam rcd^<fhis,*nr gt^jlcn/bet:^ 
Kften^rmdtgcm'ben.Exrreitia pari 
jbcrt tobtIeyt>crt. BctrinfeCus, ^Hnp 
frcnM'g vo ^ttir<rt.fearorfiini,«ttf ^ 
i(ienwinrQ«. 

Exulo,as,9d) bin dn eUenb/ o^ct mif^ 
fcr^em V4rttrl4n^• Exulabundus, 
a ,utn,ib48 g4^imellaU>i(^* Exul,, 
VidcSalio. 

Exulto, Vide Salio,&Salio. 

£xuo,Require Suo;^ 

lEKW\iiXyp\ur.unUimj%l<sfbnni/wd^ 
^cman^nmmfdfymab^cii^t. ice 
Sllatbtoenbewt««Gxuui«bubul« 
apud Plautunii» fttio^^^tir^&uuix 
Scrpentis,ftinrdi^l4ngctt)7^tlt, fce// 
giCurcdamExuuium* AB r 
F A 

Abit,*itt3don.Faba/^ 
iia, 15onen biUfen. Fk 
badus, 5^|^abarius, 
^jUm, J) J von boncti 
t'jt^Fabarix caledx^ 
feet crfl tag be« btad)\nonate/Z>atf 
inn m(in JJiebortcn^um opffei: geif 
buiwbctFabius, &^ Fabianus,No 
niinaRoma^VonDittbonegenant> 

Faber,j(tinjethd?ci: tpcrcftnan»F*bcr 
lignarius, il^in jtmincrinan *Fabct 
carpciii:arius,^mw4gncr» Fabdr 
ahenirius/lftin feeler JFabcr ftrra/ 
rius, *inbiiffl<^?wii>;Fabfr fcrari^ 
trs, amf^^toflei: S^c> Fabrili$,c, 
3545 ^nm vKxdman geb^tt.Fabri 
iCzff3Lbrl,WiUnftlid;)/iiMi^ ♦'Fa^ 
brko,as,&fabricor,ari«, y^ 
itnad}t / ru jje jft / oibne* Fabrka, 
XOctdflM iine jtmmernwna/obci 
t><r^ti[4?f.fcc,a^ingcbc»/5ftr^fWfi 

Tabula, fSin gemcin reb/oc5 etherbifd?^ 
inng/ bie bee watl^eyt gley4^ ifl/eiii 
ineder.Fabella duninu.Fabuloriis, 
a,uin,;^4t: vonman vd ^lyj^rct JFa/ 
bulor,aris,5d; fd^i»ct^otc^.Cony 
fabulor, Jd) fd)w^i^ mft.FabuliA 
totyitinmkthbiil^tct. 

f acetu$,a,u,rdS?impffig/t>ifllidi^ $icr« 
U4^.Faccri{,aru»pl.ti;«5c^>iLmpflfreJ> 

jFacics,3D J ^ndiiQ/angeflcl^r/geflaH* 
ut fades inaris,biegMt bc« mi*t« 
Venufta (aidts^ftinhapfct) gefbdr. 
HincSuperfides,»Jie(le4?e^ber bie 
breyte on tin ^ii)cm<^ an^wi^g. 
•^^<tMt»»e<mjctlfc^c»taim* F A 

fias fignificatiocs ex a JiucftiSjUC Fa; 
<io uerba, Jd) xQ^c* Facio urinam, 
2f 4> bmnijcFado ire r^^d; cjcl^e^Fa 
irio tc ccrtiorcm^^fcl? tl)»**> tJir^il wifle 
Facio copia, 3^ crl^iib^FacioIu/ 
^ruiTi,^ gcwiif»f aciciacfhrra, iO} 
verlfeiPe.Facio naufraaiu^^cl? gcl>e 
%?fi^er/^Ld?ley^ee^'nfd?iffb^llc^?. Fa/ 
•do ludos/i4^ verfpotte*. Faccre fti pc 
diu,Kef (en/tin^riegs man fcin.Fa/ 
<erc ryrocmiiini,;^enet(}m 4itfang 
*bcr We probrnbbjmttjlerjlttcf m 
eim wetrf tb^«.Faccref qui bonicp, 
^ergilt l)ab^.f accre gratiam,1pet:* 
ici^jinma4)laffm* Nunqu5 rem fa/ 
ties, Tcrc.j^tt mivft nuncx^fit vbtt 
f utficn/retV^ wetb<rt«Faccrc iemente 
^&ben/rccn.Faceredcum, (fFarfeei: 
toben vnD erl^eben.Facere ftomach/ 
um, ^rjiirnen* Faccre olctum, ucl 
licrcus,edS?«flcn.Facerc negodum 
3^ft fd;4ffefi mad)cn.Faccrt Uirapt% 
^oflcttedettxcn/f o|lm atm^enbett* 
Fac m€ miRum^^a^ mic^ s^il fhben 
Facercraemioncni!, Rebett/melbilg 
tIjiJrt, hdo conieduFani,74; mfit^ 
>itafle.'Faccrc promiffum, j^ad ver 
l^eiffen kf flcn,Facerc fucum^tnfe; 
^«ti»Fadsirritii,lD»mad?e(l« ftraffl 
lo^.SuumFadt, ^reygnetaftitfel^ 
l>et:$^«Abortumfacere9ti6mvn^j 
ttfgefcud^t geberett^Oiuorrium face 
re, eia}fd^cf^mtaffm* Ifludmccu 
&dt,1^as fhmptmt'tmii:* Anusin/ 
dttuimfadt^Terciu* !Dd«^Ul9«(&' FA ^ 

I)dt5 ^ttgejc^gt* Nullum faci« mq/* 
<*Uj ^^b4lt(lfeinm4g«Fado uota, 
3Fc^? vcrlobe. Argentariam faccre, 
16m we(^0e( |)alren*Fac periailum, 
Cl)il cm vetfud;»ng« Facit admcy 
rc9, ^s bicftet spol/obber iff m/0 jil 
^n fitt?« Fado ctiam fignificat, JA^ 
cpffcvc. Facio remdiuinam, idem^ 
ober ic^ gcl^e ^um gets bimft, A Fa 
do fit frequencaHuum f adito, as^ 
3f d? tW ober tttrtd? emlfta* Et Faiflu 
riOjtib beget j^ tb'Sn.EtraceflbjiSp, 
idem quod facefcoy FaceflereiuflTa, 

nificar.Difcedoj^c^ wci'4? bi'mvegf 
Faceflehinc, igeb bi'4> vottbantteif* 
Item Factor, <6m madfoc/f^Spff^ 
Fadum^iCut gcfd^i^^totf t^^t. Fa/ 
dio, ^mrotr/fect/^bcrettnimg.Vii 
r adiofus,a,um, iicttcA)Xffanf^&i 
rtfcl?.Fartitiu8,a,Mm, XlfiM^ig/baa 
gcmadjtig.Fa<ftitiuuinu,<firem4c|^tf 
terivem. radidauox, 1tinmozti$ 
n^ t$ Q\tid)nn^cins b^nga gt^f 
ict 0{S gem^di^t tft. Fadnus,etti tfyat/ 
tinUftttvff€td^/ilbdtfy<it Prxdard 
fadnus^ll^t'n f^ttxUd^ tb^tFadnpra 
rud,a,um,lla(lerb4ff^/(ibebb&tifg« 
Fadlis,e,]eet'cbt/tifngedbn'g« DifSci/ 
lis,€,€^dt;tvei:«Fadlis cciSi CmdficH 
C&rdg/erbtttig/wttbgt VifFacili/ 
tas,ilei(bte/r<ngtbetti^eftJte,tSF&l 
tiLg|feit/n<«bbfrttng» FadleaduerbiV 
Jleicbriiicb/oJJgem* Fadlecredo, 1^4^ 

fbuba gem. Ec conBrmSds eft» uc 
adleprinceps duicacis^ waxli^^pi' r A. 

reafacultas, afado defcendir, quod 
fignificat, Vetwiigiittg otxr lctd?ttg 

r!)umb*Vn dicimus Facultas diccn/ 
di,<l^erd7t€lflt^eu $ii tcDctt*Facu1tas 
ab<Cfdi,C»«iraUl)ttttt>c05i1^on, Mo 
iiat facuhaces,SClcinc l)^b*Diificul 
tasj^d^wew /\)axtiQfcit* CopofitS 
cuprjpofitionibus,mutat a in i.Ai 
fkiOyjud) nutd) cin anm^tu^/i^ tbil 
^tt* Affido tcgaudio, 2fd!?etfjctt>e 
t>id^*Afficio illu damno, id; f i\gc ^^ 
f4?4 W jil Bene affccfhis, tV>ol gcmil* 
tet/ivol gerdbtcft.Malc affcdiis, vbcl 
gcmiitet/vbd jil fri^e.Hinc A fFccflf 
uircs, t?erjcvtcf r4|fr. A flfcf^a jras, 
|t>4» fcftw^jd? rtltcr* Affccflus nomc 
quar,dedijrc Affc(ftio,^m ^nmil^ 
tuti0,rd^ncUe bijwcgiig bes gcmftte/ 
nU frcAb/trrtung^crt tcHtc A ffcdlo 
as, Jt^ bcgere emfligFhcb / obctr mit 
fitoflVtr rttimiltag itdUid;tirtd?cim 
Diftg. A ffccffara uerba,tlTir flcig ge^ 
fucbtctvo^t. Affecftatio, Vbcti^ct 
flei^ XTtbcgivbc^Cofido^Jd? m^d) 
^u^/oc5 volUnbc.Bellu confcdu eft 
3Det:fvwgt|trtw^gcmrtcbt. Confcd 
negot/um, ^Jd? bab bj gcfd^cfft ^ «f? 
gendtjt* Item Conficerc, Vcvjcrcn/ 
f obtcn/aiigmrtcbc. Corpus fame c5 
fccftum eft, jf^ec Idb ill vcn butig^ 
ct npcrjecrt, Vno iffku confedt, il^t 
b4t5 mitcim fitiyd) gct^J)t,Confice 
re in leges fuas, Jm vnbcrtbon ma* 
^c»f Tcr, Dffidoji^b Svbujlg /nim F A 

^h/id) bittnirgcnttgrrtW.Dies mcde 
fiu'fjfldt? b^b nit ta^s gctifig* Ite,t4^ 
b<5r dttff 0C5 crhgc* In ta uocc dcfedc, 
2fm fdbigen woit i(t a ci:lcgcn>pr^# 
tcrea, :2|btmtcrt/<TbfaUcn. ut Multi 
arcge dc^iccrunt^^s fdnb vil rtbgei 
ffjlUn vottt fwttt'g. Vn Dcfcdio^^titi 
rtbfal/tit»^!igd/gcbacjlc .Defecft^ ide, 
utDcfedus lunar, ied<5fd?ungobc^p 
tttitibcrug bcs metis / bei: ncwmoi u 
Defctftus an/mi, alias Animi deliqui 
urn, €>nma<i)t* Dcfecf^il corpus,eifi 
vnlfwfftigci: vfjgckfcbtet: kib ♦ Ec 
t)cfcdiu9 ,a, u, bzcfi\)af[t/ mattgcl 
baffr. fcffido , id) mad) vff/biingsS 
trcgc/i^rd^rtffe.HinctftduSjbicv^ 
mrd'img/bci'rtM^gaitg bcewcrcie/ 
roU<nCilg£tEfTicax,f trcfftig* Effi;/ 
cada, flivjfft/flcrrfcctwas $i1 rbfm, 
Infido,3di rttnd:'citt/c^cr tb»*m bin* 
cinJnficere lanam, Well tmnd'i/fcxH 
bcnJteMeta,Inficere,bcflcrfcn/va*; 
giffr^«Infcclor,^in fcrbct.lnfecflus, 
XnQcmad}t/vtiScfd)afftSnk(rt3i pa/ 
ce difceflerut/IBic fciiib on ftibe voti 
ctn^nber gct»icbm.!nfidor,ans,idt> 
Icwgrte.inficias folus accufanMttnVg^ 
ttung.Er cu uerboEo lungir.Eo in> 
fidas , id) k i/gnc.f n fida tor, cin kii g« 
tier/ bcv nirgcfl^br ^$ es gfd>be fey; 
Infidati o, i^in kiignimg wibcrfpte; 
c!bung»1nfidalis,e,'kd<gftcd)tig/»i5 
fpjcdiig Jnterfido,Sd? t^btc.lntcr/ 
ffcfHo, Mrin tobt fcbtag. IntcrfecTtor, 
Kin tobtfd)liget/t)mbJingct, Offi/ 
«'o>3f^ rcb^b«»Vndc€fKcium,tt>i V A 

l>icii)^ot)Ct*^i1ttl)4tOfficiiimpatn8 
3D^s ampt t>4fi cim vattcr ^ilgcbo^t 
Confulem officii gratia domu dc/ 
duxi, I'd; b^b ^ett bwvgevmcifltcf v5 
el):crt«?cgett/ocJ atnpts i)<tlbi/ l?eyMi 
gclcytct.HincOfficiofus,a,um, 0c 
fd74ffrig/vft&crrM'ett|h*0* OfTiciabs, 
le,IDa^ jil ^^m rtmptgcl)o:t,OfFid/ 
na,Cm u?ci:d: |l4C«Pr3eficio*;3d; fctj 
fiic/ id? m4d? $^ eimobm^ii. A quo 
prxfecflus, ikin obcxCt/fuvQtfct^tct/ 
rogt.Prxfecfluspr^torio, ^ml>c>flr 
tnaT^a:Pr^fc(fi:us uigilii^^m w»td?t 
meif^v'K* Proefcdura, ^in vogtcy, 
kem Praefica, ijiti kit) txi^mtu cin 
gc(>iitgte fc^iP/ &ic 4n^etrcn voiQiUb 
111 lcy^ ot)t>c»: Hagcrt. Pr oficio,5d? 
fc^) ►tff tint nttt> / id> ntiit ^i^ in% wetd' / 
id? fair fu 1% Vn dc Profc^us qu arrae 
dcdu^iit fu't-gattg jiittcmiig, Fado 
profccftutn, idc quodProfido.Pcr/ 
iicio^Jd;} mad) <tufJ/voUcnt»c.Vndc 
f crfetio/vol^um^cit. Refido,id; 
riMd? witfct^ftt/idy bcOitc/ etncUvpc 
te/id} crqitirfc»Suffido, yd) bin ge^ 
nfi^r^in Jtcm 3d? fct^ 4tt ^C8 ^bgag 
•ten flat/ ot>cv id) fio^ vn^ i idc) rcyd? 
t)4i:*Demortuo confuli^nouusfuf/ 
fcifluscft, i6ai|^rtnDc5 4b9c(^o:W 
bur0erinc(|lct8 ftat / zin iteiin^r ^c5 
fetjt^Fado cum alqs partibus copo/ 
fitu feruat a, ut Benefacio, id? t^ilit 
jjfits^ A quo BencfaL^r^^tngSt; 
fbitctr.&Bcnefadif, Sti\\xoo\x\)^U 
ttcm BcndQaum,^inwolr(?4t*Ct F A ^% BcneRcus,a, um, Woltfyiti'g/ fref 5 
gabig.BcnifidariuSjlDcrgfitrb^tcil 
cmpf4d?t-MaIefacio,3fd? t(?i3ft bo^v 
Maleficus,«d?4&ltd?. Malcfica, ciit 
54uberiri/b4gf?tft*Malcfidum, ftift 
rd?4t)c» Sic Madcfado, 34? m^dt^ 
feud;t. Arefado, 3d?m4d?l>w«c/ 
MgcnPingucfado, 3d? ii«flc/m4di> 
fcrflt. A(ruefado,3d? gcwcnc.Et hu 
iufmodi multa, 

Faaindas,a,um, ^efp^^cb/wolbci 
rcDt. Facundia, <>cfp*^4?«^wplw5 
^mtg/gefd?icHiglfeit jil u^ctt* 

Fagus,5!l:irt biS(^b4»in. Vn Faginus, 
a,um,penuKcor.J6'5d?ctt»Fagin^us 
idem, Alii ScribuntPhagus* 

Fccx,Vidcfex, 

l^alcOjietrt Sc\d* 

Fakrniis,€in Unbtrdb^ff <l4mprtm'f 
ill 3mlten/t)4 gilt tt>ciftw^d?gr» Fa/ 
lernum , J^cr fclbtg wctn » 

f alifci>lP«5Wcr irt iJctriiuVr. 

Fallo,is,3d? bctricg/ id? !ig veirbojgl 
f allercfidem, tUtglawben I?^Um« 
Non iTi^fallir,<fe8 1(1 mii* nit vccbot 
^ix^. Tedium Fallcrc,5^c» verging 
l?irtwcgti'cibcrt. Ociumfallcrc, JDic 
mri|fl)intvetb«n/»;i*beytcrt,Tcmpus 
fallercj^icUngwcil vcrtmbcn^O/ 
cull mc fcfcncrunt,3d? I?^tb nit tcd?t 
gcfclxn. Expcdationcm mcam fcfcl 
lifb, ud fpem, %n halt nit t(?4ti n^t'e 
id? vevI>offtl?4t. Vndc Fallax, jb<« 
tricgig* Fallada, l^irtbctv«g/li(l/ 
ft Falftis, a, um, Hugcnb^ffr/ *ri 
l>i4;trt»Faintas,4tigcn(^4frt€-fairo 
aducrb* F A 

acfurrb* Vtt)tytfir(t'4^« IreFairo,as, 

a quolWarius, l&in btieff fclfd^eir* 
Falfifico* id) fti^d? brt'effe folfci^^Fal 
fid(rus,&fairfioquus,a,um,^ti^e^ 
tebii/vnwatl)afft, 
fabiyitin fid)d/ctKt fmm fd)m\^ttwf 
ferfalxfoenaria^ ftinfiQi^/tnecQ. 
Falxdumaria, tin ^^rgmeffec/gert^ 
itei: .Falx putatoria, cm vltbnuffct/ 
(dfymY^mtffct/iin i^tcp, Falcicula di 
fniJFalcariiis,a,u,bj $ilt»ci;ftcbelgc 
|><$)tFalcariiuc,j^Certd[^U/o2$ifmtii 
gavertr^gen^FaicatuscurFus, ftin 
wagil^ct fttttiie erfm ot^ei; waffm 
%}a/vpi€ et'tt fidi^lmJtc,b$ em fozm tU 
iterftdt)lett^at. Falco,as, & Dcfal/ 

Fama,li^^ gcrw^jt/Der (eiimbOc/^^ ge# 
ftictti ger^2ey/t>$ Iob/oe5 el?^ cincs }ct 
lid^m* Min^curatfamaqua pcami 
ain,£r4dptafttiet:el)t min^et^ait 
0C5j|eltB«lnfamta,em bofet leiimbd 

^)ei'ttb<$^ gerudi;!: b^tf amofus,a, 
wni,retaftmpt/ni^l)tig/ otJ vcthim^ 
t>ct/le(len*g*famigcr 5^ famigcra/ 
tor, Ct'ii getif d)t tr&oct /bet ncusre 
g^iey aiiff bJitigt. Famigcro, as, 

ramigaratus,a,u, t>^gaMt/tiid| 
titggem4d)t,DifFamo,as,lf cb Pii'itb 
v^.lnfamojii^ {(^litmbbe /gefcbf be. 
Fames, "^wngcr^ Famdiciis,a,tr,l?«g 
€ng. Fameo, es,& famefco,iKtf F A 

TamfliXitiLn b«tigge(Tnb»Pater fartrf 
lias,itt'nb<>»^ttrtttet» Matcrfami/ 
lias,^tnl)^<u^itt<lttei:« itemfami/ 
lia, <^m ger(^Ied!?t obbcr (lattime« 
HincFanjiliaris,e, €^€l7i;fm/bau^( 
gebo3t:g£c Subftantiue,iiem gcbejfl 
liter obccbeywoncr. FamiliaruaSy 
Jbevn^onung/get^eyme* Familian/ 

Faniulus,^m btetter/^e4?tFamuIa 
(&tn btenll magt, Famuiacus quar^ 
Atz\u^\miibat^Cft* Famulitfum^ 
idi^ • Irem,cm l^atiffeit bt'cttfUcitt» 
FarauIor,aris,5cI> btcne« 

Fanum, lEintempel^HiiicProfanus, 
a,um, Vngewei^S^t.Vulgo Laicus, 
W<Ulid?/f tern 10ngclctt« Er Fanati/ 
cus,a,uni,Tnftntg/taub* Quondi 
fignificabat,numincafflarum, ^)^^ 
ncn bcr ronbem g^ttlidt^en get|l am 
gcbaud)tW45item ^in tetitpcl b&* 
ict«Profano,ud tVopliano,as,;ic^; 
etttw«il?c/ rerimreytte* 

Farfarris,ipimrfclfojmaIias adore/ 
um Sc ador Vndcfarina, inilPar 
rinaccus,a,uni , Itj <Jttgm&lift/otf 
summit gcl7«5jtJte farrmarius,a» 
um,!D$ jummil geb<5?t/Farrinariy 
ri,an melf a(l/bc«rrdf4^.Farrago, 
fKm gcmifcbtfilrtT bcmrtd?. Iwm 
^n vermtf<bung m<{ttd)crk]^ bt'ngi 
Farrfum, im fSd^e vo bt'nct'elf on 

FarciOj^d? erfuH,erjctti'ge,Hinc Far 
cimcn,€i'« wurjlFarfiliSjC, ^iiUt'g 
uc Farfilis porcdlus, *in gefiilke 
r<^wct'n«Farcilia,jt4« liir gefulUg* F A 

hSutTirtor, *m wiirff m<t<ber* 
Farrura, ^icfiiUittig/ mejltmoi^f ar 
dm,0e(iopffrt/ f5Uig. (Jompo^Co 
ferdo, yd; fuilc ji5 ♦ Oonf€rtiis,a,u, 
<*cftopffct/Did:. (Sonfcrtiflima tur/ 
ba, ij^in Md'c gcflopffte fcb^r / ein 
tnQct b^tuff. tftercio , 5^1:ffirao» 
fcrc idc.ltcm,lnfardo,& offi:rdo, 
3:* fwUe.Refcrdo,5d) etfulle. 
iaris,ud Fare, 3l>urc^ft.Farur,^^et: 
rcDet caret prima pcrfona^Yndc fa 
ma, 6C faraen, ij^in rcD, Ir^,Rafum, 
^b^eoJ^nllltgotf fd}i(Xmi/i}cyf!ung 
<Stottd«Sic nra tulerunt, 6C ica in fa/ 
tisfuitjfts batairo miifffnfeinArz 
Fatum, ^>etto^.Fato ceffir, ifer i(l 
geflorbm. ^4incf3taHs,c,}D<!irtic^/ 
rct)cblif4)/ o^($l(lgeo:^net von 0ott, 
Fatidiais,<|^inw4rfi3er/4it^Uflct: 
^8tvdUnvnt> Pttntuitg ^om^ «Fa 
f i Jid libri, ^fid^ct bk otbnnna got 
tCB linbaltcn^ Paiim prgu rea & af/ 
farim prima acuta , Vberflaflig.^t 
Fafti, orum, pluntannim, <(tn}4r^ 
$cyt bdct? /barin aUc 01 ^mmg rnn^ 
CeremonCm/f^ao^nt) bcrgleydj?^ 
en b«gi'tffen ftnb. Faftus dies,\etti 
lag b^ran man gmcbt i}a\ti bnrfft, 
Ncfaftus dics^^aran man nit burff 
regertd^tbaltm^fas indcdulffom 
rftUg/billic^,Nffas,vnbitlicl?/r4?ant 
U(t;/ntt$ilfagen, Vnfandus, a,um, 
Vnfjglid^^n^ans j t^nmunbtg/rn^ 
wWg, ^nfentia , 3^i*e jey t/oe ba« aU 
terbatinm^nod)mtteb€ fan.Scln 
Sum, V^i^P^^^ifqt . Infant!/ FA a^ 

Ks,le, t^rtwbbar* Oomporyidfa/ 
ri,l(nfpKc^cn, Vnde ^ Rabiits, (£»&!: 
ng/ber ficb g«n anipi^ci^m iafiu 
& Aflabilitas, C6mgf c)rt/ frant^ 
ltd?cyt.Eflrari,3Jttgrcbcn» 9r{fari, 
llfortebcn.Yndc pra^fatio^i^tnvot 
rcb.Kt pr^fatiuncula diminu,^ro/ 
f jri, >Speytet treb^/obci: Y^cvan^ rcbe# 

Fafcia, ^trt wirfdbanb/em wiegfleyl/ 
bcnbei batinmm bte hnt$ ivtcirlcr» 
Fafa'a crurulis, ikin bofenbenbel. 
Fafcioladimin «Farcis >^tn biif^i 
lin^amimgebunb<;n/tv<0lle ^olt^/oS 
^nbcr^. Fafdculus diminu « i(ti» 
fUine b)ir4?lm*Meta.Fards ^oni/ 
tur, 4^ii;etnbtirbe/oberbef<^werb« 
E^o hoc tc fafcc Icuabo , Y^rg.j^ 
tt>ttbtVbte befd^trii'b abnimenite 
fafees plural, ^iir ben gewaU/ober^ 
f ey t/ban $& K^m f tilg manber obcc 
(efrbiiTc^len/obetriveUen r^tenait 
etncrflangcn/vnb eiitaictvot/vnn» 
ctntagvmb ben anbrcn/tnlg mans 
le^unb bemvoi/ben btfefn/fbiirett 
bnrgermeyl^cr waren. Hmc did/ 
musjllius nunc Fafccs funt, I6er bat 
pe^ ben gtralr* Submktcre fafces^b^ 
gtvaltobei; bct:ltgfcyt/e(m anbren 
$il ebeten von fid; tb^n* 

Fafcinum, Atn vetrjattbcmng.Etfa 
fcinor,arts,3d^ verjinbere* tfafd/ 
nor, idem ♦ 

laftid!0,if?,g<^> vcmd)tc/h<tb ein vM 
ivtlUFaftidium ,l|^tn v<SUe/ma^!ef $ 
btgfeyt*lfaftidioras,fafiidiorayfa(U/ 
diorum«)0((^ra<l^tif0/ma^k7bt'g« 

S VaOigiitta F A 

Faftigium,J|ei? gipffcf /gcbd/ fpir^/bJ 
tjccins Dm3.^.ffaftigiumiponcrc, 

^tucrbil faftio;io,as, %i} fpiQe.Fa/ 
Stgf ata folia, C^^fpit^te bletteiv 

Faftiis, us, quar»dccL^to(Q(>w7r/boc^ 
fti^ltiittgrcirts fctes/vbcimilt. Vnde 
fitffaftidio. 

fateor ,cris, Jfd? beFciTc/ <> jcb^ witlig, 
C^nfitcor i Je . Hi.icCofcflTio.ciitbC 
f ^ntrtttfl.Iriconftffb eft, cs iftoffciit 
licl) . P^ffitcor , 3d? kt/^itcProfite/ 
or.td; bdcnoffzntUd) .Profitcrictii 
fig . ^iin b4b vii gilt ^njeygcit / be 
fi^e^eUlf^rt- Er profited arccs,J)tc 
fm^ letc offemlii^ »Hinc profeflTor, 
tin offcmlid^ec letcr. Profefllo, <-^(it 
l«re/bcP4rttmi(f/4fi^ef gwtg.Ex pro 
fcffo, ©iffenriic^* 

Fatigo, as,5d? ttt<^c^ m&t)/ vittr&mig/ 
14) bctc6b/bei»cg4 c^> id? trcib n5ri^ 
gc/be^c^'^erg.Sodoii^ fatigarjie:*: 
ttcybv c^ n^tiget t>ic g2rcUe.£c ali/ 
bi, quf marcnuCjtcrrad'^ iner'j,coe 
luiiiv^fati^at,hoccrt,pert!jrbat,bc^ 
ttftbtf^affiuucft. f arisjor ,aris,3|d) 
wa•M»^^ gitn^d;t. Vn Fatis;ams, 
a,um,m&0 gcmacljt. i\k Fangit io, 
mtoig^cft. ©cfatigo, ;3fd? m^d; 
Vrtjlmi^^.B^atifco , Yidc Hio ,as, 

f atiius, ftm t>o V vrtwejtfci: Jtc, paru/ 
us,a,n,5bo:cd;t.Fatuus dbiis,vnge 
^mad^c rpt7g.Fa£ua , t>ic (XSttin 
Rhea, alias Fautia,8^(3ps,J>icci:^ 
l>^,Fatuicas , 2>ojbt7t.Infa:uo, as, 

34; Wtbv^^rif/m4vi? v»wc]fg/ v^gc F A 

Faueo,;j(^ bittgifrtflig. ffairere Iin/ 
gais,^d>we)^g^.Fauerc ortidc,o5 
gfto»:ebe»^incfauor,gwi|lJfauora 
bills, c, ^ttgenc/guttfl^cb .r autor, 
^in gilrtlltga / fd^itmcc . f aucntia, 
em fidtt Icalig . Vn pauennus, a,u, 
5p^ b4m»g i|^/0^^t: jiigcljofig. 

Fauilla, <#irt eulcfd^en gttcfff /fculc* 

Fauiffje, ifcylmmc* ^^mae jil^ow 
I'm Capitolio. 

Fauni, (Potter bcrtt?&Ub»aliasSatyri. 

Fauonius , alas 2ephy.us,0cf wcjli 
tPln^/^:l:wm^ von ni^cug.mg, 

f auftas, a,u, ^iiidfr^Ug .Infauftus, 
'5prtglu'<flic^,FauftuIus, ^cc l?ii:tc$ 
Romulum vn^V^emael•J0gcnl>4t^ 
Fauftbaduerbiu:ii,<0iud:licl?» 

Fauus,<^m w^^bi^'cirt l>uritg tog,ffa/ 
uulus diminutiuum* 

Faux,2^ct rd;iun& Jte /tieta.ctttH^tt^ 
cmettga* gtmrt $u)iifd?e Ojri b jrgc/ 
ciit ettg tl>»tL Caudiane fauces , ISpu 
fl(t\x^bcy^>ct\\(txt Ciud:s in 8a/ 
mnitibus. 

Fax, ffeiii fachi. ffacula di'mi. Fnma 
fax, t):v' rtrtfaftg i* it^td^t A 1 rj face rra 
dere,<6int a;:tvmDj ^c(d}cfftt>mn 
t>i$mht> bift vbcv^':bc* 

Faxo,tfd; will m;td)c/ vitfd)(t^cn, 

Febns,5^>5t:^?Itwcc/o^et•fwb:r.ffebri 
cula,dimi.Fcbnl!s,e, 30$ jil ^clnftle 
bet t) icn:t ♦ Febriculofus , a, u n , Jbj 
vol fiubci* ftcd-'r/ oXt gem t»j (tebec 
|)»ir.Fcbno,5<:ffcbricico,as,Jd)(ey 
^eOj fiebci%lfcbris quoridiana, Am 
pheinerinos^E', th^lUl) fi;b^v .Ta F E 

na,5pA8^nttic5lict?. 

f cbruo,as,3d:) rcynigc.Ftbruu>»*trt 
rcyrngmtg Fcbruarius , iDet bor* 
nttng/ocJ r Ablwnrtt/^^;rm Mc opffcc 
t«i: revnigimg gcfo^rtbe . Februus, 
alias Dis,2)crl)cUtfcl? gott pluto. 

Jccialis,^m gefati^tct reDncr/CJ fryt> 
oter f rtcg an f iitttH:t. 

f ci, (JfrtlLItem Mctapho.^ittctf cyt« 

Selis,alia<s Catus,<$ifi fat^» 
clIo,as,2ct) faug ^fe wild) aiiff . 

Jdix,Vidcmfracu diphthongo Fee 
lix.Nam ica fcnbunr quidani* 

Femcn, p^mncxtcyi atnfchmdilbcy 
^(d)atn ♦Femur , 3p J aufletreyl/Me 
^td:c^es fd^enrfcU biff vffbte fnte* 
VndcFcmorale,5^ pcminale, alias 
SfuMigaculii, i^in ni^crgctt7an^/oC( 
Jif 4(|/rd?«ttjt^d?Jntcrfcmmcu, ^le 
wcyb«i:rdt?atiim. 

reneftra, ipm j^ftffer/tagfod|?/pcyc/ 
fftilterlod^.fcncftrain apcrirc,*irt 
Aitla^ rtib r ifad) gcben.Fencftrella 
dimi.<(t'n fcn|lerlm* fcneftratus,a, 
um,5bttr<})l(5(^rer/offcngemad)r. 

rcra,cinwilbf!)i'cr.\fn F<rinus,a, (i, 
»tl^ o^c^: tbito(<l? / vid?ifdt?^ Ferina 
caro, F Bcrina abfolute^tVtlbpr&t. 
Et Ferus,a,u,<f rtiff/ wilb/vnfirutit 
li4?/lBfmiFerus,tf alb wilb/^a8 ait^ 
eitti ^ameit vn^ ivtlbcn gcbott^tt tjl* 
Ite IferiraSjtPtlbc/nil^e.Ft EfTero^as, 
3cl) mad) ttnl^/^d)eut5(td?♦ 

Fcralis,«,Jfc,5tfafnltd?/*Dcrblul)/f(cg^ 
Il4?/0i:auramtf eralia^oru , plura3« P B 70 

efrtfeynittg/oc5 opffcttAg^^|b<^i^cl^ 
en gotten/ otJ ge]!^(ie. Pcralis dies, 
idem* Feralis pompa^^mlctcbttob 
gung.f €ralia amicula y ki^ttcf^t 

Ferax,VideRero. 

Fcibeo,cs,3[d? fciibc/gbire. Vi'nu fcr 
bctjtKjtwetngbijjt/gbirt.Ffrbcfco, 
Jdt? fadt? an ficb^.^omp. Effcrbco, 
id? fciib vajManff vbcr . Defcrbco, 
Jdt? l)<5t vfTficbe . Viniim defcrbuir, 
iter wcin bat vcvgbifcn* 

Ferine, arum, plura, cantum , j^^tta^ 
Fcriae naralirix, pu weyb<2«4d?t« 
Werix dziiuxyi^tic^tcfiyic. Rcrior, 
aris,3(cb fcytc/gcbe mftflig.F^rtatus 
dicsjfftmfeyrtag. >Malcfcriatus,a, 
um,1d(nr6tvtg/^erio,as,uell[crior9 
ans,deponcn,3d? f«yrc. 

FeriOjis , Jd? fd^Ube/ |io^ • Ferire 
fof«8, 3(rtbei:tbiitflopffctt«Ferir^ 
iugulu,b<5tt^*l)erire foedus, ein biid 
macben«Rcr€rire,tPiberumb fdt^lab^ 

Fermc,<?5at fd^t'er/obet Uid)tUcb> 

Ienn€ntum,\gcbeMatti:teyg/ baflbn 
Fcrmcnto, as, ^dj? bcble/ vcrfevire; 
f^crmentcfco,5kb fl'-'bc anff/wtrb ge 
mebt^^^-P^'^is fermentatus, <^cbeb; 
let/ober gefeatt btot.^zymus, Vn5 
gcbeblct/vtgefettirtM 

Icro,fcrs,5cbtrage/td?Icjfb«,Acgrc/ 
fero,t'd? Uyb vngcrn/ bab6 vbel vzt 
gftt.Qiio refeftigia feiut, ba l)in Ud) 
bJ gcfpwt tt^t^r^t oc> ley tct/piuct*-^ ni 
m<^fcrt,bj berQbegcrt*4dcoeliifer 
rc.ctbcbe/lob^Prf mc fero,t(b 5«y3 
untPrticferSjbu gibp «'n anKyg0fl S Prar F B 

^cyfgtan . I^io labors odium ferd, 
^Jfi) bzini et'tt ba^ t>4mon fdtbit 
atbcfU Ferrcad populiim , pet 
gcnuyn fUvl:}a\tm/tai>ts fr^gen/^n^ 
trag^«rerrcaccepcuin, Videfupra 
in Acdpto uel Capio . Ferre upem, 
aux'iuim,fLipperia$,i>t'iff(t)iltt.fero 
palmam, j^it} fi^cKtlangii^nfiQ* 
Vurumffrt»ii'c ift f^watiQct.'^t 
krre^0cbi:cnyfatbtin^cn. $enreiv 
tiajii f<rrc,vJtcrl fptecbcn. Ferrc pe/ 
dcm rccrOj^inbcrfid?/ oDer jit tudf 
»eyd?en.Friraasfcrrc, J^mvotteyl 
|>4bw.SuRpdf^fcro, 3d? ad?tc5 
^erin^fra0m'tD4m4c^Trarempus 
fcrt. Term* !bi*e jeyt baingta alfo* 
^A fero fir f€retrum»<^i'tt bottenbar* 
Iccm, ^l^tt pamt fian^ o^jt ftinfl 

tC40m mrt* Fcrculum fere idem* 
SChrcalamyi%ingztid)Vein tr4ct)t/ 
cOer filrgefeQe fpe]^^ Jperentarn mi/ 
lice setting gew^pnct Ptt'cc|(f li^r.Fc/ 
rax,JN»ct>tb4rUt^m fcrri|is,c>idc« 
Vni^ Fcradras.&:^FcrriIiras,frtt4>t 
b^tfcyt. tafcrax, Vnfnt-btbairFe* 
ronia> ^fcm05trtn ^el' n^be/obci: 
hSwn ♦ Fercntum , <Cw (lart ftali jp^ 
fid FercntinCi, AindiitJrIatrJmlif. 
^mp.Adfero,t(^ bzinabct^^.A u 
fcra,Jcbm'm binw&gJyn ablaci/ 
u^, w&grtetttt0. Antcfcro, W> fe^ fat 
^ah bi)Xtt/lyStsx*^n(crOy i<b tt^^S 

^ficrrc pcd?,lt itKt Jit d fa(t} f rtitl F E 

du,y^ tb^i ttiltu . pofcro honor?, 
JfC^ gib cbi»C5fero ciilpj in re , jfdj^ 
gib bit bicfd^ttlb.^onfcrrcin pau/ 
ca,1lut:Qcn/iint wiiriig rtttfjtric^ten* 
Conmlitfedomrrj^ciltbeymgait 
g^ConFerrcfigna, !<0it)crem4nbct 
Itreyrcit.V'f^rercaVloFcroiignificar, 
♦cvglcyd^e/gcgcrt citt aitcJ b^lt^/ge^ 
gen ciii4nJ>ec wdjnc/rbcrlcg^.^ocu 
li cii illo. irt? h4b« mttbe vbedcgt* 
^onfcrr (Vomacho, <9tf ift bcm m<tJ 
g£ miQ,(BolU(io, «n jamerragting/ 
cin rcrgl eycbung. €i rcum fcro^Jdj^ 
trag bin vit wic>/ icb tragrtil. Dcfcy 
ro,icl>biirtg/icbgib^D.fero tibiho 
nore,y cb gib bit: cbi* 3«^ Omncs tiW 
dcferu nt, ^ie erbicten bir alfamtti 
cbi.Wlnnmililli dcferr,fttr bait ben 
l>oct?.K>eIat<* eft domii , iJtt ijl beim 
gctmg^.lrc D;ferre figtiificacbjini 
lidi vctfla$i/vctzatm/ angeb£» v n 
dv%fi>dacor, €inver;irer/bamhd> 
ervcrH4gcr.Diff:ro,;^cb verjiicb. 
Vn Dil Alio, <ttnver jug ♦SCOiiR 
ro,Vortein4nbertrage\Ice, <(in vit 
bcrr<l?cfb biibe. Hinc Differenria, 
cinrnbcrfcbc)(^b 5llnd)fferens, On 
vnbctrfd^cfb. ijEffero,t<btr4gbirt^ 
An^^funuseflTeif, lipfan tvcgt bie 
Icycb Jil (|mb.Effero,icl>erbetHVicb 
lobe. VndcUario, i(ttffcrb<biiitg/ 
(lolR«4nr*^ra,'5cb rtag birt€in/id| 
fetj benucbJnfcrre damTttlyeinfcb^ 
b^ jfifftg^^nffrrearmajUil beilum, 
bcfticg^ lofcrrc ftupril.fcbn^cben/ 
ln&rrecmwi^\ifteti/ ein laftev pit P B 

tttio,*c()ti>(rtttt8 ^ bcwetung. Sc H 

plur*can*Tf o^tf opffcr. ^Scro.Jdf 
erbiete/er^cy^c.^ffers remihi opor 
cun e.btt be^cgmft mit g^t^ rect)t.Uc 
OffVrrc AVtUtggebcn/opil^m.hinc 
C>blado,^muotlU'^cgitb/cmopffet 
pcrfcrojtcb Itfib OC!^ ttag bi(f 4ns enl> 
jjf r3efcro,3cb fe^fU r/balr b<$ber/id> 
feygdtt.Profirro, Jd^ fpitd? aii^,^f 
nc/fttcdwdttt retjvtbcRfofcrrcli/ 
mites, ^tc gr&n^ obcr $tcl iva'rtet^ 
profcro in apercii^ I'cb bziixQ Ijctfit 
Refcro, ^cbbmgwibcr/tcbev^&le/ 
iA} fa0«Rf fer re pede/wiDer fyin^fid^f 
t»cicb^»ifrffrreaifenatu, ^emvatli 
fui'balren.Referrein numerum De^ 
or u, Ynber bte g<5trer ^^tcn* ReFerc 
per omnia patrem fuum, (fc ijl irt 
^il wegfctm V4tter glcid^.Re^rre pa 
remgradam, j^r^lctd^cn verged 
ten. Pfjlriim referr, ips ifl vil bar; 
Att gcUgcn / ober es i|l fafl ntiQ* 
Kefcrrein raciones, 8C refcrrein acla 
3t!S regiflcr obbcr itibie recbnwng 
fd^aetbeit^f efero tibl accepru m,^cb 
|>4b bu ^ammh ^^ b4nc^tt'ob:r tcb 
babd vonbtr.Kelacio/f tner5&*.ti^e 
^in an{c\ynnQ/ obber \>ctc(lctVban0* 
fedanifu^,a,iim , xVibai-crtg/ivt'; 
biib^inai^.^ii&royjd) kyb/^bct 
^Ibc* T rarisFcro Iji tvaj^an iin 
m0et oxu Vnde Translaiio, ^t'tt 
i^rTcQtmg ^.T wosr anfi irein cygeii 
OUCi> oin Attbcrs.uc Sentire, ^tti^ F 8 71 

Translaciuus , a,u, y(ixft!^oUt 
(^y^S^S* Cttranslatititis, a, um^ 
Id J anber(l»o hat brac^t t'ftjTranf 
liritiusmos , ^m b^rbio^^^^fitm 
obergeme]^it/nttneuiv« Translari/ 
ua,ucl cransiadcia oRlda^^cmeftK 
fcble4>te bieitfl/obct: impter* 

Ferox, Stcybig/ftcd^JStrodZySC Fero 
dcas, ^^btgf etr/fre^^e. Ferodo^is 
"yd} binftcfbig/ftt^^ftcwd* 

F€rrum,*ffen.rerreus/a,un[i,IUy|eii 
(larc^jFerrugo, Hofldmcffm* Uc 
^n<$4e f4i:b/obeteyfett farb* Ferru/ 
2«neus,a,um, ^yfeit firbig/^pofligt 
lFerrarius,a,um,' l^aa $tim ej^feti ge 
b^tt. Ferraria)i^mc]f(eitert^0r&b« 
JhemtEm f^t in "^tftlim. Vri f er/ 
rarienris,e,FrrraiiientH, ein cf ^ttcr 

ramencil cnmi\i^<l^inf)iUFcrr3iml 
tarius,$(tnirafTbir4^mtbt« Fcrrat* 
a,um , itTtt ^y|cn befcblagen ober b€ 
beef et.f erriiaKn»4>^rmer4U. Ire 4n^ 
betd bamttettt^os $^famm xcitbt ^t 
befft.yndcFerrumino,as,^(^Wte 
t'4) ley me/ober fi^gc ^iiramrtKn* 
Xerueo„es, 6d Ker uo,ts, remconiuga^ 
p^cb bm bev^/bt^ig* Animu$ feruec 
ira, )pa5 g^&tt'fl ^iQtg/eagri'tfict 
von^oxn^^p^s Crrucc, j^astpcrd! 
gatb (mfTtg Aitftd^/ man ftbi ftd^ itit 
si^ei'cf«Nmc fcruor^^%t^Mt^<ruU 
du8,a,umyi|i9t'gflet'^i;^Ferucro, 
3r4> wirb yc bt^iger* r eruefado, 
9d)m4<b bt^t'd* 4(^tn Eff^rueo>& 
£ffaudrco»0()^ biOiOlOba: wi^rb ri»/i r B 

^(^ii,i^fiS^iib€t(tu§. Referuco, 
yd) wix^wi^mbl}i^iQ.JS>€krucOy 
oC Dcfcruefco, J4) wit:^ wiDcr f 4I t/ 

f aula,«n (f 4tt& ocJ p4b l>er vil gleyd> 
cNr fllo^e» /vnnb inwm^xQ gto^ 

t^tmmad;)t* Hinc didmus Sub fc/ 
rula effe,^tf>n^et ^er riltl) vn^ (l:rrtff / 
Ot»ct: ^tKi^t fail. Manum ferulae fub/ 
ducerc, ^il fcJ^ilf Ql)on/iitcff k(tntt/ 
(i^^^ti^tnUifcn. fcrulaceus, a, 
iim,5^«d von Difii: ft4»t>e oC>cv get; 

\^efcenium,^t'nffrtttC4mprtm^fc/ 
fccninum alias TaIaffio,ucl rtymg 
naeus, ^fmbtawrht^/^)ocl;^'!t lict>. 

^effus,a,um,iTT60/«legen/itmt:. pc/ 
fc(rus,a,uniiidcni,Incl€fcfrus,a,um 

^cftino,as, jdbeylcJtem, Jd? bm be 
trftbt.Vn Feftinado, ^ylung/fd^ncl 
Itgret'cFcffinanter, iykntB/fdiitcU* 
EtFcftinus,a,um,i6ylic5/fd?ncUt2* 
Rraefeftmo,3<l? cj^lc^il brtlD* 

Jcfhica, i&fn agthftupffcU 

IjcftuSjajUra, 5^$ $i1 am fc(l/o^a hcrt 
lidjen ta^vnX> feymiig gcl>ozt ♦f e ftg 
frondcs, 4aiib hfi /c^t^ct mevcn/ Me 
tnatt 51I Dem fc(t ba4itd?t Seuus dies 
^in bod)jet'riid?ct trtg/oC» f^^y^'^t^^g* 
Profeftus diesj^m tt?ctd*tag» pcftfV 
uiis,a,um,4iifJtg/frolid;. Fcftiua 
oratio,<Kinfcb^rte^u(flgete^♦ Et Fc 
ftiuitas,ltt(ltgto/!icbltd;at m »?o:t 

f ibcr^^NS^jdc fupraCaftor* C titt. F I 

ketyo^rtrt&etrmM'rtg^n. EtFibraptn 
arboribus, ^ic f kitik' jifcilcm o^cic 
wiixt^lin,}tc in folris ^ herbis fibrf , 
3pic 4t>trlm Nird? Mc blctct: vif f ic;! 
Iibula,^m nttdVlj&fTtlin.Vn Qux* 
Fibularc,5i1 fttHtcn bcfi't^.ftcfibula/ 
re 3C DiffibuIare,Mc rindc aufflogi 

Jicedula,<JEinqd;ncpff. 
icflilis 3^ Fiditius, &c. V^^c JFingo. 

ticuSjmarcu^autfocmXccu.^Cquartoc 
dec. I^in fc)*g.f c Ficus fccm .gcn.ta 
tu^lftnfcygcn bamn.Capriftcus pe» 
pro.^in ^ril^i:l: vnfru^tbatcvfcyi 
gcnbrtWHKltcFicuSjmaf.SCquartx 
dcdi^frin fcygtxJavQ.Vii Ficofusja, 
v^Voi^ya,voatttc oi$iy(\cn* Ficul/ 
nea 8c ricaria,^in fcygcn brtum.FIi/ 
culne^ aut ficulnus,a,u,^cyg€nb^ii 
mcn«?<^eta. \f i7d;/vnfc|l/ nir folUg^ 
lwd:\Ficetum, (fttt fef g^n gavun* 

Fidelia, ikin yxxbcmt friig. 

Fides, •^4r^cyt\Jtibepcttbigf<ttbet 
xvoiteOiJrcrbein'ttttgc/trcWtVn bo 
n^ fidci homo,eiit Q\anbl)a\ti^cxvn 
xff^xhafftiQcx m^nfii). Bona fide red 
dam,3(d? veil birs bcigMtibe/ocJcrt 
^lUn bccrug tvtber gcb«rn. Dare fide 
^evbeiflcti. jff abere fidem,glaubcni 
Facerc fidcm, Jl^arcrcn/gMubbaffk 
ttirtd;ett*Inuenire,riue mcrcri,aut ac 
cipcrc fidcm, <?^feglattbt werbc.Prj/ 
ftarc fidcm alicnain,'«8rtUcttobcv kf 
fimwas cin antKxa ^Ci$cfa$that4 
Libcrare fidcm fuam, ^etn ji^f^g 
Uiftcn/l)(tlti* Soluere fidem, ixaw^ 
lo^ Yverbeit/nt't glaubctt bi^ltcii . Ab/ 
rogarc (idem alicui, f^imnf^AHn F 1 

ah tin ld<i)tfctii$z/bcm nit $$ g^Uni 
belt (cf ♦Nolo fidem meam intcrpo/ 
ncrc, aut fidcmmcam adftringerc, 
^d; wit nit xvctnn^ t^mmb fem/o&ei: 
D^rfu'r vcrfp wcl?eit. fide iubcOyJd} 
vct\)ci^/x>cvfpii<!t)*Vndc Fidctuffor 
f!tin but$/vtvt}di\ct* Fides ctisifigy 
nificat,^d?tovl>iiff/i:emmgJn fide 
fuam reciperejjnfemrc^umnemeti 
Tux fideicomitto, ^d^beftld^^s I'ti 
bcirt fd)ixm*Vndc fidei comiffarius, 
5pem vcrtmwttflb48^c)^^m^to$ 
tun Ictflctt wiUett 4ttg ^sfitrid^t^^inc 
illxexdamationcs, Hroh IS)eu accp 
hominum fidcni,4elff ^ot vnb Me 
»»cU«Bides publica,iSm offen gelcyt 
f\iblicaFideRomauen€rat» Saluft* 
0^t: w$m etinoffcttc^cley'tgett Koitt 
fnttUn*kcm fides, ^laub obet: vet 
tiMtPiig.Vn lideliSjCgUttbig vet^ 
trawi'g.InfideliSjVtigUttbtgjFide/ 
iitas,(B>laiibigteit. Vifidclitas,')^ttJ 
ffictnbnn^*dC liocapudThcolosos 
Alias figni^Fidclis, ijt'cw/glrtubetl^ 
|>^tltig/n?^tt()4fft.£tPcrftd^,pe»cor. 
a fide fit, ifcc^wlof^/cjlrtiibbitid^ig^ 
Pcrfi Jia,tImwlo||c/cf b bxn<i}e* Ec 
]f idiiis, S^cu d(;>tt bi^v trew obbcr bes 
gl»t»bcit3. rtinc Mcdiusfidius,ad/ 
ucrb* iuraadi, Ai:y cjlaubm/bey b^c 
t».Ti'lKit. Prctcrea, PidOjisJifii's fii, 
y;ci) vcttcixw'id:) gUui^/fetj boJFmlg 
^0!ifido,Fercidem.I\ImcC3nfides 

r"e in itiill pircem.Diftido,icl; mifl; 
tirtwc/obec gU»b tnt.Fi Jnda,^Vci:* 
|[Ww;>;t3l;v>,fitnii3, riducianus,ap F 1 7» um, *43mi'tvmfAWmgefc^fcl)t; 
Gc Bduciaria poflefTio, ^m beft'Qii j 
dns btngs/ tvc(dt)^k>tts ^Ifb gegebeit 
I'fl/bj mtiTB bem vff bcflimpte ^citwi 
bet gebetr/bet es vns i^at emgefei^et* 
$icfidudaria mandpado,^ttt vtt^fi 
pfftnb b»td man tPtbet ablo^^ mag^ 
uel fidudaria uendicio,^t'n foUtct'Ci: 
fanff/t>a ttct vctfanff^t m<t$ bj vew 
f aufjt bmg wibcc ^lebcn / fb er ba« 
gelt wtc$ legt/aber bci: Gauffer m'mpt 
btcwetl btc tttiQui?g» Tidus, a, uhi> 
9t4)v/beflettbtg. Sidus amicus,ettt 
ttawcr/wrtreufieiiitb. Perfidus, pc, 
prot^at^ ttraw* lnRdus,a,uin,pen# 
pro.Vrtt«^»^w/wi'^teawi3/v»be(lai 
M'g.^alcfidus idem,10^|tdber. 

fides,fidis,terrifdedi»<^i'tt](eyt/lej|rei:/ 
obec Ijarpff.Fidicula dimi.Vn ndi/ 
bus canere,feyt^fcl;Iabe»Et Fidic€n» 
i&ittre)rt^f4)lal)ei:.fiididna,c^nfe]^t€ 
fc^lab*Jnit /Uytctin* FidicuU,plun 
tant* bolter feyL 

Ki§o>is, 2fd? \)cffw(fcd^t)indn/fcfUit 
Sigereapru, il^mivttbfcl;i»dtt(le^ 
cn»Kixus,a,u, ^tetjf/fcf^/vnbinvegis 
lii^^^opo. A ffigo,id) beffte att. Afr 
f igcre parted, Xn bte w^b befft^* C^S 
f igo, j(d; [>cfft o£J fled? ^^m;tl. Dcfi/ 
go,icl7 flerf4bl7m»Iv>efigereoculo» 
in pidur a, 3^ j gemil (latrig 4tifel)€ 
Defigere okxxlu^^UifcnAniigo^ J^ 
l>efft otf flec^ (jiheittdnfigere aninio, 
uelmcmorifj^jjngebcdf (cut. Refigo 
3dt? jtcbe wi'fifau^ .^Pi-rfigo* id? (lecf 
f^'md^befftvoi^ ^uffigo,q^d?(l;ecf 
v»b^v%Transfiso,3fd!; b«w I^Kfr* F I 

Figidlna,& Figura, VidcFingo* 

FiIius,ietiiiriin.Filia,*!tn to4>tcr« Filf 
us hmiUzsyHtinfhn ^elr nod^ vti^t 
^e^ vattets gwdt ift* Films terrx, 
Utin r<|^ie4^tet; vtw^let menfc^/t^cs 
(lam vit5 gefcj^le^? t vnbd^ant i oDcr 
ttirl)enltd> tfl«(Contra, Coeit filius, 
^tn^iStil^ wotberumpter. Filiol^ 
ditni* ftmitittgerfDti* Filiola^U^in 
lungs t^di^terltii* 

Filix, i4tfrattt« Filicula,airas poly/ 
podium, ^ttgelfl^^* 

Filum, ifein fat>em49* Filum ducf rf, 
€(pt'tiiicn/o2>cirn'n Imiid^ft^t'elKO^Filu 
ffqui,)^fr fd^nilr/cotrtKiyocS roibil^ 
ttoi^? olg^ Jtc Filum, S)tfe It^^ma g o:5 
gefl^lr. FililorariomVt>tegt'(i»)lt 
^cr wb/oj$ fubnligfcyt.Filare, ^pin 
itat.6ffilarf,mti:f4t>ert ocJ nio mo^^ 

Fimbria^jporfatimo^sirbde^ (len« 
Proprie,|rctb4wen bclege. Fimbria 
taueftis, einflefdrnttetneir^eri^ati 
wmbelegen* 

Vimus,l|Tt^«Finius f quin^ ,rof6 mi(l 
Fimctum,ct*ftmiffl0dlb/mi(lf4;i/tte* 

f indo,is, Jd; fp^UeKinc Fiffura,em 
fp4lt«Fiffilis,e,dpdtig/oDer b45 g< 
fpaltett i'fl-Bifidus,a,um,2f» jwey^ 
tt^lg^^Itcn. Quadrifidus,a, urn, 
t>i'erfpi!rtg,Compo,Piflfindo,J<t^ 
rpaltevonanan^etTt Infindo, Jc^ 
fp^^Ueet'n. 

f ingo,is,3ra^ erf4?4fly(<^ jfinrme/ge* 
|la(n0e/o^\m^etn:id)te« Fmga-ciu/ 
umc ite> ^tieitigentlcmcitAntC^n^i'^ 
f«u$icfingercmorcs,proibrmarc« F 1 

Mine Figulu8,ftiftt b4ffner /f adjlet* 
Figttna,Ct'n b^ffncctt^errfr^ atpen* 
pro Jtc l^te b^ffner f un}l* Opus fit/ 
glinumj^Einirbcngefcbtn l?aflftiet 
»;a:<f. Fi<fiili8,c,irbtftt/4tt^k7motJ 
«rbm gemadi?ttFigura,^m gcjlalt. 
Ec Figura apud grammacicos, ^tti 
nauive iret^ m xooxxi cAidn / ober m 
ber ganoett reb/iPt'bei: ben gemet'nen 
hXMxdc^. Siguro,3s, Jd^gcftalttgc/ 
i*4> gib cin anbct gef^alt-Configuro 
JTc^fei^^iiramen* Propfiguro, Jc^ 
^ef ge vox btird; et'n gfl^lr.Fingo eci/ 
am lignificac,i:4) bti^te/gUlgne. Fin 
i^itcaufas,rrcrbt4;tctvaraci;^« hinc 
Ficflio bi Figmemu,i6mbic^tiig. Ft 
Fi<ftor,^in bicl^tet/glcy^nct.Com, 
Affingo, Jcl? tb^n ber^it/feQ bar jil 
wt*ri»onen»Co"fi"go> Jcbetbt'cbr* 
^Amal/fcQS^r^nien. Diflrmgo,5<^ 
ma4> anbedey geflalre.pffingo, t<^ 
mad^ et'n ati^rctid* te fbrm/ i^^ gcftaf 
tt nac^ einetr anbercn btlbtnu^* Vn 
£ffi(ftio,€t'n4ti^mi<fte flare geflafi 
obei:b![ct^mng.Bffigi<s, Vidcfupra. 
|tcfingo,5d; <rr4;affc/ober gepalrc 
wt'berumb* 
Finis,genc.dubij,Ctfn mb* Irem^t'tt 
%iA oberfiirfai^. Ambo ad c undem 
fincm rel piduni,efe ^«^>en beibc vff 
tin jtLcl/bitben berw et'n (Urfa^ ober 
^vpecf. Ynftt AfBniSj^ingeftbter/ 
obberfd^irageir. Afiini<:as,($>eftbt5 
r^afftoberfdwagcr^affrJEt Co/ 
finis, e, penulr.pro* ilTirrenbtg/anf 
^3fl?g« Confiinium, (Cin ^^amm 
^oflTnntf F I 

ftofCmf/ mt'ra1^tlttg« In confinfo 
5iigroru,am an\Jofi l>cir«c^cm\[t?, 
Finirimus , a,um, Uad)/nitfcvt£t 
Vcrbu finiOyis^y^ m^/vctbzim 

ft/nut^ (tup ids)^Uk/ fe^ iin^icU 
linc^initor , pe.pro. I^tnac^tft $te 

ct'tta^tVfg^.VTn Derinto,ide,3^Dif 
finio, 3d? etitfdi^ejr^e/erf lerca gbus 
Finirio,& JDcfininio, dC Piffinicio, 

cicflftrtingdhsM'ngd • Finiduus, a, 

tliOyJ^ i»it^ Qcmacl}Vi€i} witbc Jf to 
obuiS,;j4> eiim fnr0eg;4d fepae fir, 
J^^ gefd^iidl^t ofTt. Qui fir^ivite geet cs 
|il:'In prorccrico habct facfhis fuin* 
fie Confilo, 3(t?ii>tn>semod)r*|>e 
fioy2td^iiiAngle.|^ihil tibidcficri pa 
riar,3* tva Mt fait mangel Uflcn • 
E9^io»3<t) reynt'0e«1nfic,unicaper/ 
Tona cantu,j|^r'fAl)et an.Su8!o,7c^ 
lptt^<neiid)e. Vn Suffmis, pt^pro. 
quar«dc«& SuflBiiiecu,et'ii vtttfr<lf4; 
ttttg . Fienfig. criS , ^eft4)tct nwr* 
^,hmc ^lagl1lfieri; igzo^ geac^Ut 
werM^Nihili fkri, tTievgettt fd'r ^ 
ll4?tetivec^e^te,f icnoun^, fesbe 
giibc |i(^ etW4tt« fieri poteit, i(^4i t'(l 

inwit fidi dextcra, €r^al8 mit^it 
hincArihamcncC, (At I?((i#)pin0« f I t 

It?, t<i: b)?tiKl/t>j ftrm^mcttt .Bt Tir t 
mu8,a,ii,Vcft/be(fcnMg/(leyff«fi*>' 
niiras,& Firmitudo, viftcfficfffi/ 
bcf^mUgftft. |nfiritius,a,u.f ranrf 
fd^iv4d;/rnue(l/blot>.Firmi & fir/ 
miter aducr. Vefhglflia^^/jleyflftg^ 
f It<^. Infirmitas , J6l<$M^ef r/ 
f<:|^tve4)e»Conip. Affirmoy^dl; bfefi 
uc(Hg;e/ cf^ttK^cUgi/tc^btfimbiQ^ 
f hd^.Vn Affirmatio,IC<tt UftrntH^ 
ge ^i^ttg.^Brmo,5c^:bcir&rc^ 
t>e(i4tt'9e/mad? gewi^.Cofirmado, 
l^t'n beflftttgmtg* Infirmo, ^(^ 
l^xi^e/m^^di^ vtif rcffh'gi)fGriiio» 
34) ve(1tge ^arwl^«t/c^a: bef &te 
tt^oii/i(|?tvi^eifei^«N<Ylobfinnate« 
Teren, Wtberfcf^^tdi^m'trovaf^* 
®ffirmo animuiny^i^ f^^mtc ges 

f ifcella,4»nro)b/ei^ Vr4tteJte.(l^il 
m 4tilf o^b f }S ^m tbi'etf ^ngebeitdt 
iPtrl-t^ifcellis capiflrare,||1^f ^^^ 
^ttbencf e.f ifcellusvet'tibergin Italie* 
Ite,ber gtmwcfe^ft$iflitMci fafd 
tiXySc fifctWxyifto^ fkadfxf^a: gelt 
trucbett^Vn Kfcus, Shfnfcb^^/oDer 
fuifi 0elt6 dns filxtl^Naiii AerariS 
eft duitacis.f ifcali8,e,^f )il ^ea fiili: 
(^en f<baQgi^<$n*Con(ircarc, ^^ 

r4;49e/o^tN»ftri:(ier<b^9$ft fi^b^^ 
rt'gttiA<b'^.Fi(ona, pe^cor^de quod 
fifcella^ftifttF^b/rc^. 

IF ifon,f(equtre ffhifen^ 

Iiftula,ltiftt^€l/eftt pfatrcNTgei 
b3itf enel« Iti?, eiffi $e^jg 0i(<b)vere/ 
Mefifld^ifiulafpincalis, JTieatettf F L 

f^Ut^m\)(A^* Fiftuladbalis, 3DAff 
fpcfff toi/\>u Tp^yf? flt'^ff . Fiftalg pi 

fothcrtl>oltj»Ififtulf fi(flilcs, ^.eym^ 
Dew'l^el.alias Tubulin Fiftulg applu 
bat j^, )Deiid?el mit bky m^elo tc t . ♦ f i 
{luIo,as,5(ijpfa(fc/oC5 Oi$rd?l>»5(c% 
Fiftulator,0^irtpfcifFcc, Fiftulofus, 
a,uni,3Dttt:4?bolet/l<5cl?en^. 

i}olt^ miteim eyfcn f opff/xjil t^rtn^b<^ 

n?&3Pfle(lm/ ot)et fttttflpfAUrtOie 
girDettrefbt/vnfb manbincifc m^d; 
ct fcl?k4?t m^rt ^ie pf il mtt follic^^ert 
tfnflritmertt^init ^48 w^fTct/^ewd;!: 
^uffimtfe^rUrt /vnnt) lagt ^4rIt<Jd; 
fdj^nell J)cr4b f^Um* hinc Fiftuca/ 
tio,iti'n pfulmmt von pfilcit/fo m5 
snt«y4?en<KJeclm pfilmemfumpf 

ttwas b^utreit nniLairas,Palatto« 
Rabrum,udFiabra, plura^tantum, 
Wiijttrtg/obet^aiwbiing bctann^* 
FiabeUum,^tnw^^eU 
lttacceo,5<^ Wit btvlampedjt.Flac/ 
cdfco, 5C coflacccfco,;jd^ wtrD man 
l4»bedi;tt*g*Fhcai8, (femctrDeirbm^ 
pedjitt'^oDcrge^cttcft o^ett(htr*Flac 
ddus, a,um yAampa^tig/fd^lotu^, 
tisJfhcdix mammae, ^d)lott^^ 
tii t>tictm JFiaccum eriamfignif tear, 
vafd^kflTciiadeftjIDctriwm^Vnde 
I>cflacco,as,y4^vccfd^lef^, 
ilagito,a»,3fd; crforberjlreitgWidr* 
(^nflagtto idem*Bfiflagito>3d^ ec^ 
f^iVttf tnil^ i<T^^^f EMagicado, f h 

^itt cmfWid;ijfoiDei:uit3»'ot)>^l>«j 
r4?elmrt3» 
Plagitiuiii, O^m 3:01? bjler/ubehbrtl-, 
Iflagiciofiis, a,um, J)l4|letl)^fft.Fia 
giciujii propric, iltin fd^^n^ec^img C^ 

Ilagrum, ^in 5Wic^ / otjet- gctrtc $i 
cbet'lt (^n Dm b4u»mrt/^itebel/euf 
rftr. JFlagellu, diini.artflcmd jwidi 
le/ir&tlc/frtebck/ D^^t^rt M'e boUeii 
i»^td?(|c.Vn BagellovaSjidS? fd?lad?/ 
oDet: ^4wc mtt mltctt. r lagcllarc an/ 
nonam, iDie fcuc^t tiyziit m^d;ein 
Slagro,onis,JIHti fnecbtt>etr(ltcicl) 
rerDtcrtt.Eft conuitium, fonfcljclt; 
wo Jt / b4» tn4it bin fttectjtcit ^il wOfc 

Flagro,as,;jcl>bnrtite,Flagrarcdcfy 
dcrio,et*rtgco(| begird b^be. Flagra 
re odio ud ira, (J^iS^licbb^fTe/ V4(l 
oilmen* Flagrat gratia, apudfuos, 
ittbrtt^ttit^ bey Dettfcyncfi .flop. 
Conflagro, jjc!) wtb^ittft gai' mit 
eirt 4n^2r» ll>eflagro fere idem, 

tlaiiimeimi, Utin ^^hlbit fcWyct. Fi I 
meolUjdimt^^iit g4Ib fcblc](^crlm» 

iFlatnma , i^infiamm/fmt.lAtu.fut 
cingifatUa^fcyt.^t flamma cibuoi 
pcfcre, Jpun^vun^/obctfpcy^mit 
}iifitU^tcftf^d)zn, l^inc^Iamcus, 
a,um,^l<twmi0/feitog.flammiua 
mus , a , urn , Jtlammctt fpyc^ti^ 
^as fiammcn oberfeuc(peMwet,Fl5 
mefco,3cb tvxitb cn^Unbvobct l)i^ 
ig.|:tem,f lammo,as,3fd? gtbflam^ 
mm«& Inflamino, ^f d; m^ bii^ni 

Ilaiixcn^VidcFlo, F L 

f tatidria , $Unt>€xn/cm Untf(i)(ifft 
BdgIcac,^«SKt3lm^ tH:n t'cwtfclpctt 

>^a flaua mdia , flauos capilios, dC 
flauam cercredidtnus, (|i^ll)omg/ 
g&el fyaat/Qad fc2n*\t(m flaua mo 
fi«a,(pwlDm/ol)cr golMtiUn^.Yn/ 
dc Klauco,cs,pcl7 bin giel/icb fcl)cy 
m/^U^* pi fiflauefco, 3ct? ^t'b an 
g&el svei:t>ctt* 

Jledo , is , 3c(> bicge/itqrge, fflccflcrc 
praecibus, f(txbitun i ct>er mit bitt 
bc»egcn»FIcderc cquum ingyru, 
SDrts roffi rmwenbcii/ oDei: twmkn* 
l^mcflcxiliSjC, J(f WJ3t'g/^rt8 c^ebogen 
tPt'rt* f Icxibilis , €,idem . Flcxani/ 
iiius,a,uin, cpcm&tf6vig»utfflcxa/ 
nima orario, ^te rcbeM'cb^gctiiftt 
fftewtwabt'n fte»ilKFi«xura,^m 
i>i^fl»«g'^ftM>itme*Flcxip€s, Jper ge 
bcgcn /obei: f mmm f6^ J>at.5^1cxu/ 
mines , Hue Flexamincs, ^te H^i 
mifcbc reii tei:»alias tdercs,^ Tr of 
fuli«Conipofita«(Dircunifl«fto,yc^> 
ymbi'cge/ r mbgtbe. Dcflc<5lo, 5<^ 
bi'cgvflTct'n on.Mctaph, Jet? »?^^tt^ 
<^b« Dcflecfleredeuia, 4^^<^ni^^d 
tretten^Inflcdoidequod Croplcx* 
Rcfletfloetiam* 

f legeton, V>dc Wilegcton^ 

Ilegnia,R<quirc Phlcgma* 

f lco,cs,y4? weyn«tHominum eft tan 
lum.Vn Flcrus,us,^fnweyiiMttg/ 
ll^gARlebilis,e, ;6cwcymgf lebi 
«icr,)0pejttbarticb.D€flco ,3c^? b^* F L 74 wcytte/obct wcyttc r ^ff . 

tligOjis, non admodum ufurpatur* 
Scd compofita, Adfligo , pcn.pro* 

?id; r4?l<^4? fiir^r/ id? po^ ^5 boDcit* 
\craph.3d? bctri'ibe/citgPige.'^n/ 
dc Adflidio,em ctictfTtgwng/pcytw 
& i^dflicfto,as, frcqucnr^dt) Pc#/ 
fc^)lrtc^/bctriib xa^ obcr cmffig. Ai 
fli<ftatio,H^mgjogb<fMffi«rriii^mjl: 
pcyn,(Jonfligo,pc,pro. j^4> fc^l^dj^ 
j6 Itirtl/t4^ preyU> ffionfligcrcar/ 
mis,i\7it gctrcr $ammen f^^f^l^en* 
EtConflicflo,as , ^d? preyt cmflig# 
^onfli<ftor,aris,3dt; flrey t/td; mVrg 
littd?.Confli(flaricum morbo,^*fi 
fd^iv&tre f randl>ey t IcilHrn . hinc Co 
fliaus,^m prcytyfd?lrtdt?t,&(3on/ 
flidatio, ^tn^amen (^oflwng/rci:« 
fd?hcflinig» \nfl»go,pcn.Ionga*5d> 
fc^l<^4? Ijincirt* ^nfligcrc uulnus, 
IpcrwtinDe/em irunb fd;lrtl?en.Pro/ 
fligo,3fd?rd!?lrtdt? mt>er/treib l)i'rt« 
wig. &:cft primae coniuga.f rofli/ 
gatus cxcrdtus, (fcitt etr4?(<^gnctr/ 
rctbetbtci: l>eer$a7g.^ofligaia ual< 
tudo, a^in rei:t>erbte wrtni/gwng/ 
ocJ ^€8 leybs gcfcl?icfltgf ci't.^rofliga 
tiffimi hominesjgar ibbctbte m^fcti 
en«& profligarc, voUenbc/$um cnt»« 
Hinge ♦B«llu«a profligatu eft, 5K>et: 
toVgiflietjjum cnOebr^cl^t/rtwggc 
mac|)tJte profligo,is,pe,pro,ter.' 
coniugat, jfcl? retbcrge* 
If Io,as,icl> blrtfc/W&bc/fttcije. Yn Ifia 
tus,us,artb(A(l/tt>in^♦Hlamcidel^l• 
Sedflamgnmafcu, %xxi pfaff/obei: 
T 1 2«wricl?ur# F L 

3rom's.Ramen Mardalis, few pf^f 
JttT<tm'5, tlamcn QuirinaliSy^t'tt 
pf4ffHomi>lt.EtFlamica,5DC5 ^l4 
int'md i)4»^ft:4»>« ilaminia, ^dn 
|>4ii^.Rlamimus,*irt$ftbcrefteroi5 
^^i^nerbecopfTeiTr Scpropriumno/ 
mcn^iJtinefgnitnamdns Komcrs 
Item Flare fignificacaliqn, itTeuU 
jerUfJert/fc^jmcl^en/flftrnpffeti. Wa/ 
tamoncta, Flara pccuma,0e(l^p|fl: 
gefdt^Ugengelt.C^ompo. Adflo,td[^ 

iin*Adflacus,us, ^'nanb^tidi^iitig/ 

tneti^kem yd? ^cfchtu/ flempffe l>4« 
imt^ll .(Eonflaca pccunia, ecmUntiit 
gelt* (vonflacilis, e,<(Fegof|ett/gebt1« 
{^t. Prxtcrca (ConQo^ ^ci}bcmcgc/ 
o^ec tilfl'^tt .(tonnadi cioi odiu; j»a 
|>4flM'cafnb4r5 4iiffgcb*4c(>t. 8ic 
Qonflarcinuidia, ^mvngtmfltn^; 
cl^(m* (Conilare xs alienum, <&c(t 
fcb»I^e macf^m zc. 5>ifflo, tJ^b jet^ 
^l4fe/tt>^f)evottet'ft4n^er* Inflo,t'c!> 
t>l4^4»ff. Inflare dbiam ,pfet'ffem 
Inflatus animo, l3totQ/4uff0cbl4fl£ 
P<rflo,5cb t»iircbbla^e/M>rcbn?A^ 

»ft!>e cntgcgen. SufBo, Jd>blage 
<>uff/icl)m4cdg4€bi»cHen» ft In/ 
fuflflo,idc* Mo, 3fcbb!4g4iigb«^«» 
Efflareanimam, ^rerbot* 

tloctSyXCcinmftct. 

ITlocci, orum, vl^o!l fl^rf/rteyne (^df^ 
bi»^(^ fj^k von &€i: woU« VnJFloc/ F L 

cifaccr€8dR|ocdpendcrc,\Jer4cfttf» 
Flos,^fitbliSm/bii:blil(l* Flofculus, 
ditni,i|t'it bl&mltmFlos xtads, iDiitf 
Wftertb/r«^ t wol geftitlr/ vnb f4;<5itc 
$eit cms tncnf<i)ais. f lorcus>a,uiTi, 
5D4^vott bWmenifl* pondus,a,{i^ 
JWftmc<btt'3 / von bi^tmn. ff Jorulc/ 
tus idcm,Florig<r, ^^Ifiiiuntr&gi'g. 
^iora« £mg.($tti[»bet:blilincitvnn^ 
frti di>i:/t'(l cin tcUfyc mc^ gcwcfm/bit 
bm 4<$inem ft gilt ^ttmerb b4t ge^ 
l4{fen. Floralta,3C I^udi I^rales, 
H^itifcHbitfclbigm^Sttin /^^ecvm 
bittiH 4tle rc^4mp4re vn^od^r gc&bt 
»4i:b*Florco,es, t'c^ bl&e/griinc.flo 
rcfco,34? b^b 4it jil bl&en»Florida/ 
rc,id«n quod florcrc. (!ompo,1pe> 
florco, Jd) vetblfu/ tcb b<5t: 4tf ff $il^ 
blhm.Vn ©cflorefco, 8C Ifflored 
;^ vctbi^obct icb blfte f4fl*£fflo 
refco, Jdt) beb an jft verbliiert /o^c^: 
V4(l jilbliicn Jlcflorco, J<b bl&e wif 
^cwmb♦^cflorcfco,54? b^ an wt'; 
t^ccbl&en/gr&nen* Item fJorOjas, 
Jd)m<t^ bl6m,Vn Pi;3efloro,JJ4^ 
bncbbteblilm vox jilab, Florere, 
Allctap. fignificat -^cviUd^Qin/fiitf 
rreflfen,Grecia bonis licteris aliqu3[/ 
doflpruit, <fiic^znlanbiftctj»itn 
betrtlicb mtt gilrtcn fUnftm Qcw^u 
lPlu<flus,us,4^iiifiewiHt'mw4(1er/etti 
svaffcrip&Ilc* Flw<^"orus,a,(l, ipm 
gelh'iilig/wJllecbrig. Blucfliuag', a, 
urn, t>^ tmgew&U fcbwetfftilutfliio 
as,2f<b wii:t> bin vnD wi&ec getribf / 
i<)^ f^W4nrf«»flVctaph, Jcb 7«^»^fl^<* 
)[tem. F L 

Itcm,54? fdbtt^^iff «mpot* 
fhiOyis^y^fidt^/tinnc. Ycftisfluir, 

^enttc^ .0ratio fluit,ipte tcb garb ot 

f lucTco, J^i^ibanfiicfpnutinnm. 
flutto,as. 'y^tidfketS'/oiSfdi^vpiifi 

flfiumen, 0tin fk^^'cin tinnm^ wap 
fet;*Rlummeus,a, um, j^$t>emfltt^ 

fiie(ri5*Wuidus,a,u, ^IftfTig/jwcbr. 
Fluor, Fluxus, uSj&Fluxio, itin 
(It'elfttng* Fluxus,a,um,'biibefl4rt^ 
^lg/^)mf&^ig/JCi•g^md:ltcl).fluxa uc/ 
fiis, <Citntpe]^tf le)^t* Ek fluxi homiV 
nes, <^cyle/tvefd;cmenrd^en«8^iu/ 
uius idem quod Aumm/i9in tinni^ 
grog w<tffct*\ndt PluuialiS, c, *><>« 
ftugdm^UfTdifl* ffluuiadlis^e, ^^s 
t'mi94flreri[Vonet* Fiuutatilts arena, 
9am> bit ineim flizffmbm voaffct 
Iflfliiercitcmfigmficac, Zecftitfifau 
^bnemen/gemm^ttwetoen* Mine 

fluxus,a, um,ucrupra«Compo«Af 
uo,td) flteg bar|il/^4; bt'tt iibetflicfi 
|ig« Huic Af fluunt opes, 8C Affluic 
opibus, JDet: i(l fofl mV^.^nde Af/ 
fluenna,Xetd[^mmb /vfberflilfrig^et't 
8onfluo,3d^(iieg$iiratmn. Mulct 
hue mercatorcs confluuc, ft« fi^m2 
vid 04ttffieut t>Cel>er ^d famen. Vndc 
G^onfluxus,&:Qonfluuiu,Ireni Co 
fluentia,^nief^menfltefrung ^wcf 
ix/obitviitfl^ifkn. Confluencia, 
•<tfl^^>5loWcn9t Confluge8,pe, pro »lfcith oit b<A}in mand)^lcf hh^ 
iluifcnb.^ircum&iiOy jify vtflfitcf * 
ueiabundo,Siaic Affluo* Circunv/ 
fluxus,ftm )i1prmett (auffung.Cir/ 
cumfUius,a,um,1(mb(lJefrig. De/ 
fluo,t4^fltc^abbi^n.be34) foQ^b; 
Qaptllt dcfluCir, S|as Ixtr^r iib oi$ 
Au^f Hinc S)<:fluuiutTi,& S>cfiuxu6 
3lias<{ugfalten^edl;ars« fi>efluus» 
a,um,^f<»Uig/4tifff^ltg« Oeflua 
coma, AigfilUg l)^<>r,Difluo,3d^ 
^er(lte#«Meca, ^cl^ gqrte/leb ite tibec 
fiu^* InQuo,^dt>f[tegbii'netn. Inters 
fluo/Jdt; flicg ^tvtfc^en. 9cr fluo^tc^ 
pte^biMTd^Papyrus perflui(,2>$p^ 
pitfA)U^tbnt^ oiSfili&gt. Doliuf 
perfluit, 3fc jf<tg rtnnet .Rr3efluo.;j<^ 
gie(? vor* 9r jferfluo,3d) fUeg fiit* 
Frofluo, '3d)tlic^weft/0}SUfyiU€ft 
iKroug* VrtdcProfluuiu, (tin mfi^ 
Pt'eflimg* Proflues nome,£ttt;fbi|^/ 
idem quod flumen^Refluo, id^fiit^ 
bttttDerftc^/oDet ivtberumb . Fluxus^ 
& ]|^e(Itpnis,^a8 f|t'ef{etl.vn^l9t'^e^ 
rumb flteflemSupcrfliiOs^cb btnii^ 
berftufftg/aquo S(uperfluus,a,umy 
lpbcrflia(pgj§uperfluitas,pbet:pf^ 
figf cf t^ubcer fluo, 'ti^ ^ieg b4 vit 

Klutae, ftl / obcrmecrfircb bie Cbett* 
cmpot (ct)»>iimm€ti/lt!|(iiretic* 

]|(ocale, H^ l^cAsbtxiiAftHmitman 
ditigiltteflt'iEmac^o^^et'ttpfripem/ 
^amiit m4nb4al>4cfr4ii^ moctK^* 
Alias Qalamiftrum* 
^ocillo^& FodU6r,am, y^ entire* 
VndeEcfodUo^as, jEfcbcrgei^/ir^ F O 

<Jttfcfe*EtRefocinatio,Sfem«rg<^<rg 
KOcuSyitin I?ett(lat/fa»:bf4tte/ fcwi^ 
(iat !kcm Focus patcrnus, jDe«|r rtt 
tcirs (74»g. FodlluSj& FocuIus,di/ 
minut«.Focarius.a,uni, ^as^^tut 

f Odio,is,34?grrtb/)h'4?* Fodico,as, 
idem, Vndc Foflbr, Otin ^nej?/gr^ 
bcr . Et Fodina, Utin 9txt^ griSb* Ec 
componitur uarie, Aunfodinajpe, 
produ.ftlltgoI^ter^g^:fib* Argcn/ 
tifodina, 9tvx filber cv^grCJb . Sahf o 
6in7kyil^in^a\t^^xfib ac« Jj^offa, ^iit 
gr^bc,o^etrlr^|^et:($r4b / (lrtttgr«b» 
pofllio,3f in gi'rtbtiftg, FofTura idem 
j^oiTilis, le, <0}&bt0, ^rt£5 0cgrrtbctt 
ipitt.Fo(r!tius,a,iim,idcm«Fofllila, 
dimmunuiijtfm Foufa,!j^m grilbf 
<2ompo.Confodio,34; (itcl;/l?«»>/ 
sergtrtbc. ^ipircumfodio, Jc^vttib^ 
gtftbe,lDcfodio,3cl? vctgvrtbe/cbct 
gr^b ttcff* tffbdiOj^d; grrtb (}«f|« 
EfFodcic oculos, i^ii au^c rt«(5(^trd? 
en4nfodio,3[ct? grrtb bm^m. VerfO'^ 
dio, Jcb burcb grabc /btird; f^tcbc. 

!^cfodio,Jfd? grabwiDct raif?»^uf/ 
bdiojjd? vftbcr gmbtTransfodfo 
2fd? t>urd?pid;/bwrdt?gr^b« 
FcecLmdus,a,um, 4*^w4?f^rti*'vbcr^ 
Pwfftg/vtt'Fttcund^ agcr,cm fTifd?t 
b^^rev acf cr» Foccundi caliccs, Voile 
bicbei:* VndcFoecunditaSj^iiicbti 
batfcitA'^JUc/vbcrfiMfrigFcyt. \^ice 
cundus,a5um,X)nfnid?tbar« it Irv 
fpecundita$,Vnfi:«ci?tb4rfcit» Ikcm 
Facundo, fceamdas, j^ m^^ f o 

Fofdus, a, um, ^^U^ / tnfiittig^ 
fcbrttirii<b/vcrflficbig«iPc3editas,T^cg 
ltgfcyt/fd;rtntltgfe}^t. EtfccdOjas, 
04? bc(icrfc/vettt?6^e.kcni 3dt? Kt; 
jcne/jcnciffe.B^cf oedare idf m* 

Fordus,cris,gcn.riaif.^mbii«bf/vci: 
loptct'fitbc/rcvbiin^wng* Item fci'ti 
gcf^jij^^crtofcedeic, md;eimg<# 
Wtflcn g^r^tJ* Foedifragus, a, um, 
J^ltf1^tb?i/d?tg• lfcedcro,as, y^ 

£]^^/0^crgelwb^c♦ Y"<^^ ^oedcrati, 
^ull^t6gcnoflc«♦ 

^ crlix, ^^lig/glii dhd^/licm , <Pii ftbij 
gti tiflig/md> pcelia tas, ^chgf cy ۥ 
I^fceliXj^ttfclig/tt'i^cng/rttfriTd^t; 
bav«llnfoelicuas,Tiifdtgf<tt.Fcelici/ 
to,as,;;|d? nmd^fcltg/rci^.lnfcclid 
to,3d?jcrpoK. 

loeniinaj^m ircib/fr*^i»cit bitb.Fce/ 
mella,dmii.YV^ctblm* Foemininus, 
a,u,^eiblic^. fc3emineus,a,u,ide 
pt B.ftoemmo,as, ;jcb ttmdS? QcyU 
iptnbifcb/obcrweyd^^tffaminatus, 
a,um,^ri!Pcid;cl:/wcibifcb/obctrgcyi 
Qcnirtci>tJntcrfoemincu, 3l>igfc^J«m 
tine Wiibs* 

Fcrnum,t5&w. Fceniculum,^ciicfe(» 
FceniIe,^mb&«>b^w^/b&wg<Jt)CiT, 
Foenifex, dC Fornifcca, j^»» ntibcr, 
FaniTcaura, S^tcmJiwfig/b^irwg* 
Fcenanus,a,um, 3Dafi$fiC>cml;4» 
gcbon. 

rocnus,oris,\tpilcl)cr/vbertitti5/gxri'tl 

Focnufculajdim. Foenero,as, J^b 

gtb nut wfict;er/ic|? Ui1;c ^MffgcwiiT. 

foen< F O 

fctAtror, aris, yd) nim 4u!f wSc^ct/ 
c^ct id) gib <^iiff n?i1d;er. cum eft gc 
nc^deponen.Foencracor, Utirtwftd} 
eccir.T'oeneraco, aducrb. iftit wft4?^ 
cr, J'oeiKracmus,a,um, ?^4S4U^ 

gcbert* 

FceceOjCs, yd)flin<Sc/f(i)tnhc¥cnbcl 
f(xtor,(pcftand^. Foeticlus,a,um, 
©tittcfig/vbcl vwd}i$* 

FoetuSjUs, ifcirt ftudt^t eitts thkts /o^ 
fttrtfl an^et•el: Mitg, ^am eft genera 
k. Arborci foemSjopffel. foetus, a, 
um,adie(fiiuum, ^4)n?4:tgei:,voIh 
Vnde J3(roetus,a,um,^as geboien 
r^^t. Item, :i<n^iiglo^/pna'cffng/ 
rd;x»ad7.I)cFoecusidcm, ]fc3erura, 
3p)icgeb4i:«ng/oOer Kit s^i gebiccrt* 
F;3etuorus»a,um, Jp^s viTgcbiett/ 
fitjlgebiirig. Boeto,as,tfd?gebicr* 
feosfoecauir, )Dic ^it b»it get^albct, 
Fcecifico idem, Jd; miidt} jimgc* 

Folium, itmbLtttetrts b»tunts /o^2t 
ft^utd. Iteml^inblfUt cmobildx'^, 
INam anriqut in arborum folios fcri 
bebar, ^ic ixltcn fd?:ibc v»fFM'e bl4t^ 
tec tfzt b4ul!t.Pac5ina,;;^cl:^w^cr fcy^ 
Ut>i&b\ats.TriioUvii%\cc, Qiiin/ 
qaefolm, if onnerttil otJ bitcfirwcQ. 
Mtllefoliu,^4irb*t»Foliaccus,a,u, 
5p*;6 rtuff bUttct gcin^d;t i)l* folia 
tiis,a,u, C^^blittert/^Jblittct b»^^ 

Follis,<|:m bLi(?bal<f,Jtem <|:mr<jd:/ 
fed'cl/em rd>l4ttd;> &ec voU gebLtf^eti 
I'jf /^,tmit tintnfpilct/ <^^^clr ^ett m<xn 
fd;Ud;t:*FollIspu§illat;orius,foUtcii F O fS 

Itt5,alias Vulua, 55>tc %t\:m&tUt ot$ 
einl}itlffe. fioUiculuslentium, Xyns 

F omentum, 8C Foracs, Require ia 
Foueo. 

f ons,<6m flkifmtntbxnn/obtthntn 
FonticuIus,diminud, i^in bziinlin* 
Fontanus,a,um,5ib48 vonbtnnnat 
ill.Fontana aqua, 75iv^nnm w^fletr* 
Fontinalis porta , alias ^apcna, 
(tin pfott o^^t: tt)o^ )d l^ont* 

foramen, Vide Foro* 

ForaSj^m^u^^fforistSp^uflert, aducr 
bia local ia* ^ 

forceps, Utin $<tn§i, forfex, ititt 
fd^neiDei: fd^ecr/ocJ tS^ fc^eer. For/ 
pex,$m i>4<ti: fd^eer^a forfcx Forfi/ 
cuius, <tm f Uirts fdi^echft. 

Fordvi, ^intcagett^erd?wangerefili 

Forem,es,optatiuum,SC\Fore infini. 
^eirt o^et: t»er&en feiit. Hinc JjVdfo/ 
re, S^fifiiitflFtig t»er^erl/Drt^einn?el:^ 
t>eft.Confore,pcnuKcor. OTefc^^ebeil 
wei'bm. Abfore, Vottfefrt wet^elr• 
Pefore, jPebie(l^ot)e!: mangel wee 
^cn ♦Frofore, tTuQ fcm xxrcvDeit. 

Fores, plura,tarit.genc,foeminini,<fet'it 
tbfir &ie vott rtttlfert auffgatt? . ^epe^ 
vitur etiam in fingula, Foruloe 8C Fo 
riculx diminuri^tbiWin* ^ForiculuSp 
^ctaott^ctt\)hvcn, 

Jori, pTura *tantii, t>k fcbiff bifite/ W< 
l»cite^e8 (c^^iffs.Item^Snevjil^Oftt 
gwerert/^^tt:augm^rtge^d?4wet b4t 
in Qrco Maximo, vtt&ForuIi, fettJ 
(l<rlem/r4^efrtlci»/&4rt^ m^ttbW;^ F O 

lfotka*pe.cot.1^in gcmeyn prcfeyi 

iui,^fitctgettd n^ey^bmt^.Forto, 
is,iut,]rc^ fc^eyge* Conforio idem* 

WoriuttiylbUnn^icil^. 

f<j^<$tte/o^et; bUpfd^c. (IJuotidiana 
iforma,4etif semcynefd^tSlnf f cjrt^Te 
ren.ErScata forma^ucl uxorta, dn 

minuc ^Formula, em fflexnegef^^lr. 
Formulani inecndere^idem quod di 
cam impingcresiicfupra.Formo/ 
(us,a,um, i^ilpf^/wolgcftalujpt 
0k>nipo.Conformis,e, 0ley4^f<5a« 
ntigAK, Cefd^tcft/f&gltV^ /bcquem. 
&Deforinis,e,Vni;e(l4lti'g.Defor 
inttas, Vngeft^lt Jnrormis,e,idem 
^uod d^formis, 1b(tsnit ge^abet 
iftJ(i{iltiformis^i^A ge(l4lti0tFor/ 
fnuIa,diinmu«<tm^t4^ttiegeMut'tt 
vn^enic^tiing* lipc uerbum Formo, 
as,3f<^ ma^Jiii) g<ffalte/ot)er aa> 
efti gcM^* Vndc formario,^iti 
•n4<5ttiig/ge|taltttng A For maror, 
$^\n gefhilrerv vnt»enx^qrrei^.^in/ 
po.QonFormo, p^^geftaUe^d mal 
^ m4d!? $3 et'tiet; gefl^U iO) mad^ be 
<|km« Conformado,a(inge|l4(^ 

r<»ti, E)eforino, 54? ctttfcl^jpfl^ 
ttmd; i?nge(l4(t)Informo9 ^di^ i^n^ 
^eru^e]pre«R€fornio,!M btt'ng tPt'i 
^^r^Afoltt^M; sql^bf Transformo, r O 

S4^ vetrent>etet*n et'tii^ttbci? gefl^ft* 
ormix,*m (t^t Halix. 

formica, Ut'n 4m«yg*formicatiQ, 
Htn f r4nen[)ey t b^ bet; Xcfh vol! roi 
terbl&reritnwut* 

lormidOjinis, pr .pro, JoJd?t.& Ror 
niido,as,3di^ fUtd;te« ReformidOy 
2W? pirtdS?tva(l4 Formidolofus, a, 
um, ^oid^tfam / obber jil furc^tett^ 
a<ftiuap,& pafliucltemForniidabJ 
lis,e,^aa $ft furdi^ren t'fl« 

Cornax, 0^m bietinofen* Fornax cal/ 
carta, ^m falc^of^n«Hornacarius^ 
ftin offmbefi5er/b:otbrtdS?er»For/ 
nacula, d^tit flanei; ofm/ (Tuben^ 
cftittRornacalia, jjejrniitg rnbf^fl/^ 
b4 matt frudi^t bcnet* 

Kornix,ids,pcnul.cor,^t'n(<l)wfeIbd 
gett/et'n geir(5ib« idem quod Glamc/ 
ra«K(leciam fornix arcus trt'umpha 
lis,ait'ttgcwelber gebnp/^itgebldbt 
nu^r<^inet: l^edtc^entb^renvonetm 
figer/ otf f riegsfiftpen mf(itxi^u 
nem,cin on ber ^emeynen fcatven* 
^^inc fornicarii, ^4nb«?etd:et/obe( 
grcmplet xn^ f timet/bte in vet$in# 
feren geirelben feyl babenb.Er For/ 
nicb,as,94) n>elbe« Qpus confprnv 
cacum,^in gewdber gebe«v«rorni> 
co«as, penuUor •Jd^ irelbe/m^dl^ 
gcbogeti4 

l^oro,ast7^ boje/gr^bcYndcFora 
mtn^*Jt\n\oc\iSfof2m%^ idmi.( ora 
minoru8,a,i m,XJc()crfgPerforo9 
^cb btirct)bore/biii:cbgtabe«Info/ 
ro»p€nul«cor*^c(y bpi ^iniin* 

Ioitf» F O 
Forte,ablatiuus, Tolus afors , <klif(f« 

fclb^»Nain forsfignificat,cinglticlf 

cum,eiiid^^£(imm bene prgcS 
tis.SC Forrcaduf rb. dLihitandi,lPt1^ 
letct?t/oitgciKtb.Fortaffis,forfan,8^ 
forfuan,ferc idem, 
f Qrtis,€,inall•<^/^<tpfr«t♦propr»€ ad 
animu.ke,6»mi:d\Forticudo,ltT<)tt 
lid^eyt/^rtpff«l:fi7r/(terrfe.Forrit€r, 
^apffcrlu^♦Fort<^co,5c^? wit& ge^ 
f>erQt/mrtn!i:<^»Forrifico, J4? ma<^ 

f ortuna, mu<t/^udlfa\l ^t oiS b<J^ 
fingiint df am euc Cf ca,& uolubile, 
acincerta, fcie bcyben Md?tcnt ^ot 
tttttfeyetn g<Jm'tt/ wddje blmbrnt) 
vnbeflettDifa fey *Sed fortune, arum, 
pluraXigniftcar,Keyd?tttmb/oc5 g^t/ 
|>4biacu!tares« Fors fortuna , fkin 
gdter gludffalKForrunatus, a,ura, 

iliidf*[tg>Forantu9,a ,ii, jiif Allig* 
'ortuitbaducrb, I)ttrd^ bcit jdfal/ 
ongeuetb«f orcunatf f uflilf^^nfuU 
ntt n^cyl voti Mauritania, in mart 
Athlanrico ytrecbenb kq Canariae 
g<fi4rttf ortuno, as,3fc^; beglwde/ 
ttiitd) gUtd1td)*4nfortunium,ctn vn 
gliirf/b^fetrjdfat. 
roj:um,ilBinm4rcf^/D4 ntftn nUerky 
»etf ^ittfftf oro uti,prouerb. HfTac^ 
gdegcnbeytbca Ijanbek fi4? fc^irf* 
en. t^orum boarium , itin tin^t 
tuirrfr.Forum hoIirorium,3lCrAot F O 77 

Forff fcrutarium,0iirttpe(m4r(fi4 
Forum frumc ntariii»lCom tiiardr* 
Forii uinariu, ^Oijn mrtrdr.Foru 
cupedinarium , uel cupedinis , ^t'lt 

verf ^tiffr. Forum fuariiij^dt^wetif 
m<ti:dt« Ford ligna)ti!>l)o(<$ tttatdt 
Foratia, ^m beurt'it bte aUetley 
fPT^ $^ m^tdt tt:egr*tte Foru.etn ge 
tid^tfiitt/cin oil b4 tn^n Qitid^t fydt^ 
hincForu agcrc,gciri4;t ^alt^.Forc 
fis,e,SD^ )il get&^td ^mb(€ ^tenet; 
Forcnfis caufa,^tti Qctid^ts t^ans 
^d/etlt$attd^Fore^iauerba, Xipott 
i>t'eb^rcbni:m/aber furfpted^enge^ 
baaict)tg (et'nb.Sic forenus doquen 
ria.tccForcfia rubfta.& togoe forcn 
(csyMcf^t bic m^ anth^t/waH mS 
Attirev^ebdu^tfl/btiirgerUd^e r^df* 
Circuforane^,a,u,g«neynm4di;giil 
hg.Circuforand,4letdt>tfettt'g / vmi 
fd^weiflftgleiitJPrf tcrea nominaqug 
daurbiu, ittli^ nammSflcttafo/ 
rodedu(f^a,ut forum Gorndii,tf^ttt 
(l4tt inf talia,jei5 fmolagmrtittro/ 
ru Ltuiu, ftfn An^er (lariltaliaf in 
iyemitia.&(br(iTiberij, ttttt (l4tt 
4m3l(b^n/Xle]^fer(liltgatanr. 
Foueo,e$,3d} entt>Alt</((itetrc/b«fd)t't 
me.Foufrfigne^^ei(i;<ntb4lt€n^o 
ucrenidii.jt) n€ftwctmi/t>af)iptt 
it'ge.Fouert o\.^Zy^i^^Yn bx^un.ro 
ucrc grcmio,3rt tf fd^og befc^irmC/ 
^cdfini^Foufrefpem, ^offnung\)ai 
bm* Fouere uulnus, lM!e ivtinbe 
l^ejfUitt yndc fomentum > Utin 
V iv^rmc F R 

cus,us,nome, fkin ivetrmuitg.Con 
foueo,;3Wl? ^ttuct jftm^l ♦ Rcfouco, 
id) ctrgetje/ctfryfc^c wil>er»mb» 
Traceo,es,8c fraccfco, yd^ 1»ir^f4ttf/ 
mUtb/mattvondu* Fraddus,a,if, 
IXium^tig f4»h traces , (plfdt^eb 
fen/ ^t5 m^n ^tigfewbci^t von ^ti 

Fr agu!n,*irt et^bcctr• 

f ragor,non ufurparur, fed cius com> 
porira.ftcfragor,aris,3clj>wij)et(ltr* 
t>e/tx^tdet:flAnt». Suffragor,pe*prod, 
3d? tl)»5 bcfiianMd) bcwcyfi gttttfl. 
hincSufFragiii,^ml>ilff/ol>et: cl>ttr/ 
vnb (iivmiinbnng / fo mrtrt ctwcUt* 
tttin flimtn.SC Suffragator, ftin bcf 
flentKC^'farinunOct* 

Fragro, fragras, yd) ticd)c/^t1> ci'tt 
gctiidi^.VndcFragranaa, )90olmd) 
ttifg. 

rramea , penuluma cor , <fem fpi^iS 
gfSsoit/o^tl<tn$it pftr^m. Genua/ 
norum celum. 

Frango,is, jd^Uid^c/IEt Mhapho, 
Jd) tnad^ matt/o&er vct^xiifft^/vn^^ 
luflig. Animum frangerc,MefVec^je 
^C8 Qcmh^ 3c(lil(en/&cmmenf ran/ 
gcr< mar»,ltTtt vetj»^ m^tt m^td^^ 
Crt* Sic morbum frangcrc , |Die 
fr4!«tT?eyt gcDcmmctt* Fracflus am> 

m&tSicutcJiuerfo. fnfracflo ani/ 
mo aggredi, lUit vnwct^acfrcm 
flemfti ^n2vc]p|f0* Fragraca,^jieto r R 

flacf,FragmentLim idem, <gi;fi ges 
biod}m ^t>rf» Fragor, fragons, 
(y^m f^nM I o&t>et: rl)Ott fo ttcocts 
bxidcfX* iFragofus, a,uni,3^4ud?/ 
fdt?4rpjf . Confragofus idem, Fra/ 
gilis, fragile, JbtUC^tg/bloD.Fragi/ 
licas , 5&lo^tgPeJyt/fd;wedt>e ♦Com/ 
pofita,Contringo, 5dS? $erbzid?c# 
bef ringo, Jdi? b^id? (^b» Diffringo^ 
yd? bnd? vonein4n^el:/o^^er $^# 
flu(fenlEffringo,3d!?bitd; <^uff/a{5 
b?id? v4Mnfringo,2rd;bitcb v^jli^ 
Ot)^Cl:fi:o^4m Vnde lnfrailus,a, 
um, ^^r^birodjeit/obecjl^Kcf/vti 
gcb^od^en/Infratflio, #4ttlt>e)^t/jci:« 
rd?Ugctt(>eyt &e6 gcmiite . Offrin/ 
g3»5<^bnd? l>i>i:0egcn/obi>crirteiii 
i^ttt)etrtw«gOffringantruftici,cuin 
tranfuerfo fulcoaranc»ipt'cbattrett 
fo fie vber^wetrd? j<>cf ewn/ vtmb bit 
for^erett fucd? tvt^et; bxi^mi fb 
iKy^tctfOffringcrePcrfringo, td^ 
biic^ t>urd; / o^^er g^tf 4Praefpin^o» 
5d; b:td? vot»Praefradus,proeFra/ 
da, prcTefra<flum, -ig^rt/ vitbtegig/ 
^e]?big. Refringo, Jd^ btid? wi^cr* 
rti>ff. Rcfradorius , refracfloria, re/ 
fradorium, ICteybig/ l)^«^trt^S* 
Suffringo,^* b:id? eiit w^nig/oc^ 
^amittert♦$uffrago,(uffraginis, pe/ 
nultimaprod* 5^4si?inbct fmc rttt 
eim viecfi^frigcft tl^icr/^ec biSgaw 
b'»tt>a'ctt(lbettcf cl et>i5 tbi'et:^* 
Tracer, ^in bti4^el:* Fraterculus dimi 
ti\x. ^iltb2ii^e^:lm♦Frater patruelis, 
^ V4««r« b;4^«r5l^«» Fracr/a» F R 

l^ed l>Ji^et^^ ft^»iw. Fratfrnus, a, if, 

Fiaus,i^m bctru^. In fraud^m agcrc, 
Jn an (<l;a Den / ct>^t bctnt^ trtnge* 
Nam ueccrcs ctij fraude pro poena 
accepcrunt ♦ Vndc dicimus nc niihi 
fraudifir, l>j es mir m't na<i)tcfU^ 
(ey • Sine fraude aliorum, Znt>vm 
vnna^ rey (ig/^nt)erci: tcd^u on i'd}a 
ten.Non eftilli fraudi, its fd^abct 
temrtit. Fraudukntus,a,u,Crttg^ 
b^fltig ftaudulcntcr, 3bctricgltct?c . 
Fraudo,as,;^ bctnegc/bciTrtttbc. 
E>efraudo,idem.^efraudare gcni/ 
um^^ctb^eitliQfcyt ^bbtcc^^cn, 
Fraxinus, a*rti&rd)b4ttm.Fraxincus, 
a,uni, ^f4;en.Fraxtnea hafta , ftin 
cf4?enrptegfl#ttg. 
Frcgdla,«mf1:4tt!talix gcwcr^n* 
Fremo,is,^4>Do^/m4d? cingct^^. 
InfremOjJil? t>6^c Vrtft ♦Fremitus, 
us,pe*cor , «m gct^Sfe Des w^fiew/ 
eDet cirt6 gtoflen volrf^. 
Frcnd€o,cs,3cl) baicl)^te,3c() ge^fte 
iiti)z mit ben $enen/Oi$ von jo jn.ln/ 
frendeo ide.Vii frefg fabf ,0etoUt:t 
bonen/gibzod)cn em iventg mtt bcc 
mwlen Jnfrcndcs , ^icfo nit jeenb^t 
ben^Ncf rcndes porci, ;K>i'e fpyn fer* 
leiit/Wefnefat^weyn bieetrfl von bee 
tntldt^ fet'n gjinommen, 
Frcnum,aln per diphthongon fcnV 
bunt.Fr5nu,4f in gebi^/brts gebig 
^m jawrnXn fmgulari neutru,in plu 
rali tammafcuIinum$neutru»Frc 
iiosinijccrc, STiit^^tigen/' weyjterenf tF R 7» 

Frenos adhiberc, ^in^tfid) I)<tt5 
le.Frenu mordere, wiberfltebc/ oi$ 
mtgemvnbcrtbinig fcin,uclfrenu 
redpere,fid>m gcljozfam gcbc.Hinc 
ifFrcnus,uel€ffrenis,c,t)ngcjei4mt/ 
i»ilb,in£renis, e ,id^» Ft fr eno, as, i(^ 
bait l>mberftct;/id? rerbebc. Comp, 
Defrenojjd? entjeume/icb mrtd? le* 
big/frey* fcffreno idcmtEffrenata 
libido, ^ift ve«ild?te/rngejeiMttpt« 
geyll>cy t/jTed?e /milttvilUgf eyt ♦ Re/ 
treno,^<b $eiil)el?inberfut?. 
Frequciis,ttmfig/ bic^m groflei: j<iAf# 
Dc loco pariter dC rebus animatis 
diciturfrequens renacus,K^fngt:o|^ 
fit m^aal ta\)ts (;enen«Frequcns 
miles , ^inemfigei: frieggmrtn.uci 
jhrequens turba, 16tn groffe fd^^r* 
frequens ludus, ^in vo\kfA)CiU 
Item,50<^« emfi'g/ ober von vikn ge^ 
brrtucl^twut.f^rcquens Iocus,igtif 
ottb^maemfig/oiJviUeut btaud^e* 
Sic frcquens templu,5D <ttin vil leiit 
fomen,aliqnaduerbiaIiter,Frcques 
adeft,<tr ift emfig brt/ et f umpt offt, 
Ihfrequens , Vnemfig/ Hej^n jSlig/ 
ob/rtit v<^jibewonet,Frcquentia, 
iCin vile/grofle ^(tU In magna homi 
num frequentia, ^n einci: gtoflen 
fd^rtt: voW5.6d Frequento,fr.equcii 
tas,5d? gebe/ ober ^wmm enift'g. 
"f return, ^in enge be^ meejs /obbet: 
ein vnge|h'mmmec:. Abufiuc, #uc 
tin Uiiid) nuet ♦ Frctum Gadica/ 
num , 3Der ctng^ng bes tneerd be]f 
^Qadibus« 

V * Frcttis Frehi$,a,um,participiiHn fi'n<uerbo, 
VitMft/vctttMt/^txfi^ verUlfett 
hat, 

f^riCo,as,fa<amu aSono uiderur,^^; 
^ic(e/f r4i$e/|ttcfe.MLanus manii fri/ 
car, (Ktti b4n^ ftcf et &i[e 4itt>ei;. pro/ 
uerb.^4 mitvUfyts onvut^imt t\)^v 
c^eKiinsmit^em attbcmvcxgiuu 
indcFridtio, ^infUXvmi/fta^v^ng, 
Coiiipo*Ad6rIco,pcii,cor* 34^ftrf 
im* AAfric2LVtpmttu0id^an^t 
watHbitutm/fid^M* Confrico,;j4; 

f|(f 4t>.InFricare,l;t'tta'tt ftdreit/^t'ttettt 
fr4i5<rt.Pcrfricarc, ICol fidfen* Per/ 
fricarefademucl fronte, i>if (cl)4in 
f>to/vcr|cb&ifiim. Refricare,ta?t^et 
itiiffficfemRefiricaredolorein, |>en 
fcbmeirQeii emeiifivetn* IccmDeft^ 
deryum refncareSdc* 
f rigco, ts^ ttYt'cb ^txt/ idt) bin Mu 
ktm^tthz.ytfybinttkg^/vnfcitis* 
Opusbigiftypasvficxdg&tbnit ab 
ftat* Hie homines f rigenc, Tcrmr* 
'^UfdnbbieltUtnitzmffis^^rmo 
frigdt,^itubiftnitlnftiii^b^zmi 
CcaiibiTeren, Vbtfrigec^huceua/ 
Aityl^a fU nit menvsifl $& faglif 4m 
file 4llf^^^•Iudida f rigmt^llK^ti Mt 
•ndgedcbt. Frjg?^co41Kc^(^:bl4tt 
fd^en/l^dlt (e^lFrigcfado, JFcb f &( 
te« Rrfitgeo,3CR€frigcrco,3cl>et:^ 
f 4(te w<bet.rr^ero,as, 74> <n:^e« 
'Refrigero>;:ycb<[rf&lem'bet/ tcbctri 
qttt'd^/ergei^* VndcReFrigeriuni, 
ttin^i^mif'ffA(ibmi, EtRtfri/ F R 

5^ratorius,a,iim, »4ffWImAcbet» 
Lquarcfrigcratoria, iBmfiltwap 
fet:.Frigus,ori8,pcn«cor.5R4lte»Fri/ 
gus acuruin,ISf;tmmel^&tte.Mecap« 
^otcl>tFrigdus,a,uiTi,«C<ilt. kcm 
Crig/f^iilPrigiduIus dimi\Frigor 
oris,pcn.pro.idem quod Frigus* 

Frigilla,(6m ^iitcf^ud Fringiiu, 

Frigo,is,tcrt«conmga^5cb t^(le/bi4« 
te*.Frixa oua,€^et:<$|le]^er/ ober eyec 
lfn4ttc^en«VnFrixoriuiTi,alia$ Sar/ 
fagOjftt'nbJtftpfamFritflorJil etia, 

t^i:io,as,;3cbtrcj^b/$erzeybe. fnfrio,i'cb 
reibdttJnfnareproprie, jt^tr^eti 
ftngereti^etrretbeti/ til et'ttfptengen* 
A ttrio, jfcb rab 4tt» Vndc Friabilis 
le,lD48 ficb gernjettctbenU^t. 

<^riUi,Rf quire, Phrif^* 

FricUlus, ftinfpvlbtinti/obctbHtti 
fpil* 

Fiiuolus,a,ura,tttLcbtf<$l(i'8/ tmtitfij^ 
btacbii0.Fnuola uara,l5iiicbtd*^(|< 
fcbt'n/ riitigf^r^de/ ndd^giilpigi ge; 
fcbt'rivttbb4»^tr4t 

Fj:ons,ds,0<e fhtme.Contrahere fro/ 
cem»uelobducereauccorrugarefr9 
temj^ifefhrnn'mpffen/tratirt^l^ej^t 
cbct vntmtleti er^ef geti.lBxporrigc/ 
re,uel Explirarefirontem* ^tMicb 
fet'n*iceiiiFrons per maap^^cb^tff 
Fronce carer, §ttfcb<tmptficb nicht 
Vndc £flrrons,lPn^4mb4(Tr£i/ 
frons^^Wifftimig. TFronro,onis,t^ 
tinbzcftfHtnbat. Fronrorus,a,ir, 
<Bto^Mmi$. tremt>n|c(;4m(;4fft« 
FrontaleyCfnmgcirftb 

From r R 

f i*ons,clis,fc3emKgene,(iem U»t»<>(l/ 
gc&itci: 5WZig,Frondcus,a,uin,li^j 
von 0i:fmcn jwetgeit i(l/ laubzcl)tig* 
Fr ondofus , a,iim, 5Dtct von ^wdQV 
fejlett. Frondeo,cs,5J)gr&ite/b^b 
grftrtc jwet'g, VndcFrondefco* SiU 
iioefrondefcunr, |Dt'ei39&tol>cbcn^tt 
5^ Qthnm/Uabccl)tig ^d werD^.Fro 
do, as, tXc!>gt'bt»48Uubb<sir4ti^* 
Defrondo, 'Jdjbxid^baelaubab. 
Dcfrondare uitts,^ictibiitbtccl} 
tn. Frondator, ikinUnbftv^fkt/ 
cbct hiibtcct}et/^wcigbtic\)tt^ 

Frumentum, Stu^t/fozn/kbztfotn* 
f rumencaccus,a,u,;^$ vonfottt ifi. 
Frunictarius,a,u,^4a ^^ Demfom 
gct>«5it.Frumcmari' ncgodator,ci'n 
ioin f iiif,to.Frumcntor,aris, J^ 
famk/ot>^t bef titiic foin/fcv^t^ru 
nicntacor,(ftirt ^omfomler^Eitf ru/ 
mtntzt\Oy^Uf0znfanAun$/vWti 
fnmmnng^cs foine* 

f iuor,cris, J^ nieg/idb niiRdn woU 
lii(l 0^ rttt0*Fruor otio.i^ (>4b weil 
cbcv mil^.f ruor alicuius fcrmonc, 
2(4^ ()4bfreu^4U^ Clones tet>e« Frui 
Kcofdarionf, ^Tiig ^et^ gcbec^tnti^ 
et'n «»olI»fl Oi5 fre&t) empf4b^/frim& 
b4bett/^om4>t^4r4ttgebemft« Per/ 
fruor, jrcl^gent'e^«x'ol/id)empf4lK 
gro0 wo\iaftPruitio:itin nieffting/ 
woUttjh'gfcit. Faiiflus,<et'rtfiiKl?t# 
Frmfhiofus,a,urTi, jf ni4)rb4r*Fru 
^ficus,idcm flrrucfluartus idc^o^et 
^4tf 5^ b^if fwMt?t M'eiur* Fru Aifc r, 
ra, ru^^^)K|^uv&2^.¥ruxno ufur r R 7i> 

p^tur in hominatiXed obliqui.Fru/ 
gi8,frugcm,3(llctley frttd?! /.betew 
ben obet bitimcn bte nmn iffet / obec 
niiQer* Recipere fe ad bonam Frug^, 
:2ln^ am t>ngcni&)Ten Ubi ftdt^ t'n et'tt 
gem& Jes gcbcn/o:^ ftdi^ be^etrm/ bef^ 
fciren*Reddere f ruge bonam idc.lEt 
Euad^readfrugembonSidcm« ItS 
Corrigerealique ad frugem, apud 
t^lauc» il^inm^ud)tiffx oiSQaniffcK 
mad}l.Vn Frugifer,fcra,f<ru, jbei: 
l74fft/fm4?tb4t»Frugi,indcdi\ gen* 
omnts«¥luQltd)/gftt/gem&^«Honio 
frugi, ^tngem&|menr<:l^«Seru^fhi 
gi,annuQltd^ci: fned^t .Frugalis, e» 
€fcmi^/^iniiid^*1Bt rrugalicas,C^e^ 
mifligf eyt m4fr»0»»8» rruifcor,& 
Frunifcor,idcm quod Fruor* 

Fiuftro,as, adi. 8C Fniftror, arfs,co< 
gene* 3f4> betnegc/ ifdj^ ^U^ 4uflron5 
itiii$U'dl;«Speruafruftracus eft>Q»et'fi 
boffnung ^4t t'n betrogcn/ei: ^4t vtH 
r»tt|lgc6^flfi«Frufiratio, Hf^tnbenri^ 
gung/4uff)ie|>ttng« Fruftraaduerb. 
vmb funfk/vetgibms. Fruftrahabe 
re, idem quod Fruftrari, 

Frufl:um,dfn (hicF* Frufto pants con 
dudpoceft, ^Jttma^mttdmftndl 
bxotB gebt'nat/obber be(ldtipa:ben« 
Fruduium Sc frufitUuro,diini« ftfii 
(lit<{ifh«FruftiUarim, &€fUMd. 

Frut€X,^<n |l4Ub.Frutetum, Itin oH 
^a vtt fl4tibanP44^^cn«|Frutccorus 
1Oot0e(hilb.rrudcdco,is, Ufywin^ 
^ftgefleubFrutico^as, &Fnidcor^ 

W $ f udhm F V 

Fudnu!?;ptti.pro* fti'rt«eeftt5t<tli'<t 
Fucus^^m vnuolf titnen bicn/o^ bUm 
U/^,t8 fcin an^d Jj^t/rn^ nit ^cbey ^ 
tct/ti\v^tcnMcc2xin fdulci: vnmiQ 
er/t>€v m^^c^: leitten atbcft retrgebea 
nieffet. ItemFucus, ItittdtijttcyovJ 
f<^i:b / ^^rmt't man D^e m^lett am Uib 
»ei:(trcid?t.Fuco,as,5d> fevbc/t>nc5> 
(Ireicf^e.l ndcFucatx mulie res, Wei 
bcrbic4ftge|tn<^j!rt(cm« ttfucus 
Meta.ftirtbctrug. Abfcj ullo fuco, 
"Oiicim'^ettbcmtg* 
JFugio,is,id? fiHl}c/xccid} babJjtttweg 
fc^^ciiljir ob^c vetmeibe^Fugk incrtii 
fct wtmeibetfaul^dt. Non mcfu/ 
gitjjdi? t*irt6 wol ciiigcbeitd\ HuUa 
nosfugiunt, XCiVrnflenvitbiit^s 
nit/obctvilbtrtgrcirtbvn^ vctboa^ 
8en/vnbefatttFuga,aBinfliic^?t* f u 
gam capefferc, ^Itcbc/bieflttdtitnc^ 
mcn.Dare fugam id?* Adornarc fu/ 
gam,©id; 4^bie flud}t tuiicnJFw 
gito,as, J4? flicbccmfltg»Fu^o,as, 
3f<^ imd)int^ ttdb !)inweg, Fugax, 

mum, ^in wtwct:!?4fl^'c5apffcl» Itc 
Fugicns uinu,:t;Teiftkid?tigeir xvcin/ 
cbctr vetrod)tter wcin/ber l«4;t wot 
bmift, Sicfugicntcslirterf, V«blt5 
l^?<nbil<^fl4bertJte€Jd;neU.Fuga/ 
dtas,^ia4?rtgfctt/fc^ttelhgFett* Fii/ 
giriuus,a,um,!r$??mwe3i(l:gclawf 
fcn.HincFiigitiuarius, riticrbctbw 
»«3gcbuffnen ftwc^t wibcc fi1d?t/ 
inlbcm benen^Abnttgct.Compo* 
Aufugio, 2^4; fliwj^c ^towcfi^Corv f^ V 

f^^^i 5f<J> l<»»if )* frttitcn /I'd) fauff 

vnbec belt fc^^irm.Confugium, itin 

$fifliic^?t/r<i)it;m* Eflligto, ;::^<^ cttt^ 

f[ul>e/vermeibe)Effugtum,^m aw^ 

(li>d)t/vei;meibttng. Diffagio,^^ 

flK(>e vortcinanbci% Nebulae dif&gi 

crunt cxorto fole, iDic iwbcl fcmb jet 

(Toben/babte Borttfl: auffgangcn. 

Pcrfugio, 3d;fliicbcvafruelidcin 

quodConfugiOjVndcS^erfugium, 

idem quod Confugmm/ Perfuga, 

itin fiiidbticuct / bei: jil ben fcinben 

Peiid^t. fcefugio,;3d!?.f!cwcl;l>inbe« 

fid) ocJ wtbcmmb ♦ Item Coafugio. 

VndcRcfugium, EtRcfugere, Tcvi 

mciXhin. Profugto, 34? ficudi) xotp* 

Profug^,€ittCtr C5 weyt vmfd^wcyffl: 

SuffiigiOjid? entjt'ebc mid? btimjid^ 

yd) flie!)c bmwcg. Subtcrfugio,t*d? 

vci:meibc/rd)eut>e« Nullum laborc 

tuacaufa fubterfiigia, Jcf^wiiftitt 

Atbqrt ro bemct wcgen fcbcit^e/vei; 

titetbc ♦Nome loci fubterfugit mihi, 

tJcr nam bca ozts ifi mix vctQcffcn, 

TransfugiOj^fcl? fliibe an cm artbec 

o?^ TransRiga, :2lbmnm'geivab5 

ttilltgcr/felbtflucl^tii^er/bcr jftbei: 

rtnbcrcitpartbjybiifft, Suntctiam 

Compofitaa Fuga,Lucifuga,i^m 

liecl>t fcbciub* uelLucifugus, alias 

l^ucernarius. Solifuga, ^oitneit 

fcbeu'cI^K* 

Fulci09is,quartd(Conius;ationis,9c^ 
vnbcrfluQ/feflt'ge, Sufflilcioidem, 

Fulcimcn,uel Fuldmcntum. iftitt rni 
Wr^^^»ff«m!74(lW«a' rulcrum, 
Sin F V 

ft tVt Cp^nbckfy^Utbd^^flolU txxltu/ 

ra idem quodfuldmen* 

Fulgeo, csj^cb (c^jcwt/gli^erulgor, 

Itin Qianii^/fci}cin. Fuigtdus,a,um, 

e^cl^eirtbatvglti^ctrig/Ijdl. Fulgur, 

^ct bUQ/)rctret;le]^c^.t^uIgurac,K65 

bU^t* FuIguratum,iD<>8vombU5 

ct>^cvfitaibtthttift* Fulguracor, 

l&ttibltQget. Copo* Affulgeoj^d) 

rct>€tn l?erj^.ConfuIgeo,3c!) fcbeth 

gan^.Effulgco, ^fd^fc^cinlKrfuir/ 

Rcfulgco, JcbwiO^tglatt^c/oWHJc 

r<:!>em !>crfuir*Pr3efuIgco,3c^ fc^^em 

faft/kicl)tvot* 

f ulica, ^ml>rtgJg4n^oDci:&4tt<^ci: 

Fuligo, R<ig» Fuliginofus,a, uin, 

f^ullo,onis,ftut W4trfer / ttcy^elr|cl'l*i 
berer. Fullonia, ^icx»lt\dicvfnnft^ 

f\xlmcn,^ctftvaU fulmino,as,5clj 
fA}\aimxtt>cmiitaU FuUiiinat,ig5 
fc^Icd?t» Fulminatus, a,um, Vcm 

Fuluus, a,um,€rotetgfl!b/Icbet:frtfb* 

FumLis,Kaiicl?«Fumofus,a,um5K4« 

(^^ig.Fumofi^ imagines, IBin alt gei 

^amcivoDcr ein oat &4 man ts^n ivcttt 
r4ucl?«t. Infumibulum, ^tit femct/ 
fld;)Ut/vand)lo<i),Naris idemFumo 
as,5d?rewd?e/gibemraiKl?. Infu/ 
ino,as,pcn.pro* Jd? mac^ Wggcti 
4m raud^.lnfumaca caro,5^tgen/oj5 
getreiid^tflaTd? . Fumigo, as^Suffu/ 
migOjid; bcreii4>e/ritl>en:c«4?e*Fu 
miganoj^inbctewd^ttiig^ >F V 90 gam, cinwecff »c^*Pr3etcrca,i6iit 
fadf ot>er &efcl[;e*FundibuIari} ddFu/ 
ditorcs,3K>iemitrd?littgettfa[ege«. 

Fiuidi,orum,fti'n(latt Jtalic. Vnde 
Fundanus, 

Fundo,as,3<t> fcfTige/fe^ f^ciflT* F«n/ 
dare m(xnia,bte flatt mauvcn bato 
en/o^evf^(ligcnFundamcn, SdFun 
damcntu, *m ginitt^ fejle /pfvAmct. 
lacio fundamcniUj^d? Icg^a^ p^l 
meitt. Effiindarc, Vp pfWmenr augl 
rcutten* 

lFundo,is, 3kl?geiig/i*4>rpteyeattff; 
Fundereuerba,KctH:n.Fundcreexy 
crdrum, *mfriegst>«$taibeirf(^U« 
getiFundere prcccs, jbitten* Fundc 
re uicam uel antma, Btetrben* apud 
Poecas.Fundere fe ad amn<m,^ic^ 
bef l>emflii(? nit>et:kg^ o^itftiaXi. 
€tFundito,frequent^ ;jd)gtcgol>et 
f<^ti't bcrau^ em(riglidj?»HincFufor 
igm gie(fer»Fufor (ormentari^,fttit 
bud^flcngtefler. Fufor pocularius, 
i(6mf antengtefTer* EtFufori*, a,u, 
ID as ^il gteffen gei><5tt* Ars fuforia^ 
^tw*fimfl$ilgtc(fett*Et Vas fuforiir, 
ltmgic^gej3?i«JtcFufilis,e, «fwf 
ftg/o^crgcgof|ett« Fufimaduerbiu^ 
^tt^gefp^ey ttget nadj? ^er ! Ang.Co/ 
poll. A mindo,5d> gcil^ i)cx^fi,Co^ 
fundo, yd? fd?Mi58 jfifammeit/ mi9 
fdjle/bettr&b/mod? jfi f<^aul>cn.Co/ 
fufio^Vermtfc^uttg/bctrtoitg. Cir/ 
cumfundo, yd? vtifgeiifj/viflfc^wtte P V 

Arbor dimindic r^tao%, EiTundo, 
34^ geil^ attf*tffund<rcuirus,M'e 

(^ctfv^^Eflfuridere in (inum, IDt'e 
mcf ittittg t>nn^ wdleti gan^ltc^ ^ff? 
ttai*Ic;> Eflfundcre dicimusea,qu3e 
lubito^SC itiordinace uel loquimur, 
MflCcribimus, XCc^s wixfdi^tuWvni 

r<^te]^bett* Infundo, 9c^ gctt^ettf* 
ln(tipdibu!tim,fti'n l:r&<:l^ter.Oflrun 
AOy'S6) vmgdl^/verDuticfle/be^ecf c 
Pfrfundo, 5<^ ttirdS^fleag/ bcfcj^ii t* 
Pcrfundere lotio, lITtt b)»ni$ bc^ 
W^attett^Profiindo, J^^ geil^ rtug* 
Profvinderc fubftandam , t^tngiH 
vertbilti vtttiQli4;.Refundo,9<f) wii 
^r^te/o^et tn44;svCs^ gotiQ/fpcy 
f>4r4U^«Sufiundo, jfdt^fcbMtt/olHic 
fleiif^ vnDer* Suffundcre (rigidam, 
3knbe9cn«fr(fnSufIund€re, £egiiiT^ 
|cn/ein0ie(|<n. Transfunio , ^d^ 
0€tlg von et'm ott t'n tin an^x&&m 
nem iaudem in celibenrcr cransfun/ 
dam, ;yc^ tPtUgem ailed lob atiff 
bid)le0ett* 

Funduni, Iter bot>en i:n et'm gefd^ttrt* 
o^er4n^telt^t'ngcn ^i^9bolt|iSera 
in (tindoparitmoniayfts t^ ^i$ fpat 
crfl am bo^en fiinM'g fet'n^Hinc pro 
ftindus, a,uni , ^teff < Profundicas, 
Cteffe, 

Fundus,€ifn0degetigilt aoffert^^lb 
^ ftattidntt^X ^b8/et'nbftnl,A)?an; 
fi4n/^dfei:pba;mi>n« P V 

Fuii88r,erf$ , >> bt^ticf^ obet vet* 
n^aket'n ampler utigor confulaciTy 
3cb btftbargermeyilrt:* Fungor iii/ 
M, Jcb Iftb; f tc, 3cb voUett^e.Hinc 
funcftos uita dicimus , j^tc gef^oib^ 
jie«Fun<fli*o, itin <>mpt. Uf Uingor> 
3cb n4>t auf /macb e«t ctib/unrb er 
le^tget* Dcfun(fcus pcricutts,|(ei: 
von^en geuatUgfeftett erl^^ttfl* 

Fungus, ^tnpftfferltng/otH^rfunfl 
atiDerley fcbwam .Mctapho ♦ |>oll/ 
vmietr(lent>tg* Fungorus , a, um> 
^cbivAmecbrtjg/ lucfe tFungofitas, 
Qlcbwatntfeyt/ftic^e. 

Funis,K(linfeyl/cot^el/^4)niSl:•Funic^/ 
lus dimi *Funale, ^6il^erQAva4>s$ 
f crQ«Funalis,e,S)ad $il eim fef I ge^ 
b<$U*Funambulus,£tttTe]rt gmger* 

Funus, eriSj^tnteycb/a'nlqrcbttol; 
guttg.frero, ^er roDr«Funcrfus,a, 
um,X>rt« jd ^er teycb geb^^t.Funf/ 
ralis,e,id<m,ltcm,funcbris,e,Func 
brisorado. €i'it rcb ^tiew<^nvotttf 
Icjrcb tbtSt* Funcftus, funefta, fune/ 
Aum, {>a6 mt'r e^necleycb beflcdt 
tfl/tH^tfamlub/o^er ^45 man $& ^cc 
kycb baaticbt. Funefta arbor, §tin 
€f pte^batim/ ben man fu r ^) bau^ 
(Idt^aet'nleycb t'nt'(l.runeftum bd 
lum,ftt'n t^bdtc|)er PrtVg.Funcfio, 
as, 31 cb bef kd*e mit dnec leycbe/ o^ 
ifebvenvunb. Funero^as , pcnuhi* 
cor*5cbbegr4b. 

Fur,genc«com,^t'nM'eb«Fur etia pro 
feruo, ;Sl^r ein fnecb^ Bifur & Tri/ 
&ir»<Cin <r9M'eb«FuraX)9t&lifg/b^^ F V 

fifl^JFuractras, lC>t'ebtf4?e/bt'ct>er<^ 
Furacireradu^b* )t>tebifc^?JFur6r, 
aris, "JdffiUc/ftyUfurunculusii/ 
fni.S^mflef n6 Dteblttt* Itc furuncu/ 
fus,ciinftcyn8 {pi^igs bl&terb'n/ocf 

fprfttflt^FurciT, Utin tfitbff aUVurtii 
faccrc,fl4I^Furra in plurMcbtud^f 
l>ilrerc]^*CeIari uult fua fiirtaVen^, 
pic VctMs wH it f}htcf/ CIS eebnic^ 

Oell»ng*Fuitiuus,a ,um , <9e(tolcn» 
Furduapecuma, iSiflcligcltJpurti 
uus,ige^t<^JFunim aducrb«f^et'in 

Furca, ftin gdb«I/fUtrfc»FuraiIa 8C 
furdlladimiifttii t;}iWQabd*¥vHrd^ 
liSypenxor.ftin imfl^abel/fUrcfe. 
Furdfcr, UtinxhfAt\^htiQctfmd)U 
Trifurdfavfttn groflVr vbebbitT^ 

rittfiir, iEPaftfcb/f IcyfFurfiirttis, a,i!, 
Slle]^ed[^n'gFurfiireus panis,3llle]^^ 
ccbtt'g baor* Ire, furfures, alias Por?* 
"go , <4iiptfdi?6pIm/bamo» ^4a 

Turo,is , J^wiwtohc von ^otn/iVI^ 
bfti tmfttimjs«Furor>Xt&tt^e)t/\>ti 
(tnnt'gft7t.lce furor, bcv^^ng t»e^ 
gent&rs/tnttc^et'ng^tU'dE^ ftafft/c6 
Atibl^ful^S Funo,as, ^f^) tttacb wft 
tif0^6)m'0Furiatus,a,{i,Sil tvfttt'g^ 
fq^tbeivegr«^urioru8,a, {i,Tit|ln5 
m'0/eatib(^c^ttg«Furibimdus, a,u^ 
Xaftw&Uf^mttUftMVuTixy ^it 
t3lt(it^lpn(ltoiitjSfqfWM^i^vb<f F V 8t 

iBumenides , Piifx 8C Brinnycv 
Suntautifrres, &finguntur aptidin 
{:ros habttarf ,ac faces fcelefiibus im 
tnitrere,ie0 (tnM'renbter/vnbbt^^i 
te bife poaenAi>u ficifn i$ fydkwcnif 
vitbben }a(ler^4ffh'gat/ bit'nnotbc 
f^<neni[h8biil^f^<»flcn»Qiii3ru ncn^ 
mina, Ale<flo,Megafra,Tifiphon^ 

Furnus, IgCnbA^^^Praelurniu, ]D^ 
oMo<i;tFurnaceus,a,u,lt^^^ bism 
b<{d^offm gch<$)t Fumaria,eui 
btotbAdt;enti*K€, Fumaria,jD48 0e 
iveth^obet battbA'ertmg beiB b4.^# 
enstFurnariam cxerccre, ATi^ ba^$ 
tn^Ucha^ofatTcAitj^fytn fk^ b«f 
tt^etben/oi^ncrl.Infurnibulii, jSjtiltt 
bt^tfi^UfftUMkt f^nfd/ta mit 
man bas bt0tinfd)0i^* 

Furnus,a,uin,€ki^4irQ/bimdSef. 

tukim^ft(npt€f^i^iiiabdi$vif4^ 
ct/etn0eite^eiiiYnf4;ergerr.fbrdnu/ 
U^itinfliptBffxiiinAiittfirffiill^h^ 
n^/g&bddit* 

Furcus,a,ufn,l5irAiifi/f(|^«9M^* 

Fufus,nbnkn,{e€undat dcduiadonia^ 
1tinf\;fftibd4\pyV€. 

Fuftis, ||^tln(lecfy fl4it0«Iu(luaHuni^ 
ftifnrc^labiti^itirrfhc&m ud idem 
quod (u(hs«Fii(iigQya$^pc.pro4(^ 
fiplnhtniitfttdm* 

Futio,is,^O^f (tuff /obit M) tinh 
mff* &Effudo,^d^ ubvnbefinmtf 
vnwefffkkhfi^^ fl4Ppere/ blober^ 
h(ttauff. Futilis,c,t(6im'^Mbc# 
|^&b«Ec homo fiitOity Vtn rUrp^ C A 

^cnma^. f urilitas, M.cfd^tfcxti$y 
f evr/ vnbcl>&l>tgtcyt«Futiliccr, Vn^y 

Futo,as,no admodum cftinufu.Scd 
MComp.Confuco ,as,pe. prod, Jd) 
fd?iltc/vcn»ii;(fe.1Refuto, ide, i>Dct: 
id) r4>ilr wiDecHindConfutario, 8C 
JRcFutario, €tii vetrwetfFuttg/rc^eb 
liiittg,. Vide fiipraConfufo. 

IN CIPIENTIA 

[Aba,iKt'nft4ttm<Er4{t' 
J i3^^ 
|'CIabaliim,ftm flatt tfn 

JCabalus, p«*prod,tiii 

€abata, peuulriiTia.cor.tirt fcf^ifffef* 

Gabii,oru(Ti,phiral.ramum,4^m(l4t 
Iraliae^VndeGabinus, penul.pro, 

GadcSj^in ^n|el nit wcft von ^ifp4 
ttta/^4nn oer tempcl ^ermltd tfi ^ 
»?e^cn/tm^^te wniimptcrt feiil igec 
ciil^» Vn Gaditan^, a, il, I>j &»trtt(| 
tfftJEt Gaddir^ *ttt jiatt m t«r ^rtfel 

ISaziCCSyf^nedelflcyn. alias aerires, 
!bcn m4n tnDct: ^xk^ncft ftn^t• 

Galicf}ophagt,penuI. cor.Vv^lcfenutt 
^cvtt>t'4.tnii! {5 mtld) geleben.ke, Ga 
|a(fiopotae,pc.pro*t Wild) fattflTen 

Galatia. ^itinUnrytfdbaffi in^cmmin 
t>j^ 3lfif4/ftofl 4tt €app^^ciam vti 
J5tt!>y«w. alias Sallogr^cia. \nsk 
C A 

<ft frtrtct piXvA c\n bticfC $:fd^xibm 
|)4t.criaiTi G illogroed didu 
Galba,^m bolott?Mrmhfi. 
palbanus, pe.cor. ud fialbaniT^iti 
b^irij otJ^ttmi/Dj inertia xfizcbi^t 
an ei'itt cjc)leiit>/tt>ie ferula ijl.Ite Gal 
b4na,i^mxpcvct> Oi5t»eybifcl) HciO# 
Galbimis,a,um, pc.pro, VOcid)/QdU 
Gaibint mores » ^cyk vn^ii^ti^i 
fittcn. 
Galca,^tn I>elrtt.GalearuSy ayum,0c 

belmt. 
CaIena,f-ariaJPluiobaga, itinbUf 

vtmbfylbcraber*^ 

Galenus,penul.prod.1fember5mptei: 

axt^tvon petg4mdbcc (tatt Afiae^, 

Gal€rus,pe.pro.J6inb^t/p4rct.frena, 

gcmac^et b^^^i^^o:^ ficembb b^ar.Ga 

lericuluSydimi . alias cappiliamentii 

Gakfus^pe. p. an flnf8bcvX,atH^^ 

Galilasa, ^in\ant>tfd)afft Paleftinjf. 

butrd) YPefcbc i5 fhtfs yo2ban fUUfiu 

Et eft dupIex.^uperior Galilaea,ali/ 

as Galilxa gentium, ^^0 an tsrtt 

berg Aittlibantttn fto^t/ba bet 501 

b.m entfpit'ngt. Inferior.6alilxa» 

^avin Oct fee CtbenViOts t'fl.hinc 

Gjlilaeus,a,ii, %imtanS^Kl^n^ 

fcbaffr/^irt^Galifeyer^ 

GMdyHtinQaWSpffcU 

Gallia, <em lan^t inlBntoj^ii/wdch^j 

c» ctHUcf) geter It wirtirt Togata 5C 

tonwrlfc. Tagata alias aRom^mid 

Cifalpin I dicfla, Ipj gati^ Horttbar; 

Cv^/^crQogtb^m ifjeylanbt/ritrtd 

i(9 t^l 9^1; V^^Oi;g^( UnP .Coma/ C A 

ta, alias Transfalpina, 104« g4tt^ 
Sxandhcfycl) mit t»€ nil$Un^ /welcb^ 
ie Watdm 0:$ (0:cnQC feint) t>tc M 

iiteei;Ak7ttt ^ete]rU in ^atboiunfitn/ 
^ m^ii twnnet protuntyoi) ^clpbt^ 
li^,AiiasBracca»Galiia,tn Aqui 
CaniS,gett4nt<auienne. in Cctdcain 
8C Belgiam,de quibus alibi. Hinc 
pallus, a, um, gcntilf, t>a» rtuf? 
#i:4ncfreyc!) ifl» lKm<5allicus, a, 
um,d^(£aliicanus idcm,Gallicaue/ 
(lis, lem Smn^opfcl} f ltjyJ>. Galli/ 
cus morbusy^te ^ritn^ofen^ijallo 
^3Pcia,alias,Gallacia« Vide fupra 
Caltatia .Galiaa,l6tn UnV>tfd)afit 
1Jifprtnl^/^rt^n^ompo(ldl.Gallu/ 
lo,as,& Gallulafco, 3c^? gcwittn 
!)aat4n^crrcbamtn. 
GaUus,<ain pfaff t>cr gottmCybctce/ 
W vcrfdl^mttcn ifl. Vii g;»llarcAnfa 
Hire, )Cnfinms fiiit. dc Gallus, <6m 
flttfsPhrigiop.Gallus itc, ftinh<tn/ 
«^er ^ttcfdL Difcriminis caufajGal/ 
lus galtf nacfus.& Gailina,cm \)cnn/ 
t^^n, Vnd^allinaceus, a, u m , JD^5 
von (jcnrtcttiJI.Ouum Gallinaccu, 
Riff l)cnncney,LacCaIiinacerf,^iit 
fel^am fofllict? Mug / gro0 glud* 
»nn^ t^yd)titnib.Gallicinium,3DrtS 
bnttcn fi i)(»^n«Quarra caftrcnfis ui/ 
gtlia.Gallinarius, l^m lycnncn pfici 
jer.Gallinaria , feinbcnitm pfic^c^ 
rm«fcem ,€m Jnfcl in mari tigu/ 
(iico.Gallinariii , jjin J^ftncr ^rtw§/ € A 8a Gammarus,penui, cor.*ftt tbictir<< 

cm frcbff*uel potius, i^Ad ivu:cui 
ftcb^ ncnnau 
Gammonides,pcnuItim3^prod.*i*it 
tPtttiD^y ^cn/^4tnit iiwti Den cfta \)€C 

^amos, Latine nuptix , igod)$cy V 
bJ4tttfd?afft. Vnde Agamos,Dig« 
mos.De quibus alibi. 

Cancum, d^«Canca, x, Stin gemettt 
fnd)cn / f^kmmctt)<tn^ / ftawcM 
|>»m^.fianco,onis, <ttnUct»crltd^es 
vnnui^et: b^ret/fd^ietittner tc 

Ganges, Itinflafs Indi r / vaft gtof . 
VndcGangcricus,a,um, JD40 ^snt 

Gangr a:na, 4FattI(Icvrd;» 

Gammedes, penurtima produ<fta, 
ftin bupfd^cr Fnab/Dcs icnigs vott 
Jptoux {C%n/xcdd)cn Jupiter $i1 eym 
^i^d^^icnel; rnD einfd^cncl-'gcmacbt* 

Cannio,is, quarcae coniugacionts^ 
yd) bclVobct fdt)xcf wiccin fttd)s/ 
cber i<^ mutmkn* ©ggannire^^fi 
^ic otcn tutnctu oDbetru'idabellcn. 
f nde Gannicus, $tin bcilang^muvm 
len. 

Ganza, Germanfcum uocabiiluniy 

Garamantcs, Volcfci: in Lybia. 
Carganus, pcnuhima produ(fta,itiii 

berg in Apulia. I^unc mons fandi 

Angtlidieirur. 
Cargara, pcnulti .cor .I6in fpit^ Dc« 

bergdldx in Phrygia,vnDein |latl 

^>ivt<ey tin fuigu .Gargarus* 

X X GargarizOy G A 

I3argari20,as, yd) U^&cif4ug/gt>w 

Carrio,is, J^f<!^wci$c/t^conweigi 
li4;/blobcre ^cirrtu^. VndcGarritus 
TI^Uppctl}CfU Ec Qarrulus , i&ui 
fct)YX>&^t/^U^ppet:er* Clatrulapica, 

G^flximargia,^r4f}igrei:t, 

Gaudeo,cs,3fd> fcew miL4;| /mi'rbbelii 
fhget* Simile gaudecfitnili^ <9(etdt^s 
tflget:nbet'afn^nt>et:« Adolefccnda 
^[audetlibmace, JDifc mg^t b^t geot 
fireil^ef t6audere in fmu, 35^ l>n (e( 
Iber freiln^en xH wtrm<5gig fetn*Gair/ 
decdQcori, HE^cI^^ft^^ gem(ereti« 
Congaudco,3fcl^ prew in^d^ )ilm^« 
Gauduuni»i^(>ei3i^if(|^efteti&« 

<3aa(ape,ncumim,&Gaufapafoem^ 

featm^fbQett'(l/^rg*EcGaurapi 
.na,pen«cor«Ktni9iAttei: Hev^• 
Gaza^lteic^mb/eiQnfd^^QSftem Ga/ 
M^itinitattinpakfiim^, Vn Gv 
a{us,a,(i,8CarbsPcrCf, S^fl^tiii 
pecfi^«ViiGazetiats,a,u,;^$ D4t^ 
«ti^ t*ft.Ga«>phyladti ^ fc^aijf 4 

6cbefina,4h^0ebiLcgtYi St^mdhxidy 

pAeing^xacikn/^atinndnpU^/an 
V9dd)em num Ui (ct^Imen bcynrcnb 

lemgef&ret. EcperMecaph* 3D4s 
^tt^et:x>e^:^4wptcrl/W<bl&fKa|^ C E 

GelafiQuSjitm g<t»dto/ cJ em geiecl?^ 
ter m^dS^et^kem (Bdafini, IDie wit>e 
ten jceit bie wit cm^erfe fo wtc la4?S 

Qdoniypcnypro*X>Si(Xinnecyti}ia/ 
nunc ficC3e,ud Tartar i, jDie %att^ 

Gdu,K4lteo^erey(f.VndcGclidus, 
a,um,K4lt.Ec Gelabiiisje, 0efvei/; 
tigitctn Gclafco, is, Jd) gefttit.Ec 
GongeIaCco,GeIo,as,idem» Vnde 
Congcio, 'id) ^cfiux/o^t id^ m^ 
gefciitrett* 

Gemim,3rtt7e(tttg«EcproDuo, $ii)t! 
p»tn* Trigcmini uel Tcrg<mini , 
iDaey itttg/&u^« Sic Quatergeaiinf^ 
lOtetfc Caftor ^>n^ Pollux,xi;»ei:t>ett 
Cemiim'ge^'fleniremGemtnus de 
us, JDec got ^4titi5/ ^e1: ^e]^ anclt^ 
b^t*6emellus>a>um>dimi,kt Gemi 
no,as,54^ ^W€ff(Atigi.VndtCon/ 
gemino,& Ingcmino idem* 

Gemma, I6intrte4iig/btt>m.6igeni/ 
mis furculus, Kt'n tibfwaa/ t^os 
)tpef gii^ vitb 4iiget) ^at.Trigem 
mis, jJD^ btcf glef iclt> tmb mig^W* 
Gemmare,jDife migett (>arfi(r Uf{ett« 
Indc €remma(cere* Vices gemmafce 
reindpiunt, jpler&bett^ebenattMbe 
4iigmr<|Kef|eif ^^Utc^exfUt laflen. 
Gemmafisntficaccdam Kifnebdge 
^itt Atem rios^l&tn blibuXjIemma 
la,dimf« Vnde<?emmofus,a,um^ 
X>oU^ jicfie(n$£t Gemmatus,a^ 
tiiii,i|Ytt ebd g^fhgfn ge$tei:et« 
Gemo,t$, ydi^fk^ffi^/i^gibdnbo^ 
9911 ^w^ng* flauflrumgemid^ir G E 

iii€re,feein Flcre,tVej?nert.!ngcmo, 
pcn^cor^ Jd) fetfffecf^^fl* HincGe/ 
mttus, ^in (eufl%* H^emibundus, a, 

inonij gradus idem« 
GcfiZf$tinaui^cdtd.ltcmb(t8vn^v 

ptn ^tigeit t'lVbt'^ b^bttt t>d btc \)a(tt 

ics batts <tn\}€btna\i3Ls Mala» 
Ge|iauius,a,um,^r4flt5»Gulofus. 
Ge^ealogia, itt^ilimsbct Qzbuvt/ 

virt) l>eif ummens / ot>ct ftammcns* 
Gcncarcha » J^cc vii^bct Oes ge > 

G€nero,as,5di^ gebiet. Vndc genera/ 
liOyftingebimttgJcemGenus, etti 

ncre Andria* ^et: gebuitobct: ^et^ 
ftimmens mi0 OXtibzo. Genus,|^4tf 
ober / b4):tittbet vA begnffm ivetbe • 
yc Animal, itin tfyUt* Genus eft, 
i><iiEabei:»>et:b^begt:iffenc^ tnenfdt^/ 
bet ftfe(/i9olff'pf^bacGenus,^tH 
•g4ttimg»uc Alcerius generis, ifyaut 
4)nbci:erg4tmng.Aliud genus uicoe, 
^ittt anber foxm obetrg^tmng bes le 
)>ett6«5Cid genus honiinuni,JPed^ 
m^ttr4Kt»*HincOnimgenus,a,un[i, 
^MUa%.Muldgenus,Vdei:(ey«Aiic 
ntgena, Ctttd^embbettgefcl^led^ts 
l^rlh^mnuiu Indigena,gene«coni/ 
munis, ititAittbifd} / mtfrembb* 
jBcGenerofus,a,uni,l6bel/etn8 g&t^ 
}ciitK^;((inttmn9/«^l£KbP¥cn/bfip( « 8 S5 

fer/m^nIi*c^«Gcnerofita8,2tbette^. 
Gcneralis,«, ^aibegnffig/gemefii. 
Generaum,aduerbiuiTi, lDutc(^4Ue 
gercJ)kcbt/obbct vber^l/sen^U'c^, 
iccm,Gsner,i^m bodjtcrman* Pro/ 
gcner, f^ins frint^s tfocfytcxtnann, 
Auus utl Aiiia habct progenerum, 
Compo^Congencro, 7d>ftlg$il« 
Degenero, Jc% fcbl^g 4w(? bem gw 
rcbUcl7t/obet:^rl:»Dcgener,lPtKbcf/ 
vnftrtig/fcblecl^t. lngcnero,34?gc5 
b&r etn*Nacura nobis amorem no/ 
ftriingencrduit, ^icnatntbatvns 
vnfet felbtf lub angebozn^ Progenc 
>'o,94> gebi^i: wetter/ 1'4) mc^n b^s 
aefdt^kc^t^ Vnde*Vogemes,jEmgc 
rcbtect>t/$iici)t b^a gebo^n ift^Tuz 
progenics^JO^ bu gebom f^aft/ em 
ge^uc^t. R«genero,3c|> geb&i: wfiJ, 

Genefar, 8c<&nefareth,e,produ<fb, 
tkih ^ t'tt (SiM^a* sdias Lacus T i 
beriadis, ^ntci}T»dcbmb€t'yot» 
b4n9eti^i/b^mnbiLeft&ttC<bm4s 
C^pemaum/Cfm'clKS ^ JM^f^i^ 
b^uJtgenb* 

G€nefis,lanne Generatio,<£^ebemns 
obet:gebtict«Naduitas, Genahliu» 
nacaliSy^etgebtirtstag* EtDeus 
nupciaru,Genechlta,Nacalitia, p% 
fiftvibcQendnuff bes gebmts tag*, 
plura.cant«Genethliaais, itinwax^ 
f^get 4tig ^an geburts taf^ Alias 
Chaldxus* Item Genechitaconcar/ 
men, Ainfix&b^^d)t^^9f^mt4 

6enimeii,ecni(ali8,Cenicor,oCCtVi/ 
dcGigno^ Cenius, 4bct &ctt ^ct nAUix / o^ct fit 

bimtiQEt iierercs afiignab^ncuni/ 
cuiqiic duos<jenios, bonum 8C ma 
lum, criam locis, t^icMtmbabcnt 
dm iitU^cn tncnf^A^m ^wtnnatuti 
Itc^c go tt c^it cftgel /otfct gcifi/ jil^e 
bcit/«}«dS; dm icgHi<i}cn ctt / dn Quttl 
vnb dn b6(cn, Vndc fropitio ^c/ 
f\io narus dicitur, fccr j»1 ciitcrgfwcf 
lid;ctt (Tun^geboten ifl.'Siniftro ge/ 
nio, Vttfllucflid;* Indulgcrc gcnio, 
jDcin v»oUttfl/vfif dnfcd^tunctcn na^ 
Icbe.DcFraudaregenium, iibb^u^) 
rt^n t>cnbtgietN:ii/^iinM*gfcin» Ge 

bon. Gcnialis lecfrus, it>a5b:aut 
bctb. f rem, ^as 51I woUwftgctitfyge 
ifljGcnialis hycms, ^cvwmtcirDcc 

nialishomo, ieiniroU»Ptgcr/t>ep 
^cxn eaflimsh<tlu 
Cens, <Jin volcf. Irem«r« gefd?k*t» 
Vndc GcnriIc8,!C>i<d^» gcfd^Ud^w 
ft'^itifcn vtiO ttamtnerts fciti/ oDcr eiit 
gtac^cn namcit l^^bcit. Ad agnacos 
& gentiles ffi deduccndus, t*rouer/ 
bum, ^r iflrnftnmg. Varro» Et 
Genti'cs, le, IDaa dn$ Qcfd}Ud)t6 1 
cr gen vnnb jilgcbo^Jg i|^» Prxreren , 
Gcntiks SCGenteSjJDictJcybctt.Ge 
Cilirius,a,um, it^rtscms gefd;U*4?t5 
lit fltn^ci- ot>cr eygcn i|l. Gentilitium 
nomcn, 4Detr eygen nitm cm5 gc^ 
fd;ied7r^«GenciIiua infignia,^c6 ge 
fo^Ud^rs tr<:pen* €cnDlita«, Vil« 
tt;^avfd?!cd?r(»« C B 

SentlaM- ^ntj^an /Radix eft, 
Ccnu,8>40Frtyc/fnu. Geniculum diV 
minut* ltemGenicuIum,tDevfito^ 
oDet glcyd? axSrdm flcttgel/ ocJ l>alnv 
|)almfno^• VndeGcnicularus,a,ii, 
^as ftiobcd?tig i(l,CtGeniculajim 
aducrb.jDwrc^j X>it^noX>iXK. ingemcu 
lor,aris,5d; bftgc ^ie f itii. 
Genua, S>t':f^rttr€>cna»?mLiguria# 
Vndc GenuenfiSjC, 15 m KS^enucfcr* 
Genuinus, a, urn, ITatwrlicl;/rtftgeJ 
boitt/cf gen. ipcnuinus fermo, iDi'c 
natvIrli4?l:c^o^erfpl»ld?. Gcnuini, 
ctiam figntficant,^ie ftod'^een/l^m^ 
^erflcn brtd'jcen. ViKjcnuino mor 
dcrc, &: Senuinum infigere, ige]pm| 
lid? Uflercn/iibcl rcbcn. 
Gcodartes,pen.pro,'<6i'nerbttt'd|? teyf 
Uv. Geod£ticus,a,um, lDf?8 Oarjil 
geboat. 
Geographus, ^inetbtttd^bcfd^tei^ 
ber.<5eographia,^r^e befdjieibilg 
Ceoniantes, i^^lnn>4rf&gcrattg^el: 
er^en.Geomantia,penuIa.pro• t>ic 
felbtgwrtrfjiTgttng. 
Ceometra,pen.cor. $t'rtcrbm'd?mef 
fct. Geometria,itTc(Twng ^^Ter^clT♦ 
CcorgUS,lati,CoJonus uel Agricola, 
jitin arfet bawcr / mcycr / b^rirman. 
Georgia, J>ie ^rfcrbrtwnng. Geor^ 
gica,oru, |fic bmg t>tc jil Dcm adViri 
bAtr/obetba«?aB b^nNwcrcf gcb^* 
rcnijeorgius idem quodi3olonus« 
iEtn bowman* 
Ccrniania, S»jCeutrd» lanb^Germa/ 
nu sCin tewtfcJ^cViEi Cermanicuf i Gcriiianicus(S)ccanus, X>j tCcittjcl) 
incct,JtcmGermanicus,a,um,l^^s 
t'ti Cetttfcl) l4tt^ Prtegct /oDci: &a w iti 
l^ifto Wirt. Gccraanicani imlites, 
iDic frtcgs levit/Me Mc Konurins 
Ccurfd? lanD b24ttd?te .Gcrmanus, 
3,ura,Cigntficar caam, voit cim Icib/ 
OJJnatwclu^.Gennanus f rater, lii^iil 
|abUd;ct:tt<Ui4vhd;etbrftc5.Germa/ 
na uirtus, JDt'e v^»)t an^cbo^n tuctcnt 

Germen^ ttin jwei^fpiofe* VnGer/ 
mino,as,5cb fpi-o^ bcvfav.Conger 
inino,3d; w»id?(? ji1timl/oi5 jil frttn^ 
Wim. ''Egcrmino, 3C f^rogermino, 
t)d? i»acl?(|o5 fptogwdterlKrau^ 

Cao, Jd^trrtg. Item ^d? tricot ait(|/ 
^erwaUe.Gcrcrebelluin, 9tin t'licg 
f^rcti. Gerercncgotium, 15m Qc^ 
fd)cfft <tiigrid>tett,ldeiii quod con/ 
fic€re.Q;jafi rcbcncgefta. 't'erenr. 
<f^kt'd> al6 ob fv ^tc fad? ivol ait^ gc 
rid^t.Sertreucftcs, ]^levt»ctr antral 
f^m* A nnulum gcrit in digito^ <6c 
tregr an trittg amfin^ctXkrcrc uicc 
alcerius, l^tncfianbcrcitverfelKtttH 
(etmampt, f n finu gcrerc. ^n Dent 
M^ tragen.Ec per Mctaph.'KPalt 
lUbcnn»cvt*t\;}Altcn.G€rerc confu/ 
latum, !Des btuget:tna|ler$ ampt 
l^etwaUcrt.Geritconrulem^ %^t i(l 
bargeoncijlcr.Gerprc morcm, Vfit 
fftr«i/g<l>oi'd?en. Qjoinod^fes;^/ 
fit c* Wu lebt ci'/wic b^rlt or |td;cTur 
piterftgeiTirjSBr b ttfid)^c^»tn^tlid> Jrett/gcfd^i'd^tert.Gcrulus, ^iit tregct/ 
tragcr. €tGeftus,us,i5ingcbeiJ># 
a quo Gcfticulor, aris, Jd? tccib gc^ 
bcibcrt, Gefticulan manibus, Jnit 
Den bcn^cn julcn / obbct gcbcr^cnrf 
Gefticulator, ftinQitndWt/boifcn 
tmbcr. Gefticulario, Jj^offanhbug. 
Gefticularius, a, ujn, ^^d^tl^ent 
boffcn wcvdH gcb^rt. Gcftuofus, a, 
urn, I5o(ri0/rol gcbcrben.Geftam c, 
atin f Icyt) /waffm/otKtfanftetwas 
t^ae gctragcn wivt* Item Gefto, as, 
&Geflito,frequcnta.3d) ttag ftcts 
Geftatio, itin rragung/Abttng/ fo cy 
nee fid; trrtgcnUgt Geftatorius, a, 
um, |^4d$ittra0cn0eb«$)t.Ge{lato 
ria ftlla,^in ttag Mil Ei Geftat o/ 
rium fubftant. 9tin fcffcV ipcfsbat/ 
c^ct: bet gleid^cn batin man getrag^ 
pput.Geftatoriiipenfile, i5tnl)ang5 
isnDctrir^gc* Ptlencum alias. Item 
Geftio,5dj $eig an mit gtbttbm/id^ 
ftcacc mtd). Item ;}(^ begerOmnes 
letitiagei^iunt, ^fte^cfgcnallfrcto 
an mit gebetbcn5Coiiipori.a Gero» 
A ggero,peii*cc>r, 5d> trag fKtbcf. 
Vnck ^ggcr>Vidca!ibi.Congcro» 
5<^ trag j5 famm/id) t>auffc/id^ ni^ 
fti, Congercr<opcs,«cijc^ttimb ja 
fame tragim« Congero'c in altquent 
conuicia, ilttmat f<!^km/ltflttm,Co 
gcrerc nidum, l(tn ne(l madden. Vn 
de Congeries, l^^n^iiramcnbanfriP 
tmg« Digero, 5d^oibne/(ei^ineiit 
oi&nnngcntfd;eith(* Ikcmyd^bcwc/ 
HincOigcftio, Jpfc ^iivwtg.f gcr Oo C E 

yd) Hr4g iaii^anff/id) thf^mdnti^fti 
tttrflft.Ingcro, 5<^ (log dn/id) ttim 
Qthindn sJngtffit &inmaginrum, 
Utt (>4t fid) in ^en giwak vtt^ obet^ 
f eyt getruti^ett/geflt'^ Jngerere pu/ 
gnoSjlWi fcUftm rd?Uben*Progc> 
ro,;J4> tr^g wciV ol>cr ^Cttaug^Rf / 
gcro, Jd^ tr<jg t»t^2nimb/ot>et l)xm 
^etrfi4^♦Itc, 34? fd^ieb <JilfF/td? f OQc/ 
fpej^e/gtb tvtbcmmb. Reg<re conui> 
tium , XCtt>erumb lefleren. Suggf/ 
'o, jkt?r4?eMbtmtw/i'4;rci'dt?t>ar/ 
cbeirgi'b.ftem,2rcl; blrt(f c^n.Suggo 
rcrc tcla,pfht bancict^im . Suggcrc/ 
re fumptus, j^en f off eh batgcbm/ 
fUrPrecfcrt* Vndc Suggefhis,us,u<! 
SuggciHim,l6tn caitQcl/pacbtgjiilf . 
Suggcffio,«1in ^<>r^bu^g/lfn(to^i; 

Geron«lLatin> Scncx,2|fr. Vndc Ge/ 
ronticus,a,um,td€ft,renilis, Tilted) 
t(g* EtGcrOncocom«ron,t^tnalt 
l€oe^^tlg/^a man Me aire cx^cUd}t. 
Item, Gerufium , f^tH vctfamlmg 
^taltm/einvcvfamliUt f^atiflTber 
l^IrctuSenaculum latt'n c* 

CrCitse, €fc(Iod?ten foib ober l?ttrr/ 
fd^an^otb ♦teGcrr^, Vnnii^mUi 
fSm^tingfins btng/ OJJ gefcbwf tj» 
Siculae gerr? prouerb. ef relf eyt/ttur 
P Wg biitg«dcGcrro , onis , «m ttap 
peter /lit^wiQct . Vnde Congcrro 
nesAd)Wi^gfsf€\Un* 

Ceraniam,LanncTympanuin. Igt'n 
fhcattAUn 503 mir etfm rabe/ban'ti mflt C I 

Geryon,6ni8,o,cor, itt'ttWnijgHy/ 
fpanioe gctvefett/trclc^en igercule5 
get^bt t^at.^te f>oe« bid)ti/ ct bab 
bjey l>eiiptar Sel>Abt. Vndc Gcryo>' 
naceus,a,um,^a8 b^eyrleybtcitfl. 

Gcta,ali Js Dad, 3t>ie W<>Ca4?er,Vi/ 
dcfupraDacia, 

^ctuli, penulc.pro*t>^(((etr in Ifiybia^ 
Cetulia.51: lanbtfdxiffu 

<3ibbus,& gibber, l&in l>o8eti>of^» 
Gibbofus, a,uni, igo^ercd^t. 

Gigas,anris,cirt ryfa/em grofle ge(t<jlt 
eifts menrdt^eit. Gigantulus , dirti# 
Ecgiganreus,a,ura, ^as etm tiffetf 
5iigcb<$Jt.Gigantomachia, ^errff 

Giffno,is,gcnui, g^nitu,3f<I) gebfen 
Transfer? cri3adinammata,HDric/ 
tas gignit uarios morbos,Cintf^dfi^ 
eitbeyt baittgt mat\d)€t\iY Standi 
bey ten« &♦ Varias opiniones genulc 
h3ecrentenrJa,|Dttetrp)ud)l)AtrelQ< 
ijm meynuttgcngibeif* Vftdegeni> 
tor.^ittV4trcr«Genitrix,taiitt mill 
ier*Genirura, )Dt'e geb&ruttg/obee 
tncnlid) fanien,Genitalis,f,^a5 gel 
bftng t(>4GcnitaIc (o\umyi>as vat3 
HtUnbtGmtUckmen^lOetscbl^. 
n'gf4men«!Ec genitalia membra, uel 
gcnitales partes, ^t'e(^i)ntm*.Geni 
m€n,pe*cor« idem quod generatio, 
Cfeb&nttig/obetrfrtsd^r^GeninuuSy 
a,um,1^reffrt'g ^ geb&rett* GeninV 
uus eft etil primus cafus apudCrS/ 
maticos a re<flo, alias t^arrius cafu* 
diAu9.1te,GemtuS|a,umy0eboafi» 
Vndii C I 

Vndc Bunt primogcni'tus ,%fcdf erfl 
geboi:m& Vnigcnims, l^mgebom 
Comp^lngigno, y^ girfjiereirt.lrr, 
genicus mos,|Deic Ati^ebp^nftn)(n/ 
genitauiSylD^e angebom nAttidt'4; 
frafftSc ingcniujbie atiQebozn vnt) 

rep d^eJngeniu foil, iDie ^rt t>e8 bo$ 
^ms JngcniofuSya^ umy0]^nre]^4^/ 
^i}g.(ce, lngenuus,a,utn, $i:ef ge^ 
lN>an matiicltc^ t f ngenue log>t>apf^ 
ftrlicl^/w^rlt^; re2>ettJngcnuitas, 
fwf (>cyt/eDelf eyt»t^rogigno,5c|? gc 
In'ei:b4t:fift* hinct'rogcnitorcs, bic 
V0t eiterm£i: Progenies^^^ gebot 

<3iluus,a,um,#4fb* 

Cmgiua,2ranflejrrc^. 

(3ingibcr,3fmber. 

Girgillus,*tHJ>4rpe!v 

(jyams, jKuijrnfel inmariA^eo^ 
vtu5bettebtem4tt Cyctabes nmncv 
ftlcfnvnb m'tv4ft fnid^rbar/b^jrifif 
bife verb^mpten 8cf<^£<tt wucbcnr* 

<31aber , bra , brum, elatt/l^aVon 
|><wr/ber^pflt^GUbellus,a,um,cU/ 
mi^fflabrctum , ftitt vnpm^that 
Oil:. Glabrcfco, is, Jfc^ wiarb fool/ 
0(o<^ir/bte(>oot: fallen mt'rot]#* 

<31aci€S,ietn <[r0«Oadalis, gladaie, 
ii^J^flc^tig.Gladarij^yfitgwctbew^ 

Cl9Citare,<B^dt^uyen ipieetttgoti^^ 

Gladtus,tg6tfdi)t&at/b4gen.GUdio/ 
lus diminutiuuni, ftin bigelftt/ 
boU^ .Gladiator, «ifii.f4)wcrlprd!?^ 
D^t^SladiaconuSy gladiatoria^ gl v G t SI 

di^toHum, JDoa jii bemfc^werkp^d; 
len geb<$)t.Giadiacorio animo,intl 
tniQtgemfrcdl^em gemikSGIadiatu/ 
ra,)btefed)tfun(l«icem Digladior, 

(?lans, dis,«itttmblc/biM?fc/ tmbbct 
glet^^ fhic^t £t ^ans, l^in blcyfti 
gel/btic^fen (^em.kem, jper folbo^ 
f opff on l^m menltc^en glyb. Glan/ 
dula,t>teger<^wul^oc$ weetogim 
fdj^lnnb. alias Torifill^.GIanduliV 

dulofuitf collum , iftin gefi^tvolto 
gec^ol^*<^landifer,a,uiii, itf^lm 

Glandado,l6y(i^leH fomlnng/oi^ mc 
flung miteyc^lot* 
Glarea, penuldma correpca , fti^/ 
fletn(lciinl6t omgeflob bet; ^afTen/' 
cber bes meera .Glareofus, a^ um^ 
»te^e4>tfgfonbe<lbttg, 
Glaucus , a,un[i ,0r4iPb(4w/ f o^eni 
oSg^g? Glaudolus , l^tn pfetb botf 
gtotpfotbtg t|l/eiin gromen.tSlauco 
nia, penuldma produ Aa , fttn on^ 
gen ipec / bobtefeii^te growblotv 
iviLtt/flcm.91aucopis, penul, prod« 
iKtn $ilnom ber €F^ttin Mincruar4 
item,dauais,d[ngoitbe8 meertf* 
Cl^bZyitin ocferfc^olUGlebula diml« 
Gl€jSum,ali^s^ucdnum , OH^ipt* 
CliSyitinxa^XiMsgMOiis^ltinkitK^ 
titg ei;blici(^.^ltrarium > itiiniroQot 
floU/einonbomon r49^$eii<^r« 
Glifco, is, Jd^ vfiitH^f/btUfy t^axfUP 
iO^wix^ffitiixxmt'yi^ beg&r. 

Y Globus Globus, jtirt fi)gclSp3era,W,i6ytt 
?i?0^mlctcrbrtwfflewtocJ vicJ?*Globu 
lus dimi ♦Globofus, a^u,<S>efii3clt 
t:ult^♦<iIobo,as, ^c^ ^aiiffe.Con/ 
globo,pc«cor.54) fit$^ftfamcX2on 
globatiin, igaufp^d^tig/troUedt^ttg* 

Glocio,is,6Cglodto,as,;3cl; g^tjcn/ 
Q<t^f^cn/fd)icf wie em ^cmt, 

i^lomusJ, 6C glomus, cris,^mHiitt 
gclc fa^clt/o^crHttgel faOcit/ocJ t>cc 
gleid^crt t)mg ,Vndc%Glom€ro, as, 
Sd} wicfcl rttt cmHu'gel. Mccapho* 
3d? vaf^mU* Adglomcro,5ci? fa^ 
j^.Conglomcroidcm, 3*d; fiicjjit; 
Otmcn. 

Gloria,<6b J/p^cy ^♦Gloriola diminu/ 
rmum.Gloriorus,gloriofa,gIorio/ 

(am. Inglorius,na,rium,^J)rmi 
lo(?/ vrtet)d / vnbcth<!t}tct , Glorior, 
gloriaris , yd} thim mid? ♦ Gloria/' 
bundus, a, um, C^^ntj riimfid^tig/ 

Glos,^c5 m^ns fd^weflcr^ 

Gloffa, Latinc lingua, S^img.Vnde 
GloiTaepro intcrprerationibus acci 
piuntiir, ;Sui: 4ii^le«(img / ert*I&^ 
tttrtg^GloflTcmaidem ^GloflTemati/ 
cuSyiitinctflhct cins Dmgs/^ug^ 
leger« 

filubo,is,^cl? ^dS?m^e/$cilcl? bic??<tttt 
4b / let? fd?eelc/ crttbc(l<j. Deglubo 
idem . Dcgluberc faliccs,^i^xj>cv^ 
^mfc^^elen. 

Gluma, ftin ^otn biiff^. 

Gluo„is,y4?tmd?v^(fc G N 

Gluten, 86Gludnum,Jteym»GIufino 
fus,a,uiii, ,fi,eymed?tig 5&4?.Glati, 
no,as,^d:^leyme/ f^g^dfamc-Coin 
po. Adglutino, ^d? Icym ^n.Con/ 
glutino,3^d; le)^m 5i1f4mm/id!? befft 
^rtemrtnt)a%Degluuno 6cRcgluti/ 
no,3d;lo(|4ttfTr 

GlutiOjis, ^d? kyj's/vctfi^Un^/vcti 
fd?lid\Deglutio id€m.Gluto,oms, 

Gnaphalium, HotK ftmt/ *;i?iiv5 
^tmitJatinc Centunculus. 

Gnaphaloii,Bui:i:c/rd?^ctPoU. 

Gnarrare, pro narrare, iBx^cknfaii 

Gnarus,a,um,&: Narus,tPi|f»:nl;afft/' 
el:feccn/ver)l:cn^lg♦Gnarc,3Cgnari/ 
ter, Vcrf^cnM'gthd; , Ignarus,a, u, 
Vnwi\fcn\),%fft/vni\:iar^m/ vnncw 

GnathuSjlatinc maxilla, ftin b*tcf/0v5 

Gnauus, a,um, 8c Nauus, ^d?itc(f/ 
fcfmg/ txtpffct/ (treng, Gnauicer, 
etrcngHid? Wtigf ltd? . Ignauus, 
^au\/tvh$ .Item, oaQ/htdytfamm* 
Ignauia,^faitl0eyr/5acjl?ert/fo2d?t» 

Gnefius,a.um,idc quod Gcrmanus/ 
Wo:mrttiii'Ud?/vn^efelfd?t/ 

Gnidus, fcinf?att iriXyaV?. Vndc 
Gnidius,a,um» 

(Enomon,onis,pc.cor, ^^cyftn^n^S 
fonncn vl)i/t>^ ben fd?4ttcn gibt/vnt> 
(!ttit& 5cigct, ^m €ompaf?*ftc, idem 
quod norma lat.^m wmd'cl mcf?. 

Gnoro,no urfurpat , fed cius compo 

fitaJgnoro,as, ^cj? w^pig mr/^«n^»»* 

Vndc G O 

Vndc ignoratio , Vnaf anthnu^* 
Ignorantia,Vnt»i|]cnbcyt. 
Gnofis,Lar,coo;nir!o, Scietia. ^tlfm 
t)cit.HincGnortici , Woltriflcnbaff 
tig.EtComp^Prognol^is, pc.prod. 
Vo^wtlTcnlKit^Prognofticon, ^m 

Gnofos,pe,pro.ifein(T<^tm^ret4/oi5 
Candia»VndeGnofius,a,um» 

Comor,i(^m mcf^ bc)rDciT Hebr^crc* 
Fortaflc idem quod ChoenixGrae/ 
corii , ut Budfus ccnfet, l^in ma^ 

Gomorrha, Voijeytenciit (T^tt gctve 
fen m palcftina/ t>a }c^ cm fee ip 

fionorhei, JDcncn Dafom^u^fleufi 

ret. 

Gorgones, penuL cor.^KM'e t>6d)tctcn 
p\)ozci/wildcpctfm& befltittc bat 
vnbct welcbe Wct>ttf4 t>ie fiirnemfl/ 
^ie poeren Mc^ten fie b4b eitt fcblftit 
genbrtrttgebebt/vnb graufameait 
gcftcbt«Gorgoncus,a,um, 3^as&^ 
ji3geb<5^t» 

Cortys, SC Cortina uel Cortina, ftiit 
fiini&m (l-rttmCrcta* Vn.Gortyni^ 

Goffipium, 364»wolU So(npinus,a, 
um, JbAun^nlUn.GoflTipinulinum. 
GoflTipina ucftis , £m b^usvulUti 
beyt». 

Cotthia, <fein UnWf4;afrt'Scythiae, 
(Jo^t an €»4tmatia.Gotthi, ^te 
Wlcf<»: O^wgf wi^i^^ ^$ t;<5m]:f4; ttyd) i^bctgct bAbe»Gotthicu5,a,^, 
30$ t>c ^ottlyiQ ^fi gcb*5:t»Gotthic2 
ingcniu,cm ^lobe vittterflcOige ait. 

Gmbacus, pe.pro* l&ingatffb/ iottcw 
betb.Grabarulus,diminutiuum ♦ 

Gracchus, i^^mnam cine Komifcbert 

Gracilis,?, ^tin/tan / f4?tt?4nget/ li^i 
«?cicb 'Gradient^ ide, hinc gracilitas 
^cbwangerfevt. 
Graculus,il^int)oll. alias Moncdula, 
€radior,cris, ^d? ^itnc^, hincGrad^, 
itin (taffel/ trappe/ ttitt/ fey gel . Ite, 
jDie bewegung ^el: h^jfen ♦ Gradus 
cognationis , 5^ie gUt>e l»ei: fre«ttt^ 
fd?afft.T^ardigradus,a,um,gmacb/ 
langfam im gang . Gradu faccrc, 8C 
Gradiiiaccre, ^in jilgang mad;)cn* 
Pe gradu deijcerc,proucrb,3^eti:i1t^ 
bcn/Oi$ vont>i fiitfatj/vit (lanDtbaff 
te&ed gemots betpegeXte, au^t>ctn 
vol^rigen|ian^ vnwtiMgfeytent; 
fetjen/&ct: cb^cn mtnt>evn. Nam gra/ 
dus interdii accipitur,^iit: etn i^an^ 
witMgf cyt/ otfcx ebi* In quo gradu 
me.SP,Q;.R*collocauic ,Cice»3tt 
wdUdt)c ct}i vn^ wir^igFeyt micl> 
l>et: Xabt vnt> Daa Romifd? volc^ 
gefe^et b^t^Contra.ln gradii rcpo/ 
nerc,^ri^er m fein (lan^/o^er furti4 J 
m^ jleUen,Gradiuus,ein $i3nam&es 
0ot6 )\tarn's.Cradarius, <l*in jclt 
irofs* Vide Afturia.Gradatio, ftin 
gejlalt JJ i:et)e/ t>a ma ^J nad^gcnM'g 
o^bebt wie ^J vprtf vggangenif^* 
Vide Climax«Gradatim,aducrbi\ G R 

Compo* Adgredior, 2rd?f^lUn/ 
gmffan/i4?vnt)ci:(lce» Adgredior 
0oftem,5c^ gceiff t>cttfem^ an^Co^ 
gredior,3c^ g4»tg ijct^^X^ongredi/ 
or cum hoftibus, ^ct? ftteit mtt t»crt 
f;m^en* Congrcifus, Itin^^fam^ 
ntinttcttt^n^cinftmu t)igrcdior, 
3*J4ng!?trti»cg.Oigrcffus, & Dt 
grcffio, iitt abfclt)ejrt>tinis/t)inf|4ng/ 

4ti^« Non egreflfus eft annum uige/ 
fimif ,<&t: t'(l nod) nit vbet bte ^n^etn^ 
i^t'g 1 4r, EgrcffiojXetn ^^ngtretmng. 
"Eft edam rigura,^^ man weitlivt^i 
gee btn^u^fatrtin^enivottm/von 
^em futrgenotttnenb4n&dX[ide€c/ 
bafistOidt edam Digrefiio^lngre/ 
dior, 3dt)gcbeWnein/ot$£4)m'tb4* 
|)er.Ingre{rus S^ngreffio, Kin ein^ 
gattg, Introgrcdior,y4? get>e ^tn^ 
ein«Progrcdior,54^ gebe wtitct/i^ 
f4t:fiit« Progreffus&i^rogreflSo, 
«<np;tg4ng$ilnemttng.Praetergre/ 
dior,3f^fWrgel>«A>berfc|?2et'te« Ke/ 
grcdior, Jfd^ g4ngmt^et;^tn^etrftd;) 
34; toew'betnmb^KegreffiOjiCm 
»ibcrf «mij}.8upergredior, J <t) u^ 
berfd^aeit* vransgredior,34) nbei:^ 
gel)e/v>bet:|leifg/gelK abevl)t'n/ivettet; 
Tranfgreffioj,* w vbcif<|^uttrnng* 
)^betti;ettnng« 
Grscia^tSTtt'e^enl^nb^taraeais, Itiit 
€^iie4^jGrxculus,a,dimi'nud.Mag 
fia gr^da,tjDife bttDrfcl^aflr 3t4li«/p5 
Cmm^/bt^genC^rcnrmn^GrxdO C R 

fo, yd)vol^cticn<Sxicd}mmd}/otf 
'JA} Icrr»(!5«cd?ird!?» i^reapcifmus, 
itin O^ticd^ifcbe cycjenfd^^ffl: mt>cc 
i:cb^e«Graecor,aris, ^d^fd^lcrnvnl) 
t^fleg bem woUtt(l.Pergraecor,idcm 
Graecoftafis^penul.cor* ^in o:tt $il 
Rbom tn^f omttto / b4 bte ftembbcn 
botfd^^flften/rn fnnbcrfid? bite ^^ie^ 
dj?en(lttnben» 

Craius,a,u,6^ Crraiugena,ein <Bfncd^ 

pralla, ^Et'nfledfobbet:|tang/b<jtmi 
man fid() leynet fo man gcbctobbct 
fpnngt/obet ein (lel^Ci Crallator, 
<f in wcit fd?^eittct: / bei: 4ttfF(tcloert 
geet.^allacorius gradus,^in wiit 
^rcitenber gang/ fld^engang^ 

Cjramen, ^ra^/wegetrit«<araeccPo/ 
lygonion, aliquando generale eft, 
Itin letltd^s^ant* Vfi Gramino/ 
fus,a,um, 0tagedt?tt'g/roUgt4g» 
Gramineus,a,um, 5^) j von gra^ i^* 

Gramise, ^gen jyger/angenfot^en/ 
bwcnbetangem Gramiofus,a, u, 
^ygerawgig/?0Qmigt'g/bn^4ttgi'g* 

Gxamma,lanne titera jfein bild?|t4b 
Jf pigramma. Vide fupra^ijr amari/ 
ca, 3^ie f nnf^/bie bie bftc^ (^4beti/bie 
f^lben/vnb xo^xtct \tcnt verflon/ ril 
red^tfenneGrammadcus, ftinvrf 
f nmmen gelettdr/ bet: bte excmmai 
ticam lertA^nb cAU bfidi) btdt^ter 4ng 
legt ober erW&rt* l^atine Literatus, 
€!ed Grammatiftes ,uei a^ladne Lite 
racor^inl>4lb geterter /|cl>(ed^t ge^ 
(ettei:5cemGrammadcus,a,u, ^$ 
$ilbei;0^4mm4tuf get7<$U« Gram/ 
gaaceus mueus, SicutOrpheus, i(tiniii}tiU 
bit/S<tn^kt* Archigrammateus^ 

CrammatophyIaciij,<((6mCatt^lef/ 
0:5 bel>^Unuf^ ^t ^trnzynl b^teffett* 

€raninie,udCramnia,5,^mh'nto» 

Qrandis,e, 0X0^* Grandiurculus,a, 
um,^Z(!i0(e4^t. diminu* proprie dc 
f tace.Vn Grandis nacu,i^lt. 8CKjr% 
dit2LS^i\wgc6f!c* Grandaeuus,a,u^ 
"^(tH 4lt£rGrandaeuitas,&(te.Cri 
diloquus, iSerrlt4^Cnspotceti/pa44> 
ng re^tjS.&Grandiloqueda,p^4d^ 
ttg^eytmiroitett* itctn^Grandcfco, 
is, 54; wad}^c dttflvwit^ giro^* In/ 
grandefco idera«Ec Srandio,is,y4^ 
mad) gcoff. 

Grando,mis,|g4ge(.Grandtnorus,a, 
uni,5j4sc|cmb40elt* Grandinat, 
atstDagdt. Grandinatus, ^gagel* 
(a>kd?rt^ bj vom b^gel gTd^bgc i(l 

Cranum, 9:in f om/obbec ?em an bcc 
Botnftv^t, Grananuni,i|^tnfoati 

nofus^a^um^aD^d f ome^^tig tf^/vtt 

firaphis,idis, J^^ePuttflmitft'ntoml: 
iwrffen/dn gemilbober abteiflctt* 
Graphice, 2JI>^mic^aiI^/jt'erltd;. 
Graphicus,a,u, Zu^SttKn<!l^ctx>o\^ 
fmtmte«Sraphtais homoyitt'nxiool 
0efl4b«r/4u^gebtiQrarmenr(|^. Gr« 
phium,ftmgtti(ia* Graphiariuro, 
l^ifn gnffel g4>4lmtif /ein fd^utb 

Craffor,aris,5ll^0^(>evnge^ O«ii0* C R 97 

foride.Craffator^^lSi'rt ir<tttbeir.<5raf 

Grates, plur«tanc.apud PoecaSjbatu^^ 
fagitg* P«rfoluer<grates,b4nc^48€ 

Gratia^^B^^nrf. Habcograriarp,3<|^ 
bandre/btnetngebem^ bergAtr^^t; 
A^o gradas, 34; band' mtttvoitett 
RcFcrogratiara,3cl?vcirgitte^ Pare 
referre gradam , i^in gletd^s svt'be^ 
rumb t(>iln.Edam in malam parte*' 
Gradam faccrc, y%aA)l(tW^m/vtt^ 
|;en*Componeregraciani,1Derf^n2 
sr tber et'ns madi;en«kedire in grada» 
ti^'betr etns tpetben* f nire gratiam^ 
Itin bandert>olen/gtmfler(4ngen« 
4nuenircgradl,fere ide* d^ber onge 
n4m (e^n.gunfl crfangen.Nam grg^/ 
dacd§ iigntficar,<S»un(l*icenfGraria 
3^i(ctb/liebti<^eiyt.Oradaomni gray 
tia caret, t>ierebl>atfe<n$ia:lic^t/ 
Iteblid^ef t«Cu grada inipetrare,mt't 
fi:eiintlt4;ett etrUngen«Cii bona gra 
tia idem, f n tuam grattam rect,9d^ 
^ab btrs $il bt'en(l get^on^EcGrad^ 
arum, Jt^ie Q6ttin bev firetlfnri^^ef t 
t>nbgtin(ls» Charites, ouarumtres 
funt, Aglaia,Thalia, fl^uphrofy 
ne, wd^cna<Xm^Qcm^ct tverben/ 
xn^ifamigfcbwi^^en/fid^ttkdnvo 
vna/bife^tpo s^9atvne/fkin^tS<i)tit 

Gradorusi9a,iim,<eFiin(tre!^/4n0e£ 
nim* £tgratus,a,uni9lDancEbfti:/ 
obet; angenftm JRcm gratam mihi ft 
ceris^ ^v^witftmiteingcoifmWft 
t^AtttCracum faccre^ idcni quod be 
J ; licftdft « R 

ncfidumprfftareucllnferuire, ittii 
Menfl bcx»cifm, Ingrarus, a, um, 
Vnaii0en4m/ocJ vn^4nd'b^r♦ Gra/ 
titudo, ^4ttrfb^rfctt» Ingraritudo, 
X>ntfandb<tt1^cit* Gratis aducrbiu, 
x>mbfuii|l/«>tlUglid;» Ingratis,^tt^ 

ein Wcttfl ot)er^tt(7^t,Grator,ans, 
3<1) ^4nrf ©►ott/ id) frolod'* Gratu/ 
lor,aris,idcm fere ,Et eft magis ora/ 
tot:um,quam illud.Gratulor tibi re 
ditum, 3rd!? frew midi? b^s t>tt tt>il)ci: 
bill f ttmet^.Gratulatorius,a,ulT),^J 
$il frolod'utig / glwdwiitird^ag/ o^et: 
^4ndrT45ttng Menet.GratuUri Deo 
^ott^«nd^agcrt♦Congratulor,l4; 
firolocirrmt/ ot>er jilmaL <5ratuitus, 
a,um,pcn,cor.VtmerDicnt.Ct Cra/ 
tuirb,aducrbiw, Vniwvt>wnlidt^/VtT 
Qcbms* 
Crauis,e,©4n»er/»{d)rig/tv*|f. Me/ 
faph«Vbcrl%n/rct^4MtdS^/oi5 trrtu^ 
)cig.Grauis fenecflus, JDa^ iibevleo[e/ 
aberliflig aluxAzi ^ftmr>ic^/cmii 
|>4ffh'g. GrauisuH-,<emenipb4fft/ 
ti^<fjl4«&tb4fft man/otKt t>apffct. 
Mine Grauitas, 5D«p(fecfat/ei:«fl^ 
|>4fltte/(<l>trerhgfeit/3roflc. Graui/ 
tcr,1p4<l4lU>el/b4rtt3ltd?. Grauiter 
%3ir ant uemi, 5Die ivinb webcitt frt (?. 
Grauiter oler,4J&s fiind^ubcU Gra/ 
ukcr rcfpondit , ^r l>at tt:>eyf5lt<b / 
Obab^pffcrge^titwonetCiraMarV, 
ed:}vc€thcb / mir m^bc vnb « rbeyt* 
Grauactm,idem,ober vngern* Gra/ 
oedoy'igatf pt fc^ivete. €rauedinoP G R 

Grauefcojis, 2fcl? »>iVbf<i)t»ct. Aggra 
uefco 6: Ingraucfco, Jdt^rritbfrtfl: 
fd^wet/id? ttimjil ^nbcrfcbweiYin/ 
graucfccns 5tas,^$f4flfcl?tt>eetrtl^ 
terGrauo,as,5cb bcfcl>werc/bcmil 
0e/bde(ttgc.Grauid^,a,u, ecb«>^g 
ev% Grauida mulicr, i£infcbt»aa«« 
fY^w.Copo. Aggrauo,pe,cor. De/ 
grauo&lpraegrauo, 5cl> bcfcfewei: 
^(l/abetMbc* Praeterea, Grauor, 
aris,Jcb brtbmverbawfs/obci:bei 
b^Twrct niicb* Non grauat^ eft mea, 
caufa hocfacere, ^JUs b^t jntiitbc^ 
b4ttrct vo mcinet we^cnbj 51I tbon* 

Gremium,5Diercbof|^ In gremio fouc 
re,5n bit fcljop b^be / oCJ fafl licbe* 
per Metap. eriam Gremiumrerrap* 

Gi€ffiis,us«^mg4ftg/oba: mr»Greffi 
biIi9,e,lC)45 gebit m«^. 

Grex, ICin fcb^r/f w ttPropie 3fc>es miif 
^ctn vtcbs / b^t^ f lej^nen tljteren vnb 
voglcn.De noftro grege, Vnfcts ot 
bens, hinc Gregaiis,e, Jbrts mbct 
fcb4twonct:,Gregarius,a,um,ai»^ 
bet fcl^rtr/gemem/fcblccljt.Cregari' 
homo,<tio fcblecbter itimfcb*^*'^'^ 
garius miUsyitm^fi^iiauffnctfvief 
gg mail/CJ ntt m^exUfcn tfi/fcl)led>t 
gemettf * (Sregatim , Cfcbarecbttg/ 
b4uffcc()tig. Egrcgi^, a , u^^iitbiim 
bi^futttcffmlich/au^ctkfmJ^gn^ 
gic aduerb.pro excellenrer,^MrpMn 
bigh<b^rcgo,as, no eft in ufui, fed 
eius copo.Adgrego,pc.cor> tcbf&g 
l^:r)fi.Congrego,3cl? b<^»ff ^H^^nt 

Scgrego G R 

Scgrcgo, 5db^iln^ctc/teyIc♦ 
Groffi, plura. iu^h^cfti$cnfiY$in* 

GroiTus, a,um,|Dicf/gi:o|* 
Griima, itin lid tKtmit man ^m vdc$ 

5eyd;net.i>grumarc,35)e»ivc5 ric^^ 

Crunius, mnHcftis h^nffiin gvtttt^s 
irtcimrtrfetr/cmb6l;clin* Gruraulus 
diminutiuum« 

Grunnio,ts,;jd[> fcl^jet' wie ct'it fd^weirt 
Grunnitus5pc»pro«T5D$ faw gefd;rey 

GruSj^itt f i:^ticl;/cm f rcy.htncGruo, 
is,ijcl? fcl;?cy n?ic em f rancb^Copo* 
Congruo, Jd) bm cinbelltcj/ J^ 
r^jrmimd? t)ci:5fijCongruus,a,um, 
;5ftcjhd^/bcqttcm/$^i£jrini0» Incon/ 
gruus,a, u, t>nf&glidt)/ vn^efdjirft/ 
vnbcquemJngruo, 3d? falUin/fall 
«n mit vngej^imtgf t7r, 

Gr illus,iem ^?ejrmm mwcf/gntfc/ ^ey^ 
mc» 

Gryneus,6<:Gr!n«us, t)ct:2!(ppoUo» 

Gry pes uelGryphoncsj^zciffc/fijtttb 

Gr y phus,^tn vciwirfeltc vet)/ein r i^ 
terfd^e. Grypus/ JC)ccangcbognc 
ftnmnKm^\)(tt* 

fiuberno,as, 3c^ weifc/leyte/f^eirfcl^e/ 
rettt?4ltt\Gubernator,em l)cvfil^ct/ 
vcir«?rtltec»EtGubcrnario,i6m ^cr^ 
fcbung/lcymitg/vctw^Tlmttg* Item 
Gubcrnaculum, fftmley^tgcfd^irj/ 
leitt (leUr rftt»ci; im fct^iff. Alias Qa/ 
uus. 

Gula, 5K)t'e fli%tg t'm t^^lff/b^tbtttd) b& G V <8 wwrgen^f tcm Gula Metap* ^refftg^ 

fuyt, Vn Gulofus,a,um,#r&ffig^ 
Gummi ihdcdinabilc, J6ed?/bwlbc4;* 

Lachrima arborum* 
Gurges,iris, ^^ngumpc/wdge/groffc 

ticffcincimUn^Mctaph.mn fxaff^ 

HincGurgiro,as,&ingurgito,3cb 
fuUc/fTirs. 

Gurgulio, Itie gtlt:gcI^4r^lnr4? bo: 
rttbcmgebct. Item Gurgulio,^yit 
^oxn milwe/em xpwrm bet: b« ftmbt 

Gurguftiuni,«tn ttcitw bciigfm obec 
gciimd;/ciii rd?led?t/nod?gilftg/ ver^ 
bojgcn f <> mer obcr g^ben,Gurgufti 
oliim,diminutiuum. 

Gufto,as,3d) vetfttc^/f i\(le»Vn Gu/ 
ftus,us, 5tergefcl>nwrfoi5vetn3cb« 
»najGuftano,ieii^x>ei:fiicl>ttng.C5 
pofi^DtguflOj^cb vcirfBc^ wolPrg 
gufto,5cl> ver(?id? vo^, 

Gutta, Utin ttcpff^Guttula, j(f in tr^pf^ 
Un^Guttarim aduei b* Cropffe^; ti^^ 

Guttur,aDtefcel. Gutcurofus,a,uxn, 
?D4s dn grofle feel !?a t» 

Gutturnium, ftmgie^fa^. 

Guttus,^m ^Ittrwg/ tr&frgefd^irt/efrt 
gerd?i« b4rtiT m$ Wfllid; gefelb 1)4 1 

Gyges,«6t P<Jnig 4.ybi'e» 

43ymnafium,em fed^tfd^ftr/fe^^tbr^^i^/ 
Abufiue, ^mfd^ilU GymmaCar/ 
chcs,il)ec f^d?tmet'flcr/fd?illmei*(lcr. 
Gymnaftes,€iitm)tleten Gym/ 
naftica,3fcie fec(>t funfl^Gymnafmsi 
^ittftbwg.l?rogymnafma,<eiHtKfce 
6<^»ti2« Gym € Y 

i3ytttno$^atnudus,^t4tldfen^.Lu/ 
di gymnid, ^pyd ^atin biefipffct 

nofophiftae, ibie tm(feti&en weyfrn 
bey ^en ;5n^tfem/ ot$ S54by(ontertt« 

<iyna^C6rum , penul* prod .udGynae 
cpnids, ni pro«i£ui fr^vm gem^cl; 
fl:4weit dimmer ♦ CynaecoCTatume/ 
nos. Ito: von tint wefb ge^cifc^et 
«^iyt/^e1c^$ tve]fi» (a^rmey(to fe^tt, 
•^ypfus, ud<jypfum,iBryp^/«>ef (fei: 
Md!?/o^et:?t:ey^e♦ 43ypfo,as, ^fi^ 
»ey^e/beflrefd!?mitgjrp^ /oOct: tc^ 
$cy4;ite« Gypfatus,a,u, tS^eweylfet* 

9yrus,^tti tvti:bc(/vmiven&utt0*Vn/ 
^eCy ro, as, yd) wtnb vmb in dm 
^^fi^ '3^ ^ixbitd&f vmbgibe»Rc/ 
gyOjSc^? xoixbU wtbetwrnb. 

INCIPIBNTIA. 

AB H 

|Abco,<s,3dbI>ab/t)4r)? 

te.Habco occulcum» 

J4? ver(>4lte*Hab«o 

fruftra, S4>b<m'cg. 

Habeo contcmptui, 

34^ ver44>te. Nihil pcnfi habct,iet: 

0d^tnts nt'4>t5»Habco honorcm, 

3f4^be»ef^ e^>t»Habco radon<m, 

& refpc(fhiiT], Jd^^ab^0XifoXKt 

4uflFfel)ett,Hab« priorcs parces^iei: 

1(1 angoiemeir/ ^at ben v^txtyXHi/ 

bco oirationeni,^dy[ t^ft cut tebe JHa 

bf( omncs numerosy fts t'fl vob 

famiiicn4:I^rt in numcraco, ;)$e^ 
H A 

reytobetgetriiflbrtben* Vfabctm'e 
fpcs,54^[bofFe«Vcfchabentrfsruj, 
XCit jtcbcn bcine facben^Malc habet 
uirum,!lt« vei:b^c«^tbcnm4n»Bc/ 
nehab€t,ig6'(lebet wol. iVialcfc ha/ 
bet, HtK iflf railed ♦Habco comper/ 
turn, y^^^^q^^^ es wot Habco per/ 
fuafum, 3(4; bmfetnbetrcbt Habeo 
in animo, ^d; bm bes xbiiUns/idt^ 
\}(tb mit fwr genommenHabeo iter, 
34? g€(?c.Virtutc habet uenall , uel 
tnpropaculo, ^t ac^tct bte ttiget 
gertng. Non habeo quod agam, 
quod refpondea,3cb wej^^mtw): 
Id? tb^tt fol/ 4ntwttt'ren fol. Viabet 
impune,(|^t bleibt rngefitrtff^ Ha/ 
bere delcdutTi,2iiifJet:f ycfen/ au^cc 
svekn* Mirum me habet hoc* J6« 
^>rtt mi'd?w»nbet» Germanifmus 
eft,^8witnbei:tmicbHabet;mcfob 
!idtum,'<68 m4d?t mi4? vnt&m'g» 
Non habco dicerc, 3<b ^^»« wit ffl;^ 
gcnSat habeo, ^(4? (a^ m^cb benii^ 
gen» Non habet Secundum, Hts 
tb^timsfzinitna^/lttiik betf/t;^ 
tiimeflXiiqua rem habet, ipeil4?€ 
etb^let Alioquinrem habere fignt 
ficaf,icBfemejrttr4?<tfftb«b€*&Cona 
mertiii habere,^il tbiln brtben.Me/ 
tus me habet,;J4? f^^^t wnicEt ma 
gnafpes illu habet, %ei:'boffetV4(l^ 
PudiddSin propatuio habet, ^it 
i^ vnr4?4mb4ffi / (le b4t(i<b vew 
f4?ettipt. Vbinunc comida haben/ 

tMr,4D^mati|eQtinbeifitUnbt4gM 
!«(;« Nonmcfkirumhabuit cares. H A 

habet admiratiune^ lW<:n vauum 
^ttr ftdt; ab t>ir ut(titir. Hums fadt 
autore habco, %^ tfe^tn ^J nit mig 
fittt fclbs /o^er id) bin nu D ctll.Co/ 
gniiion^ habenc FaciLore,Ctce. d'e 
tii^0enM}4^iTf^tit tvcrt>c.Scnipcr 
habctin ore cli(fru hoc, i^r rcbtab 
IV£0 &$ rp^^d^ltn . A liquid habere 
qu^{hii,mtccttr)ctngtn>i?tl ttcybi* 
riabent rationc cum icrra.CiC€.€»tc 
t>4ir«ttt»b$ cr^trwh.Nocftinrcrdo 
^os habf ndus, jljr ifi nit vn^c^: bit 
ffiUtUn )il (i:d)n^/a(htcn«VnHab€/ 
iia,pc.pro,4IJin ^(txtm/bic tumi am 
{cbt^.H'"^ Moderari habenas,5t^ 
lirgiimntfllrmjndulgcreuel Ininiic 
terchabcnas,^cn ^aumlaffcn/vei;; 
|^cng6Ethabi(us,us, tf m geflalt/ 
Cin4nm&ttir0.1t€m,|^tn tl^Ming/ 
Iterung. Scenic us habirus, j^dUyi 
tun^ bit €cmcbUnipiiiktnii3ibki 
or,^qrfler .Habitudo, iDte lygetif 
f<i?afft o^ct1tatllr^eBkybtf•Habi/ 
lis, e, Jbiqucm/ffiglich . Habilitas, 
35<<;u«;mligfcyt/gi!f<hicnigfcyr. In/ 
lubilis,<, Vnfiiglicb/Vnbequcm. 
Nabito^as, frcqufnr,3d? bab inn/ 
i(^»»one*aquo t-iabuano6^ habita 
culuns^^in ivonun04)4tirung.Iriha 
biro,2^d) etnivcnc. A dhabito, Co/ 
liabt'to .3(^^<^'irv^<'nc- Conip.qu(/ 
dafn,a,retinfnt,ui Pofthabco,3cb 
fc^l)inb4n/Ia^ vnN*iiVi-gcn/4d>ie 
iriiig.Qudrdani a in i niutanr. A dhi H A sp 

/Idhibeo diligf ntiani,3f4) fetjb^ 
4n. Acihihco rcftts, Jc^ (lell $ciige. 
Cohibeo,2<t> bait jil famcn/idt) vac 
|>cbe.Cohibi:reos,it4d maul 5^0^ 
nwn balten.txhibeo , 34; bfwtffi/ 
(V^eygcfxhibcr fc amicum^^t; crfi 
l^fgt fid) cin fYtin^t. Exhibere nego 
cium, Jbcmi^gcn/vbcvligcn fein Jh/ 
hibeo, "idi bait binbcrftcb • icb Vit& 
bciitProhibfo, 3<t> trcyb t^mir&g/ 
V€U)inbcre. Pohibco,i*f4g.Vt 
pcrhibenr, Xl?ic fie fagcnb.Tu per/ 
hibebis mihi ceRimoniu,3tun?tt|t 
itur ^etignu^ gcbtit «Redhibco,^^ 
gtbn?tbcutmb/id) (tcU u^tber $il* 

Hac, adu€rb*per locum fignificans^ 
Hac mulco propius ibis , Tcicnt* 
i^icburd? tvirflbuvtl n&bcr gc^m 
Etalibt. Hac non fucceflic, ft^ifi 
^vn tr&g nit fiirftcb gangm Indc 
Hac illacprouerb.i!gi(^btir4;/vnn^ 
bo^t buxtlo/btttd) aXU u: ig* 

H^<^^nus,pe,cor.Jbi^ l^ar^hem^Qf^ 

Haclria>marcu« gene, loas Vcnebiget 
mtrcr.VndeHadriacicus^a^um > i$ 
bar$ilgct)<$n» 

Hamcnia IDasUnbThrCTalia* 

Hamcrrhois, j^rbidtflnfd. Ite,c^if 
fd}\an^w€\d^Bbi^oi^i)€dimati^i 
kt bas bid t au^iefim* 

Ha nms,l^in betgin Thrada. 

Ha it o^h^re s,34> (;ar.g an/U^ flhbtp 
3d?jwey(le.lnicrpcs omnishfrer^ 
a^B iiicbit alW b^ffnunf auff bir* 
Hx:i;a inpiAura^ Itxtanbas ac^ M AE 

iniuto, uclfalebra, fUttiit g:flccf2t« 
Hiercc !nuado,46c XQCf^t nit WM 
^ttU, Hjerct inucftigio, %t jlcl^et 
ftxa^^ (liU. Hxrct uox faacibus, 
30iew^geflebet I'm.Siclingua hoe/ 
ret mccu r^ftt ^4ti itit xibi vox foxd^t* 
H cfito , haefitas , frcqiicn. Jd? bc« 

lttatio,5w*:yf«luit3«6^ Hjefit.intcr, 
i54!tge4?ti3^Hjeficaccrloqui, nidot 
gejic^c^tf 4ii(|^rt ret):it/mit c5 wt) b<tt 
I^.H£ritans,<tm (l^imlct.H^fitanda 
lingLi{,0t4mliingc5 jurtge. CtHgrc 
fco,tmt;^ vt^ 4rtl>4itge» Adh^refco, 
Inhgrefco fcrc idc, hctn.H «rcs,dis, 
ICifii erb.Coh xrt%,4tin mittxb .px/ 
h3erc6,l6i:bloff /bcs etbs ber4Ubr« 
iixrcs ex alTc, Vide alibi ♦Hrredi/' 
eas,<6t'rt etbf^^affttHrrcdia, ftitt 
evbgilt ligen^J fUt>3,Hxrediolum, 

cccrbtb4b^.Hjrcditari9,na, rium, 
9D^ jft twinerb ^b5iet/erbUc^»nor 
b^ hjredicarius, tgin erbfttd^t.H^rc 
dipeta,pe*cor.ctn ctbgingeir/ c5 mit 
fcb^itetc^letrev n^c^ b^m ecb (leHer« 
Cipcator . Co^np . A Jhsereo , 54? 
t^tiitg an.Cohaereo , 5<b Jj^tng 4it/ 
mitei'mdf^btemMiIc coh.ierec, its 
f4>idft ft4> vbci j'^r^JitCJi ♦tnhxreo, 
tJ4?ncb4n/t>4ng»m.l^h|^rcrcoide ♦ 
HvVri^fiSjpc.corJat.iledio uel Secfla, 
et'n tott/ftae/ etn cnvdete mcymiit^ 
^ccen dna veflt^U'4; atibttngt. Vfi 
H^rcricus, 16tn rorret/be c emci* be/ H A 

archa,i6i'iivt!>e^ci:/4itfJ t jnrtJrait 

AphgrcfiSjDiKrcfis, 5C Syngrefis* 

Vide alibi. 
Ha2iographa,bieb:iti32 ^z^di^xifftU 
Harcyon,Vide Alcyon. 
HaleCjitm b Jcrng. Arenga idc.i-Ialcc 

infLiiTiatS, <6m bu'chitS' Arenga paf 
Hakfius,<6irtfiiif«S.cili3f* Jaidcm* 
Halicacabus, ^feoboielU/^rtc? fufe^ 
Halicarnaffus, i^m (l^tt in C^ri^/iit 

mmbr^^rieti/b^ntt ttt'Tafolcum 

gewefeitiji, Vnde HalicarnalFeus, 

a>um,^46 b^raujf ifl* 
Halicutica,ift&ib2^^wtibcti vifd^en/ 

vttnbPfcbfabin. 
Halizones^pcnuK pro/ Vo Wet in Pa 

phlagoma, 
HxLlucinor,aris, ;;jd) fftte/itre.Halltt 

dnatio, !£trt flltirtg/ inting Xks-v^u 

(lanb^« 
Hallas,PoIlex, jDcrb^ttttturf pollex 

pedis,J>ec^o^ jeeb 4i»fa||# 
Halo,as,34?4tme/icb gibeiitgetud^* 

Halito,as, frcqucn.^d? utmt v<t}l# 

Ice Halitus^^ei: ^ttbem.Comp. Ad 

halo,pe.pro»5cb bl<tg 4tvf itc^e art. 

Exhala, tJd> atb^tt^ b*tcati^/bla^ 

4ti^>trt.Exhalaria, fiit (vx)ib\(t^\xna/ 

tied^iig Jnhilo,i*ct> rwd; »:trt/bUf| art 
Halo, ^et n'rtg/obet frey ^/ cicdrcl vin 

bettmatt.. 
Halophaiiti,«, igitt tiigcnmaut/cttt 

bet«:get»apLid Plautu- n. 
iHalofiiJjpe.^.lat.captiiiitas^einguf?^ 

itit^/o 5 jicil;^ iti<i3 iititi'it It !t g.M a 

lofistlfj , bie jltf wtw^g Vfib gewiiii H A 

Halter,<ris,p«iu1f,prod*<|5m hUyf^ 
gfl/ wtld^t^ic xn\)cnb^n ^ragc^^ie 
Xfa ^ani^mt / t^atnit fie gcwuffc tnrt 

Hamadryadcs,3t>t'c«><t!& <??omn/tn'c 
mtt &cn bawntcn auffw^d)^cnt. 

Hammcn,5Dcrgott ;Jltppitcl:bc)*^^ 
Libycrn.LatmcHarcnanus. 

Wamiis,iem anffil «n I) Wlin/ cm fct 
U<!t)ftumi:yfmwiicm angel Hami 
6t2y^mvifd:)it/ an^kt. Hamo,as, 
let? friimc.t4amai^,a,(i,^efrMnipt* 

Hara, ^in feuf^al / fd^wcmfJaU Ex 
Hara producfKim , proucrbium, 
^as vnpittg/c^cob / bc^hd? i|t. 

Harenaj0anb«Harcnula dimi.Harc 
narius,a,um, |Drt»?i1 fat1^gcbo2t. 
Harenaceus , a, nm, i^as rtug 
f<m^^(^gcm*cb^H1rcnofas,a,um, 
€»4iib^d?tig/voU ^rtn^t3Itf m.Harc 
na accipitur, fiux cm fcd?t platj. 
In harenam dfCccndcre, Jn tin 
f ^mpff gciKH *Harena cedere, j&Dcn 
fmnpffv€v\affcn/^c»nnnm gebcn. 
Infua harcna aliquem uincere, 3n 
re^nerftmflet'nen vbctwin^Un. Ha/ 
fenarumfubnancfueid quoduulgo 
mortanum dicitur^ XtUttcl / oSii; 
p(l4(ler ♦Tit ex calcf Sc Harena. 

Mariolus, §tin irdrfager.HanoIor, 
aris,5di? mfirtimf/r4i7t|;ar$il/34^ 

Harmonia,pcnultimacorrfpta, 9tm 
^ammenfltmmung/n'oUautiing/cttf 
l>elligf cy t «Larin e Conccntus • 

Har^a,^J(^i[|fb^cif/(m M)1?»;df /(At H A ^ tmmfd)wttu Harpago,inis,idcin 
itinHiffatbaadAtctviy pamxtman 
tt)rasan§ ^cmbmnttcn oDcrflufs 
jeMcbt.Harpax,pro code m« 

Harpocratcs ,itcr0ottc5 (hlfd^wcl 
gurtg.Harpocraren agerf,prouerb« 
Verfcbirigjtt. Harpocrati dicTtu cCTc 
puta,^5 fol Mt verfd^wigcn blybe* 

Haipyi3e,t6inDrattbttogel/Mc I'undS 
ftcw\id)c anQifid)t babcti Cwi< 5»i€ 
poetcn t>id)U) vnnb vnctfcttgct all 
)CYtwild)cttmmcn A€llo,Ocyp<y 

Hariifpex,titin w^tfager anff^n ciit 
gi-wcibcttts:!: opffer tbicrcn.Haru^ 
rpicina,0ollicbc f ttn(t, 

HaphCjVidefup.indicfliofCeroma, 

Hafta^^tnfptV^/llang.HaduIa dimu 
Ef haftik^pcpro.idcm quod ha(h# 
Haftatus,a,u,iDjait fpicjj b^t.Itc 
Hafta cenriTuiraiis, ):$ gmd*t bee 
bnnberte.Vidc fupra.Subiicereha/ 
ft?.IDffcntlub<>g4nrcii. Venire fub 
hafta, Verganrrcr/ 0^ off^ntUdf^eti 
faufftwixt^JEt HaftJabqcere.Mc 
taph.t>o gcncbrs b^nbcl abfloti/att 
9 r<)<b ^^v^^ffii/oJS gopunttc g&bf* 

flaud, aduerb.negandi, :tf it.Haud/ 
quaquam,g4t lur/m f cyneti ir ftg. 

Haurio,is,5dt? fd?^^pffc/empfab«2/oi^ 
jai<b bcrw^ .Haurirc uocem , 5^i« 
Otm b^ie.Haurirc fupplicJiiiTi,|>tC 
prrtfFl<yb^»^ncendiii omnia hauftr, 
3rt'e btiinft tjats alUe ver jcvct.Hau 
rtclacus, Itr |h'd)t/obvr rd)lc(bt bt'e 
fa(itfnac(}ibilcs haufic calamicares« 
Z * Cicc n E 

pnpfanQm* Sic Hauritedolores, 
ecbm^r^eetitpfabe/ ki^i* £t apud 
cundciTitLudum no hauRmus ma/ 
iorcm, VCir!)4benmt0tr3|fcre flog 
»rtt> tmiuii^fett eittpfangen.Hauri/ 
re uoluptatcs, WoUiifl empfab^rt* 
Hau(lus,us,^m mmc^/fc^^pfftittg* 
Hauftorium, ^iti r4?«5pffeefct>i«; 

Exhaiirio,54? e«f4?^Pff^^ i*J^« ^»^/ 
yoUen^e«[nexhau{lus,a,um9 XtKU 
^d?<5pfl^t0/vnert^tlid^♦ 

fieautontimorumenos, JDerftdi^ 
fef bet b^ntmxt/ptyni^ct* 

H€bdonias,adis,uel Nebdoma,^, la 
cine, Septimanay£m wo^/m$ai 
vcnffbm* 

Hebe, cs, ftintod}Ut 5ttiiom'« vrtit^ 
|>4ttff fY4iv tgerittlia/Des ^uppitcrs 
tifA)bicncrin/viiQ$ttin ^t indent, 

Hebes,emmpff»Meta» ^oU/tm»er; 
fii^iQfUnglfam. Hcbttudo,^mmp 
ffi/^\icJEi Hebco,cs,3f4? bfit (ttip(f 
^olle* Hcbcfco, Jd; ^^b an (lumpff 
fei'tf* Mcbcto,as,2f4>m44?|tumpfF/ 
toU/^t>ncfcL 

Hebetius,ueIHebenii, ^inbanmin 
3rtM'4 vn5i^tbt'opi4/t>er fd^ip^r^ 
|>olQb<^t* Quidaputanc lignum dc 
Guayacocffe. 

Hcbr{US,em5ii5/igebnei:,Hcbrai/ 
cus,a,um,^45 betigebafetri'fl* 

Hebrus,tKmf!tir5 mCb^^^'^^'n* 

Hecate,pen*cor^te ^<5mn ptofctpU 
m/€in b4ttgfmw plutoma , iM'e po 
ct(n ^K^ti fi« t74b 0;e]f b^upur/ ^4S H E 

timbfjatfU au^^X€f Mftim* La 
na, Diana, &Prorerpina. 

Hecaton,pcnxor,!atinc ccntir, ^nm 
^e1:t♦Vnclc mulra compoHccaton/ 
tarchus, Cenrurio,^m iyaupt^ftn 
iibet bttnt>et:t:*Hecacombe,^m opf^ 
fitvonlynnthitt tl>ietcneiiwr!eyg«« 
fd;k4?ts / IjurtDert od?gen/otf fd^^ff^ 
Hccatompolis, pcn.cor^ jD4fi ^wtt^ 
^Cl:t(lfttti>4t.HccatompyIos, Jpas 
^^iwtbert tbot: ot>it poztcn Ij^t.Hcca/ 
tompus, 5D4S l)Utt^ett f&fl b^t.Hc/ 
catonchirus, pen. longa« JD4s l)un^ 
bctr l)4nl> b^t. Centimanus 8^c 

Hedta, ^itt btot bl&terli / fo mans 
ba4;t*Meca. eiti m'4^r r<5Ut'0 vei;44H^ 

Hecflor, lOcsMnisepnamivdTt^ 
Hecyra, pe»cor*^m fd^xoU Cia fun* 

Qiv.htu Socrus»Hecyr* Soccr» ifeui 

ed}wibct* 
Hedera, ^bf>etk7.Hederaceus,a, um^ 

Itbb eweii/b4» von ebfecwen t'(f ♦ 
Hedra,IatineSedes,«tnfiJ5, ViWCa^ 

thedra,£m€^efre(« 
Hedui, ^ifc ViSlc^er <Sf4Ut{/&4B t'eQif^ 

^46 igerQogbtnmb j&ui:gunM^« 
Hegef ias, itin pl^itofopbns Cy renai 
fiei,e{lincerie(flio ingcmifccris, Cc'# 

^0 cymt fciif^ctra^Y/ad). 
Helcium,^infomnict» Hddarius, 

ititut Det; in ciin 0t'elen ^m^t» 
Heleiia,pe«cor.<Ktnbocl;tet: Cynbatt' 
vn ilcbeACaflon's vn poUnds fd^svc 

fler/vnb em ^auflfraw ^TTenelau 
Hclica^i Jp4d 2c(l^n{»^9 m^nt^^i^be^ H n 

2B Califto, SC Ariflos^Septentrio^ 
Helicon, oniSjpcnuJonga, £t'nberg 

nit weit vo4Ct)zbi6 vn^ l5eodft/t>ett 

tlTufid $ilge()ifliget. VndeHcbco/ 

niades didlxfunc* 
Helcyfma, Scoria argcnti, eUbctf 

Helius,Iati'ncSol,*ie€?ott»Vndcco/' 
pofi.HcIiopolis, Itinftattf^Sfpti, 
8C Heliocropium, ^ontunxoitbd* 
Heliades, 'tu\<!t)vffificmpl)actf}0n 
to.Hdiochryfos, Kb^ynbliSm/oc^ 
m^ttcvftiinu Haelioaminusj^ytt 
0zt t'm i}anff /bas von bee fonnen ab 
lentijalbm Cicx»ctn\ctix>ixt/nitv0m 
ftwtSohrc uaporarium* 

Hclts, itin iiattinVdcpomfo. Held, 
pen .pro. iDt'e volcfei: be]r tveld)^ O $ 
It'mp^t liibt'tv^tcn* de quibus alibi » 

fiellas, aliasGr$cia> XBtit^cnlan^/ 
$tvii(ct>enpe(oponerovnt> ITTacebo^ 
itiert.Hellcnes, pcn«pro»3pi*eiBfa6^| 
HelleTponcus, ^tc mgebea meet^/ 
$wif^cn1!Ctacicn vtm^ pi>tiigtV)/ ^^ 
i^urop^vnt) '^ifia/nut ftbcnftaDt^ 
vonetttatt^elr(;!l:tt^* 

tieli€borus,udHellcborum,pe«cor* 

Heluetii,^teClfdb«^Qer« Hductia, 

3D40 rd^t9eiQetl4ttbr» 
Heluo,onis,!Kinfrag» Heluor^aris, 

yd^bzaffc/fd^kmrnc^ 
Heluolum, udHduoIa, 'Kzhiblin 

bk mtf<!t)wax^ n<^<fy wicig fdnb/iii'^ ft B i>t 

Helxine»latfti^GomioIu0lus, Savmi 

Hem, inceri^o<;orripicncis, udindi/ 
gnantis, & A dmirantts, Jbo9/l)q^« 

Hemetodiomi, penuLcor^^d^nelU 
l4uffei:/t)tea'n8 tags wett ianffett* 

Hemeiobios» Da nit ro^gt^uff^ett 
mctnigcntag. 

Hemitia,pcnuLpro. Vng^mktUd^ ein 
victtcfl cinct &ta9^ut$€t mag* 
Alias Cocula* 

Hemify,latinc Ditnidium^^ae l^alb 
tcyl.Vnde mulcacompo^Hemyci/ 
clxjLSy itinl)(M>tt€ixdd/cint)aibct 
mnbct feffel o^ ftM Mcmifphiriu^ 
itin Qtwttb obbtt gebeip/bas in Mc 

t^iAbtcylbcs\)Ymls^ Hcmifudiiu, 
4txn\)a\bctvct^. Hcmiplcxia, JDec 
{d)lag oDer tropff / fo itur et'tt fcOtot 
I'fl veriest otS Qcf^dSi* Hemiolus, 
itin ^albkdnfinbaian^bcgcdfft 
vnbYzm halben ted / als bzij S^gin 

Hcmus,<&m bo^r berg ut C(>r4d4« 
Hendecafyliabum ,JD49 ef tiltff/ pbec 

eirlfffylbeii??4tt^ 
Hcniodii, \)<$lcf ei in 3benf<> ♦ 
Hepar,ads/Cibei:*Hepadcu8, JLtbtKi 

Hephefiusylatinc VuIcanuStJDet Q^otl 

^esfeu^0* 
Hepiolus,£t'ti(te€bt mucf /pfrf flf^^bei/ 

t>ie $il Den liecbtem (iei|gt* 
Hcpta,launc fcptc,€Jybert.Vndecorn 

pofitaHcpaphonon, pcnul«procL H E 

|^4K ffhcn flimmrg t'fl.Hfprapcros 
pcn,cor,lD4« fyben fi^«tl)4r.H<pta 
py!o8, lDtf9rybcnrl>oaot»erponen 
i)rtt.Hephrhcmimcrcs,p<.corJatinc 
Septenariacxfura, Bo ttt et'm verjf 
nact) tucycn pi^s/ein fylb bkiVt/Me 
D4sw3ulmvokn&a* uc Tytcrctu 
paiulaerecubans. 
Herajadnc Iuno,5rcm«mfr4tt?t>ie 

Hernctea , pcnulcprod. itin flatt in 
^IjiacW am mat *ttuno,HincHc 
tdicUoKSyitimt 4uf? t>cr fdbigf f?4t 
3t^m cm rtnlJci: flatt in (EfaiUa/o^t 
^dpbinat/ Da McRotcliiw ItTcet: 
Pcii^t/rnD dn flatc m ytaliarHcri/ 
cicotica nux,«irt1Rc|1crt. 

IIeraclides,pcnuIt.cor,fetnt?^itorc* 
pbu»a»gponro, 

IIeraditLts,pe.pro. €i'n pbitofopbus 
t>eralwcgwcymr/fo a4uf|Del;4wff 
gteng. 

Hc:ii>a,iem rrant ober gr4f?.HcrbuU 
dimi.itin fifewtlm.Darcherba,fid; 
hdUdkn ubcrwun W fan . Herb acc^ 
SyUin, J^^vdfrciitctmif^.VItrban', 
a, um, 1^45 jfibeit ftcuurn gcboit. 
Itc iStftttjJDie ftciitct tccl b«fcticn 
Hcrbofus,a,ura, ^rautcd^tig/ b4 
t>il fr4tttt(t»Hcrbidu?,a,um, idem. 
Httbffccts, Jd)witt>c jumfi'rtut/ 
;J<^ grille obcrw4d;0 mctiifi'4ut» 
Obhcrbcfco idem. 

Herca us, ^itt ^dnam bee 5ottt'5» 

Hei cynia fylua,)pct €kl?w4r^w4(b. 
Superior dickur Marcunarylua* H E 

Hemik$,ftAinw3om'« vttb 3|lcw«i 
it?/emftiner belb«/t5 ril grofier flrcie 
vmnl)atcnQitf)on b4t, Hcrcukus, 
i,um,;D$ bca "^crculis ifl.ltc (larrf 
0ro^. Herculanus,a,um,idini. ucl 
Herculcanus. VnH«rrcuIeana pars, 
?Der jc^citb* Dcciin^ Hcrclc,& me/ 
herculc/untaduer.iuradijj^cygoU 

HercbusVidc fupra Erebus. 

H€ri,uelHerc,(l?t1lm. H»ftcrnus, a, 
um,€?c(lcng. 

Mericius,€m5gclHerinacfus,idein 

Herma,ucl Hermes, 5Dcr gott ttTcrcu 
nufi.ltem Herm^, 3*>ilbcr obcr go^ 
cn/bene ma bie biuptcr 4btt)on rni> 
vtTenbemm4g*Wcrmathena, ftyn 
balbtitttflinctrcurijvnb IWincru^ 
Hermaphrodicus, pe. prcftrnfuit 
tmrcurq vnb Vencvi^. Wmc accipi 
cur, Slit iin bet bey be gfct^ledit b4t/ 
cin weib vnb m4n jilmal il^.Hermc 
n«a,pen,pro. i6m4iif|Ugung/ bob 
metfcbwng. Icem , Hf rmoglyphus, 
min bilbb4wer • & Hermodorus, 
pe. pro . ftirt pt;itpfopl>tt8 4wg «« 
pbefo. 

Httmon,^mberg inPalcftina. 

Heimus,!il*tii (lufs in Afia/fitriret't vS 
&nrtna» 

Hcmia,5Der bnid^bergenticbtcn/bd 
Den bntd?.Hcrniofus,a,um,^ob<ti 
bnidiig. 

Hernici, v<5Wer inCampania fralif. 

HcrodeSjpen.pro. iCinfiln Antipa/ 
tris ^£6 3bumccrs /t»dcl>en Augu/ 
ftasjbai n^^f^tnjRi/tt^fi ben: i^bett ge H E 

fiitt)lmgctot>tctATrtDra'ii fnnHcro^ 
dcs iunior,t)*^t Joanncm 15apti(^5 
geto^tet / vnt> Ct>ti}^iim vctfpottct* 

Herodius, atin vogd t>cri tm^n mmit 
A ucm dioincdcam,ut fupra,quida 
Fulicatn cflTc putant, iftm t>cet:g^tt^. 

Heros,h€rois,pcndoiui^mlKnlu^cc 
^4itet lttan/^e^: gcoffci: tttgcn&ert ifV 
€111 iSelD*VndcHeroicus,a,um,5Dj 

m4iTitemgct>o:t. EtHeroiSjidis/i/ 
ueHeroina, iltin\)Ctili'i)cfUttt€ffci 

Ud?c fi'4Utv» 

Heipeta,pcn,cor. <6mfr4ttcfJ^S]rt0vl 
evlfe/^Jr vmb fid? fiilT^<'« 

«.rfilia,^ie!>»^tt|^fr«tt' Homuli'. 

Hcms,itint}cct. VnJeHcrilis,c,l>) 
^em l>ecrcit jil gct>5«g ijt. 

H:'fpera?,^ci-4bcitt)lctrt. Alias Vc/ 
fperSd Vefpcruiyo, H^fpcrides, M'c 
td4>rcr^crp:riyC)C3 b^ri^jra Man^ 
n'5/wcldK gii'tett b^ben Qct)abt/t>4i 
ruf bium nut gulDcn op j^cft /viicin 
tt^Xil^ijMficvctlyhta* H^fpcna, ^J 
l^t> 3uU'tt/Et Hcfperia magna did/ 
tur.SedHcfperia ultima, tgifpanie* 

teeter odituTi, txts nit nit<A)^t^ii 
nteyncrt weif|/fwttbet4ttbcrweirt ge5 
bo$cm»itu SicHcccrogeneu8,a,ii, 
pc»cor.X>a8 eins attbcm Qifc^Ud^ta 
ifty ItcHctcromafchalon, ^itts ituc 
^ttteittccfetrtctt gcfot^ct oc$ gctruKet 
tit. Hetcrofis,penul.pro.ftmrcriai 
^mttgy b»t cm gcrtiw obevci't ^a( fiir; 
toondct: wutgentii3<n« Hccruria, HE ^ 

alias Tufda5dHctru(cia,ilKt*itf4»bt 
rd?4frt5t4U£/jwiTd^^bec ZybctvH 
tan fl[ur« :tn4cr4/b4ntrPiff , Vola/ 
t€rra,FlorcnQ,Pcrufium,Luca,6C{r» 
Hinc Hctrufcus,a, a, ID^eb^trtilg 

HeUjintcricdio dolcntis,2ld[?/4Uwe* 
Heus,aducrbium uocanris,i$o(<l?4# 
Hexaclinum, itin fitjbed) /oe>er jybcfi 

lcn/?)ar4uflrrcd;smogcrtfi^eft. 
Hexagonus,a,um,eed?3 edVg.Hcx/ 
amcron,penxor.^ed?B tigtg. Hex 
ametru,i>4fl fed>8 pcbcs b^r Hexa 
ftichum,^4» fed?d r<r^ b<»t*Hexa/ 
fbchum hordeum,:RrtoUgcr|t^/Oic 
fed^tf crfc obcc jeilen hat. 
Hiarbas,;i^et: iXnni^^ctniomm, 
Hic,prononiccorripit,3Dct.Hi'c,2M'c 
Hoc,^45.Etcompo.irthic,lfthei-, 
Hicdne^dC hiccc pro hie, iiel inter ro 
gatiuc. Hiccine fecit < ^at5bcrge/ 
t!70»r Hi c aducrb^prodiici t, -^U.dC 
compo,iIlic,f rthic,;5PoK. Aliqn ccm 
pons eft. I>4m4d?/ ba$ilmal. 
Hiera, ewt5»ftU«Hircb«rt€f!'aticft 
vn JLyp^tvbi VuUanc jdgceigncr* 
HiCiOS, iTti.S.Kfr.igcrh'g. Vii multa 
cop o.Hi'^rupoliSjpc.cor. >^m flatk 
in i?icrt,4it belt grcttQ^/pbivgt^ wl 
C»?ti?. VndeHierapolif je, ^tcemfi 
n» Jiur .Hi*?rarchia, ^m bef hg ra'4^ 
obb*:c tegiimnt:*Hicronymus,t(^y»t 
befligci:ft4)m*^HteroJuiii5,pe.pro. 
ibmfigrtft/ ttiegiiri: /glodfsicr. Hfc>^ 
rophianta,ftm bcylttlbjeygcr/ pfUf? 
Uicracom^on^ pcn«pro, £m»?it|$/s glyphica, JD^eMig0<f*«fft t>et 

Ptv tt)iivcn b. Dcu tet/aUetn ben pfaf? 
fm b<f ant.Hif romica,pcn,cor,jO« 
S^ffgi'tbfltmben SacrHcertaraini/ 
busCjraedae,dcquibus alibi« 
Hiaichus, untis, f^tnbcnUcbef^atl 
<p alefltn^ / bey wd^ct Dte jb^lfi^nt 
b&iimtVA(l>^cn« 

tn^yciltcn. 
Hierofolyma, orum, alias Hif rufa/ 
lem,ltteba»pr(t^tt in 3itbfa« Vn 
Hierofolimitanus,a,uin, ^as b^r^ 

Hila,€tn Htintt bAtrm^afiquSdo, fiftp 
et'nwurfl* 

Hilari$,c,udHiIaru8,a,iim,^t^(tV^. 
Vndc Hilantas, Jx6U^iyt Mib/ 
r«a,plur.numcri, penult. pro.lDer 
t<i0 m gtenQ/bA tag tn na^t gley^ 
f^nb/ AttfTwdc^cnbCe altcn eth fi(l 
blie(rcnbiitlar<irco,is, ^d; wirb fr<5 
Ui(|^,Hilaro,as, & Exhilaro, y^ at 

Hilum,)D45 fkinfdjwat^ flcdlin an 
b€n bonen .Metapho «^ar nt'cbt^* 
Non profidr hilum, Ittfdhafftgat 
ni^tsMinc nihilum,1^td)t* 

Vim€ra,5pc.<or.ie6i^itf5 Sycflix. 

Hia, €t'n meftf bey ben HebraErern,b| 

i^xa$bnvfiitma$. 

Vndc Hinittius , pc.pro.lt4« (Opft R I 

Hinnulu$,ftin mngefhi^t bet ftfr^ 
cn/rcd>b^cfeti/0emfm ^c. Icem, ftin 
lungs r^fdltn/cber efeUn<Burdo. 

Hio,as,3i<bgKne/tb<lbrt5 manUttflT 
cber srttb ^nffgctbcn. Terra hiac 
8fftu,ita« crbtiycb Tp^^lt anffvon 
|>iQ,Vlores hianr, fc>ic bhimen gtc* 
nenb.htncHiarus, itinfpalvtlumt 
fe»Et inchoafiuMin, Hiico, is, idem 
quod Hio ♦ Meraph . 34^ rcbe hn^# 
fi^on audtthifcere, ittt>axffnittas 
manlaiiflrtb^n.Significat eti3,3d^ 
ve,¥Wttnbere.Compof,D€hifco,is, 
Jd^witb vafi au|fgerbon/fpa(rvo 
ct'ti4nbet« Fathifco idem, A b hio 
Com poritaJnhio, idem quod Hio* 
Et Metapho.Jdt) bcdt&re va|t Jnhi/ 
atauro,IC^i;fleUetnadt)bcm golboel 
gdt«Hiulcus,a, um, ^efpaltcn/gys 
fie4)ti'g.HiuIco,as, Jdj; tbil auff. 

Hippo, Utinfiat Africa?, rtwgc^rt5 
bc8 ntecra/m tt^eld^ei; 2^iigu|U'oM 
JMfd^cflTipg^wefcn* 

Hippias, ^mpbtlofcpbtt^/berfl^ 

Hippos,Lar*equus, i^tnrofd/pfttb* 
Vnmultacompo.ut Hipparchu?, 
^tnoberei;oc5b<)uptnian berrc]r(t$ 
gen. Hippacc, itin f 4fl von tofBi 
•fii^d!?>lippago,inis, fttnfd^ttf b4e 
in manxofB f^rer.Hippiades, K^yi 
fige fettt cbei; bttbtnufl'en ber trcy^ 
beren.Hippobotos, l^t'n tofisbtit* 
Hippotidmos id<m,'Hippoacne» 
pe«pro. fl!t'nbntnn4'nBeotia,voii 
Wlli<bm M iCilfx Hippocrcnid0 
HftnatUi* H I 

c^c^: ein v^tibla^* Hippolirus, pr. 
€c rAJtin cjrgncr nam t^cs fAne The/ 
f I . Hippnmachia , ftin iitcyt tK:c 
rcyft'gen.Hippomancs, pc.cbr.-^tm 
Ifttc^lUk Oci fiUdhn flcifd) an i5 iiivn€ 
bcs mUgtbcimn fa\i»/x»cl^C6t^ic 
fkfib abbc^flr/jo balt> fk e» gcbtcvb/ 
iffantvifbt ^anbctcy ^amtr. Hfp 
popotam^ ,pe.cor.t(^tntburtht>; 
Xliio I bj an balff »n an rncf en b^t? 
wie ein pftrb. Hippuris , ed;)aif^ 
Hirquus,^tfi:augcnwtnd^eL Qfjcw* 
Hircus,<ein bodr. !rem,5^cr gefiandf 
rnbcr ben vcb^en. H^rcinus" a,um, 
a5^rfen»Hircorus,a,um, X^dcltUfy 
tia/ bae vbel (cbmecfr, 
Hulutus,a»um, lian^/scf)atc4)tig. 
Wrtus,a,uin,idcm. 

irundo,^tn fd^spalb. C&0ef • 

Hifiiiaelitar, j^ier^ldferbfemanjeJJ? 

tsnb ^4r Acener nenncr. 
Hyfpali$,ifem |l« w Hy fpani j, bi'e K^ 

tinbQtbtltVt wt'rr gcnanr« 
tiifymm^i^ifpanimi bttlanbtfd^afft 
Europe, von b^ KtinQt'uaU <inbi^ 
An b) meemft etwan g.teylet in Rcri 
€am,b^ t'cQttnbGrana(a,Lufitania 
fe^iib povtngttl vtlCanoconefem/ 
b$ man ie^unb Car he loni3 vnb Ar/ 
ragoniam nennet/^^gegenntbet; 
fian^ betr ^onnen iff/ ncnnet man 
Vallcctfl vffC^lncum promontori/ 
uni«f inScerrae,lDctifinfl^«n (topn* H I 

Er ^n^rum , nunc CompofteUam^ 
Ab Hifpania fir H fpanus,a,um, 
^pamel<'r..EtHirpanus,a, um, b$ 
benBpani<5ler $t1gcb<5}t'g tfl.Irem, 
H'^'panif nfi^,e.ir} in ^ffpamiivo 
hct/obergcf&tttit. 
Hifpidus,a,uiti,pcxor^l5tft:(te4?ti3/ 

H liter, alias Danubius,IDt'e bunav^* 

Hilloi'ia,i|^tn0cr(btcbt/er|clungctnec 
gefcbcbcnen I'acb^ H»ftor ois, & Hi 
(ioriographus,pccor«et'n gefc^td^t 
r<biabcr, 

Hiftna,9clanen(()nb/ot$ '^t'peneyd)/ 
barmCrie(l vnb poUdm Vcnebi'5 
gctmcer* 

Hiftrio,onf8,pf-pro.aIia« Ludio,ue| 
Ludius,qui ^ If en 3 pcrfimam fimu/ 
lar Grccc Fypf xnca , i^in ^omcbi 
fpteUrJHifti «o«iiais,a, um it j ToU 
licben fpiMeren jilgifb^^ii Hiftrio^ 
nia,pie fdbtgef un|l* 

Hiftrix, iiBmtbierwuem^fgX 

H( die, Vidf Dies* 

Hodofpor cum,Lar.lttnerariiT J6t9 
fcbtetbung ber wiifavx .Hodc3ppo<» 
rus Lac* Viator, KtmranbUtAip&g 
gcttgen 

Hole cauftum. Holocauroma, pm. 
pro.ScHolocauftofts , €in btanti 
opffer/ ba man bj ganijopffer vet^ 
brenneion ba» ingcwcyb.* 

Holor,«in «(bwam VndcHolori/ 
nus,a,um, 1tasvcn€id)wanm 
i(t,Hfilorina piluma, «in ^d^x^^^ 
na>f*b<r. 

AA Holc&:icuni H O 

Holorericom,* J gait^ fcfbzn iH* 

Homerus, pc.prod. Itm 114m tKs fit 

rtemfletipoerettvnt>er^m Ctud^i* 

Homeroma(Kx,em (d}du^ %5omer( 

Homo,^mmmr4;.Hon[iuiKuIus,3C 

Homundo,djmiMnenfcl>lc«Homo 

Itd^ctt gcfcl;)Ud;t tft/4b€t: Outrd^feut 
ctgite tii^cni vetiiimpt witt.Homo 
omnium horara,3picr $itm (<J?impfF 
vn& cm(t gcfd^id:* r iff .Homo tnum 
liccrarum,^itt Mcb.Homidda^^iii 
to^t fd^lcgcc.Vlomicidiii, <6m toDt 
fd^lag.Humanus, a, um , XXtznfdy^ 
lid?/045^cm mcrtfd^ ^ngefyStt.Et 
Humanus, ^ciinriid^/g^rlid^Anhu 
pnanus,a«um> vnftuntTic^/ ^tinun* 
f^umanitus,adiKrb, Von menfd^e/ 
Humanitas, df&nfcvt/ miltigfeyt/ 
flratttlidj^lKr^ Jf e cruditio, i!>e(cl?icf ; 
lifl^eyt in ^in fceyctt frfnflcti/wi:; 

Homilia, Latinc colloquium , Hin 
mit 8efpi4d^/ot>cr ret>e. 

Homos, LarincSimilis, uelunus, 
€fUi'd^»Vndcmuka Compofica.uc 
Homonymum, €^feycl)n&migHo 
motcchnuSjCfleyc^fl \}ant>tvoct<Xe* 
Homophottus, pcpro. itin};)dU^ 
tnitjli'tttmtgHomoufius,a,um, ^( 
net evibfimi^ glet'd7« wefetw •Mo/ 
itiocoptotum, p€n.pro,lD$gley<^/ 
li'd? and gebet/oc$ cnDet/ ^4 vil wort 
auff etttc^fumati^ geben.Homoeo 
fis,pc.pro.d:tt glet'^tittg* Homoeo « O 

Abnr^exccflTit, cuaGr.erupit&c* 
Honos,(ScHDnor,ons,^!)Nfte,tX)itf 
^i3lJey t/m bupfd? :• Vn Honcftus, 
a,um,€b^Ud>,t)iprd;.Honcfto lo^ 
CO natus,«X>ort gfit^ gcfd;!ecbt/ eb^* 
Ud}3 b^rf ^rnincits.lnhoncftus, Vtf 
cb^licb / fcb^rtfli** '^ vngefd?4ff«:rt/ 
ot>ci: bcl?lJ'<b»^t honcftam, fubftan; 
J>u etfamf cy t/ jiicbt^Honc(las,ebi5 
hgf Cf t/ mgertt.Monefto,as,5<b vet 
ebtc/rb"^ ebi 4rt«Ochonefto, y<i) g< 
fcbert&/cnt«:bce»Cohoncfto, icbeb>^«2 

5dm4l.Honoro,pc.pro*54? ^^^^ 
b^Umeb^ctt. Inhonoro,5<t> vet; 
^di;te/b4U in l^imcr cbi. Honor aby 
lis,<, JBbin^i«^<C>isHonorarius, a,ii, 
5P4S ^i^ebten gebon.Honorariuiii 
uiml, ^itbi^iixi . Honorarius arbi/ 
tcr, (^mrcbtt>m4n voitcbJW«2g^/»-'t^ 
welct.'HDnorarius tumulus, idem 
qiC^notaphiii.'Honorarium mu/ 
nus>^trt vetcbrimg/fcbettcf c 51I ebt^ 
Hononfico, Jcb tbil cbt ^n.Hono/ 
rifia!S,a,um,iiebt bewej^jig.Hono/ 
rif icencia, t)etebttmg. 
Hora, i^m(l»iiD/ot>etcirt icriid; tcyl 
^ct jcy t»Et horae, I5>ie iSSttin ^ %iytt 
^tcnetm Dct €>onnc.Horarul,i6m 
(l»it&bttg.HoroIogiij,cm aubi/oiJ 
ftiml>^ijfgiwg/^cyt terlimg^Horu^ 
iadimi. ^ttt(limble*Semiliora, cirt 
b4lb(lltn&.Sefquihora,alt^ettb4lb 
(limt) • Sonac horam , its fcbled;! 
Die (liwO.Qjocam bora fonuitCwu 
vii/ b^Q gejlcbbgecHorofcopus, 

incU H O 

ItCjlfcin gvfcbta ^rtmit man ^t*e (Ittit 
^e jcf dt?nct . & tunc eft a Jic<fliuum • 

Hoideum,€fcr(l, Hordeacc^,a,um, 
iP5 von ger(lmijl.Hordcaccus pa/ 
nis, Gctftai b^ot «Hordeanus , a^ 
iim,iDad ^tti: gcrfleif gcb^^t. 

Hona. ¥tinxxf<!^tvfA}ifidn •Horiola, 
diminunuum. 

Horcftcs, Itinf^n Agamcmnonit 
^)nrt^ Clytemneftrx, JDcr fern mil; 
tcrg toDtf^ar. 

Hcri2on,ontis,pf»pro.*>erft:<j»fotf 
dtrc^^l am t^ymcVfo etns |ctlt4)en gis 
ficbt germgs auff Dci:ei:t>en ^erumb 
bcgreyfft.. 

Hornus,a,um,^ciitig/btgi4ri'g.Vn 
df Hornoctnus,a,um , pe*cor, ji^ 
rig^'ciitd iatB a\t*Et Compo.Bihor 
iius,a,{i,^tPe]rt4n'g.Bihomri uinii 
Sitn wciti.Tnhornu , ^wcyfimis* 

Horror^^tttming roit fdu otJ ford?l 
fd7au^erung.ltem, ^brd^etlltgfcyt* 
H>n(rHorridus,a,um, Kaud^/bar; 
Kc<b^d4<^^^i^4) •'HorriduJus dimn 
HBrld^rocfltd^/^tmrcct)!: Horridicas 
idc 4d horror .Horribilis,c,^ra»« 
ltd)/0raufam/biffJUct>. Horrific^,a, 
iim,t)> «n graufcn vn f©r<bt mA<^«t 
Horrco,ts,i^ enrftQemt^i: gtaufct. 
If em .1^6 freilret mW^/ober id? bitt 
rattd).Horrcfco,5d) b«b an ftt^aix^, 
bct{/%ittctm/fUvd}ti.Compo* Ab/ 
hor reo , ^(^ jcbciib*/ f<Jrd)re . iVon 
cnultuabillo abhorrer, IBs ifl^cm H O 54 refco fcr e idem •lExhorreo, 3cl> ^i^ 
Icrc/ o^er cntfe^e / f iircbt. Inhorrco 
& Inhorrffco , Jcl) wirb jittcrecbt/ 
cbcc tr^tttcb.^^erhorrco, & Pcrhor/ 
refcOjfereidem. 

Horreum, ^^mfcbew^^/fpciVbet/obet 
lfoml)dtt^.Horrcanus, ^mfpacljS 
cr mcyfrcir/f o:it mcylKT. 

^ortor, arts,5d) ermatw.Hortatio, 
Hortatus,us, !ewt crm^jntttig.Hor 
caracnruidem.Hortatorius, a,um» 
lOas )ft verm<>ntt«g geb<5it/Horta> 
cor^^in mancv .Comp* A dhorta/ 
cor,8^ Adhortatio,idc §d hortor 
hortatio.SicCohortor, 54? ciW4« 
n<j<im<tL'€xhortor,idc quodfim^ 
plcx.Dtrhortor , ^cb mant ab/idp 
wxXKtiau* Dehonario, itin abmit 
nung/tPibcri^ttittg* 

Hortus,ieingart.HortuIus dimi.eiil 
girrim.Hortcnfis,e, t>ae I'm gaitg 
wcA}$u Hortenfis hcrba, 0avtct% 
f raut. Hortenfius , Itin fiitjxcffm^ 
lid?erKb<toj/oberrcMuv $ii Rom* 
Horcenria,ecm bod?tcr/Me audt? ge 
lotrnbtrol berebt W46 .Hortula/ 
rius,<tmgartncr. 

Hofpes,g«'tKriscom.u€l omnis, ffeitt 
ga|l/ficmbbct»k?,^et cm frcmbb^ 
gafl auffnimpt/ein frutibt.HofpiciV 
u m , ♦Cm r-^ilicbc auffr. itmutig viir.t> 
fi*ainbtfci)»ijft jwiifcbcn frembbctt^ 
Hofpinu rcnuPCiarCjC^oiicbc fiMtit 
fdbafft vnb btbctrbcrgung abf unb€ 
Hofpiralitas,id<'m.lte,<^itilKvbct^ 
filing bg; ftiuiibbcn.'Hofpin, rje. H V 

itin )»Sttin o^ctftitnbbc ft^xo , Hq 
fpitalis^c, €»a(lft:ey/otH!t: t>43 5^ belt 
g4)lcfi^d)ci«» ♦ Hofpitalc cubiciilu , 
ibmg^ftf^mmet:* Inhofpicaiis, le, 
\)ng4(lp:cj'/3t:em Vttfi4?et* Inho/ 
fpitalis locus, fjgm vnfid)€tott/tnt 
^ic {xitnb^m nit (id)ct fein^* Ho fpi/ 
cor, arisy yd^ ttftn ficcUnM^ an 
ein ftemb^n/o^v wix^ an^mumai 

Hofl:ia,3e, ^in opffct/ propi cSacrifi/ 
diiobdeuicniosholles, ^tttopffet: 
^45 mm cbil t von ^e^ ecobert^ fjrgs 
wegm^iiflima idera^ 

Hoftis,gcn.com.ltm fa'itbt/abger^g^ 
iecf^nt>tHoftilis,e,pe*pro* ^etttDt 
b^ ^$ bC6 fdn^ts tfl«Hofticus,a>u, 
pcn,coradeiTi. Hbliilicer aduerbtu, 
^cininU^mHo(kiOyiSyJ^ wtgel; 
te/vet:aleUI|;e/ot>et: vcr(e^e/rd?&t>tge« 
Hichomo,3dt> wi^crgilte.Hofttmc/ 
t\xm^fHnvcxQkid)nng* EcHoOo/ 
rium, ^» fttcf<i)c/foxn fttcy^/ 
^sbpi^ ^4tnttm4tt ^^^me^ gkid) 
tttflii^t/oDci: <>b(lt:eid>r« 

Huber,6dHubcrtas,Vidc Vbcr. 

WbiCy^iiijit, Aduerbium ad locum* 

Hudum, Vide Vduin* 

Huiufinodi, 8C hiufcemodi , generis 
omnis indeclina« ^oUu^eriey /^ri 

Humanus, VidcHomo. 

Humerus, itinfd^vi\tiX0iKt<id}§U. 
de hominetantumdicitur* Armus 
idem^Sedeciam debrutis. Mumero 
(as»a|Um*30(i«b;eftf(|;itlurcn^^( H V 

HumiliS,e,ti:ibct:kt:^4?tij3» Humilc* 
arbores, Xti^ctttk^tiQcbkum/nix 
!>odt>.Hurailes cafae, t^i^t battwn.; 
beti^le* Et per Mctap* Scbkcbt/ga 
ifing/vctacbtli^?* Wumili loco nav', 
t>on r4;led;tei: gebtirtot)et:(l^meti« 
Hamilicas, ^tDctttr&cl^tigfeyt* Ec 
Jpemilrigf cft.Metapho* A corpo^ 
re ad anitnum* Hutnilio,as,3cb txU 
bere/mddi? m't)ci:ig/bemiirig/fd?le<bt» 

Humor, ^?eiicbtiglfeit,Humidus, a, u, 

;Jeiicbt»HLimiditas,tdcmquod hu/ 

ipor.Humeo,cs,^d> bittfewd^tHu 

merco,is, ^T^ wir^e fewd^t/b^be an 

feudS?tfem.Hume<flo,as,3r4? f^wd^ 

Humerus, a, um, #eii4?tgcmacl?t* 

Humus, ;p46Ci;t)tn4^, Humi,aducn 
a^ttffbeccrb^ HumeMs,a,um,5n^ 
t>ifc^» HLnno,as, J^ bci1cab^/^^c<t 
miutbc* Humatus,^,um,35egm* 
ben»inhumatus,a,u, Vtibcgtaben^ 
Exhumare,:3lu^graben»lnhumare 
cingtabcn i m&45 etrDtricb (loflcn* 

Hunni, ^te i(unen/btevdlcfet:4u^ 
€>cytJ)icn, bie Cbradam/ igttttgei:^ 
lattbtvtto 3t4li4ttt/vctbetgtb4bei 
Hunnicus,a^um,|pa5 bctt igtints ^il 
0eb<5jh 

'Hiacyndius,4fciitpiftpmr vi'elbtum/ 
obcrbsaunUlten/b^tmrm^tt ferbr, 
Larine Vacinium, teem %in ebel ge 
(letmHyadnthynus, a,um, JDifoli 
hd;efat:bbat* 

Hyades, ^mgeflimimf^ctrfoplf 
4mbtmmel/b4smanfun^ latinebu 
culas ncnnet* flyena H Y 

Hyena, fti'ti ti)kt in :uf[xicA/ ^^s ^e« 

H yalus,pcn,cor,latinc Vitru,<0l4^* 
Hialurgus uicrearius, ^tn ^Ufl m^ 
<t>ei:. Hyalinus,a,urn,^l4(ren. 

Hyberna,plura»tant» JOasxcinutU^ 
gci: •Hybcrnaculura,jftlnflllbo^^l: 
on ^4 mflf I'm winut womt* Hyhac/ 
nus,a,u,%>mtmg.Hyberno,as,t'cl; 
brtlt tnid^ ht winter/ worte im wintct 

Hy hernia, t^ic^nfeligybemw/mt 
wcitvonftngdhn^vn^ e^ootun. 

Hybla, itinfiatt vnnD betg ©ialt^ 
VndeHybl3eus,a,ura,^4a t>em fet 
bigen $figel>^zt. Myblcu niel,nain 
illicplurimummellis, Sdopcinium 
confidtur. fits xoixt ^^felbfl vil vnD 

Hybridae,pcnulti.cor» igunbbienit 
voit eytttifley gefc^le^^tobet: ^ttge^ 
boin fcin^. Dictcur ecia de alijs brii/ 
tis. Item dc hominc, \>oit dm mmf 
(c^en bet von ettn HtSmifc^en t>4ttei( 
vttb firembbcn m^ttet: ifi 0ebo:n« 
Hyda{pes,i^^inflttrd2fnbic* 
Hy d.or,latu A qua,\!Caflet:. HincCo 
pofitaSddcriuar* Hydria, Itinwafi^ 
(et- f i:%ir 4iretr g[ef<^ta* Hy drocho 
us^penuLcorJarinc^uarius, )Dae 
»4frerm^.Hydromanda, Igiit weig 
ff giwg a»(| bem w<>fr«r»Hy drome/ 
ii.pcn.conlad; Aqua d^ulfa, itT4t(> 
Hydrophobia,^irt ft^mf ^e]rt / b(t 
Hnet ^as iv^ffct: fiirc^r /(by^item 
tV^^tM:«lP b(inb(2cbifr«ti(^^^ Hy/ H Y s>^ 

drophobus, pcnuItucor«ud Hydra 
phobicus , 2^et; fo\Ud)C frandckfcxt 
l><>t.Hydropotes, udHydropota, 
pcnxouitinwaK^tttutdcv^ Hy/ 
drops, iatinc Aqua intcrcus* 3pt'e 
w<)(irci:rii4)^ Hydropicus,W<>fletr^ 
fucl^n'g. Hydrus 8C Hydra,eiti W4f 
fernarer/xv^lfetrd^Ung. Hydram^ 
ftngunt Poetae mulca capita habuiO 
fc, quorum aliquo excifo,plura fub 
nafcebamut .^te pocun bic^ten ^^ 
br4 fey cinf^lang geivefen mit vit 
t}iv^ptcm / vnb fo etns abgeb^wen/ 
x»^(i)^cn (tnt>tc mcl)i ant^ic ftatt* 
igcroilesb^tbic ttct<5btHygrotcs, 
lacinc Sucais,udLachrimamarbQ 
ribus, 5D<ts ptfft an benb&nwen. 
Hydrus, IBm berg vtl fl^rt ntt: weyt 
vort l5tunbiifio an bem ^(bji^tiwa 
tneer, Hydrus hydrunris,nuncuo/ 
caturHydruntum, Vot^nt^mia^ 
Ycn vom Ciircfen b^^rttten* 
H[yems,5Der winter/Mycmalis,€, )»($$ 
tered^t.Hycras etiam Cigni&czt^itin 
vngem'tter/vnge(fiti|wetter» 
HyIador,^m namdns hnnbs/ 
HylaSji^ingjifert vrtb gefel igerctidt^^ 
Hymen^itin j4« ^>ell tlift 4it ber I'tMuC 
^4wli4?enr<t)4ill» Hymmeus, itin 
btaurlteb/bod^iettgef^ng. IteJDer 
€^ottberl)PC^$ett» 
Hymettus, dtinbctiin%tHc4/^atM 
t^ofHid) matmdfUynfvnvii blimi^ 
ber^alb aw^ vA yriUnVfiHynia/ 
cius,a» Mm» il»40b4in)Ottfiimpt/o{f H Y 

Hy^pxthra , plura«iladnc Subdialia, 
uet Subdiualia, Vnb^^e<he ^in^ 
«^er t»fl^^rm blpffcn l>yi$el / D^rttm 
mattrp^a'erct. 

Hypallage, lanne^ub^Itematio, uel 
Submuracio,IBm vexf6zii^^<x man 
^teo:^nun^ vcMzdt in bet: t^^bc. Vt 
Dare daHibus au(tros, pro dare au 
(insdalTcs. 

Hy pams,em (!»r6 JitWe vil ^cy tbie* 

Hypancmium,ouum,lannc Subue< 
caneura, ^itt l&cr c]^/ ba nu^t^ ati^ 
^otn ftiitgn^orbcn* 

Hvpcrafpiftes,iem bcfd|^irtfier. 

Hyp€rbacon,pe*cor,lac« Tranfgref/ 
rio;^in tibcttrettiiitg/b^ bteoibttirg 
t>ec«voitcn vtxwiitut t'fl/vnb ^5 t»€r 
bttm Ung b^rtmdt; folger* 

Hyperbole^lat.^uperlanoyuelfuper/ 
icdiOyCtn iiberlKbunc; mt't troitcti/ 
ntcl^t b4iingbtiblt(^ti|l/rom4ttem 
tin$ ^0^ ma^^ 1 obbct: $& vtt v<n:^ 
m'cbtct. 

Wyperborei, V>ilrfergegenfiittii<>d;l 
bc]^ bem flufff C<)n<M0 / btc m^tt jcq$ 
unb lYl^ofcowt'to: itentKt. 

Hyp crcat:le(Sicum,a^in Carm? otf 
rcr^ / bo cm fy lb if beri^ i)l «m cnb» 
Hy pf rmetcr. idem • 

H yph en,! arJ.Subunio, iti'ti vereyiti'^ 
gting ^imycrir^nlmvnS^etmtbom 

H vpcDcauftum, *itt (^ub/ obcr b^b 

Hypoci tea, lad. Stroulacor, Cflub* 
lidMimuf, i^tnanttcnter cuter 4n$ 
^c» pcrfo»/0lc]rgtt€r «iIypom(is, H Y 

3fifnemtttfgobcr tt^d^fofgtiHg cfitcr 
itnberen perfott/glcy^neriy* 
Hypodema,pfn.proJati.Calciamc/ 

Hypodiaftole,pcn.cor.latitt.'Subdi/ 

ftincfbo, <6m ritbcrf djeybung bee 

»(5:ter/bas (Te nit c>n cinanbcr l;rt tig 

cn/^erteylung. 
Hypodidalcalus,pen.cor» UtinxxuS'* 

leer meifter, 
Hypogcon, K^iit Feller oberfpcillgaJ 

bcit in bie erbe gtrgr^ben. 
Hypomn€ma,pcn.pro.Commfnta 

rium,i&tn re^i|>er obber rtttff$eyc^^« 

nnng/ober erf lining. 
Hy poftafis. pcn.corjari, Subfiftcntit 

Subftantia,il^inwefeti/ 2ftcm IBiit 

perfon. 
Hypo theca,pen, pro.larinc Hignus, 

M^irtpfanb. 
Hypothefis,pcn.corJati.Argnmfn/ 

tum,riuc materia, iCtti bcgriffvnn;^ 

einbalret'n5bingd» 
Hypotypof»s,pcn.proJari.Suffigu/ 

ratio u« E^Tidio, ei'ni^u^tvucfeltd^ 

befd^icibcn iins btngs/b^ tmnmci% 

net m(^n febees rot i^ugen* 
Hypoxeufis,Iati.Subiu(fHo, t^^c^tft 

ietltd:)eni (iifcHc ber rcbc fctnvci^bil 

wtrt jftgercQt.lcftcontraria figura 

Xeugmati. 
tIypozygia,larinc Sub!Ugalia,5od| 

rbt'cr/bie am focb jubcn. 
Hyrcatiia,lfcinl4nbfcbafft*(TiV(^c^t 

oxi^ tbeyls an partbtam. VnWir/ 

canus^a^um^ic^d barf^ug if^ •'H>>^ 
canuin 
I A 

canummare.alias, CsIpium^lO^S 
mecv i>atan ftoffm^* 
Hy fterologia,ucl Hyft€ron,Protf ro 

(ii^^t/vnD D4d letf) 5i^m erflcn, 
AB I 

JNCIPIBNTIA. 

Acchus, itinnambcB 
(Setts S5<>c4;i.Aliqn 
ponitur pro Vino, 
^iitWct'it. 
I [acco,cs, ^d^ {yg. Ali/ 
^ quado, Jd^wiVOvcc 
*d?tct« Pauper ubicjfiacer, ^cr rtrin 
iit alltntt^albcn vcr^djtcr. lact in 
obliuione, its ifi aix^ QctK^tnix^ 
fiiTile«»Compo« Adiac€o,^d? lig 
itrti^ bey ,Intcriacco,3rd; hg jwfdt;^ 
Cbiacfo,7(^ Itgctttgegctt* Subia/ 
ceo,tJd?hgv>nt)et% 
Iacio,is,icci,3d;u>irfF» feccrefiinda/ 
inenta, J^ae pfulmentfeQcn. kccrc 
aleam, 3nt)i:fcl?anQrcl?l43m/u?o5 
l^ett «bcere dicTta in aliquem,uci Sco/ 
iTia,iemcit rcbtttiiocn* faccrc aggcrc 
fti» fdi)Ant^ attffwetffen. 'laccrc an/* 
choram, ^ett &!tdci: ^u^wccffctt* 
Vndela^ura,^mvei:ltt(l, Fecila^ 
<fluram, 34> b<»b eitt fcbitbcncrlitre/ 
obec vetrlufl.a nauris« Eclaculum, 
l^in pfcyl oc5 was man weirffen itmg 
A quo laculo, dC (aculor^aris, 5cb 
fcbielfemyirff fei.laaculor, i^ fd)ii§ 
obctvi'tjf bimtu^* laculator, il^itt I A 96 tt^ctflfiingJtem laailus,4^i'nf(^latt^ 
2>et; bardie alle tbur f^neUrgfltct^^ 
tttngt*^la<f):o,as,frcqucnca« ^(^ 
»iirrFemflig.f adito idem. Aliqua/ 
dofignificat, 3<^ tretbl>ynvftm4 
bcM'd? mad) mtVbe/idt^ betgc Tcrri* 
iacflatusa^aho, TinffwaWcttnlSX^ 
Qc\)t\ict/$ittibm. Item Jfl; rcbc vn 
i»eifJlici?/obcc emfligUc^/ id^ tl)i&mc« 
Hinc lacflantia, itinthmnng/vbcK^ 
l7cbutig*lacftator,l6m r&mct^iadl/ 
ter^Wimcd)tig, lacfKis^^tttwtsrff* 
Vulgo ia(ftacur,tt74nreytdbttt vnCi 
»ttf,Copo. Abijcio, jd^wirffbm/ 
obei: vonmtVjidt? vcr^ct^tc. Abijccic 
animum,10ct5«{gcn« Vnde abiedus 
a,um,igtntPurffig/vcr447U'0. Ab/ 
iedioj^ttt btnn>crffiinc!(/ver4c^ritg« 
Ad^aOyJdi) wivff^Hn^ fag |i1.Ad/ 
ijcere animu ad aliquid.Cttfio^ bti 
girb $i1 cruras bmg b^bcn. Adrjcerc 
full cakulu, 9att (ItmobetCbui: ge 
ben.Hec adiccit,^ts b(itctbat%^ gc 
fagt. Adiedio^^m $i^ivei:ffag*Ad> 
i«(fbu9,a,u,5<Jrei^i'g/jil»iii:(ftg.Co/ 
ijcio, ^c^ wirff jilmal. Conijccrc fc 
in pedes aut fiigam, ^Itcbett. Con^ 
iedc me in larciciam, itv b^^t mt'cb eti 
ftcwct* Conijcere in uincula, Jn ge^ 
fengftm^ legett. In unum hunter 
mnes conijduc oculos,Bt'e (^ olfc 
ben alldn an. Conijeere item fignif^ 
34; miltma(re/34> vat>u onge^be 
ber$il/u^ txtlhtc obet leg an^Minc 
Coniedlo,as,5d; ta^tti^^itymfiu 

9ii; t A 

^fi:*Um^elwtr4ttt>ct&^ti8 Cbnfe/ 
^ra, Il^t'natt|ct0(uti0/4bti&jmng 
vont*im^it10^miltm4)^ung .Coitclu 
ra aiff qui,^i:rar^«Cotne<flui;a]i8,r9 
t>as ^ttrd> mi1imairartg/4bnemttng 

fei'd}id%t* Deiiao, "Jd^mxff \jinab* 
)ti:jcere oculos in terram, l^uam 

ccr« officio, Von ^em ampt rerf^of^ 

fm /mtCcPim vcm ampt* Derjci ahi 

mo, Vcrj tg«t. Difrjdo , 3d? jec 

m'rffvm? wirff von einan^er, Inii^ 

CIO, 3cl) wtrff et'n« f niiccrc manum, 

'ianb rtnkgett/ ^bwi feibet jft etgn^ 

tntt ^walt/ctle ^a5 fdn.Inijcere fcru 

pulum , VnxiiwiQ madfcn, Fnijcere 

rnanicas,cachena$ 8Cc*^cfanc;mnc 

ncmen . Inijcerc tragulam , ^m be5 

triui annd)tin* Obiido , 3<b bait 

fiic/tPtrff cntgegcn/bmg entge^en* 

©biicrrf crimc,4|Jtn l<i(><t anffli)cbi 

»eiwcy(f<n«Obijcerefc pericuiis, 

Cfid? in fcfaf)t Qcbcn. Obie(5lo, as, 

2r<^> bftlrenrgegcn. Obif<ftio,<tin 

yer4nnvnttang/be5 &$ manm^d^r 

cntgcgm fagen. InterHdo , 3d? fcQ 

|n^tir^m/t4? tmVff enrgegeit* Inrer/ 

k^tio^fltin ^vpifdl^m werffwng.Pron 

<»o,3cb wirff fijr au^/idt) f^rcrfc. 

Proieof fe in gramma, itr b^rftd^ 

^ftbrt^ ^a^gefhred't/gelectt.ifrem, 

Pi'oijcrrcbt'nn'^rffm. Vnde, ProiV/ 

Aura , lein 0e(im^/ ocJ rd>ilfi & t)!tn 

0f% oiner wonb/ba^ bm r&gcn abi 

hegi*Pom'do,EA Sacrificantium, 

3<^ iKl^ ^av/opffaxi/xq^/ o$^ n^ivflF 1 A 

tr<yt.FcTido,3i<b wiVff btVbciffirdv 
obci* wiberntnb . Reiiccrc in aliudl 
ifippus, Vcvjubm vjf ein atibe« 
j^jyt.Reiicere, Vctwctffm vcrad^t^* 
ltem,tlPiOci:gebcn bnrd) ben rfii9?il 
len/obcr b^r»m(l fot^cn*\ ndt lieic/ 
<ftareidem, 8^ Rciccftio, ^n^wctff^ 
nnc^.Reie^ftib fanguinis, Jblfitfpey 
wng,ReiccftancL s,a,um, &f^eifdni 
u^,a,um, YfivwutffiS* Rei>culae 
Oues,i^i'n verwriffigc fd?aff/Mrf« 
ober aitc . Rciccflauifnta, ^mxpctfff 

(lrftj»e/wtrff vncJ.Subiiccrc animUy 
lOnbetWijrffcti/ begcbe tn gcbo^fanti 
SubiictrfocuIis,flatanjtfigc.$ubti 
cercctiafignifi. ^ietd? (tnffiin Wnj 
anwmre/oc$ reb«n.Hinc Suhiecfrio, 
^a wit felbfi vitfcr frage antwntti^ 
Subiccflii nomenfubftantiuii. Von 
b^ewjgcfagtwtfrt .Subifcfrc pr« 
tcrcafignificar, VnbecwurfTtgm^di^ 
en tngt'bo?r4mbjing^/befirt7t^.tn 
deSubie<rti,N*evnbettbon^,Superi| 
cio,3d) tPirffbiiib«t:.Trando,3fdt^ 
bnrd? (tid? .1te,Traiido,3<to f^iffc/ 
fabr vbctr^Traiido fluml,tVb ftbt 
vbet: ^n finfs. Et nauta TraiVdt 
nos, t>«Jr fdnffman bat rti^ vbergc 
f|^vt.Hinc Traie<flus , us, itin fabc 
b4ni4nabetf<btfTet«6 Traic<ftum, 
t^md?/cin(l4tl 
tni^oUanb. 

ladera, feitiflattin^fhr^/bcr Vcn«/ 
bt'ger* 

lam^aducrb* tcmporis, Jt^ntitt/c^tK 

b4l^< I A 

bal^* Item Connc(flcntiscfl:,&no/ 
nunquani cum ucro ponicur* hra 
ucro,]04c«bcr,Iamiam,t?a(ll)<^I&# 
lampride, Vodditgefi^. lam rii, von 
tJfdbigc jcyt att.lamdudu, Vorwit 
fangem.Iamoliin, ^fc^langcjl/voi: 
Ungcm, 
lambus,«w pes cJ ^l•cel:jl:^ylbcfttt^ 
vnb^kktfilangl)au Dijambus, 
llC:m $iyef f^Utget; Rambus * tlinc 
lambicus,a , urn , jDj m$ yambis 

Ianthina,p«i xor.%ttf^et vcn Vi'ot 
ptitput: gefetbt^Na i'tf k uiola figni. 

tanusr,5Da:gott: Janus/ ^en^ie 4lt«i 
mftjwcyc 4rttQUtgem^t/(>l5 CJ Dj 
rerfi<wtg£vtrt> fwitffttganfidi^t/reiit 
tempel $it Xom fiatt& offett / fo t>u 
K^met ^t'eg ^atten/vnnDivasbe; 
r^lofloi fo fie Mmtl)alb ^D ^?ctt?* 
VfiPatuldus &CIufius cognomi/ 
nabat.Ec confecrataeranchuicom 
niii rcr u initia,3Uei: J>t'ttg anfeng w<t 
reibmjiigewctVt/ jilgecigiter^hinc 
lanua,^ic tl^ftt otJ cing^geins l)4Up 
<5An!ior,a'tt tJ)«t:l}ftter/poam«r. 
him<u\u,^initattnitfKtvont^om* 
IanuariMt»ec Jcnttcir/tf crfl titon^n 

Iapetus,pe.cor*aiiv4ttet; promet^ct' 
vpn bem b]^mel rnb crben geb02tt« 

Iapis,idis,4eiti (l^tt in bcm Tenebtger 

iapix,gis,pc.conJKtn winb irtJ^ttfo 
cn/bcr m^r ben (bfhvtnb ir&ter* 
Vndefapigia,504slanbrn3r4licn/ 
^45 :2(pnltVi genant tvnrt. |>/)vitt 
l^itinbnfimm vnbC^veutum* I A f 7 

Iafius,<6i*rter bererften Wni^en <Efre# 

ci^.VnGrxd dicuntur lafidcs^ 
lafon, onis,'pc.cor,i^m ffin itfcnisf 

von bein gef^gc wwrt ei: fej^ m Colc^ 

osmttvilbelben vn (ri^nengefelleft 

gefawn/weld^e Argonautgwcrbeii 

gen^nt Vide alibi* 
Iafpis,^in ebc( geffetn/ benm^tn nm§ 

net 3f<>rp^nt 
Iatros,Lac«medicus,ft^n 4ti^t« Archi 

atrus , )Det; obet:(l at:<$t/flatt ati^u 
Iazyges,\><5lc^ei:t'n iftntopa/bm9><^ 

cievH Vnii(^tisanft4ffi^^i<f&ib€ 

btfrger* 
Iberus»pe.pro*lKH'nflnfs Htrpani>«fii 

delberia, ;t>ielanbf(^4flt bammb^ 

€ciam Cekiberia dicfla * 
Ibi, Aduerb.in Loco ,^a|e(b|l Jbidc, 

leben b^felbfl Jnibi, ^bi bafdbft, 
Ibis^idis^Hin vog4 m itSfptomk att 

Icarus, ^ifn |Sn i(^ba(t/ bes l!<5nigs y5 
i{L4cebemon Jtey^mftSn ^eb^U bes 
funflrefdi^en svetdfmans/aquoica 
rill mare, ^atin ^ic Jnfd Jfcatia* 

Ichneumon , itin tbict in ^gyp« 
tm/als grog 4lg m fat^i vt(t> geflal 
tet»>ifee<nmatt0*alias mus Indicus, 

Ichnufa, penultima prod • IDie ^nfef 
Sardinia* 

Ichthys, Lat.pifcis ,tf^in\)|fc^»Vndc 
khinyophagi, %>iz Nr Vifd^cn (A 
letn geliben/ viifdi^ freffer . Ichthyo/ 
troph«5<ii,*in vir4> ge^?altnttg/i»ey 
(>er/vtT4^ gtilb. khthyopolium,pe» 

pro.»^iPV<f<*mm^<ftt ^ , 

BB ICOy f c 

us,no[ncnquar*declin»^Ctti f^la^f 

fconXatJmago,4irtbi1t>titti^.1con/ 
cula, dimmujiconuxit', itinviVi> 
^cid)nug ti4ct? cine Ati^tcn gcfl^lt 

imcf enltc^ ^cbtldet.lconiu^etn flatt 
Capadode, oc^Lycaoniae, t'nn>e(4; 
etPaulus rS Barnabas gcpre^iget 

Icfjeros, pc.conftirt wey .Lat .miluus, 
fiCmorbus ugiuSyl^H$i\fkd)tM/ 
as Aungo,8C ArquatuSjdiciturcu/ 
amlcflcriria^VndcIAcrkuSjfeer Die 
e&tftK^tbat. 

IcSis, idis,LaD\ uiucrra, utGaza pu/ 
cat,£t'n5to/|(teg« 

ld,pronc>.ncut.1p4«Jdipfum, ^bett 
t>46 »id quod res e(l, iO$ Die n^^tf^ett 
t')l/i9tee0 an I'm f^^lbet t(l*id quod, 
fiCquod ipfum,tCeldi>e84lddrco,& 
Idco»Coniun(ftio,!D4tumb/Det: ^^l 
bcnJdciicide,€lt4Q/offt/|merDai;« 

Ida. *irt berg iniPhrigia otJ Troade, 
Hincf d3eus,a,um , ^j Dem^figeba 
rigt'ff«ld3ei dacftylf, fDteCoryb^n^ 
te6,De quibuSifupra* 

ldalus,^iit bergvnD wd^ intypto/ 
Det Vetieri jilgcweybet . Hinc Ida/ 
lius,a,urn,3D5 bem^figeborigt'fl. 

Idea ,^t'e vrfpatfttgt'g ge(lall: eines 
Dtttg5/obcr D^s vosbitD* 

Idios, Larinc proprius , ftt'gett Mnc 
ldiotcs,uel1dtota.pe.pro,ftiiiei:Dec 
^^)mfdb^ (il^^Sc pro indo/ I D 

Ao, ^tlteiff t^ttgelerlreit/\?ftitif©«f» 
fd)lcdftm «1dtographum, ^tgtteg< 
rd^nfftMoma,pc.pro.€t3cfcb^ 
b^r fpr4<b*tdiotifmus idem. 

Idoluni,Lac*Siiiiu(achru, i^m btltk/ 
cDer'g(5Q. Idololatra , itin go^ets 
eb^er/g^QCtt Diettec* tdololacna, 
€^<5t^nbieti(l«ldolothytum><£^o9C 
opff^n 

Idomeneu9,quatuor filiabarum,ciif 
ftlnjOcuc^ltpms/vitb Dci:Ci:eten|a 

ldoneus,a,uin,(Sefcbirfi:/beqttem/fftg 
hcb« 

idam2ea> itin (rnibtfd^afft i^n 5tibeS 
(loffenDgegettniOergatig/Darm Dt« 
(letc/Gaza, Afcalon, & Azocus. 
Idum3eus,a,um, S>aB b^^ti^ t(l/ 
ol>er$i&gebo2ig« 

lduo,as, 54> ^<f fe» Hiiic Idus, plur ^ 
tantum,generisfoemimm,)Dten4;^ 
(len t^gn^ DentTonts/et'ns ictkc^ 
en mon^Q^Sunc aucem 0(fco. 

iecuijOris, pcnultima corrcpta,^te 
libec^lecufculumdiminuciuii, It&l 
berltn. 

l€iuno,as,;y4[f4fte/entb<rftmi^ ron 
fpey g, Iciuniii, Jf>u fa]tuH$ . Wun*, 
a> um , XXu<i)tetn/ oDec D^ff nit i flet# 
& MctaphoX4r/m<jger, Vc Iciuna 
oratioj^in (cblecbi^e/vnreylid^e ce« 
Dc.lciunum intcftinum , Utin b4tttl 
bee l^ept fpe]^^ btb(t(t. 

f entOjIcnras, jfdt) i^ jil tnojgm.f enta 
culum, igirt moigen effen/ firftfup/ 

igftiJt I G 

^gitur,comun<5lio coWc^kim^^ct^al 

Ignauus, Vide fupra Gnauus# 
ignis, ftiit . Igncus , ignf a, igncum, 
^ewi'tg.tgnis facer, Vide Anthrax^ 
lgniculiis,<8:in l?I«ms fcwrlin* Er Me 
tapho. Igniculi, ^iindhn/ oWt an^^ 
rcytjttftgeti ^fi giltcm .Ignipotcns, 
fOct eottVulcanus. Ignio,is,5dt? 
m<td) feMl:lg/en^M^^c♦Vnde!gni/ 
tus, ignita, ignitum , jbn'rtnig/fcii^ 
rtg Jgnitabulum * ^eiir^eiig. Igna 
rius , ignana,ignarium, ^as ^^ 
fwc gel)(5tt« Ignarium fcrrum, 

IgnobiliS,Rcquire Nobilis. 

Ignominia, Vide Nomcn • 

Ignore, Vide Gftoro, 

Ignofco, Require Nofco, 

ltfus,Triptoton,t*d eft, tribus cafibus 
dedinatiT m, jbet^^lter/ ol>ei: f 4lifl^ 
ma4?cc,Scruator. 

Ilc,'<tf^m t>arm. 5C Ilia, Jfcte b&rttic im 
b4ti4?«^t€m,£xceriores partes cor/ 
pons, 5Die rtugcrtcyl/ Me tx^cf^c. 
f leos , JDatmgtd^t / grimmcn ♦ alias 
Tormina, fi^CoIicapaflTio* ilio/ 
(u9y^ctfo\\id} ft:4itd'$e]^t I^atr* 

|lia,Foeminini generis ,^5ie mil tei: Ra 
tttuU'rnnD)(crtti« 

Rex,l^t'nb4umvottefd;^ 0erd[;(e4)t. 
Vndc lliceus , ilicca, iliccum, 8cUi/ 
gncus , a , um, i^as von fiilid^im 
b4umtjl-« 

lUiTuSyil^tn Pttr« in Attica* I L ^8 bai:ji1gcl><52t.llias,adis,5P<l» bil<^ 
Homcrivort t>et $ct(l<5mttg^);oi£# 
iliad9,5tie Zxoianct* 

f llatebro, Vide Latebro* 

fllaudatuSjVidcLaudo* 

ille,pronomen DciTionftra.^et# 

Ulccebrae.pen.cor«t©d^mci4;b»8/dif 
retQung. Vndcmecebrofus,a jura, 
VoUfcl^iiiefdblens/anircy^i'g. 

f llibatuSyparcia'pium fine uerbOjud 
nomen,Vnben^rr/vnbef!ed't*« 

f llicet,aduerbium, l^^lO/ftuiT* 

illico,Require Lado« 

iUicOjLoci aduerbf jp<^ f4b(I.Tcnu 
poris,Jbal^. 

niidOjRcquirc Lxdo* 

Illuceo,VideLuceo« 

niunis, Vide Luna» 

lUuftris, 6^ lUuftro, Require Luftro 

llluuies,Vide1-uo. 

lUyriS, illyria , illyricum , 1D46 tanb 
tiTs an loalmatiam ftcffct/ifi^iftii^ 
atn rtirt^ Vngcrn.Nunc Sdauonia* 
illyrii,iDie ^dauen/obcr €toaticc 
vnbl5ormenre0» 

Imago, imaginis, ^tnbttbtmi^.Ec 
Imagines, ^iiic a^dfeft be5 ge; 
fd^le<!l?t5.Fttmofae imagine8,4(Sm of 
terabel'Subitx imagines itin mUi 
wet abeUNam Cerca fumulachra 
maiorumfuorum in armariis oiim 
per atria bifponebantRomani, ad 
gcne"s nobilitatem oftendendam, 
quae ficStemmata dicuntur. Vide 
lconSmaguncula,«ti'tt Hems bitblc 
BQ z Imag^ I M 

fmagtnorus,a»uiti, VolbH^tnn^* 
Imaginor,aris,t'ct> bAb iitu begmffi: 
<mgemiitJmagino,as, J^gibo^S 
mitdt) bibmug^ uc fpeculum imagi/ 
nac«lmaginano,^tn btldung* Ima/ 
ginarius,a,um,!Btngebtbet/gi:n>&; 
net/gcmeyttr« Etlmaginarij, ^ic 

Itnaus^ l^mceylbcsb^trgsC^uri/di 

Imbecillus, Vide Baculus* 

lmbellis,Rcqtiirc6eIlum, 

Imber , Itin p^at^ rcgm obetr gtoflet re 
gen*Comp»September,|^ei: berbll^ 
momtt* Oiflobcr, j^cc wein tnotu^u 
Nouember , l^etr X9tnrei; monaciDe/ 
cember,;^ei; Cb^t'fl motiai: oc5 tpolfs 
inon4t.hnbrex,idd,i£mt>4(^ f inel 
o^cv bol ^tegel'f mbricum idem.Im/ 
brifer, a^um, ^^s r&^e btmgct«Im/ 
brico^as, ^Jc^ m^c^^e ^ftiteled^t^^ 
)»int>evutnb« 

Inibuo,is,ub &»nrfecirt/et:falk*Bt Mc 
capho»^cbfnbcnvet(e/(eere. Ira/ 
buo literisGraeds,5c^ kctc/vnbac/ 
ttd?te/bie (STufcct^ifc^fptad^ot^ftifl; 

Imicor,aris,5cl^ volgenad; l>ett fitteit 
geberOen /o^er m^cnD^ vnb Uficth 
Non cnim ad corpus rcfcrtur. Imi/ 
cart Ghirographumcuiuriiis, itins 
I'erU'cben b^nDtgefH^ttfft n^d; folg^. 
tmitabilis^re, JOaBtiad^folgtfM 
tv^r^en* Imirabilcexcmplum, ^tt 
tb<tt obtHjt: tugcnt /DwTeii n^ct? jilaoli 
gent'jl-.f nimicabiiis, «, ^48 nit mag 
m^ i^i)(^nxffiK^€nf t-iinclraicatio^ I M 

f^td^fot^titig, lmitator,fti« n4<|^i 

Inimams, Vide Manes; 

Imminco* Vide Manco* 

Immb, eligendi uel corrigendi,aduer 
uerbium,5a/ril tmt}i. 

Immola, ftin (latt in Jt<tliit 1 in bcr 
lan^tfd^afftlCmtlta* Olira forum 
Cornelrj. 

Immolo,5dj opffiere«lmniolado,eiit 
opffimitg. Vide Mola» 

Immunis, Vide Munus, 

Impcdio, Vide Pcdio. 

Iinpendium,5^ hiufmodi,Requircin 
dicfiione Pendo* 

Iinpcro,as, 34? gebfet/l)eiirc4)crr4>e» 
Imperaretribucum, itirtfcb^^ttng 
^tiff'kd^n.Magitum miiiciJiTi nume 
rum imperauic^^r bat et'n groffc ^oX 
f cteg^letit gebetffen geben* Nam fe/ 
re ufurpacur de ijs rebus quae uido 
res deui(fi:is imponcre(blenc» Irape^ 
rare cupidicacibuSy ^t'e b^^en begtt 
^en j4mm/mefflerett» Siclraperarc 
dolori.Etanimo nCfc ociofo efleim/ 
pero* Terent.Jd? wil ic^r r&tPtg im 
^erf5cnfcm5mperito, as, frequent* 
3c^> tKtfd^efafl* Hinc Impcrator, 
fityn ber jtocr abcr bie erieg^leiit/ 
fd^tb<$l.Ec pro fummo magifiratu 
fio.Ri;«Pub. 2>er<$berfli[mRb^^ 
miT4^<nra4;/2ie]^rerimperacoriut 
a,um,)D45 s^etmbetifcb^t^ ^^ f^b5 
lKcutt0eb<5n« Imperarum,i^mge^ 
t>ey^* Imperacaracere»^t'egebei(f 
m^ i;t4^teSmpcriuideni. item ftin I M 

^ettfcljimg/irci'd^/gewaltigfct't. Nul 
lum efi tibi in iios imperiiim , i^tn. 
1)4(1 vn5 mr jfi gebictcti* Impcrio/ 
fus,a,ij, ijcnf3?i0/mey(lci*l?affttg/ 
ctS (Jreitg/^nm.Etlmpenofcjjireg^ 

iiiperitus,a,u,1pneif4rctt/vnwifrcit# 
SClmperiria, Vnwi^mlyciu 

Impertior. Vidcin dicfbonePars. 

Impeto,5d^diqua, Vide Pcro, 

Impetro,Rcquirc>Patro» 

Impingo,VidcPango# 

lnipio,VidcPio. 

tmpIco,R<quirc Pico, 

€mpluuium, VidePluo, ScPIuuia* 

Importunus, Vide Portus, 

Impos,RcquircCompos. 

Imp oftor , Vidfe Poiio . 

Imprimo,VidcPrcmo. 

Impune, 8C Impuratas. Vide Punio* 

!mus,a,ii,5D J vn&ei:(>/oc5 tnnedtcbeff ; 

In,pr3epofino, Accufaiiuo 8C Ablati/ 
uo iungit,& ex adiundlts uarias re/ 
ciptt figniBcaciones/ut Amor fiitj in 
patrem,^i[e liebe ^cs funs geg^^em 
vattcu Oratio CiccromsinCadlt> 
nam, ^tere^eCl' etonta wi^t^m 
CanU'fwm. In tempore, ZH tt^tcc 
$etrin loco, 3»il red^rec gclegcn^ef t/ 
^4 es fig b4t. In fadcm laudare, 8C 
in OS, OflTenh'di) vnder 4tig<m lobett* 
In praefenria & prstfentiarum, ^ti 
Qttnt>/i:imotett«tndiemuiuerc, (Dtt 
fp}g^e5n4d^gen^et40tf leb;» Vide 
lupra* In morem, tT4c^ ^ctgcwom 
l^t JnremtuaiiieA|$(^« 1(1 ^'r Mct^ I N ^^ ^ct'nntl1^« Inhoras,:2fi((e(!un^« Ih 
ucramuisauremdormire, OnfotQ 
fcinAn medio reiinquere,ifnDete laf 
fcnbefi^ci^morSvitiyUn* In media 
adferre, Z^ gfimcincmnn^ gebcti/o($ 
geben ^d be^end:cn«fn ordinem redj 
gere, 0ecmjjf^gt'got>et;rdt;led;tm<t 
ct^en/reradi^tettJnmanibuseft, itm 
ifl voz\:)an^cn/ gerwfl /oM>ev beireft* 
Inmanu mea, ^nme^emgewalt* 
In re pr^fentem ire,:^n ^ae ozt Q6n 
^atvon^cxfpanobtt^atuXift* (n 
primis, Votab/fiit alien bingetti In 
po(lerum,igi[ettod?/l)mfi{i:t*ln fum; 
ma,;5tt dm begrtff / mit ftir^en wot 
ten. In commune confuleyTeredus, 
Rdbtfutr^Uegememgfltdt^.In deli/ 
cijs habet, ^r bdt fetn fce^b b^mt't/ 
ea iflfein wollufl* In craftinum, Vff 
mo:gen»1n numerum(altare,9^4nQ 
eninnumeraco habere, idem qc^ in 
promptu uel manibus , In prodiui 
eft,^sifllet'4?t, 
tnachus, ^ttixftetUniQ^ginQtwn 
kemit^tn fiuf^ tn :9dt;Am« Inachi/ 

Inanis,e,6bc/lftr/cfrelinanitas,4L4re/ 
cy ttelf ey tInanio,is, idf I4re* Exina 
nio, Jdfy ikxcanff* Inancfco, ^^ 
witblit* 

Inarimc, itinynfdinmati C^ufco; 
alias Pichecufa, fiCnunciahiadidti 

InauriSjVideAuris. 

Inca(rum,Require Careo. 

lncendo,7d; $inO an. tnoendiunijCAi 
an}Uti;bimff^wt^* 

6B $ Incami 1 N 

Inccmiculitn, Require Ccmo# 

lnc€ffo,VickGcdo, 

Inceftus,us,&fhccftura.VidcCcft^« 

Inchoo,inchoas,pcn. cor.^J^^ l>cb an 
fa\)can.Vt\dch\cho2itiOy ftinanf)C 
bung* Eclnchoatiuus, inchoatiua, 
fnchoatiuum,:3(nf4t;tg /ant)ebt0 Jit 
choaciua uerba, ^te em anbebung/ 
cDci: sfmimnn^bc^iun. Dequo^ 
rum fignificactone magna inter Gri 
macicos digladiatio. 

fncidOjpcn^pro. Vide Cxdo. 

Incido,pcn»cor,&cquircCado, 

Indies, 5c Incilia, :Rlcync waf?eKgr Sb 
lm/^4r^ttrd?m4n^rt» waffctaitfi 
cimfLufsUjut/ awffMewyrmoOei: 
tnatren* 

lncilo,as,5d? fdjultc/vetwurffe. 

Incly tus,a,um, igcl:^hd;/r^m«pir^i3/ 
i:W;ttg/fattrefFenli(^. 

tncolumis, Vide Columis. 

Incommodo,RequircCommodus. 

lnconcinnus,VideCinnus» 

tncondituSjVideDo. 

llicondltus,pcn.Iong. Vide Condio, 

Inconfultus,Rcquire Confulo, 

f nconfutus, Vide Suo. 

lncubus,penult.cor»VideCubo* 

tnculco, VidcCalco. 

lncultus,RequircCoIo» 

Incunabula, VideCunap* 

|ncuria,VidcCura« 

incus , Require Cudo« 

Incufo, Require Gufo, 

Incutio, Vide Qu^itio, 

lndago,as,pcnul,pro»2fc^ crfojf4?c/ 1 N 

f&d)C. Indagano, ^inc\:foif<3)nn$. 
Indago^iniSj^mcrfiSd^uiig.. 

Inde, aduerb.de Loco, jDanen^cr vo 
t^rtnncn.Et ordinis,5D4trtad>Coni 
pofi.Deindc, Exinde^-jDarnad; ♦Per 
inde,fimilitudi» Mfo/cbm alfo/ o^t 
$iSglctd?. Etpleruncf fequitur, Ac, 
Acfi, uel Atcj^. Fac perinde ac fi tua 
res agatur , iCfy^ cbcn ale tx>ew M*« 
frtd; Deitt. Nonnunquam fignificar, 
V^ft/vtlait Non perinde grams eft 
0tvHlmtvaitanQcninu Proinde^ 
Coniuncfho rationalis, ^et:f;albeiw 
t)ammb. AUquahdo aduerb. Simi/ 
litudi^Proindc Expifcare,quafi non 
nofTcs, 1&U ctrfragef^ gUnd? rtb wtf* 
^c(lo^cl:^:rtttte(l^ue0md)t. Subin/ 
dc,^atnad) o^er brtlt>.Itc Subinde, 
cfft.Crebro, indidc, Vomfclbigcti 

tndemnis. Vide Damno. C err. 

lndex,Requiro,Dico,as, 

India, itin gvoflTc bntJtfc^afft vitt) cit« 
th:/t>c5 t>iimn tfeeyls ^et: ci^en/ 3(fi<t 
gcitantindus, jtinfliirs t>atin* Indi 
|Dicvolrfel:^a^:lIT♦ Indicus,a,u,JD> 
^4v4ttf?i(t/o^arJilgel>«5n*g. 

Indico,as,& Indicium Jtem Indicatu 
ra6«:c^VideDico,as» 

Indico,is, pen.lon,VidcD/co# 

indies. Vide Dies* 

Indigcna, Vide Gcnero. 

lndigeo,&lndigus,VidcEgeo, 

Indigito,as,^cquire Digiws* 

fndignus, &:hmoi,VtdeDignu8^ 

Indipifco,is, 5d) ertangc/Hbo;? wiffc* 

hxdiftr tus, Vide Scrot 

hduii f N 

Indiuiduum, Vide Diuido. 

Indoles, ^as an^cyQcn ^t mtnt/bU 
fd^cinbatl^^ttvnnvt cygenfd^rtflt/ 
ft&clfeyt. Pucr bone indolfs, ^I'tt 

^cy^U Aliquando accipitur pro 
praeftantia, ucl gcncrofitatc , ^Ut 

Induciae, Vide Duco* 

Indulgeo,cs,2rcl? vctf)m$c/U^Ui<i)t 
lid) nad)/ui) pflegdndulget ualccu/ 
dini, if^:ppegt^ecge^lm^tbelt. In/ 
6\i\gnotio,itt^M)ctmh{fi§ pflcgt 
l)Ci:f^ttlfet't*tndulgcicpoculis, Ze^ 
tn/vafi ttirtdrert. Indulgcre fuis affe/ 
iflibus, ^eitten bcgirDcn nadj^frttcrt* 
Indulgerc dcfiderio alicuius, iSmem 
jd tDilfert n?ct:^e/o^ct t!?^rt nod) eins 
iPitlen.t^eftitu nimio indulges, Tc/ 
rentuproueftitui, per i^ntiptofin, 
jDub.tltefl il)n jfifoflhcl? imtflcy; 
Dercn.Hinclndulgens nome,|:Trtd? 
liflig. fndulgentia,Va:l(;crt^mig/ 
nad^lafTttng/ 

lnduo,is, Jd) t(?i1 <ttt/bettcy&c.Iliduo 
pcrfonaiudids, Jcbbitt emric^rct:* 
Induo annulum,5d? flc<f ot>ei: (lo(| 
ttnnttgrttt* Induo galeam,2Jcbfc9 
bcnb«lm<tuff.1nduehominem, biff 
ftcnntlid}/obctQ^ti$.}nduert toga 
uiiile,Vide alibi in uerbo Tcxo.Et 
Induojid? (log etn/tl>il ct'tt Jndume/ 
tum,4fem f{^yb*8C induuij idcm.In/ 
dufium,l6t'»t f)cmb^SndufiumIan€/ 
um, jeirt»iiltenbemb&. indufi^ I N too 

etwas ^h ctfin^mma^mX}c indu 
Aria,:nn^itfleigjndu(lnus,a,u,0tt{ 
i:etd|7/fldg/fletfrtg4ndu(Vie adtierb^ 
^leiffig^Ucb/gercl^idlicben. 
Inedia,Requircin uerbo Edo, 
lneptus,a,um, Vngcrcbidt.Jneptc ad 
uerb^Vttgefd^idflicb *ncpcia,x>n5e« 
fdt^idltgf cit*Ineptio,is, j^d? t^fin toi 
tcd^jt/Jd? bin vngcf4;irft / (jiilr micb 
nkuifd}^ 
PnerSjI^equircArs, 
Incxti:icabilis,RequireTricae; 
Infans,8cinfantia,uidcFans,fare,fat4 
Infedor, dC Infedus, Require Facio* 
Infenfus,a,um,^cfrig/remt>rii4?/mi0 
Itcl;^ Nemine infcnfiorquamtib^ 
VticmSts I fcmbci:/vngittt(ttger/b4(| 
Infcri je, reperics in uerbo Fero* ( ^ixi 
Infeftus,a,um, t>betlegen/fcm&dtct;/ 
fd;&Mi<^/t»iOctwcm'g. Infefto,as, 
3cb bele}rbige/bemiifb^/fd?4mge.in/ 
feftis fignis confligere, I^ttofftiot 
fct'nt>t0 p^nevno^el:fcn^Iitt/tPiODel; 
etn4nt>ei: ^t'ebcn vnb flr<^ten* 
Inficior,&infidas,Requirefado« 
lnfidus,penultima proau<fla«Vidcftf 

pra m dicftione Fides, 
lnfinitiuus,VidcFinis* 
!nfit,uerbum defecaiuu,& in hac pcr> 
fonaranttimreperitur, iltt^\^an* 
proindpir« 
Infi:a,pr3epofiao«Vnt)ett» Infra te^flff, 
t)it&iem&<t<fy. Aliquando adtierb.- 
Infra reperics , iDiittdctt / dam'dcn/ 
«K^p6 ftti^f Vndc fiunc Infeiior, I N 

Vftbrnt « SC InFimus, a^um , HAtit 
l^ttOetfl/m'Dcrf^* kem, Inferus, a,u, 
ll^|^el:/o^er t^ft^er♦Infcrura marc, 
3D4S rnt>ctm^cr.aliasTyrrhcnuni4 
Ctinferi, orum, plur* JDt'e m'^etrcn/ 
vn^^Jtclt/ bcUifctjcti. Infcrnus, a,t)tt 
tettg/^as ^tm^eni(l.Jnfernas,atis, 
JDer vnDcrett. InFerne, Vn^ett l>^t: 
i^ttff/von vti^cn. infernah's, e, ^d 
lifd^ Jafernalcs furi3e,jDt'cl)cllif4?eit 
€>ottt'it tf i»&tti0Fc]^t«de quib^ alibi. 

Infringe, Vide Frango. 

infiila, ttin l?4»pt$le^:^ bctobetftcn 
pf<tffkn/iin ynfcUlnhAzms^ZiUm, 
5pa5 an ^itfel dufftcegt* 

Infimibulum, Vide fumus, 

Ingenium, &: Ingcniofus, Vide in ucr 
bo Gigno, 

Ingens,V4(lgto^, 

IngenuuSjRequirc G/gno* 

Ingluui€s,^4irigreyt«It€,t>etPropff 
<>it t)ert v^glen / t>atin (Te Mc fpey^ 
r4mlen/4l^ Die bftncr/t^ubm ;c* 

Ingruo,VidcGrus» 

Inguen,inis/^iefcl><tmm <tn t^tnvod 
btittt vn^ manfs bi\t>m* VCq^ ad in/ 
guina,Jfti^rttt M*efd)4mm. 

lugurgitOjVidcGurgcs. 

InhorreOjRequirc in diddoc Horror 

IniiciOjVidclacio^ 

initiutli, teiit anfang. Item Inirfa, 
orum,3Dieg<lKymnug/ oDcv Dtenjl/ 
vnb ci}xnni Cereris . Vnde Initio, 

vn^ gcbeytnnuffen Der goto tfyiun^ 
l^sveft^Transfcruir ccia ad alia* f N 

Inftiams literis, ttTt'lr flfitcn Wttffeil 
vnDct^t'd?tlnitior, 3d) wirDg^trcy 
^?ctJilaebefIlgit Jniriatio idem ^d 
inicia«fniciari nonnunquam fignifi 
c2LtyZnl)cbcn/<tnfa1^cn, Vide in uer/ 
boEo* 

Iniqiius,a, um , Compo^ ab sequus, 
Vnibcn/vnpad?. Mctapho^ Vnbil^ 
Itc^/vng^tn'g.f niquc aducrb, VnbH 
U(!^cn/vn$httiifUd)cn , Iniquc fer/ 
re,8d iniquo animo £erre,Tbel vcw 
gilt ^<>ben«!hiquitas, Vn^bneXo/ 
diniquitaSjTnftbite/olHrr tut)ct»es 
om^Et Riiquicas, Vttbilligfcyt/vti 
gerc(1t>ttgfm» 

Iniuria,VidcIus» 

Ino,(6mg<5ttint>c0 meets. Alias tea 
cothca, & Maaita, jfl;^ f8ii XtklmK 
Mc^yitpoimnnns** 

Inocco,RequireOcco, 

InoculOjVideOcuIus* 

inolefcOjRequire Oleo^ 

lnops,f^equireindi(ftioneOpsi 

Inprimis, aducrb*Vo?4b/vo^ aUtn 
Mttgcn* 

Inquies, Vide Qiiies, 

Iiiquilinus, Require in uerbo,CoIo# 

Inquino,as,pe.cor.3c^ vctvnfaubct 
id? bcJlcrfe,Coinquino,idem* 

In quio, inquis, Pluraliter inquiunr, 
^fd^f^g/fpat'd^.Verbum defe(fUuu* 

Infania, 8C Infanus, Vide Sanus* 

Infcius,lRequf re in dicftione Sous. 

Infeda, Vide fupra in didionc Eh/ 
toma. 

In(idia^,dClniidior|VidcScdeo^ 

Infig/ r N 

Ir/ignf5,c,Vjde Signunit 

Infilio,Rcqu!re Salio* 

Infirnulo,Requirc SimuIo« 

InfinuOjRequire Sinus # 

Infipidus, Vide Sapi'o. 

Infoles,Require Soico* 

IiifoiCiO, Vide Spccio* 

Inftar,aducrb* ICfad) ^ct fna§/06 v^i 
dlcidi?iig Jnftar motis, wte tin bag* 

Inftaur o, as, cuius fimplex n5 cxtat, 
yd) mad} t^it>ct gatt^ / id) bzing jil 
xid)t/hffiifd)€/itgi^c:ln^3iurzrc bcl 
iuyj^m Migwi^t an\)cbL Inftaur 
rarcuircs, ixcftcffutftiid)i/ftct^ 
<n*Rcftauro td^lnftaurator,i^mei: 
n^wtut/wits bxingcx/anffbmgcv* 

Iiiftigo,VidcStigo» 

Itiftita,gmcioem • 3(>tcbfege ^rt dm 
ftawcn Hcf^/otS ley (Ic/ vmkgijwt^a 

Inftitor , ttin ^r4met. Infiirorius, a, 
urn, jp40 $il eim f rimer gef)<$u*ln/ 
ftitor ueftis. Vide Vergiliat ♦ 

Inftituo jRequfre Statuo. 

Inftrumentu,Sc Inftruo, Vide Smio, 

f nfubies, t>t'e v6l^a im i^er^og^ 

Infucfco, Vide Sucfco. 
Iufula,ftm ynfd/dnUnb o^er crW 
ret'd^/^^ <^Uentt>^b mt't tv^ffer vmb 

febent'fl/eygenriiEaS? ^$|m meer (tgt. 
icMetapho. iiini)au^ba6ftif 
i^onan^tm f}eU^cm flci)ct incintt 
(latt^J nictgmtmftSffigifiPtnin 
fula, ie!in|>alb JnfcV ^aa nur mt't 
((m tt^9Um(iP^(rey<^|^?0e(<0ier/ I N toi 

Toncfus, pc. pro. idem. fnfulaHs,e, 
5046 )i1 bcr Jnfcln gcbott . Infulari 
us,a,um,Vtad?gttlug/f(^le<^t«^ 

InfultO,VideSalio. 

lnteger,a,ura,pc.cor. <Sf4n^/voK^« 
men/ vnuerfert/ vnbrec^b^fft ♦! nte/ 
gra xtas, jr J vol^^mmen / vermiig^ 
lid? altct Smegcrxui^itinsbi^n^ 
^ert alters .Integra uita,^mfromm/ 
Vttbefierft libert .Integer homo,eiii 
fromm vn{^d)nlt>igmcnfd) * Jntegru 
mihi eft id facere ,yd) h<tb ma^t o^ 

fet»aht>a8 5ilt!)ilit,Abintegro,&: 
)e inregro, aduerb ♦ \>cn netiivem/ 
ttJiDcrumbJntegre aduerb. Gamjfi 
lict^z vnbetriigltdt^/fromClidben .f ntc 
gro,as,^d? b^bwt>er <tn/id^cmciu 
tt>ere.Rediniegro idem. Redintcgra 
tio, atin emeitwerttitg/wiDeranbei 
brxng .Int^rafco, is , Jd^ wirb xoii 
t»eretneiiYvert. 
IntcUigo, 8C IntelleAus, Vide Lego* 
!ntemcratus,RequireTemero* 
IntcmpericE, plur. 0<$tttn bicvnfini 
mg/vtib w&ttt'g madS^en.Fntemperrg 
huncagiranr, ^cvi(tvnfinnig/t^ 
tv&ttetJncemperies, fingula* vtiges 
trttter. 
Intcmpeftiuus , 5^ Intempeftus , Rc^ 

quire tempus/ 

Intendo,&Intento*Vide Tendo* 

Inter,pr3epo.^wwfc^?«n»lntercalicein 

fupremacf labra, ^wufd)m bem 

ttin<Xgifd)invnnb 4»gerftet»leflfi5^ 

m. Inter fcholafticos , t)nber ben 

f^ftlcrcm Inter uias, TJf bcmwig* 

CC Inter f N 

Inter ccnandd, ^icwcylmS$&n<t(i)t 
l(}et.f nter inicia prtncipacus,:3(m att 
fattg fcincc becrd^iiitg .Inter fcfcfa/ 
bulant> €Ju fcfew&tjf mitcman&ct. 
Inter legcndu obfcruaui , ^tc xvcyl 
id)\(t^ ^(^ id)3 gemcrcft«l'itranc/ 
us,5C Intcfnus,a,um, nfnnci:Ucl?.!!n 
terim & Interca, 5Dieweyl/^<|r$^x>ll^ 
fc^)en.!ntcrca loci,i Jc Jntcrim{igni/ 
ficat etia, 5il jcytctt/ elw^n.IntcrJii, 

Intercilo, Vide Calend^' 

Inter capedo,Require Capioi' 

Inter cus, VidcCufis* 

Interdiu,Rcquirc Dies. 

Interea, Require Inter. 

Intereo, Vide Eo. 

Intcreftjuerbulmperfotiale, i^e^a 
|)Ct att/o:J i\l ttu^. Ire, its ifi ein vm 
^c^:fcl?«y^r.*Per magni intereft, f^B 
i|lvil^»>lrangcIcg€,Nihil lntcreft,fi 
ucfatcaris fiue ncges , 1^8 ifl metric 
tAt^n §dc$ttu &u bef enitefttf/ ocJ ^u 
Iciigncfls. Inter h^minc eriiditii dC 
idiotam^plurimd intereft,l^s iflcin 
^toffit vn^itf<^cyt> jwiird?e cim g:; 
Uxtcn metifc^^tt/vnt) vttQcUvtin, 

Interficio,RequireFacio. 

!nterimo,pe.cor.Vide Emo. 

Interior,Rcquire intra. 

Inter pol-ire, ^tmimct:en/^wi^<^cn 
fe^? Jntcrpolator, ^tn aUa;cvoi^ct/ 
C^UcfUy^ctm^tmxv trnd^ct^n/ 
terpolis,e,ucllnt€rpolus,a,um,<!^c 
nciiYvert. 

Intcrpr€s,*aiv<i?^p(mi;tP"t^«wp5ytt f N 

^^rti^irt3^r.lnterprcro^ fntcrpreta 
ris, 5<^ kg aug/ (d) vec^olmetfd^e/ 
gib $il vc«jlcl>:rt.lnterprciatio,5C la 
terprctamcntuna, !Cm 4iigkgunfl/ 
vcc^oImetfd?urtg♦ 

Inter ftitiunij'Vidc Sto« 

Intertrigo,pe.pro.JDct;wo(fF/^r4i'g 

Interuall'am,Vidc Vallum. 

Inter ula,^inl>jmbt>, 

Inteftatiis,RequircTe(lor. 

Inteftinum, itin b^tm/ Rurc.f nte/li> 
na ,€^4mjnl74fftc etngjM?w7t> Inrcfti 
nJs,a,um,pc»pro.3itiietU4).lnt€fti 
n(i bellum,i(Cm btttrgjt: fctcg/D^T bitf 
but^et t)7ttH*r citt^ttDci' ^em^« Ciuile 
bdUlJnreftinum odiu,<6m c^roflicc 
l7.^^s/o^e1: vccboigitct:. Infcftmtni 
opus, itin ictlid) lyUityin scfd)ia:/otS 
f)aafftitt von ^ol^i^ls fp^ubct/^lfil 

Intra,prxpDfitio,5rtrtcttI)a(b/t'itn.!rt 
tra cubiculii, Jnn bzt If^mcir.lntra 

HincComparatiuus ,Interior, Jn^ 
itetcrintiinus, (S^ant^ jnitJtticb/^e^ 
l>ciin.InrrinrvCus,5iTw:n&ig.Iintrb, 
aduerb* Jnbtrt/bmet'n.Inrrorfum, 
^inanwcrQ/mbi^tircirQ.Infrorrus^ 
idcmSntro,zs,ici)Qzl)zi)min/Qctng 
inbinJimuSy 5D»tmrtcn, 

Intueor, Require Tueor. 

Iiitybus,foemt.gc.in fing.&in plura, 
neuAV«:c<tt>»irt.Eniiuia. 

Inueftigo,Vide Veftigium* 

InueteiOjViicVcws. I o 

fnuidia,R«quirc Video; 

Iniuto,VidcVito» 

lnuitiis,a,um,rngcttt/vntt?itti'g. 

lnunco,Rcquirc Vncus. 

lOjinp nccft.dolf ntis, ^tvc.uel gcftif n 
CIS, 3;u.ltem, iBin ^od;tct: 3nacl)i/ 
wcld^c ^rt m4cb Sfifi if ^ Qcnant. 

locus, m fingulari mafcuhgencin plu 
raanafculini 8C neuc« itin fd^tmpff« 
loco dixifti an fcrioC «^afJfi |itt 
f4?irtipff gcrct)toc? crnlhrlocofus,!© 
cob , loco fu m , €>cl)impflFig/l icb^r^ 
licb/nicl>t foUi0.loailaris,e,SC looi 
larius,a, um,iclcm.Iocor, anSjJcl; 
fcbimi' flfe/oDct f ttro»<jyle« 

lGnla,iemlan^tfcl>4fit Afij/^wwTdj^ 
Caria vnnt> Eolla,^4rtn l»u patt 
Cphefus. Vndclonicus, fiClonius, 

rtg.Ioniu mare, jic>as meet ^wnfc\)i 
S ycilia,Peloponefo, vtt^Creta. 

loppe, itin alu jUtr paUltitig/am 
mat gelegcn. 

lordanis, <^iit pitfa in ludea , ^el:^4$ 
mitrctt ^lll:d) (l^altte^m fleii ffct* 

tphtgmia,€m ^odt?re^: ^(g^mcmtto; 
nw/vn^ €lf temrte(lrg» 

ips,£mt)o:ntriirm. 

lpfe,pronoiTierelatiuii,ci:.Ponitpro 
tribus pfonis .ipfc facio, ^cbl^lbs 
•ttaclK- Ipfcdixeras, ItubArtejls 
fdbs gcfrt£!tr. Ipfe fcribit, JCr felb 
fcb?cibt.Iplen:icr,«tr fclber/otHst aU 
kyit. Inuenitur ipfus apudComi/ 
cos plerumcj.Ipfiffimus fupcrlari/ I R t«># 

A pudPlaurum, 
Ir, S;'te bole tK:i: b<?«b* 
Ira,S^ot:mIracundus,a, um, S'omm&j 

ng/gciieigt j6 jo:ttlracundia,2^om 

mi*mgtVyt. Iraicor, irafceris, 3cl> 

$iitiwbin jojitig. Subirafcor , ^^tj 

^umcinwcmg. 
Iris,idis,^m regcnbogen.ttc,!ris her/ 

baei^ecia Glandioius dida, 3&lat9 

liUcti/fcbwcrt Itltctt* 
Iron«a,Lat,lrririo,^m verfpottuttg/ 

b4 man ttttt Den gebert>cn/ oOer aufi 

fp:ecl7ungc$redi/etn anDei:^ nuint/ 

sreDcr Mc ivot:t latitenb* 
lrrigo,VideRigo» 
llluo,Irriras , pcnultima producfla, 

yd}XiY^an/bexccQc jfi j^itt.Vrita 

bitis,e,!Ca0Utcbtlub beivegt wixv 

b&Devtg, 
hrico, pcnultima corrcpta,& Irritus, 

Require in t^arus* 
Irrogo,VidcRogo» 
Is,ca,id,pronomen relatiuum, )Dct 

cbet: ikt. Vndc fit Idem in Mafculi/ 

no genere prima longa, in neutro 

ucro cori:cpta,itbe bcr felbtg/gUic^ 

becfelbig. 
lfagoge,penuIcimaproduc^a,I-atin'c 

inrroducflio, i^inctnleymng / anfft^ 

t:»ng/0wrt5evnDe«idS?t»g.iragogi/ 

cus,ifagogica, ifagogicum, l^iti 

f&rig. 
l(ara.«m (liifsGaUix,bcn'nSll?ob45 

numflciif?t* 
|fotiS,idis.HiTb3 qua tingendis bnis 

inf«ftorcs utumur* VulgoGua/ 
CC I dum I s 

diurti,«Pt7b trntttOAHtft mm fttbi. 
Ifchiadicus, 3Demm*el>^ffi:weed>fiii. 
Ifis,is,ucl idis, mn g^tttn bit itgfpi 

wr* Antea lo di(fla#Vide fupr a* 
IfmarLis,pc.cor,t^i'rt berg inCbt^d^ 
Ifmcnias, itin^^eb^nct JJ w>olpf«'f^ 

1 fotr^iteSj^irt vcxt&mptct Uztct bet 

i»0\tcbcnl}cyt jil :2(ti)en* 
Ifonomia, ^ki(i)ct>ct$ifiiti^cn/b<^<d 

k bini glei4?l>m 4»^gcteylt wcxbm 

ob^m(^biUi$fcyt* 

alias lacob, ^potiwdc^^cmDieJu^e 
'yfir^iclitegenann 

I(^a^ <i^ifrt Jitfcl im 3l^^2l'4hTcl^en meer* 

Iffus, *ttW4ttei'ftfl<>ttgewcfertiitCili* 
d4/^<^t:»0rtlfflcus finus, fti'tt f wine 
o^e^: biicf t>cs tmcts batbzy. 

Ift65lfta,lftud,^noincn dcmonftrari* 
5Det»^ft6 aduerbium ad locum, '^<t 
fklbili)in*Et^(kiic,k€mCompoA(ii 
ufmodh^o\Ud)*l(Hc aducrban lo/ 
co,1p4p^Ibfl*Kinc,dc locoii^o^t vS 
Mtfelbfl bunnm. Iflac, per locum, 
^afdbH^tii), 

Ifter,)DieiDon^w/a'rtfIii|^ fturope^ 

Ifthmas,latm cCollum,^i*rt€rtge bts 
ccbtvid)B d^ifH^m ^xvcym meetm/ 
a\s in pdopon^o b(t€otin^ iflgci 
n^cfctt* Vndclfthmia,orum,plura» 
cantum, Itin fefl vnb ho^^eitUd)it 
t43t)4f^b(l/jilccrcn Wcpmrto* jDec 
Viet: ttamlidS^^fefletiei'fta lit (Sz^ci<ti 

Iftria,VideHiftria, 

Ita»aduerbXuuiUcudim's,9(|o* Non/ I T 

nunquam cftJSptanris ud teftantis, 
Ita me deus amet,3t(5 mix €?ott i)clf 
fe, IcemRefpondendi uox,utapuc| 
Terenn Quid iftic ribi negotij eft c* 
Da^Mihin c Si At2L,xVa9 l}(tftn bozt 
5^ fA)affin.y<H;)/J<t btx. Vd Coniun 
dio illatiua* haq;,I)erbalbeii;itafa 
n e,adfirmantis, "jja xvatli^^ 

Italia, |>4a Jtalicn/cinUnbtfi^afftin 
^ntopa/ batinnbic €>tatt «^)om/ 
vnb vmb(igent>e Unbtfd^affien vct% 
^en :2llpett /bif an bic meere Zjttyc^ 
nnmvh^ziaticnm* OlimHefpe/ 
ria gen4nt*iM:li'di>e uylmts in fi^ec 
$c}jmvnbetfA)efbnclanbtf(A}afftm. 
Hinc ltalus,a,um, itinTBOalif/obct 
2lt4(iVwet«1Etltalicus, a,u, l)j bat^ 
Ai^if)^/obev)i1gel)J{ig. icalica,i6itt 
ftattin liifpania* Vndc Italiccnfis* 

itetn,aducrb,fimilitudinisjDergleicb2 

Icetj^Diett'egfottobersp^nbding, Ec 
aUquando,lStn |tr4^/w&g*Irer face 
re,3C Iter habere. Vide fupra* Itine/ 
ror,aris,54> w4n^elreA3<lftge.Itinc/ 
rarfum, iin befct;tab»ng ber meg^ 
f4rt/o5 w^nbemng* Hodoeporicu* 

1 cer um, xtibctnmb/ obtt jum ^wvfti 
maVanbctwctt^. Itero,as,3f4;tbil 
mbitnmb/i^AffctcMcraLn pugna, 
SDen ftrei^ wibct ^nf^eben* 

Itidetn, aduerbiu fimilitutfinis^^ttff 
glctd?e o?ei^* Vdnam hoc tibi dole/ 
ret iddcra utmihi,3ld? bds bi* b4« 
als wol bifiimetttais m£d?.Tcren» 

Idiaca, itin 'Jnfel tin m4d ^oitio / b<t4 
mnVUfk8Q!!t}mf<i)it^<^t* Vnde 
khacus, Itfiyra I V 

Ithyra, p€nuItima«orrepta,i(i^ff4tt 
^m berg Z<^uto /Qcicn pattl}ktu 
Vndc Ithyrcus,Ithyrea,Ithyrcum, 

rtrt ^^Itl^^m (loffct* Vnde Iturcus, 
fturea^f rureum, JD4d D^i: an^ ift/o;S 

luba, 5C>4fl ^(Ae b4^r an ^et^ thierm/ 
Ms l&wen / pfcr^/ vnn^ ^t$\dd)tn* 
Vndeiubatus^lubaca^tubaciTj^as 

lubar, IDeirl^crnJltKifct/vnMPerper* 
^ct tnox^m vn^ abent (lem. Item 
l^et fd^^in Qbit g^lm^ iins UtU(^in 

Iubeo,cs,2fd>!)ettgc/ob<ttt>it,Pcr Mx 
wlcpCm,^ t>ct: I'c^^ entfc^ltel^ mi't vt5 
teyl* Poilquamci Numidiampro/ 
uinciam populus iuflic , :|;T4d^bem 
J?45 R l)Smifd) void?/ tm bic rogtey 

^4t* Saluft. Nam popuH eftiubere, 
Senatus ueroCenfercSenatus earn 
p^cem feruandam cenfuit, 6Cpau/ 
cos poH dies populus iufTicXiuius* 
lubco te faluerc, J^ bcger t>as bu 

feluflus in fingula* mafcuLin plur^ 
ncuttlfem gebeig Juffa f acere,&: luO 
facapeOrerc,i)453et)ei^4tt^rt4?rett 
fniuffus, ^bngcb^t'^* iniuflu meo 
abijt, *n'(lonima'rtgei?ei'g<>iintt>eg 
gftttgen* 
Iubilo,as,5d) froI(>^e/^cy3efi»ii^4tt 
iubilum, itin^l9^ni. I V ioi Iucandus,a,um, JLUhitih/ttgitfiU^/ 
bduftig m^d^t'g JucunditaS) HufUg 
fcft/fhipsftiyt* Iucundor,aris,3<^ 
belafltge/obetrsptrbbcluflt'get* 

ludaea, ^asyUbtfii^ Unt>. Alias Pa/ 
leftina, tcrraCbanaan.Iudfus, £ittt 
3ttb Judaea, itinJU^in, ludaicus^ 
a,um,3ttbifd;« 

Iudex,iudids,ietn HiV^ter, vtteylfpae 
d^et;« ludex ordinarius, (Bm o)bm# 
ltcl^et;n'4?ter« Index delegatus, IBtit 
^^uffaefe^tet /ober %^Qiozt>mtet wdj^ 
tec,Extra ordinarius,idem« ludia> 
um, ^ingen4;ttludiGumcennim/ 
uiralc,jD4a fiattQm(i)t ^d Kt)om« 
yum iDei: verflanbt obec cntf^cy« 
bimgbea ictnUs. Sineiudido,(|^it 
(ntfd^cf bitng.Carec Iudido,i!^r l}at 
feytt vcfflatib* ludidalis, ludidale, 
it>4s jil bcmRid?eer/obergeri<l?tge 
^<52r* Forum iudidale, l^asHidt^ti 
^attgJudidarius,a,um,idem, Ki/ 
dico,3s, 2f<i^wte)?k/etitf4?efbe/i'4^ 
ad}tt.Jtcmi^vttbammc^ ludica/ 
turn f acere, JD^f (Iraffgell: ^ugwV^;^ 
teiiobeybej^leti^Compofita, Abiu 
dico, 3d?rpnd!?4b/cntfrembbemi't 
re^^t/obct: burets getiic^t* Adiudico 
J^fpiid)^/bdcnc/^wit ^Hi^Stig 
fein«Dijudico,3<^cnt(ai?cybc. Prae/ 
>udico,5di? vttcyl jfiuotPraeiudid/ 
um, eirtvo^ttrteyWs/eittrp^iK^^bai: 
Au9 man vetflen m^S u?a5 re4^l; fe; 
vnbnad)tduo\Qin, 

luglanSjftin b4t>m nuffir* 

lugum,ftwrpi'9Ptfgi'f>ff«l<<rtater8« 
CC s htm I V 

ftfm,lLigum, ft t'rt icd)* Etf ugum {n 

Praftcrca, lugum, ^c^:boI^<^n^e^: 
tt^a^z/^avan Die fcl^ti^lcn b^n^cn^ 
Et lugaj^JDiefcbiff biitrf.alias Tran 
ilra.Dcnicj;lugum cliC!rur,iC>a matt 

nm jwcrd?6 ^J^tttbln^t/ glcid^als 
cingalgc. Vniub lugumjrrcrccx/ 
crcitum, "itin fticQ^i)6i xvcetic^ / 
Imird) cm folUc^ jo4? ober gal^c fct)i^ 
dmmitfitjmad) ala tficbcftvittncn. 
ttfubiugare, Vn^cttl)anlg mrtcbcit/ 
bcjlwyttn* lugaliSjle, iD>aoct;ct/4rt^ 

f[ebtt«0c.fugalcuincuIum,5Dtc ^iJ> 
Ligali* nodus idcm.luganus uicus, 
i^in gad jil Kbow/&4rmn <m rtlt^tc 
Stittomairas* lugorus,a,um,©e^ 
rpitJt/gcgipfflct»XugeriJm,in fin^u/ 
lari fccundx declinationis,in plura* 
ftcundacSCtmif, i6initid^att/jx»cy 
|)unbett vnn^ vterQtg fdnld? /m t>it 
14t1gc/vn^ ^)ttn^ett vnb jweintjtg in 
tU b:cy tc/fel^« ot^ct crt>rrtd?6/ feuit 
titagcitt parcd^^cn^efaiifcngaodi; 
ctemst^g^/^dciVtrcn, lugf s,^ic art 
etmfod> )iehc»(Coniugcs,€>cmabcl« 
in fingula^Conuinxlniugcs, Vitgc 
tvettte ri)tet / ^te nod) ntr an getod;ct 
fciiiD.^iiugcSjiicl Bnugiequi,t^yrt 
par roffe/^letn dm faticn $ut)cn* 
Sic Qijadrijug^ dC (^uadrquges, 
8^u?cf par jc.lrgis,kjgc,iemflig» Ju 
giter,a^mfligflict?, !ugula,&lugla, I V 

ft^«tt€t/t>et 3facob6 f^ab. li'guTirs, 
jtic tto|fel/^aB vojbcrteyl am balg 
VndcIugulo,a^,5^IiiguIum fcrio, 
3d?to^U7^cbIag^cnbaIf?ab.Iugu> 
!um petere, 5Dcn baupt banbcl/obcr 
Ijaiipt Itttcf im bant^l angrctff^/noi 
ten. Siigo, a<?, ^d? ffig jf? jamcn/ id? 
(Irid: an cin banb obcr locb . Abiugo 
penultUor. Jd; f nrpfabc/ id? mad> 
Ut>iQt>csiod}s* Adtugo, 3fdif6ge 
l)cr$&* Coniugo, 5d?binbji5mal/ 
verflrtd-'jiirawcn. VndcConiiiga/ 
tiOj^itt jil famcn fftgung viler ^ing 
51I an1baltpt:rn^v^^p?^ng,Coniu/ 
gium,jbicil^cb«Coniugalis Comu/ 
gale, 5Da6 ^fi bcr^eb bicnct^ Con/ 
iunx,^in^cbgc"tabi^ Coniugara 
pliira^opudPhetores, ^ic voncina 
jcd? o&er (lammcn gcjog^^n ircitH:n/ 
ab Volo, Voluntas, 8Cc, Dciugo^ 
Jdjtrcnne cbbcrfi'ig roncinanbcr. 
Subiugo, Vide paulo fupra, Subiii 
gahs,Subiugale ,5|>a8 We |o4?5 g<« 
toontbar/gciod^cr* 

lulus, ^k t'oi5 oDbcr wnll an itUd)m 
b &ttmen/cc t>a s (le t>ie fritd?t gcbcr^iti 
o^crblficn. Et^lulus, i^iniungliitg 
^em ^a5 cr(> barrbanrcd^ffr. Ita 
uocatusfiiit Afcanius, ^ctfun4B9 
ncf. Vndc Julius Caefar, 5tcter(| 
IRcyferjilXbom. Erirffcus. ^^ct 
l)€tt)mcnat. alias Ou>ni»lis,lulian^, 
luiiana,tulianum, jtas bcm l^i^r^^r 
^ulio $i!gcl)<5}r Juliani milites,i^c0 
a^yfcr^ Jttlq frtige IcUU 

lumentum, Vidcluuo* 

iuncuf I V 

tuncus, Hinhin^. luncais, Itmcea, 
lunceum, Ji^int^cn/tas von J^int^i 
^tflod)tinift, Mctaphorice, Krtrt/ 

lungo,is,^cl? f&0 ^fifammcn* lungete 
dexcras, ^ic^^n^ cm^nt>et; btctctt* 
iungcrc foedora,^m bwn^mu^ m^t 
cl?mJung«rc cquos curru,^ic I'ofs 
^rtlfrtrd?rp4«»cn/cm(cQm.ucl fun/ 
gerc cquos. Familiariratc iun<flus 
eft illi, ftir i(l ^e» freul1^ vnnb gcfcll. 
^uncflura, <CinfSgc. Compofi. Ab/ 
iungo,3<i) ttrcttiK/olXi: furt^cl:^ voti 
eiitanbcr.Adiungo, yi)f^^\)cx^^. 
Adiungo animuin ad litrcras, Jdi) 
gib miO) auff Die Funl^ jit (em?. Va 
dc Adiun(fdo,!;6m5ilfi^gttng»Vide 
2eugma,Couing05id? binD an cm# 
4n&er/id7 f&gc jfifiUttcn* VndcCon 
iundio, ii^m5»^r<^"t^«f^gottg/jef4^ 
men j^rirfung^i^niuncfrura idem. 
Coniundiuus, a,um, 3^ttlT;mettfft^ 
gtg.Coniuncflus,a,ura,Vei*wart^t♦ 
Nemo inihiconmn(flior,<^5 ill im'i: 
nwnanl^t bag vcrw^nM / oc5 licbcn 
Charior.Coniuncflim,aducrbium, 
initciit^titt)cir/brtiiffec^ttgf!icl?. Dif 
tungo, tJd? fun^cre von dnantKt^ 
HincDrfi jn<flio,«i6in 4b^un^enlng 
iDiOu idiiius, a,um, ^bfi/nbcrig/ 
tcenmg.?niflngo,34; lcgcattfPot>ci: 
bcfilljc. Mihi hoc munus iniunxic 
pater, t)cr vatret bat mit t*it8 ampt 
^ii^g. lcgt/b:ii?f b^m. Subumgo^ic^ 
tbi1»b«:«w«S;»b!'indio,^inji1(ltj4 
ung, Subiua(fuuus,Sub*'un(fliua, f V to4 Subiun<rnuum,3>6(e^ig/na4>r^^ig; . 
Subiun^flio, ^innad^fcQung* Se/ 
iungo idem quod Difiungo^ 

lunices, Jllej^itc mngc fhi)kin. 

Iuniperus,pcnukima correpi^in tecC 
l)olut bannt/wccf i)oUec (lanb. Z^o/ 
rum luniperijftin iPcrflJoUcc^ozn/ 
obci: bcrc. 

iuno, 3Die ^ottin bee Inffw ♦tuno Lu/ 
cina,^ic^i4nrt, Vide alibi, luno/ 
nius,a,um, ^aabci'^imomjilge^ 
l)o:t.1unoniaauis,i6inpfaw. luni/ 
us,5Dec 36:^4? monat* 

^upiter,iouis,JDet:(5bci:fl tS^ottbey b| 
:icj»t)nird?en poetcn. Aliquando ac 
cipit pro acre, ^ui: ben Ittfft. Dijo/ 
uis idem quod lupiter* Veiouis, 
}Oitfd)it>\id} (Sett bintnmvcc^t)i 
tet/bas er nit foltc fd^aben. 

Iurgo,as,8(;Iurgor,aris, Jjbjantfe^ 
Kirgatio,l6in ranching. Et lurgiu, 
<Syrt$an<f,tt>ou(lj:eyr. lurgiofus, 
iLrrgiofajfurgiofum, 3^4ncftf4)/b4< 
bmfc^. Obiurgo, tJdS^befdbiiUe/ 
ihaffmitwoitcn* Cbiurgatio,i6ift 
befcbcUnng* 

Iuro,luras,5c^ fd^xvctc/yd) $dob/oS 
Vit\)d^ j6 b^^ltcn. f uro conceptis 
ucrbis, Jd) (<i)wctcmitpidatctt 
wotten.f uro in uerba mag. rtri,5c|^ 
vcrl^nctvnnb verpfiic^tc mid) bent 
mcilfetgirtt^lid?^ luramentum, &: 
lusiurandum, i6in c]rbf<l|)Wttr« iu/ 
ratus, pardcipium adliuefigniQca/ 
tionis, 0tjna b^gcf<:^wow»b<Jtr. 
Jurad I V 

lurati tefies, &efi!fywotnc ^gen«IS 
4urarus, J^ct nit $cf<i)wotm f}aU 
Compoftta , Adiuro pcnul.prod* 

IiSc^ item , yd^ befd^uJcre * Abiuro, 
5d?lci(giicrm't cy^t^d?tPiit:/Adiura 
fus, a, um, V<t:pfltd?t mit frwn^ti 
r<i^<tfft»Coiuro,5<^ f4;weire j^ m^l/ 
i^ vctbin^ mtd) 5^^ 4n^ei:<;n mit 
fil^werw* VndcConiuratio , Jtm 
Ijun^tjc^jd/jamcnfctwcmitg.a: Co/ 
lurati, JDiebttnDtfa^ikr^DeicrOjpe* 
cor ♦ 34? fdjwere bod|?»Dciurium, 
cifrtlxo^)ctey&tr4?wili:,Eiuro,id; vcc 
fdl^ivere.Eiurauit pacriam , £r bat 
^el»v^tte1:Ian^ lOcrfaj^worett^Obiu 
ro,pc,pro»;j4? varpflid^tmit fd^we 
|:m» Pcicro , penul ♦ cor^^Tct) Tc^ were 
falfd^/i'd!^ btid^ t>en eyb* Vnde periu 
/rus,a,um,pe«pro«tlTeyne]^^tg/ey^j 
|)jril4^ig •Pcriurium, l^iti meyncyO/ 
e]r^brtl<|^yf4tfcl^el: ey t>« 
tus,iuris, ^4^redt^i«iusnacuralf , |o$ 
|i4tiirfi<^ ti^t /bi^s av^ bey ^e» 
vnmmiinfftiiicn tl}ictcn fi^ er^ey^ 
get* fus gentium , Jo<ts gemeyn 
re(^t Metv6ld^ctAus humanum, 
•dem ,Ius tiuilc, ^as gef^^ifben 
Peyf«tli4)[ red?t/ ober wMii^ re4?r. 
lus Pontifidum , Sp^gcyittidi? re^. 
lusmunio'palc, JDas (l4it redt>t.& 
^s prf tormm idenn,Suromum ius, 
^HbitUbes gerd^a/ti^ bem b&cl)i 
#4bai«Summo iure agerc» UTacI) 
pat Anfiedidmv90ttm bes g^r^i^e* 
b4nt4itt/tific(^ berfc^erpffe.Quod I V 

fbmm^ flimmatftiniurTa^Slioiu 
re agcre, Vt^^cl) fet'ner gerect^ttgf ey t/ 
4mpt vjtb gew^lt t>4nblen Jure fuo 
deccdere, Von f^iitcr gerccbtigf eyt 
n<tc\) Uffett ♦^"s fuum obtinere, Sil 
fet'm ree^tett Uommen/fem recbt ec 
iangen. lus annulorum donare^ 
^tKim<td)mJus habere, ^ew^lt 
|)^benJus dicerejRecbtfpKcbcti/gc 
ri'cbt b^lten* lurifconfultus, ftiji 
recbtfwttbtger/gefrt^fwnbiger.Iuris 
pcritus,& iurisinrcrpres, idemJu' 
rifperitia, SC iuriforudenria, teefrt^ 
verflenbt'gfeyt* luftmum, :2<:n(l4l/ 
4tnffbibnni bes gert'ct^ts/ ba m^ iitt 
gertd|)t baltJunicium agirur, l:>t'c 
gericbt finb bercbloflen/angeflelt/ 
<>»fF8tJb<jben« Sui iun's eft,^r i^ 
frcyJurcaducrb* J5itlicj>e/recl)ttg; 
Kicbeit^lundicus, a,um,3D4sn4c<| 
bemrcebteit/ober gef^^ I'flJurifdi/ 
<H:io, <£fets?4lt obber gerec^ngfeyr/ 
recbt vnb gertc^t jfib^l ten* Vide Di 
CO Jniuria,et'n rnbdhgrert/Tcbwacb 
Facerc iniuriaiTi,t)nbttIi'cf> fc^m^ 
rbfirt.^ tniuria, aduerbiuro, X>»bil 
JigfU'cb* Non iniuria gaudes, )Di» 
fmn^efl bt'cb itt'cbt vnbttd'cb Jniun/ 
U8,a,a, Vttbltli'cbJniuri^'jtxrwittf 
bttU'cbs tt)^t Jniuriofus ide Jniurio 
fus,a,um,^5VoH vnbilltgfeyti^ 
Ite, lus fignificatetia, «m »r&be/ 
ftipp/a'n fupffige fpeyg* lusnigru^ 
i^in pfcffer^f us congelatum , CTad 
reti/fulQiufculum dimiaiMurulen/ 

fus,a,um,»rMtt^»Pffii» 

hxRus^ ! V 

fuftus,a,um, ^cv€4)Vwathaf[k.EKH 

b<riu{lae magnitudinis ,tf^6 t'(l tin 

jimluJ; grogbfidj.Kifta pars,t6m 

proffer reyl*Intu(ius , a,um , Vitge^ 

tedft^kem^^n^iniiid) gro^.lniu(lo 

fub Fafce, IPn^ec ctnct vn^tmltc^ 

groffen bur&e/$il vilfd}W&t.hi(i9^ 

orum, plun tan. ^ecl gitcW opffcf 

nmg f iir Die roDtm . Infcriae , <^ t>ei: 

048 ampr Det beflattung $il t)ercr$ 

t»en« Inde Kifta facerc,uel iufta per/ 

agere, 3^(1 t>er ecben beftatten/ ot>ei: 

^'ebegengttu^ l>4lren. ftle quod pa 

rencareJufticJa, ecvcd)ti^iyt.k\i\i 

ftiHa, l^n0ere(^hgfe]rt*fufiidum, 

Vidcfupra. 

taturna,^t'n fd^tveff et Curnt'* 

luutnis, fti[n fttttger nmn/ oH Dodl^der* 

ge.com. Vndc^Comparaci.lLinior, 

^n^et .luuencus,eiti|ottA:r gefell* 

"hc^ittinfUet/iungtc od^^.luuaica, 

iHih f tinge meQ/t>o<^tet;.lre.i(t'n$q^t 

fft/loitgeM.'Aquibus, dimi.Iuucn 

ailus,oCluuecula.luumilis ,e,^^ tS 

]fti0etit$ilge(>^at.f uuenalis, e, idem« 

luucnalia » orum , mn fefl far bas 

iK^l vitbgeftinbd^t bei: iitgent.lu 

ucnu^^B blftenb alter/ biieiogent/ 

iAsbaift^mdn vnb ^w<int^ig iai 

ren/bt'^ vff Ddi^t vnnb iwet'tti^t'g. lu/ 

ticncu8,ide, £c Kuienrus, itin \>c^nf( 

totgergeTellett* tuuenca,eftetiain 

btz^in eivdn ber ingatr. Grecc 

Hebe, itin bod^tet ^imont's/ vnnb 

%(iX^$ftaxf^iX€vXi»^^mm^\ttT ad/ 

iierisiuoii :i1(4<|^bap 191100^ ^nvn^ \ V lo; »Cf g.Viuencfco,is,54^ im^ti 

Iuuo,iuuas,iuui,mtum,34?biiff Ad/ 

iuuo idf ro.lufo,6C adiuto, frequen/ 

m*Ti^ l^ilff em(tg»^uuar, ^s beltiiP 

(liget/erfr<iv<r* Imperfonale uer/ 

bum,Htnc luuamen , JCtuuamm/ 

tumy9tmi^W betjeiffttng.Itero,! u/ 

mentum, jbebelffig tbi'er/etnar^ 

bettrbter/bd6 betn menfd^en tin bei: 

arbeyt bttffr/als rofs/efel/od^^-Ad 

iumencum , idem quod luuamen/ 

tum,iginl>ilff; 

luxca, l^rxpoficio, jbey/ it44> Juxta 

mefedeyCSt'Qbey tmr« luxtatuani 

opinionem, Via^ beuter meftiimg. 

iuxca aduerb*fignificar, 3^& gley<^« 

A eque, <9ley4; alf ivol tHiemc accp 

(ftatcm iuxta part, IDenivtnter vttb 

fntntnec gleyd^ bulbeiiJuxcim ad/ 

uerbium^Jl^ef* 

Ixion,penuLprod*€iJi Hni^ CbefHr 

hae gnfl^efcttm^eU^erCal^ bteVocteit 

btc^ten^i'ti ber beUe ^kt^ an etm r^b 

vmgewdotnnrt* 

5^,Non eft latinoru \kt 

ra,ideo non urantur 

ea, nifi in pauds qui/ 

bufdSGr^ds di^o/ 

nibus, K*3flti(tefti 

bfl^(^4b (5 Catitter/Jbarutfi brati4^ 

ctt(te aiK^bas relbt'gtttt/bAll m et$ 

(u^ettC^riiec^trcl^ai xoiztXinMi Ka/ 

icndst* 

DD Indpienda 

V A 

IMClPIBNTIA 
AB U 

j] Abium, itin leffe. La/ 
bzo ^ onisyititut^cc 

gtofleleffecrtbrttLa 
dium dimi* Labril 
idem quod Labium, 
ite, J5>j rtw||et:(1: ems 
itt\i^cnt>in$s/ix{3 ^as bozt/obct ^c 
|l<j& ems finfs/ btttittteitfl/ vntiM^ec 
gleyd^ett . Et Labrum, <:trt $ubcu/ 
^4ttt)e/ o:5 biitt I ^in jetlict^ gefd^ict 
tatin m4rtrcl?<5pffet/ obei: wJfc^et* 
Labrum uinarium^^tntvem bndc 
b^tifle.Labrum Iapidci1,46m (lef iw' 
f<^r4?/o^er bnmttti:ogX3ratcr* 

tabes, ^tnfAl/o^cc fc$^It^.fccm,etlt 
m4^co^elf m^cf cl ♦ Labccula dimi/ 
nutu^m \fkin8 mS^leXabcfado, 
id) jei:(^«5c/bets?eg jum faU/(c^?wecl?e 
tabcfa(flo, frcquentat.idem, <l>t>ct: 
ru^ m4cl^ crgev* Labcsagri^ViJc 
Chafma. 

tabo,as,5d> f^n gfti^U'ttg tabafco, 
is,2f4?bmliicf/wir& weyct?/icb l>eb 
Art bewegt\p«i:t»en. Labor, ens,ydS^ 
folt/nim rtb/i* fd)Upffc. Bt Mctaph* 
Labor, Jdfy file* Labi ucrbis, Jn 
•rotten f&lert/mi(ri:et)ert«Hcm lapms 
fum,:boQ i^ b^b ml|fre^et Aliqn 
idem quodpcrco, ^34? jergee/vet^ 
MVbe^HirKTLapTo.as, frcqucntaa> 
uum,tJct>rd)itpff/oOOer fall e»tifig^ 
f ltd?«Et Lapfus, u8,quarta? dcclina/ 
a'onis^ ICAt fiK vnti^ gong O^i; L A 

fa>Iotigert . M^taphori , ifeiti fm^ 
ttng blSbigHyt/obct vnwi)Tettbey t. 
Compofita, Allabor, penulnma 
produ(^3, 34; fill lytv^^ i i* fleifg 
i>et:bey.Flumcn allabicur urbi,5Der 
flufs t:mt 4rt Dec fl^tt Ijttt* Colla/ 
bor, 'Jcl> f^U jfi faiiiert/ot)Oet: Ml ftt 
^et:♦ColIapfum aedificium, ^iittti^ 
^el: gefollert gebew ♦ Delabor , ;5c^> 
foil nittfftlict; bcrob ♦ Aues <x aer* 
delabuncur , ;^te v3get fallen au^ 
^em Ittfft becob ♦ Dilabor, ^ct^ ve« 
gebe/i'db' witbjfinid^t^Male parta, 
male diIabuntur,XID<|s vbel g:wttri5 
ttcrt tjl / vergebet vttrtii^lid?. Ela/ 
bor,5cb erttfcblipfF^/erttwiifcb^/'^rtW 
fleif b^'Latronibus uix dapfus cft> 
iBrifl: 2>m mozdetren tc^vm cittg^ti^ 
gm/ enttrimnert. Facile c mcmorta/ 
dabitur, esx»irtleid?tlicb vetgcHert. 
llUbor, ^cb fd^leid; b<^«^'^irt*^ntfr^ 
labor, 5cb fleit^J^^tjwifcbctt.Prae/* 
labor, 3c^> Ml voz jit ?)4birt • ^roe ' 
tcrlabor, ^cb fiimrtne/flewgfiir, 
Perlabor, 3kb ^lKcb flcii^e.Prola/^ 
bor,3cbrd?le)!rcb Wv'y tec, fall fetcer* 
Rclabar,tJcb faU mDerumb^Subla/ 
bor,t>d? fall beimU'cb tK>bm. 
Labor,laboris,penulnma produw^ta, 
6cLabos,3i:beyt/miigeX3borio^ 
fus,loboriora,laboricMum,:3(i:beyt 
f4m/oN>et \ycixx* al:beytrey4'/^as 
mttarbeyt gebawewirt .l^aborio^ 
fus ager, ^iit raub^t aclret Xabori 
nus, iJtiJX velD tin (l4mp4Jua«aiias. 
LaborideXaborQ^labgras^ penul/* 

ttdU %j A 

»iVt» mft^. Item Laboro , 3d? bin 
fr4nrf/l>»tb wect^g.Laborat fcbri, 
^t^:b<it^<J6 ficbcv\Laboratincdia, 
$tt \cft>it i}nnc^t . Laborat ambi/ 
tioncjjl^ril^ erc(eyticj£t cum mem 
bri dolorcm fignilicamus , fcrc 
praepofitioncm addimus. Labo/ 
rat ex ftomacho, ucncrc SCc.'Jm 
fb'St ^et: mrtcjen wee/ oW)cr bauc^ 
tt?ee. l^aboro €tiam figniFicat , J^ 
t>n^>^tflant^/ o^^clr bin tnQftiQ/foiQf 
fe!ti^. Idem laboro quod tUyJd) 
vn&erflcbc &beft t^as / txts bu t\)^ft^ 
Laborat odio muIrorum,^rn>irt 
von vilen gdjaffet, Domeflicis ho/* 
fltbus laboramus. Ocero. Vdt b(tf 
bcnb b4tt^feyn^e/o^er leybcnb fcinb 
fdoaffi von vnfetn mitburgertt. 
C^ompofita, Collaboro , 3<b «J^* 
beytjil m4i/id^Mff«Elaboro,9d> 
vnOeirflan^e/ bawe vbcl obbcv xvoU 
daboracaoratio,|^tn is^olau^ge^ 
btt^tcwDe.fnelaborata orario,l^iit 
vbelgefe^te re^e« illaboratum car 
mcriy ftin bMbfcb geM'<bt^<>»Rtifft 
gem4<btl'|l/o^^er onarbeyt.fitda/ 
boratum reprehenditur Jllabova/ 
cum laudarur, 

^.abrufca,lelflwl^e^ret*n^:4b. 

Labyrinthus, i!Jm venrn'g gebew 
mitvil vrnwi^in/vHab^lingm/in 
»dd>enbct (b bttiei«fammitlei4?t 
lf'<b tttod;r b<t4ti^ f tfiffen^Vn acdpi 
tur.SUttin ihwixtgicf^efft.its finb 
#b^ f<5U^er flcbcw v<^r gm^t^fiit^ 'ttittis in ^gyprot/b^ dftb^iri'rtCvcta/ 
^5,^vlc m H eno/vd V^ vier^ in Ita lia. 

tac,mil£^,l-aAeus,a,u, inild)i0;Ec 
Mctaph.weyp.LacTtaHus, a,u, idi^. 
Ire,|pj mtlcb in imb<t^Kr1-a<^an> 
iiSjfttncr tJ fpeyg vott Miilcb ntacbct* 
La<rticinia,inilcb fpey^Xacfl^es plu 
ra.tan.gcn.fcemi. Zaxtc cin^cwcyb* 
La<flo,as, Jcb feuge.Mctap/Kcyi^ 
ambett^g* Abla(fio,as, id} mtwcnz 
vonb€tmi{d)X^3iCkco^tSyjfcb fa«0« 
wic ^iefm^,Lacficfco,is, Jcb wirD 
^il mt1cb*Oollacflaneus,a,ii, (>$ 4tt 
ciiter btufi mit eim gefogen b<tr. 

Laceditmon, ^ic ftatt in pelopone* 
fo.alias Sparta .Laced^monij ,i^itf 
0partancr.Laconia, j^j lanbt btt 
0partaner/t»4rtnCaced^mo ift gc; 
tvefen. Laconicus, a,u, i^ in jilgc^ 
b<5iig if^/ ocJ ^<^rtt^ t(l» L'acon,Uco^ 
nis,pe.pro,li^tnet:von0part4.|'a/ 
C£na, ^tn weyb von f^patta Xaco/ 
nifmus^ein f ur^e ubwic bU, Bpat^ 
r^netrgetx^onlub braud^tc . Laconi/ 
cii fubtiintt. Cruct^en fdt^wey^bdbe^ 
<tnba^(^ub» 

Lacer,a,fr,3^er$ert/5eni(renXaccrna, 
4tin mantA* Lacernacus^a, um> 1^^ 
tin nii^nreUnrtegt.Lacero^as^^c^ 
^cviciifcj^ct^ctzi/v^twmbc « E)iU/ 
ceroidem. 

taccrca, iCin (cblang in ftaUcn/bct 
gioflertfl/weberbey vna cm cglc^/ 
o&et: cg^efl/rn^ grftn* 

JLacertus,Vidc6rachium , lacerto^* 
rus,^,um,ft^cf. 

DD 2 CacclKij, L A 

LachanLim,Iaane Holus,iiinftaut/ 
HincLachanopola,p(n«pro« i^tti 
ftant vei:f iOttffcr.Er Lachanopolcr 

X.achefis,pen.cor«ftme von^en (BStf 
Itn/M'c P4rc^ gotattt fct'nD* Vide fu/ 
pra in di<fdoncCiotho* 

Xachtym^yitin j&b^srtr Al)^.Lachry 
muia diminiicuiBm f leins ^if)CxUn* 
lachrymo, as, ^d; wcyttc.Lachry 
iiior,arts,deponens, idem* Dicitur 
ctiam dcuitibus,t>on^ett ir&bc.Co/ 
g>ofira,CoIlachrymo,3<b »?«y»* 1^^ 
m^l/td; ipa'n mtr ctv^rJllachry mo 

La€im^,arum»^ic ierl>4tiivcn$&fer 
Ain/|fteun«rfl4ftt»enfUyt>em* Item 
^eten Der f ky^el:en.Vnde Lacinia/ 
ca ueflisy^tn f ley^ ^4^ an ^m leif^^/ 
o^ec blegen rn^ cn^en ^erb^utve tft* 
Laaniarim,<$rcflucn«t,LaanJorus, 
a,um,€^ecrc<^n^ voU gerctt/^cwa^ 
^cn vnd gef riimprf lexuofus* 

lacinium, jyji'n votber^ italic/ t^cx 
fid) ins meet (lrc<ft /y»if<fym Croto 
vnb pettlta. 

l-acio,is, 3d?f&tt'rtbctrttg. Scdeius 
Compofita magis ufurpantur, A 1/ 
lido,5d) Mv^an. & Alle<5lo,as,frc 
quenra» Ddicio, idc« VnI>le(flo, 
as,tf4^ belii|lic|ie/crfrciJ^*HincDc/ 
k(fiaiio,Dele(^amen, &DeIe<5lam€ 
tum,idcm. iBmbcliifligttng/f^feij^. 
Deie<£labdiS)dcUJi:abile^Xiifh^er^ 1 A 

||d^t'g.Et t>elid3e,arum,plura.tanf4 
Wollttf^. Aliquldo repcrtrur in fin/ 
gulan,l>elicium,pro eodera, Vndc 
13elicatiis,a,um, tdPeyd^/jdrt/vew 
»enet/iit woll»fl erjoge/meypalog 
Eljdo,Bicui 5C Elidcum,5c^ r«y^e 
(KrfMr,i4?filr b«r^ttf|Bidro fr^quc 
VndeBix, in plura. Hides, penulu 
cor^^iivi^iwdfletfntd) in ben 4cf ; 
creii Jllido, & freqvientllleAo, JcJ^ 
jeadt^ an mi<!t}/id} rey^ <jii* illidum, 
Ittn 4itrey0iiiig,Oblido, Vnde Ob 
le(flo, 3d?bel»(ltge/etgc^e. Hinc 
Oblccfcatio, ©ble^amen, ScOble/ 
<flaraenrum, itin belufh^ung/erge* 
ijttitg* Pdlido, >^? berriicic mit 
fd?»iieycl>Uividt> rey^ an. Vnde Pel/ 
lax,ads,pcn.pro.J6etr&gt'g* EtPel 
lcx,ids,pen»cor. ttin fcb^weih/eyi 
tiebie mitdnUbeman bftvcy tttibu 
f^ellicatus, us,eolhcl?el)ilrerrcy, 

LacSuca,penuLproJ.ll«m<^?. 

Lacuna, penultimaprod.^m fatla^ 

Lacuiiar,penulc.pro. loic obaen baU 
c^m/obettcome/ ^€mt^icQan^bii$ 
nt bci: |tttben/rnb lerhcbeB 0cm4ci;0 
Alias iLaquearium,6dl.aqucaie« 

LacLis, itin ecc. Et Lacus,<em bi/tt/ 
jwber/obcr ein grofle (T^nbcn / m ber 
frottcit / b»tnnn tuv wcin tinnct / ab 
bem tcotcen bctb- ^tctnlfinglattei: 
lirome pbbet; bald/^avanff bte obete 
biitieltgt. Vnde Lacunar, ucfupra* 
Lacu(culus,diiTiinuriuum» 

Ladon,onis,pe.pro»<Cm(lufs :2lrc4^ 
bt(* (^d^do L A 

laedo,is,^Ie^rd^it>igi2/rdbm4?>€.^ 
Laedere pcdcm, jDen f^ettcfel vcxi 
U?ttnt>ett/ot>crjeirfloflr^n. Altcriusfa 
mam laedere, "il^im an^unfcin chi 
0bfd;)mitKn/k^cxm* Sic laedere os 
alicui,<8tm vbcl reDeit. A h ne te friz 
gora Ijdant.Verg. 2(4? ^46 t>id!? We 
r41tnttfdi?&^t'0e/^a^Ot4> mtfmre« 
Compo* Allido,pen,pro,3c|?(log 
rtmCollido,;;Jd?fc^ag$Afammem 
CoHifio, lU^tn^iiramcnrc^lAguitg* 
Eftetiam figuraquae^ EliYio did/ 
tur^Elido, 3<i?(io0<J»^/i4?f<^?l4g 
l^er^ttf . a quo Elifio, itinang^oU 
rtntg/fo em Vocal mt't &etn«m^f n etm 
vcrgrttt^ge^offenwiVt»llIido, "^ 
fto^ cin.lllifit caput parieti, ^r b<itt 
t>m 0opff an me wa^t gefloffen .Ob/ 
lido, 3<^ flo^aUeiir!7alK*ii/2f4? et^ 

Lamargia, lacine fngluuics » S^i^i 
fififcyt- 

Laena , H^tn obcrf {ey^/ rocf/o^er bni;; 
gerlid^tteyD* 

Laertes, 3R><t ratter \)ty(li«» VnLa/ 
crtiades,pafronymtcurti« 

taetu^i, um,^r6lu^/from&n*g.Item 
woimhgig I ^^<* Laeta corpora, 
»Oolm&0tg/o^erfcygteleib, Loetus 
id fado,u1? tl^il Dj gcm^HincLftida, 
5tr<5ligf ey t/att(|bJcd?lge^e&^» La-/ 
tabilis,e, idem quod Lartus. f ll^ta/ 
bilis,«raw^i(3.L{tamen,ltlTi*fl/ad'^ 
^rttinge. L3ttor,aris,t*d;frewmt4?/ 
biit ft:4U<l?«CoU3rtor,3di> frev midj^ 
ift m^l* Laectfico^as, ^id^ mad^fi:<$i 1 A tor (t^/ikl^ecfrewe* Ecfjaeti(icor«dcpo« 

Laeua, i^tellttd'l;an^• Laeuorfum, 
^uffMc It'nd banb* Lxuus, Latua, 
Lxuumyittnd'*;7tem> tX)iben0«& 
Laeuaaufpicia, €Fhtcfrclt'delofuti0« 
4n$^yatittge* NlamcumdecoeIe(& 
bus reous loquimur,ngnificat Pro 
fperum* Sed ciim dehumanis,con/ 
crarium* LTuamens,£tnnau«(t^s 
n'g geni&r/ober wtben'g. 

LaeuiSjVideinfraLeuis* 

Lagena,penuLprodu* i^i'ti fagelobet 
flcfd[?l.aguncula,diminu« ^th^^ftl 
Ueltn(Ierd)lm, 

Lagophthalnius, !0a bt'eaugt>ecfel 
tiit m<5gen iSfammert gebn? 

Lagotrophemm, itin ott ^atnati 
l^ar«n$ttt>etm<5ret* 

Laicus,a,um,pen,cor.€fettWfm Po/ 
pularis,Wdtltdt;« 

Lais,idis, ^mvedrumpteme^^ftC^ 
rttitb* 

lalifio, ftin ftinget s^albcfel* 

Lallo,a$,2f4> blo^eref<^n^iQ€♦ 

Lama,€tnfaatbUdi^/pfti9e« 

Lambo,is,5<b lAdfe/rftr an. 

Lamcncor,arts> 3yd|^tvet'nef(&g(t'4^« 
Lamentatio, lEinfl&glitdi^ wefnen, 
LamentabiIis,L3mencabi(c>Mig; 
ltd;/obe(«pe]mbai:lii4^» 

Lamia, ll^tnna<t?tfraiv/0ey(l/ob^ec 
$aubei:»»e<b/ ^a8M'c^n^et:na(|7ts 
^ittget» 

lamina^in eyfen b(e(^/ ober von an 
^ermmetat VnLaminarius,f(fn 

DD 1 Lampas L A 

l4Mp^,achs,fadnc Eaxuel fplendor, 

Lampetri,pifds, alias Murcna, ftin 

Latflpfacus, p€n»cor« uelLampfacu, 
4^tn fl^c tit 2iftett / 4m gefla^e ^el; 
lefpotttt'^ VndeLampfacenus, a, ii» 

Irampylis,aUas Nicedula,ICi[tttvtirm 
^el:^tt4(^tf4^cm^ 

Lana*KI>oUXanidiini ide»(!^oniver<{ 
LaneuSya^umiXl^aUe.Laneus pan/ 
fius,WuUetil<^.Lanugo,inis,^45 
eirfl b^m I)4ar/g4ii4?8 l><J4c / jl4ub 
l;44r. 3te {>45 ^>44^: an Dm f utteit 
cDer ber gladden opffd. Lanarius, 
Itin »oUwetrcfci:,Lanificjum, WoU 
i»etrf«Lanificus,ipmwi41enweber* 

Lanc€a,«;m lan^ctfpw^/iin Xan^t^ 
LanccoIa,dimi.iCm fiam fpufjim. 
tanccarius^m lan^en triger/ I^q 
fited^t. i^anceatus idem, ^ Oct mrt 
cim rpwg?cr(lod;eit/ger<5t)cr. 

Lancmo,as, ^d? (ltd?y/^er$€rre. 

languor,ed?wccl;c/mi\t)e/frrtfrrfo^e 
Languidus,a,um,edt>n?4cl;/frrtffw 
lo^/tveUf« Languco,cs, ;3d? bm 
fc^4d?/i'd)mm4b; ^rcmyd^bm 
f4ol/tr40.Si tc languf re uidcrir, fcro 
dorfict, W4ttn cr M47 Wirt febcn 
f4ui vil tr&g feirt/fo wivt ct (Vt ibtgct: 
tvetDm* Defy dcrium Ian gucr, jC)i< 

begit:bmmpt4b/wutrd)t»rtcb^ Et 
Languefco,is, ^Jc^ witb Jfrrtffrlop/ 
l»Wb/ id) btb an wclrftrcrbenBan/ 
guco, & Elangucfco>34? <wcr<^i7 e A 

1?^tiik>e(«Pe)RcIangueo, fere idefn,a9 
i^ etrf^arcf e t»tber. 

Lanio,as,3rdt? jerbawe/jerjemOIa 
nio, Jc^^crm*!^ voneinanbor/jet^ 
rd?rtctbc.HincLanicna,pen.pro.dft 
mcQtg/oDet (<^oL ftem,l^tn ^erfd^ef 
bimg/^errctflting. CtLanius,lfcyti 
tnci5g«/fleifd?l>4W>erXanionius,a^ 
uih,^46 bcm merger geb^tt.Lani/ 
onia menfayd^tn niet^gerM<f/|>atv$ 
band'Xanii^a, H^in fcd^ttnctjler* 

Latix,ands^ift ffad? obet: bze^t^^iit 
fd;Itcra,ein tr4a.Baanx,iem fc^aT 

Laodic«a, pcn.pro^ ^£nn4nil74fl%4e 
ftati in %iim/an t^an ffwfa Ayco, 

Laomedon, pen ♦ cor* itinfliinig^il 
Croia/ein V4trec p^iami.Vndc La^ 
omedontiades patrony. td^infuii 
obct nad?f ommcr ^^omebontid* 

Lappa,^lc«:/JlI4bcrcn. 

Lapathum, jbinctfc^^. utquidam pu 
tant, alias Rumex, ^<b4rpff fletti)* 

tapis,€irt flcyn.Lapis praedofuSjCiti 
et>cl geflcyn.Lapis molaris^einrnwU 
(teyn. Item, Ad tertiumlapidcm, 
!t>icy metle/aufFbtey mat wcgs.Ni 
olim lapidibus erec^is , miliaria fig/ 
nabanrus ifrir aiifTgertd^ten pey^ 
nen/ jilet man vor jctttenbiemeyUif 
4ufJ, De lapide emptus, ^in gan^ 
rijrad?rig/n4d?8iltigcrfned;t. La/ 
pideus, a, urn, ©teynen/a wfjftcyit* 
Lapidofus,a,uni,^tcynedS)nfg/voll 
(teyn .Lapididda,penu!ri.pro« itin 
(ley nmc^/ltcp^^4Vcr. Lapidicina^ t A 

rius,a,uni, $ad$tl(leytt€tigel>^U* 
Lapillusjdimi. ftin ttef rts flcynlm/ 
tin ct»el ^efteyn» Lapidcfco, is,3d> 
mt:^ $i1 jUytt* Lapido,as, penuln« 
corrcpta, Jd) VitftcyniQc/fd^U^ 
o^ec waff mit fUyncn* Ddapido, 
^ bcfc^C mit (ley ttctt/idfe) pfl4(lete» 
Dilapido, J<^vml)&c/$itfhitx»€. 

lapicnae,p€n*conVolcfci:irtC(;eirt^i 
ItV^gewefen* 

taqucare,6cLaquear, ItemLaquca 
nuiTi,!dcm quod Lucanar, Vide fu 
pra*ftcm itin^tbo^cn/otKt gewclb* 
tc b&ne» Vnde l^aqueatus, a, urn, 
0ebogett/gCtt>elbtXaqucatum aedi 
fidum,i^mgetx>elbt^eb(W» 

taqiieus, «tlt(^nc^/be!g^'tt3/ban^♦ 
Vitam Iaqu42ofmiuit,^i:i(lcrI>att3 
enA/aqucum mandare, €>4c wi:*td; 
te!t.Laqucatus,a, um, ttlit ftndcn 
beb^ffn Ablaqueo,as, Jcb l<5^ von 
(Indfeii, Ablaqucareuitcs ud arbcv 
res, X>cn tkbm rn bftuw^jn cntwecf; 
few vmb M'c wiir^el rrtume* Qiian/ 
qLiamuidcaciir aLacudcriuarum* 

lai, 8^in pluraIiLarcs,^ieb4i>fJgot 
ta:^ Ec pro domibiis accipiuntur. 
Vndc dicimus, Ad patrios lares re/ 
di}t,ejc t|l withit in t^s vattcts b^u^ 
^angm/hdntQc^ogm* Adlarcmlc 
d«t, O^tr ft'Qt biy tKt ba:t>ftat. Nam 
focusLanbus Taccr erar, j^iebetbt^ 
(l4tt w<t5 ^ell1Il4ablls jiSgeweibetr 
Hiac i-arariura> j(f m Ij^ugtf^pdl/ I A tot 

AiO%ttiml)an^/t>^t^ithAbnUtf€tt6 

Laranda, i[^in|fattXyc40rtie> 
Larduniy€t Laridum^^pedf^ 
Lateiitia,<^m x^ettr&mpte vnn^ tei4^ 
tm^ / bic von ben Kbomctm fur cin 
Q6ttin^i^Um/vnnb ^lor^ ^mant 
lit ipozoen* Vide in didionc ftos, 
targioi%iris,^cb 0ib refU'd? m^. Di 
largior,SdElar.gior,Fere idemXar 
gitio, Kcylid)er<:b«fttdr»ng/^ttn(l$i| 
erUtngcii/tttiet gibun^j* Largitioni/ 
buscorrumpcrc, ItTit mietcno^t>ec 
gaben befled^n* Larg9,Larga,H^ar 
gum,Rcyli(^/vberflttfrig. Large, 
6C Largiter,aduerbium, Keyltcbcn/ 
vbcxfiii\TiS^iid}cn* Largitas,%ef« 
U4}tit/vbcxfUiffiQ^cyt* 
L^nnc,itinbznnn in 2^ttic(t* 
lariffa,em |l4tt tit Cbe(f4UVJ/^4tr4ttff 
:2lcbille5 ♦ Vndc LariflWus dicflus eft 
item ttinanbtt^tatt2lfUn/vn;> 
Cret4* 
Larius, HDctComcrScctudLacus 

Larius* , 
Larix,fe'rtLcrd!^ b^mtu 
Lama, 1tin{(i)en\c/ cbet bti^ai 4tit 
liQ»T^inc Laruatus, Laruata, Lar/ 
uatum, Vetbtt^t/^vjd ci'rt f<i}e^ 
meannregt.&Laruae, jtieboltKr 
gey(fer /nad^t gcfpenll^Vnde tar/ 
uatus eciam didrur, Itin bef^fftto: 
tHmfd)/obbct Vttfittrtigct:, Laruale, 
*itt be^lub/ vn0e(t4lria/ fdj^int*' 

Larus ILtfUS^latincFiiUca^Vtdcfupra^ 
Lafcluus, a, um,penui • prod, eqV 
m(itwAiig/wcycl)/vetw&nt ♦ l^aici/ 
uia, <9<flfcyt/we]^c^'gf€ytXafci/ 
uio^it^j€t9 0ey4e/miltn>tUe.& arbo/ 
f cs lafduirc aiain(ur,€!;0 fk $il vafi 

Lafeipiciiini> ttin UftUOf fiantK/in 
Cyrenaica prouinda , ^ar^ttg ettt 

IralTus, a, una , i1)T6^/'X4^^/etUgeft• 
{.aflinido, Itf^^/ fdjwitmhti^i 
§et'r« LalTefco , is , Jcl) wix^ mt\^/ 
Urd/tr&g.LaiTo^as^ t'cl; tnac'fy tnto* 
[>ela(ro,idrni« 

LateOyCs, ^cl) bin wrborgen. ^^e la/ 
tct.^d) wey gmt.Dclirco,3c Dclitc/ 
rco,(¥reideiii.Laciro,as, frequinca. 
BiLaceo Fit Lacibulum, itin btik/ 
dt>er^be/D4t>ieiPtlt>en tlyiivU^i. 
t^acebra, ud Latebrse, arum, idem. 
Scdhominum .Lacebrofus, a,um, 

ccbro, as,5cl>*b<rgcmicl)/rcl)l^wff 
cih«lcemCaccx,icis, VOaffcv/ o^^r at 
lerley ff^n^bUgf tiv t>te itm^cnbtg i)l. 
Ec L^ttmZyitin latctwluccm, 
%atctyitin it'egelflef nXaccrajlus,diV 
minuniStn^eytttf ^te^dflej^nlin^La 
tcr crudus,l^in vn^^anter ^rgd^ 
flcyti^SoIeftccacus, cxquoftrudu/ 
rar quondam (icbancXacer co(flus, 
uel coMftilis Laccrculu$,t[^t'ti0ebr4ft^ 

quo ftru^ra fie quar .ccitacea uoca 
ciiri#arcritusya>uai, 30^'^^ gel ltt4<b^«^^^'ous murus, ittn mavit 
vcn $iegel(l«ftt« Lacerarius, iin 

I^acium, )D49 Jtalicn/ obet; lattbt^ 
fcb^^flft vmb t>m fltifd Cqbergejjcii 
bemmeer.Hinc Laciahs,c, jtitauf 
Ik/acio i'fl.Ladus,a,um, idctn.£r Lj| 
tinus, <6m f^mg in SLaHo Ene( 
fcbsv&bt^r Jtcm Latinus,a,um,4(>4# 
rtmfcb*l^anne aducrb« XalttttT4>/iffi 
lattntfcberfptacb'^t Latimraft,j^i'c 
latinifct) treb.Larin^, arum,K&mf^fi 
bem ^uppttet: ^ii^c\)zcn/ von boi A4 
rtnet^o)bttet« 

1LacomiaJadneLap{didna,4^iii.(le^ 
b^ucf^.Erolim ad iacomias damnii 
bantur homincR, VozpeftenwmH 
btelciicb von ^n CyrAnnett/obbet 
funfl von ben gewalttgen in r<$nt'c^ 
(leynbtuct) vecbampc • Vndc pro 
carcere pleruiiicpacdpitur,^ureifft 
fctd^cx/ obeir gef^ndtiti^Xacomus, 
penul .correXapidda, igiih flcyn^ 

I^atmus, &Lannius^ ftt'n berg in 30 

nu. 
Lacona, penul«prod. JDiif mftter 3(p5 

poUim'd/vnb ^iant* 
Lacria,pe.pro.iar. cultu8,j&&nfl,vet$ 

et>2img«Vn lcloIolacria,Videfupri 
Lacrina ^in befunberprof^ obbei^ 

b^mli^ gem^id;. VtddForica* 
Laa:o,as,3di^ belle* propric Canuni; 

HindLacracus>us, t5elUing/t>ttnb» 

geCebief.CbropoficayAllacro, Jdf L A 

bct/mii^v* Latrunculus dimi. Ec 
t^a'cruncuF, eutfc^^^^ (leymLudus 
latLirunculorum , ^c^a4<^$4bel/ 
r<:^444)rptV^tatroctniiT,K^ubctey/ 
it|<Stt>ere)FXatro olimfignificabac* 
€in beM'ngcct: ^iegfffnec^t/tr^banf 
Hinc Lacrocinor, iacrocinaris,^(^ 
wiibeotf reyfe vmb (oteXatruncu/ 
l2iror,4^tibli}t t:t4;tec*Iudex rerum 
captcalium. 
CacuSya,uiii, Vt>eft/bt:eyt«Lan'cudo, 
sr ef t<.1^ace pacer, iBs i\l an \>tt cxtV 
€0 ^ectbilt fi<^ tpeft. Latufdauus, 
Ii^thr4btd^en<ti f lef b.BiLaridaui. 
3Dfe.rat>rd(;cneff. VidcfupraXaci/ 
iundkirn^tigm ivey ter bobe/bveyt Hi 

£eitbttilr.Latifoli3,^t:eycblmerig, 
^ateko,isi34>5«:(b:ecf rnu^? wcyt/ 
0iS jm'rO bref tiLaca,lataS)non uiiir 
pat,8ed(ik>mp,Dilaco,pe«pro«7d|^ 
^etrtt^il/mad^ti^eftvnbbireyt* 

Lacu$ylactris,pcn.cor, €Seyt .Latera/ 

nus, <6mi:(<tb4nt/^ii4rMttt€d;;r. 

^tipacoryuel 8acdlcs«]key Lacera/ 

nus,l&'tiefgrtet;n4mei'nsH($mer^« 

a quoLaccrancnOe palatium* 

"LsLthytis^efxin^oxn/fpzin^^x^, 
Vulgo catapuria maior* 

Laueina,<(h'n WfSttin D^r bi^/b^ bf 
fl4nwm.Hmc Lauernio,4^t'nbt'cb« 
EcLauernalts porta, i^t'ii tt)Ot o^t 
poxu^^ottunttfuz pottbem terns 
pelA4ticntt< 

l^auiniumiieittfliittaaiHrfitto 5^^ Lauo,a$yIauaui,IauacuH La(itfIotIx» 
lauium,3d^wi|<lt^c/babe* Lauar* 
latcrem,^tti vergebtK arbeyt rbAti* 
prou<rb*Hmc luauacio » (^in b^b^ 
»>&rcl>imgXauacrii,pc«pro. ide^B' 
kaucus, uet Lotus, a,uin,<f cbAbcl/ 
Qiw^fifcn/ fatibisr. item , STlieirltd^* 
ilaucacoena,^i[tit<$(lltdi^ tt^clbere]^!: 
tti^.EHLauci aduerb.^iet:ltidt;2. Lau 
te ucftinis, ^t'etkdt^cn bc^levbet.Lail 
itloquiyZUtliA^m rcbm* Vnde Lau 
Cida, ^et:ttdS^efpe]^^.l.autus ctiafi/ 
jgnificat, Verw*rtt/Jcl^li<*erl;afft.i 
<)uo Laucuius dirtiini « Xf ejrc^lcc^^ 
lig/j4i:tgt2l>^^te.Pr{tcrea aLauofic 
JLocriXy l^iit iv&rd)ert'tt.L6torius^ 
ria,uni,^4d jil wifM g€b<5tt.Mal 
!cuslotonus,ieiiittf4fcbpl4wel.Et 
l^ottum, S5tun^ . Comportca .{Ic/ 
quire,mLuo. 

Laurus,Sccund^ SC quart* dtdultUt 
£.ot:b<tb4um. Bacca laut i, ^f t'tt 4.0^ 
bec.Launnu,Jlorbdum6l*LaurcAy 
idS4^Laurus, uel Laurifoli(i,^tit 
lorbaumblatt.Itc Laurca, fll^nAoc 
b&ttmenfr4ttQ«Laureolaidcm,^ttf 
IhraitQ/ober fdi^appel Vnt€ bic g«ftget 
f)attm/vnt> mtt trtumpb etnrttttsn* 
Laurel adeptus eft, uelLaurea me/ 
ruit, 1ttiftf^dt6nvctl)atidjtcri 
l4tt^et.Laureatus, a,um, Xhit f6U 
Ud)m totb&umen fvon^ geft^n^* 
Lauretum, Ifeif Jlotbftument»alb» 
Laureus;a,um,^i^au^ Xotbei^ 
botitii III. Lau rentum, ikin ftatt t'li 
Latio* Vndc Laurens,dCLaurcnti/ 
EE nus. rencia,€mbati^fv4i9 ^4ttflttU>cs 
|>tr^en/^erKomalllm viiK(;cmtifn 
ctfogen bat* Laurentalia, orum, 
fttinfift^ct felbtgen^il el)ienXau>' 

xreyt von Aautcnto* 
laus,<6inlob/preyg. Laudo, as,5.1> 
lobe/pr«f gtf.Collauio, "Jd) lob ^\%i 
mcA « kem, Laudo, ^d; tKtttie* uel 
idem quoddro* Aucotes ccrdfli/ 
moslaudarc poflum, Cice.u^ mag 

itcti/vnt> ber6ff«fi. Nam eft uerbum 
iuns« Hi'nc illaudatus ^ a, um, iB>4S 
ittt 51S ttettn^ tfl«5^ lllaudabilis « Lau 
dicoenus, S^ec Ion mnb fd^end'e 
gtbt Das man tn lobe . Sophocles 
grcce di(flus , ut Kinius in Epifto/ 
la.Elaudo, J^ ni:nne ro2auf|*Laii/ 
dacio^fl&tnlobnng* Laud itiiius Jan 
daciua^hudattuum, Itobecbn'g.Lau 
dabiliSjiaudabfle^i.obtt'ttM'g. 

lautia, lautiae, generis foeminini, 
KBtn gaab/o^erfcbencfcAveld^ematf 
^cn fc^mbbia bot{^afftm^ibx vn 
^cn, gefan^ten )ft vgre^t^t^nd • grx/ 
ccf tvioy^ 

J,aucuniia,idem quocfLatomia^iSiit 
jlefnbmd?/em (leyngcilb^Saxifodi/ 
na,uell-apid!dna,1tcm Career Sy/ 
racufanLis fubterraneus iramenfus, 
ac profundus, itin tuffct fivdct/ 
hcy^flatt Syracuff in Sicihz,8Cp 
quouis carcere, uJ loco fubterra^ 
tieo»aut Hypogco in faiso inciTQ ac/ 
<ipitur« I. B 

laxttf,a,um,t>eyt/wey4?/fittfXaxi^ 
funes,X»dc fi!yl/loDde4>ttg.HinC 
Vrolixus^a, um, C4tlS/tveyt Laxi/ 
tas,wateJProlixkas,il&!t^e.Laxo* 

as, 3<b wad? wzri/leDige/tb^ <>»ff 
ergcQc.Retaxo ide» Vii Laxaraetitup 
Utin nad;Iafr(ins/ Vix^cn<^v^g/ixi 

lea, idem quodLexni, fe'tt K.&^i'tt. 

Lcaader, (tin cygncc nam eins voit 
Abydo/Dic ftt'u.^ Uebt)»^bct^ 

tebad^a, ^m ftart B eotie, 

Lcbes,ctis.pe.pro.^hK^cin().tff. 

Ledas,€mbcrbS-«A*^'l J*^ 5^ L r^^icu 
kis,diminviri. 7^:fc\jU* Lc:1irternirt, 
jtirt maUwTt v.n tempi:! itit attflfs^* 
nit^cn fi^b'jftjnj . le.lica,p«.pro* 
itin tragbetl)/ oc5 rofd boc.HLc&'cu 
la diminu .^!tin tva^betlyk.i^^icz^ 
rius, Itin bctbtt'^jcc/bcc «n rofiH 
boitircgt. 

Iccy thus,pcn.cor . ifcin (JlFrftg. 

Lego, as, primae coniugationis, t!M> 
fc^icf aulj/fenljcmit befdd?.Vii t<'/' 
guus,cirtau(|gcfanJ)ta: mitbifddjf 
i^tn ab^cfem'gcta* trabts bott.Lo 
gacic^mfenDniiflt Dcwbotten/borti 
^affr* Legatus eriam , ^w flattf 
baiter eirts vdtfyc^im / <»tt ober* 
(Icnb^nptmana imftnca/obet fiir$ 
(IcnstLegacus prindpis.Lcgadcus, 
legaaca,legaricum, i^n $& bom 
fd[^affc/oM>et; (mbang gcb«5itJrem 
\^egarc fignificat, V«:macbcn/5«l 
etbe c|cbcn. tefta:iiento relinquere. 
Hoik uine^m mihi pacruus Ieq:au>c 
luoricns t. B 

mtins xm^tB brfi tvr/aU cr Pcvbcit 
folt/vctnutd)Ct jj1«:rbe. Hinc Jfga^ 
cum,4i5mcrb^cm^i. Lcgitor, 
iDetem erbgeni^t wrfd^afltA-c^ 
gacarius^bcranerbgewiAcbtw^rtet 
9i^ ^em^ veroibn^r tff.Comp. Ab/ 
kgo,as,pc.pro, p^ fdjirf t>inwftdt. 
AIIcgo,;3d? r^tdbcr^il/oi^vcirord 
tte,Dcl<go,ic^? bettil<t)/lcgattff.Delc 
gatii raunusjbj bcttolljc ^rtipr.Sub 
ddcgo^ ic^ lege vflTcin dnbi'e/b$ mix 
bewolbeifl.Collcgo no Icgitur.S^d 
CoUcga nomcn, i^in mitejefell jin 
^mpt/o^ giPAlr / em« artipt^ <$«:no^. 
Collfgiu, f£in gefclfd?rtfft/ob fd^rttc 
25ampt5 genolfen/^bfamlutt^ bcrett 
^leatt ampt tnl gewalt babf . Kcle/ 
go,3<b fc^icftjwtbcr/otJ 14; abfiitibe 
re/ltc^^cfcrcrfd^ic^vg bem vrtttctj 
Irtitb. VnRcIf gatus, itinct JJ ins el< 
kitb t(l /bfc^tcft/ cttt rcnvt^nct«Sii b 
l^o> 3<^^^9</vcrorbti^ an^s 
^bgattgnenflau. 
Icgcis, rm, coniug. Jd? r^mte/Itf^e/ 
Leg^reflores, I5i^ni^ brc4?cn,Lc/ 
gereuefi>gia,t)ffb«ffi(5 nacbfolg^* 
iucgerepi(ftura,|D$£(em&lbbe|c|>aii 
B>en l^gcrc littus , fiii: ^as geflabe 
fc^iffeti .kc L ego,3<b etwclc/etf icf^ 
fe«Ca lar in fenaru e urn U(^'t. Ccf« 
l^etCxfar b^tm^um r<itl)8 b^)€ 
giemAcbt/erficfel .HincLcgio,l(m 
irufledefen f ri:<0<(b<5r von $et>cn «>$ 
l>0in'bu«/b) ir^renb It^unbert vnnD 1 B fid 

^ett/vRbU7fltgt<y(Tge.l«gionarl/ 
uSya,u,iD$5il& X,^giogeb<$tr.1.rgu 
lusj^in abUfcr bevtraubenobei: 
6lfcUct)W vh ber gtey'cbe.Lcgunic^ 
pe.pro. ^ulfct?^fruc^t/geiinV#Jte» 
Lf ftor,eitt l^fcr .Lcclio, ein lifutig/ 
4u(1pic(battg*^tLe<fltco,as,fi c que. 
547lif|emfftg. Le<fluno,t4?begftc 
OvJriilr micb 5Slercn.C0mp.AlU/ 
go,is,pe, cor, ^d} nmt;)€t%{i*^\\c/ 
cftus e(l in icnacii , itt ift tn trab^ gef 
noinen/0e$eler. CoUigo, 3di; It^ $ds 
famm/t4; r^mle/ot^ vbctfiimc.Col/ 
ligcrcKdiUjVcrbrwfli'gwcrbe.CoIII 
gfrciram,Bi^omtgiverb^*CoHtgitfe 
in arraa» ibtru^Apnct ftd[;. Vbi kcoI 
lrgtr,na<b b^et fid; eilyof ct f)(tV ges 
f eccft'oc? ergct^ctb^t.inde Recoil! 
gcrt,\t^t'bererbol^Sic €oUigchoc» 
ikcd^ne b^ alfo.Ex hoc poccs colligc 
rc,Jt>» magfle anj? ben^^men/obcc 
rcd>n€ti/ vet|ltl>r»Hinc Collecftio^ 
ll^th ^amtnt&rungf /fiimlttng.&4Col 
le(rt:uus,a,ii,Vi*tramli'g/5cr(Etmfnl&9 
ftg.tt^Collcdirius , a, IT, 0cG^itilct» 
Colicdanca, ^ef^mcnl&ri'ng^^/^i'ff^ 
jeyd;nmigc attgrtUerfcy bfi^er.Dc 
|igo,pe.cor.3c^ erwele/ecf wfe Ddl 
gc qucm diligas« Cicero.^nrelc btc 
ben/ben bn liebeft.Vndc Deledus» 
uSjfJrftefunfl/erweUiftg.Sinc dele/ 
^u,^nvnberr4?cyb,Ddc<rtii habe 
re ud dtkdil agfrc milicum ^ ^ie 
l^tiigsUiit nmPi^ren, Nam ddcvflii 
agere idc eft ^d ddigere«DiIigo,3c^ 
b4<)(((b« ViUfkio, M^icbhabung* 
C£ z Diligent t E 

DiIig*ti$,nomcn,flct'(r«3»DiIfgefit!Ji 
Jlei(pgfeyt»Eligo,id€niquod Dcli 
gOyjf^ ctwSU. VndcElcdio,ji^yit 
i»*>le.6I<(ftor,^'ttwiter. Intclligo, 
3f4?ver(l4nbot)crmerdf» Subintcl/ 
^^g^>34? v^*^(^<>^^'^*^'^**^^«^^3* Intel/ 

frt»lntcllegibilts, e, t>as Vitftatit>m 
t«^3wcrl>e/begritfi0.NegIigo,5d> 
it^er^d^te/verf^ume* Negligcrcucftc 
|D^0Me)t^ vn^ietlt'cb/oDet fc^ted^t^ 
Itdt^b^tngcrtlaflen. Neglccfla coma, 
Vngc^tfm !)»trtt,Hincncg!igens,t)tt 
ficilTt3/Wnl4flt8.Ecncgligenria,-?jft 
IftfftcjIiry^Negligcccr habere,ffid?t« 
Ad)tcn, Neglcclus,us, t>cracbtttng» 
Neutiquam mihi ncgjecftui eft, 54^ 

foig.PeHego,:Jd? ^urc^ It^e/ oiJ li'^e 
HHt rtit^.Perlcgo oculis,JJdi> beft*^ 
tiicxxfolPrt^kgo.Jd) U0 voj/erflft 
w. Vndf Praelecflio, Votlifufig/ct^ 
Hinittg* ReIcgo,3<b 't^ »>tbcrumb 
Subkgo,pcn,cor* id) fttU/nim Ijcim 
\i<\}^inwci» Nam Icgcrcfignificai 
criam, H^ffilhrm / t)inwegncmcn* 
VndeSacrilcsus, pen, cor«^mftr^ 
d^cnMeb« Ecoacrilegium,ftir<bw 
tavibStligo^yi^ famik (tuffcin oar/ 
3*abfi(nDerc* TransIcgo,yd!?lfe 
betrh'ge* 

Le^lcms,VidHLor; 

f-eieges, t)mbrd>t»aflfi'3et>iWet/bre 
etwftn in Zf)tffaUa gewont b^bcn / 
tnntf an an^hivn o«m/ ^(^ $<| ne4;(t L E 

Lci)ia»lari« Lippirudo, Shigmn^^flfer* 

AUgcnbuQe/4tigcn$^er« Lemofus, 

a,um,Crieffaugt'g. 

Lemaniis,3ret: ilof^^nner 0e<* 

Lcmbus, ^iti»ef t)li'rtg/ttctnB ((it}iffic 

Lemma, lati«Sumptio, utCicero,!!^ 

Aflumprum, ^m vtnvtT^etfptec^^ 

Kd?€t^p:uc^?/^enm^5ilU0t. uel Ar 

gumentum, 4tin beipetutig* Hinc 

Bilcmraa, Vide fupra* 

Lemnifci, ^icfi^dinotctban^lbU 

an ^enirftlt0crto^e^:frollenb<tnge• 

Lenmos , ^I'lt ^fitf^l in bem wwr 0tf 

geo/jtt>t'(<lS?en ^^:otVtvttn^ t>emberg 

3lrbo/t'n lWacel>onl?/^pc^?e^^ lOut 

C4tt0 j^gewcf b^t t'fl, Lemmium ma 

lum,^in gto^ vitgliid'Proaerbiu, 

Lemures, plura. tantum, 3Dt(c n^cb^^ 

geyftet/b^J^egefpcnft, 
Lcn3eus,*i*n ^^nam 1bacd)i* 
Lcn\Syfy^i(^tmcfd)JBt Mcta.^dnffw 
tniltXeneuinum, ITltltaxvciwtKt 
ttitratt<b»*f^*Nonafpcrum,fcrc id€ 
quod Lcuis,primalonga,Afpcriim 
hoc utnu eft pater, alfudlenius, Tt/ 
rent»5^et weiti i(l taud^/gib vns cm 
voantinmUmm* Egoiuinammo 
leninaius, yd^ binvcnnamtdns 
frttiffrmgcmilts. VnLenitas Qc Lc/ 
nitudo, »q^d?tgfq?r/renflrtt'gPeft/ 
milttfgfeyt* Leniter,e&n(frigflicb, 
EtLenio,is,ire,;3fdl> glctt«,Et Mcta» 

2cb |ertfftt*ge/ttii1t<tc/verfefw/er^ftc 
ielenio9idem.Lenimen,£m mUtti 
tuna/txSfhms* 
lcno^€nonis,pen,pro, ftinfvitw^^ 

vrixt €crelenodniuni,& lenocinari, 4S^e 
tnet'nfrmvml)alten/vnMnir gewiii 
tret'bcn* Lenocintum (igmficatetiS 
^if^nmd/$ittitnQ. SineuUoucr/ 
borum lenodnio,Y2>n et'tii'd;er(cf ^e 
fd^mucf ^ern^oaten* Oram's Icnoci/ 
i\T\ negligens^Sueto.^lre gifd)mnd( 
vcrat^ten^* Et Lcnodnor, y^ 
fd;meyc^te/r€]^9 nn, Lcnonius,a,u, 
]D49 $il frav^n wittf(!t)afft giih^tU 
Lcnulus 8C Lenunculus,dimi«&Le 
nunculus,ftirt vif^tt fi^ifflin^ 

Lens^dis, et'n niffc/vnfiat Oes b^upt^* 
Vii Lcndinofus, a,um, niffecbtig, 

f^ens,cis,Jtin(e.Lenticula, dimi* Lcn/ 
tiailans,c, ^asUnfcnQci^alth^tt. 

l-entigo,inis, ttintUfdftitfdctmidb 
Lentiginorus, a,uni, 0eniTelct* 

Lencifcus , €m baum batm^ 645 
^^rtj/otH^r €fnmmittopffct/^aB mi 
iWa jh4?etit ficnnet»3te D^uow man 
jf m fd^oier m4<t^ct.3(l nit tnCcwl:; 

Icntus, a,um,!i^att/wcfdt;/tttm>e)^db/ 
$&i?/$*l)</ k?,laiigram/trftg, r&wi'g 
IcnritudOjArtitgTameXentefcOjis^ 
3d)wit6w«ydl;<56et54j>e» 1/cnto, 
a$,y 4? btcge/m4<to wqrc^. 

LcO,Us,noncftinuui.ScdDelco, cs, 
5d) Mtgc 4tt^.Ddetili8,c,)t)45 4tt(| 
tt1gct.Rlcbilis,e,5lu^rtlgtg.fndcIc 

Leo, Lconis,€irtil<5w, Lc3ena,<fct'ti 
Aiwftt. t€oninu8,a,um,pcn,prOf I E 1ft 

^^r^A etVtt Av»m geb Jitleopar/ 
dus,&Leopardalis, Kmt()t'a:vcit 
ei'm <l^»>en vti^ p Att>o geboaett. 

Lepor,& Lepos,ori8,pcn.pro«4t'eb 
Itgfejrt / rnt» ^offIt4>ett/ o6er Mrt6(# 
|^iipi(^e. VenuHas. Vndtl^pidus^ 
a,um, 5^i'crli4?/l7^ffltd?/IieblidS>/4titf 
gcn4m» Lepidushomo,^ihf»'tt€i: 
^ol^rdtgcrmettfct^^ tepidaoratfo, 
iV^m fd^^ne ^t'aUc^e tre^.Hlepidus^a^ 
tim,^nMetlt<l;/ott4ttgcitem.i^di 
taSjB^icrhgfq^l:* 

Lepra, HfToU^/ attlTciji'gf eit. Sic 
uulgopucatur, cum ntpropric cu/ 
tis uidum, itin b6f|e(&»6«1^quod 
Lepra didcur , Ekphant:ia(iscft, ut 
fupra* Leprorus,a,uro,3(i>fle^'^ 

Leptis,<l^m (Idit in 2rffrtV4*VndcLe 
ptuamus,a,um,iD46 ^arau^t'fl 

Lepus, ons,pen*cor«£t'n()4^«Lepu/ 
Iculus dimi.l(^ml)&^lin*Leporinua 
a,um, %gigett» Leporarium,*tti 
t\)Ux^axt fitin etngcfd^ldflen ou ^ 
man rbt'^t: $t'et)er/$4m nmc^ct. 

Lema,iKtn ftati iniStii^m \anb/ nit 
weit von ilrgo«. VndcLcrnaeus,a» 
um.Lernaeapadtis, ftitnpfiii^o^a: 
9 ce bey 3tcm4 /^arift iiS)^6^4 ift ge# 
legeXernamalorum, £itt(^4llffiM 
Vnglucftf/obetrfd^adimfi* 

Lesbos, itinycf^dinbimnuiitiltiit^ 
baxinn biejlatt IWytyfene. Vii leO 
bius,a,a£t lesbo^ JD) t^m9 i^* 

LeflTus, itin fiiili^ i^f^tiY* 

LcftrigoncSi pin«tor»V^mt6i3rc» L B 

$»dS}c iifair<^en fletfd^ geflot tfabi* 
Hcthargus, eMafffutH^minfvAwXi 

^t^dttet (!€tt'g0r<^l4ffat itiil^. 

rn^ 4i»re&et ot^ct t^ubela. Lethar/ 

gicus, 9crrolU4^efo4n<ni>wft;;4t/ 

ibnftnnfg. 
fretbe,larmeObliuio,Vcr0e0t^^efC^ 

tigfcitalict bin^en bitti^/foirr ge^ 
tmiufetiil^. Hitic L<chjtusa,u,ip^ 

letutn,fub{lantluum,^erro^tXcra/ 
its,lc, ^:^^tU4?/^4« Dm toDtbiingr* 
Ltraleuulnus, <Emt5Drh4;enntn]>» 
Lmficr, a, um, 8C LeciftcuSya^utn, 
id<mXcto,a9,^d^ r^t«. 

Lciia,Require Lxua. 

LcucateSjpcnul.pro. ^t'nvotbcrgtlrf 
l^pt'to/4tiff wdcbem 2lpollo an rem 
gsl S^t)4bt. Vndf Lf ucadius di£k\is 
Etl^cadia,ucl Lcucas, teitijnfci 
bcfi^pivo, 

I.eucogabl,!^tilKl in€<tmp^nicn. 

Lcucoma,pcn.pro.latt* Album,i^t'it 
tafd batia bU mtmm bet 1^id)Ut gc 
fcbnlKttfltttb^. 

Leuconium,id€ quodGoflippium, 
%an»o\U 

l^copus, pfti.pro. tt^tifrt^ iret'^ 
farb.VlmcLfucopeat^, jterfd>le4?t 
ivdt^bcrteybei/mrtiiitSefinrbtetilc^ 

I.euco)ia,4bDii 9ttf((iiiiteiii meet C^t t B 

lfU€bthea,Ian«Maruca,^t'e tn^l^ 
LcudTa,plura,anr«ICm(latt Crdte* 

Jbeott^ 
Leuis,e,priiTia cor.Ccid|?r/gcWLngS-f/ 
uis labor, l^in^mn^catbift.Vki/ 
maleuior, <5evtngci:b4nttein fiber* 
Et per Mcrap.^led^r/ vn4<btb«t/ 
vnbe(l£btg.Leuis hotno^m leid^ri 
fcrtiget/ vnbeflenbtget menfc^ . Lcu< 
culus,a,uin9 dimi« <B^ettnge. Lcui# 
tas.&efd^ttgfHt/rutgfertgfat'rtibc 
(>enbtgf ei:i.leuir, t>ed titans bx^iS* 
Leuo,as , ^ f)ib mff/cb^ct in bit 
t)6l)c/id^ rt'ngeremtm t)inwc^ obbct 
etkbtge* f^lcum inopia kuat,l6s 
tntnbertober nngetei: fa(l btc amtfit 
Sperabit fumpcumfibileuatum'ri 
harum abicu> i^renu itt voitt rer* 
t^offeit berfofleober^^rung /iverbc 
I'm gemtftbetet/fo btetHnwcg gehtt* 
Leuarc morbu,it>fc f ran<R>tfrt mtti 
tcrenobert>ef im* Leuarrdolorem^ 
JD<n fd>merQ^mtitei:f • L^uarc bifa 
opinione, 21b b^ faird^cn wen bimg 
gen.Hoccerarce)euabo9 34^v»ilb(t 
bte bii'cbe ober be(<l)«9ei:be abnimf • 
ILeuarcucTicam, j&tunQett/(>^i:tKn« 
Leuarcucntrem^Bil (lillgebttXrua 
rcfidtn^lDctibutflleic^cit. IcuarO 
tcdiuro^i^en vnbznff verttctlKn k« 
Copo« AlIeuo,as,pcn.cor*2rd;cw 
l)ebeobei;erlebtge* Diacur ctiatn Al 
]euio,as,proeodem» Collcuo,3(^ 
tTngere jfimallEIeuo, 2f 4? fy^ ^ 
erbebe. Mctap. 5* Y>emudge /vet^ 
iiii4^ttfie*Bciiarcullifnocu& aiiaiuit 
^(iiie# C B 

Elciiatio,ieifJ)ebiittg.Rcl<uo,5d; ec 
|)cbe xviDemmb/tc^ eclet»tge«ReIeua/ 
re animutn,Ct:o(l«tt«Subleuo idem 
quodfimplcx. 

Ccuis^c, prima pro. €ftat/ nit tand)* 
C^uidamcum dipthongo fcribunc* 
Leue rpeculLim,etit fatter ^cbaltcc^ 
let: fpteg^^Hinc Lcuor,6^ Leuicas, 
€fUtti^cit* Leuo,as, prima pro. 8C 
LeuigOjaSy^d^gl&tte. Dcntel^eui/ 
giril^harram, i^vglictetb^a p»ipic 
nttt bemoan. 

i'Cui, l^mpatnVird; o^et mmmct/ 
em(ttti3*lcob5.VndcLcuices dC Lc 
uica, itins von |etm fiamtn^obcr qz 
|cl^U4;r£t Leutcicus,a}Um)^5 ben 

teuidcnfii,4emfltmiig t«:t'd^tf(eyt^» 
i^euus. Vide fupra in didionr L{ua« 
Lex.gis^^iitgjfaQ.Legibusfoluere, 
V jlgOjdifpenfare.VnLegibus fo/ 
lurus, 0cfVcyl>eti^gc ag«:re, tWit 
re<t>t fU memcrt/flit gcncl^ t buxiiffm, 
HaclcgCjUelEalecrc, mttbeman^e 
t>iiig* €a lege adcohoc fadam, Te/ 
rencius, XHit>iman<iMnavffAid^s 
lf>itit«i.egislacor, 5dLegi(er,a,um, 
Km gef^^ g^er/gen^Q ftcUer^Legi/ 
cimus,a>um, tSTeraQlict^/o^bertlul^ 
iiA4)bemg<^<{Q* l^gtcimidies, Ipte 
oibetid'c^e i :tr/bu man in >m% gefa^ 
^m partbef en $ilU^r/b$ fte ftd^ $um 
re4^tcrt mS^cn tUjjtm* Leginme na/ 
tus,€^^f4;JU47,^4s it^/ <6clid? gebo* 
ym, illegicimas^a^uoia V»9i&0h!4^ f. I m vngeb(frI£:|VW^(bei:b^ger49» te/ 
girupa, 6C Legirupio, iBin gef^Q 
b^ed|;eir« Legifleiu8,iBtngefai^(x>ttf 

Jd^er / bet in ben §tCa^«n ftcb iU>er. 
''riuilegium, d^ b^nnber gefaQ/ 
freyl><ii# 

SLibae, lo^e Wd;et jA^Jbcrfl 4m (^gc!/ 
b4rbiircl|;bicrefige$ogcni9ecb^n« 

Libamen, Videlibo* 

i/ibanius, i^tn verdbnpretivolrebec 
geivefen/iJl^aun^nlt^ni' besjCCef^ 
fees* 

libaiiotis,Ron«4reifrt. 

libanus, penukima correpra, ftitt 
berg iwifdfym ^abi<t vn pbcnid^ 
LtJanusetiSLfigniFicac Thus,Wey« 
raud^ Ancilibanus, tfetn anbcr bcvg 
nitweitbamo /obctdn tcyl vtirpi^ 
VQn Hibftno/ barnon bei: 3oib<;it 
entt)>n'nge« 

Lybonotus, penulumacorrep^fi^tit 
cxtweftxoinbt. 

1bib€r,liberi, lDet<0ottl5accbn£t« 

Liber,a,um, adicvfliuum , ;f c^y/Ubt' j 
rnuecbtinben/m't eygm ober vnber* 
iviltffig. Mthinonedliberumlioc 
foc^rCjJd; fan baa nit tt>»rt# VnLf 
bertas,^i;ett)eyt.f^t'bertu9,^tn fkcf 
gela^er* Libertatedonare,^cer^ 
laffot/fireybeyigebrn. Ltberiinus, 
Ltberdna,Ltberdnum, iDad frej^ ge 
laffinift/oiS von ctmfkref gela^nett 
geboren.Libera!is,liberaie, Kcbkd^ 
IfictftDz/bits dm ftreybw jil jlcbcr.M> 
jberalis caura, lltin banblnng 9 frff ^ 
bcit«Ttrairi€goban€ itb^rabotiai 
aflfgo Xnic^Uify/vnfcif\)t*hibtrz\€s ar/ 
CCS, iDtefrej^oi fiin^tufo fc^tfcn 
iftimfcl^^en $a gcf>or«:n/vnd.al|ctn vott 
fK^ytlot gelerttettPtiv^. lUibcra/ 
lesaitcs^iDtevnfTeftKii iftted^ttfc^i 
f«riift/4l5 Dte(HinOtivciKlf*Libercad 
ucrb.poiuhcor. jiuflfkedt^t:/ fvcf(>c/ 

tt>4cliidt^Xi'beralis etiam ngniificar. 
<!Fftmg/frey0ebt'S. Vndc Ltbcrali/ 
tas,!p&rtge<yt /frcvfiibtgreyi/riJf* 
fegf <f r/rey c^ltgf <it. Ubcralitcr, ad^ 
ucrb«Heyti^ATolfommeii(t4;«tllibe 
ralkcr,t>n0&ttd(lidi?/vnmtirtig;Hi^/ 
V4r%«L4b€ralis forma^ein^wp^iV 
jpbrr$e0t:^ak«IUiberali8 forina,<ttt 

fl4b« £c iibero,as, y4^ ^cf ^^let>ii 
ge«Libera(liine magho mctiiy^ti 
^aftmid^ vongtrofTer fotd^torleM'^ 
jjgl:^Dclibcro,as,3^ x4^tfA)laSi/ 
|mf(l</b<tV4<^re.t^itdam uolunc 
alibradcdu^m cffe* VndeDdtbe 
«ado, i^iii rat^tfc^Ubung / ben;4c^^ 
Itin2«& Dcliberacortum.1(fcinot:t 
hitman rabtfcbUgct. Ddiberaci/ 
uu$,a,uin,K(>4tf(^l&dt0. 
Libct, bri , Subftanciuum , 5i5<>(t / ^t'e 
i£itnerU<|> tinOeamM^* Icctn, Igt'ii 
^A^f.Nampltcninarbori! cortid/ 
busToribcbatur, Ipiiil vof ^qrtcn 
^^yb man anW^ rttt^ell/o^^er 
^«|l IDhhp baiimcti%£c libcr> Ct'tibc^ L I 

fKtt^>tct th^ltim biii)B/0^ 0<^nt^i 
tn 0<cbrtbnen tpcrc^s / ^U ^ie vice 
b&^erGeorg»coril Vcrgiln,quod 
cdam uolumen dicitur^itin vnt»cr# 
fd)i^nct tb^l.Libdkis, & i-ibdlu 
lus diminuc« Wildn$i bi^Un/ obct 
tin btt'eff/ btKbrteff/O^rm Du vntHsi:; 
lboneiietio43 vom oberen b^^gerett* 
Vulgo, i^t'ttfuppUcatt'on. "A Libd 
lis.Et MagiAer fcnniorii^m, )De1:^Ce 
enppUcation furtcegt/ venvaltet* 
Lii)€Xiio^ <Jtin bmffrr^get. Library 
us,a,um, ^$5ilbiict)(m geb^^t^Li 
brarius fubftanu^tn b^d^ fdfyzdi 
ber/bildj! ^bfd^tabci:/ tati(^t:.Libra 
ris^, itin bfic^f^met/ bdd?gebatM 
nt^g. Bibltotheca , alia$« Deltbro^ 
a9,pctiuk .con^c^? fd^dt/xntblifli^ 
$u(bMferitibe4bi 
Libci'i,oruiii,piur«tan(ij, Slih&/dtt^« 

Libec, &Collibet,tinperro« its $di€^ 
bet/d<^lkt.Ubens, \VtUta«i^ibcn/ 
ter, 0cm/ iPttlt'^fb^?* Eibenda, 

Lib€chrus,^t'nbtunnifi il¥(tcet»ofti^ 
ett/^enl19uft5 $ilaen?evbct«VndeLt 
bcthrydes di(fcde(unt«Libcchra,C<il 
tj;6(cd4i:bey« 

I*ibido,penulr«prod. if^tii lelUd; bSi 
fe b(^'t&« Libido dominandi , 2(^i 
Otdtgfm )il b^t^eit«lib'dould/ 
Icendi, haad9 begCttx ic«Sed kr< 
cum nihil addttur figmficae, Vn§ 
f cftTd^t/gey kglfcf t bus Hiyld^s.Va 
dc Libidinofiis « ^i um , V^PeitT4^/ T I 

geyLEtLibidinari,0cyfe«.Libidi/ 
nofc, a jucrb » €?cylig^lict?/ m^tvciU 
ligWicl^/begttigehct?* 
I.ibicina,pc*pro.^ jDie g5ttln^et feycl> 
Icgung/bcgrebtttt^/ viiD t>ci: gefd^m 
jil t)cv begrebnwg^Nam in cius tern/ 
plo uendcbantur eiufmodi res,quae 
adfepultura pertinent. Aliquado ac 
cipitur pro ^l0^tf,^wt:^mto^/o^et 
to^Un gtebet b^nt)tv<i^c^* Libitina 
cxcrcere,Co^tert greber ^anbttrerd^ 
tr^ben .Mbitinarius, itin tobre gre^ 

libo, as,5c^ vcrffic^ J><5ffiicl?/obei: wc 
ni^/icJ? thxandn wcnig. Libarc 
oUula^lJlitflert.ke,Libarc,<j)pffer^v 
Vndc Libatio,libamcn,&: libamen/ 
cujftittopffetttngXibum, Itin leb^ 
filct?.Comp.DcTibo,pcn.pro» Jdi} 
v^idE?e/Wfre/bcflec^e*Pr{libo,50 
yerfilc^ vorbiitiliibatuB^a^utn, Vtt 
Angerftrt/vnbefied't* 

X,ibra>i£tti pfunb.Fuenmt autem in li 
bra Romana duodedm unci{ uel 
nonaginta fcx drachmae, Mtac^et 
bey vns vUt vnb^wemi^tg lot^Na fe 
munda Romana eft nobis, etn lot* 
td^d ex drachma coiligitur « Ergo 
libra noftra niaior eft Romana qua 
tuor uncijs* Inceiligo autem no/ 
firam aromacariam , ^as pf^c 
pfiinb^ Sefquilibra, iSnbertl^alb^ 
pfUnb^Btiibris, bilibre, ^vcvfpfum 
1>ig*Trilibn9,trilibrc>Meypfiindig* 
Libralis, librale, pfaitbt'g/bas ettis 
p(»a^« r<^w&«:((M(cinaUbra^ itin Ir I tt| 

is^rtg. "Libclla diminutiuum , ^ih 
fkins xcS^Un. £t idem quod as 
aim (ignificac nummumXtem,|Dte 
bUyx»a$ ^tmautct* Adlibellani, 
t>olFufttmenltd)/(ley^tgfh<^* Libra 
mcntum , SC acquilibrium , glcycb« 
betrtvag* Aequiitbriu Facere,^let^ 
Itng mac^en/ rergley dj^l ibripens, 
^in xx>aQ mcy(tcr* Libro, as,3c^ 
tp&ge/et;^re*ltem Librarej^ci^n^ii; 
matfycn/o^ctfid) ertfagcn/^Jiffbal 
te»/wrgladS?e. Aucs librant corpus 
in acre, jt)tet>^gel fc^wftben/obcc 
l^enc^cn beti ley b in Ivtffv fie erttdgeii 
fid; .inde libraror* £m w&gcr/ Pbcc 
abtrtger be« iv^ffers* 

Libs,|Det: ii^e(livt'ttt>*alias AphricuSy 

Liburnia, £tn anflcffenb bttbt^ 
rd?4ffc 4n ^(Amatim vnn^ yiUtis 
^m. 'LiburnijJDie vSldct b^tttf* 
€^cl4tien£tLibumi,idem quoduia 
tores , fetattfitedi^t/buttel /bcnett^ 
fnecl[;tXiburna, uelLiburnutti.Et 
l^ihumic2iyitinfd}ndlftwtfA)iff* 

Libya, t><^8 Unb ^fpbttc^. Libys, 
iCtitei: aufj iliby^. Libyfla , i^ifw 
^4r4tt^.i.ibycus,a,um,idem, d^^ 
tJj'bar^il geb^it. Libyftis,idis jide^ 

licco,es, paffiuefignificat, 3d? wi*t:l> 
gertd?tet / gefeyiret / gefdji^et /Lice/ 
or,eris. acftiite fignif i .5* bew tc anff 
ctw^/fey l^e.91urishceris, quam for 
taflis ille uenditurus erat, bu bcti te|l 
tiKbvbwff/wcbct betfiUcicbtge^ 
be/o^jrt^et^attfftwoltlyabcnJHinc 

Polliccor , eris, 5cb vcrbcvfl'e • Bt 
fF PoUid/ L I 

Pollidcor , aris , frequent • yd) vetl 
t^e^lfe vaft .Vn Pollicitation €m vit 
^afftttig. ftc ^ALiccor fie frequent, 
Lidtor,aris, icJ^ fcylfccmfi^ic^? |lqf 
gc^Kt: mel;r 5»;r4ufr« Qi" plurisCi 
citatur, ei addicctur » XPcl4^er mcf;!; 

rpr0c^m.Ucitator»i{^m ftcf^ic vtn 

LiceCyimperfonale* Its ge^i*tnp|ye« Cff 
lef d^t/o^cr inilgltd^/ivtVt lilgcUifett 
Permc cibi licet facere quodlubet, 

gdtebet*Non licet mihi uenire per ne 
gotia, 54? mag vo:0tf4;iiftert nit 
f5men«Hinclicentia, Xlx&>\a^vmif 
bS{zftc([)^ix/ firey^tglJatXtcentcr, 

Liccntiorc epi Aola tecii agam, 3d^ 
n»d mt't ctm ft4»en(t4?en btteff mtt 
^^i: (;4nt>{en / t'4>trtl t»^c etn weni'g 
^cmr/oDcr f^:cy^igcr^4?m'bcn♦Lid/ 
i«,Kc4?di4;/bi11id^ ♦ticctConiun/ 
<^io, tbtetvoi «Etaducrb« Ck>nce/ 
dcndijC^sfey* 
Srichas, £t'n fur (p4nn« Mcnfura, uel 
fpadu abindiceexrremo^ad polH:c 
ufc^> jDietvef te vom ^efgct: bt^ $$ 

Licheni,uelLichenis \M quod menta/ 
gra,uel impetigo, ^ifizfXu im ant^^ 
lit/dcsfimflfcb^ppecbtigc taw^cAtl 
Lichen grfcc herbaqujladneHu/ 
rcusdidtur,mt'e^. 

Licium, fttrt gcrcy(?/cm wibcrgeref/J t I 

ftem triiicetn dicimus, ^(tB mfl 
^refen gcreyfett gen>&ben t'fl/ 4U 
Irikbvnn^bcrgleicbcn. Liciatori/ 

Lkus, ?6>a: ile4;/<m (l^f^ bcf 3(tig« 
(pitrg. 

LiCTor, Videin uerbo Ligo. 

t'idoron^penult* produfta, Utin )t<ci 
gd An^crtbalb f^fic^? Un^ vnD etst 
fci^ilcbbteyt. 

Lien,5C Lienis,pe,pro.i Jequod fplen, 
X)4B mtlt^c^Lmiofus, SC fplenicus, 
sDer mitt^ xouia^ Icy^ct. 

Ligellum, ftiit flans b«triin/beri gliif 
icd dtminud.aLigno,IEm ig^^lQlm. 

Ligcr,8Ci.tgeris, *|:mfliirs m S^awdt 
mi)/^t jwifc^en Den Celtis vti 15ii 
tnrtgtbttd/ mD4d meet: JSntanni> 
cnmflciigr. 

Ligfium,i6ol9.Ligncas,a,um,iJ(5fi5 
cn/4tt0 b<?lo» Ltgnorijs,a,ujii,3Cas 
J^b^l^ gcboat. Lignile, iBin bol^^ 
l)an^ft)o\tjltQt .Lignor , ans, Jd^ 
boli52 ^ftf^twcn. Lignatorcs, i^te 
bol^famlccjittlfricg. 

Ligo,as,3r<b binD,:/beflFte.VndeLi/ 
gamca,Ligaculum,Ligamentum, 
&C Ligatura. ^tn banX>/t>itmitmctti 
ctwj birtt>etLiguli>l|*irt ncftd/oDcc 
tutne.ke LiJcor.K^in l>er:en Vnt^tf 
tin biituX 1 fcberge / X'^txv^vc / Dcu btc 
vb<\^htcKa\x^XKc ober^eytbefcld; 
fib^ VII peyniget/ 05$ toDtet.Romae 
autcm maiorcs ma^irtratusLivflo/ 
res prr»*ced<ban% Fafces iiirgaruni, 
fiC fccuriiD poaames, J« Konigicn; L I 

gm bcm obcren gcw^It fSllui)c p^et 
gcnroi niit «?4.ktt tfttetvv^t1^ cm 
bctt)cl an ctirtci: ^?angett/rntt^ fo^tf 
Mc obcrf cy t Qcbctc / fo lo^tcit (tc 

tfyctct vcn ctftcn ^amit/^amad;) ettt 
t^atf ptctcttt) fte ^lc mtt Dcrn beil>el/ 
cDDera.ct. Hincluicrtorius,a,um, 
fpas )il folhcbcii fd!?ergen g^ljo^t. 
pjinpofiraa LigofuntAliigOjpc. 
cor.ifl^bm^an/vel^(ltid^c. Hicfiir 
ti rcalliaafjj^et vcr|Wrft(td?/o^^c^; 
bcg;A>t fi(i)dns t)ub|l<jl«. Colligo, 
3cl> binW^ftfame /QrcumMgOy Jdp 
vmbinlH/ vm|lrirfe. Ddigo , 3d^ 
l>in&e wo(. IHigo , 5cb bln^ecill. 
Obligo, ^d> vmbin^e• Obligarc 
uulniis , ;Dw wunDe vcvbin^nAii, 
2rd;t\Tpfli<t?r</verbit)t>c. Cbliga/ 
cus pccunix, mtt gelt fcbwlb vet; 
(i'ndfet • Ncmini magis obligarus 
fum, quam «bi, Jd) fol nlcnl4ll^s 
tttcb# ^Atttt ^t't/ bt'n ttt'cmattd gc6^^ 
tt*€r verpflicbtificr, Prxligo,3d> 
^>m^eroJ.RcIigo,34) buitx wit^ct 
ituff/ki) IcDige. A liquando idem ^d 
dgo,<|> jj Id; blll^c b wl>eii5il/b*nOtf 
p<b.Subligo, 5d? btt«)ernl>f.Hinc 
Subligaaalum, 3c8ubligary pcnul* 

(^igo,oni$,pinultima produ(fla*lBij| 
bA w/biwc/o^ct fat{t. 

Liguria, iCmlrtiiDtfc^^affr 5tali^/bf< 
AitCbufcmm (Vpltet/ n^dd^ecbaupt 
|latn(l€^etiu4 Vndc Ligur^iEinctc L I ff4 

gufiiaiiii,3^48 brtr %^ fichStt* 
Ligurio,is , 54; vctf<i>Umnx/vctth^ 
Item Ligurio, 3<b iff^ boflicb/ ic^ 
b4t>gc/ iffc langr^m / vnb Me bcflcii 
bt^le.AblJguno, idem. Nine Ligu/ 
ritor,i(Sm fcblcmmr r/frrta^. 

Ltguftrum,lv^n«?eJ?^cn/mttr^^b<5I9< 
LilmiT),^tltgen, Lilietum, ^inUlim 

bufd; ^a vd Itiicn wad^^m. 
Lilibaum, l^tnvotberg^utfte/bcc 

gegt n 3pbn'c4m ftcbt* 
Linia, igm feylc * iLimuIa dimmuti/ 
uum , itin fUxtisftfWXim^m aJ/ 
hibere ♦ T^xtfibu^m 1 befleren.Lima 
opus habec, ^t^ i^ \^ beflcreti/obet: 
«tt(|buQm.Limo,limas, Jdj^fiylc 
cb&er glette/baliet: . DelimcSC Eli/ 
iuo,3d? glette tvolbuQ i^ugXima^ 
cus , & climatus , dimata , dima/ 
tum,Wolgebii^et/jiedid?.Cin[iatu/ 
ra, Jf ]rll^4ttb/abfcyletert • 
Limax,€tn f<bnedVab r<;b>*ecf * 
Linibus, <ein vmblegc an eim xp^ybft 
ncyb.lndicaivicm. l.imbulus> SC 
Limbellus diminutiuum« 

timen,iei'ntbMrfcbwd.l-»nti«n lupc-^ 
rum,&Superiiminarr,lDte obcrefl 
f<bivelI<.£rLinien Synecdochic^s. 
pro<anua,5tJKb^t^tbitt* Irem^tti 
ctngang/anfangcms ia!id?cn Ding« 
VndcProucrbium, In limine deficc 
re.^m anfang eiligcn . In limine of/ 
fenderc,3ini anfang filcn. Ad limi> 
na fcruus,alia ; Atrui.fis, ^ixs, boff* 
loanet:* 1-iminaris, re, jJDas jfi tKC 
f4>wdlcOcrt<ji/i:5':bi5u. Poaiimi/ minio r€cipcrc,iD48 vedorm 0J5 ge^ 
fartgett/tt>il>«t mi^frembDei: befi^^ 
tiitg/m fern QcwkU cmpf4l>etttlplimi/ 
no,as, 54) tmbeattg/flogbwwej* 
j^raetcrea C uc qiiida uolunt )a fupe/ 
,ro limine firSublimis,c,pc»^.igod!? 
erboc^^t* VndcSublimitaSj-^iSbe/er 
b«5b»»^3Sublimiter,aducrb. ^g<54;; 
(t'd^^^c Sublimo^as, 34^ tt\}^^c it^ 
bebe. 

I/imcnarchaj gr3ecauoxcft,lati.Por 
tuumpracfeAus, ftmvogtitbctrbte 
meet: gefl^deit/obet; mecr ^ifm* 

limes,itis,pcnu!t.coi'rcp*^irtm4trf^ 
(tdn ober gtirtQe / vnbevm^rcf / vtiD 
^<is vtit>et:m4t:cC von ^tuflTg^^ttg aeg€ 
m'bet:g<>ng bectBoitrteit^Dicitur L)^/ 
cunianus,ucfupra* 4P^^ <^bet:voti 
ttott gegen ^t0en/ obbet; nn'm^cbt 
gegeti mitt48/l)et'(reeCardo.!cct.i/ 
mes, ein $t9&t:4^ u^ege/biitch em ^df^ 
lT/o^ecgelegengilt. Hinc Liniito, 
as, 34> jielc <>ttf /mbe» t^imitaneus, 
a,uni , 5df^mmeti fl<5l1t8/4rt(l<5rfig* 
Coliiinitiuin,etn anflofftittg/Kf^m^ 
mw flofluttg bet <>rfereti K, 
Ximus,fubftanri^ IPC^tb/lit^/fclbl^i^^/ 
f^tibt VndcLfmofus,a,um,J!l4t^ 
tii/faitM}t{i.\liivtihyty pen,pr5d# 
Xantcx/^fatb* Qblima, as, 34; 
Ubet:be<femtrl4tb« Metapho« 3<c^ 
vetbienbe/befie<fe*% pen*produdr« 

Limas,a, wT],adi<ifl(uu, ^k^H/Hbix^ 
iwev4;£tLimiis,e, (citiat<kdiaaifj idertiXimisoculis infpiccrr, uelab/ 
folute Limisafpiccre,irtit (filbert 
aiistn I obbei: iibcr^xx^^rc^ 4nfet;eti* 
VndcLimulus diminutiuum^ 

tinea, ftm^cbt^ct;nlSro^)et•f<l^c/b<>^ 
mttmatt $ef4;jtetvrtt>rc^^licbtct. Ice 
fl^itt lini'e» obeir jeyle.Duccrc lincam 
^m iMen ot»et: langett fltrtcb $tebeit« 
Linearis, Uncarc, fc^s jftbevlimeii 
gebott.Lincaris pi(fcura,<5r£ccCra 
phts, i;&menm>et:ffUti0obet;4n$eyi 
0tittg/ vo^gem&lb etns i9er<f 8 but;d[^ 
U'ntctt* Lin€amentuni,)Dte Itbm4^» 
Dcfinio,as,3(dS? etitwerlfc* 

lingo, 5cb le<*e/id; b^ im tmti;^ jet^ 
Sot>it/ vt% bofi^i^d; 1^1^ bm m^g^ ttopfi^ 
feit* VndcLin<flus,us,|lti«foUidj^ 
Udwx^t fc^meli^ang t5 benmuttb* 
Hingo, jd^Iecf^i*^, 

tingones,penuLcor»V<JWer 104Uig 
bte^note IJburgtmbei: floffen* Qal/ 
liccji- angrcs, ud Langies • 

lingua, l^ie^iittg* ^temtmberflbeyi 
t>angbet;tebe.uc Lingua gr^ca^ j^^e 
€fn'c<bi(c^rpz44^« LinguaHcbrai/ 
ca dCcS/n Varieras linguarum,l|^ii 
gletf<bcbertebe/oberfpJ4<b» EtVa> 
lias iinguas fcirf ,t1(K4ttd|^r(e]^ fpt^l 
c^etttvt'tlem EcLingua, fti'n^albi 
fd^cUfdt/cin ef fen obet mef)en|<:beiif 
f:tc/b48 bic !9pot^<titvnbe^ht€C 
bt4n4;en^ilbenC;4lben* Cuius di/ 
minuduueftl/ingula, uelpoct'usU 
gula,ftin fldna UfTele/ober rdbeiifft 
le^cgentks menfurxyl^t'nvtferbeni 

94 i:. I 

wkt^it ♦Compo,feinguis,e,5^ttitc;crt 

ucrbum, thnguo,as,3f4? ent^wnge* 
bevaube &eir $imgcn. Jbilinguis , c, 
IPttbefl^tt^ig m t$ i:et>e/ ^Cf $u>tgtg> 
betmgig,lrilinguis,c, JD^ejrfpii; 

Linio, is, irc,quart3e coniugatlonis, 
Ec ]tino,is,ire, ter(ix coniugationis 

p<. VnLitura, (tin ^ur4>fh^eyd?ug/ 
4t»^Mldiing«B Lituro,a§,pen.pro» 
54? M'lge4tt^Xicus,a, um^partici', 
pcn.cor*vb<cfltY4?ett/ger4lb€t Xo 
pofi. Allino,pc.con54? (Iceid; rtn# 
Collino, 3d) befltetc^e* Circulino, 
^ct^^^wbf^lbe/vbeirllre^e* Elino, 
5<^ befIecfe*Ddino idem* Illino,t'd; 
(^Ib mt>tn/i(^ (lt:eii<^ an/bcfhbUAn/ 
tcrUno,td? ^l>r4)fb:et'<^>e/beflcrfe^4^ 
mitten,Oblino,34^ vi^f^be/vber^ 
f»rie.VnObliws,a,mii,pcnu*cor* 
JbeftiMet/befledfei/ vberfd^mtetet* 
P«rIino,:)<l^ bc|tt:ac^ /oiS f4lb< wol 
Rd inojjd^ bn^^ 4ttff/ jeif^^ l>ie f^lb 
<lb« keleiii dolia omnia^t'd^ ^ab alle 
f^fd ^nge|loi^e/4uffgeb^oc^ett*lNIa 
dbturanrur,&:oblinunrur dolia pi/ 
cc,auc alia re hi urmodi,M(e fafs xoct 
teimtt bedj^ /o&et ^erg(eix^enMftlgc 
lie(lrW)enr0wr(lopffet* Sublino, 
^(h beflreic^ obec befiacfca'n tvettig 
Sublinere o&, Jfcetciegen/ vei:(pott^« 
lmquo,is,3c|? vei:bffe.RcUnquo,SC 
IwcUnquOiidcinii Reliquicmcfe' bris, *>$ ^?icb€t b»t mt'df) wrf dflTeti* 
Reliquic me hmnxis^J^ bin ctxva^ 
d^et. Nuces rclinquere, iM'efm^t^ 
fdbilc^ an$^iii)mmitnwcmitf^im>U 
fA)cn bmgen vmbgol^n. ProuerbiS» 
In medio rclinquere, :Xnbei;e Uffcit 
an^ti<i)tcn. lndeReltquus,a,um, 
fObct^claW^n/vbctig. Nihil mthi re 
liquiifecic, ttxh^^ttnitm^tsUbtt 
Qd^tfiin* Item Reliquix,arum, !H(^i 
le]pb^/ubergel4frenbitig. Reliquiae 
carnis, Vberbf tbtte (tUdtte fluQi)S^ 
linquo, yd)faiiab/vnbctl(tfpi/fUtu 
M*ge» VndcDeli<3:um,«6mvrtbet:l 
laff\m$/obitfunb€* EtDdiquium 
C^ebted^en/m^ngel, DeliquiumSo 
lis, ftdop^tmgbet €^onnen« Deii/ 
quiumanimi, i^nmad^t/vttfindli 
uttg bed gemots* 
Lititernus, ^m flufs 44mp*int'^« 
%^mtc\mi^Sicfnwat/tin kfni t^^/tin 
Icynenfleybt Viil^intcatus, a,um» 
^48(eynefle]^bung4ntregt* iJn/ 
ceolumidiminutiuU) itin f(d^T»tig§ 
thd)iein. Cinreamen, iftinlifnlaif^ 
Linceo,onis,penuUi*pro« ^inlcftn 
v^ibcK* l^inc<aWus,idem,<t>&etei[ii 
ItynwatvaMaufftt* 
tinter,tris, ^^nn^bl^. Monoxy 
ion,e€wtt0$/dni'd;)iffidn^ilsvM 
etm bolQ Mffid)6lit tit* 

^l&d[?^en/(ernett«Linea tunica, ^ 
lilppetiXinamentum, itinft^bt/oS 
fi^s^r»ixniam. Linarius^ iSfii 

FF $ {Jpm L t 

tk man ftoUas/ots Wilcanias/vM 

femO|wtT<:^ctt0taItenvnD Jtalicn 
inDcm ^jttfKniTd^mect, Vndc 
Liparatus,a,um,iD<i6 D4r4»gi(l» 

l.iparis,«mf!ttni Cvlicif ♦ 

l«popfychia,6cLWp(xhymia,aliis 
Syncexts, SC latinc Dcfccflus animi, 
ud Ddiquiumanimi, ^nmadfts 

Lippus, il^mmefFaug/^em Weaug^rt 
trteffcn otK:t: flteifcnXippirudo^icu ^ 

pio,is, 54? bin aitgcn fiiiffip o&&a: 
ttiwm'cffmoieau^ert. l-ippofiis,a, 

Liqu€o,cs,5d?5ctrflu(re/rc^milfjc/bt'it 
tx?eyct>l.iq»iffco,is,30 bcbcrtit $et^ 
fdjitKltjen.Ccraliqucrdtadignem, 
J>a6i»4d?t« KJ'fcl^miltjetbeymfcwt 
Ct L iquct impcrfonalc, H^s t|l f lar/ 
©flvnhdj/gewig, Liquidus, a, um, 
^erfliifrtg/wtjyd) . Jtem 1 4ti ter/f la t; 
reytf/tnirc}?letid?tt'0« Liquidus fons, 
itin lauttcr brunne* Ec Liquido ad^ 
ucrbi,t>ffe«li4?J?cy«et'/Co!liquco, 
ScColIiquefco, IreiinDdiqu^o, 3^ 
E>ck'qu<:rco,54?$«fItcfreg4iiQ. li/ 
qurfado, 34;fiwd[^jcrfIicfFfn/5d| 
(<1^ttidt^. Liquefioytdemquod Li> 
qiicoX^racterca,Ltquo,as, a(fliuuni 
3^* fd^md^e / mad) flufTig. Cuius 
pafliuumcfl Liquor, 7^ n^iV^ 0c$ 
fc^melQct Eiiquo,pcnulri.cor. 54; 
fd^tttdQ 4ii0(?i»«lLiquatum nomm 
liibftannuumi E^Liquamcn,^^ L 1 

fiii[Q/bi6e.Liquo,liquis,primalon/ 
ga,5c^5Ci:(!ie|f€tropffc. Ck)lIiquo, 
penult.produ(5^a ♦ 5(^ fliefl jfifantf. 
Liquor,«ris,2f*tlie^/rropfF«:» *-i^ 
quor,ons,Bafft/ fdi<^tc» 

Lira,primalonga, <tiitrtd:crfurd?/o5 
l>u l)o!>e tK8 f r^hri4?«/ jt»ifd)e jwcy 
en flirdjeft.alias Porca* Vndcl-iro, 
as, 54? ige / beDcrfe ivn fa wien mit 
dm sefc^itrz / 4I8 b4 1'P citi erfc / i^e/ 
cper l?»»^t wir vil jAitett. Nam ita co 
litur ager, Mfo bauwct man ^J fd&. 
Primum aratui:, quod eft prolan/ 
derf, :Xiiffb?e4?en. Ddndcitfruin 
ararur, quod uocanc Effnngcrc, 
J6 t44?ett/ fo man ^ie r4?ollen bti4?et 
Poftrcmofeminciado, crate dcnra/ 
ta,ud tabula operiunt, Jfi ktfl ubec 
5icl)mfic/vftnObcDed'mt»cn famett 
mltemergeJinctmb<ir^e.€t id uo/ 
cat Lirare,erf€tt/igcii.HmcfitDdi/ 
ro,Ddiras,5d; fare nebenr au^mit 
nad> bn tch)tm fUrd^.^i Metapho, 
3rd) tiy^n ro«f 4)ttg/bin aberwtr^t^ 
©^etvnbcfll1nct. A^rotantcs , ali/ 
quando ddi'-anr^Die ftand^en abrc 
^en 5^ jeiten.EXiiramcntum 8C Dc/ 
lirario, tTatrcy/T»atiwi^ig/vnpn« 
•tt'gf eyr. Ddirus, a, um,pcnu.pro^ 
VlPantvtr^t'a/ranb/rnftnm'g. Lirae 
criam figniiifanr Nugoc, Gerr{,T» 
nitij gcfihwe^ey telf eyt. 

t^iri$,«m flttf« 44nipant{/bey 9 ftatt 
ItTtntumf* L I 

Lftent alicui incendere, itinm m^ 
ted)tfkivtMn:n. Litem faam facerc^ 
M{b ernfl rtitf cten m ein« anMrett 

Litem in rem fuam uertere, ^as jm 
felber jil jicl>f ^^tttmb 4rt^erc 54nc0 
cn.Litcmxftimare» iftrfentKti vn^ 
t^ttHycylm ^ctt vmfoflcfi vlt^ fd?4> 
tm ab$^tta$mMmc\is acftimata 
cftjlC^ccmi'tfJ rtUenfoflcn vn^ fc^^* 
^ctt^cmf kget: abtr^tgcnXirigium, 
Vbttitg t>c3 jrtncfs/ oDer i:c4?tc»«« 
Liagtofus, a,um,3^4nd:«dfti^l>as 
gcmred?tet» Litigiofum, fubftami/ 
uum, 1D4 vcn m^tt jrtrtrfct. Litigo, 
litfgas, J4; jrtnffc/rcd^tc.Litigator, 
IBiii jancf <t:/0kget/rcd)tfci*ttdier. 
litera, iCirt bild^jl^b. titera faluta/ 
ris, 5K>ci: bi5d;(f4b. A.mit «?clcl;em 

f 4ntcn. lE diuerfoj'Litera triftis, J>ct 
bilti?(li;b.C. t^amit m(tnvctt>aini 
»€t8C eadcmapudPijrrmm.Nigrii 
theta uocatur .Nam tres f udiobus 
cabcHe dabancur Romae aQuorfito 
re, hoc eft, aludicum prxfec'i:o> in/ 
quibus fiftgulis iintca liccra fentcn'^ 
dam Abfolutionis,Condemnatio^ 
nis,8C Ampliationis feiebat.Litcra 
longaracxfefaccrc, ^id;)fclbs cti 
t^ett^cn ♦ Trium lirerarum homo, 
ftin M'eb Xitura Vide in uerbo tA^ 
no*ki pl'ira.{.iterde,arum,Kmbrief 
fe«ltem,;C)icfim(l. Dareopcramli/ L I iitf minuti.tJteratura, j^ifc (unfl bt'e to 
bftd^flaben 4n(^b t (cccrt/Gramma^ 
Cica* («iteratus , literata , liceratun^, 
\1^o(gelcrt«QuiCrammaticus diciv 
turXireratuluSjdiminu.Illiteratus, 
a,um,Vngilcrt/vnwiflcnbafrt ^c^: 
bdc^flabeit/ ctKt fimflcfr . Literal 
cor, ^irt rd;fcd?rgelcvtet/l>4lbgclcc 
tcr«^rammatiftes Gr^ce Xircrari-' 
us,a,um, ^(ts ^{i bcii tiin^m/:>t>it 
bild?fl4beit gebort ♦Ludir Iiteran> 
us,^mf<J?file/leerl?4«fJ ♦Obliicro, 
aSjUerb.^Td? Mlg 4ii(?/ vabwiicfie/ 
bring m veracflrcnl)ey t» 

Lithos, latinc Lapis, itm (leyit* Vn^ 
dc Compo.Lithargyrium,uelLi> 
thargy rum , 0lett / ff^betfd^watiu 
l/ithocolla, StcynUynubamitntan 
t>ie flcyn jiirftm^leymet.Lithiafis, la 
tineCalculus, jOerrcrfertb fleyn.Li 
dioftrorus , uclLithoftrotum , iHitt 
Oeyrtppafler /ejlertd?* pcnuK prod, 

Ltto,is,7<i? vcrfan mit opflfer/erwcri 
be b»rd? opfrerttttg.Pcrlito,5d? vet 
f&ttg4ti^/opffetc voWommmlidji 
Litano, 4> pffciningAjerfiirttwtg. 

!.ittuS,oris,penuk xor^ltinQtftabe/ 
meergcflab/mccr t>fcr.propriema 
ri$,nam ripa eft fluuiorum. Si laoi 
ura.Vndejittorcus, a,um, ficLito/ 
ralis.lD4« )um gefl^be gebo2t«Lic/ 
torea arena, «0e(tabf4nbeX^ittora> 
lisurbs, f^in fiatiHc am ge(?4bc 
beamecrdligt, 

Litura,Videl-no« L I 

mcf<!^almey c^t tvnmmctCy iiinc 
Liticen,^inbU^et: folii^cKlxomi 
ttt/€in &at€t blh^ct. 

Liuor,eiti ftrci^ ma^cjfA)waxt^ f4i:b/ 
Mctapho.Vei:gim(l/iteit).VndcLi> 
uidus,a,u,9^rref4^m&ft0/rd?u'ar^ 
yet;biinflt^neit>i0«Liuiduiusdirai. 
itinwcniQ vet:btm(lt'ct/net^t0* i^i/ 
uco^es^&'Liuerco^t'cl^btnrclt^D^^rQ/ 
id^vetgiinnc/binndbig. 

tiXjidcm quodOnis, i^jci?.i-,ixium, 
ig.4Ug*Uxa, ftin fod^ ^>lt^ fpMer/ 
ip&f^er vnt»ert)cni ttofs void: ttti 
fn'ed^'^i^^^ii^ aquam fignificar, 
Wrtlfer ♦Elixus, a, u, <JFef odt^et/jjcfot^ 
ten^tlixa caro, 0efottc fley fcl^^Bixi 
pirces,<0erdmn ftfdt? Xixo,as,y^ 
f oc^e/fiebe/m44) treyc^. Bixo,idcm 

>loai,orum,pluntancum,<^irt ft(ttt 
$€wtftnyt<Aic/amcnbt$cgcn^icii 
lten*iceiii , ^6ldctin Gratia an ^le 
S5eott'er (lo||en« alias ^picnemidij, 
& OpontrjiocriSjidis, ftm lan^tf 
fd^afft Grxcie/ 4nilo(fig4n Phoci/ 
dcn» Vnde Ldcr«nfcs , ^tev«51dei: 
^^nn^aliasOzolae. 

Locus, in ringuLmafculi* in plur ma/ 
fculi« & neiic , igtti ott/ pI^Q* Loco 
moucrc, Verltoflett vonfetinfl^n?) 
vn2>iPt'rM!^e]^tfnlocu fubftituerc, 
Oin tfOB o:t DCS abgeftotbnm / otHJc 
abgefeQcen vetot^nett. Loco fili] 
habere, tCte ei'n hnD i>4ben. Loco 
folaiij, ^ut tin ttofi/aqet^Ugliciu 
f/OCt,plura«taflr. 3^i^bl^tnr6uitin L O 

^mweybcren♦AliasVteru8,&VuIl 
ua,VuIgo MatrixJtcm Loci, plur* 
apud Dialcdlicos&^hctorcs, Jbe* 
jitntpte vitnbQcmeyneMng/DaifOft 
wtrtnbcw&rttrtgennimpt* Topica, 
grecc.ltcm Locus, i^mgcUgm\)tit 
Nuncnon cftnarrandilocus,^5i'|l 
re^unDntt gelcgenl^cttb^s tc^8 f^g* 
Kesc()facililoco, iDte fad;tfllci4^t> 
Itc^ $d ed4ngen« Pecuniam in loco 
ncgligcre, maximum intcrdum lu^ 
crumeft, ^6i(l$il$eiteneingroflee 
gixpiii/fb C6 ackQm\)€it i}at/^(^ ^t 
nit ad)tm* Summo loco nacus, V5 
^ot)cm|l4iiititcobbet; gefc^Udi^t gd 
botrcn.Humililoco nacus, Vonvni 
eMem fUtmrncgibctm* Locum da/ 
rcpr^cibus, ^te bttte ert><$un» €c 
HLocuIusdiminutiuum* VndcLo/ 
aUus,£m^letn5 ^ttUn. ^remttiit 

P<Jelot>ctt>ir4?e.Maffiipium, Ec 
crctrum ,<6m Dottm b4t:e. Locu' 
pies, ecis, Ketd? an gelegn^g&tter;* 
Mecapho«:2lnftdt)rt^ glanbxvut^ig* 
Locuplcs tcftis,iy^t'nglaubwirM'gec 
jcwge. HincLocupIeto,a8,pentpro# 
54? m44? treyc^, tJrf pfdb mad? griJf 
^er/o^et: ic^? me^K^Hinc Locuplcta/ 
tio, IIEitn ret'dt^mad^ting/ et'n mii)zug* 
i!^ugmentacio« Collocupleco, J4^ 
mado JilmaI/o^er fa(lret'ct;Locula> 
mentum,ifcin gebaltnug/byilfoib/ 
c^cr t>eifgleid|?enXoco,as, JW[; fe^ 
ot^ne/jtelle/Sc^ gchalti^inbcxfi^i 

Jte/td? h'el)e aug/verleOje vmb j^n^ 
ocart domum^jD^b^^i^S vcdetbf 
3rem L O 

liem^Vctbin$mXoai{xi huicagru 
fodiendum, ^c^) b<tb^emt>cnact?^ 
ct vct^inQt ^^ Qtabcn .'Locarc fu a 
opcram, J^iiyolffcnfcinmitatbcyU 
Locarc filia, ^ic t»o<i)tct vct^iitati* 
tjuodEiocarepoa'us dicit.HinclUo 
cabih's , 9Dte nit vcti^fcutatct mag 
tPCtt>^*Locacarius,et'n be^t't1ger ems 
^4tire|/ot^4c^erd/Dei;e5 befleet vtH 
$frtg ♦ Locariaj-^att^jmg . Lodto, 
as,frequcnt. J(0i)Uy^c cmfigau^. 
Gomp. Abloco,as,pc.cor, jcb Uy^ 
l)ebinwigrmbjingc,CoIloco,2fd) 
gtb ot$ (telle 4U^. CoUoco in ce bene 
tidumyj^ bewey^e bit eiit gfitbat 
Ef oco,3cb verbeftrnte/ 05 lej^b'^ vg 
i9tt!$tn^*€iocare cquum,bouc6dc. 

locufta,^i'tt l)CXcfdi)ted^/o;S rbtcr itit'l: 
r<bn>a<ben fliiglen/ ct$ fetttcben/ ^4S 
mtbo<b vc^mer^rrey<b peftgct, 

l-odix,ids,pc.pro.(tm leynlacb/betf) 
(4cb/Ded:e*Lodicula, diminutiuum* 

Logicc,uc! Logica,4><e f ttn(l tre<bt jft 
re^cft/vn& viteylett von ^Uen^tng^. 
aliasOalecfHca,^ 

1^ogos,la tXermo, ucl ratio,l£t'n trebe/ 
0i5i;e4?nang«Hinc Logi(la>d?, fEt'tt 
re(^met'(let:/^el; tecbnen leret. Vul 

to Algorifla dicittir, Vfi Compo# 
4acalogus,EptIogus,Dialogus,&c 
Dc quibus fupra, Logodfdalus, 
ftin iUifjczbct/wott^iact* 
LoIigO,pevpro»ucl LoUfgo,ei'nvtrd[) 
^et:bjb<>upt5toiiT<b^benfSflertbw 
t<R {<i)wax^ b\&twitbintm von ibm L O 117 

p{4/i>Ah<tt Succus Loliginis, fuK 
nacbret) witrt gcnommen. 

Lolium, X^iilcb ♦ Gr^cc Aera , m<t<i)t 
fd^xoinbck<3^tiQfotn(in8 iJfct,Vitiii 
friimcnci,lpni?v^ut,LoliouicftitarCj» 
dicit ioco proucrb.^et: wol gcficbt. 

lombardia, Hombtttbey/ bas ^an^ 
i§ei:i5ogtbttm iKeil4n^♦ L ongobar 
dt,M'e voider batin/bic 4LongobacCS 

lomentum,*n^c/fe^rbec cnbc/bamit 
nt^nblawfetbt.ite, 3&onenm4l/&<5 
mitmanDiemarcnirt fUy^erttattgJi 

iong€uus,Videfupra» Qvokfd^cU 

Longus,a,u, ^Irtngu^gej^redfr/lrtftg 
t»ittgHtc,€?iOff ♦l^ongus anior,ei» 
IrtitgtPiwg/o^ 0rofle hebe* Aliquan/ 
doeftaducrbJnncutro gcncre.Vt 
Vale longum, 36ig lang gcfunDr. 
Longum ualc dixitjuel longum ua 

lereiuffir, *rb^tfi b^-w^^^*^ S«^r«<5^» 
i^ttffgebcn/<id?tet feynmt meb^jLon 
gitudo,ttengeX6giur<:ulus,ft(ing5 
le4>tl'g,diminutiuum»Longanimis, 
e,ltrtngm&tig /^ttttm&tifi. Longa/ 
nimitas,5Dttltm6ti3feyt/ lanami&ttg 
feit. longcaduerb^XCeytXonge 
latecp,Weftvn^ breyt/bw rnb wi^ 
^errAlonge,Von weytcm, vott vec 
^emi.ongfnquu8,a,um ,Wevtabi 
wftfig/otf weyt attjfgerpieyt* ton/ 
^uriu8,«<tt(lange/otf Irtitgertrem^ 
tnel. Longurio, ^t» linger • idem 
quodlongus Oblongus, a, urtiydC 
PrxlonguSyTafiUni* Longo,as, 
non ufurpatunSed comp.Elongo, 
a$,y<^ m^U^WcyvoiS vetlengere* 
GG 6ongin/ t o 

Clonginquo^tdc* Prolongo,^ 

loqixot.triSyJd) rc^e/Looitor, itin 
vihc^tAafivct* Locutuleius,idem, 
ttin Ufitman/ f lap^rer *LoquaXy 
rd)]V&Qig / re^revdi;« Loquacttas, 
ed)toh^iifi^it/fAapfKxf)cit* Loquc 

Loquentta,Het^ng. Q.iauis in c5/ 
poficione magis ucimnr «Breuilo/ 
qaenna,d£ breuiloquiil, KucQeu; 
^tmg.GrandiloqucnKia, |5tac^tige 
teDtittg.Crandtloquus,a,{i,pc*con 
5b^:4C^)r^:e^ig.M'lgniloquus, idem, 
BlandiIoqueua,0c^me]pc^el reDil^« 
Biandiloquus, ^tn Uebfo|cr. Mulct 
loquiij,€(4>wcQt'gfeif/vttrct»ting.& 
hmoialia.Comp.a Loquor.Allo/ 
quor,pe.cor»3<^ rpcid;4tt. Allocu/ 
tiOySC AWoquiUy iinanfp2zd)t$ng. 
CoUoquor^^? ns^e $& mol/t^^lt jc 
rpt€4^*VnColloquiiii, ftin mitga 
fpti6)/i(kf(ttnittbt$ng* AdCollo/ 
quiu admicccrcyintc |l>m te^€ Ulfett 
In colloquiu uenerunc amboru cxer 
cituu duccs,15€y&cr hec^ifg^b^upt 
Icdt l^dben et'tt gc^pud} get>4(reti mt't 
tt'tt^nbecCircuIoquor, Jd) vmbre 
^/bebetite mt't vtfifi4rt^/ oc$ vtl ivot 
lett.Vii CircuniIocuno> Gr^ci Pcri^ 
phrafts,^tn vmbrebtmg/<tf l&tsittg 
tnt'l vtl t90it6Eloquor» 34^ reb v^« 
HincCloquens nomen, si^olbcrebr« 
Eloqu?tta,tvolrebiift^5^<^^ ^ ^i^* 
Elo quill, ftt'itipoir/ovf 4ti^rp<ecl;i L O 

o;^ 5^ trebe fiirgenomen l74t,Pcrtinci 
ad oratoreJnterloquor,t4) cebebac 

loquor,td|^ mberfpucl^cAviberirebe/ 

quor,t{4^tbiltt tin vofieb/obec I'c^ 
rpti<^ 4U^. VndcProloquiuniylCuf 
>9olfomner(p{ti4^«* 

Lora,£,foe[ni.gc.riuc Lorea,Xeuten5 
tcaticf . Vinu fecundariutn.ti^o matt 
waiftt an bu v^gctciicfcett rrefto: 
rd;utret/oc^()^b getrottcte rrt(be(« 

Lorica,pc*pro* ^mUberpanoer/aff 
ptftgcfem . Loricula ditnt . Lorico, 
as»3M; leg em p^ttQer 06 l&ber€ (nit 
iteTd^att^Vn Loricacus,a,um,ilTit 
fdlUdftm p^n^ei: QzwapmtSu Lo 
rica fignificar, itin letie oi^geremg/ 
vnb^enbei: anbett t^ft^en/obergett 
gen/vnb et:c(etett. 

Loium 9 itin rtem/l4bete ^ilgel/obbei: 
giftrul • Mine Lorarius , em fcbetge/ 
em biVttef /c$ bte vbeltb&tet gefangeti 
nt'mpr«Loripcs, em f cumfil^bcKgc 
sptmben fUg b^t/vnb !)tti4^er. 

locium^pmnQWAfTer/pitttiQot* 

Lotos, J6ttib4ttmi'ti ^CfVico/becfSfle/ 
v9olgcfd)inadu ftt$d)t gibt. Ice, et'it 
fvantin ttgtpten/ivt'e bottett/rtegt 
I^Smerwile t>t'r^.Locophagt;v<$lc^ 
in T^pbtica/bU fSli^ct ftkd^ten gelc 
be«« Vn prou<rb.Cocumgu(lauir» 
i^t fan nittkt wt'ber tjeym fummcni 
bte frembbe bar tm geltebr« 

iubetiioipcrfonalei idc ^d Ubet, £« L V 

fJefcAt.Quando lubft,w4Hd bitdi 
ieber/^elif (let. Vndc Lubms 8C Cu 
bentrr , pro Libcntcr, €f€tn. 
Lubricus„a,um, edjlipfFmg.ltcm, 

dmus hominem lubrica fide, ^ct 
kUt)t[id) glaubib2id)tXubrici ocu 
li, XOanbiibatUd} augeit . Lubrica 
adoldTcencia^lDteiet'c^tfeUtd lugent* 
Lubrico,as,3<^mad; fdltgifct^ltp^ 

luca, ^t'lt flattin t>ctUnbtTd)af[ilt9, 
iK^MeCbttfcm geii4firt'fl»VndcLu 
ccnfis^e, ^as t>atang tft«Luca bos, 
IBtntgelffatir. 

tucani , T6\dct in JtaU<t/^wUflA)m 
Oeti ^ampanie uel j^aurqfs.Luca/ 
nia, ^te^clbt'gl4ll^t^<^4flt. Ice Lu/ 
canus,a,utn, i^a6 $il^cmltcdi;tge; 
(>^tr, Vndc Ancelucanus , a » urn, 
1Port4gt'g/ft:6* Ancelucanutn rem/ 
pus,it)u$ar vot tag/eb ^49 es luc^i 
ivtre. Lucanica,j(^mr4;ublt'itg/eitt 
n»ur(lvon fd^wefticm flef((l; vnn^ 
fpcdfacfulUt* 

Luceo,Luccrna &c. Vibe Xajx^ 

Luccrcs,^et: ^rtm ttfl t^cs KSmififyi 
voldle/ ^afi $um tvftmwatbccBvo 
Komlllo/Ym^ ^4tto Alfogcteylr/bf 
ctltcbe tvur^en gettant KamnenrKs/ 
(tntbeyl |[^4t1ttn^e^.vn^ t>it t>xittm 
ilttceces. Von Mfen btwm rbej^Uti 
t'fl&4m4d^Tribus«utvarro affc/ 
ntygctmnt, 

Lucer ia,^itt ftM in IHpnUm. 

Lu€idus» Vidcin di(flioncLux^ L V lit 

Lucmm»<ffak>t'tm. Lucdf Sdiminuti/ 
iium,^t'n Heine gewinnlcLucro/ 
rus,a,um,<SFa96tnfaiti/b46 vdgei 
ii'ttms b4t.Lucrio,onis,ifi^t'n gevtil 
fifi4^rtgcr / gartnitbeginger . • Lu/ 
cror,aris, 3<^ aewinne/^ab cin^ci 
nic^/vbemu^X^ucrihdo idein,t^ 
vberf umm e mt'r geiPt'tm* 

Lucnnus,^ttireem Campanif^/flori 
fet an etn ant>etcn fee 2fae(nii8 ges 
nant/Dequofupra* 

L\x(fiot^zri9,Jd} f^re/rifngeXudlOt 
as,nonnunqua reperitur in eodem 
figniBcatu •Lu<fHco,&'^u<^ito fr</ 
quenr.^di^fe^^rc/oDei: rtngeemftg* 
llu(5la, i^tn rtngnng/f^mng. Lu/ 
cflaror, Utin rtngei:.i.u(fl;ano , ftin 
frd^mng/n'ngnng. Cercemus Iu(fla» 
JLaffen vns vingen.Ludadus , ^tit 
ttamdns K^nuts . Comp* Collu/ 
dor» 2f d^ rtnge $& maV q^ mit etm* 
Obludlor, jit) witaftt€fWWi^t$ 
(ii^mi^.R€\u^or^Jd^ wiWtfltubc* 

Lu(fhiSyUS, Vide Lugeo« 

L\xcahtOy^s,Jd^tt)(^/o;S arbe^rebefS 
ban li€d)tf^n<t^vid) wath^ )ilac 
|>c]^r.Bucubro, pc«cor*idrm.Lucu 
bratto» tt4d>t<irbcyt .Etfcriptorci 
libros fuos lucubraciones uocanc^ 
l^ic bfid^bt'^tet; nmnm I're bh^^t 
iucnbtationte/baefit bet meirb^i 
ftac^ts bey liccbt gc^icbtct/vnn^ gc* 
fcbu'bcn ivcrben. Ircm Rudicanx 
lucubraciones , Vefpertina, ^it 
4bent atbtyt beym It'ecbt. Et Ante/ 
lucana,IDiVmpigc atbept, L ucubra 
'GG 1 ciuncuU L V 

duncuf a dlm^nuti,$tH flcfn tmX^ 

tucuIentuSjRcquireLux* 
Luculliis, ttinn^^m^insfiitn^mivii 

lucumo, Iptrt nam tins i^anptmms 
vrtDobctcnbeyDctt CJ^ttfdcm/O^; 
^cr (le Anctxmfts gm^nu 

1iucu$,*itite(^w4te/ol>ei:gcw^fd^wt: 
y ttb vet^b^nrcr m^to tVgms eim gotc 
3;^ et>ten*lnucnicur edam Luciis^us, 
quartaedccli.pro Luce, ^ntUcd^v 
o^ct:t^g. ColIuco,as,5^fnccrluco, 
54; ci:(?4 w« t>^ W4lt> / id? m<>di? It'ed^t 
fc»tr4; (tbfA)niii^tn^t ij^e.Subluco 
54; vrtbei:^4we/(litfllc M'c b&nm. 

pffe^^tem t'4; vttfpom/bcttkicXxi 
do Cichara , 54; fA)Ui Me b^rpff. 
ILudereTefTeris, il9ttn'i^if|lenfp]^; 
kn» LuridiomnemoperS^u^^^H 
Alie^rbcytvedoimLuderepar^tm/ 
par, €^ct4^o^et:vnget:^^^p]fe(etf• 
Nam Accufari^pariter & Ablariuo, 
lungicur.Luficaflriduealeam.Sueto^ 
ttt i)4t (lAta I'm brit /obet: w^gfpyf 
gefptief et.Ludere ludum>^<» (4^t'm$ 
pfftreibeit* Tibiluditur, *5mffi 
tif4^ an, ikB 1(1 bet'ftgep^r b^wuffi 
iAidere etiam Pocris, fignificat,<0c^ 
lMid^tr4>mbcft. HtncCufus,us,Et 
lufio, ftirtfui:0weilttrt3/r4Kt:^</ 
r4;tmpff« Ludus ia fingulari, Utin 
fpieU 5teni anon t>a mm bie >»gft 
letctiudimagifter,fttttket:met(l£ic 
f(t;§lm«iift«(« Ludus lucrarius,i^(ti I V 

r4;SbctrPifnfl^Xud^ gIadiatortiis> 
*itt fecl^t fc^ill ♦Ludus muficuSifeiit 
gefang vnfeytenrpiirc^iliXudus pi 
I je, ;k>4s b^llen obet ^egcl fpiel. Lil/ 
dutpaledrae, i^ as (piel bes n'ngens 
oberfpiiitgcn^* Ludosfacerc,Vei:< 
f\>ottcn* Ludi5plui:a*<0emeynefe(l/ 
obbec iaxiai i^axan man a\l<x\vf 
f4^A»>rpie(/ (Iref uti»g/obet geipette 
ti:et'bet/obbet:bter4;Awrptel« Apud 
Ctraecos huifmodi ludorum genera 
quacuor,praedpuafuerant, Olimpi 
ci, Scm 5om' $il eljten /bey ber ff ^ tt 
pif4 Aitt berg (!>Umpo vort igetaJe 
artgew4;tct. Dequibusin dicflionc 
C)lympus,Pythi},2(ilel;t %^o{\inU 
MhiTiii, Bey betrfl^tt €ow'nt^;o/jft 
e(;i palcmottt/obbet: Xttdiaxti^^z/ 
met, X^ey ber (l4t :2lrgod/iSei;ciilt' $9 
et7Uti*&c apud Romanos eranc, Mie 
g^lenresjFunebreSjPlebeJ, & Apol 
linares, S>^eet|len«^Aven Atiffgefe^t 
ben groffettobet f(/mem|len g<$rte^ 
i%n $il bifenfl/ j^te an^xl /fb m^n eCtt 
film&tne pevfon befl4tm/obber$A 
gt:4bttilg* i>tebn'ttett/|Af)ey(ebes 
gemeynen volrf«/\)ttbbi'ertetrbefV 
bem ilpoUtftt/bem gotr bca gf^ng^a 
vtibl!ii»flen$ile^ien« l/udicrus,a^ 
um,«4>i'mpffi^r4;ei:i5ig. Ars ludi/ 
era, ^i:c^iittflbci:i6t*(ltt'onum/»eU 
c!^ebieComebi!efirpie(cn.EcLudicrii 
fabftanciuutii,$Ct'nf^ci;Q/^(irQtx^et'$ 
(ungXudibrium,lt^ingefp^d:. l^u/ 
dibriohaberi, K;ei'rpottet xpetbeti* 
Hudiu^, fic Lu.dio,ont3,i(tord^t'nipf L V 

ttcfhtx* alias Htftfto, iftimt^U 
fA)(tv^Tpid &bet«EclAidia (ctml dn 
ftanvccn bAb i b^s foUt'di; rp^«^ ^^^ 
be(:« Ludibundus, a, um» 94>iSt^ 
9ent»ci: weigc/ol>ei: fpitrtgXufori^, 
a,um, 3D<>« j4 fpiel oD^ei: f ttc^wcil 
^<Su« Tabula luforia, fttnfpt'el 
btett£harcae luroriap,^atrtenfpiic(. 
Lufito^as, frequent* ^ki^ ^utQtvejil 
emfftj* Ludifico,as,8cLudificor, 
ans,deponens,74^ verrpotte/betmfe 
Se»Coiiipo«Ailudo,penul.pro*3d^ 
2M|> fcl^ttieyd^le/fcolodfcmi't cim.Jtl 
3r<^ fhitlc jil, ober betftc 4iiff cw4«» 
fi>i*el mrtbeti woitett4»ff«^rt<>nt)ei:e 
trebe* Ailudicaddidlum Catonis, 
rrons ocdpirio prior,K£t: beuret vff 
^mfpttKl^ €4tom'6/;pie flt'tn t|l vot 
^eret; t^eber t>er nacf / jifea If (I n^eger i^ 
bettfef ftlgegett^^ildbtp&ftg* Al/ 
Ivifio, ttmdid^eutmitg/ Abludo, 
3cl> t>tn vtigeley <^/obei: Vnbcrrcbqr 
^*NomuIcuacuaabludic Qntecia, 
cr t'ft V4(l bct'ftez me^ug iColludo» 
5<i^fpt'eiemit«Collufor, ifet'ttmt't^ 
fpt'eleir.lrem ^CoUudere dicucur cau 
ftdid, cum dtuerfam partem adt'u/ 
uant> ^0 Me rebttet: obet: furfp^ecl^^ 
mtt bem gegetef I ^xcm fmb /ot>et; bef 
(Ten/ b^ fdWg ^ey^tColludere!Dc 
ludo, 2f c^) wrfpotte/bettifegc ♦ Cor/ 
uum delufit hiantem^lBt f)4t et'tt gte^ 
nendenv^ppen bmogen£ludo,tde 
quodDcludo, ^^cb ver|potte,veri^ 
cbe/vemi;cf>ttge * <pf ator pier uc$ elu 
dicobic^i qudediluorcnonpotcft^ L V tfj^ S>artebnetwi:(4ct>ctvttdvmt(d>tiii 
SetofTtb^egegettipittrff bie crititenti 
fcbutbCgeti/obetver^ntivo^tett f^it* 
llludo te, uel tibi , ud in tc , ^d) vet 
fpottebid!;. Blufio, Igiitt vetfpot; 
|tntd,Praeludo,54>fpi^voi* Vnde 
Fr siudiu,ia{^4d vo<l4uffli»/obec twt 
gefiirtg/voabem re^tenanfang bes 
li'ebe^.Mcta. jfcmvo^g^ngeitnaieri 
lid^enbt'nga* 

1^ues,£ifnpe|ti(ett0/0$(temeftterii4^| 
vnbpl^ge. 

4.ugdunum,tf^yort/eifi iMm^aflfi (f 4tt 
C^^Ut'e. Vn Lugdunenfis, e, J^M 

lugeo,es,5<^ t>^1e/e(4ge/)9eftte fojl 
^tem,^^ tc4S (eyb* Komanae ma/ 
tron^ Brutu tcmpus annuluxeruc* 
iDte Kb^mtfc^ett ivet'ber ^abett eitft 
I'arUti^ vonbes J5iim' wcgenlcfO 
gettr^gen* Elugeo^cs, tJfd^ tbii»^43 
lefb^lei^bbt'ttn^eg* Vn Lucflus^us, 
<y&tn^ea(tfg/beivevtiun0*3tem|^ti 
(ej^b tT4gt)ng*Luc^uohJs,a,u,ivef tt 
b4t:lt(^/voIUe]^bea»Lu(flificus,a, u, 
5D<ts leybe t}tl»Kyming m^t^etXu/ 
difer^a,um, ^^syeytttiiigobeKfUs 
gung btt'ttgct«Lugubris,c» pen*con 
iD^s 3;il(e]rb viibti^ttcigi^eitge^ditf 
Lugubris ueftis, Utin le^b Hcj^bc*' 
Lugubrecarmen>4^tnH<^Ueb<« 
LumbricuSyfim i:egeiti»timt 
lumbus,^ife(enben«Lumbago,ii<ft 
ben tvee.E(umbis,eyB<l^<^/ti^ 
t0g*S>elumbis,eyidcm,obert9Cf4^/ 

GG I irumoi t V 

ang/m» 1Lumtnosus,a,um,tS<ytev/ 
mx/voii\Ud)t€S Xumino, as* Sed 
fnagtsCompofirumtnufueft* lliu/ 

Luna^l^etrtlTotiXunuladimtn^ itin 
tte(n$ mJitlttt. Lunari's^e, p^ ^a ^£ 
men gel7<$at.Lunaris annus, et'n mo^^ 
•tdt.CunaniSyayiim, ^ef^alrnme 
^ct; mon A^unatus calceus,a'ti fd)^df 
b^titiQtftalt ^e5 mons tyctt fwdd^i 
iMtin ^icxat>t6l)€ttm vn^^cra^ef 
lrt2lgm,Lunaticus,a,um, Woniiidj 
ti0/t»4ttYvt'9tg.Pkmluni{i,Y)olmon/ 
cDct b^tu^.Intcrlunium, ib^ it^uivc* 
Cbicus lunx,iiutgoContun<flio* 

(•I10,is,5d|; be$4le/ref nt'gc4ef ^e« Lu/ 
crc fcdus, 10$ Ufiit mi't (hraff « bnt^ 
gen/re]^mgeti«Luere fupplicJilyftr^iff 
let'ben. Capicclint^r(>4t8mttbem 
Icbett bc^alt/es l;4t in ^as Ijaupt f o 
fl<t.Copo* Alluo>2s, 5d;^cii^att« 
Acronius alluicConftanriam, l^ec 
bobcti (ce (leu^r 4it ^tc ftatt Coflcnti 
Htnc AUuujo,onis,& Alluuies,f At 
id^ttg wafftt an ben gcf^ab^ betr jfuf^ 
fcn*^runniing. AbiuOy3d) tr&H^ 
Ab/td^rcyrntge* Colluo,5rf? fpul/o;J 
f»ifd)c )(lmal/fl^Q ^ftfam^.Vn Col 
luujcs, itin^fifamm^tfioffenfati}/ 
ivilfl* Colluutfshominu, ^cfatitlct 
voldf/4u^aUerle]f lanb€. Diluo,t4> 
iPt]^mgc/vetmt'Gl;e/rd;tp4d7ere.Ditu 
creuinum aq|iia,|Dettivan tntttvaf^ 
fcrmi'fH^ctt* Uifutus,a,um, pe . pro, 
0cmi'r(^«r/g€fdl;wid;er^r* Diiuerc t V 

cWmen,fc<t5 (^(f er (nt(<i)nlb(il/vit 
k&btg^. Dtluuiuni,IBtn ubergt'effiig 
tnttiv^fr^/itberrd^wettiung. Ekio, 
Jd^'fphiau^ /vcifd) au^. Buuies, 
2$i$fffpUctcn vnfiat. Eiuibilis^e, %)| 
(tu^gifpMctmaQtoct^m. {ncluibi/ 
lis, t>n4u^rpiiU0. Illuo,i4^ flicff bt'it 
et'n.iUuui<s,t>nf^ttbetfett/tvfifl.in/ 
tcrluOj^Jc^? flctl^ iwifd;en biird^. El/ 
tus inccrfluic Argencoracii, Ipte^U 
flcii^t btttd? ^tra^burg. Pr^tcrluo 
Jd)fatfiiiflc. Polluo,>tjbcfled:«/ 
tTertiia^ge.PolIuno,\)ertim^gttng« 
Proluo, 2M>fp&lefaft/wftrd^ewoI/ 
tibergt'efle.Proluuics ScProIuuium 
3[u^gc(^vfttct: tk'ill)/ vftfatibetf cyt* 
k£ Vcrgciibiittg. Rcluo, 3d?tr4r<^ 
trtber. Hf c omnia qui'dam a uerbo 
Laiio copHca effeuolur. Lucfr,^ttt 
gefd^tn t^avifi man ^m x»iinm\(d:)tt 
Lupus,€ttiiPolff.L upa,^ttt ir^lfftn# 
Lupulusy dimi,^tH Itldns wSiffiin,. 
Item Lupus, ftmt)€^t/vifd)*jum 
Utin \jadcn ^amit mannwasauff 
ten binnni $a'td)r.Harpago,& V,\u 
pa,^ttt gctmt'ne itiiQ.Vn Lupanar 
dC Lupanarium, (Cm gemem ftawi 
|>rttt^. Lupanarts,f» ^asfQlUdyim 
)i1g€t>ott.Lupari, igiii:<2y treibf . Lu 
pacu, ^mwolffdgebt^/rtttfd^arpff 
gebt^/ b4» manbm roflen anfcgt* 
Lupercal, l^tnoU^ilKbom/vnbert 
^m bcrgf alrttt'noXupercaIia,l6«i 
fefl bcm gott p^it ><l cl^icit.Luperci, 
9Dte pfaffenbtcb^rclbt'g f^fl nad^m^ 
tiQ b^0togcn,Luptnus,a|UiTiyjl>4s 

V0« L V 

^^ dm Wolff ift. Lupim dmccf » 
Wolffs fcm. EcLupinusfubftaiui* 
^fli bon/wids bon. 

Luiidus »a, um, Xo^trnfatbifi/iant^ 

Liirco,onJs,i(|^inrd^kmmer/ Mcfd)* 
fta^/^cKbtaffctftins ^ts* Lurco, 
asfjr<t^ f^J^fl^ f{ef tifjf hdt;/vtt)imlicl;, 

HuTcinia, M^in tti^tg^l* Philomda, 
& AtthiSyidcm* 

lufcus^ayum, ^tit&tt0t'g.9rcm^4s 

orus»a,um, i5l<$^^t4?tt'g/ D$ mt ivol 
geftdl^t/ ot>ei: t>$ bzym U<!i)t nid^te gel 
(M?t/ funt>cxalUinbcfht\Um rag. 
Lufciofus , idem, grcce Myops^C/ 
lufco,as, jf<^ m4c^ eiit ftugig. 

luficania, 1Dliel4n^t^ci)afft i^ffpani^ 
t>^e I'eQun^ pouu^al i(l genatttXu/ 
fitanus,a,um,l^as D«ir<i»^ilt. 

luftro,as, Jdi> rcym'ge.tMi ict> beff ** 
hgc/bcfd;4lye/t»tll:d^g4nge/o^ct vni 
gaitgt^mbgc^e/vmbfci^&m'geXu/ 
firare agros,]^i felbmt'r et'tur pomp 
cberbenlt<^en 02^lltlngvmbgfbtt• 
Luftrare oculis,^nr<:^4wett«Luftra 
reueftigiayttad^fp&tett* Luftrarc 
cxcrcicum, jD4s f rtegs b<$i mtt opfi 
fjt: reVrtt'gett.Puerpfrof ccrcolo accf > 
fo/crelLi(lranc,|pi:ef<rtbtbme):;reg 
lunftc^mt't geivct'<^tcmvtit»bKnn€ 
^cm W4€t>0ltedt^r/ vtff^t'^nbe (i0*AII 
cubi ru Aio boues cii aratro ineunte 
uerc, agrosprodflfurt fimili fupcr/ 
ftirionc Iuftrant,l|t»edi:<^ otlen fo 
bic adctkiitamanfan^bcs^kn^ii/ 
^t'e erflarbet'rt'nbcn ft^ctcnixxSUeti 
IbOtt/vmbiiui^^ fie AiK^ 4ii^gUi'4^i L V uo 

im Af>cr8f4tibeit/tfirtbri4di^eri»4f 
cl^afctQe benpllttg/ vn^^i<o4^^or• 
Luftrarc (quoray^tird^a meet fU^tf 
|^«Oii omnia luftraccundo,Bo\c 
^UeMftfg tmgebn bcfdi^awet/btur^i 
fid^tigetXuihrarediuis, |Dm <93tt| 
Ye»(^en oOet; opfferen* Aliquldo ii/ 
gnificacucncficiouel tncantamencis 
curare, Begitett. Item LuArarepro 
IiIuflrarc,lCrkiicl!;tett. Repcritur tii/ 
amLuftror,aris,dfponcns,7cl^ eti 
ril4?e oJS ttdb l){iicntYMinc LuftrS 
0tin 1)51 ^et »il&eti tbicremEi Moai 
^itt b«5t:l>4ttg /rdS^Ictiler bm$^.Vit5 
in luftris agcre,2f n vtijtid^t kb^/Jj*! 
iraey vftfc^kiilercy pflegm. IteLu/ 
ftrum,;^icreymgtt»gberjlaiXom 
mitopffcricbcB ^nflftcnmts/bamS 
And) Me (leii]; /berte vnb ^m^e/Tdl^o^ 
yn^ b<rglet'd)cn be^alet. Luftnlcon 
dere,^oUid)eo2bttttng begel>ti/obee 
gibUti* ViiLuftru pro fpacio quiit 
C0 annoru, fttit $et'r bae fUnff i4t be 

geiflfit. Quadrienniocamecxacflo, 
quJnto ineunte anno Luftrii com 
pletueffeintelligaf. Nonducrialu/ 
Araexegit, itthatnod^nitfUff^^ 
iavad^btLudrmo^mintcynigffgm 
Lu(tralis,e,]Da8 ^tttrefnifgttttgbf^/ 
net. Luftra]tsaqua,X1Dey4;tva(Iitt« 
Luftralcfacrifidum, tf^itt opflFetittc 
re]migifg/obet b^fifnff tingt'(f« Lu/ 
ftralis bos, itinfunff |4rigev o^s» 
Luflricu8,a,ii, ^^^itreymgilgge^ 
^ixuluArid dies,Me tag batan tm 
bU fi^t ireyn^ vnb btiutntfdi 
Cotnpo ICk)mpo«Coauftro,^tmbfS^ 
bifd^am. Sluftro, "S^ ctUUdDtt/ 
tmd^ bi^anvo^it vetz&mpt* Vnde 
fIluftrario,€ftieriew<^t»itg.Etillu> 

Xa* Hiaftrisuir^i^in ven&mptec/ 
tpolbefantct m<tn* Pcrluftro, 3c^ 

man den ivef ti mtt ttT^tfles: mif<^ct* 
Vasin quouinuradiIuitur,uetcrcs 
€nimnonificliluco uinoucebantun 

I^uceus,a,um , potter geel/gobgeel. 
Liic^olus dimlnuriuum, Luteolae, 
0eefevio(eit« 

I^utia,4i'nd>ttcr« 

lucuniy X.eitAcfm*fntodtmhx{i/ 
las luto, IDn p^««f«(^ i» gleyd^cm 
f 44t*Luceus,a, urn, pcnul . correp, 
iDas von (eym ift. Luceum uas, cin 
lefrnms^f^in* Luti^pilus^ikin 
i^affttcx/ (^(er « Luroms , a, um, 
iUtUdi^tia^Luculennis ,a, urn, ide, 
%atti$* Xuto, as ^ 5d? beflerf mir 
f <(4t/ ot»et vbetfii;e]f4^ wcl mtt {ett^« 
£tDduto,94;ibebe^ mtt legmen/ 
c^et Iett« Lutart, & Ddurare ,hor/ 
reu, ftie fc^e^tre mtt Icf mcodetr krtc 
ft^ejletcn^ Htnc Lutatnentum, S^ 
iDdutamcntuniyi^fnty^nd obctcffc 
ti^ vcnkfnt/bflejm QtbtUwMa 

lux,ds, tUd)tAjldli!^^t* Item , Ot/ 
cSyiCite 140* Altera lucf^ toes onbe; 
rcnrags* Dareluds ufuram^oSib^ 
tdflio* Prima lucc^^m^njbng^ tltS^* tud,aduerb» 35e?t<tg?oWefe 
tag«Xuddus ,a, um, -^cyter/ljttt/ 
fcbetrtbdr^ Diluddus, ajum, idem* 
Pcriuddus,^Pelluddus, ScTranf 
luddus,a,um,lDt^rd?fcl?ct'm'g/^ar4^ 
(tc!^tt'g*Subluddus, a^um, l|t'n«vci» 
nt'gfd^dnbarAcm Luddo^ as,3f4> 
erldidt^te/mAc^ 1)&U* Vnde Efuddo, 
8c Diluddo, 54? etf lire* Ludnus, 
ftinQlantani/^afkin angmt^au 
Lucina,pcnult.pro.^t'e (Bdttin bee 
gebttvt/bic btefru4?t <^n ba« licd?t 
bnttgt*luno cft,Ludfcr,;cer mojgi 
flei:n»Mem qui Hcfperus*Stella Ve 
neris eft,ifTorgens gcb^tci; vozbei: 
^onnen/bi)i;t:tmb \)Cf^UipiLncifiX4 
5ibent6 volget er nah) ber ^onnen* 
Et tuncdidtur Vcfpcrus & Vefpe/ 
rugo.Graecc Hefperus^lt^cr Abent; 
p"emXudfugus,&i.udRiga,It'e4;t 
rc^eut>,petiulcorre. {^ergem Cnbec 
fi'nflewtJ^ ift^ Lucerna , itin f aijir 
cber 4mpel, Lucernula dimunuti* 
i&in flcins fctt^kXuccrn^tiuSy^ixi 
f et^cn ti:<tger/obci: bet bey naii)t lie 
bci: l)4nblet/b<^it bey tag/tagfc^^ei^?, 
tucctuis, Igtn jiln4m3fot»t'5# Lu/ 
ceo,es,;54;f4?eyne. LucdTcc^fdJ* 
ivttbit'e^t/tleytet;* Lucefdc imperfa 
Hale, 0t6 t^^gettCompof ♦ AUuced^ 
54; fd^Cfn (tn* pcnul. prod ♦ Collu/ 
ceo, ?<^r4;eyn$il m^l/obei: gen^j 
Ii^^^Dduceo, 34; fdt^eyn rnber^ 
r4;eybenlt4;£luceo, 34; r4;ey» l)ct 
fatJWuccOy 2f4; wfrb kedj;!/ tag*Si/ 
mid aciUuxentaastfercordptain» L V 

©0 b^fe cs moagett t4g wtxtwAl i(fy 
nitdS?vff&ewtgma4;c.IiIuc€fro,i<^ 
l>eb an \kd)t i»a'l>eit /t^ge^Pellucco, 
&Perlucco, SC Translucco, 54) 
^urd? fd?eyn<Pollucco, Sacrificanii 
um ucrbum, ^ctcn M'eopffet:m*^c 
(ignificac,5d? opffitc fd^anbai:ltc^ 
rnb t>evlicl?.Polludbilis,c, ^d;}cm 
bax:U<!i;)/\9ctUd) .Polludbilis coena, 
hint)cxMA)/i^o(iU^ na^tmaUPoU 
lucibilitcr, aducrb. ^d^dnbat\id}i* 
Praekicco,Sc^ junDe/lcidt?t vot^Ego 
m«s maioribus praeluxi.Cic.^di) 
t}ab manm vozbctcn gc^nnbct .^ed 
Mccap.dixic^FAnc pr^luccnS, jf^ttto: 
^cr)unDet/oDel:^tef4cfd^er bzaut 
vottvegt am i)0€]t)$ef t* Vc olim nios 
fuir^Gr^ccDaduchos jRcluceo,^^) 
vtbergU'Qe^eyglani^e* Subluceo^tc^ 
f47€in ei^ spm^g.^ublufiris, e, itin 
ivcttt'g lu4^(/went'g ^ey tei:. Antduca 
nus,a,um, It $ vor tag tfl« Subluca/ 
nus,a,um , j^^a glef ^ vmb ^i€ taQ 

Luxo,a$,5A rertendfe/ li^ vffvon 
iinan^(t* tuxus,a,ii, ©c^lonedjjr^ 
Luxatus, ^iiin glad^ venucftt'fl* 
Luxata membra, VitzuOtc gUt>er« 

Luxus,us, Vtijt'mlt'cl?<r vbetfluf^/vn 
mhffii^^yt . Luxuries, flcluxuria, 
id<mlc^,Cfeylf!efl: besfkYfAfs/vni 
lauUtUyt. Luxuriofus,a, Ujtbcu 
Pilflia/rnm&lfig in fpeyg/rr^rf/f ley 
t>titig/o(5 anbiretit/geyLLuxurio, is, 
&luxurior,aris,34) binvnmiTi 
fl^l^rflilfrig/gef Ifdidcur cUam dc t Y Mi 

fcgctcS^ arboribus, Caoimma uir/ 
garum ne luxurienrur demutilato, 
Colum.^tumcl MeDobcit/ocJ fpttje 
2)et; r^tenab/^$^t'e mt^il geyl w^ti 
bcn/^&fail an^fpzoff€nt>. 
LyxuSyi^m^^nam Jbacdju 
Lyceum, ioae ozt jil ^^tb^Jw/^^ Oiti 
ftouks Tc^dl ge^4lren« Die fd^^le 

Lycaeus, I6t'nbergtn::|rat)t'4/betit 
C^ort: pani ^^Qctvcfb^t* 

Lycaon, €mt*<5ntg StcaM'e/weld^ec 
$&eimivolfft|t ven^anbkt wctbi/ 
batumb bas it be Joium feme gajt 
cxmotbt woh i^abcn* Vein fabulis 
habetun 

lycaonia,a'ii ianbtfii^afft^fii/itofft 
an pb^YQianu Lycaoncs , pcn,cor» 
IC^te volc^ecbatrtftXycaonius, a,u, 
l^as bavarx^ iik/obet $ilgct><Sttg. 

Ly caftus, ftin (lattCvere/od (Lanbk: 

V^y chnus,lac.i^uccrna, itin l^ctt^/obct 
ampelXychnus penfilisjeiin ampcU 
c^ vflrgel>endfrer lctd;rci:/etnl)^genti 
lied^t .Elychniu , t:ctbaa^w<>b€c 
l»ied!?e.Lychnobtj,^icnadt?t8 bcym 
li£a)ta\ktmitft leben/oc^ i)anbkn« 
Luccrnartj,lychnitcs,llT4i:mel(t«i'tt 
v# W3fn(elnp4ro/cO€ran l>dU« 
cbelgeflet'ti, 

luycia,«m tanbtCdoaffi aWiae/floflct 
AW V<>•wp^)yliam ♦ VndcLvdus, a, 
um , E)48 ^arall^ if^ . Ec Appollo 
ctiarrt *di Aus cftl.y dus . 

^yciic^yftinbv^nb/bttvon ci»n\)mb 
vtH^WQlffiibQinif^. 

HH l^ycos tyCO$,tatmc Lupus, ftftiWoIflTVit 
de mulu compo * Lycopolis , ii^in 
flrttt iegyprt'lccin,Lycus,t6ttt(lttrtf 
t'tt€4rt4. 

lycSus, ei'rt (l^tttCterae.Vfi lyA'us 
dtcflus Riic f dome neus , |D<( f ($m'3 

Lycurgus, ftinUnii vftgefa^ fl^^r 
l»ec€^partanet* 

Lydda, €ftt (^^tt P4le(lin§ ot$ 5tt5cg/ 
j»i\d}e batnadi) ift Jji'ofpolis gcnat. 

tydia, *m bttDtfci^affc Afi^/floflet 
^tt 5ofi^<tm rit pbrygi'^.VrNLydus 
tiei Lydtus^a, um,jD48^4r4»^t'ff• 
l^y ius eft nome proprium, m fiStt 

X.ycnc€tia» iDt'e iriSc / o^el; ^4S 4ti^^ 
iauf|€n/^er^tlrd;t4ufr« 

f^ympha,id€ ^i aqua, Wdflit^Vndc 
Lyinpha£us,8dLympharicus,Vn^ 
(ittm'^ * Lymphadusumum,^pb 

Lympidus , a,um , WiUt/ f^cinbav/ 

l4Utctr« 
I^ynceus, diffiltabif, ftineigrtec 114m 

citts Tc^arpffi td^tt'gcn mans. 
Jtyndus, Itin^att irtt)ei:5nrel Kfyo^ 

^0«VnLyndius,a>um,)D4d t>4(^ 

f*4i:pflTt*tt*g tbiet.Vn Lyncfifus, 
pe.pro,a,(i,«ct?4rpfffid^tfg.EtLyii 
curium, £<tt e^d icftcin auQ Oem 
^4m/odet: brmtQ tins Ind^s, 
li^yra, Jtifileyre* Vii lyricus,a,um, 
S^$)il&ei;leycen g<botrt*Lyric{icar M A 

m4n ^S ^er (try ten m4g (tttg^/mife M 
<^^5 t6oc4ti4',Lyricu$ Pofta , 5Dac 
foUi dS^e ^U^tet. ty rice ucl Ly rifics, 
0&m1teyrer4tcLyr3,eft fydus , 3(1 
4tt4^ em gc(h'tm a\f» genanU 
Lyfandei, *mWnifli>ii;ep4t:t4n«: 

I.yfias,%m ven&mpto: xooluba g/n 

Lyfippus, ifeitt n<m cins fiixUcffctH 
lichen btbb4t9er0* 

INCIPIBNTIA* 

AB M 

lAcarius, LatmcBca 
tus,^iltg.lV\acariG^ 
mos,beatitudo,€»&l 

Macedonia, a^irt fteti 
lic^? ware lanDrfd^rtfft 
Europe jwiifdi?^ CI>r4ac»t/iiepiro 
rtl 3D4lm4tien gdege/Datint^ic ftitt 
Philippi, Amphipolis, Apollonia, 
vnThefTalonica gixceffn/yt^Mt^ 
vo IDiircf en befeffetv 1^ 3lb4nt4 QC 
n4nc.Macedoniais,a,um,|^45 b4r 
5* fieb<5at*Et Macedo,pe«cor ^KKmo: 
an^iXiaccbonim, 

Macellum, ttin rpeygm4tdfr;b4mS 
fUYfd)/vifA>/cyix/xn alUtkf fpey 
f«y I l)4t^ Hinc Macellari*^ €in fpcy^ 
vcrF4»ffcr/c^fl«yf<^/p50d/viTdj^ 5Co 
feylb^r. 

Wacer,cra,cmm,tfj4ger/bi7if.Macn> 
tudo,& Macies^ti)4gcre/m43et:bar* 
Ma(il€ni:uS|a,u,^g5cmi2mJAa 

ceo. 
M A 

<eo,& Macrco , cs, yd) bin titrtgcr. 
V^ quibus MIzccfcOydC Mtecreico, 
3d?mr&itt^gei:Macro,as,6cEma 
cro,3fd?magcte/ timet; mrtgct\r^a/ 
do,& EfTiacio idmi. 
Maceria,& Maccries, j^in m<Jllt/o^^^c 

(Icr.AIiquando pro niurolegitur. 

Macero,as,54)bcyi5c/m^d; i»cfd;. 
Maccrarc falfamcnta, Citcdfutfcb/ 
ipl4tc7/?k/\nt l>ci: glcicbe beyoe/xrftf 
foreit* Maccrarc oaeas aruina, Jtie 
Ihffcl wit f^mitwcyd) mac^^.f^a/ 
ccrarcuimma,;^ub4nMpcyd?e.Ma 
cerarelutii,Xc]^m bcxcn/oWtwcYd) 
mad}cnM€mjj^d) vcrfA)liYffc/mad^ 
t»M/f Metap»54; brfu'mcrc/ettgl^tfltv 
frefle.Noli tf nimium macfr3rf,j^tt 
(bit bW^ nit^lk vA bdiimctcn.^cc^ 
rcfco,is,3dS^wi[rb vcvd^/gebcyriet. 

Machscra, pe^pro, *tnfd?wcr^t/^i/ 
gjffi. ^lachatropoeus , fcm meffer; 
fd?Miibt/rd^w«tmrtd?cr. Machxro/ 
phorus,pc.cor4itt p^evbt rwgcr. 
Enfifcr. 

Machaon, S^rn r$» i^M^Pf/ vnnd 
dn vct^&mpter arijf t* 

Machina,pc.cor.ct'nfirigccrffnbuftg^ 
dfigefct^wmDci: Atifd^Ug ifibctriej 
gcnMtf m,£tti xiift jcwg/oc5 gcmcd^t 
l>a mtt man ctwas vfFbcbt / ipilrfft/ 
c^ fcbeiiflct*Machma fra<fcatoria, 
lti'nau(f$ttg*Machina bcllica,|fm 
rMfl5ciig/o(5 gemft4?t jil bemfncg/ 
lUs gcwarffc/ocJ bolcr/ vff bcr gUj'4; 
ftiiHacbinula^diininur) ?Ciii(k(tt0 M A ut 

tt?circHc. Miachinor,machmaris,^c^^ 
finDc /n!)tc $fi. Machinari infidias^ 
irTrtcbftclliMig ^^vii^cn / auffict^ig, 
fcm.Omnibus machinacus c(l pcini 
cicm,€i'l?rttrtUcvnbctr(?<jnbc vmb 
jfibJiitgcn/jil vcrbcirbat. 

Macra,^mtlur6 Italiavbci: buvdj^bic 
ftattitttnawflciifrct. 

Macrobius, LatiJongjuus, JLanf^0 
a\tcv» / bnglibig* tt Macrobtj, 
tpolrfcr in jttiyioput* 

Macros/LatincLongus, iCrtiig.Vn/ 
d€Coraporita,Macroch«r,Long{/ 
manus, Ji4ng!>enbtg. Macrochcv/ 
ra,^inermcU*orf,MacfOcoIum,pri 
prodXhtrta regal , Regal papiiu 
Macrologia, longus rct-mo^^ttt 
l»tngevi*Mc* 

Madear , ud Ma^flca, plur.^^^^Ucfl 

Mado , niacflas, yd) metjge / titu* 
hcyjd) mci)vat)ait^C' Hacftarc qu c 
piam honoribiis ,^ ine gvofi eb< bd 
»?efrcw«HincMa6te uocatiuusfol^, 
quo laudanius,6^ fimulhorramur, 
Martcnoua uirturcpuer,<f buFnab 
gv'jtcrt nut eiitcc itciiwcn tugcnbK 
fiir fur. Aliquando per nietaphora, 
Maclo fignificat criicio, ucl adfli/ 
go.Jd? pcj»iiigc/bcni6bgc.Ma<fta/ 
reinforcunio , ilTitcini vnglijrfpwjf 
niacn. 

Madra , Utin brctttrog/obcv Vaflc/ 
rnbcininfiltcin quapanis, 6C coiv 
fperfio rccondirur* 

MaculajllKinflccfc'mftre. E Metaph. 
Hli z i&ia M A 

gctgarna* Maculoriis,a,um, ^cfle 
rfct/vol nuxfm/vnfaubcv* Maculo, 

iriacLilo,idem,Immaculatus,a,um, 
X>nbcflc(£t/fAi^bct. 
M iidaura.<ltin (Idt m 7lfftic^/am am 

3pulctti5 t'fl ^cxvefen* Hinc Madau 

Itfadeo,es,3dt^ brnfcucbt/naf^* Ma/ 
dcfco, IS, 34? b<* 4rt fewV^t »cr^ert♦ 
Madefacio, 54; m<t4? fold?!:/ n^tfa^ 
Madifi'co,idcm.Madcfio,5c^; wirl> 
fciid^t/rtitf^, Madido,as,;3Mj?Mmcl? 
fciic^t/neijc* Madidus,a,ii, ^eiid?t/ 
a^betgoflcrt/befpiengt. Vino raadi/ 
dus,ucl Madidus, abfolute, pro E> 
bribjCmncfetScmimadiduSj-igalb 
bcgoflen.Mador, ^eitcfetigf «'t/nAfi 
fc.Madulfa^cbriuSjCrund'ai* 

W zander, ucl Maeandrus, Utin Mi 
tmtfiv^(8/tS Attfipbi70tVt&ttrcb ]il^ 
^iam vtt&tCarwm fleu|]et / rnb von 
fkimt fxiimmcvn^ felQ^mer bogen/ 
oDbec €itdimxcc$in bi'eevma^et/ 
tvtttcm Kthd7rdQ4m/obet vitf4I^ 
tig get minpt Mng/ilfca«bcr gmar. 

McBnalus,pc.cor.infingu!a.mafcu|f, 
in plurali ncutrum, €m berg t'ti H^t^ 
cat^ia/fuft bocl?«Vndc M jenaliijs,a, 
urn, i04s b4»ontfl.€c!l^acchus di/ 
6:uscft MaenaliuSj&MaenoIcs, 

M^nas,ad!s, ftinvnfinni^cbitwi^ M A 

fKtmit fyin vn^ wit>ct Uvtffcn4 
Alaeonia, <tmlaitt)tf4?4flt3fie/flop 
fet4ttpbiy^0tamvn^C4mm* alias 
Lydia.HincMromus,a,um,iDrts 
^ara»^i(1:♦ Vatcs Mxonius, jf>ei; 

MiEOtis, idis, pcnuld.proJu<fta,i6itt 
6ee oc$ meei: in tBcjrrbui / O^tti! I(^a^ 
n^tsflettHet/ tflabgctretit vont>t2nt 
jCwjcmo/Otttdt; J|&orpI)ot:»mCimnic 
rium.Dc quo alibi«Hinc Maeoticus 
a,uni,l04a Dem5%t?<$it/oDet; i>4t;i 

Magar, puniofmuocabulum, ladn^ 
Viihjftinb<tntm\}(tu^, Vnde f4a 
galiaproeodem. 

Mageira, alias fignificat, Volfnmcnt 
wti^f}citobctwiffmt}dt natuvUd)^ 
et t»t'itge* Vndc Magus apud Per fas 
dicicur^qui apudCraecosPhilofo/ 
phus, atmbcflifBnct ^twci^i)€ft/ 
tfctwiffmi^affi ift/o^bctbicnatiitf 
Ud^cn^ini^aUttwnfi^ bcpciffet. 
Alias Mag«5ra,5^ef(^wccr»ng/jatt^ 
betwng.Hinc Magus^iCm fd^xxxttt^ 
Wtt(ller/j4ttbcrer/Ceiiffel bcrd^we* 
rer« £c Mbgicus,a,um, j^^s $il ba 
fA)wmanQc^et ^at$b€rifgc\;}Szu 
Magicdearr<s, Magicaeherbae, J^U 
Hnfivnb iftrett'ter/Du^uber^aube^ 
tey^bo^eitt« 

Mag«rus, pcpMintod^. Archima 
g«rus, Utiniv^i^o^/obitfiafod). 

MagiSjAducrbium, ilfeb^.Magis, 
acMagis,ucl MagisMagis^, ^ 

Magificr M A 

JMbfiiftcr, ftt*iikcrmrt'flcr,propric 
Taiticn pro quouis,praecipuam ali 
cuius rei curam gercnafumit, 4t^t 
dn ictiid^m der bte fdmemefl fot^ 
^efiMfigsbat/oDcrvcrxraUet. Ma/ 
giftcr equicum, lO^v ttyfip^i obetrflec 
Magiftcr pecoris,t>et: vtct> Wrt.Hinc 
MagiftcriuRi, j^i'e mei(let:r<i?4fTt /oC^ 
4mpt &es m€iflera.Magiftrarus,us, 

Wtt* 3tcm e•ltet:^e^:t'rl^cc obetrfey^t 
£fl» Hie nunc eft urbis noftra? magi/ 
ftratus, Jbcci'(t|CQiii»l>vnrcra:(tatt 
^ beret/ 4mptm#tin/gew4lrbaba% 
Magfftro,as, '^id^nuiftetc/btijm^^ 

Magma,;rteti:ilfeno;^l7ipffe (fd^e. 
^er fdlb* Vngucntorurafcx, o&bei: 
Pa(Ulli 

Mag;ijus,a,Ur^^og*Gompara, Ma^ 
ior,fei^flir.EtSupcrlati*Maximus 
f<tft gco^. Wagniaido,€fa<5ire» Ma/ 
gnas, gnacts , Sed potius in plurali 
ufurpatur, Mtagnates,^i>gi:o^gf; 
{^d}Un / famc»5i<^e«» Magnalia , 
<ftajret^4t?.Magnanimitas,gtof^ 
miitiglfa't/ ^4pffc^rf eit / vnb IjecrUcj; 
Ifcit ^€8 gemiki5.Magnificus,a, irra, 
4!fiogt!).ittig. f^gm(iccnria,<8Frp^ 

l>4nbliing* Magnanimus; Vide in 
didione Animus ud Anima* Ma/ 
gnaGrdrcta» ^ttti^l Jtali^von 
€nmi9hig^nZavmtnm* MagntV 
fico^il, ^d) ei;l|>ebe mitxooxti/ mad^ 
StofMobe.Magnifado,Magniduco 
6C Magnipcndo, 5c^ ^dj^tegvpg/ptf M A »i> H>eiterwei:bt.Magnomihificrit, ed 
l)4t mid? vil gcflanlJ^/gef o(ler.Ma/ 
gnbpere aduerbiu, Vceffetilk^/f4|l/ 
I>cffti8.Maximopcre,idemAem A/ 
uunculus mator,^ermAttec V4tter 
bi^der« Patruus maior, l^esgtro^f 
v^ttet:sbzil&et:vomvarter; Socer 
maior,10e6 il^d;tv&b^^ t^atter* 

M agnes,cris,pen»prod,iti» Wagnet 
(leyii/ber ey (in anfid) ^md)t, 

Magtiefia, i^in l^ttbtfc^offt :tt94ceb» 
nWt>(i6 an^fjefWuira (lofTct/obec 
vilmebretHteyi be«felbigen.Vndc 
Magnefius^a, um, ^ats bavau^ifl* 

Maia,^m tod[>rer Att>Una« vnD mSi 
tet: ttieroirqf* a qua nonnuUi Ma/ 
ium putanc diiflum cflfe* 

Maialis, i&[iia$4rge/9cifd;nfttetw 
Itbcv. 

^i3feit/be^:^:ligf eiteiJts volds/Siw 
(leni>;$runt>et!lt(^c^rpcifott. Maiefta 
tis crimem,£tnl4(let b$ ^ftnod^ted 
^et^ oberf etfc/od gemet'ttea regtmettts 
M'enet. Et Maieftatisreus, l^ereKit 
foUtd^^iaO^ev begangett folb^bett* 

Maioics,Plura«unt> tDicvo)^erelW 
&ltetreit/voc&(tei:ett« 

Maius, ^ernfef.Fomamaioribui 
di<fhis» 

Mala, malar, prima produda, alias 
Gena, ftt'n wmtgii/dn tef t ^e0 mtgef 
ft<^t8/vott^tsgetib(^(m)>^tHM;t(| 

Malacus,a,um,ladni Mollis^MO^^P 

Maladflfo*a»,2F(fr m^cb wey d^,Ma/ 

HH $ lads M A 

nitbewcgtxvivt, 
Malagma, 1tmwtyd)maA>iSPfiai 
five oDn falb/^as man auff Mc ^ani 
t^c ^attt Ugt / allttn $il tnttremtfg oS 
t^ercbttftg. Nam Emplaftrum, 3fl 
tinfalb ^te man nbctwunbcn xn of 

Malea,d'n vcibet0Nci[it6 mcetgect 
tn tLaconiaf bey n^clcbem gef&rlt^ 
$iif4;tffent'|t* VndcMaliacus,a,if, 
iDat^bem$ilgfb<^^t» 

Mailais,^m^dmrmi:.Mialleu8 ligne 
uSyitin f(^kgel.Mallcolus,dtmina. 
i^tn l^immetUti/fd^Iegele, Item Mai 
lojSj^mtibfiKbcl/ ctnttop^ivag 
ober fc^og rtn beit xhbm* Vndc Mai 
Icolaris, e, ^as voU etnfncbel iff; 
Mallcatus,a,um , ei[d;)\a^i/x»o\ ge 
geb^mmetct. M.^llcatus liber, fifcyti 
iPolgcfct^bgmbiSd;* 

Malluuium,*m (;4nb bccfctt.PoIIu/ 
brum idem* 

Malua,p4pden^r4ttt. Vndc Malua> 
cais,a,iim,X>rtfi von p<ip<Icrtt|l» 

Walus,a,um,15of|.Gompara Peior, 
|5<5fet: . Supcrla. PcflTimus^faft b«5(| 
Malus miles, fty^n t^j^reyrp^^rct 
frieg5man/^^gbafft. Malus Itiipc/ 
rator^f^mrnwciferbanptman. Sic 
Malus nauta, ^in fotglofet rd)!^ 
ttiott.Malus agricola, §tin biftlilTt^ 
gcr b Aum^itt/acfain^iu €t Malum 
fubftantiiium, Itm rtrbett/b<^«r4^ 
li^a'c. Nihil facitnifimalo coacft^. N A 

S^ft \>Rbifcmge$wiigett.fneuttaW> 
le malum , ^in rfl^crm€y^Ild? vm 
gliicf / arbeytfcligFeit. Aliquando 
fnteriecflio eft indignantis, Qtiae ma 
lum, ifta dementia eft c Wet aU vrt« 
glurf/t j^ &<ts fwi: cin vnfittnigFet't < 
Malida, Jboflbctt/fd?alrfb«t.Ma/ 
Ktia foii, 1C>ngcfd?l4d;tc b^s bobcttF. 
Maliciofus, a, urn, J^ogbrtffny 
fd)alcfbaffttg.Malignus,a,um,Vit 
giing/vtigunlhg/rrtiidf. Malignur, 
aditus, cmfcbwArcr b^^^tcr ^iSganct* 
Malignus agcr, Cut vnfritd)tbarc« 
rtdfct% Maligna lux, <t in vnbeyterf 
bwttct'el licd^t. Malgn c fum ptus pr^ 
bet ,er gibt ben f of^cn f iin t>tc^Iid7/vii 
g&mgt'hdj/bcfctnittcnhdi. Malicrni 
tas, Vcrbimjiigf cir. Male adurrbi* 
IpbelMalV au(Jic%3cb wiVbgcfchoI 
ten.Mak mereor dc tc. 54? brtlt btc^ 
ilbvl/ cbct: bifd^ ibige bidi . Maledi/ 
co,5d; U|1^cte4<l?efrf/fli1d?c.Malcdi 
c^,a,u,Jl ipcog.Maledicemia,!^ 4^ 
Perung/nad)rcbttng/fd)cIrung.Ma/ 
lefacio,3d; tijfi bofeff/fd^ibigeMa/ 
leficus, a,i'm, <l5d)rtbb<>flt/vcrbcr5 
btc^/vcrgtffrtct.Malefica mulicr, ^ ttt 
4 4gr^ .M alcEicmniylS in fd; ibtgug/ 

Malus, fubfiantiuum, ptimaprodu/ 
da,«*ittcp|fclbawm. Malum, Jl^ii 
^pffcL Malinus,malina,malinum» 
2^pffelb&umcn/bas vp^pfl^lb&ttttt 
i^cmad^t tf^^ltem Malus,(lin fUgcli 
brtjim /wtajl b4»m/ baxm ^xW^* K A 

^pffcU 
Mamcrs, Ofcc,idcm qui Mars^ l^ct 
iSctt^csi^ticge Vndc Mamcrtus, 
propriuRomani, ^meygneirn^ni 

Mamertini, v<51cfcr t'lt eyatt'cn* 

Mamma, itin^mtcn/vtct, EtMam/ 
magreccAuia, i6iit gtofi matter. 
Mammula5^ iVlamaiilia, dniimur« 
J^Uyne biitk. Mammillarf, ftyn 
bjufl nid?. Mamnieaius,a, um,6c 
Mammorus,a,um,^ro^ t>utti^/ 
H'g.item Mammatus,a,um. Mam/ 
mataetcgulae, J6t:eytc$iegclcm 

Mammon, uel Mammona, uox eft 
SyriacajidequoddJuitij, Kefd?ti*{> 
o^er^ctg<)(t t>crrad!?tttmb.Mutus. 

Manceps, jtinctt>ctcttxcae^vcntKt 
<!>betfcyt /o^et ^cm gcmyttcn void 

ber|tcr pi»bhcan /oc5 %oll f suffer .Ea 
aure cmpdo, per quanda iuris foU/ 
citcacem Bebat , quar nexus diccbar* 
^oUicberfawff gefd;rtl)e mit enP4« 
befh'mpter 0)bntmgC»^»re€l>tcn6 o;^ 
jefaQes. Ecqui adhuncmodum a/ 
bquid uendic,dicitur, Mancipi'o da/ 
^^y Stcf eygen gebcit / jil re4>ter be^ 
|tQtMtg<t'ngeben/$$|^eUett*lccm Mi 
dpium,l6irt ^rf 4tiff^er f tie4^tyob^c« 
v£d? /eiti eygetitbiimb etna Ktltci^ett 
]^g8/bui;0 foUtc^e oibentmg iiberi 
liimmctY« IckinquodDominiuait uelDominrj traditio.Pr«tereaMa^ 
dpi generis omnis,8CindeclinabiIf, 
ftYScn/^i$d)6ti$Mts mancipi, et'tt 
efgmMng* Homo mandpi, jtyn 
cysnctmcnf^. Non cftfui manci/ 
pi), ftr i(l nit fcins cY^nm gew^ltfr^ 
obct^cttrdt^ung* Mandpo,as,3c^> 
vcrFawfFjil eygcn / gib ^^ cygmtubi 
Ec Mancipare agrum, Significat eti 
am, *m 4cf cc j5 evgcnt^iimb ein; 
fe0eit/vet:pfcrtt>ett« tftcnim Manci 
pare, SC Emandpare, omnino alie/ 
narc, Vott ijan^cn gcbert /cntfccmbi 
tnn/vcxf<tnffcn. ViiEmandpatus, 
^<it ftcY 1(1 c^ilafpm/von fyanthm ge^ 
bert/ot>ci:t>ei: ciman^em vcvpfii^^ 
tctvnDgeeyrgnctifl. 
Mancus,a,um, JITrtngeIb4fftig/ot)et 
ber^ubct ei'nei; l>^tl^/ oc$ funfl bit{ti 

Mando,as, J<i)bcfdbc/V€tttanwc/ 
Uq 4ttff. Mando literiSj^Jfd? f4?veib« 
auff. Mando memoriae. S^c^f4f)< 
ittgebed?tntt^*Mandarcfcn!una cer/ 
rae, jtie r&mm mbte ct^en r&hctf# 
MandarcRig(»^li^ett.Huic f^an/ 
deSyfi quid rcdccuracum uehs, Hbti 
fitbe cd bem fo bu wttr em)$ wol \?ae 
(o2gtt/cbbaau^g!Ocid)tian* Hinc 
Mandatum,c6t b<fcU|), Vulgo C5^ 
miflion^Mandataperagere, IDcnbe 
feld^ Aiigtid;ten«Legan,cuna huiuP 
modi mandacis ad regcm miff! f trc^ 
titgifanbtiftinbmitfoliMbcftl^ M A 

fiusylbttttnbifdd) f)tttAn1f^iit{4)i 
tcn«Compo«Amando, ifd)((i)i<X 
nn^rfhpo i)in, Amandauic filium 
fuum rus,^r I)<itfcinpirt vffa lan^t 
o^ct; gi\» gefdjjic0^Sdlicct,ut illc ui/ 
tain agat«Commcndo,1fd> bcuelb^ 
tPol.Jrcnij^Jd? lobe/t^tmc«Comme 
dotibi Blium tncum, Jdt} bmdbz 
tit tnetnen filn* Commcndaui c€ 
apudPrindpcm,34; b<>b Z>id) beim 
jf iirflengelobr/ ober geti&mizt. Supe 
riste commendo,ifdE> bemtc^ bic^ 
C^ott.Hinc Comendattdus, a^um, 
3t>4s jii beudbe gcb^it.Dcmando, 
idem quod mando,d>ber id) entpfet 
|)e$il vei:ivalten*Cur non altj hoc 
fiiuneris dcmandacurC XCammb 
tffittnxt wmanbitm bas amprbe^ 
ttolbeitf Sftrcnuc dcmandato hingi/ 
cur officio, ^c rid^t feitt ampt reb^ 
K4^ aiig. ft:xmando,3^be»i<l 
vcthin* 

Mando,mandis, tcrtiae coniugatio/ 
nis, Jd) fanwa^itbcy^ mit ^tn^cf 
iun ♦ Wine Manfito, as , frequent at, 
3^4? faunae emfigfltdj^^Prjmando, 
9d;f4tn9e)Svoi«Prarmanrum ci/ 
bii in OS inferere, Votgef auiefpeyd 
fna m<»il (loflen. Prouerbium, l^iti 
ting %i savwoi etflAten . Reman/ 
^Oyjd) ^attwc wib^tttmbJre , Man 
do, onis,penuI» prod. 0tin fka^vA 
efler-Mandibula,€m fynbad^. 

Mandra,iet'n<>&lc/obct:vid?(lrtII. 

Mandragora, 9tin ft^tni basfd^Uf^ 
fan, mad^iti, Quidam interpretan/ 
eurAiraun« W A 

Manduco,as,idcqtiod Mando,yA 
fanwc* Gommanduco , idem «$c 
manduco , onis. Item , IVIanducus, 
]itinfra4^. 

Mane,aducrb.tttojgcn5/fr&»AliquS 
do pro nomine ponitur, (SCfignifi/ 
cat, sOet moigen/obcc anfan$ be« 

Manco,is,5d) ble}rb/befl4nb.ltera/ 
Jd) w^rU.CJuam diu mancbishic^ 
UOie langwitfttt l)te beky en:rEgo 
teillic mancbo, Jd? wiUboitbeiii 
n^atten* tngens praemium manec 
uidorem, l^cmfy^etvpittcinffcofft 
belommg* Tu modo promiffis ma/ 
neas. Verg, i^iUynbas btibett rer; 
tr^g/ober ^^f(t^nn^ b^Itefl. Mancrc 
banc affinitate inter nos uolo.Tere# 
yd) wil t>a8 bic it(ibfd)afft jwwfdS?^ 
vns bcb^rrc. Manfio , ifciti bley« 
bung/ betberg / n^ommg . Conopof* 
Comaneo,3d? bUyb ^iSmaLEma/ 
neo,ird^ blcybeattflertbalb.Vndc 
Emanfor, I6m 4u0blefber. Emi/ 
rteo^Jd) gebef«r4ti^/id) vibetttreffe* 
Hinc Eminentia, Jiirtreffligf <y t J& 
Compofita ♦Praemineo , 3d) vb«i:# 
treffe.Prominco,5d? gebe/obet;b<{tt 
gc/Tage b^^^fwtf •VndecminuIusSC 
prominulus,a,um,i5t'nRet'nivem'0 
^urbengt'g « Item Eminus , penultf. 
cor«aduerb. lOott n>e)»m»^/ t^on f^r# 
tremJmmmeOy^cbltge pb/tritig^ft 
Permanco. 3d> vtti)atvt / bleyb 
g&nQh'cb «K^nianco ySfi^bd^b bai 
^mb^pbg; bi(iti|7«/bUf b f^cctt* 

Mancs^ M A 

Mancs?,fum,plura4tantum,5^fc^i1teft 
gey (I c^ct We l)eUi(<l?m. VndcSum/ 
tnanus,X?ci:^f>(ttto/cJl)dhrcl; f<5mg 
Qu'^^^p^timurfuos manes, cin let 
hdt^etbaticin fitaffe o^el:pel'n♦Im/ 
iiianis,e, <S>ir<tttfaw/f4?di0lid;/grog 
Immaniias, Ttimtlttgf ctr/gnmmt'g 
IfeitManuenim ueteres bonum di> 
cebanc.Irem, Mania, !Dt'e 0<$m'n vtt^ 
tnilteirDecbattggeylicr. Larium.tt 
Mani^jfiucManioIg, Vnge|l4ltigc 
l>ibitu(rert/bttQenb<5rf / ^wfl^^ie man 

Mango , onis , Htm aiifpnu^et: vmb 
rerf 4ttflfer ^ei: mettr^jen/ ocJ pfcx^n 
Vtt^ <<h&ei:ei: Wngijn /t)ie manan^f 
bw^ct / 4tt^(lrey^et/ vnn^ jteret vff 
be«faitff.Mangomcus,a,um, 3C>a« 
|il (oiii^cm gewerbe m'cnet.Mango 
nium, Stteftttifl anff^iimn^m/vn^ 
tiUffiQ mac^eti* Mangonizo, Jd} 
$icre/f4;mttdfe/mii^ anff^i^ Dem 

Manica, <6m el^mer/o^^etr 4tmr*i'e« 
nc.Itcm, itm4rmbrtn^e/alr^myfelt• 
Manicarus,a,uni, ;r>as ermcl l>at. 
Manicata ueftis, igiit atmcl rocf* 
Aliquando Manicf fignificat,i6ettt 
W!)^b von eyftn/o^et pander* 

Manifefhis,a,um, d^ffenbrtt/flar* 
Manifeftarius , a,um, 4>flfcntli<^. 
Manife(lanus fur,^ittoflenthd?/ci j 
gt^ffnct biebe . Manifcfto , as, J^ 
^flne/etPl4ce/cnt^e<fe. 

Manipulus,«in l)anbbiiTd?Ie/roril M A ixf 

nitt bet l?rtttbt begtreyfTtfccm, ^i*ii 
rmdj^eljal/obctflirms (ieafilefriegtff 
void: / tin rotte von ^il)cn / bic em 
btti'fl l74ben « Manipulus furuip^ 
Tcrcnt. itxn bawffen f ncd?te , Vndc 
Commanipulones , jbur^gefellen/ 
obber Me vnbei: eim fcnbUn fcmb, 
Mampularis , ^m jenbizrid? .Nam 
olim ntianipulis herbarum hafti/ 
li alli^atis pro uexUlis utcbantur. 
Vox jcyten baauc^t manet'n bufd^^ 
lcn/oc5 banbtfoU rmtit an ein ftan^ 
gebunben fiitcin fcnt>{inAzetti,^as 
^ft bemt>^uff!mgct)^m.Manipula/ 
cim,^urc^ 4lle buvflcn/romn. 

Manilas, iKtnet'gnet:n4metn«KJ$ 
merd/bei: (hrenge gcbott tbett. Vndc 
ManUanaimperia, €^(dufamegef 
bott. 

Manna thuris,3rerjlofle» v^^tand)f 
b2<$dfle bunion $tat^ncf bzand;)9 
ttMmiy Manna, aerium met, ^as 
fnilr4».arimilitudinc illtus coeleftis 
cibi, quo Ha-brei olim pafti funr. 

Mano,as, prima longa .Jd) ttcpffcf 
(leMffe.Comp.Dcmano,&Proma 
no,5d) tropffe hctau^fcbcvfiiuffc 
l)erf«rPermano,pe.pro,54? (lewf 
DttVdj.M^rapho.idem quod pcruc^ 
nio* Cernids ex uno fonte omnia 
fcclcramanareXice.Jr fibcnbbj 
vg etm btttnn^ alle bper f ommcnb/ 
cbctentfpn*«geiib. Nchoc aliqoa 
ad patrcm pcrmanet* Tci c.Jfa niit 
bas nitctwan fiit ben vattct fom^ 
im^Pcrmanatinuenas , ^» mitget/ 
U obec M A 

got5 &cuCe»tfcl;ert.Sccl Mannulus, 
ifeirt flans tronjleitt/cin bidfmlcm« 
EquuspLifilUis* 
Manobarbiilus, «m ptcyfwgct ♦Ice, 

M anfi Iter na, O^iu w^lfc v i^t^a* 

iVSmfuecus ymanfueca , manluetiriii, 
Zam/mUvfanfft* Manfuctus ho/ 
mo, itinfitnfftct/^htiQctmznfcfy^ 
Maafucta bcftia, ^in jam tbicr, 
Manructudo,^&rtffn30at« Manfuc 
fco,is, 54? n^i*^^ ^^^Jti/ milt/fattfft. 
Manfucfacio, Jd^ m^^d? $am/o&t)ci: 
f4nfft*Manrueurius,^m t^^tei: ^c$ 
met* 

Mantile,^lrtt)4n^tJwi()eI.Aliqua!1 
do pro maopa, ^t/c em Mfd^l^d!;/ 
^tT<i?rfd;.Uic^tur ctiam Mantdc, 

lAantica, penukima correpta , ^ttt 
l)4lgr4cl/&a voinctt vrtn^ i:)in^:n 
Jt>actb I>4rt3ct/wey&r4ct'. item, Cut 
f^cfel. Manriculad<minuduu,l6ut 
fkine f&rfle« Manricularius,l6iit Die 
be/bcr fecfcl ^^4?tt^y^t« Manticu/ 
lor,maadcularis,5cb treyb bm'113/ 
ManticuIariOjbctvregU'^Pcyr. 

Wantichora, pcnulrima producfla, 
H^in tt)ict inynt>i<t/ Ms gco^ als cut 

Man£in«a,<5^^fi (Tatt Archa Ji? • 
jMaiitis, Latin c diuinus, ucl Yatea, 
itinrv^ffit^v* Mant«a,diuinano, M A 

um,^!t ort &4 m»tit wc^ifaget* 

Mantiffa,i6m5^g4b/^4s titbit vber 
bw belhmptc 5<tl/cO&tt: gewic^t gibi; 
imwilf<«iffeit,AiJclarium^ 

Manto, ^m bocbtcc ^iccfie Oca wqrp 
f4gct5*Ec Manto, mantas, uerbu, 
2>cb bUyb/ol>ci:t»»ti:te,Plautus. H^ 
rus nos apud aedcm Veneris man/ 
cat, ^ctlyacz w^ttut vttfcibey ^cnt 
tempelVetterttf* 

Mantua, i6itt|t4tt in iP^niftCtTrtlpu 
n4/o^^^t: Xompat^i). Mantuanus, 
a,uni,i!D^5 Darawflilt.Mantuanus 
Homerus, JDei* VirgiUits. 

Manus*us,^irtb»tnJ).ttcm, itinmat 
gc/viU.Minus militum, (giiff b^ttff 
ftricgs volcfd.Eftctiain inftrumcn/ 
cum naualc, uel relum, fitin f<!t)(ffi 
l)Aitd£i probofcis Elcphanri did/ 
tur ctiam manus, ^icfi^nozwotn^ 
tfiffd ^:0 ^clfant)5. Aliquando 
nianus pro potcftate, fjr c^ca? ^ItTi 
hi 111 manu eft facer e quocl uchs,feif 
h<tft 0ett?»Ut jft tbi*m «?*ts ^t> mlt* 
in tua manueft, igd(icbet in t>iim 
(5^:»dU,Vndc Manumitto,3d? lag 
freylcDig.S^Manumiffio, IBinfccy 
f4jtnn0^ic^igmrt(^un0. Manum f^ 
fus , Manumifla , Manumiffum, 
Sttygidafim/tKis nit mclyz incins 
ant>itcn ^cvoak ifl:in manibus ^dC 
Pr je manibus cft.^d ift voi^ctn^av 
bctcyt/ictiiff* Prae manu dare,5ii 
bic l)ant>/otS Qebtaucl) cjcben . Per/ 
manus tradcre,ii6im an^cl•cn D^rgc 
l90i }6a9 V9n ^m mf[ ^^n ^nb^s M A 

t^ Fompt/ ^^^ete(rttT^«t4H^t♦t^ft 

Icrct . Dicitur per inanus traditum# 
Manus inFcrre, C^cwrtlttbfin.Ma/ 
nus adfcrrc, idem ♦ Manus adferre 
focias 5 uel auxiliarcs, -^clffcn/bcyf 
fUm. Manus dare, ^td> crgebcrt* 
IVIanus admouerc opcri, 55>j wcrd: 
^wgrcyffem Manus inqccrc , 3ln^ 
fp:cd?cn ab ^as (ciit/jil red^tanfrtb 
Un, Manus tollere , ji^:^tt^ an^cyi 
gctt/ia«d;Qcn,Manu fingerc^lej^f^ 

Manibus ,pcdibust!p, Mit allcm 
Pcy^, Manum de tabula tolIerc, 
9545 wcrd: von l)an^en IrtflTctt/ab^ 
(Iccnvon ^e^:at'b€y^Manumfcru/ 
lae fubducerc, ^il leer gel>n/o^^cr m 
t^ic fttaff vnnt> ^ud;)tiQunQ tfCtUcti 
tney(lcirgiben,Manuni habere fub 
pallio , ^rtulflidt^ tl)i5n/ nit fi^tig 
(hm^nmam manum, dtamtarti/ 
fices , ^as tai%d)xoct(^ . Extreraam 
adhibere manum , t>olfommcnli(^ 
f(n$mad)m* Confererc inanum, 
(Btrey ten*V%manu fic,Manuarius, 
nianuaria,manuarium,^49 $d ben 
l)enbcttgel>ojt, Ardfidum manua/ 
rium, alias Mechanicu , ^m b^nbt 
ix^erdf* Maniilcatus , manuleata, 
manuleatum , p(t6 ettttel f^atJdem 
quod Manicacus» Manulearius, 
5bet f leybet: mt't gt<J(feren eimelcn 
nkid)ct . Manubig , manubhrum, 
plura. tantum, Kaub /ber von t>cH 
fiiynbcn gcnommen ip obber gelt b j 
m>0 bein vavib g44gt t'fl^Manubia^ M A u^ tis,manubiale,lD<t« jfi t^<iUb gel>5tt 

Manubrium,^ihl>efft/obei: Ijanbt 

Mapalia,^irten!)eii^le^ (,hab» 

Mappa,€m btTd?bcl?/bir<^ti5c^»Map 

pula diminuciuum,igtnfletnd btfd; 

Marathon, (gin vclb in^Httica/^nff 
ivcld?etn bie petfiec crfdjlrtgen/von 
;t1i:iltiabe bev ^Hbcnicnfer l^rtwpt^ 
mrtn.Wnc Marathonius,maratho/ 
nia , marachonium , ^as bem )il» 
Sct><5tt* 

Marathron,i^atJoemculum,S^cfef* 

Maicellus,€metgnei: nam aii6 l)ivi 
lid;cn^6mer6. 

Marcco, cs, yd) venvelrfe /f4iile/ 
vctflrnpffe^Einarceo idcm,Marcf/ 
fco,&>Emarcefco,yd?I)eb<anwcWl 
tvetrben . Marcor,oris, pcnuI«prod« 
welrfe/|^wle».Putre do . Marcidus^a^ 
um, VIPclrf/faul/ver jTnipffet* 

M^tc\xSy4Bin cygnet mmMmc Mar/ 
apor,oris,l^tn f nedt?t ilTatrii** Sicut 
Publipor,€infitedt?tpubl^\ 

Mare,5Da6 meer/et'n groffe ivaf)et vet 
famlung.Vndc Merapho^f^invn; 
cntlid?/obct vrtflgtof|/vnerrd?«5pffi 
(id) bing ♦ Malorum mare, Vn^aU 
barli'd?e/oc5 vnmJfTige vtiglu'rf/fct?ft 
ben. Mare generate eft nome,Scdua 
rias 8C fpeciales appellationes recipit 
a rcgionibus , quas alluit , Vcn belt 
lrtrtbtrd;rtflrtenrtn iveld?c ceflcMffet/ 
nimpt cs fixnpctUd) naineXDccan^, 
jr $ i)od) meer/b^ vmb bie welt gcbct 
Marc mcditcrraneu 8C marc noftrir, 
U X ^a9 M A 

]^^^ m^t ^»t^ mittzn ^at:c^ ^l'e u^elt 

tbcyl vort €uropm pi?ey t)et ♦ Marc 
Indicum, ^ns an "inJymai ftoffcu 
Marc AtIanticum,5D45 4ii&iii berg 
2ttUd irt itTattritanicttffciilfct^Ma/ 
re Ibcricum S^Bal' ariciim,i>45 rt» 
•^irp^triWrtflewgt.MarcTyrrhcnCi, 
ScTufcutn, loasanjtalicnflcuffit 
jwifd^m iffenau? vn& ^icHiau Ma/ 
feCigufticu:ii,lD<>s bey €»eii^u> i\l. 
Marc Ionium, IDj an 0ned>ettl^d 
glolfet / art t>ct fcyt gegm Jtalicn xH 
C^tdUcrt* ^as 4bet:anDei:ant>erett 
feytim gegi^n ^fi^^n t|l ^e^ <Smd}cn 
lan^Sf^zi^t Mire Acgjeum,itciTi 
MarcAdriaticum, ^^$xoifdi)cn'^^A 
talicn rfl^ 7Uy :tco/ o^^t: l^aimatii 
ift/^atinnVcnit>igli^t. Alias Supc 
rum M irc,Qucm3dmoduiii Tyr/ 
rhenumuocarurinferum. Vidccti/ 
am in di(flioncPoacus.M irinus,a, 
U(n,10a8imtimtwotKt* Mariti/ 
fnus«ayum» jD$ an Daa meet ftoffcu 
TranfmarinuSy a, um, l^asMbci: 
meettft* 

M ar eo tis,idis, ^tn ®ee t'n ^ct Unbti 
fct)aifc7iftici/€yzcnafcagin»nt/nit 
tveit von Tlkpan^iia yi^^pti* 

Marga,OTfcQel.VoxGalIica, 

Mirg-irita, jl^tnb&cle* Vnioidcm, 
Afiraan'rarius, ^m b ftclc vevf auf^ 
fer. M irgaritifcrus,a,um,;tjbii;; 
te gebtect obet btin$u 

Margiatia,*inbnbtfd)»tfftbergrir^ 
fet^ :)^im/^atiii bie |Uu :)(tinp^i4 M A 

Margo,ims,g<nerisdubn, lOas botkf 
o^it eif flet;}i tbcvV obct ettbe ems Kt 
lid^m bings ♦Scd propri c fol ii ucl Pa 
gindp.in margincadfcripfj quid cafH 
ga.'idum fic,54> t>ab bey fcyts/ obec 
nebentftc^ amo^tanjeyc^rtet/wa^ 
gebeiTetcfol iverbert* Vnde Margi/ 
neus,a,um,dCMarginaUs,le, iD^s 
an^mottenift. 

Margus.i&tttflttrs 2(fi£/tf I'rtbenflupi 
<!>|:um fleu^t* 

Manfca^iCmritgcrc^macftefcyg, Et 
morbus, l>ie feygo^attj. 

Maritus, ikin ^l)zman. Marita,<6iti 
Hl^beweib* Marito, as, Jd; verebe/ 
f^ge^d.Maritarcuitcs arbortbus^ 
l^ic v&beit an bte b&'4m lu'd^ttgeii/ 
b^flteit. 

Marius,^tney0tternameiit5 verrtitii 
ptett Homers. 

Mitmarica, <Jtinlant>tfd}afftZffticif 
Jto^tanTkgypten* 

JV»amior,l6mmartnelfl:eyti. Marmo 
reus,a,um, Xffatmilftcyne. Mar/ 
moratus,a,um, tITttmarmflfleytt 
bebccfr* Marmoratum,fubftana« 
119<32tel obet: pflafletvon mavntiU 
ftiinvn^fald^scmif^ct. Marmo/ 
rarius, itinmatindfteint)anwit* 

narpcfus.pcnul.pro.lCirt berg in bee 
Jtifel pato. Vndc M3rpffius,a,(i, 
^as banion ift* Marpcfia cauces^ 
Utin fel^ in bcm berg itVarpefo / 04 
tin mavmdfbdn fiatS. 

Marrubium,i5egmurt^^bojn. 

Mais^tis, SC apudf'oaas Mauors, n A 

ibtt^thzsttice^. Altquando fi 
Bello accipirur.Ancipiri A/|art€pu 
gnacum eft, XXtitnb^t$zfitittinmit 
vn^swiffitn (ixcit / t)4s man nit tvtf^ 
fetwdd^er tfy£fl fygeit voiit^* Suo 
nciarcc confccit, ilt,t bots mitfcmzt 
tyQnm f c»iflfr/ o^ ^nt<i) feiti gcfc^jirf^ 

Marctus,a,um,l^a8 ^^m ITtittti^^ 
ti:\9Sit/o;5 fn'egifct^/flmtbac. Mar/ 
cius campus^^B wlt>o^er plaQ $il 
'JKbom/^wifd)m ^^r flat r lt^ J)et: Cjr 

Mircius fubftantiLiumjIDer lltetQ* 
Marnacus,a,uiii, idem quod Mar 
tiuSjIcem Mircialis , le, iasvn^t 
^cm plamtcn X%,xttt Qzboim ift/oS 
fticQifd), MircialiSjlubftanduum 
itinnamnns poctm* 
Maifi, V6l(XiKinytalim/(tof!cnan 

Mai'fias, itinctan^^m^atyxis/bct 
vn^erfhtttd 2lpollttiem t't^^^r pf^if^ 
fct f itrtft 51^ ubetcivinbctt/b^rumb ct 
von im gcfd^unbcn warb,ut in fabu/ 
lis eft.tc fliimcnPhrygije,<fem fluf* 

rtarlupium,€irtred*d/b&r4?e,Marfu 

ptartii$,i|^ttt fcc^letr/Cijl^cttm^d^ci: 
Martes,«^m War^^r• 
Martyr, Lati'nc Tcftis,<6iftgc^ei*ige» 

Marcyrium,Cmg«:$eiignuf|. 
Mas,aris,<iEtnm^n8 bil&. Mafculus, 

di'minutiuum, "^mm&nlm/fn&ble. 

Ec Mafculus,a,um,i1ti;ilid|;/b»tpf M A "7 om, tif .tnti[di>/b4s $il Den m^nrtctt qc 
h^zt* M ifculcfco, 3»-b mrD 5<^a»n 
manttc«Mafculo,as, 3d; (l&i'<f e/(^ 
(h'gc.Comniafcuio,idem*Emarcu/ 
lo,3rd; mund^e/vecfit^ttc^Oe/b^mtU 
beDei:m&:ilii4;ett* 

Maffa,x,^inDt73/b4r4ti^m4ttbt0t 
mad)ctConfpcrfio tricicea* 

M a(rag€t£e,penulcimacorrepta,\> if 
d*JK in €^cytl>t'a iSfftVitifc^/m'itspeft 
vom meevC^fptUm Qcnant/bcxiga 
ivonbetr t|l/| re 4(ret:tt /fo fie mtiglo^ 
tvctW von alter/ oDer (tinfl/m ftiidt 
$erb^tttx>en vnt> jfi eflcit* 

Ma(rini(ra,ftmfi:tmg li:um(b^mtm» 

Mafficus-jpenulccorrcp. itinbec^in 
€ampanicn/ batan foiHid) YCeftt 
«P4d)f|et« Vnde Maflicuin uinunu 

MalTilia, ftinaUevnfUtnemtftattin 
€fa\iia V^atboncnfi/ obbev IDelpbt'^ 
nat HXiatfiiimMinc Maflriltcnus^Cy 
^as^atan^ifi* 

Ma(ryli,penuI*pro.V<$I((ei; in Xficim 
an VHantitaniam vnD yiumtbtmit 
(lolfcnJ). 

Maftichcjud Mafticha, pmulri« cor. 
iDte tropffen oDet; D<^ ^4»$ vo Dem 
b^um/i^enttfco* 

Mafl:igia,genfrts mafculi* Htfnet bee 
flrcfdt^wirbi'gifl. Vorbcro* Maftuc 
cnini grcce didnir» Lannc Soitica, 
FlagcUum,<Cm gcf ffcl JHLomcrotna 
fttx, ^itifd^eUer t$omei:t'. SicCicc/ 
roraaftix,Vcrgilioraaftix» 

MaftoSjlatinc Mamma, ^ttibiTtUft* 

4:c pa Accaph* ftin mcjfett mai>l 4tt 

Hi ciiti M A 

tfnbstlmult/^4rau^ ^^wafpstfltSf 
|ct«Quidamuocant ubcra* 
Maftruca, Itin ttcyO tit vM^ct itt 
i^axtfini<t. Maftruc^tus , J)ei: ciit 

Matt«os„larinc Vanus,&ytJ/ Vtt^ 
nwi^.Mat.YoIogus, iKmcytelrc^et:♦ 

Mater, (Emmilrtcr* Mater Hatnma, 
^teefnm^tetrtjl/ vnMiod? it m^tct 
kl;)et.M.ac<r familias ,4l^m bauff m^^ 
ter .Materaila, diminut.^in miitaJ 
lin.Matertera, If cr milter fd?t»e(lei:. 
Mater magna, lt>48 etDtictd?. Ma/ 
ter alma idtfm.kcm MacerlDcum 8C 
lylattfri^hrygia, Mater matuta.^ie 
JKrojgcin:«5tc.Maternus,a,um,W& 
terhd;. Maccrna lingua, $mc im'itcr^ 
lidjfpvad;. Matrimus,a,um,;c>rt5 
tiod^ fcitt mfitey in Icbcnb^t* Maind 
da,4l&m miSrcf t<5^tet^flcut Nero fuic 
Matrimonium, IDic rcmi ibelwug 
mans vn^ weibs/Me^i&bC'Marrimo 
niaIis,c,S)j$iSDcv^t)cgcbw'jt Ma^ 
trona, pcn.pro* ^m l?au^b«ltctm/ 
em ebewf ib/Me jetjt cin miStct: i(t/ otf 
vetDenfoL Matrix, iciSj^m^ttd^t 
miSter/il^m ietUd?6tbicr wciblidis 
gefc^lec^td / d^uo matt jimge jciid)^ 
tct* AbuGuc etiam dc arboribus 5C 
Vrbibus dicitur. Nam Matrices, 
Vrbes, Latiniuocant, quasCrdrct 
Metropol«s,^j5iwptftitt/vortu>cU 
d^cn an^tc (! 4tt btfc^et/vn^ g«pp5 
Qetwct:t>eit. 

Materia, ucl Matencs,^c>eiigc/bAi'^ 
mijj itwwf ciw»;6 m^ct»^t pro Ar/ M A 

gUM<nto,pUrimcjpro ligndaccipi 
tur,Siitbatt>l}oli^.Vh Waten'arius 
i^iti Zimmerman / oDer boli5b^»'«'' 
Ec Matcrialis,c, i^as Jil gcjawgc vit 
geb^wgcboit. 

MathefiSjvSd Mathcma,pen.proJatu 
Difciplma, ie:iittttn(^t)ut)m:d[?gc« 
wt jfe an jeygung ot>«r crwetfttug be* 
gtiffcn wirt/aU Da ip/ A dthm€tica» 
Ceomctria, Mufica, Aftronomia, 
quae Mathemata, & artes Mathc/ 
maticapjdicuntur.Hinc MathemaoV 
cus, ^cv foUtd^et: f «n(l^ vcrflinbig 
ift.AIiquando proGenethIiaco,uel 
Chaldaeo, S^it cin trarfagec aug l>^ 
gcjlim 0&CV' gcburte tag* 

M ritta, itin ma ^min Derfe vcn fliro w 
oC5 bmr^en/tit Dct: gkid?cn gemad)ct 

Matula,igm bJiw^f ad;cl.Marella dC 
Matellio di\x\L^in ^kine bran^ be; 

M atui'US,a,um,Sed;t$citig» C die. 
Marurapoma, l^cd^tjeitig <5pffd/ 
rcyff.lmmaruruSjVnjcttttg.Prfma 
turus,a,um, ^fifth^dttiQ/vntciff, 
Jtcra Maturus, Jg)cq«em/f6glid;^ 
Virgo matura uiro,<^m|wndftaw 
^ie fftglid^oberjcittig ^^cimmantt 
ifl, Maturum tcmpus deambulatio/ 
ni, igittbeqwcw/gelegcnjcttjfi fpa^ 
ctVicn.Mfuurus partus, ^in gcbutt 
tcd^tci' $at, M atura actas, pae voU 
f ummm geflanbcn altci^Maturitas 
Jcitttgimg. Jmn X*c(l&nMgrcit/ 
rcd?tem&irtgu«g. Mature aducrbi 
B:cittigUd?/balDrMaturco,uel Ma/ 
CMrcfco,Jc^«?ii;Dejettti0* Dcfru<fli 

bus M A 

buspropricdidcut, SedeciS ad alia 
(ransfercur«Hiilcus macurautt, pet 
tJ^ifi^i\xti$woibm* Emacurefco, 
8cP<;rtnacure^co,3d;19tl;^lVol jeiw 
tig^/«(^m*(F.Maturo,as,34? tnadf 
retffa^cl;$attjS• MarurarCjfignifi/ 
cat, Zitcd;)tCKmtti;)^n/o^CKCflm* 
Die uc mzMtfty^a^ ^as ev )m ling^ 
mla^c* Macurac abicum, lii;eyUt 

Matuta,pcn.pro,Aurora,l^iemojgc 
t6u* agraecisAfcvicitf<K«,VndcMa/ 
turiiius,a,um,11flCo2gi'g» Matuiinu 
t:cmpus,t>ic moi^m jcit. 

Mauritama,f>icauirei:(ll»wMfcl)4fft 
Affric?, gcgcnm^ergrtng t>z\:eom 
iieit.Pamm Caefaricnfis appcilata , 
partim Tingttana, Maurus,i6ifiei: 
m^^itfi\bmlmi^d}affu Mauri/ 
tanus,a,um,5D4s ^cm3;ilgel)'^♦xt♦ il/ 
lud gentile, hocpoflefliuum e(^» 

Mlufolus,pe. pro. itin J^iiniq C4«*^ 
ga^im/wddHm fern l>daf|f^4w2lt; 
icmifi4/n<>cl? dim to^t/eu^ tmrn^lTig 

I«um,pen.pro.gert4ftt, ^a\jzta\k 
Wlllic^cgt4ber,Maufol9a,g:fi4nt 

Maxilla,*t'rtt»mf3«/b4A Idcquod 
Mala,ucl Gena, Hinc Maxillaris,e, 

Maximii8,a,uni,rupcrlati.trrcgtilaris 
a Magnus, Sitftg^g/fiitttcffUd^ft. 
Pontjfexmaxitnus, ^Deroberflo^ M B uB Maxtme aduerbium, V^ot<tb/mn(A 
ItK (ubflen/o^cl; h^fftig/ff^ii. 

Maza, itinman^cUdte/nn^sHd}m^ 
vng/ifcUvt btot i oOa Mot mt't 4lt/^ 
tt^cinbegoffem 

M€chanicus,<ei'tt {;mtbh»er*cr Jtcm 
Artcs mechankae, 3Dl'c^?4n^twertf 
Pi»n(l.lllibcralcs,8<: Sedentariae. 

Mecaenas, *ifn ejtgtteu n^m eirts Kf> J 
miTd;? ^Delmatw /f4|l: ^tigeiicm mt 
^es f eyfctrs 2lagtt(ti boff/rw em fiitt^ 
Dcrecganbct: Vergtltjf vnb ^ot:4tti7 
^4b« «tt ietli<ber rcbi'"tt»i«J ^w'l IJtcb* 
f>4bei;bei'ge(etten/Mecenas9«vtrrg« 

Mcd«a,Medea,pe.pro.^m C»4nt. 
ijCod^ter ^erebes^umgsCoIdS^orif/ 
^iCirtwctb^^foifis* 

Medeor,cns,54^lj^fe/4rQne# Im/ 
niedcar,34^bef le !>wiei». RenKdi3 

Media, 4tvx t4n^t^cb4f)i^e5md;etctl 
2lfie / (t^flct 4ttt^<tfi4m vnb :Xrme^ 
m4m.Mcdi,^ife v<$ld^:rb4riil. Mc/ 
dica,^in Ixctwt D4d bdtiiigcmet'ng^ 
ltd; tp&d>f|t/t»i Dt'epf^^iiool fpeyfer 

Medicor, aris,lcgitur ctiam Medico, 
as, 5<batQne/berle>^ei'ti;<fb&eit 
svcctag^ Med(cus,<pt'tt4tQet/l)efl^ 
m4cber«MediCus,a,um,^cylm4cb^ 
t'g/4r^twy<(cb»Mfdidna, lDt'efon|t 
3^^ 4rQitcn/ob<r oin 4ti$ne]r«Medda» 
Medicamencu & Medicanum ide# 
Aliqnramcn MedicamcntiT,acdpt/ 
cur^Vcneno,^ilt;gtWt«M<dican[ia M E 

Mc*cabafe,>, igeylt'g/ Ms jfl b^i 

lis,f,iden]« 
Me,<Umnps,4^ifn tmfe bey ^cn dfirt>4^ 

vngeuadtdi) ettv$ bey ettn fefler.^o 
If alt an tne^t'mntid a^t vnb viet^ig 
^naaff^Tfft ongenatctn etxa^but^ 
go; vterr^j^t* Eft enim aridoruixi 
menfura* 
Meditor,aris,5d^ btttad)itc/id) tUfic 
$il«hcm,5cb ftbe.Vnd€ Mcditatio, 

»ng« Ec Meditacorius , a,u,Kil(^'^ 
iHttad)tiQ. Mcdicatiuus,a,um, fere 
ld^.Meditabundus ,a,um, Kettac^ 
tifiPrxmcditor^y^ betr^d^te/obec 
lalflt: sil vo?«Inuenitur Medicatus, 
a^um, in pafliua figniftcadone , O/ 
mnia mihi medicaca(unc,e5(tn^A( 
h PM^d >^>» m^ bett;44^tet.Hinc co/ 
pQficuiii,Iinnieditatus,a,UiT],Vnbe 
tr<i4^tel/vn0ml(let.Nomen« 
Mcdius,a,uni, IWmledl^t « ttc, tKt'eff. 
Media uocabula>sp^tler Dte in bey ti 
wi^ vitfkm^m tn^gen s^ecben/fii 
gfttetfvvnb b^fem^Vc ualetudo,laci 
^us &ۥ Medium arrfpere,^nbei: 
mitkctimUfi^tivbcg^efffm^vxme/ 
4t'p Cpipno, tlTttg ctm tie||«n f^^laflT. 
/Hiqiiando , 0emei(it •Conruiice in 
inedi{i>3|At|)^i(ft b£tgeinfi(h/vom 
gemeCnen t>anbel.ki meditini produ 
cere^ucl prokrrty^fftnbax an$€y^ 
flm «"£ medio diCcederCyii^inmg M E 

gij^KtlilBmedib tollere, Vmbbtt'ng?/ 
t<3tpt?aMedianus,a, urn, idem quod 
MediuStArchitecflonicum uerbum^ 
Medianaecoliimnx, ^t'emttteUed^^ 
tm (eiik. Et Medioximus ^ a, um, 
idem.Medifras,<;BD$ b<^lb tbeyl/mitl 
telmftfligfeir.Compof . t^imidius^ 
a,um,i$4lb ^etteylt.Dimidiatus^ay 
um , idem « Sed dimidius, X>on ^eit 
^mgcnMent'r^n etn an^ctbangm* 
Nonnunqpfubftahdunm eft.VcDi 
midium noifcis prxteriir,^erb«lb 
tbeyl t)ei:n4d;)r ifl bin . M€dtocris,e, 
itTtmlni&(ri0/)t'mit'di;«Mfdiocrica8y 
ZimU<\)btit / meffigfeyr . MfdiocriV 
ter aduerb.^^tmltc^er wcy^/ m&fftgf 
tU'4^*Mediaftinus5pen.pro.^ci: aU 
let gerinfl fn<4;r/ bol^rr^ger/ ftalU 
bilbu*Medioximus,a, um,pe.cort 
}Xiittdmkffig. jMediolanum,)Cic 
f)aupt^att tat v6id€tn Infubres 
katctnt / XYkfUnb in M^cmbat^ 
Vnde Medtolanenfis, e, fcaa ban 
au^t'fl«Mcditerraneus, a,um,IDaa 
mtrten imlanb/obbet; etbtrey^^ tjl* 
Mare mediterraneum,^4a mict b$ 
mtttcn burc^ bie wdt ge bet. Vide fu 
pra in didione Mare •Medicerraneg 
urbes^eftc^bie iveytvomnteerltge/ 
in betr mitten bes lonbts^Meditulli/ 
um, ^dsmrttd berlanbtTdMf^In 
MeditiilltolEaHxyl^A mitten tn;3[t^ 
li^. M^diusfidius,aduerb,iurandi» 
Sicuc« McHercule, Ibey g^le.Me^ 
dulla, ^as matd in bm bcynen vfll 
^ol9;MeduUituSyaduet;biu9 tton^ M E 

»5 lrttwti.EmeclulIo,as;3cl? ^ciTd) 5f 

f ttdrcf aug* & Meraph . Jd) ctf l&ve, 

Medufa,pcn. pro. *m &ocl)tcr )?l70)j 

vnD von petrfeo 0cr<$dt t(l n^oaOcn* 
dicicur eti nil Gorgone. 
Megabizus, <ttn ptie|letderlSr^m'tf 
iDiati^ i^pl)cflLf.ttp«rMctaph»^i*n 

Mega, Laci •magnuin, 0i:og, Vndc 

Ivifgalcfia,orum, lOas l>od7feydtd; 

(vfl/odet: rd^4wrptel&ers^ttinCybe 

Us s^ef}rm*hudiM^g3L\mf€S ide, 

Meg^ra,€t'ttc 4u0 dm l)eUiifdE;fi0^t$ 

tin jttrqs gendnr.Vidc Furo. 
Megara,p(«cor.€in (lattint^ €^Kttfd^ 
iTd>en lant^tf^^^ff t Wegatis gmant 
wd^c an Iftt^cam (loifct« Vnde Me 
garcnfis^e, lOasauff t€t fiattifiJ£t 
Megaricus,a,um,tdmi • 
Megiftanes,Latincpnniatfs,|Dt'<fiic 
netnflcn/ vnb gdP^loigen/o^ir gco$ 
gem^teflen. 
M'eio,is,54^ btnnoe* 
Mcly tpgontg/ l|>nnig.Melailutn dimin« 
blandfends,€So cints fd)mc]^d>lft« 
McUeus^a^um, ^as au^ bom'gt'(l/ 
bunge.Et pro duldacdpicur,^i^^« 
M€llarius,a,{i,3^$ id t>om'0 gc|>^rr. 
Item Mellarius (uMiti^ftinfionifi 
b€t€fta/t€t mt't I'tncti rnnt» boti^g 
vtnbgat*Graccc Melicurgot^Mdla/ 
riuin,i^in imm bancf/ etn oat ba tnlie 
I'tnen ertteret wev^mt . Mdiano.3l)ie 
t^t(iQfam\nnsI^\\iRco,Jd^ mad} 
t^ni^Siait apcs« VadcMdhfidis^ M B tt9 a,um,5td« bomg m<«i?ct. &McIh'fi 
dum,lt^d5 boniQWivd/otKvJjoniii 
inadmng.Mcllifliius,a,um,^rt>o» 
bontg iUuffet/fh^.fAcWitui , a,ura> 
jbegoffen mit bomg/fii^^Mdligo, 
^a0 raflfr/ipeld)e0 Me inti an$ ben 
b&umim oc!( bliimen faugcnM. 

Mjelas.LatincNigfr,€S<bwar^»Vndc 
M€iancholia,acrabiIis. Vide fupra^ 
Melanurus , pcnulrima produda, 
Uttn namcins viW)st^€infd}y»av^^ 
en fd^wan^ t^at. Item, Melas , itin 
flttf« m yamptjtlia/'Stiy ftinfinfa^ 
in j^cotu vnb Xt^tatia* 

Meleagcr > Itin fdn i^na beK f ^ni^ 
^rolomm . Meicagrxa, l^te ftatt 
fAlybcn in € toliVt* 

Meleagridcs, -^mnmmithoQSix/ 
o;5bo(^/vnb0erpte0elerenfilberctt» 

emrma* 
MeH.LatinenicI, s5onf8.VndcCom 
pofita,Meliaaton,Jhl4tet.Mflip€/ 
<r«a,epqrgvon!)omg.Bellaria,Jt€b 
fftcben«Mlelimda,penul«prod*^6^ 
i!ipfrel«1tem,MeIittoncs, pcnuLpro* 
4>atbA man im<tt/obb<rb(etien$iltf 
tKt./|ifl<»benrf/obctb<enenWifb. 
Mdiboea,€ifn (tatt CbeffAlt^ 
Mehbceusr^ftiti ti4m eins bt'vten^ 
Meliccris,pcniildma produAa, ftin 
ltief|fmbeteyf|e/obbev bl&ttertmiin 
benellenbogen/fKifen/rnbglcydS^ett' 
bea (c^bs / lOaB btcf en / $&(tm cftcr 
gtbt wit bont'g /.vitnb ntt micbUflet/ 
fonmtwfc^onAti^trncl'et. 

KK Mdicaca, M E 

Melicm^>£t'n fin :Htf}^mmiB vtt^ 
Jnois/cin mat (Son* Alias Portun 
nus,&Paldemon» 

Melicus^idem quod Mu^cus,^^l; Qi 
f^^S f(i)tcybt/o^ct ftd^ ^axin i^ba« 

Melinus\ YOef flUmt'g/o^et $hU* 

Mclior,Comparatt*.a bonus, a5ef?er# 
Vnde Melmfculus,a,um> diminuci 
uuin,^m tvemg beffer* 

Metis, is,fem 5D^<^»,Vulg6Taxo* 

fAeli(Ia> Lacinc apis^tf^m imm « lum 
notnen proprium mulicris, 

Mditc , ud Mclita, lein Jnfd ^wiU 
fd^en €(udten vnb Oip^xica «Nunc 
Malta uocatur, 3(1 ie^»tiO be Jo^iti 
•itteten/ ^ie an^^\)o^o vmnben/ 
ttngcben«Hinc Mclicaeus, M eh'cxa, 
Melitf um« Meltcsi canes, ®d[)o^^ 
|>i(nble«Ec melitaea lana , uel uellis^ 

idem quod Melitaeus* 
Melium,ie^t'ti iru^en b^n^/c{nb^n^ 
mtt vd effcnet: niglen/b^s ^ie grof; 

Melos, Lacine cantus, £m gefan^f^ 
Melodia, iKirt geftiig/attfiif ge; 
fang/tt^oU^utmngDes gepaitga* 

Melon,^S A(?i^, Lanouis,ie;i'nfd?44fr 
HmcMclora,uel raelote,pe«u1«ma 
pro^itt'rt rd^44fF()4tttfd?4rtff fit. 

Melpomene, penultinaa correpta, 
little 4»g t>ett lYl^td; 

Membrum , iKtngI]^^ / tin t!>eyt ^^tf 
lefb^^Proprie, has fleyfci^ mit Dec 
l)4tit/&4d bte 8le]^d) vtt^ beyn bebec^ 
c<:« Aliq[uando abToluc'c membrum M E 

figni(ieatMentuIatn,X)4d wimtrd^ 
glyb»VndcMenibrofus,a, uiii,;^j 
fol lid? gelybfeyo^ b4t. Ice mcmbrir, 
fHin tb«2f Umsictlid^ebtrtgd.Mcm/ 
bra orationis, 5Die t\)zy\ t>it ^:e^c♦ 
Graecc ;ccu Aoc. Vide fupra. Vnde Bi/ 
membris,e,3^»eytb«JrU*3.Trimem/ 
bris,e, Ittey reyUg^Membratim ad/ 
uerbiu,Vomglyb/5wm glyb/(^ttrf« 
tt^c]^|e« Ec M^mbrana, ^et:ment# 
Alias pergamenum*Membranula» 
dimi*<6t'tt netns bermentlc • Mem/ 
branarius,il^mbetmcnter/bcr ber; 
mentm44^cr/et'nxpet^getn'ei;.Meni 
braneus,a,um,35^rmetttm/b45 v5 
bctment ifl, Membro, as, 2f <^ f&g« 
bteg(yber5i^r4mett» 
M etnini, pr^fentis, & pr ctcritx figniC^ 
ficacionis , ;7d? gebmctV bin w^cm 
|>4fFt»ltein, ^d^rcbe/melbe.ut Ne/ 
mo quicquadchacre/uelhuiusrei 
meminit, its f)4t niem^tib nidi^td 
von bem Ding getnclt^et/obecgeragt, 
Gomemini, idem Ggnificar, 'A me/ 
mini fit mcmor,ge.om.fttngebcnc8 
Immemor, Vtteiitgebett<t*«Et memo 
ria,50ie gcbici^tnu^*! n memoria ha 
bco,5^ \)ab& in gebid;mu^/biit 
uool »>i(renl>4flT. Memoria tenea, 
idem*^ memoria excidit,l«^s ifl twit 
rcrgeflen.Prodiciim eft memorir, 
its 1(1 4uffg«:5cydS?ttct/gcrcl?iibert ^xtc 
gebid?tnu^» Item Mentio, l^in gc; 
belief ttng/mdbttrtg. Mctionem ami 
citir fccifti, 5Dwl)4fl: votttJ fccimbW 
(<:t?4fFi iml^UtJg g«&C»/p0^i: gcrcM/ M A 

<JWg«jdg?.McmoriaIe, (^{nffct^nX 
jcic^m.Mcmoritfr, 3fti^wettt>ig* 
Mem oritcrnarrarcpotcft, quod fc/ 
md Icgif , ^t fm aufiwmUQ T^gcn/ 
iv^B it cm mai brtt gdftfcm Mtemo/ 
ro,mcmoras, penultima corre.Jcl? 

lege v^/ct$clc ,Commcmoro idem« 
Vndc Commemoratio,l6itt erje^ 
Itiftg/voifrtc^uitg ♦ Remcmoro, Jd} 
bziuQ mtfct in Qzt>k^m^/ Ut^cvi 
mane. Mcmorabilis, mcmorabile, 
JDas wol jfi ge^€rfcll i(?,Mcnioran/ 
dus,a,um,idcm. 

Memphis, Vtin t^auptftatt itgfptU 
Nunc Cayrumdicitur.Vn Mem/ 
phitis, penu^pro.^et &4t:4ti^ ifl.Et 
M«mphincus,a,u, X> j it jilge^iJrt* 

Maena,&;M3enula, itin vif^/wict>ic 
lyitine* 

Menalippe, jfoftt iiiinigfn ^el: Ama/ 
zonum« 

Menapij, V^JWei: Galli^BcIgic^, Me 
AtiMc Vbi'os (loflett/attff be]^t>enfef 
ten t>e0 l^f^tyna/ict^unb ^um tl^cf ( 

Menander, ^t'ti tignet nam ting 

Menda,{,ud McndCf, Stinittl)nmh/ 
o^f t: f &l . Vndc Mcndofus , a, urn, 
i>a8 voM f tt^timb I'jt^Mcndofus \i/ 
btr ^itin falfify gefd^tibmbfid^.Emc 
do,as,3d;beflew/vertrcyb b^fil, 
Mcndacium, Vidf Mcnrior, 
Mendicus, ftin bkla/tycfTi^ct/sty^ 
Ur.Mcndicabuluni tdeni^uel ipfo M A IM mendiatio, jfeitrietey /^Kyr<^ung# 
Mcndidtas, ^i'milt/m<jngdb4ffte» 
Mcndico, as, penultima producfla, 
Jd) bMe/\)cyfA)€/$cyk*^mcndico^ 
idem , <t>^cl: td? gcjrle 4b/ id? bftttle. 
Mcndidter>aduerb* 2(t:mWic^/bit« 
(crifd?« 

Mcnianum, Ifcitt fu'i: gefdjoflctt gcis 
bcu«?/b4s 4ugge(<i?ojicii i(l obctits 
t)4lb/obbct: em erd^erle* 

Meninx , ci'tt^Jnfel nad) befXfftica* 

M ens, iDer ge^4ttd^/o^er vetflettmug* 
Mens mundi, apud Philofophos 
idem quod prouidenda, IDte €f6tts 
tid) fu'rf &J?uftg/obei: €fott Aliquan/ 
do pro confilio, ^iii: citi mcf tt»itg/ 
i:4l7tr4>l4g.fcitdligo mentcm tuam» 
yd} verjte!?e bem meytttt«g*Mentc 
captus, Ipnfinni^, Sana mens , IBttf 
i;edt;teir vttf^anbt ♦ Amcns , Vnfini 
m'g/b4^bed t^dr(l4nbtdbet4ubl:t'(l« 
Amentia , Vnfinni^Uit *{)emens» 
Btnnlo^/ vnbetr&(^rCg/ boved;n'g# 
Demenna , ^oxt^t/ finioffi^fcfU 
Demento , as , Jd} bemtibe /m4<^ 
boied^tt'rt»Vehemens,'«eflftig/gic^/ 
gtimm»vehemenria,eftrettgigfeit/ 
gr^fle/bcffngfeit. 

M^nfa, ipitt btfd;. Aliquando pro d> 
bo acdpitur metonymicws . Hinc 
prima menfa ,bic eifte fpcyf?/ weld;c 
vonHcyfd) obbcr vifd? I'ft* Secunda 
menfa, ^te ttad^fpey^ / n4d;ge5 
tidftc/alsH^/obj^dCc. ^Quxdi^ 
cuntBdIaria,&Xjrcce hccyHt^(CTCc 
Mlfariusimlfaria^menrartu^ i>i}^ M P 

^em hfcf) g^b^ir. Et ^WnfarlUS fub/ 
ftanr.<einw«K^<|tci:. Njinulariu*?, 
ucl Argcntariu*?. Aliq lan Jo Men/ 
fapro Ncimijlari Jriiinrab baccj/ 
p!ttir,<6m wjcbl>elbativf . Ec M:arii 
l4,ii ninut. Va.de Mw'afuiarius ide 
quo J Mcafariiis* 

Menfio.Vidc^kdor* 

Mmfis,^i[hl19i>iiar.lcem Mcnfcs plu 
ra.tantum, IDtert'ertvicl^igfr^ttd'; 

idem, fade iykjnftriiatas,a,um,j5j 
foUt'd^e vi'crwJc^ig f rancfi>et*r kyf 
l^ct. M ndruata mulier. S:d M n/ 
firuus, a, uiTi, m^md)tis,^its Mc 

ipcret. Menftruus obu^, €5pey(l fUc 
cittm^nar' C3n[ip'>fita, Bi ncftns, 
Bitneftrc, JTwcycrmonatUng.Tri/ 
tneftriSybiefamonat^.S meftrts, 
e^d^s monatUn$. Sefquitnenfis, 

M:nfara, Vi Jc M ;rior. 

Mcnca,VndcMentula, ^4stn4 ih*4> 
gU^. Alias M jK>,onis.H'nc H>rncu 
l^rus, ^£c ct'n mi tltch 0<;lid t>ar« 

Menta,m4ito,rActaftr5,wilDc tttvint^^ 

iy)encagra,€rcficc^/ot»t>:tr4)&pe4)te 
ItTrilacqr aman^Mt. Vide Lichen* 

M encior,iris,54? ii^^«3tcm i'<b nim 
mid; 4n&4d mrtfl.Sitnulo. 6 nen/ 
««or,t3d; liege offailid;. Mendax, 
ads, 4liigetti>affr/bem'e(;tg* Men/ 
dacium,<it'itltic|en« Mendaculura, 
dimtnut)uuinjyiendaciloquus,<^t'tt M B 

Mentor, ^in eygmt i»<>m c<it« fa'rtref 
fenltct^cit bilDgr4ber5/ 4»g(f e^^ers. 

Mencuni,l^4d :(liert/fintt. 

Menus, 8>ei; Wan/em (^ll^s^cr^ttrd^ 
^traiicf en Uin^ fkiflet / vti Ourdt; ^ie 
fi-fTtr ^mrtclfjiM:r/vit»&beyin^n^ 
innKb^ytt* 

M eo, as ,3d^ g4rtg/o^e^: i^ ftufle^Va 
de Meatus, K£ul^|||;c^g4ng*<lrecf! 
lErifOiT, EcMcabilts, le, 0angt^ 
^iii:4^ttg^&tn Compo. Perrae/ 
abiiiSyReineabilt^Cv^mpafitCom/ 
roeo,3d; gattgl^ttt vnbwt'b^/obcr 
$^imaU ^A quo Be Comeacus, ^tti 
erl4»bm^ v5 obcren an^ bcm f neg^ 
o&er 4tiocc£ bicn^tn/nuff bcfh'mpre 
^ctt ipibct; $il Ihimmcn/ ii^m paflpott 
Item Comnaeaus, ^tofiant/Aiffci 
t»fg/gettieme Tpeifl/bte ma dim f rt'egs 
|>^2 ^ilr^ret 'o&e( t'n etaei; flat b^t^^cc 
(ii^ i)aUtt ►tuff farfoja/vottari^er/ 
meo, ;JdS>bttrdt)ge^>c/biit4>(lieiI<* 
HiiKPermcabilts,le, ^pur^^g&ng^ 
ifg/ &urd)(Ite(ng« Remeo, Jdb gang 
IPt^^ynmb/fkit^ l>in^e^:(^vl).Trans/ 
meo, yd^$i^iii\Ht/0^t>nt^S^l)i* 

Mephicisvpenuliima prod.0ancf cn^ 
^ec Qcf^mad av^S t>ct etben ot>t>ci: 
t94{fer« Vnde IVkephiticus, a, uiu^ 

hUazKjdC Meracus, VideWerus. 

Mierces,cedis, penulri,pro.|liblon/be 
fol^atlgfiir^leal:bdt« HincMcr/ 
cen^irius Sabft.l6<n tagl^ner«Mercc 
nartus,a,uiTi,adic^uum, ^asbt 
rolOigt]^* 

Mcrcor M E 

M^tcotymsyjd) f itufTe.Mercart grf 
ca fide,litit bargcUf awflfeij^ Mcrx. 
fjiercis, ucl Merccs,inercis, Krt»ff« 
mlfdia^Profitcri merccs,l>uf auff^ 

Sifgcn mn i^Ue. Ec ImprofcflV mcr 
cc« , 3^oU fci:ye»4dc. A p jd f u rccon/ 
fulcos. McrciiTionium, id€m»<Dt>«:i: 
VO^tbun^* IBx G)mmercium, ItTtt^ 

manrd^^Q^NonnuquaiTi acdpitur, 
pro Confiiccudinc ucl ufu, Jur gc$ 
tmy ttf^^^ffr* Nihil mihi tecum am/ 
pliuscritcommcrcij, Jc^mlfeyti 
gemctnrd^^fft mer mit Wrb'^bcn, 
Mcrcator, ikin f auffinrtn/gewcirbs 
mann* Mcrcatus, tus, quartae de/ 
clinarionJ$«Et Mercarura, (9en>erb^ 
(tt^afft ' l>4rtt>r!)tcnlg mtt f stiffen vn 
yetf auffeti* Item Mcrcatus , ityn 
ittircf cfl4tt/€t'n ott ba matt tnefl o;S 
nt.xtdt belt/ \t^TBroftop^ ^ct M'c jeil 
^e£i I'dttitiitcfd. M-^rcatum indicc. e, 

fd^ieyen* Promcrcalis^PromcrcaU, 
Jeyl/verfdttlfig* 

Mercarius,3Dct C^ottbeircebeAjnbge 
wabfd^affiuinf^njonis vn^XUa 
i^flS^in bott bzv €fSttixnit Poet* di^ 
amuGrxckifiAHcr^hoctd Nunci^ 
SC f nterprcs, ttin buffer vnnb iDoU 
merfc^.Mercurialis, Mercuriale,^j 
&em$dg4)jiil.(tem Merairius,<Biii 
flem vtt^cc ^cn fy b«n planetcn. 

lAttd;jiyXXUni'd)mfaMfobet anbcttt 
$^iKUU NcrdOsasyfiC Vamerdo, W ^ in 5(d!) befc^ei'flTe^Fxdo, €!onrpurco* 
M crenda> Utin abcntbiov^un^cxcffm 
Mereo, meres,6^ Mcvcor,eris, j^ 
yer^iclK/b^^<:^ttl^:♦Bcnedcmc mc^ 
ritusell, i6i: b4t mtc gilts getl|Oii«u 
Male, uel peflHme de aliquo mer«ri, 
^c]^at>en$i1f^gcn/bele]rbtgen. Item 
Merere, pro Stipcndium faccre^ 
Vmb fol^t f ^'egm/^£cnett/ot>^er ge^ 
iPtnrtert« Cum Accufaciuo 3^ Abla/ 
tiuo repcritur. Prima ftipcndia me^f 
ruit,Sueto» 4txi)atbicex(tefhcicifii 
tiy^ getbott^ Acre merentparuo^ 
Luca. Btebtencttt vmb em tt^jnm 
fol&. Triennio fuh Hasdrubalelm^ 
pcratore meruit, ift bat brey I'at vn 
betrtii b^uptm^ t tga sbiubal vmb 
fplbtgertYfet* Vndc Mcretrix, ittin 
3D£m/gemc2'nemcQ. Et Meretnicius 
a,u,igilaT(b^btVm'f<b. Meretridus 
amor, y^^tifd)c lube. Merctrida 
domus,^tn gemet'n bdu^^Meretri/ 
cor,arts,p((b ^^^^ bftnmUb^.kcm 
Meritortus,a,um,)>d8 gcivt'mu/ge 
ivtil bttngt« fAeritorius cquus, Itin 
lotti:of8. Oaadngamentorta,(Sl^ti 
roll wagi* Tab^ma mcritoria, ibw 
gdflb^n^ArtVtabati^. EtMcritus^ 
a,um,t)erbtcnt/oberbcqttem.Meri/ 
fas dcditpcxnas, ittb^tt Vixpimu 
frfoflTgcUttett. Mcritumadcptuseft 
honorem, yttb<^twitbiQiobnbt§ 
qtiismltcbcebieclangt* lmmeritus^ 
a,um,t^»a:bt'citt/vitwt'cbtg« ftem 
aduerb;Merit6, Jftttliicb/wt'rbt'aUc^ 
ItnmeritOi VnvA^&^S^<><l'«Er Aai/ 
KK I turn M E 

turn fubftam.tfettt veit>fen(l/bcf4?t»! 
tnn^^tsc^ctbS^* Nonfacistibt 
gratias agcrepoflum, ;p tuisin mc 
iweritis, 5d? f^n bit nit Qot^Qf <tm 
tAnd^i/ fiit &etne rerM'enfl ot>cc afiti 
tty^tengcgcnmit, Tuomerironoc 

Comporua,Commcrcor,udCotn 
nicreo,5d^ vctf<^ttlt> bo^cs/id) fUn 
t>iQc. Dcmcrcor, Jdj» bcfc^?ttl^ gSta. 
Omncs fibi demereri ftudct, ICc be^ 
pcwgt ficl^rmbaUcsfitu befd^ulc^c/ 
o&et allai gfits 5i5tl)i3rt. Gtncr€o,ucI 
'&ii<rcor,5di?vci:WertCt»ol» Vndc 
Enicritus,a,um, JOds aui^gcl>ienct 
f)4t/lcDtgtfl. EmeritimilitcSj^rcjf^ 
gel^ffitcto'egs lcxh/t>icnitmc\)tvo 
itU€V8Wc$cnv€tpHid)tfdnt>* Emc/ 
riti fiipendia idem • £raerici boucs, 
3(ltc od?^en We nit mel>^ jArfer€ md^ 
gctt*Promcreor,fcrcidcm quodfiai 
pIex,(D^ci:t*d? befdjiibc^ts, 
Merga,ap, itinfozng^tbdjV^amitman 

Mergcs,itis, pen.cor, ^uifojit'grtrb. 

Mergo, is, jd^ ^^luf e dn / ftoge ins 
lP<tf^et:/o^et: in(tnbcxct>in$Mcrfio^ 
(timanffung/dnbnndntiQ, Mcrfo, 
as,frequcnra,yd? bnndcmffiQjQo/ 
pofita,Dcmcrgo,;3dS? (tc^tieffbm 
Ab/vcrfcttc^c. Eiiicrgo,5ci?Fttm«ie 
^tt0^fmtt'efffn^elr4u^/ld? ftiiflciii* 
^ox/o^xl)ctfiii\ Hincadhonorcs 
u<l dignitatem emcrgerc, ^d eef>ten 
oDer tPirb^Petl: Ptimmen* Immergo M B 

Submergo, y^ ftcfl i;}{nmbit/yif 
ertrcttd'e* Hinc Submerfio, i^ in er* 
li'cttduttg/ veifendung t'nM'etteffe* 
Mergus, <6m teiid|;et; / teiid?cntie, 
Mergulus, itD4sfcl;etbhno^ctrr<5t:^ 
tt'n m ^cl^ ^mpellcti/ b^t^in ba bad;U 
obetrtvfed^eflcd^et* 

Meridi€s,VideDics. 

Meroe,trifyllabum, itin^ytifd >fitidt$ 
ftatt in bem flur^ Uiio in ittbiopift* 

Merops, iltin g;chnctfpc^t.zuis. 

Meros, 1tmbct$inynbia/tavanbic 
fiattVtifa g^legcn ifi, 

Mcrus,a,um,l^img/l4ttter»EtMcr{i 
fubftantiuu, Vn^cvs^iffcvtawcym 
Meracus,a,um,pen.pro5Et Merax 
nieracis,penultimaprodu(fta, Vnt 
g€mifd}it, Mcracumuinif.Hyemc 
bibendum e(k meratfus, aefiatc dilu/ 
tius, UTattfolimwrntetrftcrdrcrctt 
wcyntvindicn/vnb in fummct gewef 
fettiTtt* Meribibulus, jDer vtigcf 
ttiifd) ten wm triticf et. Mcrula,<ewt 
2Jnipfd. 

Mcfop ia, tDtc l<ittbtr<^4fft ;jrAli{, All 
as Apulia* 

Mefos^Latine Medius, VKKittdtcd^t* 
VndeCompofita, MefauIoSjifcfii 
butd)grtiigincim!)rt»^» Mefecho^ 
ruSjpenulc, corrcp* ftinfpicUnann 
bct^^tant^mad)ct. Mcfonyaion, 
tMtittt44)t Mefopotamia,fciclanbl: 
fd)afft ^fif /5WiTd!?«nbcfi ^J»tyifiiiiii 
fen Cign'rtibiSiipbaatc. 

Mcfpilus, penulti.cor. Hin tTcfped 

b<;um«McrpiIum,(tiit ^Tefp^J* 

Mcflalai M E 

Mcffah„<feirt ^finam ci'rtfj 3t !?imartf, 
ValcriusCoruinus gen^nt, McflTa/ 
lina, Itinwcib^csfcyfcvs €U»&tf* 

Meffana^pcn.pro. itinifatt&iciiic, 
Vn McflancnfcSjC, 3C)5^ar4tt^i|l♦ 

Micffema, i^lnbn^tfcbafft Gr^cixin 
Pcloponcfo, an\tSffiQan2^tcatfia/ 
rnMlacottwm. Mcffcne,pcnuUi. 
prod, iftin jf 4 tt D^nitn . 

Meffis,8c Mcffor, Vide Mcto. 

Mcta,t^m ledid? rtaffficrpij^t Mtid/ei'ii 
Jlc]?tt o^etr l;oI^,^4s vnl^m btcyt/vn 
obengefpti^r tfl:n'te cm PegcK Mcca 
foeni, ^irtb«p|^ocf/emrtuff|[jerpitJ5 
let !)4ttflfcn i)cx»^* ^Ttem il&m jiel /ocJ 
cii&e/cmm4rcffiei'n. Nam termini 
agrorum pyramidali forma cffigia/ 
ri ctiam nunc moris eft* Mctala<ftis, 
(tin Qcfpitytet f i(J, Ad Metara per/ 
uenire, S>»)£t5tclei:Iangen/$timcn^ 
f mnineittEt a carceribus ufcj ad me/ 
tarn, Vom anfan^bi^ ^nm cn^e• 

M^ta, /^t/cc, praepoGtiograeca, latinc 
cum uel trans,5C poft.VnCompo* 
MctabafiSjTranfiriOjeinwbcrfc^td 
€un$/t>(t man in ^et:rc^e ^n^etget xo^ 
Qifitstfcy/ vnn^ fiitl}altct was man 
wcittev r^ge «>(5Ue. Metabole i^iTcc/ 
jSoA«, Muratio, Itin v&cmbzmng4 
Mctaphora MtT«^(?f(C,Iati Trans/ 
laao,Videfupra.Metarhefis,AttTflC 
tficr/^,penuk.corJarineTranspofi/ 
cio, itifi vcrfeQtiitgDwTbilcl?fl4bcri# 
ut Tymbrc pro Tymbcr. Meta> 
morphofiSjpcn^pro. i^'trcciJLO^cpoo/ 
fFiSi Transfigurario, ibinxiX'in'^ M E lit 

rtift^betgefJrttt.MctapIafmus, m^/ 
T<«7rAflC<r/iti^,transformado,c^ff 4tt 
l>cr (I geflrtttwg &er trct>e.Cuius muU 
tx funt fpecies, ut A pherefis, Pr o/ 
thefis, Paragoge, Epenthefis SCc* 
Quibus Poerae in carmine licenter 
utant, alioquin inoratione foluca^ 
pro uitrjs putandx. Metapontum^ 
IJtin flrt tt m 2f tdlienjn finu Taren/ 
tino. Vndc Metapontinus,a ,um, 
l^ctsbatarx^ifc. 

Metallum, itWtxUy ett^ o^^et me« 
t4lLMecallicus,a,um^ S^asjiler^ 
Qt\)^xU IccmMecallicuSy^t'nbctg 
mattft. 

M etaurus , Ain Unfs ytiAii i in ^ee 
bnt)trd?dfftVmbtt4* 

Metellus, <6m eygnct tiamei'its Kb* 

M€teo^ros,pcnult.produ(fla Ctmts^ 
fctrfctojo^jlatine Sublimis, ^od!;/ 
erbcbt in m'c b^b^oJ^ bef4?awtgbo5 
bctrM'ng. VndeMcteora Ariftote/ 
lis,€inbi^d? 2tt:i(f0teli5/^a^n vo« 
l^ol^ciibmgett/ M:ciit&emlwfFtvnti& 
cbetrcn detitetttcti mOerfarcnt/ ge; 
banDletwiirt. 

Mcthodus,penxorJatincCorapen/ 
diu,iEin fut^cc wcg. Meraph .^^ti 
f ttt^e rtrt jcyguttg o^et cmleitimg j^ 
(I'm M'ng / &45 man leeret. Ratio, uel 
uiadocendi.Hinc Methodicus,a,u, 
ID) cirt f utQen wcgjii lew^ fu vgtfbti 

Metonomya,lati,Tranfnominatio» 
jifetn rcrjwcl^gliig Det nanwn / fo m$ 
^a6 gcfd|?tVt nixnpt fur &48 tmncf Oj 

M^chym M E 

•iedot, iris, pd^ tm'fle/ (d)ii$c / ad^e* 
Mulct felicicacem mettunrui' uoiu^ 
prare, its ad)tm vil ^en wolln\t fUt 
tU f ilig^cy t.Mctiri iccr,<5lel>«tt.^^o 
ftiepiguictua caufa camum icineris 
fnctlri,^t(^l)4tnttt!dn:^^of^cn t^ott 
tzfttttwiq/cn/cin fSilidftn whg; ^d 

iiOyiBin niefrtitm.Menrura,an meg/ 
o^^etma^^• ttmcnfuro,as,5dt^ 
ttieife.r^f nfuracio,! Jem quod men/ 
fio.JtemMetor,aris,3d? ^tdeau^/ 
ltlt|T^/oa^lte^propri e de loco diatur, 
34? fe^ vn^tmaxdcn . Mctari ca/ 
firay& Caitrametari, ^a& fnegs 
Ugcr an^$tclctt/o^er fd^labcn.Vn/ 
deMetator, ftinrttt^n'der/meflcr, 
Seda ^ye^a uidctur effe dedutftum 
Compo.Demetior,3d) miffe Hdfi 
(tg/oDDei: gkid^htrg* Vnde E)emen/ 
fum5^jgUy4)Ung mi#gttl?«ylti:(l/ 
tkVad^t* lOf bcfltmpt mef5£rant 
autem quacuor modtj frumenci, 
quosfiiiigulJs menfibus acci'picbac 
ferui apudRomanos pro cibo. Id 
crat Demcfum. Et fi rc<fle fiippmcs 
Graecorum Choenici rcfpondcbat, 
fitriquodille menftruus cracobus, 
Hk uero diurnus. Tier moMod 
ft(id)tc/c^^t forn ^\>i^ie^^mct 
nMemonat \l}tin tygiutn fnc<!t)ti4So 
hdt €in mc^cB a<i)t C^entcas ocr M E 

tadco /6n$ittAtUd} tin m 44f • «^ 
matiB ntiit tcd^net / ii^e vaft em 
gleyd? tneftf/Attberfl &a5 cine fiit ctn 
tttonat/Daa ^nt^rfutretntagfpcylf 
watb geben . Dimecior^ idem quod 
Demecior.HincDimefiOyd^ Dime/ 
ciens, idem quod Diametros, ^<i0 
ctwas gleyc^Ung jettcylet.Videru 
pra . Emetior , 8c permettor , idem 
quod ffmplex.Remerior,3^fiii^ 
tvt^erun1b« Immenfus, a,um » No/ 
vocn.Vaft^to^/vnmkffig gtcfi* 

Meto,is, 3* rd;ncyb Mc fvwH)t pbf 
Y)aw ab.cnam deuuis dicitur.Vn/ 
de Mcffor, <tm fd^tiirter . Meffori/ 
us,a,um, ^46 ^il bem fd^ncyben gc 
Wrt.Meflbria falx,^m font ftd^eU 
MeflTio, itin fd^ney t>ung . MciFis. 
iDteetrnb/bte^eytt fo man fd^tie^^bec* 
Aliquando profegecematura,^itr 
bA5 3e]^ttg f om.Compo. Dcmeco» 
pen.cor,& Praemero^ 

Metopon, Latinc frons, Utin itixn* 
Vnde Mecopofcopos, penul.cor, 
Itec treyffagct au^ anrd^atiivung 
bc6 attgeftd)ts bcs menfd^enft. 

Mecrcta, uel Metretes , Utin mef^ bef t 
^tx^oiff Con c(t'o0*Graecorum eft m€ 
fura eade cuCado,d>ngettacli4) an 
bertbaib cm* Amphora cum urna* 
Latini dc genus mucauerinrmirum 
iiidcri poiefl. Nam apudCrfCOS eft 
mafcuiinum, 

MetrodoruSjlCiit nam tine p^tf or<'i 
pbtvon:3ltbeti. 

M€Cropolis*pen«conl(^n^aiipt(^4inf 
txn^Mt M E 

^n^ibzm bingcicn bcfc^ct/vn^ jcu 
gct.MLctropQlitanus,a,umj1t>as vg 

JMetrum , /xfcTy(?^,tdem quod menfu 
ra,0Emm4rtg» Accipirur aute, ^Uz 

nn$^tw6zttt/a\fo^as fie em tre]^; 
mm Qabcn i vn alle pc^s redt^t t^at* 
Monom«rum,^m r<rg/ o^ct: tey ^ 
mctivon $tvmn pe^tbU8*Dini<tru> 
»onvt'a:ett» 1 rimctrum, lOonfcc^f; 
fen.Tcrrametru, voii a<]^ren* Penta/ 
inetrum,\>onfiin(fpcWb»s«Hcxa/ 
inctrii,t>ott rcd^5« Metricus la, urn, 

McCuo,is,5(|[^ fttrdi?U*proprii fcruo/ 
ru cft.Mctus,us ,^oa<^e»M«iculo/ 

Meuanii, leiinflatt 3uMn^(4n^t 
rcl;4fftVmbttV»»* 

Meus,a,uni,llTeitt.Meus fum,34^ 
bt'nfvef/meiitdeygtim gen^attd^Mc 
urn e(i,l66 (leei mtr )il« 

MijDaiiuus ab ego, pro mihi, ItTtr* 
kc Vocatiuus aMcus,&blandien/ 
cisuox* 

Mico,as,5dbgft'i5e;fd^e)^ifc/|wi^<w# 
N a Cgnificat fubinde , & per inicr/ 
uallarefplendere^ut Micacignibus 
aether* Vcrgi«5^<r bt'mcl jwi'^eret/ 
bliQet/fii^nel vffa'tmnbent.Et Me-^ 
caph« Mico, 'ydcf bewcgc fcJ^netl vff 
eAtanbe^n^Sicucfplendor tfemulut 
fadt.Micaredigitis, Vdit &mftnae^ 
r«ttrpi«kti/pba: Icfjcn, Genus luuis ftiit apud uctercs, 3fl ct'n Ttiri^ireyl 
vnt) fpicl gcirefeii bey t)cn ^Uen/O^ 
nwn M:e finger a uffprcrfet/ vnb Uf^ 
^er^etMn^et:en rrtt^n^ie vtl |l)je fmJ> 
Comp^DimicOjpc.conJci? fedt^tc^ 
gccytcDimicariOjcmflreyr/fampff 
femico, 2fdi? glio b<^»^f«r« Item per 
Mctaph.54? fpringe Ijevvnt^.Pro/ 

MicrosjLatincpanius.Hinc Conv 
po.Microcofmus, paruus mund% 
it)ct: menfclt;. MicroIogus,pen .cor* 
)S^mftiitbt'ger/gfi4ipet:/bet fleyne 
bitiggtog a<btet.lVlicroIogia,f <jirg; 
bett/gn4»>riSd)ang.MicroprychoSy 
l^m f ley nm&ttga . Miaoplychia, 
IKlefmilmg^et't/^agt^ett 

Mida^ tttti irurm/ bet: tit Den bpnett 
tredS?gt» 

Midas,«ittMm*gCrt t^i>^ygtV}/v^ V4(l 
ref (^ t'fl getpefen/vniib boied^t* 

Migro,as,3d^gaifi/obergcbe jewo; 
nen«7d^ f^( ^^^ ^^^^^ ^^b an etn o:t/ 
&4 $il btef bl* Migrare ex uita,Ster; 
bm*Compo*Commigro, pen.cor« 
3<^ f4t; getti^ltd^ 4n etn oat/ b4 felbfl 
$il bleyben • Demigro , ^^^ $eitd^ 
von am o»t bt'niveg • Emigro , ^fc^ 

jeii4; Wrt^ti^»'In^m»g»*Oii4? f<>w^o*^ 
je^'d^ btnct'tt* Getrmani in Callias 
immigrauerunr, j^ie Ceit tfd^en ftn^ 
t'n CFalhVtB btnei^nge^oge $^ b^ttrcn. 
|niniigrado,ft in et'ttjieb«ng^R<'n^» 
gTO,5<b ji'ebe wibetTttwb.Tranfmi/ 
gro,3d^ leii'b^ (vi;;/obci: weft an etit 

LL Miles. M 1 

ti 3, 3Die t*ey ^ / t)*:r f rieg/f irtcg^jeug. 
M»licaris,c,Rri'cgifdj;/045 jij fricg 
Meitct. ViJ miliraris, itin lannt>U, 
Jli:4(|.a!iasViarcgia,&uiaconruLi 
ris.Milirioe aducrbialiwr, 3>il rcy^ 
|mWe<j.Vnarcmpcrmiliti3c<S^do/ 
mi fuimus.Tercn.Wtr fcjritD alweg 
jil rcy^ v»t& t>a l>ej^m bey elu»trt^el: 
gefirt4Militaritcr,adiicrb.Kn»jgirci?/ 
vff fn'cgj|x»iy^.Commilito, onis, 
itin Fncgfjgefdl / ei'rt mftteyrer* Mlc/ 
tap.Comtlicones, codifcipuli dicun 
lur, lOit vn^cr: cim fd?iilimy (let Icr^ 
iiiComtniliti^y b/titt:cyfnnc^^kQ^ 
j8erelf4?rtfft.Mil»to,as,'5d; 4bef «eg 
^Td? ref fc/Mctw vmb folb* 
Miletum,€irt fl4tt in Jonia/ nit fcxt 

vonltpfyif^^ 
Milium,-i5w^»l-€giinien eft, Milium 

folis^meerbirff, 

MilkjSubftan^infingujndedinabilc, 
6d in plura.MiilIia,^itt t^ttfcntMil/ 
Icboura,€m taufrnt odt?^m«Duo 
inillia pcditum, Zwcy tanfcnt f&^i 
fned)tStd milleadiccftt.plura.canr* 
8^indcdina.C^»fige. Mille cquitcs, 
Cattfentreyfigcr.Milliarius, a,um, 
3D J tawfent pfurt&t fd? wit ift/od ta\$ 
fmt pfiinbt tt?i'egct«Bte, ^^ t^tuftge 
iegreyfFct .Millcnarius, a,um, idcfj 
Millies aiuerb.Coii&ittmal.Millia 
rium fubft3ntiuc,ifcmmev(wegff. 
Mille pafllis,8£ oAo ftadia,f tc gca^ 
iiafis, citt gcHi^iet: &$ !)od) vtT cng i(t, 

Millus , fen ^jilgbdttO ^v t}mP/t^ M r 

MilOyitincysnttn<tmtinB Hotii^i:** 
kern, atins vctxhmptcn fcmpffcrd 
vonCroto i weld;ef citt odj^cn mit 55 
fatt(1: jil tobtgefd^lagcnb^t.. 

Milims , ^itt tpcy ^c.Miluiu s I dem ♦ Vrt 
de Miluinus, miluina , miIuiniT,85 j 
vort eim wc)^!)*^n i|l. Miluina pluma, 
<gmwcjr(jett filler ♦ 

Mimallo,onis,penuIfima correpta, 
fenxx>cyb/&45 ^ie fc|l j^acd^i'bcge* 
l^ettn wiiti'gPdt»Vidc fupraiti diAi/ 
oncEdonidcsi 

Mimas, antos,i6mbctrgm 3Cficrt,vff 
weld^em Jbacd^us ged^^t tt>♦^r^♦ 

Mimus,Latine effi[dor,uel imit^tof, 
filter &etrtn&«l»:wt^xroztvttO tl^^t 
mitm^nd^erleygebetbeit rtwjltrttc^^ 
<rtltcH> atijeygett/ rnnt) ttrtd^uolgctt 
If4n» Item,Mimi figaificant,10cr^ 
o&et:geM'ct?te/buon a He fd^^iii vit^ 
5&<^ttrteA?rtb rd;<^mpci:e tijaren mcls 
^ert ♦ Mimographus , ^iit poet Dec 
foUidK fd^jcyrbet Mimcfis , penul/ 
timaprodu(fia , Imitatio morum, 
^irt n<r(^uolg«ng xjimD attfjttriidV 
Mtig/obei: Dicd^rwrtg fircmDct fitKit* 
MimicuSjinimica, mimicum , 5Pa« 
$ii folU'd^etr nrtd?uo(guttg M'ettct. 

MinajGraecc Mt/^, idem quod libra 
ferme 6^ pondo* Si fcmunciam 
decraxeris* Ed: cnim Grstcoruin 
ponduSjScDrachmascenrumcon/ 
tiner, cum libra fic^omanorum , 6^ 
tantum nonaglnra fcx drachmas 
habcat, utfupra indicr^tum cft.Er/ 
go Mina uaiet uncijs duodecim,S£ 
Semunda M 1 

Semunda, lYladht bry x>n$ fifnff 
vn&$weyrttjig lot. Scd Graiam Mi/ 
nam,hoc eft, Communein<?r^co/ 
rum,uel Solonis inulli^c. Nam uc/ 
fus Atrica uiointi quinq^ drachmis 
fiiit minor . fAcdica ucro quatuor 
unciismaior,eadem cum libra no/ 
(Ira arom3taria,iDrt6 pfcffcr pf«ti&/ 
o^^l: %wcy ritMJicyflt^lot.Cum au/ 
tern dcre nuniaria loquimur Mina 
Graecoru ualec , iDngeurtrhd? t>icy^^ 
5cl)el1^ l;<5lbefi Rcj^mfd? gwl^itt / ocJ 
jcben ^t'oncm Et libra, ^m5 balbm 
giilMtt minuet * Non tame cxa<flc re 
rpondctjCii quoddicprecia uancnr, 

WiiicE, niinarum, plurale ♦ tantum» 
J^i'rtttWimg.Minariae idcm^ Minax, 
zciSy Ctauwtg. 5^ Minacicer aducr/ 
b!um,2liifFtraun>!gc we)^^. Minor, 
aris,5cl? ti*4ttt»c« rAinitor,aris, frc/ 
qucnrac.^d? ttanwc vrt(l/ot>ctcmj 
fig .Comminor , pcnultima corrc/ 
pta, SC Inrcrminor , fcri idem, Jd) 
tvixvt VAfl. Aliquando Minor fi/ 
gnificat Emineo , Jd) gel>e fiit / id^ 
r4gef«r<tttg. Vndc Minae funtcti/ 
am eminent!? raurorum, ^iz fiir^ 
gcettben fp^^e ber mautett ocJ finite . 

Mincius , fltin (liifs miK.ombatbqr/ 
bee aufi bcm 04i:benfee(l€i($r/ rnb 
beyUXJamna* 

Minei,T<Jlcfcr tit 3rrabirt . 

Mincrua, JDic0«5rttn beiFunflvnttb 
trcyfjijct/eitibcd^tcc ^oms. alias 
Pallas, Ittn erffnbatnbcsiribcrts/ 
vnnb ivpll»'grd;6*Pingui Mincrua, M I tJ4 fccraffa Minerua,Vrttrubteyf«g/t>flr 
fd?kcl?te wcyp/ groblid^cn. luuica 
Muicrua literas d\h\iyittUxnctt>ic 
fixn\l ge5n?utigcith4?/onnatutUd?e 
rtcyguttg. Mincrual, feu Mincruale, 
5Drttf kct gjlt/fct^ill Ion. 
Mingo, is, 3cJ; brun^ct'ermingo, 
Jd} bcfcyd^t/ bmn^e voL Midico, 
miditas,frequentatiuii,2f d; bnmtyi 

offt.Midurio,is,mcdifatiuum,54> 
bcgtt/Ober xUftcmid) $il brwit^en^ 
ft» tbilt mu not jfi bjuntjcn. 

Minimus, fuperlatiuum nomen a 
Paruo,Vrt(l fkyn* Ec Minimum 
aduerbium , S^um wcm'gc(Tett/attlfs 
fiu'ti|^cAtem,Minime, negantis uox 
^atnid)t 

Minifter, ftmbimer/b^fbictcr/bclf^ 
fcc^Mtniftcrium, i* in Mcnung/^cltf 
ung. Domeftica niinifteria , jDie 
l)>tu(|Mcrt|i. Aliquando proipfis 
miniftris.Miniftro, miniftras^^d^ 
bime/bin bcbolff^ti/reyc^ bar^Hic re 
gi pocula miniftrat, it)ci: r«y4)t bent 
If^nig fit trinrfgcfd^if: /€Vift t^cs 
f onigs bifd)bie«cr/| nfd?cnd\ Com/ 
pofitum*Adminiftro,adminiftras»' 
3d? vertraltc/vaforgc/ftbe. Admi/ 
niftrarc miinus, itin ampt vcr; 
W^lrcn.Vndf Aduiininraiio.^itt 
rcrw»iItttng.Habcs uxorem in re/ 
rum domefticaruni adminiftrari/ 
one ualde cxeroiatam. fOn b»t|^ 
cintrolgci^bittvcyb in rcru^rtltung 
tJ b*vtflgcrd)4ffrc!V;ut gi1tc l)iVA^\jd 
tivin ♦ Subminiftro , rtibminiuras. M I 

ratht fumpcus fubniininrac, ID^c 
gib t t>zn f jlcrt fu't: mid) b^xr:, 

Mitiiura,iltmijjtt/bagcmobet:. Mi/ 
nio, as,5d^ fcrbc mit itTinien/ m»>d^ 
rotf^rbig. Miniaria, iSmec^grilb 
2>4 m.Tn lltmten gmbcr* Minianus, 
a,um, lOi^s 2>»tr5il0c^(5ar. Ec Mim> 
atu5, a, um, ID46 4i>g iWimett I'fl* 
Miniatus liber, l^in bilc^; bas mil to 
Uv^iintcn^invnt>xoi>it gefc^t^bett 
t'l^.Minius, ftin fiaTs in ^ifpankn. 

Miao,as,iJeiii quodDuco, JMt? fttvc 

Minos,ois,pen.pro. §tin^mi^vnt> 
g«f<><5 gebct ber Ci:etcit(cir/ vnb C als 
^te Po^ten btc^ren) an neater in bet: 
lidlett. Minoius,a,um, ^^s^cttl 
J^ g<l><5rt^Minotaurus,l^m jircf ge 
fl^ltcg tl^ui;/ bad vott paftpbac bee 
|)4ug fvawcrt XYlinois/ vnb voit ey m 
CKtiict; objr ocl)f|cti gcboactt/ vititb m 
Dj gebew 4labfnittl>il vccfdjlolfcn 
mttmcnrct^ciY(lctf4>gc|bevfett94rb^ 

Minturnse, mn flatr Jtilt^/ w bet: 
bttbrfc^ffr <£4mpant(. 

Minus,aduerbiuni,itltttberA9ent'ger. 
Aliquando fignificat Non, Si rain* 
intelligisjcur non iterii interrogas c* 
€^0 bii cs nitvctftccl)cfi/wammb 
fica$ftn nit iPtbcriitnb C Eft eti am no 
men Comparatiuum a l^aruus, 8C 
(igai&catjRUiinct^Vii Minufculus, 
a, urn, dimi.1tClcjftt!c4?tig.Miniitui 
a,um,1StuirQ/^le]^tt. cum nomcn eft, 
Vnd»: Mtnutuliis, a,um,dtniinaci. 
S^iefn(«(^t.Minucia, itrndms ft4 M I 

dcUti tins ictUd)in bin^s/obct etn ge 
rifig/binwiiilfig fc^lcd^t bmg. Minu 
ta!,a^t'rt0cb4clctei:awtmiiff» Mmu/ 
tiinadii-rb* 6tiic0lec^ttg/m}^tt<f^ 
wcifJc.Miituo,is,'Jcl? mmbere/nng 
etre/mad; Wemec.ConipojCommi/ 
nuOj'Jf <^ jcrfd^lage /jetrbicd^c in (lil 
dlc,Oirainuofercide,8^!mrainuo» 

MinyXjViSlcferin €t)e|T4li40C$ J5c^ 
tt'4/ aiifl ipeld^en btc u>4i:en btc un 
fcbifF^rgo fdnt gefarcn. 

M irus,a,uiii,\Vnnbei;bai:li4?/$il v«!ri 
»Pttnbe^:en♦^\irabiIis,e,ide(n♦GcM^^ 
rifiais,a,ura,JD4S jil vetwnnbewn 
t'(l,M'rabilirai,10crwnnberttng / er* 
(iummwigCt Mirum,fubftan.^irt 
wnnbccung/obbec fd^am bin$/^as 
manfid) wnpanbcrt* Miraculum* 
f crc idem, itin wnnberwctd*. Aliqii 
pro Motiftroponitur, ^Utcinvnt 
natiitlid? icf(fySpff. Mirum in mo/ 
dam,S^ Miranduminmodu, 3liiff 
u^unberb>trh4)c u>et'^/fa(l grof|ltd|^ 
Mirum quancuiilius conruecudinc 
delccler, 5di^ t>4b tvnnbetrbarhd^ 
obbct grofle fred'bc/ 4b bes gemef n^ 
fct^afTr/bq^tPonnng. Mirifico,as,i^ 
W4c^> verwtmbeu'g, Miror, aris, 
Jc^ verwimbcre. Miratar Cctcy itc 
gefalti'mfclbcr, Aliqnfignificat Ve 
neror,^d; fyalt in echtcn/l)a\t po^. 
let eius Compofica, Admiror,idcm, 
Ilium omnes mirantur, uelmiran/ 
turucOeum, ^cnlyititalkmcnfd)^ 
mc cin €fott* Dcmiror, y<i) vcti 

Mirmillo Mfrmillo, onis, 9tinfiinpffct6^^t 

wapnct x»(^3 1 ^4mmb er ami; ^i\\^ 
(iisgcimnt u>4rt>/l74tt cm bi(^ttu^ 
ems ftt^i^s am (>cliit/vnb (Ice rtet u^t^ 
t>a: oftt 4ttt>er^ ^vc b^tflet tictiatrtus/ 
^ammb ^i^9 eretn vtfcJ^etncQevn; 
^ec^em^(l?ltettt•il3e/mlt weld?cm et 
^ettttftnnilloncmemwi<flct. Mir/ 
millonium, ^it «;apitu»g t>es fclb< 
c^ettfempffccs* 
Mifanthropos^penuldma produ A, 

mt^tmit nUmctnts gcmetnrdt^affc 
^.rt* Talis fait Athcnis Timoti 
quidam, 
Mifceo,cs,5cl; vctmifcl^e ftlgjflfaw* 
mcn/bcti:i^bc» Marc coelo mifccre, 
uel Sacra mifccre prophanis, 3Ue 
M'ng bern'kbcn / vnc^tPtg mad}in/ 
nid}ts onben>e0t la}}en« Mifccre ui ^ 
num,|^enx9etrtmtf4>m« Erabfolu/ 
rfe Mifccre, l^tnfcbendfen/obbet^il 
m'ndrcngcbeit. Mifccre colloquia, 
€^cfpji(^l>aUen. MiftioS^Miftu/ 
ra, imvetmifcl>ttitg.Miftarius,eiii 
ttefc^ut batiii man beit wcm mifd^et 
Mifcellx uiccs, K4!>cii bi'cficb aUcnt 
balbpflan^enlaffctt, Mifcdlaeco/ 
lumbx, Cattbcrt bicm't: gar wilb/ 
vttb (tv^ nit gatiQ t?cymifd^ otJ jam 
fcinb* Mifcellaneus, a, um,\>crmi^ 
fdj^let/betriibt/ vngcotbnct Et Mi> 
fcellanca,p!ura.^mbilcl? biisalUvt 
Icy burd^cmanbci: onoi^nnngl}(tU 
Ut/Q^^vb^Stcfff^U <^foraifcuus,a, M I lif um, Vcrmi'fd;et/vti3c«^<(f, Genus 
promifcuuin , i^as vngctr^^gef 
fd^lcd^t, kcmaducrbium,Miftim> 
uel Mixtim, Promifcuc. Comtnlj^ 
ftimdCc^ €Femt'fd[?ct/vtto^bimft(|^ 
Compofica, Admifceo,74>mttc^ 
DacjftOf^? fi^gcjilfammctt.Commi 
fceo^^c^ ntif(|;e vttbct emanbcr*f m 
mircco,94^ mifA)t bm'n^f'erraifceQi 
Jdt) vermtfc^c wol obct va Jl» 
M ifer,a,uin,3trbcf tfeUg/leybcn^afft. 
Mifcrum ,aliquado Interie<fHo»Mi 
fcria, 2ltbeitfcltgfeyt/ vttgludfchg^ 
fc]rt.Mifcllus,a,ura,diminuriuura, 
^irt wcnig atbettfclig.Miferc adiier 
bium» Vnfdigl^ii<!i)/ellcnbli^/€ti 
bitmfUd)* Aliquando Valde. Mi/ 
fer c cupit, Utt bc$ttts vaft. Mifera/ 
bilis,Miferabile, ftcbermflic^/Kig 
ltd^,Miferandus,a,iitTi> IDaajilei:^ 
barmen ip.MiferabiIitcr,Kleglid;* 
erwci^/obetrecbirmi'gUdS?, Miferb 
cors»i5armt>i2i:9tg. Mifcricordia, 
S5ai:mt>crQtg^ctt/ei;bai:mttng» Mifc 
rcor,aris,3d!) f)abtcblivm^/i^ bci 
»ei^ erbarmumg.VndcMiferator, 
^E:tnci; ber batmber^ig^«yt beu^ey^ 
fct* AAuumaflre<flinn habet, 8Cfe/ 
re cum Accufatiuohocuerbum,& 
eius Compo*Comireror,confiruir« 
Mifcratur comune periculum, ftt 
^atci:b4i:mb abbergcmet'nengefir 
ligf cit/obctr ec beHagt,Minc Mifcra# 
cio, dC GommifcrariOy Kt'nmt'tlcfl 
bung/obercrbarmimg* Mjfercor^ 
cris,3<l^^rb4jpm^mit<b^<4? m'rbbe* M 1 

Cumgenitiuo iungicur, SC cHncu^ 
triiis lignificadonis. Mirereor tui, 
^ucxbavtmfi mtdf)/^» Dautcfl mvd) 
MififrcfcoSdComifcrcfco, fcrcide. 
bcmlmpcrfonalia, Mifcret, 3d Mi/ 
fercfcit, ifes D^uret/w bcb^r^tg^t.Bc 
M ircrctur in eadem fignificacionc, 
Mifenus, ftinbcvgin Campania* 
Miffio,&.Miffito,Vidc Mitto* 
Mithridates, itin%umst>ctlanW, 
fd}afft^fiCyPontus Qcnant/wc\<i)ct 

PMchndaticus,a,um, JDasBcmjfi* 
gcl^oltJttm Mithridaticurti fubfta/ 
ciuum, itin ^^n^ere ^r^neviPiDac 

Mithriaca,lOK opffer or^cc vetcf^tug/ 
OfiridisudSolis* iSaiii Soiapud 
Perfas uocarur Mithra, 

Mitis,c,>Gkttfftm&tt'g/mtlt/giirfg. Mi/ 
tiapoma, xvolreyffcopffeL Mitia 
animalia^B^^me rt>tet« lmmicis,ltii/ 
iiiire,Vnmitt/r4ttdt;/vni:<!jrff. Mite/ 
fco,is , Jd) witt>c ^am/i^ n?u^ giit^ 
|igo^ermtU/d^tt>tg. Flu<flus mitcf/ 
cunt, 1)45 getrcllfet^ct fid?* Poma 
itiitefcunt, jt>ie<Jf)ff€lwett>m reyflT- 
Mirifico,mitificas, ^ct? m4d?c)4m/ 
|hU/mtIt/ g&tttg. Mitigo, mitigas, 
3 d!> vet (Un£/mtlret:e/beg6ttge4S>m 
iBitigo, yd) ma4f mdt/id} vctfniiv^ 
fd^c* Caput tibicommirigabit fan/ 
dalioy^tmtt Wt benf oplf tint Dent M I 

Barbara uox« Micellum diminutu 
I6tn fUins benblin* Mitrarus,i^i: 
tin foUtd^m l)4r oDet b^ttb treat. 
M icco, is, "yd) fd)idc/fmt>c, Miucre 
fanguinem, 3^eclrt(fen.MItKrcpi/ 
lam,^tefiigclirci:ffcn. Aliquando 
pro Compofito fuo, O mmitto,ucl 
Dimitto, ufurpatur. Miitc malcdt/ 
<fta,VnbcrlagM*efdt?dtwort. Mit/ 
ccorarc,igox4ttff bitten. Mittcla/ 
chrimas,t5<5ie awff weyncn^Tcrent, 
€c alibi. Miftc banc noxiam, X>€tf 
jeibc mir Diefc fd?ttlt olH:r mi|fctl>at# 
Mitrcrc iioccm, Keben. Mittcrc ma/ 
nuj^reylalfm* Vn Manumiflio, 
IBin freylaflfttiig^Mictereadnomen, 
IttttffmemttllcrjMtgfd^iden^Mittere 
in confilium , ^as V)tb«^yl l^fT^tt 
fp jed?ert / jd recht (e^m. Ab hoc fit 
MiiTito, as, frequcntatiunm,jyc^ 
fcbic^offtoberemflig. EtMiflicu/ 
io,as,3d?fd?irf»>iberumb obercmf 
ffg. Item Mi(rionoracn,J6infdtH"^ 
dttng/fenbttttg/ oba an vtUubiwtg/ 
gcenlafiwttg. Miflioncm dare milt/ 
tibus,|>te f rtcg^ leiit vslaub^ Qcm 
cbct 4b$td}m Uflctt* Miflfioncm tf/ 
flagitauit ab Impcratore, Jltr Ijdt 
vzl^ub begcrt vomobetrflenb^iiptl 
mann. MiiTum hcio^Jd} la^ 0«Jb«# 
MiflliSyUS, quartae declinacioniSy 
^in fti rb^Itung o^ Z^atftcWtn fd^a^ 
met:tl>icvc»/obei: f impjfercn vnn^^ 
fec^tcren in etm fd^aivfptl. ^^^etn eitt 
gettd^tobor tta4d)t tnctm mal^cit* 
Viure» ad idem conuiuium conuene 

rune M I 

runt, (itiguli fingulos milTus adFc/ 
rentes, Hsfdn^ vtX^^cimmahHt 
fnmnHn/vnnt> cinKtltd^ei: I^^tfuic 
fic^^ felbei: fern ey^cn^m^t/ oDJ)ec 
ti:^rcbz^cl?t. MifllIis,Ie,Wei:fftg/ 
D4S man ^iA}icffcno^twttffmma^ 
EcMiffile, fubftantiuum,'^mpfcyl 
o^ei: t>er glet4?c 4iii)ci:« /^4s gewoif 
fen otKt 3cf4)o(fcit m^g wetJJcrt.J*^ 
^abcrt/Me man (tug wurf^tvtt^^t: 
^^6 vold^Compofita Amicto^J^^ 
reclicire / o^ec i4> vctUffc/ lag gebn* 
Admitto,5cl? lag $^/i4? lag ^incirt^ 
3tem54? fiJn&isc/ot)&crrolb«'nge 
eiitla(lcr*Quodcauercpo(ris,ftul/ 
turn eft admitterc,XJPas l>» vermcf ; 
Dctt in<5d7te(l /54a tx^ew cin toi!>evt 
fo ^tt C5 volb2&df?tcfi/o^er j^liieffeir, 
Admctrerc equum, iDaspferDlaH? 
fctt Me jli1& ccittcn. Vnde A dmiffu/ 
ra,iptc reu timg ^e3 vi'4;f^ . Bos ad^' 
niiiTanus, ^m^ant% Equusad/ 
niiCTarius, ^m -jScngi^/ t>in mann 
5«tt (Kttten o^cl: ^mtcn lagtXom/ 
mitto, ;5d^ f^ge $iJ rammcit. Vndc 
Commi(rura,itirtfi1gc» 3tem54> 
vcttvauxffc^o^ct bcfcld;* Oucm lu^ 
pocommififti,5:>iiti4|t ^as^idyaff 
fecm woljTbcfol^>ert. VndeCommif 
fa excq ui, fci'c bcfeld; atigncbtcrt . 
ItemCommitto, J(b ge(latte / vcr^ 
bcitgc/lagrtod?* NeCommittas,ut 
in xdihus cuis quifquam I'mpunc 
peccec, |Duf<>ltmtge|l4tten/&4S|e5 
mant tn l>eim l?a»g vngefltafft fii tt^ 
t^i^^^Hinc cciaro pro pcccare accipi/^ M 1 ii<s 

tur, Jiir flltt^lg^. Quid meus Aent 
as potuitcotnicceretantu C^xJCa^bat 
mem ^C48 fo gcoffis mogenfiitt; 
MgettC Vnde Commifla, 0i(nt>« 
Comraitterc manus, 6C Coramitte/ 
re prxUura, l^ttt fd|)lad^t t^altetu 
Olim in fpedlacalis comiccebantur 
fingula gladiatoriuparia, Vot^et'^ 
teitUeg matt intern rd?ai»rpi*clen/j« 
^wcn fcd)tct ntttet'nan&et: ftuittcn/ 
o^^et poetcn gegm einant>ec vcxfi 
finQcn/vm}fo\\i<i}c fitcytfptl fyciifcn 
Comniifljones. Ec qui exhibebat, 
commitccre dicebatur» Demftto, 
34> lag berab/id? lag l^etrab l^attg^t 
fJzmiSyiiz eunica, tf^tHlanget: tocf • 
Dimittere aures, ibte o^en b^ttd'ett; 
o^crl)angcttla(^en« Demittcreuul/ 
ta,t>emi*ttt'gen.t>emitterein uifccra 
cenfum, €>eirt l>ab o^cr gftt vetfd?fe 
mm/t>in}:>ntd} ud)Un* Demittere in 
aures,l^rl><5iett.Demittere in pc<a% 
yn ^a5 l)cr0 lafTett /far war Ijalten/ 
o&cr artrtemmett ♦ OitnittOyJd} la^ 
gebtt/fd^t'ct* l>t'n»)eg/erlaub« Senatus 
dimifluseft, l>et:ra&ttflattffge(l5i 
bcrt£mitto,3rd^ lag atig.fnimitto, 
Jdt^fd^icfeitt/lageim Immiflura, 
Kmblcij/jled/tappe. Incromitto, 
3cl)(agl)irtcirt. fnrcrmitto,5d?vtf 
^etl4fl^e/5d> lag aitflcljit tin jeir l^a 
Diffcrt ab Omitto, K}mmo,y<fy 
>!^etlag8attQ/id?vcra4^/iib<i:g(b* 
Permitto, 5d?vcrgiifnncylagnad;* 
Praemifto , yd)fd)id rot .Praeter/ 

mitto,3[4? lag vttOWP*S«»/>* fw»^ 
fiatifi^ M N 

^^o^er '^xfamm* Promitto, 

g4> v<r(>ey(feAd>crjcyge«Plus ha/ 
!C inrcceiui, quam in Gromcypro/ 
mu:cat\£6f)4tme()z &4l;mMtve):^ 
boxQm/^anncsvoznm $^ et$ef get 
Promiflabarbay^tn Unget batt, 
Promiflrae ueftes, itange f ley^cr♦ 
HmcPromi(rum,& promiflio,i^iti 
V€t^€fffnnQ£t comp»Compromic 
l» , Rcpromitto , fere idem fignifi/ 
cant , quod (implex , l^emitto, Jf^ 

nad)/U^ ab/ver jeybe.Remitto debt 
tura,3^ ia^ Me fd^tilt) nad^« Remit 
cercarcum, ^Dett bogen^bfp^nnen/ 
(f^bUlfen.Remittere animum curis^ 
Ip^d^etQ t^ottfoigeit iitkt>{Qm/ct» 
geom.Remittere peccacu, jDtefun^ 
x^aief I!>en«!HincRemi(Iio , Utin ab^ 
t^flUttg/ vet:)e]^l>ung « Polor rem!/ 
Cty 3becrd^mci:<$t>4tmtd;gii(4ireit* 
Submitto, jii) foj^fcf vn^cr/l'<l^ lag 
l5<V4b«Submicterecapuc,]^$ ijaxtpt 
nefQcn* Submific fefe, letr^atfic^ 
^e^em6n'ger/o^cl: vnbenroaffen/ei:^ 
j^eben.Submicterecapillos, ^^l)aAt 
ii&4b(c^itr£/ivd4)(rcn l^flcn.&bar 

feyWtrdget.Submittereuocem, ICti 
ttiet/ o^t Img re&crt« Tranfmitto, 
^d) pbergib/fchtrf |iirt/i*dt?rdiicf <i» 
t&dn^er oH.»Vranfmittercfl«jm^, 
ybtt^ett flup; rd;tffai/ot»cr fiw:<if . 
Mha,idem qModMirta,Vidc fiipra^ 
Ma^niofyne,pen.cor,Lati. Mcmo^ 
na^j^e ge^cdS^timg « & maccr Mu/ M O 

farum , ^U mitUt bet <SStt(n bet 
?iirt(len«Mnemofynon,latincMo/ 
numentum, itin^bin<X$cf^cn/b$ 
ge^ettcfm madder* 

MobiliSjVidcMoueo* 

ModuSjifcinmaflrg/ wetfe^Quo mo/ 
do id facere pouis, audi nunc, ig^t 
ic^nnb/inwas wtj^obcKmaa^ bi$ 
foUtd^s m<$sefl tl>»tt« Alio modo» 
fcurd^em ant>ere weyg ♦ Vkra mo/ 
dum>')Pbet t^iiemaffe^Mirum inmo 
dum* Vide fupra * M odus uiuendi, 
0tinw^^ vn:bmaa$ ^hlibi.lmpo 
nere moduf , ttin mb ma^cw maaff 
t)4lre^Sincnunc meo memodo ui? 
iiere, lerentius, M^a^nti^ict^na^ 
mcftict weygliben^Modis omni/ 
buSyJnMw^f/iin^U^ .Admo 
dum,\)4(l« Vropemodum , iSat^ 
f4^trr Jcera, Modus fignificac , ^t< 
wcf^/obcx bet tbon etna Uebs • Vn/ 
de Modulus, iDt'e lautung/o^vctfC 
fe/^es gefatiga* Ecmodulor,aris, 
3f d) fifige/olHJt: td; mefe au$/ii^ re<^ 
ne.Modificor , aris,ide , Jd) rc4)ne 
bic maa^Modo aducrb , j^eQun^/ 
oc$ gctab erj(l« Aliquando ugnificar, 
:2lUem. Modo non,hoc eft, ferme, 
<SF4trd;t'et:. A modOj-^gtitfurtec^So/ 
lummodo, Mltyn* Modicus , a,u, 
»Icyn/m Wg^^'nmodicus, a,um, 
^tog/vntii&|ftg.€c adue;rb* Hodi/ 
cum, ftin xpcmg • ModiceiMT&fTiigif 
tlid^/^immii^it wty^Mm , Mp/ 
deftiis, a , um , Ziid)tig / 3^tinlt4^/t>el 
utfittjl* imiiiodcfl£u8,a,um,10n5 
^d^Hff m CE 

tSd)ti$/ Vii^imltc^. Et Modcffia, 

mi1tJmmodeftia,X5njitct?r/vfimin? 
rigFtn*t.Modcror*aris,54? m&fft'gc/ 
ley ttvl><)lr III ma^^/wcy (Icre* M o/ 
dcraricurru,J^cnw<:gc kj^tcn/rcgt'c 
rcn , Moderari affcdibiis , ^u am^ 
mCttunQcn ttt(lfrisett/^&tttiirn.Vnde 
Moderator,^!!! n\i'l\igiix/vc0cxa/ 
Vttwaitct •& Moderario , WhffU 
Sttng/^camurtg.Modius,)6tn mefe/ 
tf<>U fcd?$ci>en €icjrtari05/ ttas ift 
^d)t maafi/ongfiuatlid}/itinfciftt* 
Aridorum mcnfura tantum. Mo/ 
dialis,c,jta8«inmot)Him l^clt/feflcj 
rifg.Semodius, Utin halbcv fkff it/ 
^d^t fcpt^xH/baB ift vict maa^* Se/ 
fnodiaIis,e, balbfefleng. Scfquimo 
dius, 9rnt>m^alb feflcr^Biraodi/ 
us> ^n>m(eftet;«Ecdc aridis didtur, 
Von tiittcn M'ngm/dls foiti xnnb 
itn^et getvev^t* Modiolus , Utin 
fd)6pffMfjiynantim tr^flh;r^^« 

Morchus, ^tn^ai;€t/cl>bK4^er«Vn/ 
At Moechor, aris,5dt; treyb l^^tey* 

Mania,orum,plur,tan,t^tattmrtiir/ 
rt'tigmatit* 

M(sr€o,es,5db trdurc/btn betr&be» 
Aliquando Dfplororfgniticar,^^ 
bcwcyite^Grauitcr filij mortem itta 
Kt^ice.ftr bewevttet^crtt'gf ltd; t>€ 
tobtfcttt^ fdiMJ* Vndc Mceftus,a, 
um^Crdntt'g/bctt^be. Mcenitia, 
Cratttigf cyl ♦ Mceftitudo ,idem* 8C 
Mceror,oris,pf nultima produ(fca» 

Nioefia^yRcquirc Myfu* M O »iT Mogt!ntiacuni,11Ten^^Mogiianirt, 
a, li, & Mogundncnfisyfy ias vcn 

Mola, i^tn tittilc « Mola olcaria » Utin 
^ltnu1c.Molaafinaria,^t'nefdmiifc 
oiStcfsmiiU/Uc vonbcnefclitdtettt^ 
b^ tt>ttt.Mola manuaria,ud cruQici/ 
liSyCin b4nt)muk/^te man v6 fyanbt 
^Ul)ct/0tS vmbttcyb«t»A4oIaetiafi/ 
gnifical: , <£Fe&6tt btnd'elfotn mit 
fa\^bcfptmff/wd^C6 t>wait€ ige]p 
^m $um opffer b)4iid;tf * Mola fal/ 
fa idem ♦Vn fit ucrbCr lmmo1o,aSy 
ytA) opffctc* Moletrina, 8c Molcn/ 
dinif;idem ^d Mola,ucl Moletrina^ 
gtin mulflatr/ ein o^t D4 oin mtil (lei:* 
Hincmolendinarius, a,u,&Mola/ 
ris,e, 3t>j$ft DetmiiUgc^^at *Mola^ 
ris fubftanr^ ICirt (locf $an. Vide fu/ 
pra»MoIo,is,t*dt? malb/Knevb^Vn/ 
de r^otitor^d^t'ti muller^Moicndina 
rius,ide,Molitura, IEtnin4luttg/$ec 
rej^btttig.Comp, C6moIo,pen.cor» 
y^ ^etm^^le. Cmolo, 8C Pcrmolo^ 
y4)^ctmakw0U 

Moles, eih laft/tin f^t^wirQcoff ^iitg. 
Mctap, Clin f4?ir ftng^citCifiicuIias 

Moleftus,a,u, Vberlcfhg/ wbaiiflig/ 
fd^ir&r^MoIefHa, vbetrleptofcit/be^ 
f uttlenitt0«Mol€no,as,t'd} befchtvjl 
rc/'bile(ttge/ma4? vnvfiwig / bcf unt^ 
mere* 

Molior,iris, yd) vn^«lrflrtn^e/t*d!? rflf^ 

ffc miib cttoae ^iSrbi^n/ tdi; beivege 

mid?«Moliriinfidias, ttrtd?fTclkn/ 

JfttflffatJ $feMfl<n>Mol»nbellum, 

MM |(itt M O 

Uitittki<tnl)thcnMo\iri fugS.S'i 
ti (Itid^t ruflett/m ^te fltid^t gcbeti* 
Moliri ircr apudf^oftas, pro profi/ 
cifd,®cl?crt' Molimcn,pe,pro. ,^iit 
nVfTttitg/ bcircgung/fiimemcrt etirj 
jiltbilH* Coriipofi . Admolior, 34> 
llrl b-'^J^^J* Amo'ior , 54? b^bcbtn^ 
svJg, 34? tl)it bittw&cj. D^moli/ 
or,tct) 5Ci:florc/bncl?c ab/$crfd?leiQ« 
M olIis,c, Wevd? jait.M jllis homo, 
0tin wcybifct?ci: / xvcyd^ct mcnfd)* 
JAoWis iTLtiSL^ZavtcwolL Mollis 
uox, iBin UcbUd)C fiitn* Mollis fo/ 
innus,cttt U'cbUcberfcbl^ff « Mollicu 
ius dimi* ^uttU^tij/ fhwccnt/mtyi 
ftctlo^* MoUities, 8C Mollicudo, 
90cyd)i^€\t I ^ant'gfet't / fawlfct't* 
M^Hic^r aducrb.^^ttffogPh<l)/ocJ 
tnet'lf ctlo^ltd;'/ ^ivenltc^ . Molliccr 
cducatus cft,ii: ffl vcn»^nlidi?/$4m 
lid^er^ogcmMollio, is,3rcl?n?cfcl?e/ 
fanffttge/ltilU^BmolliOj^d? enrcy * 
4?cwol,Pr(mo!lio,5d> weyd?ejd; 
wt* Mollifico, id^ qd Mollio, Jdj^ 
titac^c wey 4? / srcj^bifcb* Mollc^ 

ftemoUcfco, ^dj; wiiO wtl>cn»mb 

vey* (tfitt'3 ic* A*)lleflra , ICin 

rd?artfffill/f4?44ffl)rtiit* 
Molochinus,pwrpii^f4rb/r4?d4rI»;i: 

fttb* Molochinarius , £m rd?44t; 

l^rfctbcc. 
]Moloffusa,u, ;bjv9 ^oJoiriVt 1(1. 

Af oloflia, 4m l4rtWfd?4fft in (|pw 

ro/obcr Komanw/ bj gilt l>i>tiD bat. 

Ircro Moloffus , ^iit pc« ^ij 5>Kf Moludlim , ftirt vicrecfedt?!; boft^/M 
man jtttti opffec b<itgcb:4ud;t,lte, 

JMlolybdeiia,Lat .l^iumbago, idem 
qd Galmi ,^m plejrgitng/cinetrj 
vonplcyvnnbfylbet:* Molybditis, 
pkyfcbUc^/plcffd^i^tttn* 

Momentum <if in flcync K^wanblwng/ 
ocJenOcrimg»Homenco ceporis,t(f < 
angenblicf . MagnCi adfert momen/ 
tUjICdbnngt cingtrolfe f;ii:t>enMtg^ 
C5 tbfit vil D.ji'$fNRcs nuliius inomc 
ti, tiid?t foUigcbingjMomeianeus, 
a,ii5binf4Uig/vnbleybigw»;d:wlb4C 

Monachus, Lan'ne foluanus, Igincc 
bet^Ucinwonet. 

Monos,Lat.foIus, ifcinig, Vn Mo^ 
nas, adis , iaci. Vniras, itinicjciyU 
Monarcha , B^tn anigcc \iztv<xn f *55 
nig/oC5 obcr|to attcyn. Monarcht i, 
ijtin eyntac b<;rrd?ug / X>a ciner ^ Ueiii 
bcrt i|l.Nlonaftcri u,<Eirt ey nige ir d 
nvtxi^ iixv^^ / 01oflet: ♦ Monoc<!r os » 
ons,lan. Vnicornus, %vx z\ri\^oxn» 
Monochordti, cinpjftcnrpicl/b>t4t 
le ^yXl gkvd; finb. Monocui^, ^m 
^6gig.Exfer^co & Latino compofi 
tu.Monopthalmus idc,Monodia, 
^xn tobrf licb/ cin f litggefanrt. N je/ 
nia^Monodus, pen ,cor, jDcr f« t: bic 
$een cin ganQ bcf n wii\n;ixi^ix. h.ir, 
VtWufi J filius habuifle dicit. Mo/ 
nogamus,pcn.cor,j&ci: nut: cin cb; 
»ef b b»tt genontim. Monogamia, 
il^ctrfdbig ft^inb* Monogram rniip* 
%i\\ tnitgcrer Sutler mcnr4>. Mono 
machus^ %yxi^ ^ct: mit am »;IUui M 

fivcft, Monomachia, 0tm fauipW/ 
^a jtt?e alleyn fttcYtcn. Monopodi/ 
um, j6m Wfd? t^ nur ctrt fiS J? i^at M o 
nopoliiij^iit cyniQct fanff/oti wcr^ 
bung vnD vcrf muffling ^^u4; iinaU 
lcyit.Monopola,pe.pro. Itincv^t 
foiii<!t}cnfauffa\kynt)at/tt(t allevo 
I'm Mcinmhifm f aiiffcn,Monopto 
ton, pen .pro,iO$niit'anc4futttl?<tt 
Monofcclos , l^it nntt cin fc^cttrfcl 
brtt. Vt fcrunt cffein India quofda 
homincs,qui 5cSciopodcs dicunc* 
Xv4onortylon,S>$mmcm frtttlb«t* 
Monoxy Ion, ikin fd)iff/o^ct wcy^; 
(in^vonetmbolQ v^geljolet^Qui/ 
b^ paflim inf^hcno pifcacores ucun/ 
tur* 

MoneduIa,i6i» ^oI/o^a: ^filferacu/ 
lus idmi* 

Moneo,es, "Jd) vctmanc/wavnc.Rc^ 
ipfamonet,5l>ierad?foj&crt6fclbet. 
Monitor, <Jm vermanei; / watntt* 
Monmo,S^Monicus,u$, quar«de/ 
cluHtin manutiQ/xvatnunsMoni/ 
torius,a,um, |D$ jfi vermanutig gc; 
|^<5tt* MonuracntUjiCiti mairttitg/ 
$ei4^cn.^in|et(td;^tng^a8 vnset; 
s»j vewtianet/dls vberfc^tiffte/feiil/ 
bftc^er/gribatc^Monumcntuhoc 
(itamiciciae noftrf, J^asfcfiinma^^ 
wtittg jcy^d!;^ vnler ftointrdt^rtfFt ♦Cicc 
ro proeclara poftcrirati monumcn/ 
ca rcUqutc,i^t: Ctcero b^it ^ett nad^5 
totnnm berttd^ebftc^er bt'tt2>et: |l;m 
0claf)letr.Monunienca fccundu uias 
poacbam ua<rcs, ut praeccrcuntes M O f$5 admoncrentur fecflcmortalcs, ^ic 
altcn mad)tcn Megribcrn^bmDi* 
(fvrtflcn/&amit^icfwrgctt^cn crrna* 
ftct «?ut&t'it/ &»t6 fi'c rt »d? t>otltd? tj;e5 
rent* CompoCta* Admoneo fere 
idem quod rimplex.t:t Admoni^' 
tio jitin cxmanntts* <IIomraonco 
idem ♦ Praemonco , Jd? vcrtx?rtvm: 
voit?ttt.Submonco,3^ mane iin 
tvcntg /oDei: l>ef mlic^. 

Moneta,ilTimtj/gclt.FIauamoncta^ 
€^nlM'n mtinQ. Monccarius , t&ttt 
miinQev * Monetaks, e, IDas $^ t>a: 
tntitiQ gcl;o2t. 

M onile, penul.prod,ii6(n ija\ffbanl>/ 
l>4lf|0c^cl;murf/^J man <)n t>cn (;alg 
bcnd^ct.Segmcnrum idem. 

Monoccus,ieinf<j?ifflcnt)< infiiQai 
rw.PortusHerculis alias. 

Mons, ^m bcrg.MonticuIusdimu 
itin ikins bcrglm . Montanus, a> 
um,lt><?s von bergcnl-ontpt.Mon/ 
tofus, a, urn, 25e^:0cd?tig/^a6 vil 
bctg^rtt.P^onriuagus, a,um, ^ast 
burd? We berg f)in rn wi^cr fd?«>ey f 
^t.Septimontium, ^as fibcnbcirg 
brtt AUKbom vot jeytcit.Pcdemort 
tium,hodicdicitur pars Italig,iD4i'« 
in Crturmum v«n^ Vevccllc fln^i 
Alpibus Cotijs uicina, ^as 3bc4 
tnunb. 

Monftro,as, yd) icy$t/id} vntextid} 
rc.Vn Monftru.Cin felo^/rnn^rtin: 
ljd;/vnge«?on tmg/cin x»unJ>cr*MGr 
{lrofus,a,u,€5^lf5rtm/vnn<mitlid;* 
Monftrificus,a,um> ^a»fdt^anu 
MM i iyvnit>^ri M O 

Conipo»Comonftro,fercide quod 
fimplex, Dv>monftro, J^t^cyQc 
flMidfy /ic^ beweife.Vndc Demon/ 
ftracio, ^titan^ey^ttng. Icem apui 
Dtalecfcicos, Itin^ewiifcbcvHrnn^ 
yn^ bdvafung ernes t>tttgd.D<moa 
Aranuus,a,um,3[ti^ef0td^ei:(lirt0« 
Ceaus demonftraciuudicicurapud 
{Ihecores, ^am<tnan^€fitwi^8 ^tt 
lobenobei;$iird;eItm|e]r. lKm,|D^ 
m<tn Die namt vnb cfQznf<!t)(^ffi eiits 
^utgsecflftret. Demon ftrabilis,Ic, 
^(ts an^cygig/bcwzyfiQijiJ^txmo 

Mora, Vide Moror, 

Moralis,ftequtre Mos« 

Morbus, 1tinft^ndt)at/fni)t/fii^i 
tiifdU Morbus animi, 0tinl<t^tf 
s^tuti0etit« Morbofus,a,il,3C ^lor/ 
bidus,a, ii,3^t4ti(f /ft<^/mtc^i:4itc£ 
i}citbcb^fft» Morbifiois, a, um^ 

Hlordeo,cs, yd^ bnjfe. Mctaph. 54^ 
fd^t\tc/UfUtc/tcbcn(t4). Mordico, 
asyfere idem. Morfus,us, jtin bifs^ 
Bcr Wetaph. itin fd)dt W0zt/f<i)mi^ 

lUitg* ^orrumai]a,diminuri«|fc]^it 
tlcftKcbifs.tKordax^Jfiefflig/lciicf 
n'gvbelrebtg*Mordaccas,)5eyfrii0 
leflerbafftig iwct^rebtmg. Mbrdi/ 
cus9aducrbium,3nffbe]rfftge«9<t'^« 
Mordicus arr/pere, jbeyfjeif/lefler^* 
Mordicus tenere * tUt't ben ^*eneti 
|^4lten« Morficatun^i^ifOlsfiic^* Mt O 

CompdGca AJmordco,54?beyf 
|)erjS obbetr v4(l# Commordeo , 
34>bcfgjilm4K Demordeo, 5d; 
bey gi^b/lifdeiDbmordeo, yi} vtH 
bcf jfePraemordeo, 5* beiff jiluoi 
Remordeo, J<ifbcff(k}»i^ctumb/ 
I'd; be^ilmmet:e/pe]^mge* 

Morini, VSldlct in X>tWw lOit in 
^Unbent* 

Mbrio,onis,iatin^Stu!tus, itinti^ov 
n^«.Morologus,pen*cor,ft6t ^0^ 
tcd^tigitfi^xaci^zt/cftttltcbct* 

Morior, cris, 8C iris, terriae 8C quartae 
coiugationis,5cl; (ItrbcMortuus, 
Parctdpiu^e(lotbett/oi$ et'tt tobUu 
Morcuo uerba facere, XttiJtcimtobi 
Un treben/ vergeblid? bitten* Mor/ 
fuum mare,)0<^^ tobt meer^ Afphal 
citcs,utfupra, Horibundas,a,um, 
Cftetrbed^tt'g.Reliqua uidcin di^io/ 
ncMors. Copofica.Commorior^ 
yd^fhtb^ilm^L Demorior, J^ 
(Itcbg&nQfiic^. Emorior,ide quod 
fimplex. Emorcualis dies, JDert^j 
b4c^netnei:ge(loib;i[|l. Intermori/ 
or,;)d; (htrb girt(5lt'<^/^4? wirb 4n^ 
getilget.lncermortu', IDer gar nad^ 
tobttfl/ ct'm vetfd^eybenben glct(|?* 
Pr3cmorior,5<|^ flirb voz* 

Moror,an's,pldi^ ver^te{K/t^er()t'nbei:€ 
h<At anfFAliquado fignificat, J5ley 
ben / X00nin. Moratur in agro, Iftr 
tvonetobet^ieltftd^ anff bem fUbe* 
lremMoror,>^fo^ge/4c^te« Ni/ 
hil moror>quid illegannfar, K4^ fta§ 
ni4}t9 b4m^4? W4« bet; belte/mdmi M O 

In inc iton eric mora, yd) wil mid) 
nit faittnm i its wict an mit f eiit vet 
j»3 fciit. €t M orula diini* itin vtti 
j^gU.inijccrcmocam 5^ ^oUri mo 
ram, Verbtn^^reitAtuff b^lren* RCi/ 
percmoram, itykn/oX>ctimlini€n 
t^lfett. Traheremoram,€{4»men/ 
5[>ctjiie()m.<?roduccrc moram,tdem 
lEt Nedere morasXlompo^Como 
rdr,pcn»cor* ^c^bletb/obermone/ 
l)altc mid)J>t(noror^Jd} vcrjiel^e/ 
fa«tme» tmmoror, fcrc idem, Jd) 
t>ei:$iel)c ((tng . Immoratio,IOei:$ug* 
Remoror,3d[^ vctljintKtc/l^alt anf* 
adiiix flgnificationis;Rcmorari lo/ 
rium,l^cnbz»nQvetb^(ten« Vndc 
Rcmora,pcn.con ll^tttl>t'nbemn0/ 
4uff (>4lmrtg» Gc Remora, pifos eft, 
*tin vif4? betrbfef^^iffrtiiff b<>ltet otf 
t>t'nt»ett/ b^s fie ttit mS$m fiit faun, 
6r jpcc Echeneis,uc fupra. 
Moros,(adne€cultus,%t'itnart/bot* 
M oria, (lultitia, Vtattl)^x/^otl)eYU 
JMorari, prima longa, IDP«e4?ttg 

mn. 

Mors,ns,^ettobt. Obiremortem^ 
^Iterbm* Mortalis, le , X6btU^ / 
(lerbh'^.Mortales Meconymic^as, 
aliquando pro hominibus,^ift;bt'< 
menfd^em Omties morcales, HU^ 
mettfd^en* MortaIitas,tKterblicl?eit# 
Immortalis, €y^t>6t\i^/vnftetbi 
to;. lmmortalitas,t>n(tobU'^ei^ 
iylordfcrus,a,um, Cdbttg/fd^^b^ 
t^^fft/biii0 ben t^bt biittgettMortu/ M O H9 all's, le,iOds )ii bett tobteft geb^alr* 
Worticinus, a, um,pcn.pro. Cobt/ 
etflo^bett. Morriciniacaro,^lci'f4^ 
bet: tl>t'eceit bi'e fUbet; geflorben fet'ttb 
ober erftotbett / yiS f^tit (le^fct) tit belt 
i»iinbm.&raorridni, fitter 4ti^c/ 
ftgetfleit 4Udm/er|lotbetifIa'fc^dtt 
ben fiUfemCUui pedum.iyk)rca,%^ 
ne 411^ ben \>4m8 

M or tarium, 0tin m6zTd/ttin0Afidn^ 
Jtcm V^in mSitd pfanm/ pfiafiet 
pfann. Mortariolum, diminuciuu, 
itinHdnsmixfdc. 

M orus,foemi.gen.1fe£rt m^ttlbecb^il* 
Morum ,lfeftt manlbeire* Morum 
dciliii, ^t'nfranjelbeere/btombere, 

Mos,oris,^itte.5t«nt ^cwonl)du In 
more habet, IgBCflfetngen^onbet't* 
Vtmoriscft, Wee«biegewon()eik 
ift, Pro more regiotiis, <Td4;be^ 
lanbs fttten*^'V>re niaiorum, W44^ 
bet4lhiotbeten(tcten. Aorehorai/ 
hum, }^ad;bci^mmf(!fyig&vmlfdt 
dber^tt.Moreiil tnduerc,Citi»m'^ 
obetc gei9oni>et't 4nftd; ncmen.Mo/ 
rem gerere, lC0ilfavmfgd}Ot^cn. 
Morigcror,aris, 3W!; g^bordj^e/foli 
geetm^nberen* Vndc Morigerus^ 
a^um,pen*coni0efo(0t*g/0el>otf4m/ 
«>nbenl)entg. Immorigerus,a,um, 
Vngebo^r^tnAvfbetrpeiftg.IAoralis 
c,eitrt3/bj$anttt£t>iljncbtr0e|>&t* 
M6racu3,a,um,X9ol gtfimt/^ik^i 
l:ijg.M6rorus,a,u, ^fgenfil^g/mi 
gerct)U€l>tar fttten*Moroficas» vngc 

MM 5 ^MbfaS M O 

Mofchum, Byrem-IAofchatuIa, S$y5 
ti bit ein $cfa)madi fyanb wit byftm 

Mofci,uel Mofcouitse, quioliraHa/ 
maxobitae, VMdct ^5 di^cxft in 
^atmatia^^it ilTofcowytcr. 

Mofa,ci« Jlttfs in jb«lgic^/M« XKaa^ 
(Uii^tbutd) ii^tabanu 

MofeUa^fDuitTur^Lalias Obrincus, 
^UU^t bey Kobolm^ iit 8^1?7»* 

ll(lcuco,cs, y<i^ bovcge/ icj> |^o^/obci: 
ttcibt 4tt^/id> ben:&bc* Moucre ani/ 
mum, ^aB^cti^obetgimhtb€tx& 
bcn,lSih\l moucntur nupaae,T'crcf, 
iDie i)0^^iit watt flit verbmt>erct, 
P^oucri poflrc(nonibus,3:ttgremcft 
btfimnscn getnbcii/vci:(lo)fcit wee 
Dcrt.Moucrccaftra, XtUtbcmlic^tt 
wciutvudcn* Moucrcanimo,$5c^ 
tr4cbten.Mou€rcnrum,l6mgcl?cb« 
Utma^cn, Moucrcftomadium, 
ISr^ilvitcn. Moucrebilcm,idem. Ite 
Moucrcfimplicitcr. Mouihomine, 
54? brtb Oen man erjiirtict.Moucrc 
aluum,XJcrt j^filgrtttg mad}m^ Mo/ 
ucrcfcnatu, 3tt^ l>emt4l>t|lofreit 
Mbueri a kt\t€mia,X>onbcmfiimc^ 
mcnabftcbn* Moto,as,frcqu«irar« 
2fcbbcwcgeva(l» Motus,tus,<gfrt 
bewcgung. Wotio idcm^Tcrrae mo/ 
tus,^m cr&bi'J)mttng, Mobilis,Ic, 
»e»>cflifl.Mobilitas, J6«:wegh# ett 
iipmobihs,Ic,Vitbett?^gig. immo/ 
bilitas, \)nbcwej<lubcit/ fef^t'gf cit* 
Mobiliccr aducr* j^eivcgltclKV weig 
lmmobilircr,0tctttgfli4?O>mpo, 
Araouco,|if4; rr<(b b<^»^^0*Admo M O 

uco,5<^?t^>ilitbctjil»Comouco, i*4f 

bcweg t)^ gemfit ^h ctbatnnmQ/obct 

)0in»C6motus, dr^iirnct* Dirao/ 

ucojjd? w^n^ ab.Nufquam dimo/ 

u« oculos ab xllo, ^t wmbct bic (tw 

gm mergettt vott l>cm.Cmouco,3c(^ 

bcw€Qi%ixan^*^tnotx mentis ho/ 

mo, *in vnfiniQct mmf^ .Ptomo/ 

ucojjcb rcl;4ltefwm4? nim jfi in ^cl: 

bewegwg/id; fate wcitct*EoviCcf iam 

in liccris promouit, ut alios doccrc 

pofliCyi^r b(;t ic^ub fouil in bcr ^u|l 

^f^Qcnuintn ot^ fid) d^bcffat/ bits c\: 

anbctclcrncnfan. Pcrmoueo,;jd; 

btwcgc frt (1:.Rcmouco,id; t\)Cm bin« 

betfid?/bi«wcg.Rcmotus,a,u, wcyfc 

abgefnnbctt. cxremotiffimis infu/ 

lis qu^dam aromatahuc aduehunr» 

its wittetUd} gcwiiti^ anf} fctti 3^ 

fiUn bicbctgcfilret. Semouco, 'Jdf 

tbfi nebentfidyjd; lege auff ein oat. 

Submouco,ydj; beweg bnmlicb/otJ 

cin wcnisitc jfd? b«b bi»»>«fl* Tr af 

mouco,3dj bcwcgamin anbittozu 

Omnc iaudcm in Cc tranfmouct, IE« 

$tcbct Mcs lob anff fidt? fclbei:^ 

Mox, J6ab/g(i2i«^/t)4t:n4d?^ 

l\i\coXyOris^^d)imc\gtawj/oofcUip 

tig^eit. teem in Vinodicit Mticor^ 

J^on.Vndc Mucidus,a,um,®4?utl 

tncled|;t* Mucidus panis, ^^d')xmd§ 

cd;tigo&ergr4ipbjot» Mucidumui 

num, j^oncd^rigertpein. Ec Mucco, 

<s, "Jd) bin fd)imeled?tig« Mucrfco^ 

idem, tD ^e^; id) bebeati )il fd^tmleit/ 

gr4i9€n.Paois sedate facile mucefoic 

ID^9 M V 

fe^(^s htotwittim fummctrgetnrc^t*; 
fueled^ ttg* 

Macro, oiiis, lDerrpi^4ttcimiedi(^2 
getrcr/o^er waffitt, Aliqiiando Sy/ 
nccdochic<i)S,pro EnfCj^iif cmfc^^ 
tt^etr^t* Mucronatus,a,u,l£?erpiQct4 

Mucus, ^oQ^fct^noDettuOernaren/ 
n^fcn buQ»Itcm Luccrnarum Mu/ 
cus, iDcrbttQirtt^cnlfer^eft/hccbte^ 
wn.lAucorus,a,u,Btt9«btt*c5.Mu/ 
coGc narcs,^iit>ed?tigcnagl^c^ci:. 

Mugl , ftin r4?nclla vifd) mit m% 
groifrttfopff. 

Muginoi,aris,pen,cor«3d; muvntlc/ 
b;uiitle. 

Mugio,is,facflit!um ucrbum,54? ^6* 
Qs/bzhk/xck ciit 0i5a? ot)ci: od^a* Mu 
gitus, us, penulti.prod^ SD^af^u^ 
gcf4?jey.Compofi. Admugio,3d? 
rd;ref jfi. Remugio, 'S^wi^vti)^^ 

Mulceo, cs, 3d!;fltrefd)lc/ninfftfgc/ 
vafTine/fcbtwyd^lc. Dcmulceo,8^ 
Perinulcco,fcr^ idem, iDbertd^fcnf 

mulcere caput, 5:>rt6l>»i»ptb3fj!ic^ 
^nrfuett/flreyd^lm.HPcrmuIcercani/ 
mum, 3C>As <^cmi\t crgcQcn/ ftiWcn/ 
ct>t>it UnfftxQiwbcgfitiQcn* Mul ci/ 
btrr, ioct €^ott Dca fcip^);^ / VuU^^ 
nits 0cnant^ 
Mulgco, es, 3d> melcfc / 1** jiebc t»fc 
mtUt?b«4itg.Mulclra, Muldralc, 
5^ Mul<flrum,€Ht mcWf libcl/mcW 
<5efcl)t«.Copo.EmuIgeo,^d? ittclcP 
i?«wwg»Nl£tapb.3d; mttac^btlra/ M V «4d mul^o ,^c^ m< W i>ttici'ii. 
Mulg6,as,5d?mad!?eoff*!nb4if. Di/ 
muigo, 3d) fp^eytc bin vnb witxt/ 
funbe allerttb^ibcrta(?*^romuIgo 
jf d? m4d; 3«:mcin/ob<2i: offtnbar / ic^ 
^nbtg 4tt^ Promulgatio,16m auff 
f wnbwtt/croffhttiig.Lcgcm promul/ 
gare, & Promulgatiolcgis,pa(riin 
legicur, 

Mulicrjftin wef b. Muliebris,e, Wey 
bifd;/b5 ber tt>cib« i|l, J r*!ni/ircyd)/ 
vnm&jtlid?. Muliebriras, JJjCcj'chicr^ 
Icitbcs gcinftts. I^uliebriter, 3Juff 
jrcibifdj^wciff. Mulfcbri3,plu.tin» 
5D J wcybifcl) glib ober x-'nUuncrf cit. 
Muiifrofus,a,um, tOcybifcb'bccji; 
irig.Mulicrofitas, Wciba lub^/ obcc 
tK>etb5 begub/ (tcbe $iS bctt wetbeir^tt* 

Mullus,^m Jbarb.Pifcis c(i. 

Mulfum,i^itt tt^ind'rtug wcm«ti!>o# 
m'ggcmacbt/Clam/ocJ ^ypoctaa. 
Aquamulfa,i|Jct.Hydromeli idu 

Multa, ae, fubftanti. IJj^iii auffgdcgtc 
(Iroff /bfejSbcjalc iftmitgdtob,:c 
gi1t.MuIradiccrc,3^ Multa irrogarc 
Brraff ftttff legctt, Rcmitct re multa, 
lDie(lrrtfFrt^cbl4fr<«« Multo,as,i^ 
(lr>tffe«Multarc capitc ,4m leb€ (Ir^f 
fc«,Multarcpccunia, 2lmgdePr4fu 
fcn.aliq n fignifiXacerare, Vcrbera/ 
re, peinig^/fd^lag^.Tcrcfpfii dnm 
atc^omn^ famiiiS multauuufqpaj 
mom, Itt i)<^t ben|>em vil bj g.tntj 
b^u^g^ttb ^bif^dttflr bm tobt gc« 
rcbUg««SigniricaiciiaPriuo,3rd>be 
(m^^ Pacria multabor,t'd; mrbbcs M V 

9AHtxUnl>B hitaubit. Vcrgi Jtem, 
5(^ peym'^e/r<^la()e*Mulcantius,a9 
tsm» f>4t6 v0n fttaff c^^famkt ift. 
Multacitt'a pecunia, iSfdt ^(tsvcn 

Multus,a,um, Vd.MuIttis eft in ope/ 
re, ittiftcmffiiim sver<f . Ad mul/ 
cam no<flein, it Ait^ o^el: irey t tn ^tc 
gta4;(*ltem aduerb. Mulcutn, Y>^fl* 
Mukutn amarc, Vdfllteben^Salue 
fnuhum, 15t^ vd(l gegt^ffc^^Ec ali/ 
ud aduerb. Multb quod com para/ 
tiuo, ftfuperladuo iungicur* Mub 
CO mdius, Vfl befler. lilud mihi mul 
CO maximum eft . Terenr. 3t>as ift 
mit wjyt ^as QvSfi* Muko alitf r, 
M ulto fccus, Vrt 4tl^er(l. Mulritu/ 
do,Vtle/mettgc.Mulriria,plura.tan 
cum, Weyd?e/$rtrtc fley{>€r«MuIciTa 
rius,a,um, aiinigfalttg/vnglcyd;* 
Mulrihriam,3n imtigerle]rivey^« 
Multfiugus, a , urn , & Multiplex, 
idem quod mulciiugus. Mulcilo/ 
quus, Vilrem'0. Mukifcius, Tilf «ti 

Mulus,«ittm<tuUI)iet^/mdttic|c( Mu 
la,cme^hn.Mulio, uel Mutius, em 
cfeltreyber ♦ MuU Mariani, XiffauU 
tf}kt Dte rifftragent.Vtdefupra in 
dicflioneAerumna. 

fundus . fubftanou c. ^t'e wdtltem, 
l^^twcyhcx gefcl^mndf.Mundan^, 
a>um,|D<»s$§^cr ivcltdel>^}r« 

Mundus,a,umvadiedi.Hetn/r^ubcr; 
Mundicies;&: M.undina,dfa»beir^ M V 

tnfhuhctfvnxtyn. Immundities, 
uclimmunditia, Vnfattbcrf cyt/ vtti 
reyiiigPcytMundo,as,& EmCdo, 
54; reynige/fcMbercMundificOjas, 
idem* 

Munio,is^yd) bcw<ttc/{'d)ixmc/fcftU 
ge/befcQc * Munite uiam,i|^tn vci^ 
^^tiiftcn* Munire oppidum, Jf t« 
ftatt mit wercn bew^rcn .Munire 
ripas, iDicgeft^b tribctbeflRren/en 
fc^cn«Hinc Munimen, 8C Munim£ 
cum,& Munkio, itin wau/bafleYt 
0b^t bcwrt riitig/boltt?errf. Com po/ 
fita, Communio, 5d? beware/ o^e^: 
^flige jil timl .Circummunio , ^c^^ 
beware aUetit!)alb.^rxmuiiio,5<^ 
beware jilvot. 

Munis,1Perp(ltd[;tet/t»nberbten|7ig/t^ 
geme^rne berd)werbe / ober (cl?ai5* 
ung/vnnb joU au^rtci^tett mTi^. Vn 
de JVIunia, Verpfltdytutige/auffge^ 
Icgte impter/ ober gcmeync buttle* 
Munia fua exequi, €fetn fd^ttlbtgc 
bienfl auflndjten/fei'n ampt tl)ilii» 
Non reperiturinaliiscafibusjCom 
pofita, Immimis, c, Jtebtg ronge^ 
tneyntn bienjlen/ ober befc^ werben/ 
frey/on befd)werblmmunitas,Boi 
ljd;c freybeyt vort gctnevttett impui 
ren rub befd^wirbett. Communis, 
c*Communico &c. Videfupra. 

Mungo,is, 3W^btt^e/rd)neui5«'bn<!f 
benbuQen at.Emurgo idem, d^ber 
id> btt^ew<l/i4?f<l?iteii^el)arati^. 
tt per Mctaph.^d^ erfc^^pffe/rrtK^ 
ab. Emunxt argetuo fcne , 3(t; l>ab 

bem M V 

^f m aUcn/ct>ct bcraen/ ^5 gelt obgc^ 
trttn0c/brtrrtn(>:bra4)t. Emuncfiuf, 
a, um , Wol rtu(?diebur^ct / oDcr ec^ 
fd?opffct. Emunftae nans homo, 
itin if liSgct / Tei'pcnbtgci: nicnrdyocJ 
itin boffiicl?er/5ici:lid?er. Einun(flo 
rium,^in rtbbJCCl;/lKd;tbii^er» 
Munus, *m g^ab/obcr fd^citcf e/mi'ct, 
Munenbus corrumperc,i'|Trt Qa^ 
belt bc(lcd?eit.Muncri mihi ab ami/ 
CO mirfurn eft, ite iftmit vcn mitn 
fre^n^ ji5 cmit*romgefdt?irft.Vndc 
Munufculum dimi , ^irt fWin^ g^b 
le.Aliquandofignificar, ^iitflmpt/ 
oOer geiiieync<>pfitd7t«ng/bcrd?w4i: 
^c. Vndc munus officrj 5^ic retr^ 
pfltc^jtuttg / obcc befd;xr^tc>c ^C8 
<jMtpt5 • Obirc munus, JDrtfj Ahipt 
^ii^dd)tm. Vacatio muncru ciuilr/ 
um, (tmfrcytttig von burger!id?cit 
bc^<t)w4r^ctt.!tc, Munus pro fpfc^a 
culo, Siix cm rc^an>rpteL Munus 
gladiaforium . H^in f<i}awfpui ^et: 
f<S[)tccttfcd)tiv Munus <xhrbcre,ait 
f^dwfpi'el filrbaltett, Hinc Muncra 
rius,5Dcir befoltfut/ot^ctbcUmtf^U 
lid?<rfd^rtufpiclenX3rcceAgonothe 
t(j},uda, iyoovoS^THir.Widcfuprz^ 
Muhcr5ilis,c,5^46 ^il bijfi gabiri gc« 
|^^rt♦Munificus,a,um,Munific<nd 
or in comparatiuo, Sc munificf ntif/ 
fimus in fupcrlariuo, ^rcygcbig, 
Munificcntia,;f reygebi'gliJit.Er Mu 
niccps,c»pis,propr^,<5ih (ingcncm 
•icr$ftambwrgcrjff*#m.Sedabu 
Cucacdpifur, SdUtn Ktl^crt Dci: M V t4i 1*11 (cmct (Tait f m burgct t'f^.Munici/ 
pium, ititt letlid; fiatt/ obet ^erfc/ 
bet (lin cygcn gcfrt tj vtmb flrt ttre4?i: 
l?at. Municipalis,e, ^^ ji5 ben (Icttg 
geboit Jus municipalf ,l)aa fiatt oc5 
bojffredjt.Municipat m,aduerbiu. 
Von (Irt tt jil (Irt tt/bwrd) rtlle fictt/o6 
(iafcn* Munero , as, & Muncror, 
aris,;3d[? fd^cnrfe/bk'gabe.Rcmune/ 
fOyJO) rd;cnd:* «?it)cyttmb/id? vcrgit 
tebicfdt^enrf, 

Muny chia, igin fdj^ifflcnbc I'n Xm'm, 
)te,Munychia,orir*plura*tan.jDa's 
fefl bcr g<5rtm p«lUbt'«^ 

Murscna , itin meet vtfd?/ wt'ecm rtl/ 
cinpiyfe.aliaslampetra.Murfnula, 
dJminun.lte,?6m bal^fittc. 

Miircus,a,unl,uelMurddus,Cr4g/ 
lanQfam/fauV jagbafft, Murgifo, 

pcn.pro,ide.Murgenor,ariSy54^ 
V€tl}inbcttrvcr^zuiyCf 

Murcx,Muncis, ^inmccrfd^nerfybet 
purpiirfarbigcn f^^xecy^s t>ar. Vn/ 
de pro purpurco color< acdpitur, 
^wrprnpnir/ obct fd;ailatf4rb.Vi 
dedoncnaJtem, Murex figriincar^ 
KBin baeyfpt'Qt'gd ty{cn/ti^d)CB man 
I'm f I icg vmb bte ft an yabcttian^^ 
fpKytct/ba« bt'cffettb brtrfnrrcttcn* 
alias Tnbulus dicitur, Vnde Muri/ 
cati'greflrus,Soid^rrtmeb^itr/Ob «« 
f^rot'get fdge. Vnde Muricarusf, a, 
um, ^efptt^t wi'e cm folltd) cy^co#^ 

Muria,€Jrtlowa(r<r/ falobift^.Muri/ 
csjidem* 

Murmur , JD^a grfv^f/cbcr r<toWm 
NN tins M V 

9in6tliifl[knt^cnWiXi^it0* Abufiuc, 
giifiin UtUd) gerewTd? /gemiicmcl. 
Murmuro,as,3fd? tofc/raufc^c/ic^ 
btumle/ wi&crbdlc • Murmurator, 
H^in brumUi'* Murmuratio*, itin 
l)U«nltt!tg/r4iifd;M<; ♦ Murraurillii, 
idc.Comp.Admurmuro, Comur/ 
itiurOjfcrc idem quod fimplex.Ob 
murmuro , Jd) wiWtbciU/ wi&ef^ 
(lrcbc,Submurmuro,3cl? bv»ml^ 
tinvpcniQ* 
Miurha,«itt gliQig cbctgcfTeyn, Vn 
Murrhinauara,<^crd?i«Oayii^gci 
fii4d?ct»Murrhinauina auccmfunt, 

Murtius,;Detbergj{J3;om»aliasAue 
cinus. £c M^rcia Oca, IDu 0otntt 
Vctttts, 

MuruSjftirtm^ut, VnMurat^ a,u, 
i^em4U):ct/D5 m^jutc ijat, Nfurarae 
urbes , Cemautte|lett • MuraHs,c, 
9p4« $ii &crt mauvcn ^cl}6it « Mura/ 
lis corona ♦ Vide fupra in di Aionc 
Corona« 

MuSjuris, iBinmax%^.Sor€x,tinfpit^ 
tnm^/o^ mwo»Ji:.Muslndiais,fem 
t^tei: aid itiO^alBcin fa^/xffc\d)CB 
in itgifpto ift / ichneumon alias« 
Mus alpinus, Itin mMtnuUl)ut, 
Murinus,a,iim,pcn.pro.;5>4x»von 
ntciifmift* JVf urinu ftmum, if^cii^ 
^xcd ♦ alias Mufccrda . Mufcipula, 
jtm mau^f^lL Mufculus , dimi ,€irt 
inci((|lirt» Item , 5pic m»;w^ rtn ^ctl 
gclyO^i^ntMufcaailauua^aliiis Apia M V 

na,Mttfc4tdtreiibet»ltc, Mufculus 

wdd)cm ^tc fricc(f?leiit ftd; cntb<:^l 
Unt/(ofict>kitatt^xabcn v^fiiU 
kn^wnftntnu 

Mu(a,Iaucantus,ifeiitder4ng/gebi'd?te 
Vndc Mufica, 5Dic fcngct ^«n jl . Ec 
Muficus, ^irt geUrtct m tJ fcngetrey* 
Mufice aduerb.Muficc uiucrc, feyg 
lid^rn^ iibcrfiafrtgf lid? IftbcnJPbc 
tj?fin2;iint noucm clTc Mufas,Touis 
5C Mncmofynx filias,artium pro:/ 
fides, g>ic pocUrt Md^tCtt/csfeyciiD 
neim ZYTuf^/voti J upitci* vnt) XYlnci 
mofync gcbotti/rnn&gottm bcsgcj 
fangs vnt) ^c^: ^iiitflctt. Quarum no 
minafuntjColIiopc, CCI«o, Erato, 
Thal«a, Melpomene, Terpficho/ 
re, Euterpe, ^olymnaa, Vrania* 
Mufftum, Mzjcwf?;/, 16m cn^4 
matt^cl^ f u'n|t''rt obligct , cm fd^iS!/ 
ot)ci:(lttt>ui:(lubc.1tc Muf«a,Kai>5 
be flcyn/M'c m^itrtn ^cnlr^l1^^:n/^?tJ 
tmturcn fiiiMuf? b fit gcbcn / fo gU^t; 
re ^<u•5u?^^d;ett fm^/ vnt> a\h ^urc^ 
emattOei* gefpirfct* Et tale opus Mu 
fcacum uocatur, ^m f^llid^ gebctP/ 
l?ey flct opus ^Vufeacum, alias uermi 
culatum, Wic ctUd^e ^(lecid) von jiel 
gel bUttcn nt»tird?ci'lcy f^rbcn Dttrd; 
emanbe V gcfpirft fiiiD. 

Miifca, igin mudVfiug.Murcula dfmi 
prutiuum, 46m m: idle /(li^gle. Mu 
fcariusjmufcaria, mufc^rium, IE>*tiJ 
31I ben mud'en/o&ei' fiAgeti ^^bo-f* 
Item , Mufcarium fubftonriuum. M V 

Mufcarium fignificat,4DK f4ffe/o^cl: 
folbcn rtntJcn ficurcrn/ in wd^cn 
^cr famott i|^« 
MufcLis , mii'd. Mufcofus , a , um, 

Muffo,as,3rf7 ti:t>ct)cymUdt)/td} fd); 
«?Cf ge / ctfiv ^wcyfjlc * Vnde MufTi/ 
to,as,freqiientaciuum , Jd) btnmU 
vaft* Mufllirabundus,a,um , ^ut; 

Muftaceus , ucl um, i6m ^dwo^ct 
f^^i^t vcn rorfcn m4l/rn^ mofi, 

Muftela,ucl Muftelia, i^inwYfcl 
Mine Muftdlinas, a, um, pae «iu 

Muitum, Wofl/vttttcrgmcr wct'tt* 
Vnde Muileus , a,um , ^&|| / o^ct 
ntnw, Muftus a,uiTi , idem,P4uftca 
poma,^^f| <!ipffd.Mu(leus libcr, 
^inncUwbttdi)* 

Mutilus , a, ura, Jbtr<^2otcn /gcmt'it^ 
t>m«rAutilus aricsj^m \)ozn\o(ct 
wit^er.Niiitilo, mutilas,3d> befdno 
te/id^ (liimle/befd^n^De. Mutilario, 
f£^m bcG:^ tetany/ mttt^cl:t|tl0 / be; 
fcbneybtmg. 

Mutina,*m ftattiniSalUaZosata/ 
obcr i.ttmb4t^nr/m•|: fenvon^bo; 
nom'4»Vndc Mutinenfis, e, Jx^s 
^4r4ti^ i|l£ccolorinuunenfis,n4 
l6rU<^ef4rb. 

Mutio,iSi Jd) xcbf)Cfmlid) /obcr id; 
gibt^/tc^einwcmg, Non audcc 
mutireamplius, il^r b^rff nt'i me&t 
t46mauUufft(ifitt/cc$ cm s^JnUti M V H» Mutito , as, jd) hbt buirdb ci'it^nbec 
cms vrnbba^ ^nber. 

M u to, muras , [Jd; vei waiibfc/cttbcuf / 
ivcd>(?l .'.Miicare fencentia^i^tttsatt 
tcuit^il rab^wetbcit/ron Wim fUt^ 
ncmen 4b|lct7cn« Mutarcucfte,<6itt 
4nt>a* Hijtt) 4rtt(?iltt. Mutarcorbi/ 
cuIos,uflquadrulas, :^nt>er teller Ic 
gctt. Haud rauto facfVuin,^6 ifl 
mid) ntt gcrautt^cn. Mutarc pccuni/ 
am, €?elt wed?f|len. Murare coelum, 
& fedcs/2ln eiii atibcr 02t jicljcit, M u 
tare merces, )t tc waat vivfifd)€/oS 
waax vmb waai: gibeti ♦ Mutacio 
'<6in verwanblitng/enbcning.Muta/ 
bi|is,c, tlC>4nbclbai:li(^ / vercnberig^ 
lmmurabiii$,e,Vnucnv4tiblt^.Mu 
cabilicas,W4itb4:lb4iitgfc]rt.Copo« 
Comuto,pe.cor. Jd) wed)gle/b4tt« 
ft^c.Comurare merces, Waav vmb 
trarc gebcn/ rci:(led?ert»Comutarc 
auru argenro,ColDttrcd|;^lcnCo/ 
murare uerba, i^4t>eren/ mix woitcn 
^CHip(fcn.Demuto,idem quodHmi^ 
plex.fmmuto,3d? verw^ble g^nQ/ 
id) nmwtti .Pcrmuto idc quod C6/ 
mutOjPermutarc pecuniam,3C mcr 
ces,ut fupra .Et Tranfmuro^ 

Muto,onis,^48 menftct^ gclib.Vidc 
fupra mdidione Menta.MutoniV 
tus,idem quod Mcntulatus,)ter eiit 
grofi mcnlid? geli^ l)at* 

Mutuli,<Dtie furgchben ftcftt (tn t>cn ge 
bev/tren obcr ircnbcn/ aiiff »eld;« 
bt'eb^tcfen gelegt wcrtcti/ fr^pflT^ 
fteyn/pbci^fepffcr. 

NN z Mujuo M V 
Mutuo, as,5d? tq*t\ M uttio tihi au/ 

tuor,aris,deponens, Jd^ kt^ette/ent 
lebenc.Muruoratc friimcntu,3d; 
entUfyznc foin von bit. Mutuus,a, 
um,€?lcyd?tg.iMlLituus amor,<SFUt$ 
c|^elteb*Muciia b€neuoUnna,<0le]r^ 
c^e gfttmlligPtit. Mutua opera, 
<B>lef 4^*: tjdWotfCt wibctgdti^i bilff 
"Mutuainribioperamaliquaido prg 
ftabo, 54; mil Dw: t>et;gletc^en biW 
et)V4n bctvcyfcn*Ec mucuum fubila 
tiamHyJbae ^dciiDcnwitU Domu/ 
cuum 5C Do ingtuo,3cb lef biJ au(f ♦ 
Soluo mutuum, jd) bejolc ^4« ge^ 
bbeti* ItcmMurubaclacrbium,2^il 
glctcb* Amanc fe mutu6,€^te Iteben 
(i^ ^^ glet'cb/ j5 bct^ »ibemmb ♦ f ac 
rauruomc diligas, MA$ b^Dtimtcb 
»it>eriimbltcbefl» Mutuatitius, a, 
tim,^nclebnet.MLucuacina pecunia, 
€Felcbttctgelt< 

Mut;iis,a,um,^ttttii/vntrebb4t« Mu/ 
cxliceroe, bu|^ttitibilcb|1^aben/b^c 
fet'nrbonb4bcn/ esfef ^4ll baabie 
voc4lcs b^t^il iperb^tt getbott/ ftc be 
|>en von in fiibs an / vnnb enbcn (id) 
K?jfbievoc4le8/ut,b,c,d,8Cc» NKiti 
magtdrf^JDt'e bikb^r bte vns leeren« 
Mucco,es>&Muccfco,is, Jcber^ 
^mme.Obmuceo,& Obmutefco, 
. idem« 

Myrcense, pen. pro. 8c plura,tantum# 
itin flat in pdoponefb. 

f\ yrcon, <|6irt vmhmptit maUt $e»c 

Hycone, ucl Il^conos, pen, C(itt» M Y 

cor.ifeirte 4ti(| ben 'Xn^(ertCf c(4b^ 
genant. Vndc Myconius,a, uni, 
loda batixv^^ ifl£z pro Caiuo acci/ 
pitur, ^wre«um&£tfa4lobergla^ 
ed|;rtgt}l* Mycomus uidnus, itin 
vng^labnergafl. 

Mygdonia, ^tnUnbrr^^fft W^cc^ 
bom^/bte ans mecr (loffet. ^ tern bc« 
tbey I Pb^ygif gcgai itybiam. 

M y cale, €in berg 3onu mit fitz von 
bzt\l(tttXYtikto* 

Mydis, Videfupra Midas. 

M yIos,Iannc MoJa,^m midc. 

Mymphur, txts^ol^batanmann 
tvilyct/tti^cu 

M yop ar o, €in titnb fd^iff. 

Myops,iath LufdofuSy ^ctxa$Bnit 
tool gifia)t I ber em bl<5b gefi^^t <;4^ 
M y opia, iDtfe f rand'b^tt. 

Myra,€m (lattm^y ci4. 

MyriaSjftin j;jl Mc jcbeittAttfentbert 
Myriarches, ff inb^uptmonniiber 
$ebent4ti(enr. 

Myrica^pcnult^pro. (6tn^4tn4rtT9^ 
fl^ublen. Myridnus,a,um, jDas 
von Crtmartfd!?^ bote ifl geriwcbr. 

Myriophyllon,latinc Millefolium* 
dlFatba.Herba. 

Myriftica nuxji^i'it WXnfcat nn^. 

My midones, 10<5ld:er in <&^£a4 /bfe 
vnber 3cbttle gesvefen.. 

Myron,Iari'ne Vngucntu, X0o\ tiadcfi 
tgef^ib/ Myropol€5rum,Taberha 
unguencaria^^tn 2fpoted\ Myro/ 
pola,pen.pro; ii^m if po tedder ♦My/ 
rothedum^ ^tnge|^4lliin^obet:fen M Y 

b rccharij, !Dte wo\ tud^i$c f^lb ^it^ 

.bt'4 / av$^ ti^ek^em eittu?oli;tcd;end 
fafff vaitt ^ttvixdk/ etactcg^nant, 
Myrrhcus,a,um, ^$vontitiKX\j<t 
ifl.kcm Myrrhinus,a,um, Wyrrhi 
na uf na,cadeai quae Murrhina, Vi 
dtfijipra* 

MyrcLis,l6iit banm in ^uUVt/weld^er 
n>o(|c^m4d:ent>e bcetr gcbiixt i {>at;^ 
<{ui^Vni)ttn>epm44>r« Myrtcus,a, 
um,^a6 von bi(cm baam ifl.Myr/ 
tcrii, ijf moub<>folict?cb&umw4dt>^ 
fqit* Myrimus,a, urn, idem quod 
Myrtcus. Myrtoum marf,!Dj meec 
^45 aitbie^rtfttlenCf cl<ibi5 floffct/ 
$ wifdi^eti 3(cgeo vn^ Crcn'co* 

Myfia, i6iitl4tt&tr4?afftm2iri4/wiit 

gcgctt ^4l4tt4rtt/vttt) Wtitor/gegcn 
J5]^rby^ntVtm v» pi-oponrt'^^ / itebm 
bemiigeUcrponto. 3tcmt'tti£tirop4 
fetitt) fiif d? $wo l4ttOt(ct)4fff/ ^l:e ef «« 
l)ey(Jtillyri4/vemic3efi'4Tupehor, 
Vulgo Bofnadicitur, ^t<>ffaan 
Maccdoriiam, AliquandoDarda/ 
nia di^a fuir* j^ie anbei: l>ef fjl^l My 
fia, ud Moefia mfcrtor, 0t^|fet^n 
^48 rnecr tf^ujrtnud gctt^r/b^ bte Co^ 
natv tns meet: fieilflt. Nunc Bulga/ 
riauocatur. Hinc Myfij, ^tc voldf; 

Myfteiium, Latin c Ar.chahum,^it N A »43 opfl^tu)t0 o^ec Ceretn^ntcn / tne \t^ 
g^bcymntt^ b^ben* Ec Myfticus, a, 
um , 5D4B ein bifVmlic^c bebciatutig 
bat.Myftes royude,latinc tniciacus, 
uel SaGcrdo9,itfi g«na^4^rei:.Syin 
mydesy gc]SyniniYfta,eijrdepara/ 
cris minacus,iOet $il gUitc^er gebam 

Mythos,! uinc Fabula, ftfitarbtc^te 
mire. Mythologia,i6terbi<^tete 
er$&lung* ^ 

Myxa, larinc Mucus, Attl bit^bOE; 
imfen/obei: 4.te4?tercti* 

AB N 

t NCIPIBNTIA 

Abathaea, VtixiXwiX>u 

fc^afft bte :yr4bt'4m 

perrea tn Sv^ fdj^Iinif^ 

fct/blt'^ an b^ tot mux 

(loflenb* H^abathaei, 

iDi[ev^lc&t;b4n'tt/n^ 

ltd; tn bem ^rabtVt/ baa petiiea ge^ 

itatirtifht. EcNabathdeus,a,um, 

S^osbarmt^tfl* 

Nablum,&Nabliuai.lren[i Naulon^ 

l({^t'n(eyttmrptt von |d>en(eytm/fti 

t>itn:ec^n'get;fbtm«AliasPiaIceriu 

Naca, ieiin'tv^le(ei:obetberinil«voU 

vtnbgebet.5tei&inf4;lec^t<t2<rtn2 

fnctgctmm|l^4 

Nse, Aducrbium, Warfif4^» 

N:snia, ill^tnl;obtcnIteb/obecH408€ 
^4 A 

N^uus,igitt anmal/cttimafett. Nar/ 
uofuSyNaruorayNjeuofum, iD4« 
vAanmalljat* 

Naiades, Die 0<5irtn ^er fiafl^r. 

Nam » Coniuncfdo caufalis , ^ann. 

Namc^idcm« 
Nancifcor,eris,5d? vbctfttifie.1n pr^ 

urico, Na(fcu s fii m .Pifccs ex fen ten/ 

fianadusfum, 7(^t)4bvtr(:^n4d; 

tnetmirtllcnvbei;^ummen« Nacfhis 

cftmorbum, Oaro. ftrrift in em 

fiandlycit Qcfalii* Nandfci forccm, 

BfUoflgefallcn* 
NanuSjlCm jwcrgem ttey nci: f wtr^ei: 

mcnfd;Punilio. 
Napxre, J^ic^6ttin^ctbKimmvn^ 

tr &l^« Napari, VvHdrcr tn ^ci: ^nfel 

C<rbo« 
Naphtha, t(6i'n hittxmi/otSftcyt>id}ni 
. e^rOm'd?/^J0Cl:lt fcwz^nfic^^mmpt* 
NapuSjtfirtlangeiilbe^ Napunculus 

dimmutf.Napfn^e^Da foUtct^ c&bett 

gcfifet»crbcii. 
Nar,naris, itin fixtfe ^f *^hV/fleugr itt 

DteCfber* Jtcm ctti tf«t>erf!af«irt 

Dalmotm. qui etiamNaro dicitur. 
Narbo,narbonis,ttm fiattin^alUa 

von }»c\<t)cti0it\\i<t l(Tatbcmnfis 

^m namcn brt t. Vide fupra in di<fli/ 

one Pallia. 
Narciflus, H^inblMmitdmlanQcn 

fimitl /vntblitutwiMim* Qui/ 

dam putanc efle, ^iiA^fin/ ^^P^ 

fgerbflblAmcff* N A 

NarduSjgeneris foemi^ itin ttaut wic 
Xancnt>n\a. 

Nar€S,plur,Di'enrt^loc^cr. Rcpcritur 
eciam in fingulari, Obefae naris ho/ 
mo , ftin vituev|tenM'^er mcnfd)* 
iBmun^tx naris, ^tnH^^i*r« 

Naryciiim, ud Naryx, i^xn ftatt in 
02^g;a/bcr voider SLoctiQcnant» 

Nartiia, itin (latt m bet ianbtfc!t)afft 
3t4U*^ / Vmbiia Qcnant/ butd) wcU 
0;)cbctfinfe Vtav fleiifjt »Vndc Nar/ 
nienris»e,^48 batanfi ift* 

Narro,narras,5<^f4tte/ci:j&k, Nar/ 
ratio,ii6l'rtcrj4l«itg. Rerum gcftarCi 
cxpofirioXiuid noui narras C tOas 
r^d^lu miiws < Male narras, jDu 
bnngflb^febotrd^^fft* Naratiun/ 
cuiadiminutfuum.Compo. Enar/ 
ro,5d;cr^l4re/legeatt^. Enarra/ 
tor.eirt 4ii(|legcr/af I Aver. Et Enar 
ratio, 1tin cx^\ii:nnQ vnbdanUt 
^tnge.Ocnarro, fere idem quod fun 
plcxSPraenarro,tJc^ fog jiJuoi. 

Naithex,lati«Ferula, Vide fupra quid 
fit Ferula. Narrhecium accipitur » 
Jf II r cm falb/otJ artjticy biid^^ .Nar/ 
thecophori, vcefSHKocpo^ot^ 0erteit 
tvAger/Me btoer Jb4c4;t'« 

Nafaiiimones, pen. prod. V^lrfcr I'li 
^^bi4 pbcr 2^b^ica» 

Nafcor,eri8,54) witbgcboictt. Adu/ 
lefcens fummo loco natus, €iVt liiit 
glt'tig vcn eblem (l4mmrngcbotcn« 
Annosnatusquindeom, ^unffoci 
t)ctt lat 4tt* Abdomini natus fua» 
Ckc*lffm$(ifuf[i;naib^in* Vnde 
Natu M A 

Natura, ^U Vtatnt/cTfficnpl^afftf 
e^tftafft* Naturae ccdcre,uel fans 
hccrc^etixbm* Aiiquandoacdpic 
pro membro genitali, ^iir t>a8 nM 
tiixM^ ge(ti>«Ec in plurali Nacuralia 
SDief<i;rtiil.NaturaIis,c, ITatM'rlic^/ 
n^4) ^ztnatut* Fiiius naturalis, cm 
leeUd^cr (13tt>Et Natus fubftan,€:iti 
fd«,Nata,4l5mto.t>tei:»£oniici per 
i?rothcfimdicunr,Gnatus fi^Gna/ 
ca» ItcmMatiukas, l6mg«biit:l:.Et 
Natal»s,i>«gcbttrttrtfl.NataIcs,in 
plura.iDer (lam ot>ei: gcfct^lcd^t.Cla/ 
ris natalibus orcus, t)ott l;cnli'd;em 
(l()tfkngcbo)ctt/emd gilten^Md ot$ 
|>Jt:f ttmmcns. Vnde Natalibus refti 
cucre,£&dm44?m/Kt>lett* Nobili/ 
care, Natalin'us, a,um, |t4d 51^ t»ct; 
gcbtirt ii\)^iu Siu€ idem quod Na/ 
calis« DiesNaralitius, ^ec^hmts 
l4g.Natu8,quartde dcdina. ufurpa/ 
cur rancum in abIatiuo«Grandts na/ 
cu, :2((r« Maximus natu, ^et:4(te(l« 
Minimus natu,i^cr|Miig(l&cNa/ 
ctuus,a,um,&r eidem quod natura/ 
lisuerus* Natiuus color, ^i^xoatt 
it^ttu'ltd^e fatb«Non adfcitidus auc 
fi^us. Natio> onis, iftin volc^ ^aa 
in ctm {^nb ctboren ifl / et'n gattQ ge; 
rd>Ied)t ot$ mrnge et'tts voids in tim 
lan^.Compo. a Nafcor funt Adna/ 
icor, ud Annarcor,5d?tt)itM)eir)ft 
i^hoim/an^ibotm* Vnde Agna/ 
tus,a,um, ^ngcbosen.Connafcor, 
'yt) wirt> mitgcbou'it»Hinc Cogna 
cus fubftan^(fi v^xwamx. Cogna N A 144, 

ea>*fti*rt v><iwattte hA$ obbet mSme» 
Cognatio, t>en*>dHbt(H?4fft» Ena/ 
fcor,2fc^ tt>lt^e bcr^iiff gcboicrt04^ 
eittflanbc. f nnafcor,5dS? mrt>ctt?ge 
bo:ctt,Hoc uitium huicinnatum eft, 
Jtxta Uff cr ijl t«m atigcboten. fntc r/ 
nafcor,^^^ wad?8 ^ar$wircl>en,Ob 
nafcor,3d? rmw4d?ge»Pronafcor, 
^d;brtbt>envtrp2ttng.Bonispare/ 
tibusprognatus eft, igti'flr on gfit^ 
ten iltcrnl^eir^umcn/gcboaen.Kcna/ 
fcor,^d? J»l^:^ iri&ei: geboie/td? cnt^ 
fpitngwi^cirtimb. Subnafcor, 3^^ 
«»4d;f| n4l>i*n/i4; fnm \)tcfiiu 
Nafica, penulti, produda* ^t'nn4itf 
etn5 Ki7<5nier5/ aii^^em gefc^kc^t 
Co:ndtorum« 

Nafiterna,emw4f|ct:gerd?iV/w4flct 
f clfd mtt f)4nDt^>4ben/^er weyt iff* 

Nafturtium, JRrcfti'dj/gdrtenrteg.E/ 
denafturnum, Wii:t>mittt&er/ot>ct 
bji|^ fi:iltt'g/^apfl^.Prou<rbium. 

Nafta, iCinvifdjcrrcugctlnnaflani 
iliicere,55cti;t'eg€n« 

Nafus, t>iie t(T4^* AliquSdo lignificat 
Utin verfpottiig ober fd^dtung, Na/ 
fofufpcndcrc,%:)errpottc* Nafutus, 
YIPoIgen4r<t«3t;ein n4f|ivdrer,bet 
fWg iiff jft verfpott^^Nafutul* dinUi^ 

Nato,as, Vide in di^'oticNo* 

Nates, ^ic atfibaiSm. 

Natrix, «mw4ir<rf4^l4ttg/rfitw4fi 
(«rn4t«r. 

Nauis,€t'tt ((f^ttr.Nauis a^taria,ICrii 
fd?iff bartVin man alletn tA^ettttnit 
r%(ct #NauicuIa,diminuttuu,<Bfif N A 

NaualCjfubfianmittii ozt t>a man 
f4)iff maffy:t/ ct>it gctjaUct .Nzu2^/ 
lis,e,adieA*;t>d« jfi fd^iffen cjebott* 
Naualc bcllgni,€m (<i)if[fxicc;. Na 
ualis corona, dc qua fupra, Nauar/ 
chus , iCtnrcbtff()c«*Naucleru&v 5^ 
nauicularius, ^irt fcl?t'ffwciTcir/Detf l>$ 

Nauta. €cper'!BpencherinNauica, 
IBin f<!^iffhtcd)t/ f^iffman . Nauti/ 
lus,dtminur.Nauncus,a,um, Itas 
)jiJ t>cn fd^ifflcUtm Qa)Stt . Nauricus 
cianior, ^ct fd^iffimtcn gefcl?:ey. 
C<Icurma,Nautca, 5t>a» (tinrfcnD 
j»<>irermi«nf<^iffett.Naulu,ecl?iff 
lon.Naumachia, <^ltt^cbifR:rteg/^<t 
man $il i»4(r«r/o&er au^ l^cit fA)iffcn 
jii:cytet,Nauigabtlis,e,5D46 gff^lff 
£tttfa0sveti»ett«Nauigabilis amniSy 
4^in fdnffrei4?er (luffi ♦Naufragiu, 
ifem (it?iffbaw4?«Mcraph»ctn fd;<)W/ 
OlJ 2blu)l*Fcdt naufragiCi omnis pc/ 
cunif, i^r t(f vmbaWfcin gcltfotn^ 
ine»*Naufragus,pcn.cor.ii^in f4?iflr 
|>ail(^t'ger/t»er vn^crg^n0£n ift/vmb 
f^in i)ab i(l fommcti. Naufragor, 
aris, I'dem quod naufragium facio, 
S^ 3^(k v«^er / vcrhcrcb^b vnttt> 
g{lt-N^uiculor,aris, ^4; f^tr bm vflt 
tvt&et/obcr f4nitlc^tgctY fd;iff»:ii/vo 
|fl$r^u?pil«?t'g<jit. Nauigo,as,5d> 
rd)t(fe» !n*porru nauigo , Jd? bin in 
(i<bcrl)€yt.f^roucrb.Adnauigo,3cb 
fd)iffl)in^{u Enauigp,:Jdt?rcl;tffc 
^uri)<iiig.aquopaitidp]ium paflv N A 
uum. Enauigatus,a,um, jttirdl^ 

Nauaria, Hin \antnfd)afft in^^if[>as 
mV^.ud Nauar ra, jtm t^cyl E»?vrrt^ 
cpttcnfttf. 

Nauci, itin n w^sbu^e/^<Tf? fd[)c(fie mi't 
tm in t>ci:tittre«Metapho. ntcbtfol* 
lig'fl^^wg.Homo nauci, i/tin ni<i)t 
rdUtgct/gctrmfi^ttget menfd).Et Nau 
ci facio , 3d^ a4?te geving / ntetgcn^ 
fwr* 

Nauo,as, y^ lig ob / Fcr flcyg rtit/ bc« 
iPcyg mtct; ficy ffi^. Nauat operam 
bonis litcfis, itt fcrt (Icjr^ ^ininbg 
giltcn fiinft^Mk quocf ncftra in tc 
beneuolcniiam nauare poflumus* 
^k€.^62t f^nncti^ vpitand} vnfcc 
gdtiPtUtgfe]rt gcgctt M'c bdveyfcn* 
Nauus,a,um, '<rtn^rue|T/emfig/ocJ 
mflcnb^fft. Nauitas, &: Nauia, ucl 
Gnauia,^t1:ct1gb^tt/b4n^tjv(le/fm^ 
figfeytignauusja, um, ^avii/txh^ 
jagbafft. Ignauia, ^rtutfat/ 5<?0* 

Naufea,i6itt vnliifT/rtiwfllm* Naufc/' 
am moucrc,^m vniptlknbeireg<n« 
Naufeo,as, 34? b^b cin rnnriUcn/ 
o^er mid; vnxx>i\kt/itt6 ^o^crt mid?* 

Pvlauficaa, fl^m bocbtet ^flcinoi/bci: 
pbcrtcum fomg^Naufithous ,tM^itt 
filn ncptuni/ vnb ratter ^Ictnot*. 

Naufibulum, itm gi^l)6\t})o\^/wic 
cin rd;iff gcmad;cr. 

Naxos,uclNaxus,'^ittSnfi:l|mme«?t 

£geo gcnant/ emc 4it^ ben Cf cl^bi^ 

bu^dtaliaii StiongiIei& Dionyria 

di<fla N E 

Naxius,a,um,^46 Oarawf? ifi. 

NazaraeuSjide quod confccratus, uel 
fandus, CiFcb^yUget/jilgetrcy I>et* 

"KCjProhibendi aducrb»y)Cit.Cuiii im/ 
ptrzanoSC coniundiuo iungit, Ne 
fcuirantopcrc, Jl^i^mtfognm.Ne 
cxpc<flccismchic,pi^tf<5UenO wcm 
l^iem'titf^ttm* Aliquando caufalis 
coniuncftio cft.Tu m«prohibcas,nc 
mea re ucar <XOoluftu mtr tt»cl)i:en/ 

en* Vel lineam due, ne prorfus nihil 
facias, 2rc((c|; iodfy cinlinUnf^amit 
Dutit'tg^cm&fTi^g^ttgefl • Aliquan 
do per incerropationcjuel dubicado 
ne ponit » SC aiditicz eft « Dacur ne 
ilia hodie Pamphilo nuptu^'iCCitt 
tic1j€Ut Oem %)ampi)iio ver^eiiKCt/ 
ot>cr $iir ee^ g4bf* Bonus ne an ma 
lusfitnercto^^d^ img m'lobeir^ilt 
0<^ b^^fey • Apud Gomicos abijcic 
plcruc^ uocalis in fine« Tun^ hie ade/ 
rasmi 9hidtiz^XQavc(t ^ut>a mdn 
Vt^ibxiatNonnun^ pro no ponic. 
Egoidagam,mihiquinc detur,fdi^ 
wMbf vixfd)<tffm/b$fUmit raftgei 
b/wer^e•Comp«pardm roncaducr 
bianegandiyparcim eoniucf^ionesj 
Nceuelnec^,Webct/oi5nodS^» Ne/ 
dum, Jd^ gefd^wejrge/ o^et fo fferre 
<il8»Vic3Lproteimpenderc, nedum 
pecunia,3c^ fIracFre matt l&ben fur 
^t'f^/i4> gef4^wcf ge t»$ gelt^Ne kgc/ 
requidenouic,nedum inrdligar^igt; 

1000^4^ ltd Ufcti fp fm ^9 ^5gi;« N B HI t?«t(!rttt5c.Nequaquam, ^nfej^iten 
iv&g/oc$ gat ntd)t* Neutiquani,i;irit 
mtt ntd^un, Nequicquamy Vmb# 
fimjt/rcrgebctts* 

Neapolis, lat* noua urbs^itin ntuxoc 
ftattSum auce muicx urbes hoc no 
mine uocac$,fedpr{cipue illaltaliae 
in Campania.Napols,olim 9arche 
nope di(fla» Neapolicaniis,a, um^ 
5D J von It^pols /oc$ tTeifxpflan ifl. 

N€bris,^m ^?it:i5ef4U/olH:r gcmgflU; 

Nebula,<l^^nnebcU Per nebulam uidc 
re,n:id?t eygcndtc^f4(?m/obet:ve]: 
(loti.Nebulo,onis,tibtn mtf6lliaevf 
ftic^^tiger/lcyd^tj^gctmenfc^ /Tow 
tcrbilb/bem'eger. 

Neccff€,5C Neceffura indedinab.ytot 
»enbi*g. Vii Neceflrarius,a,(i, y^oti 
ivenbig.ic Neceflarij fubftan .^it 
^en94nDrctt/ge(tbtett. Necefficudo, 
freunbtfc^afft/gefibrc^aflft* Necefli 
tas.i^tn^cnbtgf e^/^t'ttgcnbe nor* 
Aliquando pro neceflitudtne rcpert 
tur.Neceflario aduerbt ITotwcnbtg 
(Itd^/vonndren. 

Ncco,as , y^ r<5 We. In ptaetertco ne/ 
cut 8C nccaui, necflu , & necatum in 
fupinotNecarus (ame^^igungetd rJi 
ber»Herb^ necant, t^ic foei/reriveri 
betier(lech • Eneco,pen* cor ^^(^ er^ 
(ledc.Mecapho«5ct> betrikbe/bemft 
|^e.Nex,d8y Qiianquiinnorainari 
uo no admodu ufurpetur.iet'n ro^t 
r<bUg/o0 DJDtNfgDare ned,3D JM« 

Nfcros,latinc mortuus,uclcadauer, 

(tin OoDt«r.Necrophorus,flfn bo5> 

OO ten. N E 

tcs, ittin }»atfhg(t 4i»(? ^ct to^ti an 
rd;4witg»Et Nccromam«a,ud Nc/ 
cyocnamcfa, €^oUtd>e tv^KfaSa: 

ftaQct* 
NeCTar,lat» Immortalitas,Trt(let:b» 
lid)l)Cit!Pocc J fingtint cflc pOcS dul/ 
ci(IiinuDcoruiTi,IDu Voet£ Dtd^tett 
csfevetnfi^ rtr^ndf 2$ €^<5mr.Hmc 
Ncitarcus,a,(i, 0(5ttUdS?/ vrt(lci:b; 

Nc(fio,is,5d^ fniipffc/bin^yHfixmm* 
Nciflo moras, 2f<^ fatime/ viiciciid^ 
Irtftg.NcclcrccoronS, ud fercii,dtl 
f raittj m»ui>I.Ne^^erc fyllogifmos, 

gn.Et IMexo,as,frcqucn» Jd) fmpff 
cmJig.Hinc Nexus, us, itm vctbm; 
^img/ verfitupffung/ vetflttchitig* 
Vii Nex3 iniredicebac,bei;fl4^b^ 
fchtitonei; ^n gcitfc^uto n^egen $i^ 
ct0€ d'^b/btflo^ci: be$4le m^i)tcXt 
huiuiinodi hoksNexi diccbanrur, 
hoc cfl.crcditorib' addi(flt,Wf4)iil& 
newtt ergebett. Nexilis , c, JfcmMg/ 
fttilpffl0/^Jgeb»n^e» m48wccl>c«* 
Compo.Adne(flo,ucl Annc(flo, id) 
ftiiipffan/fh^ !)mjil»Cone<n:o, yd) 
tmipff^dfyttti/ anmS^it* lhnc<fi:o» 
7d^ firt'cf et'n/o;5 ver|^i;t'cf 4natwin5 
t£C. Obnc<5l 1 , Jd) verbiViDc / vct« 

Kzimd'dSfyu^^n^isliid)/ nitsifaQi. N E 

Nefarius,a,ii,^d>antlid?/Irt(^et^7itffk 

Nefas,8iNrfafti, VideitidiAioncFa 

Nefrendes.Yidcfuprafrcndco.Cris. 

Nes;o,as,2f<b Ici/gnc/ocJ fd^l^g ab.Vn 
dc Negacio,l6m leticjnimg^ Ncgati/ 
uus,a,ii,itewgttccl>tig/Uiigbrti:,Co/ 
po»Abnego,pe.cor, Jcb verleiigttc* 
O<ncgo,5* r<:^la!>^ 4b/gib m'r.Pcr 
nego,5d? leiifgite gS;tt^lidi/ 0X5 va^ 

Ncgligo , 8C Negligcntia, Require in 
ucrboL-cgo* 

Negotium,^m g:rd;&frt/vitmiS^/uti 
riiw-^Exhibcrc ncgoriti, 3C Faccirere 
ncgotiu, I5em&b w/v«»^^wig mad}i 
eii.Darencgotiu,te<f€UKtt/o&:i: g* 
btetcrt^Nihil mihi tecum eft negotij, 
y(^> l>4b m'cbts mit Die jiltbStt. Ne/ 
gortor,aris,5clt>w«be/trcibceiit gc 
wcrbe/oDer f4»(fmanrd?4fft.IMcga 
ti aco r , itin izxoctbs tn^n/^^tiffi nan 
Negotiano,XIO«bimg. Negocialis, 
€,1^45 $il getpecb geW:etJNegocio/ 
fus,a,um,€fefd[)&)ftt'g/\^ol( vtitilm« 

Ndcus,difynabum,^mv4tt«i:^te(ta 
m»VideNcleides» 

IScmea , itin tvab in Stic^m (^^/ 

tmte/nit wcft von 4t'go«/ bqr weld>4 
cm ^cnii et'nfefi tt»^t:^ gcf>4lten» 
Nemc^eiludi geti4nt/v^D^dget<$t> 
leit Wwmwegen. Nemeaeus,a,um, 
^48&dr$&get>in.Viderupranidi/ 
<fl;ioneLudo« 

Ncmeces, iDie vmb ^& ftatt tfpcyi: 
iPi^tient. 

NcmcfiSjpcnuItima carrrcp.Cat jndl 

gnatio N E 

gnatio, Vftwdtf^e/ocJ jotm ♦ Vcte/ 
res finxerunt Dtam cfffjquae infokn 
l»2,5^ fpes immoderatas uIciTccrc/ 
tur , iDtealrcn b<5bcn Md?tct/e6 fey 
fin ^<5ttiii/Me rtUctt (iol^ vn^uber/ 
iniJt/vw^ viimijfig bofffiwtig rcd?e/ 
ct»cr flrrtffc. Vocarur A draft«a, 5^ 
Rhamnufia.iiinc prou^rb. Adra/ 
fi«a Ncmtris,rcilicetadcnr,tf r wttrt 
rattlonciiipf<£jbcn/Oi5 Meflr^ffirtrt 
nit au^bkibcn* 

N€mo,^:Til^m^tt^/o^c^: Fctfi mcfifdt^# 
Na dc hominc folum dicirur. 

Nempe, aduerb. confirmandi,^rcf 5 

Ncmus,oris, iBin trate/ctn l^(!lra!^♦ 
Ncmorcnfis,c,aD^5 jil t>em xtaiz> ge 
^6iit* Ncmoro^us,a,u,»al^ecbttg• 

Neo,cs,3f<^fpmne/ptf n<iyc»Nccrix, 
i^mfpinnctyn. 

Neos ,Iat.nouus, IflTcw ♦VndcCom/ 
po.NfOgaimis,<l*m netverebman, 
Neomcnia, in^cwniow.Keophytus, 
penui.cor«l7ciy$cp(lattQUc /bit nit 
Un^aniimo2t tflgct9e(en*Neopro 
lemeus, fiein newer f(teg^m4n,€c 
proprium nomen^^m eygner nam 
Dc« fJIns 3f(biUtd. Nf owricus , a, 
Cf ^'Larini re ccntior ,t7aver .Neoteri 
d mcdici,3t>te nciiwcren atQct« 

Nepa,ucl Ncpcs,<6infcorpion, 

Nepenthe$,<5itt rr^itt Da« rr^tiri'g^ 
f i?it rcrrrcybr/fo man ^atrtb trtnd'et 
"Qutdam putanc tffc Bugloflam* 
Viclcfupra, 

Ncpcta,pcnuI,con ItinHatt ytatix/ N E i4<5 m 15 faKbtfcbrtfft CufctVt . Vnde Kc/ 
pcflnus,a,um,;t>rta^rtlvtllf^iO•. 

Nephalia, orum, ^m f«r|^ bey^ ^cff 
^jiccben / t^a man Vcyn n^an jil ^etf 
opfferm biaucbct.Sobria facnficia. 

Nephritis,penuL pro . tHicxcn fiicbt/ 
treer^g o^cr fd^mer^cn ^er nicren. 

N ep OS , Otis , ikin f in^s ffin / em ^id) « 
ter/incfel.Proncpos, cin hnbs f ml> 
fdn/ctnf m^^ Mc^ter/ ^ttrfcL Sic Ab 
ncpoSjSDee rictC>cn gefcblccbtes.Nc 
pes ex frsitrcyftins bz^bcts fBn.Ne 
posexfororcjij^mei: fd)xcci\€tf&n* 
NfpotfS nonnunquS rigntficantpo 
Aeri,^tenac^f omnen. Ncpotulus di 
miXtc,Ncpotes,iS«yflcn and) fd)lii 
mct/vetbtaffctJVn Nepotor ,aris, 
3cb lib vn^imUd^/imfaufina)bzaf 
fc/vctfd}Ummt, 

Neptis, ^mftn^6^cd)tcr♦ Prone/ 
ptis,(6tn ftn^6 fint> ^cK^ter• 

Nq>tunus, (tf^infdn^^JtwrnivnnU 
^ piB/lOct 0ott ^e5 meets. VNIn c/ 
ptunius,a, um,)C>a5 ^em $iS0ebi^)t« 
Neqiiani,indcdihabile,je><$||/f(baldf$ 
|)afft.Nequior,uequi(rinius.VnN< 
quina,^tb^l<^Vf t/bc^bcyt* Ei Ne 
quitcr,aduerb.^cbalrf>weyre/ bog 
Ucb^^tcNequam id^^d decocflor, 
uel nepos,^m veifct;)tt>cnber/vn|tni 
lt<betbi4f)i*r. 
Nequicquam.Vide Ne* 
Nercus^Diffyllabum/f in filn ^ccAi 
ni vn^Cetbyo5/cin ^ott ^C8 mccif # 
Ft pro marialiqn ponif. Nereides, 
jDi^mg^rg\5ttm/Nynipha- mannf, 
OO z Ncriruin N fi 

Nentum,ueINcritos, ^in'^nfUim 

mccir yonmm gcn^nt. 
NcriOjOnis, ^ici)m^ftat»tnatti84 
Nero, atincY^nctnamcins Kb<$mu 

fd)M fcyfets/bzt cm ^roffct xot^ti:ui} 

famo^ct vn$htti^ $cnnmmcnxvitu 
Nerun> V<5ldfcr in ^ilgic^/ ^uin Coi 

n^tvetrbtfi^umb* 
Neruluiiijiam (l^tt^ftoric/Ciic^nte* 
Neruus , dn fpaif ^bcr / fen^bcr/fl^di?* 
4t)ec,f^ctaph.pro Roborc, ^Ut \Ut 
dc obct: Auffcntb^tnmg.Sme nerufs 
10ii(l4i:rf/r<^»4dS^, Neruus belli pc/ 
cuniaeft, iDteecb^ilmn^dedfriegg 
Iflgclt. fntcn.Hercncruos, ^4(1 an^ 
|>altm/gi;o|fenflct^anfereti. Altqn 
fignirtc»,^ttt balf^e^^fen/ o^etbanD 
ttt flflen. ^tcm l^m fcyttc, Neruia 
idem. Neruorus,a,um>9bere4)lt'g/ 
vol abcten.M 'tapho^^^Urc^^Ncr/ 
uiceus,a,um, ID$4U^|etln4^C1:^i(f« 
Neruicus, IDem bt'e4Deretispeett>^tt 
Encruus,a,um,udGncruis,cneruf, 
rdi)iv4di^/I»dfed^rt'g/ftaflKo^* £ner/ 
uo,as, Jd^ mad) fd;)xoa^ oi5 f r^flt; 
lo^.Eneruario, ^d}wad)cyuSub/ 
nemo, ^T* !)4Wbicrp4n«40ar^4b/ 
i'cbmad>vnfrefftt'0« 
Nefcio,Rccjuire^do. 
Neffotroph«Lim, lE^ttott^^m^tt 

en^ten $tcl>et /enbten ivef D* 
Neftor,«m fSitrZelet/vrtDein Ptfmg 
titv6l<tititt eztdanPfl^gmAnt/ 
voMxt va^ wol bcrebt getvereti tfl/ 
vn^ i^^t c»uf cv mmflfyi aUa snUbt* N E 

Vait Ncftorcus,a,um,*48bem 
$il0d><5tt.Ne(lorea facundia,^4f]i 
xil \^uUd)i u^m\)dt/ o^ ^erp2e4>e. 
Viue Ncftoreos annos,l(4be latigc 
jeit^kem Ncftorides Parronyraicir, 
IDct: rom Vteflor fein vzipmng b^r. 

Neuter,a,um,iXcin5 von $wcf e/dw4 
Dets/ wbec bet: nodj^ bifet.De duo/ 
bus dicit^Sioit Alter 3CYter* Neu/ 
cer alteram amat, its licbitdnbwii 
bcva ben anbern/ff b^beit bcj^be eiii 
Atiberm'theb. Neucralis,e,^4d bee 
$wtvm f^na ift* ut Verlxim neutra 
lis fignificationis, fD4« webec eiii 
spt't^ngnoc^ et'nkt'btittg bcbetiter^ 
Neutro aduerbium » ^ffftfnm 
tl>cyt/4uffbti^&ba:<reyttc« 

Ncuus, Vide Nacuus* 

Nex,VideNeco, 

Nexilis,Nexus &:cVideNeAoi 

Ni,& Nifl, XOadnit/xfianimewtn 
b4tTyob<i:4ttbcr6 b4tt/iv&ber*Niftul 
t^ eflfes intelligeres baud dubie, waii 
b» m'l tin tmti n>&re(l /f<> txcrfltitt* 
be(l5oti$wet'fe(* Quidefifommify 
nifi mortis imago C xCas tft bar 
fii}Uf/VH^€tdnbdtmn^^cstob8 t 

Nice ^'/icw, latinc Vi<fioria, £th(V^ 
obet t>benriinbtitig* Vnde multA 
Compofira & DeHuara» utNiccte/ 
riumy$t'nffgbe(onurfg/bte icdbbit 
mattbemfy0et(ci;etKh« Item Nice/ 
ceria^^tn Ppffec von ^ts fygd tvegi; 
Nic^a, ftt'tt^4tiptfl4rtJ5ttl>fm'(/ 
b^rinn bas vctr^mpt €oncAixm Vft 
0e^^ll;<»vplbeti« ^Wm^to^nbec N I 

ftaitin&Miit* h4icemis,a,um,l5j 
l>4r4ttg o^cr s^Qd:f6ix$ {% Nicola/ 
us,^m fyg &c« voids* Nicomedes, 
mtin Kttnig J6ttl>f ntf /vott tvelc^m 
t^iie (l4tt tTtcomeDt'4 in {ftttbrnu 0c 
b^utpen ii^*Nicanor, Nicandcr, Ni/ 
carchus,Nicophancs &c^cttl^ als 
ej^gett n^men. Nicopolis,ftm(l4tc 
in €pt'ro / vom ff g :3kig»(h' gen^nt. 
Nicoftraca, ICt'tt m^ttet ^uanbit'. 
alias Garmenca gmattt.Nicocreon, 
Itin Zpann in €jpz0* 

Nid-Ojis, y<ifbidl€t>cmscfpUtna^ 
xoitUi, tynn^* Nam eft propriccanu 

NicflOjas,* Nidus, Require Niuco, 

Nideo,& Renideo,quod magis ufur/ 
pimrjjd^fdfzimo^ct^lif^c. Jum 
Jd} rtec^e/fd^mic^c. Nidor, Ityn 
f^d)Y ge(<l?m^d/ Qmut) tins gcb^etf 
ten o^et; gcf o4)ten ^rna «« 

Nidus,<6irt n^tjl/vogelnJl^. 2f ^^ ^^^^^ 
ttnd)i tKt flrcmer/^atitl fie t>ic xoa^z 
bet)4(ten«Nidulus ditni* 0tinfl€fn8 
vdgd niftUn* Nidulor,aris,5d^ ni 
(le/ o^el: niifie, Nidifico, as, idem, 
yd}mad}€inn^fic* 

Niger,aittni,€^<^W4ri5.iyietaph»TfW 
^ttiii/b<J^,Caue hun€,niger eft,^iii: 
Udi^voz Dcm etrtfleinfclt^^df^Nigrii 
in Candida uertuar, ^t'eredferettM 
^^ iti ^46 gAt* Nigellus, a,um, 
dimi.€Jdt>Wdr<5led!?tigAcm Nigel/ 
lafubftantiuum,Bc^»^arQ tiimid^/ 
r*w<>tt54;oti4»&ei:»Nigror,rd^wet: 
^rdS?W4r0igfdi't Nigredo,&.Ni/ 
grtde8,ucl,a,tdeai«Nigrco fiCNigre M I «4T fco,5d) wttt> fd;w4rf5 . Nigrko ^ ad^ 
I'c^ bmewwem'g fdt^wari^.NigWca 
tcsoculi, ed)xvatt^k<S^tiic ang/au 
btaun &tigle* Nigro, as^t'^ bin fd}i 
xoati^/o^i^ madi) ffH^xvctt^.Dmut 
gro,ul^ fd[?wcc:5c.Nigrefacio,idem. 

Niger, 1/tin tfuf^ ^^ ^pb^ica / I'mfeit 
t>em bctQ 2kl)ias. Nigntar, ^iz vtii 
fiffitbisU^bigimtluffts Noma/ 
des eciam funt* 

Nihilum,&perApocopcn,Nihajif 
Nil, Vfid)ts/nU^\imtuu Nihili,ini 
dedinabile,gen«omnis,|irul;tt'g/nttl 
r<SUig/!)mwirffig. Homo nihili,d*ii 
mdt^tiger/nttpdtgermenfd^. Nihiii 
facio, Jd) l)altSiitinQ^d()/xfzmi^§ 
WvctmeittCf Nihil dum,j|[7c<^m'r/ 
0C5 nod) neute.NihilominuSjNihila 
fcciusidem, ^s^itbcftmin^cx/nit &e(l 
wmigiu kem Nihil pro Non, ad/ 
uerbialicer,Nihil drcuitione ufus cs, 
t>n iyaft nit vmbtt^ Qcbiand^et. 

Nilus , ud Nelus v^^os^^in baintp 
Htftitfs ini^gfpto/bctgtSihndna: 
inbttimtitnwch* Niloticus, a,(ry 

Nimbus,^tnbl40r&ge» Aliquando 
proniiibeaccipitur, SUtdnwoMc* 
yttmdnfd^tndfd^/f^nd^fi^itu 
tatanffmmtocin 01S an^etsf<^mi 
cf el:.Nimborus,a,iT, ^O^tttered^iig/ 
bos ro( regen vnb winb t'ft. Nimbi^ 
kr,a,um, lO$blat^tcQmobctwin^ 
bzin$cu Nimbatus»a,um,Vberg0r 
(en nut ger&Ib« 

NiimCUm,Coa{irmandi aduerbium^ 
00 $ 0n^ >I 1 

Nimis,&NimiuiTi,aducrbiu, Jilmt/ 
c^a V4(l, Nimi's uellcm, 5^ w6it€ 
vaftS^tn* NcquidnimiSy Cbiltm 
mt j6 vtl/|ilfa|l.Nimius,a,um,Vtt 
n\&ffiQ/^&vi\fj^op. Niraiuslabor, 

Ningo, is, 8C Ninaio, J* fd?iief f>c. 
Scd in terria pcrlona fere ufiirpatur, 
Ningit,^5 fdint^cr^Hinc fit Nix, ni 

t>a« ronfdjit^ifl.NiiKa maffa, cin 
fd)nel> ballc.Meraph.YCey^* Niuca 
vc(kis,0tinwcY^flcft^, Niuofus,a, 
u,Voird?ncb»»NiuaIis,lc,^^« auff 
fd^ncb i(l.Niualis aqua,fd;iieb vff<tfi 
fcr. Niuatus , a, um^ 0ifMuimit 
4Kd?ft<b. 

tsliniue, alias Ninus, J6m bmltd^e 
grofle (tatt in Cbrtl^w/o^^^r 2<fly «;t 
von Uino bcm f unig Der ^ITyncr/ 
rn^ ^cmirrtmtM'tf ebemati/ gebaw* 
m*t7intutr^, jK)tc etnn'oncr. 

Niobe,<5m tod?tcc Catitali/wr f<bw« 

$il dm if tin olxc fl:lgcn vc^:b^l•tct/^a 

fu|rerftn^cr (Derm vittr^rctt) b<# 

raubetwatbe. 
Miphates, leinbcrg/iHstbit^griflcc 

2itmm\m von ^i\yiii fcb^f bet. ^c 

ttinfinfs^qtlyic* 
Niffa^O^tn (lart in C^pp^Jboaa.ViJc 

Niflirnus,a,um, JD J t>amu^ifi0^i 

tin 4nbet (latt in €Atia. 
Nifa^i campi , *m j tt in peiftVt /b^ 

btfpfc^cpfcrb Sti:$eitd[;rct mrbcttt N I 

Nifi,ConiunifHo caufalis^^B fey b4A 
o^€tb4nn4Ue)^n. Nifi mc animus 
hWit^B fey ^<tn ^ae id> nit vcd)t Qd 
bencFe* T«rcnt. Et alibi. Hancnifl 
mors,niihi adimctncmo, IDteiritrt 
trn'r ntemrtnt / ban alUin ber tp^t nci 
ttten.Praeterquara^ 

Nifus,^trt ^perivcr. 

Niteo,€s,5cb gliije/fcbet'nc. N(t«fco, 
34? wtr^ gltQcrtget* Enit<o,& Eni/ 
ccfco,3d^ nebcin betftir/icb sU«jcb« 
att^.Pcr Mcrap. x»ir^ fiirtrcflfclicb/ 
t6cbttg.Nitido,as,3cb macbegli^c 
rig.Nitor,ons,^cbein/gl4n^.Nm/ 
dus,a,umy6cbeinbar/gliQeng/tt?oI 
gcbur^t/jicirhcb* Nftida fuppdlex, 
Wolgcrybnci: oC« glifjerigcr b^u^^ 
rat.Nitida foemina,*in ^ictwfd)6f 
ncftawy Nircdula,anlit<btfcbn^rf/ 
^ct $i5 nadot fd?einet.NitelIa, puluf r 
t>as gli^cng m^di^cr/baUerpulneir/ 
ptem ^ierlicbett. 

Nicor,cris,3d^ vn^cl•(lrtnbc•2(te Jd> 
crbAltmicb* Nititurbaculo, j^rut^ 
bal t<t fid? mit bent (Iccfe ♦ ^Jiritur 0/ 
pibus amicorum, ^t vctlrtfletfid^ 
^uff Me retcbtumb bcr frcu'n^en. V/ 
nus in quonirirur ciuitaris falus,Ct/ 
ctroMlcin bcr vff ^cn1/ ciS an xvdd} 
cwi &er f>rt tr beyl oU xvcliiam> b<jng« 
et .Niti gradu,gcben. Niti alis,^liei 
gcn.Aliquando fignificat, Jd)ar9 
bcftt nnrnot^fi cntleMget tver^cn• 
utmulicres in partu folrnr, MPtebi^ 
wctbet in bcr gcburtpfl<gcn. Vndc 
Nixurt0,3cl? bcger jfl ^rbef ttett wS N I 

ctttle^{g^£tl»^il:^ett♦ Nt3ai*,us,<6y!| 
ficbimrtg/gcburt^tbcic. Coinpo, 
Adnitor,ud Annitor, J^ vnWtt 
^an^miti^i fletg ^n.Connitor,p€ 
iiuId.pro.34?feirertlIctt(ici(f4tt/id> 
l?ttDcr|U»t>c^ett^Uc^. Emtor,3c^ 
gebictre. VndcCnixamulier, ^m 
voiib M'et>er0cbu):centlcM'get tf^*Re 
Enitor, 3<|^ (Itebcmit client flet^. 
Enixc adJucrbiu, iflitgronem(la"g 
flt'cbci^tig. fnniror,5ct>l>^tn3e4n/ 
otwtlcyne* Hafta paricri innicitur, 
j|>cvrpic^l«:vrtetdn&et:waiit>/ ^c^ 
(lii^e micJ;^Obnitor,3d) wi^cr|l«; 
bc.Vndeaducrb.Obmxc,(6ti:ebedt; 
ttg/bcfftt^Hic^. Rcnitor, fcrc idem 
quodQbnitor, Jdo ftrcbe^^trgcge/ 
i»it>ccb^^tc. Subnitor, ;|<l; vitrei;* 

Nifibis cm (Irtt iit IVJefopot^mw.alias 
Antiochsva, 6^ Mygdonja dicfla* 

Nitrum,©alpeta:»^alnitcr. Vn Ni/ 
crofus, a, um,2>48 voU nilpctec tfl. 
Klicrofaaqua, Item Nitraria, i^tit 
r^lpcteu ec^c5riJbe/b<»m<inr<^pcta: 
finMo&a-m44^ct. 

No,as, 3d;rd?wi'mme. EtIVato,as, 
frcqucntatiuii,5<^ (c^u>tmmc v^Tfl/ 
o^a- cinifig. VndeNatatus,us,i6m 
fd^wfrnmuiig. Natatorium, liByit 
b^d gcrd)tri/D4ttti tnan b4t>cn ntitg. 
Naratilis,k, penu.cori*ep.i9fdbtt?utt^ 
mig.Comporira.Adno,& Adnato 
3dt)fd?wi«tm !>«!r$^«Connaco,7d> 
rd)wi'mmcjr»itt,:f* Enato,uel Eno, N O 149 ^)ctfUr/o^^ocempol♦ fhnato, 3f4> 
fc^wimme M'ttKctt^ Obnato, ;j<^ 
fc^wimme bm vn^ wi'bcrPracnato, 
3f 4? fcbwt rfic rot .Renato, 5 <^ fcl^wi 
me tt?t&er«b.Supcrnato,id? fd}tx>imi 
mecmpoi/Uc^auffDcmwafla* TrSf 
naro, uel iTrano, 34? P^wimrm 
bimibcc* 

Nobilis,c, Itt^tt/vctt&mit/fiittteffit 
Ud)/vh<i}tiCi/f6(t\id)* Nobiligcnorc 
natus,Vdn eMcm gefdjled^t gebojtt/ 
Famanobilis, ^Durd^s gefcb^cybe^ 
l?4ttt/ov>etr n'id;tig. Nobilc fcortum, 
ft m vitthmpu ^irrl o^e^: bi*^t» Lo/ 
CHS rufticorum cladcnobilis, <6ytt 
oitbfts vonbitpaivun fd?a^c/o^cc 
itiJ>crltig/beP4nr vnb dkd^tig i(t» Alt 
qif ando idem quod nottis, }dt1^(tnu 
Nobiliras,2l&clfar/wu:&t*gfctr/fofl 
Ud?eit.TgnobiIis,c,VttcM/tJet4d?t# 
lid) /fdiled?t/vrtrW?tig/rjibc^4nt, 
Ignobilitas, tT4d?giltigfett/ vitbci 
r4mttg/g«iitg!)eitTNobiIito,as,rd^ 
madt) cbll/bcf 4nt/ocJ rftd?tict. A du/ 
kfccntc nobilitas fiagirns.Tcr^* ;^it 
m4d>e(t t>^ iiin$Un$ mit Uf^ete t6d^ 
tif o^cr bef 4nt.Dcnobih*to,3d> ge* 

Noceo,cs,5d) ^d)4^e obci: Cfd^ent^e^ 
fc^&^tge* Vii Noccnsnomen, itin 
fci?4bb4flrrigct:/rbcltbitctJnnoces, 
Vn(<l?telu^/vnr4)ubt'g/ftttiil«fnno 
ccnda,Vttrd)ubt/fbtififeit. Nocu^^ 
a,um, ^c^&^Iid;/^|^cb4bcnbnttg« 
er» Innocuus, Tnrd>&bltcl>* Nocu/ 
iTicncumȣiit rcb4bc/n4cl)rcyh 

Nodiuagus, VidcNox* 

Nodus ammbatm/obtxtfolt^.f^odum in 
feyrpo quxris , proucrbi, 5t>u bifl 
jfiril iaigfhg/ot»ci:(leiirig.Ec No/ 
dus Mctapho.lfeirt vctbot^tu fr^gc 
Nodu folucre, jH^m verwirtct Mitg 
enlf<|>ey^en/^ll^l:icl?r^. Nodorus,a, 
um,SBlno«e4?ti0.ISIoduIus,& No/ 
dcUus,dimi *£llc;f Its f it^pf j!tti/o&ej: 
fln6iUJE.nodiSy€yptn*pro.elatt/cn 
Ihotvm, Enodis hafta, j6irt girttte 
fl4ng5mernodium^49 ^n^iifd^m 
ten Pnotrcn vitD gleyd^en on ^c (Ian 
ft^n/otxr bol^ ijl .Node, das,3c^ 
fetifpfl«/birtDe4nei'rt«n&ei: .Compo 
fita,€nodo,pcn»pro.54> cntetti/pfi 
fM<5g vflTMetapho^tyd? ctriire Jne 
nodabilis, e, Vn^ufjlegt^/ vtirtitfT* 
W^lWl;/ venPtrt*lnnodo,id^ f ni/pff 
ci'tit)t'tt/^fft anetrtdttber 4 

Wocgaeum , ftin wcyg ttey^ .Et pro 
Candido acdpicur« 

fjo^ma penuL producfca.ladncmtcUc 

tJCbtifl/nod^eirt 4nC»eriJ vei|?rtn^e» 
^c^bm/ibaB nit gctet>t trtrt. 

Noeok, ^k wkt^k ^te Dcjt gey ffw art 
Item fc^brtD ?><>«gcn& jm brtlff . 

Nomades,pcnxon V^Slrfer in 3rpi?u' 
C4.bem,^n C^cyrbu/We vnblcil?^ 
bc^e fitj b<^«* -wit ^cm vid; tjin rti 
»n^ev fd?wcffll«n/ vltn^ bic lydiffct 
Aufftr igeo tm't tf>n filrm* 

Nomcn, itirt nam/ We qrgen bcrt4m4 
fnngaiti^ Ktlii^^enctnitgs. Nomcnfa 
aiili(,udgcmi9, JDatH^Disge^ N O 

fy^fcdl^t^^EE apud Romanos famil/f 
duo nommahabcbanr, nom<n,8C 
cognomen , ut Cornelius Scipio, 
jbey ^cn X^Smeccn l^^tten We gei 
fd^Ud^te $tt^en n4mcn/aU Cotndii 
us edpio/wcl^c b&n iani^en qh 
fd[)Ud)t ^cnuynw^tm ♦ Vnkuiquc 
uero perfonoe difcrimims caufa prae 
nomcn imponcbatur, 3ber iimt 
jetlidt^en pctrfonCnwrns bilDen)wdtl> 
vonvnt^ctfdKY^swc^tHn fumam 
geben/ AlsVublius Cornelius Sci/ 
pio,iLucius Cornelius Sdpio &o 
Ecilludcancumunaplerumc^, ud 
duabus y aut cribus liceris fignaba/ 
tur, Vrtrt^ ufitfutnaim watD mil 
<im b8d?fl<jben/ot)et jweyenctwon 
mitbtiycn ge$cfd?net.utl/*Ludus» 
QjQjintus,Sp. Spurius. StxStx/ 
tus *0atnad^ vbaf^amm fii€tw^n 
vcn dm fUtn&mm^faVobit (|>4te/ 
ben vittbcntKxmi. quod crat Agno 
men, utP.Corndius Sdpio, wntb 
JXfdcanne Qmant/von svegen^^s 
€tt>HinOXp\:)tkabcfttitti t^at*€t}^ 
q^atii illud cnl cognomen ud cogf 
nomencd potiusdicatur*AUqu2do 
nomen fignificai:,l6in t6twdfi/abd 
fcyt/4c^>mng. Vir magni nominit 
eR^yts iiitmvathmctcr/wolQcad^i 
t<t titanic nos altquod nomen gc(/ 
ftmus , Vergili . Xlhk ^>abcn^ aud^ 
€ty»asioltcn/finb audf ihe^^en gcf 
(lin« Magna nomina,t(et(id(^e ImU 
HNonnunqua n nomina Tignificat^ 
t>itf<^rAbistuJ9&w9idy^fd:>d^ N O 

^e*Omnem pecuniam^quae in nomi 
nibus cftmihi legauic, 3Ue^ge)t^f 
inf(A)nU>cn if\:/\)atet mit jil etbge* 
ntad)ct .Hinc nomina faccre, iB4?^ 
tAt>nct mad}cn .ltcm,Nomcn accipi 
cur facpe pro caiifa, ud quod uulgo 
dicitur aritculo. Muhis nominibus 
mihi charus eft, Vmb vilct vtfa^m 
f>^lben i(l cr mir lieb.Honcfto nomi 
ne,2t1fttctm c\)i\id;)m fvitwoit/o^t 
v^fodj.Nomcnclator, l^mvomam 
|er/ obec n^men an^cygev.Nam Ro/ 
mant habebanc huiufmodi mini/ 
ftros, qui dues memorirer unum/ 
qucmquc fuo nomine uocare pof/ 
fcnr,lDt'etl^mei: b^tt^btener/u^eldS^e 
^et; but^cxcn tin Ut\id)cn mit fet'itetn 
nanicn augwenbig namflen f unbtf • 
Nomendacura , 8C Nomendatio, 
fttLnnamfttng.CognomCjfiC cogno 
tnentura, Otm^ilnam* Agnomen, 
idcm.Cognominis , e, <Slcid)6 n«^ 
tnen0«^i^e<st'nnamen l)aben / dicun/ 
cur Cognomines, Binomints,ey 
S'n^cynamt'g/bas $wcnnamcn lyaU 
Ignominis,e,Vnr»c^)tig/vnlobram. 
Ignominia, ftin fd^ma^/ fcbrtnb/ 
»«:le^tttt8b«J^«bi/obcrbes namtins 
lgnominiorus,a,um, ^^an^iUdj;)/ 
c^)trci:lci5lt^<t?.Nomino,as, 54? nctt 
nc/bcnamfe.NominariOjil^in ncm 
ttung .Nominaduus, a, urn, IClantf 
figvnennig.Nominatim, XXSitna^^ 
ltien/nAmlt(^«Denomino, idem qd 
fimplex.Oenominaciutis,a|Um,Jp$ NT O ^4f Nomo5,LatincIex,«i'«ger4^.Vnde 
INomophytax, itin Qcfat^vctl}^^ 
•ter.N a Graecihabehant huiufmodi 
magiftramm, qui Icgum, 6<:mo ra 
cuiam agcbat, 36cy ben ^2tcd;cti 
tcatm fu tgefcQtc obcren/ ivcld;c cb 
ten gefaQcn vn^ fitten bwUcnt.No/ 
mothetes, ^in gcfijtjgebet.Nomo/ 
dida<fi:es,fl^mgcra^lci;et. It£m,NJo> 
mos,6C Nomarchia, ide qd praefe/ 
iflura 8C Satrapia, cm vogtcy ♦ Acgy/ 
ptus in mulcas Nomarchias , uel 
mulros nomos eratdiuifa,!tgypt€ 
lanb was inxil rogreycn gereylct. 

Nom€ntum,<Km (>att inJtaUcn/nit 
wcyt vttiiRom*Nomentanur», a,u^ 
^aB tatan^ tfl/obcr j6gcf)<5«g. 

Non,aduerbium ncgandi, l^eytt/nt'r^ 
Nonnihil, j^twas .Nonnunquam, 
i^twan/j&Kytc^Nonita pride,Wit 
fog^irvotlangcm* 

Nonacris, Utin oit in ^ncd>en Unb/ 
taB2itcatia\)cifffitMinc Nonacri 
us,a,um,lD49batAU^ t|l* 

Nonae,arum,plura,rantu.jt>ct:rictbe/ 
ctS fid)^UtaQtin6 ittXidommonata 
nad) ticxftcn/wdd)ct f alenbt? witt 
gendnt.ut alibi dicftfi eft,y rti ilTcirt^; 
cn/lWcycn/ ig<$ wmoitat/vnnb XCcy; 
mcnat/iftBt>cx fed>0retag /rtbctift 
be anbcrcn monaren ifts bcr rutbc# 

Nonagjnta &c.VidcNoucm. 

Noricuni,iDa5 ober rnb nibe i: pcyct 
lant>/w^ ^wufA)cn be 3l?n »n 4> ft it 
tcid)/Jita\icn viiX>(tZ\)^mwift be 
gviffin,Noricus,jem Pgrer. 

PP Norma N O 

NoJ?ma,€iit\»i'nd:Jm4fe,Longitudi 
nesadregala (Sdliueain, aldcudines 
adpcrpendiculum , angaliad nor; 
mam cxigantur, Virru . SDic Icit^e 

ititc^ &e fettd'ei / vn Die winc^el n(t4) 
ban windcUncCe gcrtc^ut iv^rt»m* 
Norma uiuendi, l^m red^te ii>e)^$ 
5i1l4beft.Normatus,a.u,€?erc^li^5 

fiormis 8C Enormis, c, <S^to^/vtY; 

Normandi, ud Nortmanni, V*>lcf ci: 
m 0aUt4 ud ^raitctVi* 

Norucgia, ^l^oinvegctt. 

Nofco,is, jfc|> etf entw/oDct wevg.Pf o 
fdto, as, frequencaciuum , idem ^d 
tiofco.&Noco^as, aliudfrequenta/ 
»iuum,;jd? marfc/mm W4ir»1^tcm, 
2f4> jeydj^rtc / fct^dtc. Notarc carbo/ 
ne» ed}dtin/ viKWctffm* Nocare 
Crcta»4obm,Notauic librum atra/ 
menco, £r bat t>45 b^dt^ mit Mittcti 
beflec^ct. Nota , ^iit $€fd)cn* Hinc 
Notis fcriberc, UMit fwc^cn rctr; 
jwirfrm b^d)ilabmf<pzcfbinAte^ 
ICtnm4cfd«NocuIa, daninuciuum, 
inurcre notam,*irt jeycj^m' <>nbzcif 
nm.Mctapho.vcdcilmbbctt/fc^^^nD 
<^ntt>^tt« Eximcrc notae , X>on bee 
f4;*nb/obei: fd^mad; kbi'gcn. De mc 
liottnotacommctidarc, Ofilta vec 
le()efi/loben«Notabilis,notabi!c,J5e 
fantU^/Ui^tfinniiMtm^ ^wrtrcf 
fenticl^«NocabiIis faiior, $ttrn4mer 
gttn^.i^otariiis, €t'n rtuffjej?<l>iwr/ 
(^^lCf b^(tCopo« Annocojpen.con N O 

yd^ ttfdftith^t^^- Annotatio,^trt 
^n$iid)wtc^€tB&mn^c\:iciit€icunQ* 
Conoto, 5d? ^^(i}iu $fi mrtl.Deno 
to,^d? bcbeUte/icb fd^^ltc. Pr^noto 
34; jjyd^nc $& »?oi.Subtioto, ^4^ 
wd^itevff/fd^icib aiuhcaNofco fit 
NJCus,a,u,jbe?4rtr/rnblicb.Notii 
hdOyJd) leyg an/ tbil jil wiffett.Si/ 
gaifico.lbaoc^a,u,Vrtbe?4nt . No 
iiOydC Notitia, i^tParttrmd .Notifi/ 
co,as,3dS;m4c^bcf4rtt, Notco& 
Natcfco , 34; wicb bef 4«r. Innorc/ 
fco ide*Comp.a Nofco func Agno 
fcOj^fd; erf eime xpiber/bj mit voi be 
f 4trt gctpefcrt .Non agnofcis uctcrc 
IbdalcmC^tf enjlu mt beiit 4ltert ge« 
felU;r Agnitio, ti^cf antriw^XDogno 
ico^y^ ecfenite voit itewem/icl> veci 
jlrtnbe.Cognofccrc mulicrcm, IBi'ii 
tpeyb befc^Uffen. Cognofccrecau/ 
fas , Vitevlen/ red?t fpccd?^ ♦ Cogni/ 
tio,eifi ermritnuf?/ ver |l4ftbc/ v^tef ; 
lung. Adfenatus cogn'done pertiV 
net, i^etrtrabtb^tb^n^bei: ^^vztcyi 
Ien.Pr^cognofco,;3f4> erfcntie voc 
|>m»Rccognofco,5d; erfeim wibeti 
umb^f tc, ^cb befu'bnge wi^cxumb. 
ucfolcnt libros caftigatbrcs inpiibli 
cu datuh^Recognirio^ilBm wiberbei 
(ici)ti^nn^*Dinoko .Jdyctitiil vni 
^e1:^cbcf bhcb Jncernofco idc. Igno/ 
fco,3c^ vecjef be/U^iiacl; Jtc.^cti 
erfentimt* Pcniofca, tJc^ crteniw 
voKotfimUcly/o^ ict> vet})4nbc woL 
Nof(y , lat^morbus , itin Hr^nrfbeyt. 
Nofocom^ySipcpro, ftin (Te(i>cttj N O 

bdtt^/M m4tt ^er ficcb? ct5 han^cn 
Nothus,«itt b4(lb<^rt/bdncf ;Cp/legt* 
!)4tt/Dct:vrtcJ)li4> geborctjl.Mcta/ 
pho.cti a dicit, €m bfid? ^as eim faU 
fdjlic^ ?i5^ecygnct Witt* 
Notus,J'oro(r,lari*au{t€r,uaittis mc/ 

ridionalis,!Dct^tt^wm&^ 
Nouem,rteiin. Vn Noufnus,a,ii,fcd 
itiagis m plur* ufurpat oratoribus, 
idc quod noucm* Nouem, Je mun. 
Nouenarius,a,ii,^$ nmnin itn l)at 
Noucnarius numerus , ^m $4l Me 
ttciift begrcyfft*Nonaginta,iT€Mtt5 
ji*g»Noning€nti,f,a,newtiburtbetr^ 
rSonus, a, if, 3Det neiinDc^Nona, itU 
fte^uf^ bctt pern's. Nouendiu , ft lit 
jey t voft n^n tac,l* Hinc Nouendia 
lefacrifidu, itin opffert)j4mncwtt? 

Ice NundJtfd?, arum,plura* can«ftm 
Uteffwg/ Jatmarch^Romap nono 
quocj; die fiquidc ruftid in urbem 
admcrcatii,&jcg€s acdpicndasco/ 
nicabanc«7^ amtteiiii^en tag 0atn 
^J p^ut^Dolcf gott Horn $i$mard'c/ 
*>ilMe gef^tj jiSbotren .Trinundiu, 
|>e« Ditrten mar<t*t4g«« Trinundin^ 
dies id^.Tribus Nundinis propone 
banc leges , plcbifdta&c^Nundina 
rius^a,u, 3D> jiJ bem m4rrfraggel)<5 
ret. Nundinor ; atis , SC Nundtno, 
as,5d? retf 4uffcffcnriid^/id?grem* 
pk.Nundinator,<ein matd't matt. 
Nouus,a,{i,ITetP.AIiauado> i&tc^. 
oben»unbci:brtrh*d;.Nouitas,t1^e& 
W(*Nouitads (ludiorus,iDcr g^m N O U* fievfwe l><>t/ci$ b^rt.Noue &Noui/ 
ter,aduerb.i7^ctt?li4^ .Nouiffimus, 
a,um,fuperIa.lDet: letflc/newefl^No 
uiiTimc aduerb. 5^6 letfl ,Homo no/ 
uus. Vide fupra .Nouacula, <fcm 
rdt?rtrr4d;/rc^&trMt<ffra%Noualis,foc/ 
mi.gen.^tNouale, meutrige.Sub/ 
ftan^tn ncoo gerci(t/etn nctret ad^er 
oberciit bt^^uclb/birtc^ ac^et/bcii 
ntanmtiremiarvmb bjrtitbetrf&fet* 
Nouellus , dimi .a Nouu s .N ouello, 
as,7c^ bAw cin ntilvotn (oXtxiorS t'ct^ 
nidd^em tiewfa^/t'c^ pflant^emne^ 
wtti ivcmg4rt«Domitianus Caefar 
ueruic edidco,ne quis in Italia nouel/ 
laret, 5Dci: fcyfci: X>omiti4ntts. bat: 
yctboM offenthc^ /bas ntctimnb in 
^taticn foltc cmrteweittt>ciftg4itcn 
m4<^>ett.Nouelletum, ftin newfa^ 
neiigepflatt^rei: wditgarr^Nouerca, 
ytin (Iriefltiifitcr/neiiwc milter. No/ 
ucrcalis , e, Bticjfmil tetifd^tN oucrca 
le odium, iSiimcr l>rtfs«Nouercor, 
aris,3cl> (^rtitble vnfrwtitlicl?»Noui/ 
Cius,a,um, l()4d mw\ic\) bziz'^tf ^ci 
f^ttfft obet 4rtgcnomcnt)l.Nouitia 
Mandpia , tTca?gcfaiiffte fnecbt^ 
Nouaria,ftirt ftatt jm l)crQogd;uttt 
lWc)rlanb/Vtrt«cu4.Nouo,as,5c!> 
tn^cbncw.lnnouo, &^cnouofere 
id€,ji\) ernctpcrc/ ntrtcb wibcf new* 
INouata ucrba,McwgcbKl7tc n;^o:tei: 
fienouano,ftirt erncwei uitg. 
Nox,bic tiacbr.Vartes nocftis. Videin 
dic4ioneDies, Nodis uigilif ,1fc>^c 
»4cl;tl;iJtC.qws S^Caftrenfesviigili^ 
PP 1 dicun/ N O 

<!iaintur,]lttug^)(y^cl)te«Crant afic 
quatuor,Sd\in.)qufque mum ho/ 
rarum fpatium continebat, ^tfei: 
v^atcnt Vict / vnD wktit ledtc^e ^^ey 
pm^* No;flurnii5,a,um,1D45$ttc 
ii4cli^t g^cif^zit/obct nii)ti$, Nadu, 
aduerbiuni, fi^Nocflc, J5eyna4?t» 
Nocflua, itinitUU/na^Uiil/uwd* 
No<ftiuagus,a,u,pcn,pro, tta^t^ 
f4?wevffi3» Nocftifuga,^inn44^w 
fc^ciici?. Nodicuia, yi^act>tr4>cinig» 
Nocrtcfco,is,5d) witb Diincfel.No/ 
dcfcit, ^5 ^uncf let/n^d?tet»^ernox 
gen* omnts, )Dar4)tt&i?tt0. Luna 
pcrnox cft,^ctr XYlon i)t &urc^rcl>e]^ 
iiig* Ptrnodo, as, Jd) blcib Ubn^ 
n(td)t* M aritus pernodat foris,IDeic 
ebcmann bUibet aivffcttbalb ubctf 
iiad?r.Bmo<flium3«>otti0t* Tri/ 
nocflium , jt>tq» ni(^ t/*m jeit veil 

Koxa,1l^irt (Itraff Dare noxar, €^tr4fi( 
feti laflcn / 5^ (Itraffcrt geben. kf m 
Noxafignificat, l^t'ttf^^ulDt/funDe/ 
miffetbat^Exirrti^rc noxae, fc>ic (IraflT 
ct>ct fi^ubt ttddt^iafTcn/veir^ct'bcn* 
dDamnu,€infd?4t>e» Sinenoxa 
alibrum, (D» attDccki/ttett nrtcl?tcy( 
c^etfct7a^^. Remircerenoxam,^tc 
fd?itlt)i: oDtHft miffl that vctjt7l)eit# 
NoxiuSja,uiii, ^c^i&U'd)/it4djtef ;^ 
It'g/t^erleQh'd;* tnhoxius, Vt»fcb4^^ 
itdj;* Qbnoxtus,a,um,Vttt>ertt>o:f^ 
fai/vctfhid^et'vctpfli<!t}tct* NoxJa, 
idem quod Noxa, cumculpamfi/ 
gnifiat* N V 

Nubcs,^'tt»oWe» NubecuU,dimf» 
itinfkinBvo6iSin. Nubilus,a,n, 
<9ewolcf et/^»n€f d*Nubilorus,a, ir^ 
VoU woXiXm. N jbUo, as,3d? mad> 
gctpolcfet/ic^ vt^^tinc^U/ verftinflei 
w.Obnubilo,3d? vit^ntufU gant^ 

Nubo,is,2f4? bcDerfe.3tem54) nime 
etnmann^Nam eft mulierum, 2M? 
mm $tii;ef)e*Mea fiha nupfitcuo fra/ 
irtyllTettt tod;rer (^^t bet'it b^iSbct; ^iit 
e^>e gentimen.Nupcurio apud Apu/ 
leium. tf 4^ bigger ^ilm^nncri* Hinc 
Nubilis,e,11kTanb4t« Puellanubilis 
eft, E>t'« tod?tet t'fl manbat/mtti$ $il 
eimm^tt.Nupta, ^in ^bcfr^w/vcc 
mSbkteJnnupta, ftinvnnctmiiyte 
ti/vnu€x\)€iivattfNupmi dare &Nu 
ptumdare, Y>ecl>^ura ten /cj^m matt 
vctmifyUn^ NamNupcus, nomcn 
quarcae dedinat.jDw manmin^/obcc 
i}mtunQ. Sed Nuptus,a,um,Pam> 
cipium« Nuprauerba,Wo2tM'eeiii 
iunglificav^nittctKn folU Nupriae, 
arum^plura^ranru, M^tnb^autlauff/ 
l>od? jcit. NuptialiSjle, ^(t3 jil Dcm 
baautbuff o&Dcr l^odt^jeit 5cb<5«t/ 
|)0cl;$ettli4^. Nupctali(er,aduerbiuf, 
3l5t4tttl4»flrifd?/lJmlt'4)/fi:«5Iicl?,Co/ 
pofi, Connubo ,pen.pro .Jd) wir5 
^^malvetlK^'ratet* VndeContiu/ 
biujn9lDi'eebe/gcm&beird)afftJnniir 
bo, ^4>0ange in Das bteiitgams 
t>aii^. Obnubo, ;3c^> vetbcdrc / 
y^vberge. Pronubo, jfd) bin obi 
mann/obet ein pitrgefe^tcr anff betn 
(^laUll^ufTt Pronuba,p€nuJ.ccrrf p. N V 

^ie bzant belcy tet/vtiD obm4ttmn t|l 
(tnfft^t biant fey ttett* 
Nuceria, «m |trt« 3t^li£ /in t)cr Kw; 

Niidius cercius^ Voagefterr* Nu Jius 
quarrus,Voa ^Zfycn ta$cn* 

INudus,a,um, tf arfet/blog/eitifiltig/ 
ct^itWtd)t. NuJitas, jblogbeft/ 
iMcf ig^cit/emfalrtgf eit/4rmilt. Nu/ 
do,as,Sd? enl:bl^if^entbc<f e« Meta, 
^(i) jef ge4n.Denudo,pcnuLprod# 
idem quod fimplex* 

Nugae,arum,plura,tant. Wtfblfigge 
f^wi^vnntt^e rcb?/ri'ngfcntg M'ng 
Nugamcnta idem, Nugalis, e, item 
Nugatorius,a,utn, Xeyd^tfeng/ey^ 
telig* Nugax,8^Nugator,fcirtVtt^ 
tiitoct:f4?w4tjcr/evttclreber* Nugi/ 
gerulus,penuinma correpca, ^]^n 
inicentc&get* Nugiuendus, ^t'tt 
^ocf cnf v&mer/ bet wet'bct; ^ictb vn^ 
fanffct* Nugor,aris,5cbrebe/obei: 
l^ilit vitm'tQe bt'}tg44g tnfti^ai/ndp^ 
peteeyrdebtng« 

NulIuSja>um,Keytter. Altquado ad/ 
uerbfaltterponicurpro Non,Nul/ 
lusfadam,7dt^)Vtt0ttiltt)^ti, Nu(/ 
laccnus,3fttfetnYr4g/g<^ni$m't«NuI 
ltbi,tttenctt/it<rgent/4nfeftiem6it* 
Nulliis fum , Valde Mctuencis ud 
derpcramisuox, 3<^bftl$fttMimti 
ik^oiben* 

r^Utn^aducrbium intf rrogandi^quod 
negarioneminfdligic«Nutn ^o (ci/ 
rt^oSum , quidtu cogtccs ;f JCl^a N V ijit ^4ilt'cl)tt»t'|^ensx»4^^ubetr44^te|l c 
Hoccft,non poffum fare 
N\Jixna,itin€fgnctnambC8 anbetot 

tnultttn* 

NumcUa, Kilt HT»b(^m/famxoyb/t<n 
^6lt^i tin$ / txxmit man bas vtc^ Ati 
bie Ifnipffe binbctbwlQe l)4l^b4nb* 

Num€n,<»odi4>erwiTl/ol5 <srottoge« 
sv4lt* Vndc eundetn Deum diuerfa 
numinahaberedidmus. AliquSdo 
pro ipfo Deo, ^iit eotv obct ^oti 

T^\xm€t\xs,itin^aUytmtitin Ct>eyt* 
ozbnwrtgOigcrcrcm numerum,2rt» 
etno:bnungfldlen* AliquadoCgni 
ficac, 10ten>dreoberged)^ttcinagcs 
fangs* EtOradonumeriscoftans^ 
^i^rebebtepebesf>Att Numeris 
z(krinaetCyZ(ivet(knmad9m* Om/ 
nibus numeris abfoiucumeft, its 
i(l g^n^ vollfumUd^ Au^gemoc^et^ 
Exillonumerocft, ittiflaagbec 
trott/aug bcr p<>ttbey/ronbem^4ttf 
f:n*1n numeraro haber,l^( j^ate gel 
tufictKtbat* INumerofus,a,um, 
(Bto^/^a\b<tf(ti^* Numcrofa ora/ 
do,^tn (g Atmen «Numera]is»k, jbf 
^il $ai geb^^et . Numerabilis,lc,^4s 
lig/ j<>Ucl?dg/ba«gcj<>Um^wa:f 
ben* fnnumerabilts, le, Vn^alb^r/ 
1|pn$4Ug.fnnumeru$,a,uni,fcrc idS 
cbct gto^.lnnumeriis accruus^ftCn 
grolfer b<^»ff» Wumeradm , adue rb» 
Ibnrcl; $4lc. Numerarius^ayum^lt^ 
In bt'e ^^tl gcb<5tct*Supcrnumerarfi% 

PP ; mcra N V 

Ck)mpofita Adnumero, jjdt^ $&U 
iKtOtt^ alfo baat/ id} fi^ge $^ •Con/ 
fiumero^^d^l&U^ilfn^!* inter illos 
connumcratur, itx $ci}6it vn^et Mie 
Dinumcro,5c|^ j^k o:t>ciilicl;/vnc5« 
f0tt>li4^*Dmumeracdigitis, itt^&^^ 
letB an oenftttgerm. Enumcro, Jd} 
tt^Mc md^tinan^t/ id) fa$c cz^cn^ 
ttc^SBnumerado, itinoz^niid)ccti 
$&lting.Oratores uocant Enumcry 
Cionem, quod alias gr^cc didi %7rf / 
Aoj^tf^, Epilogus, Jbtcec^&bttgdb 
la: futttetmn (Itidfcit / amen^e^^l: 
reOcPcrnumcro, ^d? j4lc volfumc 
lidS>.R<nimicro,3dS; $^U wit>cwmb 
td^gtbetrt^er* 

Numrdia, ^lnUn^t^d?4fltl'n2(pbtt'^ 
c4/)wif4?enitT4tt^:it4mavn^ C<tir^ 
tbago. Numidae, HDtc etntvonet: tn^i: 
fdibtgeit. Alias Nomadcs, Vidcfu/ 
pra.Numidicus,a,um, p^ ^avanfi 
ifltNumidicum mariTior,Numidi/ 
cus lapis,^tern an^ VtumMa* 

Numantia, iiin ftatt in ^y^jf^aniaf 
tCataconmfi gewefen. Vndc Nura a 
dnus,a9UiTi, hos^atau^ifi/oV^t 
^^ebotig* 

Numi tor , itin cygnet n<tm ^e5 grof ^ 
udttete tiomuli vnt> Remi* ^ 

NumuSjMTiin^.Numifmaidcm, vc/ 
iAi<rii(ty Numus aureus, iB^ulM'n 
miint^^cin gulden. Numus adulteri/ 
nus,^4irdt^munQ* Et Numus id2 
qiiodSe(lernus,|Dervter&ere]^letns N V 

crdlfl5«r.Vn Millcnumum,& Mi^^ 
lcScftcrtium,procod€m, ^iinffvd 
yoffcint^ig f ronm.Numuius dimini. 
Bin flcine gelt.Numo addiccrc, Vi 
dcfupra»Numofus,a,u, &Numa/ 
cus,a,um,\>oI ge(t5/rei<^.Numari> 
us>a,um,^as$&gelro^ccmtmQge 
t}6xu NumulartuSy itinwi0^$la* 
Menfarius,idem» 

Nunc,aducrb♦tcmpo♦5^l^tln^ .Nunc 
tcmporiSf^nt ici^igimt . Alfqii no 
fignificar t€mpus,&: pro Scd acdpic 

Nuncio,as, yd)fa^an,^ciQian/tl^fk 
^Ctwiffcn. Nunciarc falutcm, itin 
gtil^rrtgcn* Voluptarcmmagnam 
nunciaSjTcrcnr* JOnfagftwit/o^t 
vctfiint>eil em groffe woiin^/ftcii^* 
Nanciusj^^ti boWanfagct/ verf «i» 
^er/rtnJeyge^:.lntarnuncius, itinvn 
^e^:botte/rn^et^^gel:/fuppler♦ Iccna 
Nuncius,& Nuncia,«mbotfd?4ffk 
ret:fMn^ttng.Copo. Adnuntio,ucl 
Annundo,;jcl) rerftmbc^Hinc An/ 
nundacio,<6ttt verftinbt>tig*Dcnufi 
cio,3fcl? t^iln jiltPiflen/verfHdttbe of 
fcntUd?. Enundo, Jd) offcnbarc^ 
fp:td? au^. l^r3enundo,3r<^ vcxfiiit 
be $mior . Pronundo,5ct; rebe anfff 
fptidfbaevitcyU Meumnoncftin 
hac requam no intdligo,quicquatn 
pronundarf,ffc5(^cbet mirnitj^ II 
bet [ad) t>ic id) mt rerftanbc/crtwas 
jil r JteylenPronundanOjI^in au^5 
fptcd^ung-Pronundatufubftl^^ftldt 
vol^ottec {pzndydn gefeQte metnug« 
C^bnundo, ;]F<d|;vaf(/nbebi5re0Otl 
ifimbdP N V 

$i wi^^ id) wiiSfpiid) 0^ wibztfite 
t^ePropricfuit Augurum^Rcnun/ 
cio, 3c^wrfurt&e»it>e«ttmb/jeyge 
irn/fageoffmltc^^yke WiiinW ab/vct 
laffC'^cnucio tibihofpidu,^^^ fitn 
t>e M't: Die berbcrgting (tb . Om nibus 
amicirt S renundauic, i£i: b^t ic^ti 
manbicftdinbtf<i)afft abgcfimlhjt. 
Nuncupo,as, pcn»cor, Jdt) nen»c/oj$ 

Nuncupate uota, <9el&bt) tl)^1n / vcr 
lobm. Nuncupatio,!6mttemttttt3» 
Nuncupatorfus,a,um, ^^5 $d 4Ug 
rp«d>iirtagcl>«5at. 
Nunquam, >Timmer/$ilPei'rtCt:$cit. 
Nonnuquam,i6twa/jiit:$eit. Nun/ 
quamnon,^lvpegctt« Nunquid & 
Nunquando , funt tntcrrogantis, 
Nunquid hicuidcs qcPtibidokat c* 

Nuo,is, 3d? will ocJ Deiite ^ j id? willc. 
Nuto,as,frcquen,5d? Da'itc cmffig. 
Meta.^c^ tt)ti:&bcwegcl:/otfr4?tt><>tt^ 
rfc.Arborcs nutant,iDie biitmx»cti 
tm betpegct/ fd^tp^ndfen/gtiappeti/ 
Jtcm id? jwciflc. Animus nutat* 10) 
fiitn^t ^v^dfitt/fd^xvandlct auff bey^ 
prtm.Nucus,*in »ilk/gc!)^y^» Ad 
iliius nutufiunt omnia,K6s gefd?eW 
i^llc bittQ nit<i> bcs xoMi o^er gcbeig 
Aliquando figiiificatjtftin winc^ifg/ 
^etttcul^g^e8 wiUens.Muru quid ue 
lit indicac, itt $etgt mit witi^n att 
tv^ectP^Ue.Copo. Abnuo, id)f'd)la 
g? ab/tp:t>&ece/ ^ettt^ mik^etn b^upi 
t| 14^ mt wHUi Adnuo ud Annuo, N V fit 

Jf cb vetwiKigcA^ergifittte/lrtff jilJn/ 
nuo,;7d?windf«* Renuo,fereideiii 
quodAbnuo* 

Nuper,yjewlid!?/ft>r9tid?. AduerbiCi 
tcmporis. Vndc fit Nupcrus, a,um^ 
Xtiw. EtNupcrrimus, (Santjnew* 

Nurfia,<eitifl4tt:2ft(ili£/in&tt:UnDti 
fd^^fftCttfcio^ 

Nufquani,VideVfquam, 

Nutrio,i5,id; cr^eiicb M'eiiifigc ftud)t 
id) ctn^tc. Gt Nutricor, aris, apud 
CiccNucrirccomam, ^^l)(txwa^ 
ffi Uflen.Sicbarba nutrire,eiiibact 
$te(>cn« Nutrirc tacitos igncs,apud 
Poctas,^cymlid)cliebtt4ge»* Nu/ 
trico,as,id<m, 3C Enutno,5d? duff 
er5ciicb»Nutricatio,3»ffct:jicbtttty 
emo:ung. Nutndus,l^tnei:$iebec 
Derfint>ci:.Itcm Nutridus^a, ir,i^ 
j^cc^icbunggcboit. Nutrix, i^iii 
rtittfitc/Taig^im. Nutricula,dimmuf# 

Nux, itin nti^/ein ietlicbe fi:ttd?t mil ey 
ner l>^)^^^<^ jcbitW. Nux iuglans, itin 
baumtttt^* Nuxaueliana,uelPr3e/ 
neOina, !t<mNuxpontica,i|^tnb4^ 
reln»^*Significatetti Arborcm,eift 
tm^baum. Nucula^dtminuaVCiit 
ffeinsniigfitt* Nuceus,a,um,jO^ 
von ntiffcn iffl.Nucf s rclinqucrc,bic 
fitibfcbtK^ 4tt^$ieb^/m'tnKi>^ mit 
finbirdt?en&ingent>t!igott. Nucleus^ 
iDcrmi^artt* Mcta* |>^d inncdic^ 
efn5 ictiicb^bitigd/Me r<;(bte frucbt* 

Nycftcris,lat.VcfpcrtiIio, I6itt(k&ee^ 

MycfVicorax,eitttt4cbk r<jpp* Ctrnm^ 

Ny<fhlcus,Tryfimbum,«itt5ia«wm N Y 

ii^tVtiit Ny<9acta plura» %i^ 
ep(RrJ5«c*t** 
NycftilopoSjLufdofus, Vidt fupra^ 
Nynipha »latine fponfa, ^t'n br4ut« 
Ec ucccrcsaquaruDcas Nymphas 
uocarunc, i^itaUmJ^abm HiT»aQ 
(ergiSm'n f^^mpb^aemtinet/oDer 
aIU |r^t^d^e <8F6ttih*Nymph^ aues, 
l^ie|mlth^Uer(l^4ben^et:|m£nge^ 
floU ilberfommen « Nam primum 
func ucrmiculi.Nyinphsa plurale 
cantum,16<t^. LzuzcrsLyVOambat^ 
Nymphus^lar.fponTus, Utmbteiit^ 
0am*&^eonyrophus» ikin mUwiJf; 
b^eutgffParanyrophus, 3Der buiit^ 
S^m fftrer/o^etobiDAti f ffberboc^ 
$err/ot»ei:bi4utIauff.ladncAurpcx« 
Ny u, itin nam vHit ftetten / t^nttb in 
mnbaf^citCYnctinJnUafv6 I5ac^ 
^o geb4iven « Vnde Nyfaeus , iDec 
OFoit J54c<I^U0*Nyfu8,£iiiiey2itei: 
Mtn cittd ZxoiattiXB* 

INCIPIBNTIA^ 

AB O 

li^Adurrbium uocandi, 

^ difcipule be ti bi 

curat (it, quod mo/ 

lleo,®^^Mlnger/lil0 

tK>8 Du bea fotg t>a^ 

befl/basid^ M(<^ tP4mc*Nonnun/ 

quam cxdamantis cft«\7 hominu 

ingrancudinem , d> bcrrttbattirfbA^ 

taiinunfd>mA\jt mirancis 8C fubito 

porculC •X^falucPamphik&c 
O B 

Oaxis,ftAi(Iti& 6t ber9n(^(Cr<{te« 
Ob,lPrxpofino,t)on w^gmMuic ob 
inflgncm crudtdoncm honosjdcbd^ 
cur*^enrctnu)nel>eren von w^gm 
fdmt filrrt;eff<nli(^ fiiiifl/obcsf $e» 
fc^^Uc^feit* Ob oculos poncrc^ 
^ifr Augim(leUen.ltem,Incompo6 
done fighifiicaccircum.Obambiiio^ 
^(^fpactetrvm^er. 
ObJcratus,Vidcin dicfiionc Acs* 
Obba. !tinfiif^vcn^oU^c9ttff9 

Obcdio,54? Qd)oz^c*bing^oz{am 
Obedicns,nomcn,ie^n ift)0zfamtt 
Obcdicnna,€f«<)orf4tnfm. 
Obcfus,a: Ob<fitas,Vidc fedo. 
Qbdus, pcnuKprodJadncumi,ftfl| 
btipiXfpii's .1 cem ^ d^th ptinctc/obbec 
^^d^/bamt't tnanin benbild^aMi 
4n$ey^gct/)V4sfal|<1^ o^Jvnrccj^twb 
jii vccwixffm jef ♦HincObdo nota/ 
re,€^dt?clten/ vcrwerffoi . Et Obdi/ 
fco norare^idem * ipttvm ^bdifmsf 
(ft^n vUt€dtd}tii€i: (Uyn vcndm 
fhKf/bet getrab ober l^ngttl/vnnb 
ftttlid; vfgdpiQenvi'e ainb)4t(|>i(^ 

Obex,ids,gene«dubii, dh'ntiigd/|)iii$ 
b^nti^/tHsr^^tttmg.Obfiaculum^ 

Obitu$,VidcEo. 

Qbitct, i:tib€n^{i/bat^wurd)cn/)m 
farg<tttg. VtObiWhocdicam, jbf 
ifc^ n&benl^il/oba: ^wiiirdt^en onbci 
rem/b^sfiitge. 

Obiurgo, Vide Iurgo» 

Oblatio,VidcF<ro. 

Obia5to,WidcLMo. 

ObUio, O B 

Oblido,RcquireLxdo. 

Qblicero,as,yd? Mlg 4ii^/ txtpttiiA 
l«/biifi0invctgefrcn()eytXiu€ alitcra 
uel lttcorc,uci obliuifcor denic^ dedu 
cacur* Pencficij mcmoria publici 
priuaca offinfionc oblicerauit.({^tce* 

unsv^SeOilget/ ti{i^ergefr<'bta4^r* 
©bliuifcor,cri»,5<^vergt(rc-cu a<y 
cufdnuoSC gcmauo«0'Mitus,Parti/ 
dpi5,aliqHrignificat paflfiuc.Nunic 
oblita mihi coc carmtna, yti^txnb 
prt^ ftii'r fo t>il ver^ 05^ catmina vetc 
geffctt. Qbliuio , lP<rge#li*f eyt* & 
obliuium/ad in plura4C)bliuia,pro 
codc,Tperge^ll^ejt»ObUuiofu8,aj 

iim,1Pergegb4^« 
pbolos,pc.cor, »er r«0^><^<y«t'«i« 
Di*achm{.Itl;«rttgelt/o;5 mfiiitj^oii 
genattt* Viet ^oflcn^cr pfennig/ 
^tf ^rttl|<^lbcll etr4#bt$rger/ctwa« 
tmb* ^4il e6i creamer ♦Scmiobolus, 
i^mtf4tbeir0b0ltis./|ircnCo(lcnQf 
trpfenm'g/o^irfnetrAgbttrger/ ril 
tt(H^t*fioit8eu<rat4;.E)iobolaris, 
t»^) t^mbswciiobtitos UbvASmm 

Qbtyzum,lM«tgote/b$fic^nainftl 

©bfcoBnus,^JKdicCGenuft!. 

©bfcurus,a;iitn,Jp»itcra/verboag?/ 
rnu«piiitU<^.pbfcuraoratto,ai» 
^tllldtte/otf twwapftrtdK)^ rebe.lte 
<I>br<uru8,t^nctKl/r<^U<l>t .Dbfoi/ 
jTogcncrtiMlus VonvtKOkmge; ® B »^ (pbfcuriras, Ifcttticfclbcyt / vitueci 

jlenbtlid^eyt/rnaMic^lcit.QbfcurQj 

as,^d;ver&timfle* 
<Dbfecio,as, Vide in iiruerbo Sacro. 
Obfecundo.Rcquirc Sccundus* 
Obfequium,VidcScquor, 
©bfero^VidtScro* 
©bferuantia,Requirc Seruo* 
Obfes,$m <SFf fH/pfan^5 ttian.ObfO 

desrunt, )^iic(l^$ftpfan^ (leltcn/ 

O WideOjObfidionalis , ^STidcSedfo* 
©bfitu$ ,p^cor*tHnbl9icHct/vmbgi 
bm/be^^dfr» 

§bftaculum, Requtrcico* 
bfolco,&ObfoI<fco, Vidc(»lfo. 

0bftccrix>ias^attn b^bamtite.Obfte 
crico>as,3fd; ^Hfft'n ^er geburt/^t^^ 
bmei'n^cbam. 

(DbToniu,:^tUfpef ^ M'e man ^pwdn 
vnnb brot iflct/fiid^cnfpcy^.Obfo/ 
no,as,ucl <Dbfonor»affis>p€.pro.£c^ 
tanfftp^potS bcxcfU eifi mal$e]^t^ 
Obropceutyf^t'n f0ib*J\\T\ hxc om^ 
ntafcribunc per pf.Obronator,4iti 
leinf aitflfer/^ifnrpcyg fatiffer* 

Obftitio, as, pen.cor«7c^f^f!t'ge/(e9 
(leiflr*CbRinado^(l(n[^ Ns gcmftt^/ 
(tartt'gfej^t. Obftinacc aducrbium^ 
(lciffi#ltdl?/1^4m'g* 

©bftipus,a,um,pcpro,f Irttbetjfig/ 

t>iead?gUn^>dt)et. 
©bftiig^lo, as, Jfd) lrl'^^r(T4n^ ivd O B 

Obtcmpcro,VidcTempero# 

Obteftor,RcquircTcftor* 

Obturo, as, pe.pro*34> vetfcl^fyelli/ 
vcvftopfU ♦ Qiiida cum afpirationc 
fcribcndu pucancMoc ucrbo omni 
bus OS obcurabisy i^it Mfem ivorti 
toivftnMintxtBmani vetflopffm/ 
ger4^tpe]r((cit.pbturatio> Stin vnv 

©btincO, Require Tcneo. 
<Dbtingtt> Iinperfona«£5 wi^tfivt/ 

©btr€(fto, VidcTraho,& Tracflo^ 
Obcrigo,is,pcnul.pro*34^ vabin^c 

(Dbtrunco, {Require Triinois, uel 

©btutus,us,a^irt «nf4?4W^cTrunco. 
ttttg,VideTueon 

CX>iiiam^& Obuius> Vide in 6i&iont 
Via. 

Occa^Kti'n cge/dfe. <)cco, as,3d? ege/ 
ot>er ec(<* Occaconus,a,um,p^6 $il 
eseitge&<$Kt*Occatto, ^tcegung/jb 
tntf rtDCe fcl;oUen Jerb«'cl?t/vnrt^^etl 
fomw bebecf ct.Inocco, )5C Peocco, 
9d;e0ei9oL 

^eft bzt ^cyt^ccsiUonl capere,itt'ti 
^ma^/ots anlcymngA?n^ vif^e^ ni; 
m^.Occaflonecapcare, ^mgelftgctt 
iKf t ni4)^*Occa0uncuIa diminue* 
Occafus, us , i^tVi v<t:^e1;b^ng/to^^ 
S^e homine, SC rebus maionbus ii/ 
dtur. Qccafus Lelij , 9ber toM: l.ef 
If.Occafus rci pub.j^i'ev^betbtitig O C 

^Ocddctis, fubftant • fcrcidem ^ ci>ct 
;Nr^{ De^ t)t>ttc(5/b»r ^ic (t^oiT ttt^cc 
g€l}et*HincOcctdencaIts, e,;^a5ge» 
fl«ii<J Pontic ni&ct:g4tig/^o5J abcnDt 
UgtOcdduus idem. 

Occido, Vide (pado,& (Exdo. 

Qcciput, & <pccipitium, Ipec nacPe/ 
.J^as l)tn^er tcylbcd ixtttpte, 

Qk:culo, is, penul, cor ; ;jc^ rerbirgc/ 
vcrbccf c • ©ccuico , as, frcauentati/ 
uum,7cb bebcdfv4(l4 Vnde occul/ 
f us^a,um,l^«rbo jgf tf / l^uf mUd^ vcip 

Occlude, Vide Claudo* 

0,CCumbo,FeqttircCubo* 

® cciipo, as,pen.cor» Tf<3^ fafs €in/U§ 
^tciffc/nimvox em. Bfgo prior hunc 
.locuoccupaui, Jd? lyab jil voz^i^ 
ctt etngctiommen/bcrctfm.r^ors 
concinuo ipfam occupat « Terent; 
pit tobtbegi:cyfft fie^^on (lunbrttt^ 
Tani^timoi* homines occupauit, 
i|d tfl biie (ciir em f^Uiche foiiot an9 
fomeii.fignificaccctacolioco*Ite D< 
rinco,5c^ ver^t'nbere/baltvff.YiV 
de Occupatto, i(^m emit&mtittg/bci 
fitting* Aliquando, i(tn vtirndd/gl 
r<^4ffre.P^r occupaciones ad tenon 
potui Menire,2[4^ bob vot vnmiKTett 
nit mSQin ^il btr f omen. ^iDcoipa/ 
fus,a^um,^mni&irt(!;/beb4frt mtt gei 
(c^ftfft^.lc Occupatio apud Rheto/ 
res,em gcflolt 2^ ccbe/ b4 ttmti (i4^ aii 
mmpt 4l^ tPcUl matt env^s rn'reriei 
Uw&Viivf4?Wfj5c»/j>^.Wi>ntfbeif 
wStm O 

gibt. l\o!o diccrc quaiti turpitcr 
adolcfccncta tua ti^regci is,y4? will 

gent rctrfcl^Uircn babcfl.alias Prated 
tiOySC paraUpfis. Pr^occupo,as,i4; 
nim jiS vox iin/id) fiirf ominc. 
(Dceanus,pc,cor. t>a&i)od}mcet/^as 
vmb Mc g^nQe tvclt/ oDcr etDc gcbt* 
Vide fupra in dicftionc r«Jare. iJDic 
l^octcndtd^tett/esfc]^ citt l)an^wivt 
Tcthyos. Vndc Qccaniris,idis,^i'ft 
tod)tct (|>ce<int. Abufiuc accipitur, 

l»a^Jttber.V3ftum folium. 

Ocium , Iltag /fcintnge / ftiMftchmi 
vcn t»ct;4rbc]^t . Aliqjuando fignifi/ 
cat, Xpeyt/^Ht.Non mihi ftiir ocium 
fcribendi, yd) b4b nitwcyl jil fd^m 
l>ett gc()4bi'.Ociii agereyuel odum te 
rerc, )t>te jcy t vbifl verfd^lcy (fen . Ice, 
Ocium,(2>bItgttitg/tmbfley^ tttbctt 
fifti|lem Quid duldus odoltccra/ 
riocw^ai'fl f&ITei: ^^twflcyf? insert 
tati(lcn:r (Ddofus, a , urn , VnhffiQf 
thwig/i%d)Ct,i^\iq\j3Lndo odofus 
idem GginiFicac quod inanis , ud 
f nucilis, VnttuQ/cttisl.Cpdora ucrba, 
^nttuf9C/atcleitfort.$)dofe aduerb. 
JRftgttrd>/niiigltd?. Megodii, Vide 
fupra.Odor,aris,;jd; Sd)zm&ffiif 
kt) faVe« 

0<;r(a, ^I'tt (tiffd. Ocrcarus , a,um, 
(Sf^ftifflit/mit (itf(!cn an^ttjon. 

Ocf^o.mtmeralc, ^d;te«(|)w^onus, a, 
iiai>idcm. ^dmplura,diftribuci« O C V4 €>(Soni,5c ad}tc. (D<rconarius,a,if, 
5>as vort ad^Urt i|l.(Ddauus,a,um, 
^as(td)H inbct otbimttg/obctjol 
Ocflober , Jbct wdnmonat, <f)^o/ 
phoruSjp^cor.i^mll^lotf tta^Mt 
fcl/bccvott <td?ren gctragett wtrt* 
©(fdcs aduerb.Kd^t mal.©<ftogin/ 
ta,M^^i$. (!)cl:ingcnci, J, a , ^c^w 
bttn&cct.Vt fupra. 

XDdopcs, Kin vifd^ .alias Polypus. 
<^/idc infra. 

©cuius, Hin difg.priadc arboribua 
didcur^ 1D40 tn6p(fiin an bmbfiio 
mmf^attxfi ^icfrtt4^fpro(^ct.Occl 
lus dimi . ^itt i\$^\in .Oculatus, a, 
um,^t(d^rt0/woU ^eaugct* it ocula/ 
cus celits apud Piauc» ^tti leuge bee 
b48 gcf&t>;l)at/b4uoiia; vebct.<Dcu/ 
leus, a, urn, idem • 1^ occllatus, a» 
um,Jl^d^(e4;u'g/ U^^erig/itiglcc^i 
ttg. ®cuIo,as, non ufurpacur.Sei 
Sompofita, Exoculo, as,2fd|; ent$ 
^ugc.tctftfobcrfltc^ bic4tid^*n4a(f» 
Cxocularus, a, um, IbUnb/ ber 4tt$ 
gm betdubet.Inoculo, JJd; (lofj bi'c 
4iigcn bcr jwcigfd^ofle an b€ baum/ 
oberub^w^'ge/jttipffe, ^noculatio, 

profjutigbi) man bie jwdg inbatf 
^'Agcbcs bourns floffct.EirpIaflra 
cioidcm.Vnoculus ,& Monocu/ 
lus,^tn&ugig« 
Ocyniuni,V!in vicbfRter/ba m^n bd 
nenvnb erbfen/rii bcirglvycbe vntfj 
einanberfijrct/bc vi'cb ^d ilrcr.fre, 
l^a mm^k fQxnfxud)tAbtnlf€t/ct O D 

t^B ft^fcf&et/^^mlt ^zm vi<i) Hit&h 

Ocyor,^4;ncUet:.Ocy(rimus,a,um, 
i^|lfd?ncll/birl&,i>at grad^ , agrae/ 
CO pofuiuo, i>Kv^,Celcr. Ocypcte, 
ftimau^t^itt '^^trpyitf •ViJcuipra. 

0de,uel Qia,lann€ Cantus»(Sarme 
^tngef^ttg.VnComoedia, dequa 
fupra.fc T ragcriia, dequainfra* 
IcenProfodta, lati. j^ccencus, ftt'ti 
ji^g:ri>rtg/l>ec tbon ei'itct |ctit'dt>cn fyl 

OdijUcrbura defediuum prg/ Cbett* 
fcntis,8C prjtcriti fignificattoncm ha 
bet,J4; l>,tffc VndctOfor,lfeirt b^f* 
fetiOrus,a, um,participiuma<flius 
figiificatioms, 5*48^4 gcb^flTctf^^t 
Vndc fixofuSyayUni jEc Pcrofus,a, 
um,ferc idem^Qiiid tibi cum illis e(l 
nego^^^qui litcrarum Audia fempcr 
tKoii Cant c* t^4s (>4flii mtt t>enett 
$ii r4;>tffen/2)te4l(megt>tc5btitt0 bet 
fm^ingiijii^iitifabcn k Itmi Qfu 
rus,a,um, j>4db4l)<>lTenttn'rr*©/ 
dium,(|tn bafd* Odium nouercale, 
&capicale, %iti^^S^^\)QX^iti^'^\U 
d^ct; b^fd* tl^^tn (tin i^bed&if ifg^ct't/ 
ober vctMu^* Siquatidonegoti)o/ 
diutn aimc^perac, ^inetwanei'n 
yecbtufd bes gefd^ArTted anfame / 
i]^4ileretnverbnirdl>4tte* tte alibi, 
Tundendo atc;p odio cfFecit€cnex* 
Ip^r i^enl>4tdmm];ca>etifnbt)&ff 
tt'gcm 4nlCgett/ abber tlb^(I4|lt'g^eyi: 
$ilt9Cgettb)4d;t» HtncG>diorus,a» 
um, \)ei:b4rT«r/b4« 8eb4f?cr mrr. 
Monnunquam/ignificaci Vb(rk(l^ O B 

fg-EtiDdioTcaducrbium^tlJit ^f^/ 
b&jfigRid;^ 
(Ddor,oris,jpemcb» (l)dorus,a, um, 

v5|tneirt0efd?m4ct'5ibt. Aliquado 
fignificac, <f ctudt^fp&ri'g.pdor ari^, 
I|&i'n0eriid^m44;ei:» (Pdoriferu,^| 
iPolrte(^tgbt'it§bz^ngt/ obec gebte; 
rettbdoro^as, ud©doror,aHs,pc. 
pro. 34)empf4b«eirt0c«>a^/i4^ 
rdt;tn4de«(Ddoranienrum,(£t'tt xitdg^ 
un0/obet«v0(rt'e<^t'gfr4at.Aroma» 
G)doratus,a,ura,!j^olri>cbtg. ©do 
rator,5£ (pdorifcquuSjJDct btvx 0€5 
Kttd) n^d; gebei; / et'ti geroc^ fpiket; 9 
rp&tt>unb» 

Qeagriis, fl^ftufstn ^(>tac^* Vn 
0caarius,a, (!> j|>^ bem$iigeb(5m« 

Oeanch€,uel©eamhia, ^^tttflotltit 
petoponefo. 

Qeb^us,pen*cor.(|t'ti^ni^be«J|l<i( 
(oniim« Vnde©ebalia,]lbt^(4nbti 
fdj74fft Grarci J, AliasLacontia* 

Oechalia^O^ift (l4»ttt ^eubo^^/oba 
t^fgropont. 0remet'tt4nber(l;i^|tiif 
4.4conia /vnb C!Kf?4h'4. 

Oeconomia, M^tib^o^veni^altifg/ 
^tem et'no^benlube (eQutig vii ^r^ 
icybngbettcbe. Oeconomus,pen. 
cor Jadn^ Difpenfacor domus,t6ifft 
bati^ vertvalter/ ^offttet/^ii^tey^ 
tcr* IHamo/Kacr,ladneDomusc{t. 
(ptconomicus»a,um,S(4tf |ft b^»0 

0ecUmen]cus,2,um^^(0emeyir/4(; 

krl4ttb^0emeritf Oecuraemcum 

cond O B 

concilium, lAin vtxfatiMi m§ alii 

Oedipas,odis, ueiCS>edtpus,i, terdae 
& (ecaadae dedmadonis, ti^m fiiti 

tfyitt^ufcai ^pi>yn$is/ anffgd^fct 
bat. Yndcaccipicur pro rcrum ob/ 
fcurarum interprctc, gut cin t>olmet 
Tdt^zr vH an^U^it vetrbot^t: tHLttga 

Ocnanchmum,penuLpro»((m f^Ib 

b4r<ta^ gemac^t 
Oencus, c|w Wniig fy^lic/tinvattac 

IDet'amre* 
O cnomaus, ftiit Rf m'g iftote/ vifttli 

O€nos,o4i^ofilacmc V»nura,^tt)eyit« 
ViiQenophorum, et'tt f 4ttteAPetit$ 
gefc^t'rt.^enophoruSfpcn cor*<ftiit 
»emti:&get/ei'nfd>ertcf. Ocnopola, 
pen*pro, ^^in weinr4>en<f /tt>et'ti vcti 
fanffcc, 0enopol€fum,pen*prod« 

Pmotria,)D4B hn^tn^t^tmlsytcti 
Ua emant. Qenocrij, JOk v^ldfer 

Oeftrum,Iari*^filus,acTaban^ c(n 
bicm. bemOeftrum, tp&trtg^eft* 
Ocftro pcrcitus,^n(litm'g/ w&ti'g» 

Oeta, ftfttbetgjwifc^cnCl^cfrdlte 

gtc^tb i$ctcuU'8 ifl. Vnde Oetxus^a, 
uni,|Das bcm f ft get>3tt» 
OflFa,«b(njh»*PeiT<^^/ri^/obevbi0l:ff 
aCc.Q(Faiu(ruIata,((tnftip|><.Qfrel/ 
hStQfFala^dtminu^ ^i^cRAf# O F Oi (bffcila, ud OfFdIapordna, fet'fi 
fd^wctft^ ^cbzatze. ©ifdla uitulina, 
itin f 4U>8 gebutes* 
d)fFcndo,is,a Fcndo^quod nonufur/ 
pacur»3:d^ ei:(tttbeon0ef4cb. Offciv 
di qucndam md ordims hommem« 
Terend.^c^ b^b ettt€ttteiti8 oxt>ms 
gefuttbcit. ^unWJ^vitlti^fftofi 
an. Qiiis eft, qui in cands cencbris^ 
nihil oflfendacr Cicero* tpd^^art'll 
bitinfoiUd)ttfmiitimiiffmt an^oift 
fe/f&k c' Muld grautcer hoc dido oi 
fendebanciir,^^5l>artenvtt b^ivo^t 
abelfur c^fit /oc^n^uct^mb veriest* 
Hinc Pffcndiculum, itinanftofiJ 

QflPenfa, KtinfA)i^ismg/k^unQi 
(pfFen(io,idcm. ^bet em ubecliflt' j 
fey r/[cyb»ng .Qffinfiuncula, dimi. 
(Sm^leynevetlei^ting / mUtnnng. 
OfFcnrator,4i'rt anft6fftt.ikict/fviM 

biger. Offenfus,a,um,Nomc, V«^* 
©fFercio,>Videfardo. Cf^afftt* 
Officio,Offidalis, ©ffidna,8Cc ^ie/ 

quire fupra in Verbo f ado# 
(pffringo. Vide Frango* 
Offucia,ud X::>{f\xd^p\iMr.^^ttxitgirii8 
OlFundo, Require (implex^ 
C)gdoas,larinc(I>Aonarius» ftittfof 

biieadi^tebegteiflfet^ 
Ogdovis^^t^ikUniiiltifpti* AVu 

yohxus^ 
Og7ges»l|CttiHYm'gberV^^H€t^*uef 

Ogyrgut, l^etbifefliit Cbebs^t :i$e 

0tC(>8eb<^twe|^4t.YndcOgyw»> 

si.um»)lk^ban^d>a(crJce Ogf O G 

gUmaIa,<8^ro(^e/o^el:o(tt wiQlUdt) 
fa^aDc».(Dg7gia, ^w^firel Calrp/ 

(t'^Xaanium* 
®g7ns,aEm7nfHtn^emr<^tcnmcer• 
(DiiC,tntenc(fliocxdam3ns» ^om<itt 

Olca^itt'tt <$(bm>m» 01iua,Mc ^(ftu^c 
o^cr trnfff* Aliqii ramen pro arborc 
pomtur.OIcuni,6K ©Ico tranquil/ 
lior,proucrb.<|?4iiQf4nfft/ot>et:vit< 
hcwcQt. OUum a^ op«ram p*:rdtrc, 
aHofl vn& acbeyt vedwren.Oliuum 
Wc,(DIcarius,a,u, jp45 von6i ift^O^ 
lcaginus,a,u,pc.cor.<5lbftiim«.C>l^/ 
arius, & 01tuanus,a,um« Jff^ $i1 o( 
gel7(5{ct.tre Ql^arius fubflan.^m^i 
Itiad^cr.Oliuetiijifeitt <5lb4ttm\»al^/ 
^Ig^rte.Olecum idi, (Diiuo,as,}^d|> 
It^ biz ^lftrud)t ab. Oliuicas, ide qcP 
€)liiia.C)Iea/lcr,^mwiIexr<5lb»ittm 
<i>Icofus,a,um,1ipoU <51/<5led?rig. 

^lenus.pcnul.cor. C(m^4lt Jbcott'^. 
Vn01cnius,a,ii, J^aebataix^ift. 

01co,cs, Jd> ricc^c/gib cin gcriKtj/K^ 
fhtirfe. Accufariuo 8C iiblaciuo iiigi 
lur. 91etunguentu,$irrd^med'cvo 
gcfilb.01jctlulphurc,i^tr (iiitrfct v5 
Mt^ebcf. EclHeca. Oletmaliciam, 
apudCice, f^s^eyget^ttct'nfd^alcfi 
birir^ AliqnabColuic, ^tabulilolct^ 
t>ctfialftindet. Larrinaolet, *»ic 
^lo^y jhrtrf«:t.(piidus,a,um, }lud^ 
iftl^md'icj, Ol^daecaprf,Pmrf«:rt^«^ 
gtjrflm.Clidap u«ftcs,xpplvic^crttx 
rjeytcr,0Ucif,incrtf4?citt f^at^^tiA O L 

Facer€ol€tum,^'it ttettutffl t^uni 
C>Ifado,is, Jd) p^merfc/iy; ^mpf4« 
fyidnfictn<!t}, Olfacflus,us,|[^inge5 
ru<^«(£6po.abOleo, Aboko, 3^(^ 
bilg au^ /m4<^ )<l ncif te. Abolclco, 
y^ vc^gti)cmM )& nv-iit»r. Adoko 
;^d^ pp^ere/ rcrptciie |il opffetr/ Yt2 
i*4j W4dt^«/wirbgemoiet.Hmc Adul 
cus,a,u, ^^rtpad^ffm. Adulraxtas, 
ID) enrac^ffcn alter* ^duicfcensy 
nomcytjj^m luftigdng s$ itodt; u^^^r* 
Adulcfcenculus dimimuf^in Hdntt 
I'lingitttg* Adulercaimla, !|E^m| tings 
nHytiin /^<5d^rcl:ltn• Adulefcetta,^t:€ 
tvad;^cnb|ug^^r* Adulefcencurio, 
^l^ct; rrctb geber^*n / o^ctr &bang wit 
eitt )uttglttt0.Adolerco,is, ide quod 
Adoleo, ExolcOy 6^ Exdcfco^ 04^ 
l^cU anffwad}^cmd^ vet^Ut* Jt^*^ 
j$d} wad}^c fafi*Vu Bxolctus,a,(i» 

Ser4lr<t/o^er grpfj gcw^dt^lfm^Ex^ 
eraucrba, licmUcU/vnbtiud^S 
Ud^cwoit* Exoiccauirgo,Cfmwplf 
Qcwad)ffnc/vctak€tc iun^iftaxo. 
Inoico, dC Inokfco, "J^ wad^ffcin. 
Paulacim hxcconfuctudo inoieuit» 
J^iV ge\Poni)eit ifi allgcmacb b^tet'tt 
geipad)frctt/b4t $ilgenumc.(OboUo 
3dt? rie.1? &bd.pbo!uifti alli{i,Plau. 
^u baft von fnobloc^ geflttncfcn* 
AliquldongniFtcar, j[d)td)made/ 
<mpftnbe« f tern ©bfolco, Sc ©bfo> 
lefco, idein quod£xoko 8C Exoliy 
fco, J[(^ vetattc/nt'tit ab f itm axtfi H 
bt(t\%d)* Obrolcuu iamiftaoratip, 
<Eic€rQ,jrir« v0 iftic^m^atifi bsm O L 

htAtid) fMRcn/vcraltct: Vn <J)bfok 

Bt Obfolcta u«:rba, Vttbiii4)tg€ wozt 
Vitahctt. Redolco, Jdi}Qihcin$ii 
iTttd? .SuboIco,2JdS> tmpfintti, txn ge« 

©lim, praetcritum &fiiturum temp* 
fignificatj^ozlangeff / oc$ m $2lf dnfi^ 
It0ettt>mgcn/ubal4ttgltem,pro ali 
ijuandoponitur', jjEtwati/jfi $attctt/ 
t>ct tagcctne.Exf niplapaffira rcpc/ 
riri liccr, Plim ifti gcriCTi fuit quae/ 
ftus.Tcrcnt. X>oz$dtmt}at^ii^$c^j 
fd}\<id}tcinj^winiicl}abt*ibi de prx 
icriro inreliigit* Huncruolimcoelo 
acdpirs « Ycrgi .3c»ctt »ir flu in f irnflT^ 
tt'gem In \)imdnlmm*ifk de fliairo 
V pucris olim danr crxj^ula blandi 
doc^oreSjHora. Wie M'efrewntlidje 
o^et Itcbf oftgen lerec ^i! ^eitcn }Hdf$ 
Imbiots ben f tnbercn Qibmt* lam 
olim,1^02 lan^eft. Qlim iam^idem* 

©lifippo, Vide Vlyfippo^ 

$lla,a|m b^fT/bopff Aula idem apud 
«ftcrcs,OIluIa,&AuIula,dimi.ftiit 
l)4fdirt. OllarisjC, ^$^^\;lfmiii 

Olor, Vide Holor. Cbom« 

01us,eris, (B^i'tcnftantJfpcigfrauU 
^Iurculiim,dimmuti« f^xn ftciitlin. 
Qlufarrum,ipctcrlin, OIitor,pcnu!, 
cor. ikin^attnctorS levant vzxfanfi 
fer.Pmorius,a,u, J^a» ^ilfretirer^ 
^eb<52et.Honus olitori', ^tnPraut 
gai*t^.Foru olitoriu,em itantmstvd 

©1 jrmpusjfc w (;pbei; b^raia ^bcfft; O L iJf<S (t4/t^t?oretnerb<$^eftVi^<bT4ttdbt 
man in fur ben bjrtnel ^Jtcm etn bevg 
in ^f fi4.Et $)lympia,ae, if in fl^tt 
ifnbcr Irtnbrfd^rtfft t^A(it/b€y betr 
ftrttt ^lw/mtt>elcl?ei: lebesfUnfltetii 
iats em me^tag obbec mtmard: ge^ 
Ij4l tc w^irb/ ber vier n^mltc^en eina^ 
in i^t^cia/t>avin nmncberley fttcitte 
fd;4tt>rpilvtt in rtUetley funfle i^ilgf 
cngebaltcniriirben* ViiOlympia, 
oru,pIuncant,5^5felbicjiV;rfe|^t>niy 
^;o4)jeit/bem Joui ^lympico j(lc!> 
rcn.lte(i>lympias,adis, HJ^in ^citvS 
fUnffiaxcn /oc^foba^fi/nfftiar ani 
^>eber/ vnb bie vtct vergangcn feinb/ 
wtebejr j>^X!7omem4.iiffrttm. jDie 
C2t*e<bcrt b^ben M'e jav^al vnp $cite/ 
na<btfcn 4>(ympmbtbudgcrec^na/ 
^1et4; trie M'e^bomer bey ben but^ 
germeijleren* 01ympicus,a,um, 
has $dbemd>lympo/obei:berfl<ttt 
<plympid 8e^>c^tet»piympiaislupi 
C€r, jDet (Port Jupiter/bey bem bet^ 
4>lf mpo veret^tet . Olympicum cer 
tamen, JCtt fttcft bey <t>lytnptVt4 
C)lympiacus,a,um, idem. Olym/ 
pius,a,um, nBymeftfct^ ♦ Olympio 
niccs, ^tneKbergcfygetbatt/inC/ 
ly mpico certamine. Oly mpias^^ic 
miltter Mcfuxnbvitftagni. 

Oly nthus,ftin (l^tt in (Sb^aciVt. 

©mafum,pcn,pro.*infcfgcctb«ttif 
feygteingcwcyb. 

Qnien,*in vorlofting burd) a*«5 ml# 
fd^en fii^/fb ctw j ongef ArD vo mcni 
R;^aa«bt wiirt/b$ ^jbcrcirt ftttftt^^ O M 

^teU nm in in malam , quam in 
bonam partem dicirur. (Dminofus, 
a,um,lpott>imtt^/vngIttd:lt4^ ♦Omi 
nor, aris, Jd)nim etn voitH^atuttg, 
Qmnes cibi male ominantur, ^5 
vozioffmt Otr allc menrd^^en iibiU 
()minamur cibi omnes in proximu 
annum con(uhtutnyXOiti)abma\l 
^arfiir/du tk'er^efl Dds fttnfftt'giat; 
J^ui;getmq^(ler« Abominor,^dt^ 
fr4b iin abfd^ubett/ 0<^ rct:flil4?c/ 
•nt'r gtiwdcu Abominacio^^tn qkc 
wcl/abfA^cwnng • J^ bominabiliSjey 

Om€ntum,<6m ^arm/n<l^/cl'n ictUd^ 
nct^ctKt cin^cvffiYbcx/ gcoffcK^axm 
tinmanfiiiku 

Omnis, e,a(Ued ^Didiodiftributiua, 
candeuimin fingulari habecquam 
in plura!i.<Dmnis homo,^t'nietltd> 
ectmnfd)* Omncs homines, Kile 
metircbm.Omnis grex^iDi'e gan^e 
fdj^aarJProprie deijsrebuSyquxnii 
mero di(b'n:fta funr, Von t>cncn M'n^ 
gcn^t'etn^»cr$4(vnDet:^d7cy^en ftn^ 
^ompoftca.(S)mnigenus,a,um,^lj 
ktkfi^rMctkyfiattig, pmnifari/ 
us, a , urn, :^lkt:kf / mantgfaln'^t* 
Omnimodus,a,um, idem*Qmnifa 
riara aduerb . t^anigfaltigflid^/in 
*U<weygX)mmpoccns,aime4?ti9« 
<!)mnipotcnrJa , %lmc^tigfr€jt*f)/ 
mnino,<piitQlid% 

Qmphaccs, ^n^yti^c/ faiite errtttb?/ 
obit atfiivt fiiid^r t>u no4) nt't jciti'g 
(in^. Vnde Omphacinumwinum, 
€fattrtta^eitt« O N 

Omphale, fttn fii'mgin iewtfin in 
XLybia / iveld^ei; i^txoAis Qcbicmt 
f)au 

OnagCTyfttntpaldefet/ n^tl^ct cfel. 

OnilcuSjIatineCcntipedajUd-raultiV 
peda, 0tin gct9aatt<!t)tiQ miimlin 
mit vH fhffm/bas gebogen g vCt. 

Onoccntaurus, ftitt tf)Ut Dasoboi 
n^tean menfd^/vmtD vn^m> wieettt 

G)nocrotala$,peniik.cor* am voga 
wic tin fA)i»anmcUi^tt mit be balfit 
fo er ibn in bas waffct ftoffu/tin gel 
fd^jcy ma^ctwiccin cfd* 

Onoma.latincaomcn, tmn^m^Vn 
de (t)nomatopea, mn erbid^mng 
tinsnanwnsff^man na^ bet (lim/ 
ibon obct eygenfc^affi amMngetii 
ttamcngtber* 

(Pnonis*•^<5wbec^eI/o^er (l^llfrour* 
alias Acuidla,uel rcftabouis. 

Onus,eri5, iJftinbiitbcAafi/obctbci 
f^xoctb. ©ncrofus,a,um, Aiftifjf 
f<^w&r.CDnerarius,a,um,^a3 ^ilU 
ftc/obct biitbc gcb<5ict. (pneraria na 
uis.i^m laltfdjtff/bart'nmangroips 
\i\l I vnnb ftrnflrnmnrcbaflTi f&wr# 
^nuftus,a,um,0cU&^/beIft}hjjct/ 
geftilkt. Dnero , as , ;i<^ l4t>c ibti 
fcbwite/ftitlc.Onerare ftomachu^ 
jdvilfrelfcii. Onerarc aliquem in/ 
iuriis, ^(t'mvtt vnbtUo^et fd^madj^ 
betvey&n. ©necareinuidia, r<rf)^(i 
fcrm<wb'^n«©nerarepr{Cfpris, wol 
vnt»erii'cbtm.Exonero, ^ic^mAcCb^ 
ta;>i4b^0cc 4n0/€rkM'g(*Fluinina 

leiii O P 

te in mare exoneranr, pic (itffl^<ttt^ 
lament fid) inamccr.nxoncrarc uc/ 
ricam,25iurtt5'2rt» 
® ny X jlar.unguis, Utin tiagcl ^tt bi fiH 

C)pacus,a,{i,pc.pro.^ct?^mg/Cfr:yn. 
|>et>ecfel:mitfc^4tte. ©paco, as, pc» 
pro* pd^ bcfdr^attige/ beDcdfc v<r# 
Duttme. 

QpaUa,V«d€Op8» 

® pes , Vide in didione Ops. 

Qperioi^0pcrcul«,Rcquir« Pario* 

Operior,iris, jd; wattiu 

Operor,aris,3Jcl? axbcpzmcvdc/fct 
fleig atuU^ db.€>pcrariraais,<j>pffe 
reit. Wine opcratio, Hkin opffktunff 
wkdv^n^. (Dpcrator, iJtin axbcfUt* 
ppcratoaus,a,um, ^as ^aatbtfi 
m/wctdit. ©p<ra,3rben/fley^, 
0perula,6C Op€lla,dimi; Dare ope 
r5, #ei'^ anf eten.Locarc fu 5 oper3, 
^^t}o\ffcnfcfnxn bee <ttbctt .Item, 
Qpcra pro operante,uel perfona ali 
quid o peris f acientej ^iir cin wctd^ 
W dtbey to: i (Dper{ ccflanr, 3Dic 4r^ 
bcytec i^oljtt (htl/finir fcumig. ©pe/ 
rarius tde.fiIomo operarius,^in <tt 
bey tet; / Idglonct* Ite , Opcrarius, a, 
um, t>(t6 mil atbvft vnnb fley^ g^$ 
mad;et witc. Vinum operarium, 
^ima(it}Ht wtin* Dcdita opera, 
tltit fiey^,©perf pretifi, ]^et <;t:bey t 
ipert / ftv^tbatf m»tj. ©pus j ^I'li 
ivercf fliicf . Qpufcidiim diminud'/ 
iium^©pera kriptoriim, 36&cl^ct* 
©pera publicat <iFimef ne gebm* e P t^7 ppus inrefiinu , 2#le brftt^8«5rd)ti*t 
voitl>olt>« f accre opus, :^rbeytcn, 
©perorus,a,um,wei:ch'g .Aliquan 
do paffiu crignificar,3^as vi\ <tvbcit 
bJaiKbt* ©pcrofae uei^es, 21lc)?bct> 
bie ril atbc^t gebraml^t Ij^bent, 
©pifex, iXtin werrfmac^er/ trccrf^ 
Itt4tt/ci:fcl?rtftcr/b4«btwa'rfei:.fi)pi/ 
(idum,^m wetcf c/erfd?rtffu«g» 

©phiS,Latinc Serpens, ^tn fcbl^^ng, 
Hinc fiunt (JJompofi.^phiogenefe, 
penultima corrcpta, T^lef^t; bey 
i^clUfponto/ wek^e bcr fd^lrnigcit) 
vetgifltuitg titir y\)um ^nv^rcn al> 
leynI)eyle»©phiomachus, Ijer mit 
fc^bttgctt (Imtct. (Jphiophagj, 
e4?UnS^fVcflct.©phites, f mcbd 
gefleyn/ obet m4rtnel(lcy ti / gefltfcf tt 
wtebiefc^^Ungen.Pphiuchus, ifiit 
ge(lttn/baa man jil latin nennet $cr 
pentarius,obet: angutcenens.Ophui 
la,penuI.prod.^in yttfcUwiifct?«it 
a^pbit'ca vttb-4yfpaniadatinc€olu 
braria,^arin vil fd^Ungen finb. 

Ophthalmus,latineoculus,(ein aug 
TEt pifcis , quiiatine oculata dicituf, 
^in neunaug* Monophthalmus, 
O^inAagt'g. 

Qpicus,a,(i,pe«cor,t)nf4ttber/grob/ 
rd?dmpar/t»Afl.(Dpica uerba, Vn^ 
jftdt?tigc/obci:gi:oben?o2t.^pici mii 
reSjlpnjlitig/meit^.RtOpici homi 
nes,iVtenf<:^?enbtcmt f»«ccl?iTcbret 
(l^^tt/cb (le fd^on i^atinifd? gelett 
fintJi,Nara©pictfuerunt popultda 
pani{, V^{(f ci: lit (0amp^me/ t)?e!d)C 
RR cm O P 

mvtfawUtt fpud^ gehcbt.Vndc 
Opiccloqui,hoc<ft barbarc, 

Opilio,ud Vpilio, onis , ititi fd)affi 
t)ixt/fd)iffct, 

©pimus, a,um, pc.pro ♦ Rati^/fci^t 
Cipiina hoftia, tin fiij^t/iitli^ opffV 
Ct4 Qpimafpolia,0t:o(r^(Kt^lui;e 
re)(b/&teem i}ai%ptman t>et fant^n 

jogeti l)4t . Qpimc aducrbi . ^<if t# 
lf4;/abcrflwfll[Q|fltd;. (Dpiino,a8,i4? 
fnad)f€i^t/i^m6fic^ 

©pinorjarisjjd? mcynewehtte. Opi^* 
nio, fltiu s?ol>n/meyn»ng« Sunt ciuf/ 
demopinionis,0tcfi»&cffwi: mey; 
nimg.o/^fli/^^f <J^ Praetcr opinioncm 
•ftud accidit nobis, 3> j ifl vng wi>x 
c^itonvnUtnuytmng vc(tKx((ixm* 
Aliquando fufpicionefigniCcac,eiit 
mrgtrort.Concurrunt multf opinio 
ncs,Tcre,ft5 fallen vdatrgw<5ii mit 
^^♦velfpcm, (Dpiniont melius cue/ 
nit tibi,€6 ifl Mx ba fi iixcttzJtxtH c»ii 
rerboffet l^a^ Opinionc cdcrius, 
3rtlD€r^4rtboflf«ung war.Opina^ 
bilis,c,ttTeyrttgm»fitm4ffig/ ^a5 gc; 
«(t?tetm4$tt>crDw. Inopinabilis, c, 
»«gcf4?iQet/ vtige4d)tet. Iliopina/ 
tus,a,u,ide,9fclt5dm/ vmtttncftut 

CPpiparus,a,u,pc«con3to(llid?/(ibcr^ 
(UVfTtg/mitfoflcrt be«ym.0piparu 
conuiuiuni , <Jtin !)Cth'4?/fo|^Jt'*/ 
»o!gerii(l maUeyt^CDpiparcaducr/ 
bium,3lCei'4?Uc^n/ab«rffufligWid?. 

(Dpis^ <ittitt4m amr sPAffet; ^^in, 

Opifthccomac, penuktmacorrcpta^ O P 

^iXJUc in £ubo<fa , Ut Un^ \)itAt 
\)inr>in 4uff bctn mctot \ia(ib |te^ 

Opifthographus„a,um,lbrt0 aaflfl 

hzni% 
topifthotomis, pmultima corrcpta, 

^0 b48 ijaupt bt>tt>ci:|Td> g«^en &cn 

fa^ulterblettcrtt geflarwt r(l.(Dpi'' 

fthotomd,J>cftv:it ba»l?^«pt4nt>t« 

fd^ttUerengcfiiget ifl. 
Opicer,5^er»:mgi:»>0aarUi: ^Hcjfii/vff 

femvatta;mcbJb4t* 
Opitulor , , Vide (Dps . 
C^pobalfamum. V ide fupra; 
©porotheca,pen.pro .^ri(5pffclge5 

b4(mu^/etn cp^^elletr* 
Oporcct, imp^Tfona. ^5 iflttot/otJcc 

rttfi^Ud^Jdfatftum no oporruic,5p| 

fiSltcnit gcfd?it)«tf«'rt. 
6pperior,iris, ^ch warte* Abi intro, 

ibi me oppcrire , Teren* <BatiQ \^ini 

ciit/DafelbflttJatt* rneyn* 
t)ppcto,Viclctfcto. 
9ppidum, 4tn ff art .CDppidulu dimi; 

O^tn (l&ttliti.©ppidanus,^in flatti 

ri|?/ )t4tnvofier « (\>ppidarini aducr* 

t^on flrttt ^il flatt/bucd^ alle (Icrt. 

Oppido,'^a(l/bdfrlg/o^er bate* 
<S>ppi2;nero,VidePingnus, 
©ppilo^as, pfn,pro.34^ vctWiefle^ 

verflopff^.pppilatio^^irt )dr<^tcft 

r«ttg/wrflopifii»uj. 
OppkOjVidcffleo. 
(Ppportunus, a,u, j(Agttd;/beqtieHt/ 

wolgeligi'Ppportunii^i^^ig'''* O P 

^^yt/g<r4?i'cfh*d?eyt. (Opportune ad^ 
ucrb.^fi^hcb/ jeithc^/ bcqu^U*d;Jtti 
porrunus,a,u, XnQcf^yidt/vn^cit^, 
hclj.lmportunus homo,^m vitgc^ 

iwt gdAgcttl^cvtw^r minpr.Impor/ 
tunicas, vrtgcligcbeit/v"8€r<J?irf1n:i? 

(Dpprimo,R<quir€k'icmo. C(>»T^ 

^pprcbrmm, VidcProbrum. 

&ps , gc.foedii.^t ic 4&<5tritt Crbcf e/^^m 
i?»:u||firtw ^^:timu.lre, (i)ps,qiia/ 
quam in nomfnariuo no ufurpatur, 
in obliquis tamen, SC compoGtis, 
Verm&gim^Potcftas,Mon opis eft 
fioftrj, its ift nit rnfcvs vctm6$€ns 
Btin fingularijinobliquis fignificat, 
^ilffc/bq^(^rtt1^.Pctre oprm, ^ilff 
tJewcyp^.Hinc Compo(ita,lnops, 
llT4ngelbajftig/rtrm.mops confiln, 
K<tl>t\o^. Inops animi\ t^roflloff/ 
lireyftlig .Unopia jllt^ttgcl/armiJt. 
Adextrcmam inopiam rcdad^ eft, 
lltr tflganQ jil armiJt fommctt/att 
l>€ttcl (lab gmcl?r.Op!tulor,ar!^,icl> 
hini jiS l)tl|f/td> beweyff b^ff, Op>tu 
lafor,i|i*it bilffbewt7rar/bef fIcnNrr. 
CPpcs in plurali fignificar, ^cid)^ 
ti:)mnb/hitbc/vcxmii$\xd)€yt/vii biifu 
f^.implorauir hominis opcs,Hora« 
ttr brtt be6 menp^c btlffattg^'r&flrt. 
Vn Ppulcntiis,a,iim, WoU)4btg/ 
r<iid?.«Qpulaia,Kcicbtl>wiiib/0i-or 
reb4b.(ppu!crco,is, ^d^ n?l*r^ wid^. 
Ppulcnto;as,^d^ mrtd?e wtd; 

Opfonium ,& (Ppfonor , Vide fupra O P ffB Op timu$,oprima, opttmum/uperlJi 

nuus irregula.V4(l gftt/frutti.C^ptt 

marcs, iQte fatnimeifen/vcid^iftm 

vnb fvotmfttn in dm void?. 

(Dpto,as, Jd; beg^r/i<^ trtitirdK/emi! 

le,Qpcio, ^inwa\jVwun(^*^i nbt 

darerur oprlo,ucrum mallcs , Wail 

Mr bt< n^abl w^t^e g,cQtbi /wdd^^ 

ivolteft lid>cr.<Ppraiiuus,a,um, JI5< 

gftng/wunrdTtg .pptabilis, e ,5>atf 

bcgerct;c^ergcv9un^d)ctwtVt. (Dpu 

coaduerb* (0invitnfc^ct / begt'rUd?* 

Compoftta, Adopto,as, 54^ begftc 

t>a(l.3tem,3rd;m'm aii ans finD^ 

Jil^att. Adopratio, iftin aitnAtming 

)i1 etmfinb.3fVdopduus,a,u,:i^inbtf 

gcttoflrtggeinad;a/obcr vonct'mfol; 

Itd^en gcborcn • A doptaciuus, a, if, 

5^)er hubs Qmo^igift *Goopto,J4p 

en»cble,Cxopto, ;|idi? bcgirc vafl# 

[^xopcabili$,exopcabile, tOOol )ilbe( 

gicm . Praropto , Jdj? bcgir licbec 

td;iyiinr<b<^$Jlvot. 

ppus , iintis, Itin (latt (ft (Pii'f Acn 

Ia«b/uttf lanbtfd^afit J^ocride.Vn/ 

de(^puntius, a,um, jD^^barauff tf?» 

0pus,<um datiuo 8C ablariuo eonftru 

itur, t^Totwcnbig.Opus eft inihi ruo 

confilio , Jd) bcbarjfc t^in^ vaf)t9* 

Quic^ opus eft uerbisc XC^bcbaiffa 

Vll reb*(ppus f ft parato,Terenrius, 

JXf^n miJ^ ts bcrcytcn . Aliquan Jo 

nominaciuum h^bct^ Dux nobis 

opus eft,Q'cero, Wir bebv^ifflii ci«a 

RR i, 0ra« « 

(Jri/vxmj.gene.^afl anf[it:fioxtcins 
fct\id}cn Mit05.Ora ucftis, tin faixtn 
gtem^in Uxn^tfd)afftfiic ans meet 
flolfct-RcgiolitcoralisJolucreora, 

(piaculum, ftift wciffkgms/o^ct ant 
tt^utt t»ec <BStut/^it cin mmfd) an^ 
(piid^t/cin an^tscf^tct wAl (fottcs 
iBottcB rpz»d^^ttrc^ cin mmfdfycn. 
l^rophetarum libri,mera continent 
oracula,|Derp)opbei:£ biU^trfemt) 
lanttct (ifoucB fpiii^ / o^^er re^^>c« 
draculum cffc puu, Aag Mrs fern 
4I5 obs <Jott ftlbs bet gercbet. Ali> 
quandoaccipiturpro tcmplo, ^iir 
cm ta(empel» :jt? ^itc etn fpiucb cins 
gt4iib«>itrbtgert/obet: attfid^tig^ men 
kbeit»*9^^^"^^^atonls,|pierp^<ic^ 
(iatonis* 

®rator,& ©ratio, Vide (pro* 

Orbis, ^mereig/obbet:w»b«ge(^rtIt 
©rbismenfarius, HintclUv* (J)rbi/ 
cuius diminunuum, iC^^nHanstcl; 
letlm.ltem (J)rbis,aie wdt Al«qua 
dopro(Dculis,4fiii:bie4iigen. i)r/ 
biculatus,a,um, 0ef iigetet/b49 em 
nmbegeff 4ltb4t«Qrbiculata poma 
0efttgaet<5pffd» 

t>rbita,^t'nt9dgenley^« Aliquando 
proEota, Jfi/rciitmbobberrmtb^ 
foim. HincSxorbito,as.2(d?f4re 
m^ bemgelqr^/ J4; trrtte^b/Pbet 
verf<^>le» 

©rbo,orba8,TJdb ber^ubceins Ii'ebctt 
bi«g5* Tali amico orbatus, ^ins 
fiUli^eti froinbc^ biraub^. Or/ bus,a,um,XC)e](r^log /bit gcfid?t>oa: 
f feber ber^ubct.Orbitas jtpey ^lofir/ 
fmbctrbeiraiibttitgt 9rbefacio,idcra 
quod(Drbo» 

(|)rca, ilmbolomgcfd^in X^atinman 
alktky falt^ct/cin ^ubct/otdclbzcn 
tc,©rcuIa,dimi,emfubelm/<5iMm. 

Orchades,pcn.cor,;5rt(Ulen immeet/ 
gegen mimad}t/anffeiti)alb ^ybcr; 
m'a/bem^uiuglfretc^ 9d^otun$^gt 
bo^i'g. 

^rcheilra, ll>ieb:«gi:obei:pl<t^mtt^ 
teitim f^axviyan^/ fhcarro/^lwlf 
wcld^embtc fUtncmficnijexzcn vnb 
wtb^leutibce fi^c batten/ rnbauflf 
iveld[^em4t»d) bte rpyUcut^regebetri 
ben vnb &bung trtbetit. 

C()rchites,pcnuLcor.<H^in befimbec iU 
ftu^t/roii boben gef^altet, 

C)rchomenus,pen.cor, itin ftMin 
G^necb^Unb/in bet bttbt^c^?4fft ie 
oti4, i'nwdd?ei:bcttempel (f^atta^ 
mm tflgeiPcfcn. H«nc Orchomeni^ 
us,a,um,]|>a8 b4i:4u^t]l« Intern etn 
itattin^tcat>ia* 

(j)rcus, ?t>tefih(lcreberbcUe/bet:b<:l^ 
lifcb 0ottplnto» Jtem^inflnfain 
bet: ^elle/r»nb etnflura t'n Zb^)T<tUa. 

Ordior,iris,T(d)\)cbcan/fal)fan.1^r/ 
rus,&(Drdicus.$tc (DrfuseAloqut; 
Kirobarctrangebebt^ilrebe. Orfus 
aliquando pa(riue,pro incepro ponit 
tur, ^iit cin anfang.Ordicus eft no/ 
uamtelam, if^tb^t^tn nett^tpiippe 
^ngeb^bt^Exordior^idem quod Tim 
plexjxordiu, Jter ^nf^ng ber ttbu 
Crdo Oi'do,inis, (li'ttoiMittftg/^crfe^tirtc!/ 

Ut, ^Itqumdoprofcaru* ^uncrres 
ordine<5 in ^^cpub.noftra, ^sfcin^ 

^n\it (latt.i^mpliffimus ordo,|Dte 
titi)t0\:}cvxin / o^e^; t>a: r4f>t» f}€ttm 
(l^nD^^piidomnes ordmesgracio 
fuscft, d^tbat^nnii/o^tiiixpctbt 
bey alien ff 4n^ctt* Romx eraht cres 
ordincs, Patridus, i5qucftris,8cPlc 
bfius, l/idc fupra in di(flionc J[Equ'» 
^ r Jincm dcfcrcre, ^eth befhmmet 
cvt verl^tlfen/fctn ampt nit au^Obc^^ 
tin. Proucrb. ©rdinarius, a, am, 
JD^^tfm^icor^lt^«ggel)3ret♦ Extra. 
ordinariiis,a,uni,b»lff4tt|1ertb»tlb 
t>cvott>cnmg^cfiA)i<i)t/nibcn^^* In 
OVdincmcogerc,uelrcdigcrc, VncJ 
^.is gctitcytt geftQ tm'ben / f(^lcd)t/ 

©rdinc, <#rt)enh4>n4d?etrtattt»er. 
IpK mthi omnem rem ordinc, ^ag 
tiit'taU(!til>(itt&e(n4d)etmttit>etr* In/ 
ordimrc, 1i|ngefd;td:lt4>/vnocbem 
h'd?.Ordino,as, 7c^ ol:^ne/be(h'm; 
wc.Praeordino,5d[? otbnc ^iSuor* 

OrcadcSj^te <0(5ttiiiett ^e^: berg. 

Oreftes, i^in f iltt 3(g4memnont5 vnb 
if k^tenme|lirf /n^elc^et fet'tt matter gc 
t6bt bat I x>nX> cXq et vnfiif ig tt>4r^e/ 
ttetrb&tet y it fet'tt traun^et frettlt^t^]r 
labefj/vttitDwoltawdt^fiti: ingeflotr^ 
bett feitt/ bab^r (te ettt par ber nv^reti 
freifnben gerecbnetmerben* 

Qicxis, iadne Appeu'tuS| ;i6eg(c2(3ft © It \$9 cffat* M outre lid excitarc or exinn, 
It i>! litfl ^il ejfeit / ober efllg mad^^tt* 
Aliquando^pro uotniru ponitur. 

(Drganum,lS^ fcf tteit fpiK ^ftem eCit 
lerhd; b^nbtgefcbtrr /bamtr mattec^ 
i»4« bcwegt/ober rd?4ff<M:.©rgaiia/ 
tius, dttt ^ttettfpil mad!?er» 

(J)rgia,oruin,fcifeopfferitttgoberver 
ebntttg/bie matt bett ^(Sttereit r^^t/ 
t'ttb fttttberlticb ^^^ ^ac^o. 

©rgy ia, <£itt ntefs vott (e<b« f<d^Ai)cnn 
ober eiit f Uffter.Vlna idem. 

©ricum, itCttfl4U4tn4it(lo0*p«re 
vttb ^almad^/ober bas te^uttb :2((^ 
batttVi wtrtgeit^ttt/ gegett berffatb 
3r4Us^Ji^wnbitrtutitgett4itc, Nunc 
uulgo Vualona didtun 

(S)iichalcutn,lWg. Qrichalccus^a, 
iira,irWfrig. 

Oriciis,Yide infraOrior, 

(?) riganum, pen .cor.tJOolgetttil t 

©rigenes, pen. cor. q^ itt eygtter ttawi 
et'tt5 ^b^f^^^^ttkcvcve, 

Origo,pen.m^.a^itt vifprug/ vrb^b 
crbebuttg. Criginalis,c, t)rrpn*rtg^ 
tg/4ttb4ttgettb/vottt vrfpruttg/attge 
boreit.Origmaledclicfi:^, i(f rbftiitb* 

Onon,penultimaprod* ^tttgeflt'rn* 
Vulgo, pet Jacobs (tab* Didtur 
etiain lugula,utfupra* 

Qrior»eris, &C oriris, yd) efttfpdttge/ 
geb< \)nfiit/0btt gebe rtitff. Oritur 
clamor, ^5 erbebc iid)tinQtf(^ttf^ 
®riturabhisfcrroo>Cic€« bt'ebei 
bcttt an jft rebe. Nfndc ortum eft inir 
tinir^t ll^^btKber/mfdttgbetf ^ovob 
RR 3 Q^ct O R 

tolorit^fOicwtticlyctauff* Mulct 
^oranc, ubi Danubius oriatur, 
^B j»ifCpUvA ttit/wa^ic Ci>oti^w 
cotfp}Utg(t.Hinc(Drtus,us,^m vxi 
fptung/^buit/4uff04ng. Danubi^ 
adoitumfluir, l^ieZtyonaxvfitii^t 
g<0cn^ottitm 4uff04ttg/ o2>cr moz; 
gen* Qr«ns^bftan.ide,JDct<lJ<m^ 
twn rtilffgagtonundus, a,um, i^iic 
tt^.Compo. Aborior,3d^ macl; cin 
rn^iim'scfrudt^l:* Abortus, us,l6yti 
yti^tbftg / roDce fmd^tmi^Qibmu 
Abortiuus, a, um, pascinvn^citi 
Imgm4d?cr.Aborrio,onis,idcm ^d 
A borcus. Aborrio,is,ucrbu quar/ 
tarconiugadonis, ^T^^cjebicraii vti 
Spilling/ ot>et mtff gebart. Aborto, 
as,idrm* Eci^bortum Fado. Ado/ 
rior, ^d? fM rttt/greiffe gdjlmg ^n. 
^Jooribr, Jf cb erbebc mic^ ^it mrtl/ 
id> <nt(pitnge.Exorior,5cb 0ebe vfF 
Ctttrpnngc^ ©borior,S^Suborior, 
fori idem lignificanr.Qbortae funt ci 
lachnrnar.jBl^t'e ^^b^r oc^ tr&^er fcm^ 

Oiithos, teiiiflfTttamanpogllTrtcc 

Oi:nis,lati.Ganiiia,ud aut8,^t'n hem 
l1C'o^crrogcl♦Vndcfir(j)rnithotro/ 
pH9um,pen«pno.dC Oi'nirhon,fljtif 
t>uMtcr bati^/t)i^t<r flalL Omichpbo 
fc^rum oft^i^sQoa-K^oy^i^in \yfinct 
wtv^c. OrnicftobarcheSy^t'nb^it^t; 
vogr. O R 

rdffe/b^efte* Ornarealiqumirulf 
uircuribus, ((5t'nertau^f)^retd;<ti/irtc 
cr <)n>mrdb<rtfl.Cl)rnaais,us, UBiif 
gejCf r^f/0ej<^?mttcf/bc?k}f^^rtg. Or 
fiamcntum,^tii iterilg ct»er cm cbt* 
(i^mpo*/Vdomo»34^ ji'^re/ot»ctrbc 
r^fteipol* Exorno,idcm.;|dt?btttji5 
au(J.Adorn5t fa^am,^ieni(l£fi4; 
)ut:flttd;t. ^dornarc(haIamiT,5pi« 
bxditfiamaaufftUftm. Adornare 
menfam^l^m rtf<^ jilbewjrtcn^ub/ 
orno^^cb )^^^ ^t^ wcnKg.t tl t(b <^^'^ 
fte otf rid>tc bctml^ ^^/i^ wcife att. 
S^ubornauicfalfos ceftcs,cr 1}M \)cim 

iP]^fm.S^bornauic ilU accufatorcm* 

Ornus,a&m^a0<ttbw<b» 

Qto^SiS,Jd)bittc/id)bcgtt<Atc Ora*^ 
recaufam, emrcb€furgmd;|rthiiiltf 
^I'fi fiitfpitd) 0tHt tctnctfmMinc 
Qracor, <Sm wolrrbisi: /et'it gefanr<n: 
fUrfpie^etwdBjil biteeit ob^rvcri 
fpicd^cn/an fiirfp^<b.€t Oraroria, 
rubftan.^tefun(ltroi)il rcD^.^''^ 
corius,a,um, ^6 $it wol r«:Nn ge^ 
bc^ict* Ars oratoria,8hetorica.(Pra 
tone 2i6iicrbmm,Xtad) Ocr woli'c&i 
fwr wa'fc.pratio, <i^tii y olhimitc wi 
N. Propria ceitt langc rclK/wdd^e 
nut Pctfj gcjK'Uct ij>. 4 '»qu^"^^ fi' 
gnificat, ij^tngcbitt. Orariuncula^ 
dirainut.Cin I'wrQC rct>c o^cr gebctf 
lm» (Compo. Adoro, as,3d^ bctte 
^n/vcrcb:c/bctt?ct^ (BMi^ cbif* 
AdoraciOy ^iti^iibctrung/vavbei 
rptfg O R 

bittc/ctwitbitnitgdytm* Exorabi/ 
lis,f , ^i^rbtm'^milt. ]nexorabilt9,e, 
ynerbt'm'g/vnmtlr. Pcroro,54;i:e5 
iH:^r4»^/berd;(t'effebur^^2>eA^ be 
ttnrgc trnt w^en♦ f/n pe roratio, Sjcc 
bcfd^lufd t'tt ^er rebe / b^e 4brcb/ ZKtti 
id man alk erjeUe tying/ fnvtylid} ifi 
Uvct/vM> artmtimngen btiWCQit^^i/ 
as(Condu(io« 
Otoh3i,itinftatt!Hffyti^» 
Orobatis, iftm ftattinpctfi^. 
Oxontcs, ^in(lttr*t*it®y«Vt/wel<^t 

P«i'gt.Oront«us,a,um,iicl Oron/ 
Kus, pen .pro. S>49 bamoti t|l /obeiP 

<t>rphanus,a^dt «>eygIiffig/U fern vaU 
ut/ nod; v4ttedt(4;cit r4;tot vmtO 
ttoit[)au 

Ofph€us,di(ry|Iabum,«fti altetpat 
Ati^^bt^aVt* (I)rph<ius,a,ufii,ucl 
Orphcus,a,um,Trifyllabum,pcn, 
pro«^40 an^ Zi^iMitn ift. 

Dxthos,latmirc<flus,uerus, Vn Co/^ 
po.Orthodox^ T^i^tnwinig/wati 
glaubtg. Orthogon!us,a,(i,!0?irt« 
rfel gccrtb. Qrrhoper a, Rcd?tc atigi 
rpwdt^uitgobetircbe* prthographia 
Ked?re fd^icibuitgi Onhopnoea, 
Zthmms mit 4iiffrcd;tcm l>»?la/ b<i 
efncrnit Acbmenm4g (inbcts brtitn 
mit ai\fftcd)tem gcnt^. Orthopnoi/ 
cus, I^f r roUidb'^ f rrt ttcfbcit (><j|. 

Ortus, Vide HortuSjfupra* 

Ortygia,cto Jnfri tobwimw5fcfl<0 O S tdd 

alias Delos. Jtcm l^^tt 3nJ[A brf 
^icdim. 

Ortyx>gi8,lat.(potumix,«*«»^trf« 

£)iyx,^i^tbtc^i)?iecmgey^/bembte 
^aat fUvfid) gegcn b^ ^^upt f^etct 

Oryza,Kcfg* Cr«'nb. 

©$,oris,l}T4ti(/mimb.<J)s durum, et'tt 
vnfA}am}:)afftiget mmt>;vm:xM)$ 
tit mmfd)* Quo orc,pro qua auda/ 
da,T«rcnr*Quo ore redibo ad earn 
quara contcmpfcrim c XYfitwas frc 
tiellKt't/obber wteb^rff id? tt>i&ef $ii 
bei:geb»/»eld;cidS?verrtcbtctb<Jb < 
Qsfublinerc, Jftij^triVgcn. Aliquany 
do pro facie acdpicur, ^it bas (^aij 
«ngefid?t.<rvt^tKc/i(»;^/K«f.©f(fluium 
dinii.<6mmifnblm/ ^itcm etit hi^« 
HincQfculor,aris,3d)f&<fc» Exo/^ 
fculor idem*Et Meta^Jd; b^bclieb/ 
mil; gefalkt woV \ja\tc f)o^. Qfcil/ 
liim,aliud diminuduum. Ab ore 
AintttinsminHmmnnblinAtc. (!>/ 
(cilia, :Kleyitebtlbmu0m/b^ctlt'tt/ 
yon leymen gem4cb«t.C)fdllo,aR,id|> 
ba»egc.Qfcedo,inis,jM^lfrdrtdf^it 
foeitietflarsgewemil^. Ordto,as, 
pen«cor*3<^eive/gteite. Ofdcario, 
0ett>ting.Q(acans,iigt'itlil1t'g« Mc/ 
caph. Bt Oidcamcr, ^tiAUffi^i^^ 
Oldnum ,lDf vogel gcfcl^tqr /b4tii0 
ttidnbebeiintrgvji mt'(r4({mt0 t^at^ 

Tageii gelv<5a;«Onfiafum, iCitt mt)itt> 
lodb/eihg4ng. 
O^yoffiSy^inbifn* Ofdculum^dfrnl^ 
0tintl^n9 beynh'ti, O0«i pXdum^ o s 

wta^ grit ♦ Offlculatim, ©t(f <fle<J>^ 
rtg.0ireus,a,um,;^ef ttt'it. ® (Tifra/ 

tpdc^er Me beyn baid?t. ©fliicgus, 
ipin bcyrtfamler. Exoflb, asf^d? 
jcii'd; Mebeyn au^/id? cntgrite* Ex/ 
oiTarcpifcemy^en viifdj; ctttgvitctt. 

\oqui,tpzobU4) trebeit* 
O fi,adufrbium optandi,(g]f b4B tvol^ 

tcCE^ott. 
©firis,pcnul.pro,(ti'rt ^ott Dcrlfegy^ 

ptcr / iveldi^et; in eitwu ^cflalt eins 

r^ptd gcncnnet tr4r^e / ®em n>c]rb 
*?^^S Jfi'^* ^J*as 2fo,ut fupra.Elt cci a 
(Dfiris hcrba, alias Vr inalis, vSdlLina 
ria,X0il&ei: (iact?^/?rottc» fi4d?(?* 
Ofla,3c, gene .foemmini,^in bci'^ in 
Cbe|fali4/ nit weyt VQtt bem berg 

® ftendo, is, 34? erjcygc/ jej^<^ rtn.pc 
QAenco,a8, frequent. JJc^ jcyg offc 
iirt/id>jeyge rilm(Jwer(?an/<>bermit 
bofTart.NJeque pugnasnarrar,neqj 
cicacrices fuas oftcnrat.Terenr. i^t 
fagr nit von fein^ (ittyti/ tit er^eygt 
tfucbmtmitri^men feinc tvnnbin^^ 
k. H^nc Oftenracor , H^in renter (ci^ 
ncctbaten/etnbofferttger rtnjeycjet/ 
rdm ril(|;er«lBcOftencacio,4^in rfim^ 
rid>ti0e ^n^eygting/furfpieglung. 
^mnia ad oftenrationeoi facere, ii 
le bing rmb rSm^ uotllen th^nJDdi 
cum , ^in rpunber/cber felQ^m bing 
>i)« ctw46 f iinfftt^s bebeutectOften lu*,us, quartae declinadonis, <tln 
verfpoHung.Oftemui cffe, Ottn ge; 
fb<$tt fein* 

Oftiuin,^irt tb&r/cingang. Cftiola, 
dimmuduum, ^in Kleins tb&rlin, 
0ftiarius,<tin tb^rl>fucr.Orttadm, 
ron b^uff jd bang ♦ Nonnullicum 
afpiracionc fcribunc* 

P(tia,orum, plura* Jtie eing&ngbet 
fiiiffminbc^8mcct,A^iqu3Lndopro 
porru marino, ^iftcin^affe/obbec 
rd;if(!enbe be^ mcers, 

Oftia,3e, ^^m ft^tt Jtatiae/nit wcyt 
vonHiom/bcY bemcingang^^ybiuj 
ins meer.Vnde©ftienris,e,]D5b4r; 
4tt(?i(l. ^ 

O ft igo, alias menngo,0cflc(f :te ma^ 
laKf/obcr fcbn<5pecbtigc fwdn in b£ 
f tmgen lernlin/vnnb h^lm * Sicuc tn 
homine mentagra, 

Ofttacoti.lannc Tefta,€irtirbcrcit>et 
be/ f rtd^clfcberbe . Oftracius, a,um, 
TefteuSjiiel feftaccus, Hy^s von gc 
b:rtntenfd?erbeni(l,Oftracium pa/ 
uimentum, i(6in e(leridt? oc5p(i4|lec 
von gcba^^en fttfncn.^t Oftracif/ 
mus, i^in verfdi^icfung ins ellenb 
rtttff cin bejlimpte $cyt/wc\d)C bey 
ben :Ktbenicnrcren gabaaud;ct wat^ 
be/b^man bic/(b bemgemeyn^mati 
$1^ fdi^tv&r oc$ nberle|tig iv»tre/bur4^ 
irbcnefd^crben/ baran letlidt^crfciit 
wa\}i oberfttmmg4bc/offcnlt4^intf 
ellenb verbfimmet* 

O Area, ^eint mectfd^nttfen/obei; vt' ^ 

fc^emtt cAU^nfc^^uTln fino;u]ari 

OUreum O T V X 

©ftrcum uel Cflrca,ae,Qftrcatii8,a, 
um,i5<trt/i:^tu<t;«Oftrum, pntput^ 
farb»Oftrinus,a, urn , purpttrfa« 
bt0.\Er®ftracme,^irt ftattin^tdi 

Qthrys , itin berg in <Sticd)cnUnt> 

in Detrl^ntxfd^^fft C(>eff4lt4« 
Otus, uelocis,idis,!Kin voffdanff ^a: 

«wlc gefc^Ied)t/ein fc^^levercyl. 
Ouis, ^tfifd^afftOuicula dimi * itin 
f<t?if(lin,Quinus,a, u, ^c^ftffen/^J 
vontd}<xffcniit. Ouina peHis , IStn 
fA)afffilOai\\us, a,um,ide.OuilIi 
mores, Upolle gcberbe.prouerb .0ui 
lc,<einf^4ff(laU,©uiaria,5,fubfta» 
1itnt)et;D pilaff* 
6)uo,as,qt4^ ftcvoc mi^/id) crjcfge 
frelv^ mitgibetbcn o{$ gefang^Qua/ 
ci090uadonis,it^ini>erltd[>wt^erfdtt 
1mitfrett>^ gcC^^i^ b€6 bet geiisit/ 
ctSbicfcinbc bcfitimntyat/bod) on 
b(iltretgte(ren«®ualis,f, 3(>j jftfob 
f idt;em geb<$)et« Qualis corona ,l6in 
fion v^ ^emb4tlm;t0ytto amanv 
ivddt^eb^ (2>»4nte8 ^mflMgrn* 
Ouun^, iJtin ey • Ouatus, a,uni, Jb^s 

xoii eyn ey geflaltct t'fl* 
Oxus',a'n gtroffct ffnfd in 0cytf>t'4 fUfi 
OxoSjgCineutJarinCjftfltg^ C<irtc^ 
Oxygarum,9aui; vtfd^ bift* 
OXymeliy ^in rranc^ vonefft'gvnnd 

pzaena , S^tn ^hncfen^ Qtrd)wit btf 
bin na^^^ttm. Oza , uel 0ze, 
t^tttt^gefl^nc^« 

Ozimutnpcicor. 3b^fAUnb\&nm^ 
9 A i6f 

Incipientia* 
AB P 
jjAbulum, t)id?f8tcrPa 
bularis , e, 5D j jfi ffi^ 
tct geb^tet. Pabu/ 
lor, aris, Jd? famU 
fater.St?,3d)i»eyl>e 
Rabu lator, y^mfStcc 
famletr* Pabulado, iptefil.eif^m^ 
lung/o^et;n'l^y^c* 
Pacatc,VidcPax, 

Pachynus , ud Pachynum , itinvoz 
bctsobctfpit^^icHi^ gegcn^nedi^ 
enlanb* 
>acifcor,eris,ita[^ witb dns/Hmiibct 
ein/m^tdj^einvcrtirag/wbctfome mit 
etm/vet:beyn€.PaciK:i cum illo pau>^ 
cula pecunia pores, Rlaucfcn magfl 
bid(^tnitweniiQdtmit ^em vettt^i^ 
gen/ober iKberf ommen indudas ca 
illo pacifckur^^r ma^t mit bcm ein 
^n(l4U£tPepadrcor compo*tdeni« 
Jam depadfci mortem cupio, Tere» 
yd^w6lumlitbct (l<tb<n.Paaio, 
ftin beftimnn^/t^erTpKc^ting .Pa/ 
dum fere idem, <|>Det etn vertr4g« 
Iftud mihi expa(f):o debes, 9ti btfl 
mt'trb^dfc^nlbigma^^ lantbes ver« 
trdgd«$care padlo, jpm vcxttag tjat 
ten. kem , |n ablatiuo ponirur pro 
raodo*lcIocpa<flo mecum egit, :|^»fF 
foUicl^e tvet'0 |>4t et; mt't nnV ge^^Met 
Paco,ai,3fd; miltcre/beftybcA^jrfiinc/ 
Q)mni pacata Gallia , ^o ganQ (IF^I 
ken $d rdwen geflellct n^aa « 
KaAolus,pen*prod^iit(lnr8 JCyb^(/ 
SS biiP P A 

I?acuu ins , l£ut <>tf ct* poet vg Oct: ff ♦ttt 
3^ utitbufiMt in 3t4lwtt/ welcl^ct: Tra 
goe Jias ^cfAfiibcn \}at* 

^talix,^4S m^nncnmt (ilMiant %o 

laitDt vtt^ JStomb^rDiTf ♦ Didus a 
(Brgas Et:iC)»tnus. 

P«an, propric, iti'it lobgef^rtg ^cHl 
^OW :Xpollim'» Abufiu c, jjrfi: eitt jct 
It4^ d^r^nd o^er geMdt^t deit gottctrctt 
5^eb«^cn»AItquatidopro Apolline* 

Pa^gnium,ucl Pxchriiu,<4f m fd^impflT 
»crcJr/ oD^t; Ic^tUd^ e / f uti^wcy Ug« 

Padagogus,pcnu.pro»(tin f in^wei^ 
fct:/tmDkcwr» pxdagogium,<^m 
o^t D4 t>w f ittlJci: gdcetct/ vnl> iXnic^, 
f&titwcx^m* Aliquando figniftcar, 
ICiii eygcit Di'milm^rt* Mandpium* 
Ped^a.Uti . difdplina , & inftiturio, 
£tn vttt>^t9e]frting in ben ^Cinflcn* 
Cyclopedia , 8C Ertcydoped^a, 
1^rtl»awif fling/ o^crwiffcrtbeyi: aU 
Ut freyen ?u'nflen/Du tiUe ^n etn^n^ 
^(tni^n cit<Xds wey(|, Wcld^crrtwii 
6t alien vrtD:irt:i'd)t vrt^ gclcvt UMllc 
^ydopedaain abfoIuilTc dicitur. 
PoeJorriba, iltin hbct ^ctfin^ctin 
let'bhd^cti t>iitgeti. Aliquando pro lu 
dtmagiftro. 

Paedor, oris, Vnflftttg^eyt/gcflancf/ P A 

MSP3eonius,a,{i, |iJ^em jilgefyJ^ 
ifet4tcm,Pjeonia, <^tii Un^t^cl?4flft 
niLaccdoni{,gegert mt'ma<^t.Ef her/ 
ba, ;fcettonu« f r Aut / oC»cv' mtnwcn 
Cr^iit/mmwettwuro. 

I^aeftain , Oltti |l,ttt in ytaiicw mOec 
UnDtfc^^ffc lluc<;m4.a(Sr£ds Poffi 
donia dicisi^vmbwd^z vtlbl^mcit 
tW4cl?rcfir.ftiticPjeftaaus,a, u,5D4ff 
t)em$figel)«5;ci:. Sinus Pfftanus,ucl 
Fofidoniaces, ^ife l^ruiBc &^ mcecd/ 
bey&erfclbcttll^tt, 

Paetus,a^irt iibecftct^n'g^tr, 

Pagafa, ^irt i^^tt in JfljzffixUit/ bef 
*»dd?er bj fc^^tff ^t$o gcm^d^et i(l# 
H>ncPagarciis,a,ii,bjb4t'jilgcb<Jrt 

Pagini,pc«cor •ycra?4w>ji*e fcytan^i 
pupcyt / bcy&c feytcn ^cs bUtteav 
Vtrancf pagina iinplcr » <f s ctfiillet 
beybc feyrcaDcd blatta. Proucrb^Pa 
ginula diininutiuLim. 

Pagus , i^in boiff/ vA panti bewf^t 4ff 
ettn/lurs n»tcbctnaitber geban'cn/o;^ 
be J' iim bcnnnen ♦ Pagatitn aduerb* 
Von i^oiff^fi ^o:ff/^utr4^4Ue bo/iffet: 
Paganus, (Jtin t>oiffivo\}nex/pckvir* 
AHquado figaificat/^in (l>nt ti;o(| 
nct/6mt jum fn'jrg gebrand?ttt>*Vt/ 
VftfinD bic ^wcy u?tDey cin^nbcr. JUi 
ks 8d Paginiis,9emipag;anus,f><Tl(> 
p4iirird?/«tti»:rtig b«.^:ffif<:b • *^§2i^ 
nalia, orum, JDoiff hirc^iVcylK/ (^ 
bee boiff Uii ten* 

faIii,«ittfcb^tttfel/o.Sbwi!r4?«frel-^^f 
Jll J b:eyre uyl am ftftgcizing/ ba b$ 
i^ilfmlcvnm$if>r{iitmru 

Palx/ P A 

PaIffmon,ftt'ft t^ctttics micte/t^ttt 
f4;ifpiairirt« Alias |4elicerta,5^ Por/ 
tunus« 

Palaftinn, pf.prclf m I^jntfcbafTtin 

raelis gctrcbtii't b^^bcn.alias ludf a, 
mtfamptttm an(loflcn^in lrttit)cfi. 
Palaftini, Jpte ciiiw>ol)ncr/ireId;cm 
t>crl)cyli'gcnfd?«fftp^?tlif^tm gcn^t 

Pal^ftra, ftin fcdotctcf / liitgung/ 
^ampff/otH:r cin fi^d^t plon/l:<jmpff 
pU^ .Palf ftritcs , ^in fc<l)t4jr.Pal j/* 
l^ricus id^ . Si'gntficac cciam Palx/ 
fira , jtt'c redj^re bcu^cgutig t5 ^ly^cc 
I'ttaUemrbiin rnDret^gn^EiPal^ftri^ 
ci>9^t'ef<5lltd)e iPolf<5iinctit /ct>cr(tn 
^er< lerficnrXuiufmodi ohm fuiflc 
kgiinus«1te, PalaeftricuS) a,u,^^8 
)ilfvd;ratgeborcr. 

ilalam,adu€rbiu,<|^fr«!ti(tdb«A]iquan 
docafumhabet. JPropalam idcm« 
Vndc Rropalo, as , pcnuhima cor* 

PalatTied€s,ftt'n ffin Vfltipl^/wrfd?^ 

€X ^t'e rd?lad)t O2&ttttti0/ ot5 velb c}^; 

ntttt^c %Tfttt1^(ttt)at • Aucs Palamc/ 

dis, l^te f r Atitcl^ ftytn* 
l^alanga, dm n><^(e/ii^cUe/efn fttin^el 

rttn^ boli^/O^s man vnDcr cnP45 la 

fct/ ^»n^ ^ar4llff iPAlet«ucl potius 
^halangaur infra* 
l^alant€um,Y«c!ePallas» 
Palatio, dt'ttpfiiimctir vonpf&(ett/fb 
maninmo^iil^tcn/o^ ir&ffengenot 
l^nfiiitbatmttlvcn pf&lcn Td^ladbi/ P A 1(^1 T•1^^l:ft^rtf1n ^arttfFl?4llt^?et.aIiai 
Fiftucatio.Vidcfupra* 

Palatium,if mbcrc; m^a•f^rttt jlCcm 
gctrcfcft. iccnijPalatium, aim iuj 
11108 i^aiif?/ cin hVtitg!td?cr yaU^/ 
c^cl:pfal^. Vndc l-alarinus, palati-^ 
na, palarinum , JDas Mfcm berg $6^ 
gcb^ier.Ecroons Pal annus, Iter bet 
gc/auff ireld^cin tic X^tinfd^cti ^^ey 
let il)»^« bcbaitfuiig gcbcbt t)abcn« 
Palatini dicunt ctiaaulici, ^cfliiit/ 
fwrflcnMcner. 

Palariim,5K»crra*e 

Kalea,e»p:aJcr/forn (>u1fd?fiiPaIfa/ 
cus , pa 'eara , palcamm, l^asaufi 
fpteuctrgctiiad^rtfl. Palcatu lucum, 
l^cym ^a•mitfp:c«cr gctiufd^ct i(l. 
Aceracum lutum idcm.Pakarium, 
^ittfp:ciiafa(lc. 

Pakarca, pluralc, 5ftw riblb^t ^ct 
cd)f5ct1/^icI)alr/l»dd?c^^^n od?0ctt 
vn^f tt am bal^/ o^cr (at)le i)atigen« 

PalcSj^in 0^tttn ^erbirreti/ vnn&fS 
rer5.Palilia, uel Parilia, ID^a fefl t>cr 
Tdben <|f6rtt'tt. 

Palici, ^ipcn fftn ^^ctsttf ^cn y^tna 
gcboiti/ att^ t>ct cr^cn.allas Palifci, 
irdd)etn^ialtm fui; Cc'tUrgec^; 
ret ft It ^♦ ^ 

Palin,lanne rurfus,ud ircruro,^t*l>er 
limb, V'n (J^cmpo . Ralilogia, WOi^ 
^cr&fctu^g /c^cr jtreyfrtltuug t^c 
rebe.Palimbachius, ^in pee ^c^: 
tt'e 51VoerfT(nkt1g/Yt1tt^ Meletflcti 
(ur^l^Al^k^alimpUflus , :^erment* 
SS 1 t^ P A 

wctt^ ubetf<i)zibm» Alias Dclcricia, 
dicitur* Palingenefia, 0tinxoib€xgfi^^ 
b»rt« Palinodia, ^ttt gegengef^ng/ 
et'n wi^tt^ff^Ad pahnodiam reda/ 
<flus eft, ^r i}at mhifkn dn wi'^ewSf 
tl>ilit*PaIinurus,iCmbeirginBialiV> 
vom i'd)iffmm jumx gmmt* 

P alla> itin langct fcuwm manuU 

Pallace, ^it Ubs wcib/^k bev aim jS 
vnebten fiQetadem quod Pellex* 

pallas,amis,$irtri$ttfett4nD«'* Pal/ 
lancciruiii, uel palianteum,pen,pro* 
tbinftatt A»ff ^em betg p<>l<itittO/ 
ee t)^d Kbom geb^tiipm t'f^« 

Pallas, ladis, ^te <B6ttin ttHnenut* 
Paii^diumy^icbAbtnn^ palU^is* 
Paliadius, itin cygtut nam dns ^it 
vom afXctbav^ gefc^bn'beti ^au 

Pallium, ^m Unm mAtttd/cinttcfb 
^cl: <Stic4)in* vndePalliari, pro 
Grsecisaliquando ponitur, Ji«i:t>i'e 
0iicd}cn* Pallioium dirninuciuum, 
Itinmintclin* Ec9alltaftrutn,l6fti 
grobrt^^^gitltigfleyt). Ralliatus,a, 
um, j%4d etn mantel tccgt. Palliacx 
fabula?, 0et>tc^te/o&et(|omoet»ten 
na^ Det <^u'ed;en ftrten / vn^ t>atitl, 
man xvit Die (Sfzw^en / bcfl^tut tfl; 
lUiliolatus, a^um, idem quod Ral/ 
liacus* 

Pallor,a|tefcbef»trb.PalIidus,a,uro, 
Jpkyd). fralleo,es, Jd? bin bkytt)^ 
Pallefco, yd) erbley d?e. Expalleo, 
8C Hxpallefco,fcrc idem. Impallefca 
2M? ciPbUyclpefafl/id^ligijemfrig cb P A 

bi§^$i4)tthltfd)C4 
Palma, lDiifia^i)an^. I^almo,a$» 

cbe«^b«n^^»Depalmo,as,5cb f^tea 
mit fl^^cbcn b&nbett«Et Palma,fign!/ 
ficar, (Jtin batui banm,^ Metapho* 
ftin bdoniig bc& fygs/obct Dec (yge/ 
vtiDfj^g jefd^en, Vnde Paimariuniy 
5p <ts t>etr ff a beloiturtg werb i(l» ff al/ 
mam adipifci, JDeit fjr g erl4tt0en.Ral 
maris^e, ^es (ygsoDDerbelonuttg 
n>ii:Dig.Paimacaueft(s, ^ittfle^DDe 
renDiegeffegetbaben* I{almeus,a» 
um,5^^avpnt)4ttelb4»mi(l^ Pal/ 
raofus,a,um, itasvilbattdbium 
t}at* Palmula, ^as b^eyt tbey I am 
t^bct* IcePalmulay^^ittD^trelfem. 
Padylus,Palmipcs, 5b$fl4cbef&g 
b4tu>ieeing4n^* 
Palmes, palmiris, ftin cib^weig/reb^ 

. r4?o^. 

Falmus,4tn mef^ D^s vietr^n^etcb fin 
gerbegcettft/viec^oUbteyt. cjuarca 
pars pedis, (^raece iSTflcAce/ff^o-, uel 
J^ftlf «^, cum dc minori dicitur, N5 
ffalraus maior eft,duodedm digico 
rum^alias Sptchamir.ffalmipedalis, 
ttinmcfs D^etnfcb^cbbegreiffr/vtl 
an $T»ixdi) \)anb, Bt Palmarius, a» 
um, lfaB^wtt^i}inbv^obettyns 
^almibzcftob^r lang ifi^F^lmaria, 
ityn "infd im meer fpyttf^mo* 
Palpebrae,Jbieb4atDei: angbzawm^ 
Palpo,as,3^ Palpor,aris, Jcb v^h^f 
lid) an. f4ctapho,^^cbmevcb,[e» 

Palpatio, ^itir<b«tey4?l«^«y' Palp5 
idem, P A 

lieb^o^et. Palpcpalponis, idem. 
Raf pKo,as, Jd^ wixbc emflig bewe* 
get.Corpalpitac, Jbasljctt^flQpfftt 
ct>et ^ttttret/betpegt (idf. 
ffaludamentutn, Wn tittcKtodl/cin 

t>es<$bet:)^enfe(^b^^^^t^« Kphcftris, 
l^^ffff f Jorcaflfis idccft gr^ccPalu 
datus, l^ctdnfolUd}Heft> antregt. 

Palumbes,& Falumbus,a,iftm i>olQ 
t4»b /svtlbe t4tib» PalumbinuSy z, 
urn, ^^6 ^4mon t'fl* 

Palus,pali, gmanarcu.primalonga, 
Ititt pf^bl /ribfledf/jattttjled'Paxi! 
Ims^ diminutiuum, ^ttt^anspfel)^ 
lt'it/(fec«m.PaIo,as,2rdi? flec^pf*l>l/ 
^d) jeilite item Falo ud Palor,aris, 
3<^ fd^wciff vmb /id^ gang \)in vnt> 
m^er* Palantcs railitcs cximprouiV 
Co adornis eO, £c i>at bie t^tnrd^tpetf 
fettbcnfn'eg^letic viplt'^httg/vntici; 
febmeirivet^angegctffett* IDifpalo, 
\xel Difpalor idem, 

faliis,udis,gen,foetnu ifeinpfiiVettii 
mo^Iad[;.PaIu(h'is,e,uciPalufta',is, 
e,ttWPig,pfii9i:g* 

f amphagus, pen^conJDeraUebt'ttg 
iflet, dune edampopuUin Acthio/ 
pia,ipAtnpl>agt' geitattt* 

Pampniliis^^llecaUel^et/obeirganii 
iifeb(>abt'g«dft ctiS propnum nomc* 

9miphyliZy.minlatibtfd)afft Zfi^/ 
r»iif^m CiUda vnb <84pp4boat4/ 
diit4>«pd4?eberba;g Cm»:t^/ga9 
iltt^g^p^^mtt'f^^ P A t63 Pampiliftm,iCittf 4(4^ obbet is^agos/ 
batim bte ivet'btTdl^ett iveyd^en Iciil 
ftd^f&wttUflctt* 

Pampinus,pcnul«\cor,^'rt tibbldt* 
Raiiipinouis,a»u, i>) vdr&bbletrer 
t74t*^ampineus,a, Uy ^(tsvont^i 
bletteren t(l/ober )itl rebbietteren gei 
b<$iet4 RampmariuSy a, um, idem* 
Pampinare, bt'eir&bbletterabbied;^ 
cn/ctbzc^m /tibcn Uubett. 

Ran, nis, atin ^ott bcr i)imtt/ »9e(d|^eii 
bte:Vi:cabes ve]:e!)ictl)aben/al8 ettt. 
^ennaUetrbt'tta. Na'vi^,fignifkac 
oinne,:2(Ucd* vndc muUa Compo* 
Panaces, penulcima cor* uel Panax, 
iJtin fmutbasMtftc^ndii^vft foUe 
bcylm. Panoetolium, ^mberg^c^ 
toltdr« Panathenxa, plura.|^titgc$ 
mcfn fefi vnb l)o4^$ei^ $il iM^m/^M 
tin viUtlcf fampff^^nt} fbyl gel^ottS 
i9w:ben*Pancarpt3r,2(r&n^vottAt« 
(edcf bliSniengcma'd^t;. Ranchaia, 
^tn \<in^tfd)afft Ztabicno^d^ gat 
fanbtg j(l. Panchaij,IDte v<$I<f ec ba^ 
rttin* Alias Qphiophagi, Panaa/ 
tium, ^i»(lreftobbarfe4^timgbi^ 
flf nfl^Ief fiittfl ober ftbting l>4r /b4f 
tinn man auff aUe xveg fhrofctel. Pan 
cradafies, ftinffSttinfoUi^ifSpff 
PancradiiSy idcm^ffandochcuni pu 
nuldmaproducfla, tsrctyJ^ox^off.^ 
ladniUo(piduni,I^iuerronum, eitit 
offm i)abixf^wixtf^i^at$0^miodi/ 
tuSrHin t0itt/g^ft^a\tet*8Cc», 

Patidacaria, U^inJSnfdimmetti^yiy^ 
tf}momitfi^wn^tinQanib$s Cg 
b«r9» SS $ Pandcda P A 

f ^nde Ad, X, itin bid) t<tB nlfe Un^ 
in gemet'n bcgrciffet vnD t'titilj^ltct/ 
^t^ctallcxky/ais ^$ bid) Jjtgeflotii* 

frandiculor,Pandicularis, J4? vada 
cc$ rcngcrcmid?/ 14? fttcrfc find? mit 
giewnnQ/alscinetiS ctftvcmfd}\aff 
anffctwedttift. PandicuIario,^)?fi 
foUtdt^e tanduiiQ ot>cr ctfivcdnn^ iS 
gUbct* Pandicularis dies, itin titg 
Auffwd^cnMcn (l]Fottcmgcof>ffc; 
tct watte. 

#ando,pandis, ^di^Ki^tb^ttvottcitt^ 
an^x/id) fftcdvon einantct^id) of^ 
iie/tl)iSnatfff«rAecaphor, Jd) mad)e 
offenb^ttr. Pandcre uda, 5K>te fAget 
^^t^^rp^ttneit.Panii capilli,3^i:sfptef ^ 
m^aat/vngificd)tm. CompoGray 
txpando,5c^ (Ircrfeaufl.Oppan/ 
do,3fctt> (itcdemtgicam* Pandus,a, 
um^^ffen* Repandus, igtnDcirftcIS; 

Pando, as, 34; biVgc/f r«fmme/ttirt4?c 
QtboQcn* 

Pandora, penultiinaproduda, ftytt 
wcib mit allerlcr g^bc votiDcn 0ot 
imt auffcvt^m gif&fidt /ale tic )poe; 
tmtid)Uwvpdd)cvnt$ anbncnbim 
^n/a%%d)taB Jjubtv/ma^ctfcyt xH 
anbtte USdbcUmitfid)bta<!^tb<^t* 

f andofia Min ftattin *p«ro*3icm 
em ftatt in Jtalia Qiwcfen. 

Panegyr is,(§i'n hntlid) grog vetf^m 
lung ones vcidsf m mcfstai^ iau 
tttatd'* Pancgyrid, JLobiittge/rcDcrt 
taxinn bertltc^eperfcttcn gcp<;(lti/ 
fO^ 0doba iratNmt, P A 

Pangieus, in fingulari m afculinff , in 
plurali Ncutrum, ftttt voberg fit 

l^angOjpangis, 3d) flerfeiti/id? bcffrt 
Aft/ f d) fftgc o&i;r fc^e ^i fatiiiitcn / 1<^ 
f mpffc/jwcigc. Pangcrc clauiim,cttt 
nff gel (Icrfm. Pangcrc carmen, ft uf 
gcMdt?t siiramimfc^cii. Vndf H^adi/ 
lis,padile, S^t(lf^mcnf6gtg/^aeAn$ 
gct;cffretm<)gtrer^eti. uompofira 
parcim a r€tincnt,ur Circunipango, 
3di?vmbfled'c/ id? f6gc i;lkmt7i;lb^ 
$iSn)»iien. Dcpango, Jd)(^cdccitf# 
Repango, JJc^ flcdiPttMrrtittib.Vn/ 
dc Repages, SC Kipagulum, ftyn 
f u npiirffigcr rigd / eiti fiirfpcrrung/ 
gutter* Qyaedammucam a,ini,ui: 
Adpingo,3d? f6gel>erj6.<Compfn/ 
go, 3d) flog jfifflfiicn/ id? b^fltc am 
€\nat\bix* fmpingo, 3d) ftog citi* 
|mpcgitcaput paricti, lil^t:f>at^45 
b<i«pt <Jtt Nc wrtnt^r ge(f on'en. 

Panica, plura. ud Panicus, l^itt vt$ 
pU^iger/r nMcrfc^;<if er fd?:erf/ W^cr 
fojd^e. 

Panicum,Jftiitj»eyg/I)cybd. 

Panis,^jot.Panis dbarius,uelfcciifV 
darius, )^ocfctt b}ct/f<^Icd?tgrob 
l)an^bzot, Panis prim anus, H^eyg 
blot. Pants nauncuSj^tveymalgc; 
b»jd;in b?Pt.Panifex,fl|ii) btotbod?^ 
cr/bcd.Panificus,a,iim,idem. Pa' 
nifi€mm,3tiebtctbi}(^iittg/becfatl 

Panifci,|C<jli> ({rtocr/wiebife^Atf il 
Paiinoiiia,ittol4iit>tr4^frtftiirops^ P A 

rior,ucl Pnma,uulgoAuftr>a,Di 
fUttci^y ^annonia inferior, uel (c/ 
cunda, Vulgo Angaria, Vngct:U^« 
Pannones, penultimacorrepta, Ec 
Pannonqf, JbU <t>|^en:eid>et: vttttt) 
Ipngerer* Rannonicus, a, um, ^49 
bem5ildeb<$ut. 

Pannus,t5iJd). Pannusfubdudidus, 
^ilcertil^ .Ranniculus dimittutiuii» 
%,kjne tdd^Im* If annicularia, hii 
^)rtb vttt) 0(e]^^tT^ ^I'c bey cim gcfang 
Hen oOcc iibelrt)4rt€t: c$cfiiitt>en tmrt/ 
fo matt in geflngHtc^ aittttmpt vnC> 
tot>tet/ wcUi)c &em tt^ci^irt'd^tev $il 
tejr I vHtt an €itli4)m cttcn. Panne/ 
us,a,um,i:64;eit/tt?<ia vom tild^ifl* 
Pannofus, a, urn, 4uinped^ti'g/l)i»* 
telec^fltg/ mtt n^d^gtilrtgm ile]^ t>ei;ti 
beDecfer, 

Vanomphaeus, ftittjiJitamtJottfo; 

Patiormus,(tin (l^tt in eicilwn. Vn 
de PanoriTiicanus,a,um, ^as ^av^ 

Panope, pcnulti.corrcpta, l^^tttt^m 

ct'tiermeet:fF<5ttttt« 
Panfa,)^ei:bteytfftgly4e^ 
Pantagias,«infliir8 ^t'oili'f* 
PanthaceSj^itt flufs in ^amo. 
Pancheum, penultimaprodu»'WtfKi/ 

d-Gloif^ Utin 9empel ju }ili}om/ tmtiH 

Met (p<5tterbll^tlwg• FofteaMa/ 

ria Rotunda dicftum^ 
Panthera,pcn.pro.^t'ii o^rft) geflerfek 

tbicr. AhasPardalis inHircania, 
Fantices,^cl;mcrb4^(ft/w?^»(Vfe]f|f^ P A ftf4 U v»n^3t j(fe twa baiicfya. 

Pantomimus, penuldnaaproduAa, 
^m boffic^et g4ucner/ tMr alle gebec 
^ett ot>ei: btn^mit vt fiedi^c^en ^q;i 
^enn4(^tblSn^4n« 

Panurgus,lacinc Aftutus,4i(^i'g/gci 
fd^eiD^Panurgia, Xt(li00ey t, 

Panus,Pani, atmwifarpHlIytv^4» 
man an em fpilly wtc^elt / vn^ t>ticd|^ 
tKTrt petrel fdtjiefTet. Metaphor, ^itt 
^uff3efd;\polknbl4rerUit/ oOetrb^f 
fcl/^Kifttel bey ^n ozcn / obet: in t>cm 
ft^^lurtbe/Qbcr vmb bic ^cmhd)t vn^ 
fA^amm, ]^anicula>M^m iangs bufgi 
bit oD^er f &9Un/b4d 4it be» b&»meit 
^>4tt3et, 

Papa, ucl Papas, <iin yatUt /4ttu4ttet 
EtPapx idem quod PrcfpytcrijSc^ 
nacores,jt>te&ltet:en. 

Pap2C,lnt<ric(ftioMirantis,i§y/ ^4 

Papauer,ill48romfr4»t. 

Paphlagonia, itinianr>t((!^a^in3l§ 
ria/|lo(fct 4ttt^itbym'4m/C4pp4b^ 
€t4ttt/vttb 4n bas meet il^njcinns g«« 
•t4rtt. f^phlagoncs, ^iiviUXic 
t>4i:4tt^. 

Paphos^ *ift(l4t tilt bet Jftfel ittjpio/ 
bee Hcttetrt ^ugeeygitet. Vndc FaphI 
us,a,um,^4d D4t:4a^tfl«Ec Venus 
Paplw'adicitur* 

Papia, Yuigo didtur,quapalias Tid/ 
numeft, ftiniiattim ifer^ogr^iib 
Irtefl4rtb/p4ttef. 

Papilio,onis, «iitpp:iffi>oIter/jwey^ 

PapaU P A 

Papilla, ^inwat^an^ct^tWetn 
fatten wax^o^r cin t)titre«Mecaph« 
tf^t'nbttinnmr^a.l^apillatus, a, um, 

tenfotmig. 
Pappa,:e^in^« btey /b4ppe. Papparc, 

letl/vnn^ baumen fdllet. 
papula, ^m bUterlf n « Pudula ,3^tt« 

Papyrus,gc.fcemi,*i'inri'cJ:fl<>ttt>e I'ti 

ttiit/fba t)atc6 nod) fUt chattitvitt 
gcnommm/fut papeycPapyracc/ 
us,a,um, papijtm/^^von papc^t 

Par, adiccfHuum,gcn<.omnis, <9(ef d;^ 

Par fuerit,ut amanccm rcdamcs,^« 
w(tt fid? gejimmm b^^s bti benji'eb^ 
^^bettben tvt'Derumb Itcbefl* Non 
puco nos huic rei pares adhuc efTe, 
•Jd^b^ltemt b40 u>^rno4? b^^f^^^ 
geitiJgpjm feienb, ftar parircfcrrc, 
<Pl<yd?6' tm't giocbem vergelten. Pa 
ria facefe, 0ki4?lt'ng absvedt^^kti/ 
«i(tf glct'4;6 b^rgegm rbiln.^arim/ 
par,0^crab/obct: vngerab^Parfub 
iiandue,ll&t'npfTr. [4)00 parta,|rive]f 
p4r«(v|ompo*lnipar, ftOilparit)!! 
gletd;tii&fftd/vitgniltffam. Compar 
iKiaii quod umpIcc«Uem,£t'n gefdl 
k; Parker aduerbium , Sil gUyd>« 
Patabola^ucl l^araboie^launc Colia/ P A 

d6,ftftt9eirgfet'4Miftg biiven bfttgefU 
biem'remd gef4?kd?t8 finb.uc m 
EuSgelids lueris^uerbutn Dei uerr j 
culo cotiiparatur,quf generefuncdi 
uerfa, Jn bem ^udn^elio »ut &4« 
wott (Bates eimvii^ctm^cvct^ 
glad^et/ vnb finb 4ber cin ne^e t^nb 
b^tPOit (|^otte$ m'tems gefd^lec^t^^ 
Faradetus.pe. pro •lacine Hortator, 
ucl Confolator,^m vctm<tnct/it6^ 
(lev« Paradefts^ pen. produtfla, ^in 

Paraclytus,pcry,SCtonuinmantep€ 
fiulcima,laci«infacnis,t>ei:leMmbbi^ 

Paradigma, latine exemplum, ^tit 
votbtlb cintt tl)at/ot>bit gcfd}iyi)U 
tpe(d?cgletd; /^t^ffac oc$ mmbert'ff« 

Farad«fus,penul.pro»^mb)lg4rte/ 
geptl4nQtei:g(^m.keni,^mfl^tttt» 
Syria mt wcfivok loamafco* 

Paradoxum , lacine inopinabile , uel 
admiranduni,inrolcns , £m vttge^ 
mcynts/eirt (iki^^mit fp^ud? wi^^ 

Paradromis , idem quod Xyftum, 
lacine ^ubdialc, iftinepacUt pU^ 
vtibct belli bloflfen ^t'mel/et'n gang tit 
cimg4mrt/jilbcybe»ret'teit mttblil; 
men/obei; r&benge^ti^tct* 

Paraenefis , pcnuLconpraeceprio,ueI 
admonicio iat^lSt'tilcenttmg/vnbec 
tveyn^ng'crmaitiig.Pararnecicus, a, 
urn, ^rm((n(ii<^/vnbenver#i^d>* 

Paragogc,pcn, prodJati* Addu<fHo, 
uddedU(fUo, ftiti|ilf$ning4o4ni 

(sibc P A 

fn^e t^ tfions cin bMfiahtoiS fim 
fylbcijct^^twivt gewojffcnaitpotc^ 
ftur p poreft,admimcr pro admitti. 
AhhsRiralcprisucllProfparalepris 
dicit. Paragogon , latine Periuatu, 
Xb^c^i^cn/abQcfhtct vcn cm Ar^^e 
r^.&Paragomcnon deriuatfr, ^as 
ctwrtt von ab^f jogm i^* Vt fy llatu 
rirea$ylla,u€i^uila. 

Rai*agi'aphe,uclParagraphus,Iatin> 
(VdnocatJo , uel Excf ptio, (Bin $& 
$ivd}nttnQ/an^Cfd)n\m^ beyf«5/oJJ 
nhbcntfid) in ^cmb^^/cin au^ni^ 
tnting* 

Paralftpcmenon, lati .Derclicfhim, 
pr^crmiffum, 2^n$^d<tVfcn/vn^€tf, 
laifm/bae nit^imdbct/ ot>ei' an^a 
$eyd)mtift. Ika uocacur liber uecerts 
inftruin^^nti a (Graecis f^^ tsrccfcc/ 
A«9rtfiufc^tof/,hocc(l, coriiqufprf/ 
ccrmi(rafunt,|Dei:eti binQ ^tevn^cc 

I^ alklus, pf «pro .latt'n e murtnis >uel 
inuice comparatus, (pla'd^ltitg geg^ 
etn4n^er gefci^r* Lineae uel circuli 
a*quf diilanres,^eilcit/oc$ find? vtit> 
drdci bit gkt'd>Ung von etn^nt^t: 
Hci)n/witbm Paralleli genan^ 

ParalyfiSylati.dilTolutio, Jlemme bC0 
Iciba/ber txopff/obct fd^lag. Paraly/ 
ficus, Jlatti/gefd^lagcn. 

Paranymphus, lari,aurpex,uell'ro/ 
nubus, ^in wetrbcr/ vo^gettgcr vnb 
leftitbcB bieUtQame, p€t\ffbc8 
btiiit^am$fcfUnbU t^ocb^qri; v^; P A i($j Ifarapetafm a, ^ir^ fifrbrtttg/vmt^^tttg 

l?arapheina,uelParaphcrna!ia,plu/ 
ra*»£tti mo:gcngab/i»j man C$ b^aut 
^ibt iibcr bas b^iitabt gilt/ jilgrtb/ 
,o^crbcym|leilre. 

Paraphrafis,p*r,pro.Paulo libf nor in 
tcrpretatio,iftin ti^cntg wcytlciiffige 
re rci&olmctrclninc5/ ♦fin erf|&ruiig 
mit mcbi wottcn.t*araphra{les,iilJiii 
^boimctfdnctmitctxv^ nubt wojte* 
¥araphraftiC6lis,«>ey tl euffigcr xvcifc 

^^ alarms , qui Gr^LC Proxcmta dici/ 
cur,ill^tn vtiDcif ewffcvJatma uox, 

Parafangc^Pcrfica di<ftio,<Hintrcyte 
bic MeiiTtg ftabia begrciffLt. Vide 
alibi qviid fit ftadiumrMulcispara/ 
fangis prfcurrere, proiierbiu,Xt>cit 
iibntviffcnwcitdm ettr j roi tb^m. 

Parafceuclatuprcrparario, (tin vou 

riiflug/^iiraf^ttng/rtti taj^* 
Parafitus , ^in |cl?m«cblcr/licbf ofcu/ 

bav^bimtt/tdUtftbkdct. ffarafita 

fter, ^in nod^nolgct: ^cr fdt^mctd^fi 

lerm* 
Paraftatff, uel Paraflades, a5eif|ToU«/ 

biifa^/ ftcfnbu man jfi ^en fciilnt 

(c^a/bas fie ^efle^: mtnDet vmfallett 

Dtem, ^te beibe^n an ^en fd^tenbey^ 

ntn bit tbteren/beii t^d^ten fc^tenbey 

ncnangcfleUct. 
Parafynchetcn, pe.cor.larinc tteco/ 

pofiaim^lDas vcn cm ^^famcn gc^ 

feritcnfummcr. 
I?aiatrag.(rdio, paratragcrdtas, tjfd!^ 

€vb^bnvixwcvtcn/ma4) Pi^o^ S^^^^ 

(am, 

TT Paratnm/ P A 

Raratrimma, ladne intercn'go, ibet 

Ubitfifyz/ lit fitted} .Parccrclaborr^ 
X><^i 4cbcf fc cmlycAtin .Parco oculis, 
yd) vafc^ort (5 rtttgc ♦ Non pqjcit ul 
Ui fumptibus , jBtfj^t tfeyiifoflc gc/ 
(paxct* Parcc metu^ Vcrg,^(5id;t ^n: 
nt't. Depone mctii^CCoparco ide.Par 
^us,a,um,ait4rg/fwn&ig/rpdrb«fff/ 
rcrr4;onig/<)bbiwd!;i'g fan fdbs.Pr^ 
parcus,5^Deparcus, Vi^ft fiin^i^/ 
t»4(lf»trg/rtbbtiidS?ig.Parciras,?Curt 
tigll^cyt/^i!tvQl)cymbbi\$<!t} ,ParccaJ 
ucrb/:3lwnt>igPhd?/f4rgh4;. Parfi/ 
nionia, IttilftflPeyt / jimlicl^rabJ 
b^tid? .Parcae, jDtey lEf^tttnilbcr M'c 
e2^ntlngealU(^m^gefeQet/^te ctm 
|'c^cn^etnbcfltmpu 5cytl4ben vnn^ 
toD $^ o)t>nen« €^etn^ Dodi^t^r firebi 
ml> tXoctiB (ut Poctc fabulantur) 
^edtd^et n^mi'finb ((:Iot(>o/Jt^e$ 
ri'6/Sc:2itropo5,Vidcfupra. 

l^arduSjCuius foemmjPardalif, idem 
quod Panthcra. Vide fupra. Hint 
lUopardus, iCm tlyiet^as voncini 
JLSwcn vn^ p^r^o gibozen ift, 

i^iarenthe&SjpcnuldmacorrcptaJati/ 
nc Interpofirio, Ain ^wUf^cnkt^i 
img/&« m4« eifien gant^m Tp^ui? 

|^areo,es Jdt? erf4>«iii/ »>tflr^a<^l(^nl. 
kcm,tJd>bittgebd*ram.(pompofi/ 
f a,ftdMrco, ^^ CKfdyciiKmirt^ ge^ 
fJU)Oi«Hinc Apparicio^iimcifd^ct^ 
outig* £t Apparitor ^ ^in iP4(( P A 

fti«|)t/bet €>betf eye Uctut/bSttcV 
l^ectett f ttcd;t.Apparitura,^«5Ui4^i 
etM'cttfl. Apparituram facere, ^in 
^cttcnilnzd)tamptvc\:r»A\tcn.Com 
parco, 'Jd? ci:fd;a*it offcntlid}/ r% a^a 
gcit. Difparco, "J^d) vctrftwt'it&c/ 
wct'cl^irtiif? ^cm rtttgeridS^t.Tranfpv 
rtOyjfd) l>vi\:d)fd}zmc* 
Rarergon, <fci'»boireftmercf /^Jnib^ 
^e t£d}tcn witdilii<f gem^td^ct wiirt. 
^o^uim^lc^:cra?4svmb O^sfiitg^g 
nommett bil^ !4ttbtt?erdftf /blilmctv 
r^gel/ vnt> bet* gletd;jft bolTcti l^ucf 
»ott jiecD xrigc Ijm 51S m.tc^^«dicuri * 
fur Parcrga.Iccm , ^Ues txte nibcn 

Parcthonium , itin weiffe lctted?tig 
fxei^z/wcid}£ in <pg]fptcn gefiiuOciv 
»n&vortbm tiwlcm^fi wallet f4tb 
gebtauc^Kt* 

Paries, ^Ipnt ttT<«|^. Pan'ccinaf,:?((re 
tyalb nt^tgcfkllcn x»mt>i» 

Parietaria, uuigocrcditur cflTehcrba 
qu£ (Sermanicc Za$ vfit> na<^tJO^ 
i&anct pctcts fmixu 

Parilis,c,€flei'dtimi,%/ gfeid?f5imig. 
Parilitas,^kyd?f»5rmtgfeyt, 

Par iIia,parilioruin, Vide fupra in di/ 
(ftionc Pales. Parilitiif, ^m geflicrt, 
alias Hyades, Sc Juculf .Vidcfupra 

Pario,paris, ^Tc^ gebtcr/gib cinfntc^^l 
b^rfvi'r.Propric multcrum eft.^leta 
pho.^Sd} nbct^omtnc/vtrCd}affc^/€ 
ricas odium paric, ^ic w^rb^y^ 
m4cl;t f^af^.Qj^ii quondam pcperif/ 
fee ocium duiuUtQccro,^ci4?ct: P A 

Sic parcrt gloriam, p^rcrcui<floin> 
tmy^i)i vnt> fig alangm.lfiui fan/ 
guinc nobis banc patriam pepcrcre 
hio^Vcrgi. YPelcl?e vn8^t^v4tt«« 
iat1^r/o^^er ^cymm mit item blfit 
fibetfommen ^?rtbclt^. Rartatueri, 
<yetr>utittm gilt bc^altcn .Nam par/ 
cum (igniBcar ,t04d mtt arbef^t ge$ 
t»minciti(l.^alcpartum,inalc di/ 
fpcrif, Jrd0 vmrcdjt/obcr abelge^ 
tmniicni(l/b46 verg«l?t iibeUPar/ 
curio,parturis,3fcl? bcgfttrjilgebij 
ren/i(^tcit>^ net in ^ergcbnrt.Par/ 
tuSjpartus, ^ic geburt/obct: gcbft^ 
rung^Rarirura idem . Parens , gene/ 
ris communis, OEin vattuv/ct^ct mfij 
ter.ltemParentcs, J^ic aUiiotbctcn* 
l^arcntalia, parentaliorum , plurale 
fantum,idcm quodinferix,fl^pffe5 
rungftit: Die Altttott>ci:cn / abgefioib 
iitn/c^^t mal^yt bie m^n l>elt an 
t>erbegi;ebbnu^ bereltctcn/obcrge^ 
jlorbncn freiint««*Parento, paren/ 
tas,IUfta fado paremibus , Jfd? Ijalt 
epfferftirbicAbgefToKbnen elceten. 
Parentatio, 06lltd?e opfferung. 
Gompofita,^perio,aperis, Jd) 
H)6rt4uff/entbcrfc/wt4d; offen/ctflft 
re* Ap€nr€ caput, ^as batipt ent^ 
t^cfen« Apcc^>'< terram, 3;>4£t etbt; 
retd) auffgr^ben. Ap^rirc futura, 
3^tinf|tige bing offcnb4tcn« Apcrco 
marte pugnare,lifitflfr«d)t vnnb wb« 
N? flvtjttm^Aptno p^ftorc agere, P A 

St^nttlid)/citSdnf(Atif^<^\^Anblm% 
A pcrtus homo,ci^i»^ommet/eiiif4l 
tiget/otfaiiffrcc^tcr menfd^. Adape/ 
rio, idem quod Apcrio y<pvt>ct id^ 
t\)i^n vaflanff* Comperio,5J<b ^^<^ 
re/ witb inncn . Kxperior, cxperiris^ 
Vidcfupra.Operio,is, 3dt? bebedfe/ 
vcrbirge,®peraiIo, operculas,idc* 
Qperimentum, l^tnbedl«ct>/iibcr« 
$llg.EcQpercuium,%inbed:cl)poo 
perio, j^ bcbecf e j« nml Repcrio^ 
J^ erpnbe 

*Parium,^itt*j?4tt ina((i4/iti'twqftvS 
Aampfacomn J^ittyytiUttn flofrenb« 

Parma,einflein8 fc^iltlin/weld^esb^c 
fSgfno^t trfigen.idc quod Pcltagrg 
cc *ParmuIa,diminuri, Ice , Parma » 
I6in itatt 3t4lij/bef ^entott4. Vn^ 
de Parmcnfis, e, ihos batAU^ (ft4 
Parmularius,i(^tn fec^tmet(ler/|lre]p 
ter/bct: etn pattnan b2an6;)ct. 

Parnafus,pe«pro.feinbergin ^rfcf^ 
in ber l^btf4?4ffr pi)^it>€/ mit $«?ep 
eufpiQcnOi^ gipfkn/bey weld;em5 
brunn ^a^^line vnX> -^ippocrcne/ 
ben iHOlufis jfigeweyl^et finb . Hinc 
Parnafius, a, urn, p(^e t^axucn ift^ 
SBt Mufae Parnafidcs indc uocantur^ 

Paro,as, 34? tUffc/id) Mbctfomme/ 
id) rnbet^anbe^Parat abitum,i|c 
riifl fid? l)intt>ig«Parare re,ucl diui/ 
cias,Seid;tilb liberfonien. l?arare 
cxercitUjftin ^tic$^\)6t famUmJPt 
cunia dbi non exigua opus eric ad 
id quod pacas^jpu mtft nit wmi^ 
TT 1 Qdt9 P A 

def ta bttfSiffctu jS &em bae ^n vtvS^ 
^{J^fhfimtmeltParacifcrjUel pro/ 
ftdioncjti m (B illiara, i&^ t^ft (idf 
vff^icfatttn ^mncfceic^.Exlibris 
kditis , m agnam fi bi f ant itn para/ 
liic, <ti; t>ar jm felbs em gtolT^n r^tnr 
cbcK eb: gcmitdi?t/4»f| ^^n b&cbcceti/ 
tiieei: i}^%t Uxffcn 4ttj?gob». C jpio a/ 
tfquos parare amicos , meo benefit/ 
do> J^T^Uu3<xnmitmdtwc^ti 
tb,nettlid) fceiInD tibetrf^metf. Te^ 
tf t,Hinc fic Pai-abiltSjC, ^ j kt4?dtd) 
tnagif berf tiHi^h iperb^tt/t:<<^t4fi^t 
frtmrnetiPirabiliscibus, (SF^mTcyiie 
Vitf»5(HiVI;c fp^^. Compo.Aippa/ 
ro,peri.cbr. Jd} tiifU/oWt bctreycte 
$(l iinrt ?o(lett>liiptias apparare,et'tt 
|><>4^^<ft^ito^ett»App3rarccomii/ 
%j3iuni^itMm:t\itit $ilbere]rren){h ap 
paratidt confumunc dirm, Tercnr* 
<Si vctf^Uiffcn Oett t^g in fUxXfi^m 
^^tUfttn. Minci\pparariis,us,<i|t'tt 
i;i||l»tt^bere]rmng mit ^ictbtn.J^k^ 
qxiiparo,asf,'yd; t>ergfetV^:.Cbmpa 
ro,iclenn» VndcComparado, 0^in 
VCtik(<!t)mS* feConaparabilis^ c, 
Vec8lcid?ig.Jncomparabilis,e,Vti^ 
tictrfllcicbig. lncomparabilif<r,1prt^ 
Uer5la<blidS?ei:t»eij|»Comparatiu9, 
a,um, ^as vctgjizidfcu Item Com/ 
pairo,fi»iificat,yc^; iibctfumtmtidi) 
ifVxfF^* Paruo«r<cortiparabis, jpti 
tvirfl mit H'iynm gdt ilbetftimmen/ 
j^miRvM-^m parare fe ad omnk'a nb 
uir, itttr^^nfi^^ilaUmM'tigenrct^t'l 
j(^» Sic nacura comparam eft, 1^9 P A 

IftvS nrttiiralfog^ibtier/gefdfiMri 
Ibtoac coinparacCim e(i ctrtanac in/ 
teruios^J^ct (lrati|tvrt0leicjj $wfe 
fdt^eit Xsxim gcjct^idfct; angetKb ttsr^ 
Imp<ra» Vide fuprafrrxparo,yc^ 
beteyrj;^iior. fraeparatioj^'it voi^ 
t>eireynittg»Prop<rro,'^)^idc infrajjie/ 
paro , tM^erneuwere/ td^ ca|l wtt>ae 
iititb /ob&:t:«rfeoc ipt'^cmmb* V"^ 
lf^parabilis,e,tOi&et:bntTg^.Sfepa/ 
ro,5d) teyle / ic^> trentteobljt^jbriiftt 
t»ere.Mmc£ic Separabilis,e^ :^bfti[h^ 
betrt^as (i^cb nreimett Urffct.f "^<^pa^ 
rabiiis,e,')^n(»bf4itbert*^nrerti;cttl 
>arOi onis, iembe(wit>eir0c^ Cmg» 

ro, O^ift r4itbirf4H*fl& 
Parochas,ah'tteirdcA(i;mpriflibeit4< 

alknottwcfft ^^vctfd^affkniQo^':^ 
rius,(attne dKflus,olrm,ut Porphiri 
tradit« NJuncuero proaiiurc{»uid/ 
niXySC accoiaru in Sacris difpenraco 
re^accipi poceft, SUt cin pf4ttfcttet0 
firdi)tftxrAtiitp^ii:fkct,t.t pcnultima 
huius dfdaonis corripicur.Irem Pa/ 
rochus i^apud H^ratiuni^itt'tinrDec 
em m^$eiEt oibr/gaflb^^* Conut/ 
iia{6r4ndeParochia,uelpotius,Pcr/ 
raccia,'w«jfl*x*ec,accolarura conul 
tus, ueiadcoiacus, SCeiufdem fani 
confoniatn^<tinpf^xv1(ttd^€Wfi0S 
j^ttrcb^vtatincdid poRfi(!kiriona 
cu^r 1parocayva:eiM«^jii«naks, 
quifanum'aliq{ia(£iccaiuiir, |>f4»:» 
geno jfen/bie t'li a'lt iK|^»?dj^ <^Uf<ri^^ P A 

t>arodonti$, %inb\ixctUn<m^(tn^ 

wait. ^ 

P^vo\nologi^^7rx^oiAo\oyioCy Con/ 
feffio, <ittt% bei?<titciti>(f / 1>4 m,m ^cm 
m^tfid[}i^ vii jilUlJet/ vitJ) bct\tnt 
Itd)tfl/itb:t^ctrt4tt^s &<«:3egeb«rtg 

Paronomafia,lannc Agnominatio, 
ettt bzitKtmfnn^iobiiwSzut fc^tei: 
gkid) laitun/xfii abet die bedeutttit^ 
vnglicid)'iihQaeri inihi non honori 

Paronychia , ^in Qif^wltt C eft* 
vmb bic itcgel ^<:t: ^nger. 

Paron y mo n, KXnominattu u, 5k j v5 
eim namm ab^^^ogcn i(l» ut A bic/ 
gnus, ^ ftrtne/ltinipt vo tibics/^Jtin 
3D<it!b4tim* 

yaropotamia, <il<ii bnMfd^^fftbef 

Paropfis,ltti. ^adnum, (ftmfdi^ufrd^ 

odctrmtpff/f^t^r* 
Paros, ^in^nfeUtt^benenbtcmitii 

Cycla|>Jd nenncc, Oe quibus alibi* 

Wmc P3nus,a,{i, JDaa l>acrtug ijt. 

Parius hpis^XtlatntiUicyn. 
Parotis, idis, a^i'itgerc^^w4cbcyt>t:ii 

oien/odcr o^ett miti^eU 
Paroxyfmus,lati» Indcatio, ucllrnta 

tiOy<iin (tttreyQiittg^ben^giing* 
P arr a, €m wglarfvogct. 
Parrhafia,iem Utt^t^*<^fft ut CfigctVr. 

AHas Arcadiagen^^ttt. Vnde Par/ 

irhariit8>a^uin,)D4d04(4ugtflt Ice P A 167 

ParrhaGuR, ^tit eygttet: nam dn9 
V<tthmptcn mctkts von ^pl^cfo. 
Pairicida, Vidcfupraindicftionc C^ 
Pai:s,cis,igii;ite]fLParncula,di/ Cdp* 
mmutt.lEm Hemreyrl/tlij^itm Ali> 
quandQQ;ollc(fl(on^figni[icat. Ma/ 
gnapars hominum,^m gcotfccoSI 
niivittcfi menr<t>cti. Item pro O^u 
do nonnunquam accipit.Tuae par/ 
res erunc, ^5 i^t'rt ^tt; $^(li5i;n« Be no 
arb.tror mearum partium cffc, Jdt^ 
bitU mt Ms es itiii: ^^gebwUe /.^iljle; 
be* Efe;o tu as partes again, Jd^ will 
t>cin ampt wrfet^eti/o^eir t<^ iril M4^ 
vcrtrettett/verfptcd^en* {tern Partes 
^icp<yrti)^yett* Non conuenit inter 
p irtes^^tc pacr^^en fct'nt) mt citts 
Ab illius partibus (lat,^i: b^its mit 
bzm/itiii^6 pctvti}ty.Priorts par/ 
tes ferre,3^«ii vozt1^:yl/obtt^%bcft 
fktijabim* Poftcriorcs partes fer re, 
^n n4ct>re)^l t)4ben/t>»ts f tttQeriie^ 
^jn. Sed nonnunquain oinkcic par/ 
CCS. Ab omni parte, ^iitQlt'd^/itba:^ 
^l. Altqiiaparrebonuse(^,ftt;tfii[tt 
etltd^e flddfcn gilt/er t|l ntt gac b<^^* 
Nulla pane bon', (Par nit g3r /g«^ 
nitroUig.€x parte, t^niiolfanimcn; 
ltd; / mtt g&it0lic^* Malae partes, 
l^tinvnutii^itbmbd. Duroepar/ 
ces,<km^4i:trcl)tpei:erad)* Inbona 
partem accipere , ucL interpretari, 
3m bejlctt anffncmtn/XOoifiivdit 
pabiAn malam parte mtellig^re^oC 
in peiorem parte raperc, $il 4rg an 
im^Iegcn* Pardcularis, Cy tKcrJ|t'4^/ 
XT I mkU4^ P A 

ftiUAidf* ffartiailarit<r,& Particufa 
am,fhicf5 xpnfc.b parriin,aduerb* 
^umtcfU i^liquando ide quod pars 
ittpartimhominumuencrunt, Hin 
leyl mettfd^en fctn^ ftsmmen.Parcia/ 
riusydttn gzmcfn^et i t>cr tivcoas ge$ 
tiK(nd mix mi \>ayx»tt o^er l>^nMet/ 
^et: vmbB l>^lb rcyl cm ader obct an 
tHzcsbaxPcrJPaiticfpsy etntmtgetto^ 
l>arricipo,as, Jd; bin mitgcnoflig* 
ff ariidpium, idem quod parria ps < 
i^pud iSramniacjcos uero, cfV pars 
oradonis ycrbi paricer & Nomi/ 
nis particcps.Pamor,iris, ScPartio 
>s>i4? teyk^Vndc Parritio,Cli'n ^ctrj 
teyluJtg/ fo b^tf g^n^ I'ttn fettie (Iwd* 
ficte|'U»>irt.C6po4mpcrtio,6^ Im/ 
pernor, Jd; mi'myle/obergib^il. 
^ultum temporisliuicnegotio im/ 
pmircnoluit, ikt brttbiffmbaiibct 
itit n?oUen rtl ^ctt jfigeben / obligcn. 
J^ciam in paflTiua (ignificationfy Im/ 
pcnior, fjd)wirbcmitget«yll:. Ipif/ 
perctor, J4?tl?cvla»^/i:c^5<rtfylm 
•ti4nd)ea:!cy wcg.Dipcrtior, yd? tcy( 
in jwcf .Bi parritus , a, u, k^tt?cj?frtd;r/ 
it« jwey tqrl jctteylt. SicTriparritus 
9p2e]rf;tltt'g» Et Quadripartitus 8Cc* 
Expcrs, VntcylbAff^/ntrmtrgeno^. 
Farthenos,laHnc Virgo, ^mittngfj 
fran^Parchentce idera.Panhcnopc, 
penukima correpta, £]^n eygnei: 
namci'mrvonben^fKtien* ptem 
9Dic (l4t in J mlia/ yre^^polift gena t, 
ffarthmius,a,u,Utine Yirgincus, P A 

parthia, *AiIanbtfdb4ffti'n3fp^/d« 

iSyrcanw, Panhi^jDKr^Wf^ubAw 

Parturio,Vid«Fario, 

Parum, be diminutiuum Paufulura« 
Pauxillulum,aduerbium, l^tn ive^ 
rng* Paululum pecuniae, $||[n tpent'g 
geksi Parumpcr, ^yn n^cnig^eir/ 
otJ treit ♦ Expc<fla parump<r,1|i^4ttc 
einfleyn^ar* 

Pamus,parua,paruum,XlIcfn»Com 
paratjrreguIa.Mfnor,illle]m€i:/mi'n 
^t*& Superla«Minimus,^4ftMeiM 
AlUr minbetfl. Paruifado,ucl Parui 
pendo,0dt? Ad^tegermg. Paruitas^ 
^Icynigfeit^Paruulus diminuduu* 
Clarfleyn. 

Pafcha, generis neutri, uel Pafcha, a% 
generis foemini, aplcrifcj ufurpaf* 
A Pafla, Hcbraica uoce nonnihil dc 
tocta,qu$ fignificai idc quod.lTran/ 
(itus, H^infiirgatig/uberfd^n't* ft 
feftum Tranfitus,3ti'e d> fteron. Vfi 
Parehalis,e,<b(lerlid^. 

Pafccolus, ieinfed:dcberXjftrd?e, 

Pafco, is, Significadonis atfbuae , & 
neutralis,3d? tveybe / fpeiTe/obet i0 
ifle* Pafdt equumfcenOjCtrpeyfet 
ba5 pfetbrntitl7ett'. Et Equus pa/ 
rdr,lD40 rofu iffet/weybet, WVetaph. 
5cl? beluflige^Pafdt oculos picftura, 
l^rdtfhget bteaugcnmitbe geni&U 
be.Pardto,as,frequenta. Jd) ireybe 
€niflig.ttemParcor,eris,deponens, 
l«(? iwybc/jfffe* Dcpafcor,ideiti.^li/ 
quand<y P A 

qaando Pafcor, paflfiuutn eft, 2fc^ 
mV&gcfpcfrct/gewqf&ct. Pafcua, 
pluraliccr, generis ncucn,!^'ttwe]rd« 
Ec Pafcuu m in fingulari pro eodem. 
(rem Parcuus,a,umy ^as^^v^zyb 
geljon.Pafcu^^agcr, i^mwevD^rfet 
Pafcali5,lf, 5>rt8 weyDetPalcaleso^ 
ucs, Wey& r4?4ff.Paftiis,us,quartx 
dcdinacppctfttngo^ccwefD^ V2/ 
ftor,(tml>ii:tc,PaftoraIis,c,;t>4« jil 
l)iirtmgii:I)«?Jt.Paftoralis uirga,<tm 
^itUn ftiib* Paftoridus, a,um,fac 
idem,Vita paftoritia, itinh^^tcnU^ 
beti. Paftio, onis,em fpeyftm^/wcyt} 
Scd propn c ad bruta pcrcineuCom 
pofi. Compaico,7ct;ii^ey&e$ilmaI« 
Compafcuus ager, ^t'tt spcf d fe(2>c* 
>|tc Compcfco,is, J^^cfhlk/b^lti: 
^>in^£tfi^/Qi^winQC» CPigtto conv 
pcfcelabellurn, htnd^^cnkfft^itnit 

Peparco,5dbverei^/n^^)^D4b* Dif 
pcfco,3d; ftittcyl/tti(b vcn bet wc^ 

frdfiphac,(ftii» tod)tct fiolis/vii C^e* 
em l>»Tu^fivtiv Xttinois 1 Dcs fiifntc;^ 
t'tidrcta/tpcld^c IKKmomummgebo 
renb^t.Dcquofupra* 

Paffithoe, emc ^er x^^ivc *rt>Unrt« 

^affer,i6m fp^^Q/fp^m/auis.PalTercu 
luSjdiminutiuiij^mfpifjhrt/Heitw 
i?3gclt'n« Item PaQer eft genus pifcis 
iampl4tey>f|le* 

Paflum, ieiti ni^tt4rtcPvo»lWiiR4i 
td tcei^bd/miifcatelkr. Viia Paffa, P A t^9 Paflfa5,paflrus,IBt'ti(ab?ft/i6i'rtmcr8 ^) 
fiittff fd^^ild? o^t)ei: pe^e^ bertreiff*:t/ 
oDer jweit gceflU^.FijaiTi greJkis di / 
OS pedes & dimidiu continetp X);u| 
b^ibenfd^i^ci;* 

Fa(nm,aduerbium, -igt'n\mn&m'be(/ 
o^ec4U1mtb4lbett* 

FaffiOjj'^idc Pacior. 

Paftillus,(einraU> f ^gdin.uel ^^aflli 
la cuiufcumcp roi , Itins ictli^^cit 
M'ngs f ftgeliti^Trochifcus idem* 

Paftinaca, a64(lcttcy/be(!n<jcf cii» 

I?aftinunl, Ofm victrpi^ig cJ^fcfl/^4; 
titi'tmrJrtMcrommemgr^bet. F^afti/ 
no,as,pcnuIdmacorrepta, ;jcl;gtr4 
be D4S velOe « Repafttno,7c^ gc^be 
ivtOcmmb/b^ad^ett* {^epaftinacus 
agcr, <titt tt?i^er gegt-rtbnec 4dfer/g< 
bt^c^ret: /ivolgeb^ivetet 0mn^• 

If a(iomis,penulci*cor.idis, iii^f (ups 
pe / Memart ^ett pferDen 4tt bie nag 
o^ctmatiUeget. 

j^aftophorus, «iftjiIiidmVeitett*5/ 
latine Thalamifera* Item ^ittptt'ei 
flee ^ct:^cn mantel l^cnetrt'd tregr* 
Raftophorium,idcm quod Thala/ 
mus,(i|^^n b^atil f amen 

Patagium , $iti 0nlben fhicf / Dad 
man viber bi:e 4nberenfl^t>cranlc^ 
get. Patagiarius, iDerfoUic^eflcy; 
bermadt^et* 

Facara,pen.cor« ft t'n flatt 1(ftf t'n Dec 
l^btfc^fft 4y a'a / in treld^et Dct ((« 
poUoet'n vetmmpteniempel b^tge 
^abt/rnnO ein n^aarflt gung/ircUd)c 
^wmb Af ct'f ^mw'/pcn poctcti P A 

M^gmottt.PatarfUS, a, um, 1^a9 

Pacauium, Utin ft(ttt Jmh'ac/m&fjc 

|'CQttttt» ^et ipenedtgcr* Vulgo IFa/ 
dua dictcur 9 Padou • Vnde Facaui/ 
nus,a,um, ijDaB ^^1^auf| tfl« 

Pateo,cs^d) bin offcn. Fores patmr, 

pic tb&r t(^ offcti. Mctapho , Jd? 

bm be?ant/id) bm vnuetboigot^Fai^ 

cilcparetexhoc, i^s ift leiO^tU^v^ 

^cm ^il vcrflcl?n.lrmi,;3td? birtwcyt 

xnt) bzcYt/c^it ^ctt\jon. Para in Ion 

^itudincm quinque fladia» 0ts t(f 

fiinffftaHm l^ng.f^ac c patct hoc ui/ 

cium^ ^45 laflcc (luc^ fid) wcyt* 

Patulus, a, urn, penuK cor. ^uffge^ 

rpci;t/t>A8 4lii?egoffen(l<bcr.Pacens^ 

ioas vffvnb jil getbon wiw.Patcn/ 

les fores, <Dffcntb6ren.]^atul9e au/ 

rcs,<t>ffi;notert. Pamla arboi:.<fetn 

D^ertct batim. Patuldus, ^cr iBctt 

^4ntt3 ♦ Vide fupra, EcParina,pcn. 

coryitinbUttc/btcym fcbu(lcLt>a/ 

cinarius, a,ura, 5Da» in ^c^:f(t)uflcl 

.$^.Pateila,<tmrkfrttfblitLvfcbMirc 

tc*diminuciuum,Parefacto, 5dj! oftlf 

fuvib^ auff/cKt^ed'e.EtPHceriOj^d) 

wirO attff0ctbon/g<«5ffhct.PaKra,pc 

nul . cor . Itin ttindcfdfak* Pator, 

oris,^m rpaIt/fd))urtbe*Faterco,i9, 

idem quod fimplex* 

Pater , ife tn va tter* A liqu ado pro m.v 
ioribus,^itrvnfecealtuoibei:ctt.I^a 
crum noftrorum memoria , ^j^vm 
fii^ Akuittvm s^ftitu Pacer Patri/ T A 

fnus,5D<tefrt vatteriltAJiit) Cctnvait 

tcrnod?trtl4bCttb<Tt« Pacer patn>, 

itinvatut bes vdtrcr [<?nb8 Patera 

familias,(tm brtttgttrttter.Farerpa/ 

tracus,^eroberfl vn{5bcnpaic|Jcr€ 

$ft ^om, Fo^ciales d(ettAnr.Dequt/ 

bus alibi uide.Patriarcha, Utincx^^ 

uattct* Patricida, Require fupram 

<iitflione Qla^do.Patres ire (ignificac 

^tetatbrd bc^tcn^a cura quam ha/ 

bent Reipub. Nam Romulus cejv 

turn primos l^eipub* Pr a feftos Sc/ 

narores ab aerate .& parres a cura uo 

£auit,|^omaltid b^tbt'e etrflen l)um 

bert fUrgeft'^te bet (iatt vnb bee ge; 

.mctnen tmt^cs^ Senatores g^cnantf 

vcnbcs altcvBiP^^tn/Vnb Tpattc9 

vmb bcr foig wilUn^HincPatridu*, 

3Det vcn etniirabt^b^^^tt geborctt 

t}lJrem,^ervonetm <t\tm/f!fetUd:t$ 

tn^cCd^Ud)tift/iltin gefd?le<^rer •& 

If a? r jciarus,us,3bie imtbt'gf q^r/ober 

fl^^nb/ beren vctt bett g<'f4)Ted)tett Pa 

tres confcripti, poflea didifuncSe/ 

natores,ubi pofl ilios centum aii) ett 

am in eum ordinem adfcripaeflrenCy 

ISCad) ban ben erjlen bnnbevt mtl^s 

he«etv<tnbere weytet )AgC|eIet vPitt 

bent/ finb fie {>»)tre8 con(triptt*/vcit 

forg vnbd^tmwltQm^enantwctf 

ben*Ratemus ,a , um,T &trerh49/b$ 

bnn vatut ^daeb^tt* l*atrinus,a, 

um,idcm,Ec F^tritus,a, umjtem, 

Pati*imus,8>erttod) tinvattcximli 

ben bAt.Pama,)D46 vatteti^n^/o^ 

l^e]rmct.Patriiis^a,umy 9^ buvat^ P A 

(el^f4n^« t(l . PacWus mbs, }^it (HU 
^e5 vattctlanbsMiqn ppzurno. 
Patrimoniam, |C>4« vitterli* etb/ 
5^ J vcxUffeti gilt vom V4ttci:» Patro 
nYtnicumyfOascinvtfpiunso^ hct 
iommi bcDeii tct«Patrizo,ucl PatriO 
fo,as,;5d? fd^I^^I^e ^^ v<)ttetrtt^d^/t4^ 
t^^nxpte{^v4tt€r.Parruu5,^e5 vol 
ters b)il^a:*Pacruelis,^cdV^ttei:^ 
t>ti5&ei:s {ftn^•PatrucIes ^^^iveter biil 
i^e^:fltt^,Patronus, einfc^ttm^etv 
ibeta'tt mm&etrcti/ ot$ f^w^^cti be^ 
r4;tVmet*Parocinium , Hl^t'ti bcfd^in 
mnng* ^acrocinor , ans.penui xou 
J^ ber<^t't:mc/>?et:t&t>t'ge« 
Pathos,lacinepai(no,p<rturbatio,uel 
a(Fe<5his,l^t'n anmiltting/betx^eguttg 

^e5 gcm&t0.^pachff a, V<^^^n'^glt0 
f eyt^tf gem&t8/vnanm&ttgfe]^tPa 
theci€us,a,uin,3D$ ^mdmng rtm^^ 
cr/b48 gem&i bcwtgu 

Rathmos^lKt'n^nrel v^bcn/bt'eepo 
r4^5 gettdtit xpei:&e«In man Acgco^ 
uclOarpathio« 

Patior.eriSj^d^ (e]^b*biil&e«C6raunc 
uerbum* ^^a diamusF^uor tf,pc^ 
Icy^c Ud)*utl paaor tuas inepnas, 
2<& ley^i ^eCtt vitger<l^(d1i<^fcyt* 
Ec parioratc inlurtatn, Jd^ Icfb vn 
bdlt'gfeftvont)i^* Pad repuifaniy 
vat )ft gelaffen wetben /nit Cifn bcf 
gftrett eriimgcn Jn petirioncconrula 
tas rtpulfampafliiscfl* AHquando 
Cgniricar,pcrmitto,2(ct^ge|?atte4rtg 
)il« Qui me ram leni animo paflTus 
cA| qu{ mco cuncf liUcum cfiani^ 1^ A 1^^ 

silo'faccre«Tcrc.YCe(4'^t mit fb gi^ 
ttsf(t'4? gefl^ttet b<tt/i^ t^&n w^m 
fitted gdttpct.Paffio, onisy^inam 
ntdrungiA(fe(ftus, uel perrurbado« 
Ircm pro dolorc ucl morbo, ^Ut cin 
leybcn/fc^mctr^ett . ^affiuus , a,uro, 
^asdn beipeguttg/ Anmiltuitg/o$ 
lc]^bm m^cy^f^t* Patientia, (S^ebtilrtg 
f ej^t Jacienter aduerb*0ebu(tig^lt<^ 
(^ompoCopatior, jit) l>ab mitlqp 
^tt/u^)cvbarmemt'd^ «Perpctior,i*<^ 
lcfbvaft/i(^ ctrbulbeg&tt^lid^.Pa/ 
cibulum,a^mga(ge.3tc,£iit fpetce 
oban'gel* 

Patrac,aru,plur,tan Ain (T4ttt'tt0t:^ 
aWin beclditbtfdi^dfft :2((^4m.Patr£ 
anus,a,um , ^as bcren $ilget>($rctw 

Patro, as,propric,;ji^^ ma^ (titben 
l|tcm,Tid? volbJinge/bcgange/titrtc^ 
rtug»<Eompo»*Impctro,pccor, 3f<^ 
etlrtitgc/erwtrb<.Pcrpctro,3.4^ vpU 
btt'nge* fcride rebus curpibusflC 
illicitis* 

Paucus,pauca,paucum,VPeitt*g.Pau/ 
cuius, aAim , diminuriuum, ^Uxn 
wcni^ .l?aucitas , itt^ent'gfe^^tJcem^ 
Pauxiilus,diminutiuum* 

Pauco,paues,:J^ f&t<^te, Expaueo, 
ideiti^ Pauefco , & Kxpauefco,0d^ 
«>ifrbford^tr4m.Pauor,oris,^ordS?t 
l?auid^pauida,pauidu,^o;d?tr4m 
j4g*|^auito , pauitas, feequen* J<^ 
fUt6)Hvait/o^id}^ittixtvon fcltc 

P^uio ,i»,prifcum uerbu , Jf^ fd^Ui 
I>e/riiirtf4^e, Vnde PauimcmuriH 
Hinifki^Ub/9^t gepflc(^em bM«. P A 

RautoentJdus,a,um,?»45Vdtteffc 

cflcttcl?/ict;pfle)^cw/bcrci5c*PauiiTi5/ 
rata area, (Jtin QcpfliftitUt pU^/ 
pton* 
Paulus,id€ qcF paucus, ^cnig ♦ Pavi/ 
lus.l^c, ♦Ititt crg^t: nam etUdtjer 3R«5^ 

t)Uffc, Paulirpcr, rittt TVjm'^ ^c)^t/ 
f kilts ts?ale.Fiuiu, l?aululuin,PaLi/ 
xillum,p.iuxil!ul{j, duui^funti pa/ 
rum. Vide fapra* 

Paao,onis,<4iit pf^w* 

Pauper, gen .omnis, 3Ctrrn.Licct m foe 
mmino repcriat paupcra.Pa jpercu 
lus,a,d«Tunut# i^in wmi$ armPau 
pertinus,a,um, pc.pro.idem qu:id 
pauper .|>aupwc8,3^rmftr.P lupcr/ 
tas, Hi, Paupero , as, 5C IDepaupc/ 
to,J<i)incUi)axnu 

Paufa,*irti:ilip vffWnT0,Raufo, as, 
^n1\»^/|^4»^|hll.l^au^aruIs,^cc 

tettfoUettr* 

paufatitas , ftt'n visn&mptct: baupti 
m^^n Oct 9p4rr4net:.[c€ , ^in gclce; 
tci:bft4;M'd?rer. 

pax,pacis, JlrrO. Al^«^P*'o "^^"^^ po^ 
nitur, Jf if IT mTcJjUffiirtg/ vcri Jiljttrt^. 
Pacem pr? fari, ipoibin vilob n^mi 
Pace tu 1 fiar, ^a foi mit ^inzn wiU 
len gep1jc!|cii«Irc, Pax a Jucrbi 5 eft, 
& rigni6:at,l(lUvit. P icifer, a, urn, 
3p4« fciO biiftgct Pacifiro, »<;, J^ 
mxd) f^f b / td? beftrybJ . t i d Hais, a^ 
vm^ JiTf bm4^t0/ frybfcvris* Paco^ P E 

as,5d) vetrfSnc-Mrt fapra.Pacatc a J 
ucrb.lihwi^iWfvfbUd^* 

Pax illus, Vid\i fupra m Jidioc Palus. 

Pccco,as, JiA) fJn^i^i/o>^zc id') file/ 
t\}^tn vticcifyu Vide ne m cognv.an 
pccces, 4.1^3 bjbitit'c 0:r bitfcn^iu 
tcd}t ti)h:(l*Tcrca . f.i alibijn id: loi 
parte potius pcccato cam -n, IDod^ 
(oU vii \mi)i in bctit tbey I filcnjicpt 
ritur cdam in paflfiui figmikadonc, 
(£iccro»fn patris uita uiolanda mul 
ia peccancur, ^o man t>zn vattct 
tot^Ut/xpitt vil v.ircd?r« bcgitiigcti, 
Pcccator, (imfwnbji:. Peccacu, O^in 
rimb/mDIetbat. 

PecS-t^tijftirt ftt&Vfam. f rinftrumen/ 
turn cextoram,a£m wibicbUr/o^ee 
faift-ltc, P:tmit ritiMbie feitcnrptcl 
nd?tct/ vitb fcbUccbtct. Pieftrfi. A h> 
quando pro pube, Piif ^le fcb ^rituit/ 
b4b45b44i: a?cd))Jt.Eft eciam no/ 
men pifcis, (8m f^joUc^Pedunor/ 
liis,idl,Pe<fco,is,3c^ ikilc/ f cftiie. 
Pcdcredtharam,?bicb4rpffcn vid^ 
ten. Pcderc lana, ^le woU l?ciiilc«. 
Sicpedercftuppam, ^ilyctnffh^l^ 
knjjPiini.Stuppa peclicur ferreis ha/ 
mis,donecomnismcmbrana decor 
ricerur, J^cc banff witt mit tyfcncM 
l>i3|Utt3:fti:4kt.Ch3ccft)gcbi:^;lct 
bifl bas Mc t)itntab$:fA)6kt \»itu 
Depedo , idcm» Pext capilii , Qfa 
ftth^t ot>ct gefempr bkTarJmpcxu% 
a,um, VngzfttLt/vnQdcmpt, Pe/ 
rtino,as, penultina correpta,idem 
quod pc^o, P<clinacu cc^tuni, ilfiin 

(4<t7 P B 

f ^ ^^6 vfT 5W0 fcytftt gcf?cfo«t iifi 

Pccfiinatim aducrb. awffptiU/oxJ 

^ec^us,?picbJttfl/o^er ^cxt^/tf<t&vcti 

bifi (tuff tKii baud) ♦Aliquando cor 
iplum figntficar, lu lis. Node 
ditcf: fuiim ge ftare in pectore rcftc, 

en trag<^n/ fin b6^ ^ewyffen t^abm. 
PeAulcuiu,dimi.Pccfloralis,c,5D<ts 
tft^t brufi gdjoit. Fafcia pccfiora/ 
lis^Cr Fe<5lorale fubftanri .<tm b:ii(l^ 
tjld^. ^pxpecfloro, as,2ld^ trcib Aug 

Vccus, pecudis, fopmi. generis. Et Pc/ 
cus,oris,Jcfm,Peai5Nci!trigcn<*ris, 
IO^i^r^llub/cm ictli^tt}Ut/ on ^ctt 
tncnfd^ctt.pecuarius, a,um, ^a$ $il 
vt'cb gct)<$2t. Pecuaria faccrcjinit 
vic^vmbgebtt^Pccuaria pro armen/ 
cis, pltira, -fj 4t &e rid; .Rccuinus , pe/ 
cuina, pccuinum, X^ibtfd) ♦Pccori/ 
nus,a,um,ib<:0 von vicb f ompt. F< 
corarius, UJin vid^Mrt* Fccuarius 
idem.P(cuIiura,<^eivunnen ctilrmtt 
rttbcyt/cygnc brtb/gcipinn.propric 
Seruorum, JTcr fttcdj^tcn cjrgcngfit 
rn^()ab. iPeculiolum diminur,<iJm 
fkine q^ges giitly/gdtle* Pmilio/ 
fus,a;Um,tCoH)rtbig/rey<l>,Pecu!ia 
ris,e,^a9$i1cygnem geWtnn rnn^ 
|?rtb grb<5)r*ltem, Pcculiaris,tyge/ 
liinbcrtg/fiimftm.Er pcculiarutr ad/ 
ucrb. ^Mnt><rhd?/fvirn4itiUct>.Pc/ 
ainia,0<U/|^4b/oOcvfiil^p€Cunio/ P B t7o fa diminutiuum, itin ftdnsfcltUn* 
Pccuniofus , a, urn ,K6felrrctci;/bii 
|;>tg$^ccuniartus,a,um » IDaa $(l gclc 
gcbczt.Pcculor,ari!5,3cl; tMe vom 
gcmeyncngftr/ vonbcm (Trttrfdidtj/ 
oNr bcnat fc^atji . Df peculor , idc. 
Peculator, 3rm bieb bt's gcmt^ncw 
(V4ttrdS?rt<5«« Peculatus , ur, *m fi^U 
!id?et:bub|lrtl. 

Pcdamen,6c l^edamentuni,*inrn« 
bc(|luQivb^umfluQc/b$ man be bittt 
mcnvnnb rftbcn rnbafiii^ft/rib; 
(: &d'. Pedaca uinea, ^m gcfltctcitcc 
tvcmgarr. 

PedLilis,& Pedaneus.kcm Pcdio, Vi/ 
delves. 

PediculuSjSC Pedcflris S^c. Quaere 
infra. 

P€do,is,yd) f<?rt5cfei(Tc.Qppedo,pc 
nultnna prodiKftaj^d? fixrt^c witct^ 
iimb/obbccbavgcgcn.Er Mcrapho/ 
ricmyjdt) rcradnc. nribei'bdl^.Op/ 
pfderc font, atonirrua, ^ie bonbev 
f Icpff t»erad)rcn.prauc! biiiin. 

Pedo , pedas , prima* coniugationis. 
Idem quod uado,3d? gcbc/fon. Vn 
deRepcdo,3d? gcb wiDci wnib. A li/ 
quandoPcdare Tignificat fuftcnra/ 
culum uitibus ucl arboribus adlube 
rty^U r&i;en oc$ bourn r^^cr|h. rj« 
cn/|lvid'lcn. Vndc Pcdara uinca,uc 
fupra. 

Pcgafa,uel Pegaf?, <lm f^m %hi?f<ti 
Ijj.Pegafjus, a,(i,.S^PcgarK^,a,if* 
^as barttfj ift/obcr b^^i-jil g«b5rcr. 

Pegafus, penulccorrcpta , ♦/in pfcvb 
VV -: mu P E 

tMfc poetm Uxiu ) 4»^ t>etn b Wt lite 
^.iift entfpittttgeit/ vnt) 4m berg ^eli* 
cpnmitbw'in fiS^gmert binnnm 4iif 
gefd^rtirKt Ij^tt/^itppocccne gent^nt/ 
J)Ctt Xnv^fis 5figcweyl>et/D^b^t (le p< 

t4fiDe«3cit4nttPect>mt» Jdemfoni 
iaballinus didtur,Pegafarius,a,u, 
9^as Dem ^SifySiu 5c Pcgafar^' cur 
fores, poflett.uc $adde* 

Pegnia,ads,<fti'rt Ijut^iit rtffliirtg obi2« 
gebew/b4r<>wflr man bttemnJTcrt |W 
Ut/obcr g4ti^elmi»Uii/vttttt) mandt} 
CtUf g^rm4(^^» Cuiufinodi machine 
olimmtnumphis 8C fpcdacuUs ^/ 
ducebancur« 

Pciero,VidcIuro^ 

Pcior, Require Malus^ 

P€lagus,neucri generis, penul.correp^ 
9l^ieetefr^bea meerd.Pelagia,^urpiir 
hoc eft PiCcis , uel Concha marina, 
8C Pelagiii fuccus cius^pwrpiirfarb* 

Ifclalgia,3piel^Dtr4?4fft (ptici^/Zhtf 
folia gertrtnt/ o^er pdoponziits, Pe/ 
lafgi,5^ic vMd^ctbaic(ii/t>ic (Bzic^i* 

Pekthronium, ^itti^att C(>e(r<>hg. 
Kc Pelethronif , ^ic v6ldct AapU 
t\}C. IcemPelethroniusjipi'neygiiec 
«(>mbe8/bect?oer(l^ bierofs^wmg 
ung ei:|lm^ettf;4l:/btegebt^^/|4llm/ 
vnbfrtttcU 

Pelias,J>crrpie^^dbitfi5^ 

Felicanus , ^pi vogcl jfttitgyprett/ 
sx^d^er fcttt /ungen e($btet / \mb bar^ 
nci4}bdffcUtimfdbcxUcbtn\t vff 
viibbeflct/flirrftnftr^blSt/bifgb^ P E 

(IfeiPiberttmb lebcnbi'g werbiW,iadl 
cq Cnocrotalo,utquidarofcribut, 

Pelides, Patronymicum,»cr fiitt p« 
let'^cbilUtf. • 

Peligni, VHifXct 3trtliVwd<^e4rt We 
Tlt^rfoff (loffen. 

Pelion,^mb^g mC(>e(r<>Iw» 

Pclla, iCm (l^tt in W»)ceborti<)/dmg« 
(l^b bc6 nteer £t il^get/ batinn 2i\c]cii 
bii ^Itagiu' t>4mr p|>tltppud/gebo^ 
reit, Htnc Pellxus,a,um, ]D43 biiri 
4tf (f t'fl.Ec Alexander Pelloeus iuue^ 
nis uocat. Sft eria Pdla, urbsSyriJ* 

PeIlax,&PdIex,VidcLacio, 

PelliSjtamfil/b^ut. Pellicula,dimu 
l^m f illc/f Icytid bcittIe*PelIiceus>at 
um, ily Derm/ b$ auff fUcti tfl* Relli^ 
dum,^inb<$(Q*I^dlicus,a,uni,pcn« 
pro. i^tic b<5lQbef(efbct/obbermit 
b<5lij gcf4tertPeIIiris,^m b6ltjl)dr. 
CSalcrusexpelle^ Pelliculo,as,3rc<? 
t^erflopffemtt bSl^* Vellio, itjrtl 
^ttrn^r* 

Rello,as,noneftmuru,fed Compos 
fica, Appello,deqaofiipra»<Com/ 
pelio,as, ^^d^fpit'd^^tt* Aliquando 
34^ wc^l4ge^\Interpdlo,^c^> vt»b« 
JVzid^/i4; f4U dm inn bi'e rebc/ ^fteiii 
jfdfy bitte obei; beaer » Interpellarc dc 
negotioalique, iim£bedgefd[)4ffrs 
(>^Tlbft:4gcn»Aliquando Interruin/ 
po, uel Impcdio , ^d; verbittbere* 
Tota res interpefiata eft bd[lo,Cice« 
t^rgatiQ b^bet t'flburd> benfrieg 
^irtberlWJiggem^^^r* Hincfnter/ 
peUacor, ^itiv»b<);¥«b^<?/fp^d<^<^ P E- 

f>tn^el:er«^c Intcrpellat{o»biut5eH7 j« 
Pcllo,is, y<t> fA)Uh^ (loff /tteO) 4ii|* 
Quis nam pepulictamgrauicerfo/ 
rSr'Hercntius^ VOct bfttf^hatt an 
^etrt()Wl:deHop(fctc Ji^cUcammo ti/ 
morem,^iaucus« ^d)lai^icfoxd^t 
#tt^ Oem ^er^jen* Rulfo as^frequen/ 
eatiuum, ^dS^fclt^idge/oDerllopffe 
t>4(l. Pulco,pultas, idem* Puluxs, 
us, ^lie bax^gtiag / o^ct ^a& f todfett 
in ^en 4^e^ctt» Pufaciles uenae^idcm 
quodarcerix, ]bt'e4tt>etn 4t>erett» 
pairito,as,aIiudtrcquentati\Oom/ 
pofi, i^ippdlo, 34> lcnt>e/fSf l>et jil* 
I^auisappulit, ]^4S fct^iff i>4t geleti 
&et* Ec!lleappulicnauem,^et:(>^t 
t><)d f^^tff i>etbef btad)t/i^ an$ifai 
rett.ftem ^ppuliclJctus^uelporcii, 
lift ift^a Urt^3ef<^cm,Mnaph♦;3c^> 
tic^tc/ncygc» App^W'^*'^ animum ad 
Iitcras,3jj^m&t4ttffM:e?vifnllrifd?5 
tett^^ompcllo, ;J<^ treib<j j&f^men/ 
id) it<5tif3e/jwmge«I)epella,3d; trey 
be!>tnu^cg» DepulQ agni, Zetnble 
Me vott t>ei: mttc^^ gc$0£^n (^tnb* l^x/ 
pt\\o^Jd)tt:€iban^* Impdlo, jfd; 
be«^<rg mtt 4n()^(ten/ id) tt<5 ttge/oDee 
(lo^^it'tiet'tt* Impeller€ha(lam,]^en 
R>t<^ tif^m flecl^ett/fl<>fTcn*|mpuiror 
fti'n ben^get/tra'bet;. fcrc ad mala* 
Propdio, Jd) ttreib n^n'tter, F^cr pcl> 
lo,3rd[) bmveg/o;^ treib gcrtijli<^» Re/ 

Eello,Sd? rreilJ obeir fto^ f}int>ct(id} 
Wfpclb, Jd) n:efl> t>ort ^inatibzx^ 
PelIauiCini>€mfag berfe.PoUubra 
P€loponncfiis,pen.prot ^iibiftMi P B t7» 

iiieeircrt/ lonio vnO Aegco / alias Pe/ 
lafgia, nunc Worca dicifur, fjn wd^ 
di;ei; tnl t^^txli^ct ftkt geu^efen fetnO/ 
ala Xrgos, l^accdoemon 8Cc* 
9clo fS^ftinffiittanUxU. PelopcuiS| 

l?elorus,pm.pro. if^nvoifpi^iS^i€U 
Ite /gegett^t^K^m.Peloriui Jar jGx^ 
cdfus, Vaftus, igod^/wey t/gtog. 

Pcica, minacinsl}(tibzm^ fd)McS 
fmmd)t.ynfdzsLax,sm'^t4 

Peluis,fcit beef eit/fn^bccTefi* 

PeluHum^ itimt votibettet'itaittgett 
bed flnfs ttiiiins meer/gege^n^m^ 
yumdn (l4t ^gyptii/bef bem :^tlo 
JRincPcIufiot£, pen *pra» 3D^ et'mvo 
ttetberfe(b£fl4tJtPelu(iuSya,ii,(i^ 
uc Pelufracus,a,ii, b^sb^rau^iff^ 

Penates,lDielr<>w^ 4Bf3ttci:^ 

RendeOjts , jk^ (>4itgePendeo aniraf 
y^ i^irbgeirtgfh'getoberbefwme* 
m»7^^')t id) $n9et'fle*Pendec ab illiut 
ore,i|h;lofctbemjleifli35ft* Opu« 
pender, ^8«>et(^flebetflil(« Pen/ 
dulus,a,um,^4ng<di^tig.Vinu pcti 
dulum, 0evgerivet>i/u?ef<^»?eytt» 
Corapofi»pependco,5d5^ t>4itg (kc 
4b.ImpcndeO) 3<^ l^angeiin/tc^ b^ 
na^. Buperimpendeo,^4>(>4itge 
pben f>er^b/idS^ tt:<$uwe$i{f4lle«Pro/ 
pendeo,3k^ ^4ttg ftitau^/id^ ^"^ 
itefget. Piopenfior^SCPropenfiuu' 
vilis,]ipenrilis^le.4i)itgtj^b4ff empos 
|)4nget; LychnuspenUlis/4^ttt4m^ 
|>4 99 64»a<»0 fcvd^tJecic fe pehfile P E 

torium, O^m t}angaibct wage. 
Pcndo,is,adi.3<l^ wigem?4gc.!Mcta» 
3dt? beti:adS?tc/ adjure. Paruipcndo, 
Jc^ acl^te genng / yd; vortiid^tige, 
Flocdpendo , iNihihpcndo, idem* 
|Wagnipendo,^d? a<^U xcett>t/bcUt 
Et Pcndojldj? bcj^l/gib 4ug»Pcndc 
reucdigal,^eii $oUbe$akn«Pende 
rep<rnas,SDte|ii:4ffgebett* Syrus 
lirgomihipcenas pendec. X<«"cntu 
3|>ec S j^iua mii^ mit t^cm miSi (traff 
leydemlbi res fpecflarur, nonuerba 
pendunt, Cicc, l{|a witt Me fa4> be* 
rd?4ttwet/ttft Me wojt gt:n>4gen*Pcn 
fo,as,frcqiicr.5cl^ wig wol oiJ V4(l 
Compcnfo,& Rcpcnfo,3d) vergil* 
fe.C9penfatio,lfmvrrgflt«iig.6i> 
fpenib, ^Jd? teyl auf^/gt'be oi^eflhd;;• 
Pifpenrator,«mf(brtfftier, Pifpen/ 
(alio, <t in ojbcnlid^c awff fcyliig.Peti 
fuo,as,aliud frequent. 3d? bewire/ 
crwtge.'Jreidibcjale.PcnfioilOjas, 
idcm.Pcnror^^inttrigcr.PenficuIa 
tor, ^in bcwevcr/erwlger* Penficu/ 
latc,aducrb. ^IciflTtgntd^^ ffcnfio, 
onts,f mfl t?on gehlxitem acfev ©bee 
|>au^* Peiifiottariusj^m vejrjinfcr/ 
bcrnnjlgibt. Penfuniji^jircrcf an 
Kr f wrtrfcl.Trahcre pcnfa,^pittnf . 
Abfoluerc pcnfiim, Il>ie vad;t fpt'n^ 
itert/b$befoU>enamptober gefcbiffc 
mt^r^tert.Prouerb.Pcnfu8,a,um, 
€5ew&gcn.Mctap. €?fir.f^ihil pcnfi 
habere, tttcbttfbarnad^fragen/m't 
il(^ten.Copo, Appcndo,y4^ (^^ P E 

fttt/fRg iKt^fi.ytcm id) tttoi$€Jfiir\c 
Appendix, O^in anb^ttg. Copendo 
non ufurpacurjfed cius lrequ<n,Co 
penfoJcem (torn pcndium, quod fi/ 
gnificat, Otttn esf patttttj^/gcwin/ nuQ 
Aliqn etiam, ^mfurt^e/fut^et ot> 
nab^t: we^/fnt^ an^eygungetne* 
bfng8.IWethodus. (Dompendiofus, 
a,u, lp4|l ttu^ / o^c voll gewin5/o5 
vaflfutQ. Copcndinarius,a, urn, 
5flurQ/gilr.Dependo,idc quod Tim/ 
plex,2f d? gtb/ober bejaKDifpcndo» 

2d)teylau^/gi*be!?invni»it«er.a4 
>ifpendium,t>ei:Ia(l/rd?4be.I>fpc 

diolus,a,um,^d?abb<^fft^vnB^»''* 
mg.Difpenfo, Vide paulo antc^x/ 
pendo,5Jcb et«pigc/bewete,betra4?5 
te tvoljti id) be$al gin^lid?.txpe/ 
die rcdu$,ev bat bj laflct irol be^alt. 
Interdu figni(icar,'yd) gi'be aufj. Vn 
Expenfa,:i^o|l.Qi»s reddctmihiex 
pcnfas < tpet win mir ben Fojl^twf* 
bcr gebcn C fmpendo, jjfd) gib arxfif 
gtbbat/td?feQb:an/lcgauff Ipipeti 
do operam,;jd) f er flcig an.Ihopen/ 
dium,SClmp€fa, idc quod JExpenfa 
%o^*^6 alTem mihi reddes impen/ 
dium, ?t)utJ?ir(l'mitbenfo(lettbe^ 
KXtn fcbtUtng wtber gebenlm pcndio 
& f mpenfeaducrb. t>afUKffttglic|^ 
ln^penfius,ttrod)fe(lcr. Perpciido, 
5d?e«»tgewol/betracbfewol. Per/ 
pcdiculum, S|tebIey)9ag/o{$rentfe& 
baB bley bet wcrcfmetftcren .Pcrpm 
dtcularis,re, ^d^nfirflracfa ^rab 
Repeiidoy^dl; mber0tb«/retglaf4K 
crf<9€ P B 

ct(eQ<« 9.irpcndo, Jd^tKttrfdttff. 
Kufpcn Jcre naro.t>er{pottcn* Sufpc 
dereanimumalicui, ikin in^rvcyfcl 
reQCrt.Sufpendcrcgradii,4aff ^erl je 
|>cn^ol7n* Sufpmdium, ^fitanff'^ 
iKrtcfilcj. Sufpcnwiio perirc,*4d)4ttg 
cnSufpcdio dign IT, i^cndie xvct^U 

Penc,aducrbiam, ^(trfc^ur/bcy. 

Penelope, pen.cor. ttm tod^rcr jfc^tt' 

Penes, iP»acporitio,hgmficat,;$cy/ 

Pciietro,as, -^Icb t»ttt:d;irmg/i*d?0cbe 
gaftt^bincm.lPenctrabilis,f,puird;^ 
trui5ig/t>4a ^uvct?m'l10ct/oJ5^»rd? 
Imrtc^ertwirt, Hmpcnerrabilis, Iptt 
t>i\vd)ttinQiQ. Paffiucjl^cnctralc^kib 
flantxue iin innerlict; gcmad? ^ca 
b^^tt^otJtcmpcU. AHqn adicdb.cft, 

l^eneus,TrirylIabum,5^pen« longa, 

bef ^embrrd;0f^t^• 
Pcnia,Ladnc Paupcrras, Armilt, 
Fenis,(emrd?w4tit>,Cauda.0telDrta 
m&itlicb gdi^.Pcnicul^ fiucl^cmcu/ 
Ium,S^ Pcnicillus,uel Fenicillii,<l^tii 
tferblirfl/etttb^rtrd ^amitmatim^^ 
let/o:5 erwj rgu?ifd)ct/ 4b|lreid?t/reil 
bm.^^niculamentii, l^et f^ttm o^c1: 

a,um,pcn.pro.^^vomrd)tt'anQt(i 
Pc!iims,p€a,cor.2rniterlicljcPcninc>r 
be Fcnitiffim" is, <0<.tnQ/tntlcrlt4;«tte 
J^enitus aduerb. Hp^fl ttirtertl7alb« 
LoalcSCquainatis, ^a^o^^mt^i 

Pcnaa, arm fc^cr/ w gtob^ fc^ 0^ P E MX 

bv*tr.Pennu1a dim?.4i'n fi^CtIc. ff en/ 
natus,a,um,<5:f4DcrtPcnnanuini^ 

P^nniger, pennigcra, pcnntg^^rum, 

Penfa, VidcfiiprainPendo, 

J?ence,latmeQiuiicn, ^«nff,\f n rnul>» 

taCompo»Pcnradoron,pin.prod« 

J^as ftiiiflTOalmoa bep cciffc. P*-nta/ 

glott**, Jtu'nffjimgtg.Antaphyllon, 

tapo!is,pen*cor.<4^m htn^t^:1)rtfft ui 
:J(ff«C4/&rtvm fw'njTjl 4tt fcm^. abas 
Qyr^naica rcgio , uc lupra. Wodic 
uulgus Barbariamuocat.Pcntaieu 
chus» j^uf mff biVd;er i^ofuPenta/ 
thlum,latine (^nnqufrcium, i^yn 
If^mpToOt r itrcTt / ^^t rtn man fitnff 
hinfic 6ber*PcnrathIos,(tm folidj^cr 
f impiTcr. Pcntccontarch js, JDetw'j 
b<r fiinfftjigeiit bmipriiian t'jl. Fen/ 
cecoftc, ^ct fiiftffiatgeif rag. Pcnrhv 
mciTicris,pen.cor.lat.Scmiqumana 
cjfura, ^0 rtitd? jwcycn pebibiis ct>i 
fy lb iibet:blctbl:/&u bas X9<5}tlm voli 
enbet.ut Tityre, tu paru,Iar. 

Penul I, pen.cor^^-lh'rt wcercrf Icyb/reyt 
tn^tttcl. PenuIatus,a)Um,ipa0efti 
follic^fleybanttegt. 

Penur ia, ^rittigd/^ebruff /4tmAr; 

P€nus,pcnorts,&Penii, Neutri gcrifi 
^em Pcnus,pcni, Mafcu. IHXktXcf 
rpcf g vn rrattcf ^e« fttt»r<t>€/We man 
gcbaltltbilr.Pfnuartum (SinfptYi 
latticr.Penuaria cdla^idcna* 

\P€plwhi,«r« fd^CITf 

PcpO P E 

pc^ones, penultima cotrtp.pfAmi 

tfCXiPrxpofktiOyJ^ut^* Aliquando lu 
randt^uel obteftandi pardculajtcm, 
lifer proualdc, l{)4(|,Pcr dkm to/ 
cum , dm gm^cn tag* ^^^ mediV 
oshoftcs,IJtittett Otwrd? ^lcfet'n^e• 
Per uiccSyi^ins vmbs>>nt)cr«l!)um 
per ^cacem licer, ^^fjn* ^icwcyls 
hirers l^alb gcjtmpt. Per uim , IHit 

fewaltPerquam, 1p4(t/l)efftt'gf hdfe> 
'er tcitjpus, ^iSre4?tct: jeyt^Teren, 
Pera,fti'tt bilgcr/o^n:l>irtett ^4^d^Pc 
. rula,dimi♦4inflet•5S^4f<t?(lIl. 
Peraea,ifirt l«nt)rfcl;<jfft «fttap/4it 

Peragio,as,penul.cor,5<^ ^lM:4>ge^ 
l)ePcragratio,fti*nt»ttr<^WrtitbIwc;» 

Pcranno,as,;M> l4beD45 Qan^jat, 

Perc€llo,is,3d? r<*!rtI?c/r«^Tr^/bewe3 
vmb« 

Percipio,!ieqiwrc Capio^ 

Percitus,^ideCieo, 

PtxcnoSyiiinvosdAn^^tmtictsti 

Per coritor, Vide Contor* 

Pctcund^orjRequire Cundor* 

fctcatiOy^iic <S>uatio« 

Perditc,VideDo* 

Vcrdi\xSyJom<i} ^en gatiQen t4g.$taic 
Pernox,^9t:(li^ tkdant^ena^t.Ptr 
dius atc^ pernox ftabar Socrates^ 

p€a:cfix,^mrib|)iltt^ 
Per do. Vide Do. 

Pcrduellis^PerdueniOjW'defupfji 
indt<flioneDucUum« P C 

l'eregrintis,a,um, ^tr jm(>9/4it|$rcfti 

^fgJPeregre,penuLcor« aduerbfuin» 
^ btlgerd »tzyg/vitrtit^eymiTd;. Pe 
regr eabeo,3dj? gcbe von ^innmJPt 
regre uenio, "Jdi) himm ron ftrembf 
^n .Percgrinor , pcrcgrinaris , pen* 
prod. jS) gebe an Wc frcmbbCAc^; 
g4itgettbci:rclb# 

Ifercmptorius,Y>dcEmo* 

ycrendinus, a, um, <ibetmotttb(j# 
Perendic,Sc9erendino,Videdies • 

frerenno, Require Annus. 

Pereo,^)^ideEo. 

Rerfidus, penultima produ<?la. 8c Per 
fidus, penul .cor .Require fupra in 
di<fHonc Fides. 

I?crfun(f?-orius,a,um,©d?Mctt/bitt4^ 
Irtuffjg- Perfundtoric aduerb« ^uw 
grtttgigci: ivcfg/let'ct)ti'gfli*d;/^mJef 
figeii*. 

Perga, ^tfttfl^tti'tt p^titpbAVt/bd bt'e 
<0om'tt J^ian<^ cin umpd l)<tt ge< 
bcpt.VndePergaea, Diana di<fla. 

Pergama, orum, plura.tantum, pen^ 
cor.3pi*ev<(te/ vnn^ f^att manvitt 
Ztoix. Abufiuc, Utin ictUd) ^^^ 
vnbveflgebetr. 

PergamuSjpenuLcor. fyn jT4tt K(t^ 
rnbei: (anbrfcl^afl^pbrygta.Vndc 
Pergamenus,a,um,t)4« t>artig iff 
ober )i1g6f^^)t'g. EtPergamenum 
fubftanri. 3|ei:mettt. Ipergamena 

I charta,idem. 

Peigo,\ridcRego. 

Pergraccor,ttequire in diAiSc Cr£da 

P ernibeo, Videin Habeo« 

Pcrgula P E 

l^ergula, H^in Qang / tin ^cbm ^ati$ 

i^b fd)auw€tttemy f^in gan^ in et'm 
p^atttn/ ^dbef^n ozan mit xibin/ 
ct)er bliSmen/vnC» (l^uD€ cingefc^lpf 
fen/cm laube. 
Peri,prjppofino (Graeca,Iatini De^ud 
circum, l^on/otf vmb ♦Hincmulta 
copo#Peri bolus, pc.cor.latXonca, 
ftin 0elebetr/0erem(^/len^*Pencope, 
lat. ^mputatio, <fcm vmbfdjimDug/ 
^brd^ttctbuge^n flud: oS tbeyl von et' 
t^i^gatiQc re&.Pcriergia,lad.SeduU 
cas,uclnimia opercficas in loquen/ 
do,5^ilvtlflerfrtgfevt/vnb4rbefl: m 
feiWtwpmn.^ericg<us,pcn.prOiJ^w 
I>il4^ vom vtnfrey^ ^ec tvelt . Peri/ 
hermeniasylilfon^ei: au^lcgungPc/ 
rioduSyOc, corJati*circuicus, uel am 
bitus,»tt i^^tt volfottctfpitt4?e* 
lcffn,ftin vmb gatig. Vnde Pcriodi/ 
cus,a^um,^Ad $6 gaviffei: $eyt l^im 

b€t* Pcripaton* Peambulatio , nkin 
fpacUtun^* Vnde Peripatf tici , 2lt'c 
pbttlofopbtbtfebed Krt'flotdismey; 
ifttttg ttad?nclgerm«Pf ripctafma,em 
r»r^4tig«comna. Pcriphrafis^Mrinc 
circuinloairio, (t^in vmbtt^ungffo 
man mt't vd wozticinUnf, 4tt5eygt« 
Peripneumonia, Xwtgenf^c^t/obet 
(S<!dt»c bei; lunge • f^eripneumonicus, 
^a{blU<aotftmdt)CfttjatPcripk/ 
nia^n.pro«lat«^urgamencum,ueI 
<\M<\ui\ix^:4tt^Utettn/ anfffimi. 
k(nwifffii<^ini* f^erifcdis , leitt P E I7J 

ffcybobet ^t'etbebet fd)mM.P<rU 
(lera,lan« ($olumba ^itin baub^Vn 
dc Perifterotroph*«um , pen, prod. 
Itin bauben tjau^/t^aubm fdt^fag^ 
Perifteron, ide.Perifl:roma,pe*pro# 
ICm uppid^/Qixcitdt tilcb/fUrbang. 
Peridylium , ^nfc^opff/ obbet ge^ 
bor/bj alkntb^lbenfeukn bat.Pcri 
zoma,pe«pro.iKtn ni^tQiwan^/oS 
t^mgurt.P^rizontum, l^in b^bc^i/ 

f cr iander, Si'ner anff ben ftbcn wcfQ 
fcnCrgcie* 

Pedicles, i^in fiittK^m\Ui)tc oberet 
t^t}tti>mim(cv. 

Kchculum, mui gctmrligPeytJtem, 
fttnerf^rungn^rfllc^ung. f aciopc 
riculu, 54> verfdc^etfare. Pericu/ 
lofus,a,iim, 0cnatli^/vo\i^mat^ 
ligfeyt«.Peridiror,aris,3r<b(lanbili 
gcuarltgfejt/ober td) verjlSc^^cPeri/ 
diror capue, y^ (lobn tn gender 
lic^cyt bed lebeitd • Peridirari uires 
lu3s,®cinf«fft/obcr (lerrfc verf8<^ 
cn.Pf riculor,ari$, idem quodl^eri/ 

PerimOjVidc^mo, editor* 

Pcrindc,5ilglefd?/ gteydi? als^Nihil 
pcrinde odi , ac hypocrifim , J^ 
^irfTentdt^ts bcrmaffen ale gtef ^ne5 
rey. Aiiqii pro ualde^^itr ra(t./\d/ 
uennis eius no pcrinde grams fiuc» 
^et'n ^ilfunflft tfl ntt fo vaft anQU 
nam geivefen* 

Pcrinthus,(airt(lartin tbv<tcia*\n 
Pi:Hnthius,a, um , lOas batau^ if^ 

Pciiffiologia, Vb«:pttfltgf<yi tf rcbc 
XX Periurus P E 

Ptriurus,S^ Pcriurium, ViJcTuro* 
Permefllis, iJtinfi'tfs OSeortae/ bey M 
berg ^cMcow ^iXYlwfLS ^ilc^etvcyb^ 
Perm itco. Vide fupra in fimplicL 

cl;oj5 funi^ eiit fd^mdfcl/ffi^ . Pernio, 
0tm f^j^ftandlycft von H\W p> &u 
fh^ cvftozcnfin^u 

Pernicics,^4fcm^<5tll4)er(cl?4^^J/i5to^/ 
rerDei:btitt(|.>erniciorus,a,(i,to&t 
licb/fchS^licb $iim wrt^erbrtw^.Pcr/' 
ni/C(aiis,e,5C P^rniciabilis, e,idem. 

Pctni^. ,icis, pe»pro.adicdi^:^iwl(» 
Itc, V^tbrtrcig* Aliquando pro per/ 
nicic.P€rn!dtas,®4?ficlltgfcyt. 

Pemocfto, Vide in dic?^ione Nox. 

PcrOjOnis, pe.pro. €mbttrt&trd?ild>/ 
b»tur^d)ilcl;.P<ronacus> HOct btinOC 

Perofus,ViJeDJu 

Perpendiculum,RcquirePendcj* 

Pcrp^ram,p:n,cor.adjerb.t^bcl/vii5 
redjtig^Ud;. 1?crperus,a,{i,ifcog/o5 
Jtft^rred^tig.Pcrpcritudo, ilbo^b^t 
obcr ?Do;!;cyt*J^crpero, as^^fd^ v<r; 
b<5rcre. 

Jcrpcs, etis , pen, cor»gf nen's ornnts, 
it wc| .Pcrpct iin, aducrb . <f tt>t c^f Itc^ 

Ferpeffus , a ^rpctior , Vid«: ffatior, 

Perpetro,Requir'! Patro, 

Pcrp^tuus,a,u/fcwi0.!t€, jfrtei'tiaw; 

^crPvrpi'ru•J farine.^feiii Unit (li^ 
mict'ttant>cc b&'^gJ'g gebid?t, ffcrpe/ 
nio, as, 3d) \?ol|trcvf e/ mad? ititcm^ P B 

Perfepolis,pe,cor.»ic ^»tuptfJ4te{ti 

PcrTidc. 
FerfephofiCjpen. cor. eadccft^qug 8C 

Profcrpinadicit, ^Jtin bod?tertcrc* 

ns/vrtnbb»twfffi:4w JDlutofiis/Jtfc 

belUfd^cfimii^m 
Perf€S,<imcigtter n4m cinsfiinigstS 

11f4c«jbonuiii. Item, fcm fiimgirt 

Taurica rcgione. 
Perfcuero, dC pcrfcueranria, Require 

Scuerus. 
Perfeus,<fm fiSrt yom*5/v»t^ 5D»trt4e5/ 

bromc^am ecU^t b»it 

Pcrfis,idis,&i>erria,<eirtl4ttMfd?aflft 
Afif, gcgcn auTjjtng bcc ^onncit/ 
(lolfct iw tllCeWa/ C^rrtiam'^m/ rttO 
^rt b$ mcer Perff , IDie v«5ldrcr b»trm* 
Pcrficus,a, w,2?jJ).:ru)| i|t/oc^ jilgc* 
b^jig.P^erficum pomil, ud Pcrficil 
fubfta.M^irt pfirfig/pferftg.PcTficuf?, 
^iri pftirfig brtum. Rcrficaria , Witi 
fcr pfeffer/ p fax»inh(tHt/ fiSiyh^xnt. 
$»Iiquaftru;n. 

Perfon i, *m vcntii'nff^g bitb/cm pec 
foit.lrem , %in ^:mad)ct antUt^^citt 
fd)zem/o:^ bit^en^rttli^.alias Lama, 
VnPafonatus,a,ii,1pcr(t»;Uct/rcf 
Ibut^cvin em aitber geftalt bc^kybct/ 
4ngin5nicft/mta>^rlidi P^^rfonatf 
rex,^irt bSci:m fiimcK.Pcrfonati foe 
licitas/6m fvjird^efchgt^cft . IsHpcr^^ 
fonarus,a, ff, HOtvUdo^vnmvbiit^ci* 
WiT^'onalis ,c , pcrfonlid?/ 1>^ pcvfo^y 
t\e\h\t/o^cin perfon <t?ttnift. Pirfo/ 
nalis aclip, 4tirt I1»tg/i>^ vcc^rb^tn^v^ 
vlfaii P E 

tflTefiUKvfon.Impcrfonalis ,e,3DA5 
fcrnpctfoitb»u. 
Pcrfono,YidcKono« 

Pel fpiciOjRcquirc S(pccio» 

Pci{picax, <^ct?rtipffjifi«ia / fWg/ 
fd;4rpff /vei'l'^cnDic^ . f^eripicadtas, 
fc^arpffftnnigfcjrt. PerfpiaiuSja, if, 
3^ttici)ficl?tt^b^yrcr/l?lrtr|^crrpicui/ 
tas,3(llatbcyt/^einbrttfcyt/l«4;tc» 

Pcrtinax, V»clcT«:nco5&: Tenax* 

Pcruicax, -^atxbcy^ / fctbi^ /l)al§ 
flrtrrf/ljetrrcruicacia, a^ejfbigfcyt/ 

PcruincajUtquidaputant, Sgttgt&rt. 

►exuiu$,YideVia. 

Pcrufia, ilin (fat m ^ctritm. Vn P</ 
rufinus,a,um,5Da8 ^a^:att(f i(f ♦ 

Pcs,|Dcrgrtit9fct;^rfeiPcs imus,ll>et 
fS^.Efteria genus mcnfur^, duode/ 
dm PolHccs, ucl fcde dm digiti, ^(l 
dn ttufB/natnlid) $tr^lff/ oc$ fcd^jcb^ 
j^ll/emmefsfcbilcb ^Itc, i&:n jatiicitj 
fcQungt>ei;fvlbcn/Me{n an carmen 
CvJ gcMcbtgcbdtctit^Vndc Pcdcftris 
oratio, ftintc^ ^l>pc^efll)at.Pcdi 
cuius dimi. ftin fU^ns fd)^nd€U/iS 
(hi an ^ctt ^pffclcn/ by ttn/ vnn^ ber 
defd^cn.Ic?, itinlauf^/b^nprlau^* 
a quopcdicularis,f ,il auftg. Pedicu 
laris morbus, Aauf^fud^t/ lauftg^ 
(eytKdalis,e, Sc Pcdaneus, a, um, 
^db^tji^ftins fd)^i^ci lang.Scmi/ 

Edalis, ^albfcfc^btg • Scfquipcda/ 
,J8fnbertbalbfcb6l)ig»Pcdancum, 
jde 4^ pcdamcmu, Vid< %ra,Pc/ P B «r4 danuSj^mrarbstTert/bor benobe^ 
r£alUm j6{hmpt/ntt furficbRlbci: 
Vtteyl gtbr*Et Pedaria fenictia,£m 
ji5|iimmtg vttcyl/bic volgnng CS mm 
bcvcbcn obcren.Pedatim,aducrbi# 
4langramHtd?iPedeprcflim, idc.Pc 
dcs aduci b.Sii fil/f . Pedes ueni,2^d> 
bin jiS fiSg f omcn.Ire Pede9,itf s,*iii 
fSgfnccbt.i^edtfter, uel Pedeftris, e, 
l^^i^fHift .Pedeftrcscopig^uclPc 
deftris exerdtus,|OerfS(f jcw'g. Pcdi> 
Mfus,u?,idc,^eJica,pe«cor.a:infilg 
(Inrf. Pedidnus,idc qd' Pes,& Pcdi 
olus, Pedetenam, aduerb . Jf urficb^ 
tigf hcb/b^^f(Iid)er wtyfi/oiS gcm4i?< 
lic^/fS^ fwr fiJ^. Pediffcquus, Scf?t 
diffcqua, itin fne^btobcrmagr/bic 
awff ben fil(5 nad? gebr. 
Pcduni,rubfta.€tn biVtcn flab.Pedo, 
as,3d? gcbcRepedo, idt) gcbe wibct: 
umb.lfedio ,is, no ufurpat,fedeius 
compof.fcTjpcdiOjJd? verwirfle bw 
f6||/t'* <>binbcre« Impedita res, Hin 
t>cnridlcte fad) .Inp rdimemu, € lit 
verbinbernng.liejmpedimeta excr 
dius , SDcr ttrofs /f ri'cg^ tvpfs . ^oo^ 
diOyJSd) bi'nbebt'efdfljfifamcn.CEo/ 
peJcs,pe.cor . Sfti^ban^ • tfxpedio, 
yd? mad? lebig/td? entwirte '^ tbiltt 
^?crf6r/ idi fag bcru(?» Cxpcdi pau/ 
ds,qiiid fitj^agiJ mitircnig?/ w$ c» 
fcy.Cxpcdir,tmpcrfo.i^8i|f nut3/e« 
batta«*Expedite aduer . Stcx i bu . tig 
Hi4?/vntti'rbittcJtcvwcf^.fixpediiio 
onis,cm friwgg^»ilgc' fo bie f rt'eg/f; 
kiit bvn5fcbv*n/burcvf«.Pr^pedio» 
XX I fai P E 

ftr\ icftqcPrmpciio,o5^ 5M^ veirfltCi 
rfe/vil verbiii^ere ifmotr^rf pcdiinc 
tum,^mbtnOemuf|*Compo.a Pe 
dc,funtBipes, ^w ffhiVii* Tripes 
jii yfiiftg' Cornipcs, '^omfiiiTtg. 
Aifripes, ScpcrSyn^refim Aeripes, 
<^:^Jtell.Alipcs,idl^.torip'*s,3^ritiil 
f&T»g/btik/birtdfccbtig* Pianipes, 

tfyzt nit Cotbumos o^Jt^ ^occos ait 
lregt/fii:tt>ctrc^>l<24>t bcfd^%^ct iii/ 

Poctje l^i^nipcdes dicuncur, l^i'c 
m'r^:n&9 i)ei:tU'ci)c vrtnd pi^d^ttgc 
Vffoivnoibnottntlft c5 m^tterf biau; 
c^£tt.£c Pianipedia, <Biit <Oi>moedtVt 
vott rd>ti:d>ten gemzyneii Mngen / D4 
fo(lt*4>2 fptelct; mrtfemt>. 

Pe(rinus,untis,fftfrtflattp()iy3i^ 

Pefllim , aducrb, ^m^»:^:^id?/ oOcr niO« 
fid? /vn^ii: in'e fil^» PciTum eo, "34) 
ge^e vti^ztf gebiJ ^i^ 3»:im5>. P^^flTuiv 
do, as,]fd; tmdP vrtt>cr/j:rctcttJ. 

Peffliliis,pen.cor, itinxi^cl o^cr falfe 
2>amit ^tc tt^Cii: vctrfpcrt wict ♦ Peflli/ 
latus,a>uni,^«:c(c^lo)|ert/mitti3lcrt 
vcrn'glv't.C&ppeffljlanjsJdetTi • 

Pcftis, <im^:m:iitc5i|ftic^ pLlgo^^er 
f«d?t.PcftiIf.itia idf m,R»rft(kns /vet: 
glifttg/vng^^ult^r. Pcftilcntiofus.a, 

jfetalon, latin c FV)|ium, <i|m blatdna 
bitwns* VaJcPwtalium, hoccfl,fo 
liacum* 

Pccafo,oms,penulcorf ff^invipbzau P E 

i?wtefmrdS>wei'tiPetafuncul^dfmii 
Pecafus ,pemilti.corrcp. <^m r<^^»mb 2 
bilt/rc^ienl)^t/f<t?(ittl>itt. A(letapho* 
tein f itopjf obbci: gcfpiot b^ub <mff 
eirtlg:bew, Pciafatus, a, um, 3b4« 
tin fi^Mbb^t auff tccgt. 
Fetaur urn, <fem fc^impf fpit/ b^ fttiiif 
&4i:c^ rey ff fpi]^ifgct / ubcc blofl^ 
T<IIOW:ttimff^nbznbiiibit/vnt>it 

g4ngbi»Ieyb«.Pctauri{li, fttitfob 
UdKc rpMii^et: obitamcSkt. 

Pcrteffo,idem quo J P«o» 

P<:cilia, 'iitt |t4t in :Jtalia/m bet Unbt 
f4>4jft JiiiCitm';). Nile belium caftrti 

Petilus, a,iiiTi,l>:irf/eieytt. Pciiolu*, 
idem quod PeditinuSy ityn$pffds 
fiyVbYicniifU 

Peto,peris, jd? bitte/beger/greyfFe 
ati.Petcre I apidc, IDCit cim ftcin wctf 
(vn.Pererccapiitalicuius, ^imnad^ 
bcrii Icbcti iU\ii/obit ncti) bcm ^opff 
fct;Ugen/l7»mtt»eit. i^hquando Pccc/ 
re abfol ute fig« lificat Inlidiart, tT44^ 
(Idlctt. lAinccibiexempIuiiipudid^ 
ci Of p^ica Jum eft, jpauoit foltii eiit 
bcyfpiil b:r fd^i^m viibFeii'|cJ?at nj^ 
mjii. All am in partem fugam pete/ 
banr,&rar^^te ff lebettr at$jf btc a»$ 
bctrfcirtcPetote recrerum,yct; wofi 
tcg^trttb•-'vrtt^td?mitblrr«:^cn. Jma 
p^cere, tl^i bfi.-b obcc jil boben f^iren* 
Cbu n c flainina pKTcre.Terentius, 

\CSioXcatbcytvmb bc& bai%:!t^3xvd 

Un kii>ztf, Prouerbium. ffetere do^^ 

muai^^eyiii3c(^ctt»t?vcitio> ^ynbei 

gcv»n0« P B 

^tmd05etbftt.^3mpofita Appe# 
to.pcnuxouTfd) beget tjiffti^iidf. 
f^^x appear, }pu n^ct^r tirmgt l>ct$il 
n4l)Cctfid!?.Weirisappait, 3^ic cntD 
i(i bic/od 1(1 iwbe. Appe«c<>,us,giog 
be0ti:£>j4tt|l )ft ctrett.i^ppecencia ide* 
Compeco,;}dt^ beget; ^iintitL Vndc 
Sompecicor, iiin mttbttter / bet: |il 
gletvi> i>ml> b$ bt'ttet b4ramb t'd) bit; 
tc.lnde(pompedcor<;s, j^t> $iS glet'4^ 
vinbem ampr btneitb» ^^"^P^'^*^ 
Imperfonalc, (%s f&gct (idt^ ^ es ge* 
t>o2t. Qonipeccticia> ^cj^tcfang^be; 
qiiemligPeir.Expao, Jd? beget fajli' 
td)ei;foibei:e*4'npeco, ^d^f^Ueam 
Hinc tmpetus» pttgefltmrntgfcyr* 
lmpetuofiis,a,un[t,t>itgeflitn» Op/ 
p«o, Jc^ flirb/ober idt> fall em.Pr^/ 
p«o,5rc^ beget: vozl}in/ id^ gcbe vot 
Repcto, 2f d> beget: wibemmb/ic^ gc 
l>et9t'bem»nb/obcctc^ &}fei:e iPtb^r* 
^epecomecu memoria, jd? geb^df 
wiC>crttmb,RcpetofacinLis,'Pd? voU 
batttge bie rt>4ttvtt>emtn* Verba fiit 
cxlibrisPlaconis re pecira, JDte iP4>ir 
fet'ttb 4tt^dettbM>^)^<^i?l^(<»>td g^^ 
logeti.SinguIa ordine repccam , Jdfy 
iPtTl alleDtng o)^^nltc^ tviDjc 4fcre 
obet:en4Iett» |!incficrepent:o,<ffrt 
sptt^i: &,Tei:iing.^cRepetuniartim» 
getticiuus plura.SCablacu Repeciin^ 
dis.Acaifaais eft repnundarum uel 
derepecudis, cti^*tn^cHaQtvox»i 
ge bed abgetragne oo* gt:4»br^ gilts 
b4s et t'tt fetin ampr ben vnberrt^ott^ 
mbiUi(l^ei:»;a'gabgct}»n»^^4l:. S^c P B i7i 

cntm prouindalcSy magi'Aratus uel 
praefides fuos Roin^ accufablr^ubl 
quid dolis^auc inique e»s (ripuifTenc 
ipfo beflagrett bte vnbect^roiien te 
ben vogtcyi )r^e v«5gte $il ;il(oin/(b |]p 
lb»eii et(V4d vnbtllt'd^enve<^ <ibge« 
nontext l>atteif . Supp«co»3<^ begetre 
bey wUd; obei: betrtegUt^.^Jtem y4> 
btnvoib<^ttbett/oberbtit aeitJlgjatn 
bereyt.Sedferemceitijs jjioms.Ta/ 
cor opes iilifuppecunt, uc matores 
fuinptus 6acere poflTct, J^tt i)fttro 
gt:o(^ gilt vo2i>aiu>eit / b^s et gt<$f}ec 
lojleti mo4;te iejrbett.Hmc Suppeng 
plura.can.mnommatiuoSC accufa/ 
tiiio,yilfd;<lb/bef (loitb/gebilffe. Fer 
re fuppetias^aief jlaitbgebe/jil bilflf 
fummeit* 

Pccorituni,pc.conettrtf4tdbotf ?4tt< 

Peer a, em fvl(J,Jtem eiit ff att m^t/i« 
bi4.Petrofusa,um, jf el^ed^n'g.Pc/ 
crja,atml4btjrc^«fftait<ibl'{. Petro, 
onis,a^m gtobet/b&ttnTd;Kr/b4ttcc 
mei»fd>.Pecronius,6d Pecronia/unl 
propria nomina»PecroIium,6U bad 
4 uH bett felff en von i tti fclbct fleii^r* 
Pec rofeli nuin, petetlitt^ 

>Petulans,JI1ilti»ilhg/vngejog£/ft:ed^ 
obetgeyU Peculantia» XttiStivtUtg; 
(ett/gi'tlbett» If eculcus,a, um^tdeoi 
quod Peculans,<yeyl/f^g» 

IfhceaceSyV^lcfett'ttc^ Jitfef Coiq^t^ 
geu^efett. EcCorcyra prius Ph^aaa 
fuudf(fla» 

Ifhxcafius,i(^ttir4;3d|^. Phxcafiatut^ 

XKi Phxlfait P H 

Pha<^ton9tri(ryIlabum,$tti(TSn:)(poI 
UniB vn^^lym(•tes.phac{ontjaaes, 
^izfdfwtfiixm VI;4^tontt'8« Alias 
Hdiades« 

Phagedaena, Ain $^d)wct/^aBbt^ 
4«flr ^i« bew fh'flee/Dei: tviitm* 

Phago,onis, ifemfra^* 

iphagus,^trib^d)bdum.Phaginus,8c 
Phagincus, Videfupra Fagus. 

Phalacros^Iiri.C^iuus, tCal/gl^i^cd; 

Phala:cium, ^tti grM'd^t d^s C ttg* 
funfTpeNd l^at* ^ponDcttttt/ ^4cty 
ll»m/vn^^ley f:ro4?co«,a Phalxco 
inucncore« 

Phalanga, flFt'n«9a(e/wd(e/a'ttnln^ 
I>oIq o^^€l^ (tange/ ^arauff matt dn 
l4(lxpaUto^erfc^alret. Fhalanga/ 
rius, C|mtv&gct:o&€(fncd^tt><(l&^ 

Phalanx,a^t'ng£ottwctFrt'cg^ jewg tit 
ci'itr<^lad)to)&nung« Peditum (labi 
Ic aginen.Phalangianj,^nVg6 Uiit 
ibic in Me fc^lad;! o}^ttutt0 gcl><$:cfir. 
^acedonicum uocabulil .Item Pha 
lanx, ^cr bolQ t'ti &cr ivage* Jte ]|b^ 
jtx?iTd;cfi&eit fno^n}>€v finQcviift* 
iptPhalangium, if m fpynne mit 

Phalarica,if tn^neg^ gcu^el^siyt'cet'tt 
fpwgmit cffenbefij^lagen/ tvcldi^cs 
piitd> tin bMfiam^ifd)offcnwitU 
yide fupra quid fit Baiida* 

|Phalaris,<*t*niiam ane Zytanncn/in 
t>et (tatt ^tctltf / ikgrtgcnto gimant* 

Phakrd^>plura»ranr««^(;tldt^^i:cr9 P H 

B(f4)mif<f« l'hal€ratti$,a^tmi, Cto 

)ta^/ge^<^mucfct• Phalcrata di(fla, 

ZictU^twott* 
Phal€rium,ajin (fart igenrun'?. 
Phalifci, Voirfci: in igcmiwa/vnD yl?i 

(^attPhalcrtf. 
Bhanaticus,dti'n fdb»ttibclgct'ft<r/ m 

ftntttgcr/t>imrdQarmgeft4^tcrr4;€t^ 

iwtit.Vidcfupra. 
Phanefij, X6ldain bcn'Jnfvlm gegl 

itittna^r/oc$ nor/Me fatigeom b^< 
Phantafiac, Tolbil^lltt«c t>ts c ben; 

gem&rs/ eti(btlt>unge.Phancafticu», 

a,um,^mbilM'g» 
Phantafma, ^itt g^fld?to^ftrc^rf<^ey5 

n»ngtmtrauni/ot><^irrd)bffe* 
Phanum,Vidcfupra,Fanuni. 
Phar3e,plura,ilittjta«tKCwr<r» 
Pharao,iitmtiani ^tfuniQin ^tfffp^^ 
Phar€tra,M^liifodt)cr,Fhar«ra/ Cto# 
, tus,5fcci:anfocbetrr^gr« 
Pharia,<Bm Jttlel bey ^rtl^ew tct flat 

|^4lttiatif,VuIgo Lifnadidtun 
Pharias, Utin fd^lang ux mtrfeym 

bmfrtnic^<^t« 

I^hainiacum, pfn.cor^Krtifiey ob^ct 
gifft* f harmacotiophi, Spiflteltcr. 
Pharmaceucice, ^t'e atr^ncf tiut ge$ 
ttrcttd*/pttlttct/wDarglet'4?cn,Phar/ 
macopola,pchulcor.iCfn ^}tVtcf etd 
rctf^auffcr/wurijf rimer. Pharma/ 
ccutria,ucncfica,4in tjfcjf/ vitbolDe. 

Pharifa't, ^t'e ffirnctit^flc feet bey bc« 

^ll^ef1/M€fur gctfthd? vnb fitimme 

fict]faUcw/<^bg4Vnbat<;» Pbanfaitus 

aiUiDy P H 

Pharmaaifx, ^woyn^lmbtfXttii 

c4/t'mmeev4^geo* 
Pharnax,«;t'n f^ti initt)xi^nt(e/^s hi 

nigs ponti. 
Pharos, t>ot ja*tett et'ft Jnfcl bey Vlcjc 

an^xict itgfpti I n^d^m^U an ^4s 

n'lf/m wcld^emcmnad^tkcdt^t^cbAl 
^elt/^cn^d?iffett^^Jftgiltteln. Jxt&cc 
i»Ue tb;im oc$ ^ebciv / M'c n<)<:htU'ed)t 
D4b£/^l> trt'SCtt4tlrlPel:^;. Phah^, 
a,um,6c Phariacus,!pj&4r4u^i|1:. 

Pharfalum, (fti'nflattirt02<cd?ertU& 
t'n {$ Unbtr<b^ff(^ t^b^ffftli^/bey n^el^ 
d^erMiefiit&et/ Ph3rfalidcampi,ge^ 
nant/^a tn'c Kb^^ttitfcbctt burger ypi^ 
^cr etttattDer geflrt rrcn b4beft/rttt>er 
pompei'o vitb <lff4re/b4rrt44? vn^ 
^cr 3^u$ii|lo t>nt» ;S62ttto« Dicfli Tunc 
(Ctam Philippic! campi, a Philippis 
dppido. 

Phariifij, ^(Jlrfer mafpbnV^^ 

Phafelus,pcnu]r,proiuc^a,Utyn fang 
fdt>t'ff / etn ytautvc. Sft ettam Lf ^a/ 
mini*; ^cnus,<|fm bi<lgenfriidi>t/feG 
reim.Rhareo}us,ue( Phafiolus, Qpem 
LcgLim€n,red diiKrTum ab iilo* 

Phafiamis, Otyn J^b^tflan/^afant. 
^hafianari^ber Die Jafantirpeyfet* 

Phftfis, ^tngroffer fInfBiloCoIdjibe, 

Fhafma, Latinc Vtfuni, d^ingeflk^l 
oDercrfcb^ynnng. 

Pherar, ^n •^.ttt in ITbeifad'a* 

Phcretrum, Vid« Fcro. P H t7« Phiala, ttinaLrcbef^Qfiefd^fr^Criifof 
(tanff. 

Phidias , fl^in t^rrfimpter btlbb^ilif 
»er in belflTcrtbeyn* Phidiacus, a,S. 
lb40Dem$ikgeb(5:t 

Phidicta, €femeyneofine maf^itytbett 
X-aceD^mom'er / in to^^zm ^mix 
grotfer m&)Tt'g^<t(beyetnanber gc^ 
mangltcbaifen* 

Philyra, udPhilura, penulttma cor/ 
rcpta, lan'nc Tylia, jJEhn IlinDeni 
baum. 7^^^ 4^in&m bafl/ober $4ri 
tc U'nt>en nnOen /Daran^ tti4tif r^l 
m4cbet/ vnnt>voi$<t'rten$il fronem 
0ebi4»d7erb4r« 

Philos, lacinc Amicus, uel Amator^ 
ifcin^etmt»roberliebb4ber* Vnde 
mu1ca(Comp>o,Philadelphus, iSut 
li'eber Der b^^Der«Ph;ladelphia,^pf 
Itd^e iiebct Item %ixi |t4t t'n %^c^ in ^ 
l4nDtfvb4fft Wyfi4»Philal«hcs,pCi 
prod* itin warbeitlt'eber* Phiian/ 
chropos,penulr«pro« i^mm^fcbeni 
freiind/motfcbenliebcr.l^hilWnchro 
pia, ^tebegegcbenmcnrd^^/freifntf 
lig^eit 9hilarchus,4(iiit gevaltbegtif 
rt |cr / iixi (I'ebb^ber t)er berifdl^ttng*' 
Philarevrus, etn gelt li^ebbobcr/gejf 
t<3er.lmilargyria,<irettlCebe/0eytj^^ 
feir^S'hiiipp js,l|^tn p{HbIiteber«Pni 
Ijppeus><trn pb^tips gnlM'n. Philip 
l»i,oraih, fStitv^AtiixiXytixpCOotdai 
Philtppici cSpi,^^<i Wll9»er b4Cb(tttt 

tf 5f4r vil popeiua v5 erflf / Damacjb 

:yii2t>)tiid. vnnD :pmmd rm't (f^;1To 

s;t^<C P H 

tippcnfts, C) & Fliihpptais ,a, um, 

trt'g«Phil<rfmus ,p<.pro, Utiniicbct 
p etn<5De . IPhilocaios , 4t'ti jierhd^ec 
c^ Uibct;S »oIgeff rtltefcbcttiePhilcx 
iius, ^in tt>ettifd4?tta«r.PhiloIog*, 
l>tnuhcor« a^in liibct ^er ikbung in 
^'nflen/ o^et^tn:(t'gfe]rt in wotteit, 
Philoinela,penuI.pro Jarinc LuCcu 
^ist^ikinnad^tsM. Phflomathcs, 
fttit be^trt^ei: ^ft lerttcn. Philoni/ 
cus,aftn ^^^nd'begtrtger/oDerftglte 
ber.philopokmus, l^m :tCrt'egtrd;$ 
cr/Nt ltt(l $il ftkgm ^at. Philopo/ 
«us,^t'tt arbcf diieb^tymercf gt'rt'ger/ 
Philofophus, ^tnlteber bertvey^5 
f>eyr vttb tv^tr^tt ^aii(l.Rhiloroph ja, 
Jft€^'tb ober fiet^ jfi boc wcy^tjcyt. 
PhiIorophicus,a,um, ^as dm (icyf 
ftg:n$il bcrtvey^bqt geb^n,Philo/ 
fophaftcr, £mtt4c^ttolger berfleff 
pa^ l^nb begirigen bei; wcf^tj^u 
Philofophor,aris, Jd; beflcr^ wt4? 
At bcr f »n(l bet wcy^^b^t ♦ TOiloxe/ 
nus,, (gaftlfalti^em Itebl^^tbinrbev 
fbembben/obcr bttger<^ 

Philenorum ar^^^^m oatitt:3|(pbttV<i/ 
$wa|(li)cn Caitb^go vnnb Cy rctte« 

Wiilo, il^in nam tins gekrrctt 7iibeti« 

rhiltrum,Iatmiamatoriu,i|&t'n tt^cf^f 
obct fpeyg b6f bolbtf^aflft m<Ml?ei/ 
cbet: vti(tnnt'gF<fl« 

(PIikbotomia,^rf4flit«g.Phkbo/ 
cocnum^penuKcor^ f^mla^cyfcn* 

Phlcget:on,ii^utHlir4?ci;fi^«auxt9 
6buias« P H 

Phlegma, latin^ Pituita, Xc^/fcb<t4 
Phlegmaiicus,a,um,atoberrg. 

Phlegon,iSt'it5t»oft ben pfvrbeSoIiV* 

Phkgr JEi campi,tein fcy^t Mb m ^ro 
lia/in bet:labrf<^<ifft€ampani4. la/ 
tine Laborix,5C Laborinus, utfu/ 
praJtf m , ^^in ftlc» in ^beflalta/ ba 
bit l^yfcn wibcx bte <pF<5ttct geflrtr^ 
t^n baben* 

Phkgyas, i^inf&nlBmattis/vnfuni^ 
Lipuharum. 

Phlius', untis, OFtn ftatt in (^rxda t'ti 
bcr Unbtfd)afftf(clcpon€fo/b^^it 
fta't^icfon. 

^oca, lactnc uiculus marinus, iltiu 
mcctfalb.Pirciseft. Fhocara, U^in 
fiatt in pb^y^ia Attm , <lm t^^rttit 
€atiaMit\c Phocac cnf cs, 5pie ctnivo 
net*Et Ptiocaenfes. 

Phocion, $m b^cUdi^ei: /berAmptei: 
m^n )il t(tben. 

Phccis,idis,4m (AUbtfcbaflrt Qrjdf^ 
(ti^fict an Sinum Oorinthiacum,ifi 
»?dd?^t bie fiatt JDclpbi/ rntib bet 
bevg ^dicon/ vnh patn<tfu6*yndt 
0hoccnfcsj& Phocaid, piacixmot 
net* 

Phcrbas,adis, flFin tt^cyiragm'tt/ciii 
pfhffin l^pollinis .iPhcrbus , ^tn 
$i\nam Ypolltms* Phoebe^JOt'e €F<5l 
tin jpiVttia* 

Wiccnicia, *m bnbr(<i!)Aflft %ri«, 
ftoffet an ^akftinam / ober ^ub^i 
^m/in welder bit ftatt Ty rus vnnb 
Sydon btt b^trgCarmdus, vnb Li^ 
ban^^Phoeniccs, l^ii vildtxbatiiU 
Bhornifla p n 

n!Ccus,a,um,:K.i:flcnbj4»rt- 

Ph<xnix,phc3enicis,^i'tt battdbmm. 
Item, Ob^awxtot f<t rb/ fcftcn btitnn; 
Eft ctiam auis unkiyfUtineyn^iQcv 
vo^d in Shabia/ in &ct' gt^lfc eyfte« 
3A>ler8/ mtt toUnfht>€tin/wd^ct 
C<As man fagfO fcd)6 l?»n^ert iat ait 
wivvvnnt> p<^ fclber C>4ttt4d[? vct:^ 
b:temter/fo wifrt cr 4tt^ ber e|cl?crt wi*^ 
^er gcbotn.Phoenicoptcrus, ftiit an 
bcrvogelim'troren f4betren/wdd?cs 
^iinge wolgcf(A)mad*t i(t $3 effw/rff 
^em ^Met gefd^led^tPrf tcrca,Phoe 
nixfignificat , igm (luf^ in ^l)€ffk 
Ua/wzid^zt in ben T^fopum ficU^t 

Pholoe,penul ♦cor.^m w^lOc^^tt'get 
bcrg:2lrc<ibt'3f, 

Phonafcus, UtinUttt biefliiH^ilm&f 
figeti/vnb redjt aug jftfp jed!?ett^ 

Phorcis,i^in filtt ircpmnn 

1?hofphoms,iatneXud&r, J^ermoi 
gen|lem« 

Phrafis,, t)fe mUfi, $il ireben /bi'ege^ 
(laltbetrrebe. 

Phrehes,lari • pr? cordia, uc! cxta, ^ j 
geb^W'^/OiJ fietjcPbi'cniris;pcn.pro» 
uelPhreneOsJatuDeliriuyitbenvt'i^ 
»4n»it5e/vnfirtnt'gfef t, Phrencti/ 
icus, ftfrt 4bei!wi*9igci:/W4nwi'9iV 
gct/v«(!rtm'ger. 

Vhronefis,pe.pro, latinc Prudcntia, 
^uvfid)tiQfcyt 

Phrygia,^irt Unbtrd;rtfft besmiiibc 
T^Kfieit/lloffet anCartflF.afias Tro/ P H 177 

gen4ttt;Phryg!us, Cin |!ttr«b4ir!». 

PhryXjin plura*f^hrygcs j^inec 

Ai^^ p^:ygiV> ,Phrygio , onis, ^in 

{ty^cn fttidct* 
Phthia^^itt iiattZf)tiMi:3e/t>avanff 

2rd?dlc0 ift^cwcfm* VndcVhthius 

didus* 
Phthiriafis,morbus pcdicu1aris,;Dt*< 

Uu^ fttd^tPhthirophagf , AeafI ftref 

(^r/voldrcr bey bcm meet: H^upino* 
Phthifis,latutabes,«d;wytibru<bt* 
Phrhongus^ latinc fonus ,«iittl?on/ 

fUm* nine fitOiphthongus , Utin 

$xvifaltiSittl}on/^j»tn ftimmbi^i^^ 

ftrtbett. 
Phucus^Videfuprain di<5lioeFuai8# 
Phylaca,latine cuftodta, uel Career^ 

l^m gefcndtiag^Phyladfta, *tti 

Phylarchus,5Dct ob«r(l bes icW^ 

Phyiira,VidefupraPhilyra. C^ts. 

Phyllon,lati* folium, Utin lanbbUu 
Vride Penrhaphy1Ioii,ut fupra^ 

Phyfis,Iati,Natura,;Dienatttr.Phyfi/ 
cus>a,um,tir<ttiirU'd7.Phyfica,or{f, 
8C Metaphyfica, Supcrnaturalia, 
Vbixnatvltli^/^inb b^d)Ct 2(«'(lo* 
lelis* Phyfionomia, IDie natUxli^ 
Ubma^/Scbttbi/vnb fd^t'ching. 

Piaculuni»Piabili« 8^c. VidePius* 

Pica,fti'ft a^cl/igcrfl* 

Picatus,VidePix. 

Plcea,^.ifi brtttm roitCcbci: Qcfd^lc^t 
dbet'fotbett.Pinus* 

Pitcnutiijiei'it Irttibtfc^rrtfft Jtrtli'af /gc# 

*6aib<m Voiebl'fiibeiitger/tn n^elcbet: 

lY bic V I 

NuncMarchia Anconuana>uuigo 
di(fla,Piccntcs5C Piccni,Ji>icv6Wa: 

Pic5turatus,Vid<ftngo, C^atin. 

PicuSjiftirtfpcdi^tPiais Mardusid^« 
EilcciS nomen propriu^^indgtm 
turn tins funics ^vc M,<ttintcMt Pi/ 
cus olixa dicebatur, <Mtn gr<f ff/eitt 

Pieria,Ctttfl4n(tt TbtMit/o}^ Xthcc$ 
t0nia/Vnb€in\Hti>atb€f/biXXtm 

t(b€B imltPkruSfl^ix V4tC€( M,tnU 

Pictas,Vidcmfra. 

Pigcic,a,um,j4ttl/Utt3r4mJmpiger, 
a,um, JUf flig/ ^urttg. pcnuL corn 
Impigrc aduerbia , 15c^n^^gHt'di^/ 
lleilfigf (^4^ ♦ PigritCa, & Pigrincs, 
AC Pigritudo , ^4ul(Kyt / rnfv&tt'gi 
lif l*Pigr<o,& Pigrcfco,is, 34^ bin 
fawl/tthsnsfnftiitii ♦ Pigro ,as , 34^ 

Pigec, imperronale, ik9 vtx^^$t/ es 

f^ijgnus^il&^n tm^ert>f4nd/ ^45 dem 

f^^iil^^ Sic Pignus atnoris , £ttt 
|>f4ttt> vnb (Ufytt})€ft ^et: It'ebcJcc, 
|^4B m4n <n eim gevette ^4t^eQet• 
E(^lc(apho.Pignora, 2littb<r/t>4s 
|Se«fnpf4nb(ltt&&et cbb4)<»pflid?t 
^licbe«Vn didmus«Qao mecO pi/ 
more cmabts<M)$ s^dt bu mt'i: ba4tt 
^eittlDulda pigfiora,lli(;be f^»bcr« 
Pignero, as, &Pigncror , aris ,3(1^ P t 

Mtrs ipfc ex adc fortiffimum qu;^ 
pigncrari folcr, Cicero • iDer Wata 
niniptict>cnMctmanlid)z^n anff 

flenfommeitt ^um b4lt>e(le!« vitt>cK 
flcrt rmb .Oppigncro , J^ gib 5^ 
pf4n^/l:cb vetft^cRcpignfro, yd} 
lifft bM p^4n^« Pigncracicius, a,i^ 

Joas !& pf4n^ t(l gebcn« 
a, ifein bol ger(biri/^4ttn man tt»% 
^ctftofPit/tin m^ifili Et Pila, ftin 
fanlUtnit von dm fic^nift/fon^t 
vott vil fttyncn anff$cmautct/ etrt gc 
manta pf^tet «Columna nrucfttlis 
ab Vlpiano didtur . Nam diffcrunt 
Columna,&Pila.Calumna, 5(1 
von dm ^an^tn ftcfn o9 bolt^ , PiU 
y ft von vilenqu4t>er(lcytien/ o^^el: 
ftitt/t (Iqrnen geb4ttwctt» Ircm , l^i'n 
f tigct. Vndc Pilula diminuciuum^ 
itin fU^din/paivAinMlkUn, 

ViUtcsyitin wdffct (Icyn, 

Pilentum, «i» bottgendct: i>y4gtf . 

Pilais, & Pilcum, itin bitt. JldPile/ 
umfcruos uocarc, 5Dieeyg<n?nccbk 
5iit freybcyt bet&ffen. iNamPilcug 
feruts cum manumictebantur , daj* 
bacur,^om4nbi^efg€ fnccbte frey 
Ii<^/g4bm4tt xl)nmiinmt^t.Pi\co 
lus,uelPiteoIum,diminur. ftinb&U 
le.Pikatus, eii)^tt/6 dnb^tttcgt* 

Pile, as, prima producfla , J6) mad} 
g(4tt/4bcn.Compof.Compilo, pc< 

Ufy m4d; )^m4i g(4tt/ibett« Compi> 
lator, fbin i4m^ v^nbcK « £xpiIo, p I 

yd; verfd?Uw^/id? v^tCd)oppc*Vn/ 
dc Oppilatio , ^trt verfct^oppim^ 
rerftopftung/ vcrfdplicffiiitg.^uppi 
Io,5d7 $lKif/o^e^: b^raub Ijetmhdj?. 
Piliim,i^infpic^&ccHomifd?£fncgg 
kat/f«l?gtb«lbfd!?54> Irtrtg/miteini 
;)uyecfc4?n8erteyf<n» ^ndcPilani, 
^ol<!t)Ct fpwifin f riegglcMt* £t Pri/ 
niipilus,)lbet: Ccntuno/obcr f^aupt^ 

Primipilans, S>ct an folc^er li^atipci 
fTK^n ifl getve(en/ot>€( vn^er )t>m ^e$ 
$od£n.Pilus fignificat ai3,^m(l(5r« 
rctPiiumnus , $m vaUer ^^un^ 
»clcl;el:^ie 4rfcttw«gc/rttnbfirttd?t5 
(lofltinc|/ oc( $errtibiit]|g ln:fttn^€ l)t;t 
iil fiireinCFottgdj^ltim. 
Pilus,primacorrcpta,^inbftrfe.Vn/ 
dcfitPilo^as, prima corrcpta^Jc^ 

f\twxfi t)kx\m/i^ tt?trb gcl^itrer.Depi 
o,as,pcn,cor.54^ rupflf D43 t)^4i; 

Pinaus,l6m berg in Ct^effaUVTi 
Rndo,Pindis,idcin quodPinfo,Vidc 

Infra* 
Wngo, is , Ji} w44le.Pingcrc genas, 
^t'e b4^cn vn^tfttef^en/ fttbm* 
P/ngerc acii , ^tiiSm tintfeybcn/oc^ 
jolt). Vndc Acupi<flor,'^m fey^m 

Sid^ct* Pingere aliquem fuis colo ri/ 

tnmic a i\l ♦ Proucrb ,Pjdor ,^m 
maaUrfiidurZy €^cm&It> • Pidura/ 
cu8|ay.umipariictpiuinfinc ucrbo^ IWt gCMiilb gcjiVtet . Pigiwentum, 
^nllrefd^tgefarb/f^lbe^Mctapho* 
^(iifd?l)cy t / betiug. t'igracntarius^ 
a,um, ^as )^ fat:bcngel>(5;t«fic 
Pigmcntarius , fubftantiuc , f(^in 
fatb vet:t*attffer«Pigmcntaru8,p!g/ 
mcnrara , pigmcntatum , XHHit Toib 
cOei: fAtb attgcflvic^cn. Auripigmc/ 
tum,3i:rcnid'. CompoCta, Appin/ 
go,3fd^ ma^^lc l^cr5d.Depmgo,34^ 
mantle vovHtcyd) aug / jeyg an*Ex/ 
pingo,idcm quod fimplcxo 

9inguis , c, 5<rgt/ McJ» Ct Pinguis, 
^tob/vni^(<^idt/t>o\Uliinc Pin/ 
gui r^inerua aliquiddiccre, Vnfl« 
5iertoDci:groblid; etw^dragcn.Piti 
guiculiis, a,utn, dtminuciuum.AU 
quando Pinguis fignificar, ^tud)t^ 
bat*Vn dicimus,Finguis hortus^ 
itin fiud)tbatQaxH ♦Pingucdo, dC 
Pinguctudo, ^cyfJte*Impinguo,i:<^ 
tii4d> fttjrUt .Pinguefado idcra.Pin/ 
gucfco ,is, ;J<^ mt^ ftf§t* Pinguc/ 
tio,idem 

Vinnz^in^attfibctMtm.itinfpi^. 
Pinng nlurorun),3^tttlUtt/^ptQ^el: 
matir^.BipcnniSy ^^ ^xco fibncfbi/ 
ocJ fpi'tj< l)^t/et'it f>eUcitb4rrePinnira 
pus, ^iit fed;tet: Rctiarius gm^ttt/ 
sveld^ci; fciin gcgcntej^l Myrmilloni, 
Wfteerbufc^ rtb be ijclm reyflet. Vi/ 
dc fupra quid fit My rmillo &:Rcria/ 
ri'.Pinna «ia genus conchy eft, lil^iif 
fcbnedfe/oC5 miiUblc xnfcb/ tf gewon^ 
Itcl) tinanbcvl bty tmt)^t/wetc(7ee 
Pinnoihcr,uclPinnophyIaxgetiant 
YY 2 »ivt. V I 

lime, Petafus^PinnuIa, dimi* ^tit 
f leyii5f4i>ctUn.3tcm jD43 o;l4pU'ri 
(SrtccCobos,. 

Vinaces^ latinc Pugillares, edi}tcfb^ 
t^l^l/uofiUfi^LPmaddium, fitin cegi 
(let:* Pinacocheca, pen,pro .^tn ge^ 
f><ittnttg ^^rt4feln/elrtfitre^:. 

Pinfo,is,50m4lc/jerfrt»tr4?e. Pinfi/ 
fa, as, frequcnta,;5d; m^le/jerfloffi 
emftg* Oliiu frumcnta priufquam 
moiae eflenc mucncae, cundebancur 
in pihjVot ^titcn ebe bas Me mMcn 
fi:^nt>ert w^rent/ jct:(lieg man Me 
ft:fit4;tmtt (l^lfelrt. Id cracPinfcre, 
Hinc Pinfor, H^mfbtid^tfloffet ein 
iitaUirPiftoridcm.Scd nunc pro pa 
nifice,5&r«'rtb?otbecfet:»Piftorius, 
a,um,5b<t5)il tn«^lettot>ct:bjotb<jcl^ 
en ({eb<5n.Sed Piftoria fubdan* ^t'n 
(l4tt Jmltf /in tKt l^Dtfcl^aflft'Ccrrtii^ 
rta /jwHTd^n ^lorwj^ vn Jtwca. Vn 
Piftorimfis, c, iD^^s txttait^ift* Pi/ 
(hira, ^ief tfnf):o^et;^l1gOas fo:n 
^^makn/o^tbzotbad)cn* Pidtllu, 
Itin m^if€l(lo(r«l. PiflWnum, i^yft 
m^U/ em o}tt>») man fomftoffet* 
M ctapho.i^in ^atti ^Unfipat^cyt/ 
ebctcinfd)wex/ilbctl€ftig$€fA)ifft. 
Olim fcruorum poena eratyinpifiri 
no molere uei pmfcrealIigat08,Vot 
jct'ten W4S ea ^cl:ftlc4?t fhraff mbet 
in&le angebun&cn/ nmlen / obt»er ^t'c 
frild^t (lojlcn. Piftrilla,diminur»|fey« 
f(q^m&l€titt.^(^4nO(mftte« Pi/ P 1 

flrf nen(is,e>)D$ $d &ctmftlaf ^(><Jah 
Piftrix^lBtnb^otbecf ert'n* 

Pinus, Secundae 8C quartae declinatio# 
iftirt #i'cdt>tcn baiim/oDer j^anneti 
banm/ein fcu^en. iPinaft^r, ^tn u>ib 
^cfo2^>irt. Pinctum, ii^inficd;teii 
wab/fo^benwalcv Pineus, a, um, 
5iect;ten/bad von fozbcn i\h 

Piper,pfefF«Pipcritis.aIiasSiliqua/ 
firum^ac Pcrficaria,XlPafre»:pf«ffii:^ 
pfawenf rant. Vide fupra* Pjpcrat% 
a,um,0epfeffert» 

Pipio.onisjifetnittngstefibfe* EtPi/ 
pio,pipi;s, Jdt) fd^iey wit Me ittngett 
t)<$gel,Pipo,as,fcreide.Sedcft Gal/ 
Imaru* NamgalUnapipat,IDief>eil 
rd?:eyet.Pip,uelPipyPipulum,itii 
rc^dt«?otr, 

Pirata,uel Pirates, i6inrd?iffraabeii# 
meetrtranbet. Piracertum,^t'nmeec 
rauberban^* Piraricu$,a,um,feaf 
jil canberey gcb^^t. Piraricam cxer/ 
cere, :t11(ecrr4nberey ttefbm* 

Pifa,uelpirap, *t'nft4ttp«loporte(l/^ti 
^e^: lanbfcfd^aflft ifelibc/bev bem (tttf^ 
2tf pbco.f rem Pifae, Itin flatt Jtah'g 
t'n betlanbtrd^afftCnfcia.Piff us,a> 
um,3Dad an^ bet: C^ated^tfdi^n ftatt 
Vifiifi. Pifanus,a,um,3^a54i>g« 
anbetrent'n >:4lto tfl. 

Pifaurus,*tn/lttra 5ta%/itt betUbti 
fdt^afft ptcenotf ifaunim, fti(tt (f^tl 
^atbef♦ 

4Pifcis,^6t wfd?*EtPifces,pIura. ftis 

geflt'rn an^ ben $tv3lff ^et^^n* ^i^<cl 

culus^dioiinuttuum, fitinvtfd^Unt 

Pifco 9 1 

Pifcoru5,a, ^JimyXif4>^^i<p . 9ik\i\i^ 
tus,a,uiii, idem* Pifcarius,^;, um, 
iOiis jutt vifd^n geWit. Forum pi/ 
fcarium, Vifci? m.tvdrt .Pifcaria,fub/ 
ftanti»iwimi.£tPifcanus,t6t'rtVird; 

tt?cyl>2tvterd?e» Abufiu e, <iBm f<l?tP*:t 
(e/fc^t9€mme/iV4||ergt4b«.Ec iit bab 
neis amplum uas, Utin bitl^ft^n^cn 
^ubet/cjcolfe bw tte* ftfcitiariiis, Upec 
tjil vifc^^ gnlbat b4t»PiTcor,aris,t'cl^ 
viifd?t:/f4l>evifct?, i^ircator,^mv£j 
rcl^cc^Pifcat^uSjJDtetnfcbetrey/vifcl; 
f^jbttfig^Pifcadoidena^i^ifcatorius, 
a, um, jD^ ^ila'm tnfc^ecgcbotti 
Nauis Pifcatoria,1^m vifi^^cc fd^tif, 
Et forum pifcatorkim, Vtfupra, 
Expifcor, 54; vifd) ang/ ^4; (Ikl? t)te 
vifct? fl[eifli^lidS;,Mccapho»2fdS; et:f4i 

Pifidia.^em Ufl^t(<^4fft a(i?/$wi'fd?l 

Pififiratus,^i'neygrtet n^^meins ICy* 

r4ftnett^il:2(t|;ett; 
t>iffa,!atin«>ix,;6<**Vii1>i(rclaeon, 

0l von be(^,&PiflafphaItus, j&ed) 

mi(? btmmmic^a;m<(<^et* 

dei^ifoy^niilttomctltii^et: H^meo 
tPitatia, itini^atti^fU/in^tUmiti 
r<^4ffr lto(ijE)t/m't iv£ift v^bemflufs 
Cdiois ^(int*HincPuancus 6cPi/ 
t^nices^n eitttoonet barton^ 
Pithecufa, cm^nfel tn bem men: ^yz t I 179 

alias ActiaWa,8d Inarimc^tiunc wub' 
golfchtadicitur^ 

Pidio,'ar<v^<w,ladni banc uaric uocant 
Suadamj'Leporemj'Pcrfiiadendi d€ 
ain,€uaddamv iDie^omtibccbc^ 
rcbitn^ i/becrebung* 

Pitiflro,as, 2fcl;tirmdf'eifiwem'gwcttv 
vtii verfi^d^ttttg ipegcn/t(^ ^fdc^ bcit 
u^em. PitiiTando modo mihi quid 
uini abrumpfic c Fcrencius,t9ie vd 
xocin ijat fy mit Miin miivctf^m 

f^ittacus, ti^iiiciraiig ben fibettweyf^ 

^iauca,pen.prod. f(oQ/fobei:«lc<m id 
Callinis, fD<l5 ppffe /betrpfiffQ^. Pi/ 
tuofus ,a,u,Koben^roi$t'gpftfQtg« 

Pitys,IatinePinus,^i'it ffe^tettbaum 
4»nfoti>eti* HincPicyocampe, jByit 
)vutmbect'n bett fo^^ett1iP4d[)^et*& 
Picyonic<s, It^in ff$€fc in beti (Iretttf 
tntb f 4mpffeti\SF;ectf Ax^etcl^e lAhmi} 
gmant Wi:benr* ucfupra* 

>Pitylifma, 1tinf<bndkb€wcgf:in$6$ 
6btmg bes letbs/ on ftmbe);U4>e (l&t; 
cfe/fo manbtebinb^etrfpen/vii^nfr 
ben$d7engcl7et* 

JPius,a,um, i5ot3fSzd)kii/liihhMi 
bet &l terenA^nb tvelc^^e an bit &ltec2 
fl^t/vns venv^ltenobeirleer;* Pius 
infratrem,Ct;eiPgegen(ettnbiSbertf 
Piusinpamam, Ctewoberbeb^^^ 
bi$bis vaiudanbte^ Piusamor^ 
ile]^neo;$ f cn(<|^cltebe*f rapiiis,Tn« 
Qotsf$z^ti§/vtiU^\)abiif beren b^e 
$illicben fiUnb/Tfinbatmi)cc^ii*Pic/ 
U9)0Qt»f9Zi^t^9t9 ebenmg/vn^ P L 

tkhcic^en ^Ucn ^clt^/^l'e man jf5 tk$ 
b€H f^iiltfig ift.Vnpicns , <Sf otlcf t0 

tikng oD^el: Ujlcrwrtg &erm /^l'c man 
ver(l>tm vn& luben (bite* Pk>,ptas, 
yd) v<vct)icAicbe. ytcm id) tcjriti'ge/ 
veifdtie. Aliqn idem quod Impto, 
3d^befled:e, Vnd<i^iaculura,^itt 
lafttxi^nd.Jitnt ^in opffer/ verf&a 
opffer* Piaciilaris,e, IDas $d ref ttt$ 
guitg vitp verfdnutig ail)Stt.Phmt 
idem fcri quodPiacuKim, i(^mret:$ 
fftniing/opflf^mng $tttrey«iguiig^ 
Sed apudPoctasfwquccius Icgitur 
Piabilis ,c , \)crf6rttg/ &4S gcrcyni^ 
get mas ^^^^*t* Compofita Bxpio 
3d?ceymge» inexpiabilis,c,Vmict^ 
r^t^&4d ntt gerej'tttgt ma^ wct^. 
impiOyJd) bc^tdc/vttnnutnc^ 

tPix,kis,15fc^/Se(etfttert!>»ir9.Piccus, 
a,um, Jbcd}iw^^ von bed) ifi • Pico, 
as, yd)b^ftveid)emitb€d)/id^V€K^^ 
bid)t*^nipicOy8c lnipico,i'd<m.Pi 
cacum'dolium, 4ltin verbic^ct va[e • 
f^cacumumum, ^ebid)^twein^^t 
im't bc4? iimifd)et ift* NaPicc olim 
in Italia uinacondicbanc* 

PIaccnta,ct'rt Pftd? o;5 btot ^dtr/mt'tbo 
niQxm^ fXfiQtmifd}Ct/itin\ibiHii^. 

f^lacentia, ^i« (Idt Jmli? in cJ (rtiibt^ 
rd;4ffcJtt'gutrta. VndcPlaccnrinus, 
a,um,JD<>^ t^atanf{(fi^ 

Placco,c«,5d? btn4tigetiim/ifd)gef*il 
l<» Sibi placet, ntt ift ftoltyiibetlyc^^ 
bctfid) (elbcrPladtum nomcn,^ttt 
tntfdfyUtffuQbcs itm&ts, Dogma^ P L 

l^ittftct"ffet(|)ti$4;* Placita medico/ 
rum, J^icgcmcYncnvnw(bcxf\>zid)t 
Ud)^n\pin<i)bttatt^ctm* Compo/ 
fita,Coraplacco,3d? gefciKe ${imaU 
Perplaceo, tJd) gefiiUe woL Difpli » 
cco,2fd? mtgf4lk*Difpliccntia,»Tig 

Placidus, placida, pladdura» tITttt/ 
f4itfft/tiiT»ig/j4m/«efriW. IPlacidi/ 
cas,e4itffngfet't/)Smt'g^afi:. 

Place, as, 7(^vetf&ne/bcfrit>e/f^t1fe« 
Complaco, 3ct) (hUejilmal.Pla/ 
cabilis,c, Verf&n(8/beftibtg/l>^« g« 
friDct vitn^ rerf &fiet m^g tper^eti^ 
4^Iacabilitas,\>erfSfnhgPeir»Impla/ 
cabiIis,lc,VnueifftiitgJmplacabili/ 
taSjVtttterf&nltg^eit. 

Plerufcj,Plcracj,l>kruncp,t>tt. Scd 
frcqucntius in plura.ururpatur,Pk/ 
ric^, VlI/o^ev ait grolTertcjrl/eriidi^e. 
^lerac];,penultima correpta,in p\\u 
rail neutrum.^lerunc^ aduerbium^ 
Jcas mcttttl^cil I offir/oDei: $il MixvM 
vntxrwey^len. 

Plaga,<etfi (Iref dS;/f4;l4(>iutg*lPI«gio 
fu$,a,u, 9cli;l&gt'g/^el;get^tt fc^le^r. 
Plagofus, a, urn, idem* 4>betrvo( 
ftreyd?«>Et Waaarius,idcm. Scd ali/ 
quando rigniiicat, itin ^ntd^t bitbt 
ber tixiB ^ttberctt ^c^t/ obber ey gett 
tndgr en tf&ret/ au^b^tect / ober ver$ 
f 4»f|t*& Mcta.lftincrber dns ^nbe 
ren bild^et: (fttt/obet ver^.l^tagtum 
Itin MXid)i,K btebftal / etttfilrtintf* 
4tcmttaga,fignificar, €t'ngro(f|i^ 
gct:g<ivn/b4« weytcmftfij^enbdt.fSc 
Plaga V L 

e^er e):^ttetcl>^.aIias n:a6ais,oCCr{ 
ccQima, urfupra.Praeterealmceu 
candiclii,^trtgro^u>et^ leytten til4^ 
tcttnit fid} ^t'c ipeiber bet>ccf at. Hinc 
Plagula,diminut»«itt Weihs tfM?Jj>rt 
ot»«: wcflct I aU Die f (ofler firawcn/ 
vn^begeyitcntrrtgettt 

Planaria,^irt2rtifeltmm<«t 4igtt|Ti( 
co/mt f<« t^onCotfic^* 

Planafia, Cin Jnfel iit Dcm meet / t>rt « 
T»fcttm / oDevCy trlKtttim wiVt ge* 
iwnt/nit ivet't von 3ltt4# 

Phnc2e,16teytefi4c^?e MJcn oDcifbtet* 
ter/fledli'rt^fe m^ti awff Me \>x^dl 
legt.Pland, JI5uytfaflrig/Die b:eyte/ 
^«ttrte/ot>er ^a^z f&g bob w. Kanc^ 
indc dicfhis, iBi'tt fif memer Kl)<5mer« 

Planetarium pl^ttetflerti.Sunt autcm 
Septem, Saturnus, lupirer. Mars, 
Sol, Venus, Mercurius, Luna, Ab 
lilts nomina dtcrum uulgus Ech/ 
nico moreuocatXatinisErrones, 
&Krraticxftcll« ,fiucErranriafy/ 
deradicunrur; 

PIango,i$,2rd?tt>eyiiemi'tgirofrem8e« 
fc^ief.:J[tem54>rdjjlag<.utfolema/ 
bus aliquid uchementer dolet, "iOit 
Megewonlt'dS^ficljfelberfdt^UW/wef 
ii)e gto^ betQley^ (>4bent.91angunc 
liccoraflu(fhi8, S^^cspeUettfd^bgctt 
^iege(labe« VndcPlan(flus,uSy Ititi 
sveifnbAtlidi^eftdg /eritleyOger4?tey. 
9temet'nr4)(^f;ting« Plai^or^oris, 
idem* P L tSo f8^.HMcSupplancO|as, (4^^et> ben 
f 5^ vttt'er #NVctap.5d? bettiege.Sup 
platator,ICirt bem'eger«Piancans,f^ 
IDAS $fi ben (blen gc^^^t* 

^lanta, leinjwefgw^onj / etn <jjle(!i« 
baums/ ben m^n t'n ein Anbt^ baum 
jwetgetobetrympffet^ Plantanima/ 
Iia,uclPlantanimanrcs, quaeGrgcc 
Zoophyra d!cuntur,€3?cwe4?^e, bic 
ett»^8cmpfiVtbtlid)citl?ftbent rnnb 
bod? ntt gar lebent tvt'e anbere titter/ 
itb fc^wiirft / vxm't> ber glet'd?en» 
Plancarium, ^infe^ltnggtrib/eiit 
gnlbe battnn man jivey g $afjl>et. Cc 
plantarium,3^ctrei5lmfi/ba^jn?e:g 
(liSdliit / tt?el4?eg mi't CJ wiwr^el an^* 
gegroben/ vxwi^ anbcrfhrogefe^t/ 
mrt 5^(antaiius,a,um,IDadge^< 
germag werben^PlantagOjims, Mia 
ior,15?eytei: wege«VJ?Plantago Mi 
nor,€>pi9i'g«»egert<i?*Planto,as, 
34? jeiTc^ttge/^weige/pflaQerDcpIf 
10 ficfeplanto, id? jctfcj^e ^txi jwcig 
4ng/idE? jetrrct'lTe bas gepflan^ettfl. 
HincPiantado,ftt'np(l4ni^gSup/ 
pIanto,5<|?pflrtn9cbamnbet:* 

Planu$,a,um,jl4di?/ebenjnanaarea, 
ftiin&bncrpU^/ obberct'nfi^^b&ne 
Auff bet crben.Metaph.Hlar/offtn^ 
Itd^f'lanc aduerbiu,^ffenh'd? tXctx^ 
Ii'c^ ^ gftnQlifd!;.Plantdus,ideni qd^ 
Planus JPlamri<s,fly>tte/flicbe* Pla/ 
nitudo,id{«Pianipes3& Plampedia* 
Vide fiipra in dit^one Pes. PI anula 
%ngtAtt|>obel /gietter/ ^t^dffii^x 
lr9frcl«Flsuio,pIanas,<4>m44;d(^^ 
<ben/ fr B 

4i(w4f4r« Cbmphnp, ptnutptdi* 
J^ ebtle/o^e1:..gJette ^^al Expla/ 

Planus, Vox Graeca, latinc Irapo/ 
ilor,4ittbctrie(3cr/Dei:flercl[?m'nC>i3« 

Plafina , ftm gufd^^Jpff/^ciii jtbm ge^ 
fdt)i'«Jtc,Plafma,«t'fjwef4?er4ll>* 

- VndcCataplafma« 

Plaftes, latinc figulus , ititt l^^ffbcr/ 
0<tdt;ler* Plafticc, ^te t)<tf[mt ftin fl, 
Proplaftice,^tcftm(t format/obcc 
ni^t)el/jil madi>ett.PropIaftcs , i^in 
foiwen gr4bet / mobelfcl^tteybei:/ 
^4?lley^et•Protaplaftus,SDcl: erfl gc; 
f<^opffte/3^4tm 

Placanus, pen^cor* Secun. 6^ quartce 
dccli. ^irt :^l)Otn* Vt uulgo ocdic. 

Platcva,pcn»pro. ^iitgafs/oOetJbae)^ 
te (lr4^ in Dcii jleitcn 

Pktae«,plura,tan. il^tnflttttinGtrae/ 
da, in t>ct hnt>tf<!il}afft Bcotia, bey 
btm bet:^ Cirf^etdrt . V ndc Platx/ 
tnris,e,jD4»&«rmiJJ^tfl* 

Plato , onis , ttin l}i4i^et pl^rfofd/ 
p^fus von 2kf^ni^von ttP€\<i)€m Me 
feet ^^cit^emkommAngd)€btt;}at* 

Platys,laancl.amS) Jbtcyt, Vndc 

Iter babcn. 
Fiaudo,i«,5<3^ffe<5io€R7beiri^^ frcii6 
miLi:.gcb«rtietu Vndt Jflaufus, as^ 
<tm frJotecfemg/ lob /^^mmCi^fai 
5ungJ&«:benl>»PIaufibtlis ,c, %n$ci t^ *llft^mpt/wo%efefft'^.Coinpft 
ppIaudo,3dS; flo^itn/tct) frolorfe/ 
jeyg fceub gegen etwar ,Complo/ 
do,pen,pro,3c^ fcil^U^ ^ilfamctt/ 
ma(^ ^ilttml etn geto^« Explodo, 
0d^ flo^ v^ mitcim$a6$/i^ ihxoii^ 
^/vctpffyfi. Supplodo,^ (d^la^ 
c^ct |io^ MittDeit^Supploderc tcr/ 
ram pcdibtrs , tWtt ben f&ffmauff 
^4s etbtteyd^ (loffen. Supplofto^ 
Itin fold? flofTuttg* Cetera Yid« «» 
dicflioncPJodo* 
Plauftrum, ^mw^g^PJauftrarius, 
^tti j94gner * inuenitur etiam Plo/ 
ftrum. 
Plauti,6d^loti5 idem quod PIaud# 
Plebs , 5D4S gcfiiejrn volrf.Ei: Plebcs, 
is3PlcbecuIa,dimui^m v<5ldtt'rt* Pie 
beius,a,um,5D<>8 ^fi^cmgemeynett 
volcf g«^($] tA?nebel/rd;le<{^ t/gertngj 
fsttgmad^gRlttg? Homo plebcius, 
itinzt au# bet: gemeynb/bet m't vom 
^^lober gefd^lec^ten t(l«Plebeius 
magiftratus,hocc{t,ipfiTtibuni pic 
bis, ^ic^ixnfft meyfter* Vide alibi 
Plcbifcitum, Videinfra in Scio* 

piffmum^ifify with geflr^ffet^Ego 
pledor pendens , Teren ♦ 34? ^i^^ 
i!;4ngenb.gefcl}l^en/obe]: gd)owm 
svettr^. Vi^dePle^rum, idem quod 
pe<flen , fbet Icftren naget / 06 bamit 
m(mf€itcnfpidfd^ai)t/vnb tid)tcu 
PIcflor,ensiPeponens,non ufurpa/ 
tur/ed cius copofi AmpIe<ftor, jd^ 
^piobgt^e/vmbfab^mbm'drte^AnL 
plipcor^ P L 

pifxor , AriSjidcm . Amplexus, us^ 
quandeclfcrn vtnbfa\)ung/vmbfaf 
futtg. Complecflor , J<i} bcgucyffji 
inai.C5plcdor animo,54? gc^encf/ 
bt'ti:ad?K» Coplccflor te amore, ^d; 
liebc Md? .Coplexiis, i^in becjtafpj 
ung/^amenfilgttng^Circumpkcflor, 
ide quodamplccftor^CmplccflorjicI^ 
ivt<f el art.Pcrple<flor forte no reperi 
tur,Scd Pcrplcxus,a,um , ipetrtPtd'^ 
lct/ju?Cf f€lt>afft. Et Pcrplcxe aducr. 
HpngciPiglid; / vctxvini^Hi^/ jwcif 
felig^Perplccor, aris, Jd^ vci:(lacf« 
vafl/fcQ <n em ^wcyfcU 

Plcgma , «ift jopflT/ ocJ Tunj^ geflocj;^ 
tcttbmg, ^ 

Pkiades,'iB-A«ocA(r,Iar»V€rgilif4D$ 
ge(limjm€>tier/D^» ftben ge)hini/ 
oDec &ie ^crttt mit Den t)ilnhn 

Pkmmyiium, «m fltirs m eiati^/ 
bey bet ftatt eymcufi^. 

i>lcnus,a,iiX)oU/gart^ vottfomtnPU 
iimdOyVo{lfommcnl)cytPicnc ad/ 
uerb . VoKomtmnli^ ♦Plcnilumu, 
^ct voU mon/tr&be(f 

Pko,non ufurpatur in fimpliciiSed in 
compofiris,utComplco,cs,yd? cxi 
fiiUe.M'ccap^^^; roHenbe.Explco 
fere ide* Explcre animu , ^tebegtr^ 
volbiin$i/obcv gen<lgtl>iln .Cxpierc 
poenas, ^le (lrafFl«f ben ,€cd non/ 
nunquam fignifiat,5cl; ei:f4?<5pffe/ 
madi) lfti:e.€xplebilis,e, itifUiiisSn 
cxplcbilis ,c, Vnetftilftg/ vftetrfettig* 
lte,€xpIcoMetaph,54? tr<5(le,fin/ 
pUo.acAdiniplco, y^fnlUOp/ 'pTeo,5<^nr4d^ (tiknt\)alb volI/iV^ 
fwlle ganij. Repleo, Jcb fuUe xriber* 
umb^Kcpletio, l^mcrfijUiing.Sup/ 
plco,Scb erfc^c/cifi/Uexpjabgrtng^ 
ifiJVn SupplcmcntUj^tnevfeowng 
rnberfc^ftb jilfiiUung* 

l>kon,Lati.Plus,itTel>i. VndcPlco' 
nafmuSjIBinMbeufiufiJ in D*ict)e/foct 
W4S uberfiiifligs rit onnonpenbigs 
l>i^r$ft gefc^ct mrttSic ore locuca eft 

Ji>ki-ique,5cPlcruncp&:c,Vidcrupra 
indicfdone Plerufcp* 

Vkthrum , TsrAfctff tf ^ , Sexta pars fta/ 
dqf , *m ivej'te/obet: mcp/b$ l>unbei:t 
fd;f>4?begreyiftXrtpitur aliqnpro 
iugercVideiupra quidfitlugeru, 
indi(flionclugum* 

Pkura,latine,t-atus, laeris, itinfcv^ 
tc VndcPleuritis,penuItim produ/ 
^2iyecjtcnvpu*Quid^tnVkurilim 
uocant,pe.cor» Plcuriticus, ^etfpl 

PIico,as,:Jd?f4lte/f6ge $afrmen*^H> 
catura,ti£irt faltnng.Vlicatio ide. Pli/ 
csitilis, e, jf rtUig/baa fid) jfifame/vn 
wibet: vcn einanbei: t\;)^n\a$uV\t/ 
ca,ieinfrtlr^C6pofitapartiin exprg 
pofitionibus, qug duplex preteritil 
faduntSCfupinum, ut Applico, pe» 
cor, 5d; f mipff 4n/ id? f&gl)«r$a- 
Complice, 2fd? faUc jilfamen/^d? 
l74ttfreji5f4mett*€xpHco,5d? (Hcc^ 
ron eirtrtnbet/idt? jettbiln, JMctaph* 
3d) erriimd? gib/t><ilt fuv.lmphco, 
3<^ widleein/^d^vewine.ftcra, 
3db$i^eiJrauimorbo impIiciruF, 

zz imt P L 

fKit cmt rd?tt>4wrt ftixndclyM hci 
l>.tfft.Iiiiplicat ad fpeculum caput, 
Plaut. ®ie jieirct o^etra•l)ulkt^43 
!)4ttpt voim fyic$zi . Replico, Jd^ 

Aliquando,;Jc^ enlwicce/eiTtUMgc. 
Cum faepiusillc rcplicaffcc tandem 
pcrfuafityiin. ^s ctofft wit)cr geJ 
ftffcv t b<^t/o^^r gcr^gt/ b^t ec |il IcKl 
0bcl:lc^^:t.Supplico,(cl;bltte OcmiU 
ti'g!fhd;.Vn je Supplicatio, ^itt ^c; 
miltttg? bitt. Sapplicationem indicc 
rc,^in gjmcirt bett vev^unben.Sup/ 
plicium idcm^Scdaliquanio figni/ 
ficat,*trt(lr4ff:.Siipplex, ids, H^iti 
Ie4?ti'g/ betniittttg, Supplicitcr aducr/ 
bium, J5ittlic*?cr wa^/Ocmiktig^ 
ntd^^Bt hocc duo fadunt prxtcricum 
tantum per 2uu QL'^'i^^i^'^o^^'^ 
fequcntia ex nominibus compofita, 
Duplico , Jdt} jmf^lnge ♦ €3ompli/ 
co,ScMulriplico&G 

f^lodo,is,9c^ ma4?att3ctl5g/o^^^:c 
fd^alU mit r4>Ul>*^!t / ftoifitt .Com/ 
plodOjVide fupra in PlaudoJtem, 
Explodo, ScSuppIodo.tDifplodo, 
tM> J wil) von e<rtait5»er» 

Ploro,as, f 4^ weineJPioratus , itin 
fl4g/ wei'nting ♦ Compo.Complo/ 
ro,penuLprod,54?bcwctrt $ftmaU 
Compbratio, fenmitbetpemuiig, 
13eploro,tJcl> bcfUg mtt wanen,ec 
jele t'rt flags wcy(f . Dcplorat fta/ 
turn reipubl.,^!: beflagt &en|l4ii^ 
^€« gettKtnen nttt^ce * Aliquando, 
3r<& ^il ^\9ffi^HWi\im .HuicD^* P L 

p!oratus,a,ii,V«b^tbt/bt'rtgcti*cf?trt 
vonbemfttd^ts mcbi jilbofP^ni'l^Cx 
plorojlcbrd^icymit fUgcvnbweif 
ncit.Metapho,3d) ccfoifct^e fleiflTg; 

de Explorator,i^m auff ^p^b^r.t'iv 
p\oroy3d)tCfffati/ui) beg^i: (>iW 
9loftrum, idem quod PlauRrum, 
Plotae, ^\xfo ^itfulcrt mbcmmctc5^ 

PloCin:i,i^m!74»f|fl'4w Trai'ani b«« 

Pluaia,*<^m wetdl;/ $4rt f!li>ec»5Iuift/ 
pliim.Vlumcus,a,u, ?D4$ vonfltim 
<ll;)Pluraanus,a,{i,idem.EcVlumi 
tills, e, 6t Plumirius fubftant . ^i» 
f^icJitrPlumacilis^CjlDj voit f&b«cc 
g:m4Cbt i|l . Implumis, e , Vn^cf^i 
bercAmpIiimc$auicul(,t>tif>li>crtge 
v«5gcIm.Plumiger,a,um,^5r f4:)crd 
Ircgt^ Pliimo, Jcb gewitl f i^ereru 
lL)eplumo,;jcb beniptf bicf4i)ct:ert*. 
Plumefco, 5<:^ witrbgcfiOeirt. Via/ 
mo fignificacctiam, 3d? |h';:lfcmit 
bcntab^l .Pfumula diminutiuum^ 
9tin f lctit0 f&t»et:ltn. 

Planibum,V5ley •Plumbum album* 
B^mn. alias (linnum •Plumbeus^a^ 
um, )6lq^eit/fdS^»4rQ. Mctaph ijDoU 
gcobs V£r|^a>tb5« Plumbarius, a» 
um,^49 jil ble|^ ge^^ifJEc lUbftan* 
Vbmbarius , ^ct blqrc>^ g)^rd;t^s 
m4cbt>Plumbat?,l5Uy^ttgelett. V«> 
de fupra Ni.inobarbuli>Piumba/ P L 

©erblff vn5 fylbet bat.PIilbo, aft 
3d?lotc.Plumbatura, 1L6tun^* 

PbxOyis,Jd} ri0!K.Qj.iamuis in pri/ 
ma pcrfona nonuiurpcfur. Pluir, 
$t6 r&gnct!Pluuia,i&m ftitcr/lang* 
iririgci:ric!tt'n)Pluuialis,e,^rt8roii 
r&a<.'niTtPlu»:alis aqiia,Rigciraf 
jei:>*luuius,a,um,idem.Pluuiorus, 
a,um, VoUr &tjcns» Compo. Ap/ 
pIuo,5d? r^gnc rtii/bcrp:»:ngr /Com 
pluo, 3c^ rigttc jil nial /ot>cr $i1f4{ 
iitcn/icb begeufl .Vfinc Compluuia, 
i^lnon^a ^a6 v&^cn waflct jilft^ 
men Peupt. f mpluo, yd) rignc bct^ 
eiiuTmpIuiuiijCitt ^4d;locb/«n lod? 
t>4mlttenimb4u(?«/^4tf ofFcrt ^Icbct 
I'm md?.PcrpIuo,5d? Diird^rir.ne. 

Plus,pluris,comparati.irreguKgmc/ 
ris neutn,Sed in pkiralt triumgc/ 
ncrum,itTebt#f*Iiifculus, plufcula, 
plufculuin, diininuttuum , IH^in ix>e^ 
rngmcb^ CompUifculuSjI^twrtrt 
Uil.,PluraIis,c,8dVlurariuus,plura 
tiua, plurariuum , ItTcbtecbtig / vil^ 
cd?tt*g.CompIurcs, &:XIk)mp!ura, 
Vd.Noned Comparaduum.Plu/ 
rj'mus,plurima,plurimum. Super/ 
latiuus,Va(lvil/!artg.PlurirariaHi, 
ynvil wig.VrtPliirimum, aducr/ 
bium^l^er tticbueyl/offr* 

PluceuSjigittlrrtcgtf trilflunctt^ittt^ey 
Oeti 0eilod)ten / viin^ mit fitter/ obct 
l^ctttcn be^erfct/jil fcl?irmb€rcn/Wc 
flett w^llen|larMWtt .Ifera, ^iitiet 
lid} bfng C»^5 mtt b^&tterett btwa'/ flcnUttUn /pnlbvit/ ftin bkVctbtt 
fd}ivmbut* 

Piuro, |>lutonis , tf m ^tltt ©atuc; 
Hi vn^ a> pis/ t^ec belUf<^ fiinig^alias 
Dis,5<:Orcus. 

Pncuma, Lanne Spin'tus , Flatus, 
!lK>inDpl4(l.Pncumaricus,pncuma 
cica,pncumaticu, Win&ecbtig. Pncu 
matica organa, !^pin^gcfcln«/ bits 
burcb bl^fl vnnb ivtnD b^w^gt tvcri 
bent. 

Pneumonia, u<l Peripneumoniae 

0vn.Pneumonicus,ilun0ctir6d;ttg/ 

Pcculiim, il^in tnnrfg^rcbtn .Pocil/ 
lum,diminut)uii, ittin HiynstnnA 
gcfcbir^.Pocillator , €in cinf^fymdl* 
Pocillatrix,drt cinfcbetichn. 

Podagra, txts po^^gran .Podagri/ 
a^s,po^aglinig/^er fc4U<b ^randff 
bcyt brttPods^grofus idem. 

Pcdalirius,(i|*m(l5n efcttl^pijf/^iii 
wtvtmpta art^ct* 

Podcx, I>ct btn^ct/bct 4r||. 

pcdiuni , ft in irgcl / cin fiirgdjcnet^ 
gebctv ^araltf^ ntan.cbauivct^ltc, 
S^irt fd^afft/ bendlift. Podiolum ,di/ 
minuriuiim,ipiii f ktn^fd'&ffrUn* 

Poecik, H^in fd^opff^fi 3tbcn/iit»t 
trclcbem bic pbtloropbi/^toicige^ 
tt(tnr/gclitt babcn/ jt^ijb^'^ f»^ ^toiot 
gcnant.Na Stoa,? o<«,porticus eft. 

Po€ma,ifitw gc^id7t.Puc^is, pcn.pro* 

idem,em werd-'llitd-'cins pcctc"*Poc 

ca^^itt vgrg bic^tcr/ t»cr cio crtrincit 

ZZ 2 u\a4)it4 P o 

tn<t4>et.Poctria,^iii M*<l>ten*rtlPoe/ 
ricus,a,um, JOas^hiimPocttngti 
b(5ztltcm Pocticc fubftanr,I>ie fti(l 
bit^omn. Poctor,aris, ^^ &bc 
mtdi? in ^cl: f im(i 5^ 5)icl?teti» 

Poena, *m(lc4ff Fcxnam penderc* 
56i^ocnasdarc, €?e(lmfft wei:l>en/ 
(Ir^ff lotHftt* uc fupra, Poenalis, k, 
fxts jft (Ic^iffctt ge(>^ltPoenio,pro 
Punio, Vide Punio» 

pcenitet, Impcrfonalc, its wtiwct/ 

m'gv Nonmcillorumfcntcnd^cflTe 
pcjenitet, Jd^fd^imi mtV^mtDereit 
tneyiturtg jilfcin. Qiio ad tc,quantii 

£rofidas,no poenitcbit, Ciccro^Bo 
m$ bi^nitx»eniQ t^nttdiwi